Tài liệu Xk hàng thuỷ sản vn sang tt mĩ

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

lêi më ®Çu Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ tù do ho¸ th¬ng m¹i diÔn ra hÕt søc m¹nh mÏ, chÝnh ®Æc ®iÓm nµy cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®· vµ ®ang lµm cho c¸c níc ®ang ph¸t triÓn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc nhÊt lµ vÒ vèn, c«ng nghÖ vµ kü thuËt...Vµ ViÖt Nam còng n»m trong sè c¸c níc ®ang ph¸t triÓn ®ã.M¾t kh¸c toµn cÇu ho¸ vµ tù do ho¸ th¬ng m¹i còng t¹o ra rÊt nhiÒu nh÷ng thuËn lîi cho c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nhÊt lµ vÒ xuÊt nhËp khÈu... Do ®ã, ®Ó thùc hiÖn môc tiªu cña m×nh, trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc trong nh÷ng n¨m tiÕp theo §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· kh¼ng ®Þnh “ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam trong giai ®o¹n nµy lµ híng vÒ xuÊt khÈu vµ thay thÕ dÇn nhËp khÈu”. §Ó thùc hiÖn ®îc chiÕn lîc ph¸t triÓn nµy chóng ta ph¶i ph¸t triÓn v÷ng ch¾c c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, tríc hÕt lµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao, ®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp sö dông vèn Ýt, thu hót nhiÒu lao ®éng, khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho xuÊt khÈu, trªn c¬ së ph¸t huy néi lùc, thùc hiÖn nhÊt qu¸n c¸c chØ tiªu, thu hót c¸c nguån lùc bªn ngoµi, tÝch cùc chñ ®éng, më réng th©m nhËp thÞ trêng quèc tÕ. Lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän, ®ãng vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ Quèc d©n, s¶n xuÊt t¨ng trëng nhanh, kim ng¹ch xuÊt khÈu kh«ng ngõng gia t¨ng víi nhÞp ®é cao, thÞ trêng lu«n ®îc më réng, t¹o ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ ph¸t triÓn,thu hót nhiÒu lao ®éng gãp phÇn c©n b»ng c¸n c©n xuÊt nhËp khÈu. Thuû s¶n lµ ngµnh kinh tÕ ®ang ®îc Nhµ níc ®Çu t ph¸t triÓn m¹nh XuÊt khÈu nãi chung, xuÊt khÈu thuû s¶n vµo Mü nãi riªng, lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng quan träng cña ®Êt níc vµ ngµnh thuû s¶n. Tuy nhiªn xuÊt khÈu thuû s¶n sang Mü trong thêi gian qua cßn nhiÒu bÊt cËp vµ khã kh¨n. §Ó gãp phÇn gióp ngµnh thuû s¶n ngµy cµng ph¸t triÓn v¬n xa ra c¸c níc trªn thÕ giíi vµ th¸o gì nh÷ng khã kh¨n nµy: §Ò tµi “VÊn ®Ò xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam vµo Mü –thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ” ®· ®îc lùa chän lµm ®Ò tµi nghiªn cøu.  Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ: Thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng thuû s¶n cña ViÖt Nam vµo thÞ trêng Mü.  Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ: Ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng thuû s¶n cña ViÖt Nam.  KÕt cÊu cña ®Ò tµi gåm 3 phÇn: PhÇn I: ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu. PhÇn II: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam vµ Mü. PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam vµo Mü. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng song do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn ®Ò tµi nghiªn cøu nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nhøng thiÕu sãt. V× vËy em mong nhËn ®îc sù chØ b¶o gãp ý cña thÇy c« vµ b¹n bÌ ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o ®· nhiÖt t×nh híng dÉn em ®Ó em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Hµ Néi, th¸ng 9 n¨m 2003. PHÇN I ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu I.kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu. 1. Kh¸i niÖm xuÊt khÈu. XuÊt khÈu lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc kinh doanh quan träng nhÊt , nã ph¶n ¸nh quan hÖ th¬ng m¹i , bu«n b¸n gi÷a c¸c quèc gia trong ph¹m vi khu vùc vµ thÕ giíi . Cïng víi h×nh thøc kinh doanh nhËp khÈu , h×nh thøc kinh doanh xuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng kinh tÕ c¬ b¶n cña mét quèc gia , nã lµ “chiÕc ch×a kho¸” më ra nh÷ng giao dÞch kinh tÕ quèc tÕ cho mét quèc gia , t¹o ra nguån thu chi ngo¹i tÖ chñ yÕu cña mét níc khi tham gia vµo ho¹t ®éng kinh tÕ quèc tÕ . Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu còng chÝnh lµ mét ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ ®Çu tiªn cña mét doanh nghiÖp . Ho¹t ®éng nµy ®îc tiÕp tôc ngay c¶ khi doanh nghiÖp ®· ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®énh kinh doanh cña m×nh . Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu thêng diÔn ra c¸c h×nh thøc sau : XuÊt khÈu hµnh ho¸ h÷u h×nh , hµng ho¸ v« h×nh (dÞch vô) ; xuÊt khÈu trùc tiÕp do chÝnh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh hµng xuÊt khÈu ®¶m nhËn ; xuÊt khÈu gi¸n tiÕp (hay uû th¸c) do c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh , tæ chøc kinh doanh trung gian ®¶m nhËn . G¾n liÒn víi xuÊt khÈu hµng ho¸ h÷u h×nh , ngµy nay xuÊt khÈu dÞch vô rÊt ph¸t triÓn. 2. ý nghÜa cña xuÊt khÈu. 2.1. ý nghÜa lý luËn. - XuÊt khÈu khai th¸c hiÖu qu¶ lîi thÕ tuþªt ®èi , lîi thÕ t¬ng ®èi cña ®Êt níc vµ kÝch thÝch c¸c ngµnh kinh tÕ ph¸t triÓn , gãp phÇn t¨ng tÝch luü vèn, më réng s¶n xuÊt, t¨ng thu nhËp cho nÒn kinh tÕ, c¶i thiÖn tõng bíc ®êi sèng nh©n d©n . - XuÊt khÈu cho phÐp tËp trung n¨ng lùc s¶n xuÊt cho nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng ®îc thÕ giíi a chuéng hay nh÷ng mÆt hµng tËn dông ®îc nh÷ng nguyªn liÖu cã s½n trong níc hay níc kh¸c kh«ng lµm ®îc hoÆc lµm ®îc nhng gi¸ thµnh cao . Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®· thóc ®Èy ph¸t triÓn quanhÖ ®èi ngo¹i víi tÊt c¶ c¸c níc nhÊt lµ víi c¸c níc trong khu vùc §«ng Nam ¸ , n©ng cao uy tÝn cña ViÖt Nam trªn trêng Quèc tÕ . -Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu, ban bÌ trªn thÕ giíi biÕt ®Õn hµng ho¸ cña ViÖt Nam. 2.2. ý nghÜa thùc tiÔn. - XuÊt khÈu gãp phÇn kh«ng nhá vµo gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm míi cho ngêi lao ®éng ®ång thêi t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn tr×nh ®é tay nghÒ còng nh nhËn thøc vÒ c«ng viÖc cña c«ng nh©n lµm hµng xuÊt khÈu . -XuÊt khÈu thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt lµ c¸c ngµnh cã tiÒm n¨ng vÒ xuÊt khÈu -XuÊt khÈu lµm t¨ng gi÷ tr÷ ngo¹i tÖ cho Quèc gia, lµm t¨ng tæng thu nhËp Quèc d©n. - XuÊt khÈu còng cã thÓ cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam häc hái ®îc kinh nghiÖm cña quèc tÕ trong kinh doanh. II. T×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi vµ trong níc 1. T×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi. Kinh tÕ thÕ giíi ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ, kho¶ng c¸ch vÒ kinh tÕ gi÷a c¸c níc ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn ngµy cµng cao. Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi, tù do ho¸ th¬ng m¹i ®ang diÔn ra trªn toµn thÕ giíi, th¬ng m¹i quèc tÕ vµ ®Çu t ra níc ngoµi cã tÇm quan träng ngµy cµng t¨ng ®èi víi sù t¨ng trëng kinh tÕ cña c¸c níc ph¸t triÓn nhÊt lµ Mü, EU vµ NhËt B¶n ba trung t©m kinh tÕ cña thÕ giíi. ChÝnh ®Æc ®iÓm nµy cña nÒn kinh tÕ giíi lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc quan träng thóc ®Èy tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi ®Òu híng ®Õn xuÊt khÈu m¹nh mÏ nh÷ng mÆt hµng cã thÕ m¹nh cña ®Êt níc m×nh. §iÒu ®ã ®· lµm cho sù trao ®æi hµng ho¸ gi· c¸c níc trªn thÕ giíi ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ, víi tæng gi¸ trÞ kim nghach xuÊt nhËp khÈu gi÷a c¸c níc ngµy cµng lín. Nh×n chung t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y tuy cã ph¸t triÓn chËm nhng sù gia nhËp c¸c tæ chøc kinh tÕ trªn thÕ giíi cña c¸c quèc gia ngµy cµng nhiÒu, ®iÓn h×nh lµ Trung Quèc ®· gia nhËp tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi(WTO) vµ sù c¾t gi¶m vµ xo¸ bá hµng rµo thuÕ quan gi÷a c¸c khu vùc vµ tæ chøc ®· lµm cho sù trao ®æi th¬ng m¹i gi÷a c¸c níc ngµy cµng ph¸t triÓn. 2.T×nh h×nh kinh tÕ trong níc. 2.1. ThuËn lîi ®èi víi ViÖt Nam Trong thêi gian qua , nhÊt lµ trong n¨m 2000 kim ngh¹ch xuÊt khÈu ®¹t gÇn14,5 tû USD , t¨ng 25% so víi xuÊt khÈu c¶ n¨m 1999 , t¨ng h¬n 2,9 tû USD vÒ sè tuyÖt ®èi . Kim ngh¹ch xuÊt khÈu trung b×nh th¸ng trong n¨m 2000 lµ 1,2 tû USD , trong khi ®ã møc t¨ng cña n¨m 1999 lµ 0,96 tû USD vµ møc xuÊt khÈu tÝnh theo ®Çu ngêi lµ 186 USD vît qua møc trung b×nh cña c¸c níc cã nÒn ngo¹i th¬ng ®ang ph¸t triÓn theo ®¸nh gi¸ cña Liªn HiÖp Quèc . Còng nh n¨m 1999 tríc ®ã, ®éng lùc chÝnh cho møc t¨ng trëng cao cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong n¨m 2000 võa qua ngoµi sù lªn gi¸ m¹nh cña dÇu th« cßn lµ sù tiÕp tôc phôc håi nhanh chãng cña c¸c nÒn kinh tÕ trong khu vùc, ®©y còng lµ b¹n hµng chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, qua ®ã t¨ng nhu cÇu nhËp khÈu hµng ho¸ tõ ViÖt Nam. Nh vËy,chóng ta ®¹t ®îc kÕt qu¶ to lín ®ã, mµ nguyªn nh©n quan träng ®ã lµ : Do chóng ta biÕt tËn dông nh÷ng tiÒm n¨ng s½n cã cña m×nh trong viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh . Tríc hÕt ph¶i kÓ ®Õn lîi thÕ vÒ khÝ hËu , ®Êt ®ai , nguån níc , vÒ vÞ trÝ ®Þa lý , h¶i c¶ng . H¬n n÷a , do thuËn lîi vÒ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt còng nh nguån nh©n lùc dåi dµo nªn gi¸ thµnh mét sè s¶n phÈm cña chóng ta thÊp , ®iÒu nµy sÏ thóc ®Èy kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho mÆt hµng n«ng thuû s¶n cña níc ta trªn thÞ trêng thÕ giíi . 2.2 Khã kh¨n ®èi víi ViÖt Nam Hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam trong thêi gian qua ®· gÆp kh«ng Ýt c¸c khã kh¨n cÇn ®îc kh¾c phôc gi¶i quyÕt ®ã lµ : ChÊt lîng hµng xuÊt khÈu cña ta cßn kÐm , nhÊt lµ trong kh©u chÕ biÕn cha ®îc ®Çu t thÝch ®¸ng , chØ míi qua kh©u s¬ chÕ . Do ®ã, chÊt lîng hµng n«ng thuû s¶n xuÊt khÈu cña chóng ta cßn kÐm vÒ søc c¹nh tranh , cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña thÞ trêng thÕ giíi . Trõ mét sè mÆt hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cã nhiÒu tiÕn bé nh : g¹o , chÌ , cµ phª ... cßn nãi chung s¶n phÈm n«ng s¶n cña ViÖt Nam vÉn ®ang trong t×nh tr¹ng chÊt lîng thÊp . Nh lóa t¹p , dï gi¸ ®· gi¶m tíi møc thÊp nhÊt mµ vÉn Õ thõa kh«ng tiªu thô ®îc , ®iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh viÖc t¨ng s¶n lîng kh«ng ®i ®«i víi chÊt lîng dÉn ®Õn hiÖu qu¶ kh«ng cao . Do chÊt lîng hµng xuÊt khÈu cßn h¹n chÕ, dÉn ®Õn gi¸ hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam cßn thua xa so víi mÆt hµng cïng lo¹i trªn thÞ trêng thÕ giíi . Trong ®iÒu kiÖn nh vËy, yªu cÇu n©ng cao chÊt lîng hµng xuÊt khÈu lµ mét vÊn ®Ò bøc b¸ch . MÆt kh¸c, chóng ta cha thiÕt lËp ®îc hÖ thèng thÞ trêng æn ®Þnh víi m¹ng líi kh¸ch hµng ®¸ng tin cËy. Cho ®Õn nay, ph¬ng thøc xuÊt khÈu qua trung gian vÉn cßn chiÕm tû träng kh¸ lín, mÆc dï chóng ta ®· cã nhiÒu cè g¾ng ®Ó t¨ng cêng xuÊt khÈu trùc tiÕp. H¬n n÷a, vÊn ®Ò th«ng tin vÒ thÞ trêng n«ng s¶n thÕ giíi phôc vô cho nhu cÇu ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu còng nh phôc vô cho nhu cÇu vÒ c«ng t¸c qu¶n lý xuÊt khÈu vµ c«ng t¸c nghiªn cøu, nh×n chung cßn qu¸ Ýt ái ; cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu thùc tÕ ®ßi hái. Trong khi ®ã, ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®ßi hái ph¶i cã th«ng tin s©u réng vÕ thÞ trêng ®Ó theo dâi kÞp thêi vÒ diÔn biÕn cung cÇu vµ gi¸ c¶ trªn thÞ trêng thÕ giíi. Do nghiªn cøu thÞ trêng cßn h¹n chÕ, cha cã nh÷ng th«ng tin cÇn vµ ®ñ nªn cha n¾m b¾t ®îc nh÷ng c¬ héi vµ øng xö kÞp thêi nh÷ng diÔn biÕn cña thÞ trêng . VÒ qu¶n lý xuÊt khÈu : Cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh , kh«ng dù ®o¸n ®óng sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra nªn viÖc cÊp h¹n ngh¹ch xuÊt khÈu cha s¸t víi thùc tÕ , khi cÊp ®îc giÊy phÐp xuÊt khÈu l¹i gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ thÞ trêng vµ gi¸ c¶ . Do ®ã , lîi nhuËn xuÊt khÈu bÞ thua thiÖt nhiÒu . ChÝnh kh©u ®iÒu hµnh xuÊt khÈu nµy , kh«ng phï hîp , nhÞp nhµng ¨n khíp , kh«ng n¾m b¾t ®Çy ®ñ th«ng tin thÞ trêng ®Ó ®iÒu chØnh , cÊp giÊy phÐp kh«ng kÞp thêi ®óng lóc nªn ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ xuÊt khÈu . VÒ mÆt nghiÖp vô xuÊt khÈu : vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ nh cha am hiÓu thÞ trêng , th¬ng nh©n , th«ng lÖ Quèc tÕ ... dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¸c doanh nhiÖp xuÊt khÈu cña ViÖt Nam nhiÒu khi cßn ph¶i chÞu thiÖt thßi vÒ gi¸ c¶. III. nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu. 1.Nh©n tè kh¸ch quan. 1.1. ChÝnh s¸ch cña c¸c níc trªn thÕ giíi. §©y lµ mét ®Æc ®iÓm hÕt søc quan träng ®èi víi viÖc xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sang c¸c níc trªn thÕ giíi.§Ó hµng ho¸ cña chóng ta vµo ®îc thÞ trêng cña c¸c níc th× ®Çu tiªn chóng ta ph¶i n¾m râ luËt ph¸p cña c¸c níc ®ã, c¸c chÝnh s¸ch trong viÖc b¶o hé hµng ho¸ trong níc cña níc ®ã, hµng rµo thuÕ quan cña níc ®ã. 1.2. ChÝnh s¸ch trong níc. Nhµ Níc cã vai trß rÊt to lín trong viÖc quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp níc ta. Nhµ Níc cã thÓ thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu Vai trß Nhµ Níc trong viÖc thóc ®Èy xuÊt khÈu. Nhµ Níc ph¶i thiÕt lËp ®îc mét m«i trêng thuËn lîi h¬n cho viÖc xuÊt khÈu , víi mét chÝnh s¸ch tÝch cùc chñ ®éng , thu hÑp bé m¸y qu¶n lý hµnh chÝnh gióp c¸c doanh nghiÖp tèt h¬n trong viÖc xuÊt khÈu. Nhµ níc cung cÊp th«ng tin yÕu tè cÇn thiÕt nh lµ th«ng tin nh÷ng ®iÒu kiÖn thÞ trêng trong níc còng nh ngoµi níc, c¬ së h¹ tÇng, vËt chÊt kinh tÕ vµ x· héi ®Ó hç chî cho viÖc s¶n xuÊt vµ thóc ®Èy n©ng cao n¨ng lùc cña doanh nghiÖp... 2. Nh©n tè chñ quan. §©y lµ nh©n tè mµ doanh nghiÖp tù quyÕt ®Þnh cho m×nh trong viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ cña doanh nghiÖp m×nh sang c¸c n¬c kh¸c. Cô thÓ nh lµ T×m hiÓu thÞ trêng ngoµi níc mµ doanh nghiÖp ®Þnh xuÊt khÈu. T×m hiÓu luËt ph¸p cña níc ®ã tríc khi xuÊt khÈu hµng ho¸ sang N©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, mÉu m·, bao b× ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranhtrªn thÞ trêng. IV. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu. 1. Tæng kim ngh¹ch xuÊt khÈu: NÕu tæng kim ngh¹ch xuÊt khÈu n¨m sau cao h¬n n¨m tríc ®iÒu ®ã chøng tá xuÊt khÈu cña ta ®· t¨ng so víi n¨m tríc vÒ sè lîng còng cã thÓ c¶ vÒ chÊt lîng 2. Tèc ®é t¨ng trëng luü kÕ: Tèc ®é t¨ng trëng luü kÕ diÔn biÕn t¨ng dÇn, ®iÒu ®ã chøng tá xuÊt khÈu cã xu híng ph¸t triÓn ®Òu vµ ®ã lµ mét dÊu hiÖu tèt cho xuÊt khÈu vµ ngîc l¹i th× kh«ng tèt cho xuÊt khÈu . 3. C¬ cÊu hµng xuÊt khÈu: Cµng nhiÒu c¸c mÆt hµng cã thÕ m¹nh cña ta tham gia xuÊt khÈu th× cµng tèt, tËp trung vµo c¸c ngµnh cã thÕ m¹nh vÒ xuÊt khÈu . 4. VÒ thÞ trêng xuÊt khÈu: ThÞ trêng xuÊt khÈu cµng lín th× cµng thuËn lîi cho chóng ta xuÊt khÈu, trong viÖc lùa chän thÞ trêng xuÊt khÈu,khi ®ã chóng ta chñ ®éng h¬n vÒ mäi mÆt nhÊt lµ chóng ta kh«ng bÞ Ðp gia vµ kh«ng ph¶i c¹nh tranh quyÕt liÖt. 5. So víi c¸c níc trong khu vùc: §¸nh gi¸ ho¹t ®éng xuÊt khÈu so víi c¸c níc trong khu vùc chung ta cã thÓ thÊy ®îc t×nh h×nh xuÊt khÈu cña chóng ta nh thÕ nµo ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p ®Ó kÝch thÝch xuÊt khÈu. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng xuÊt khÈu n¨m 2002. T¨ng trëng sau 6 th¸ng (%) -4,93 T¨ng trëng sau 9 th¸ng (%) Tæng kim ng¹ch T¨ng trëng sau 3 th¸ng (%) -12,2 3,2 T¨ng trëng sau12th¸ng (%) 11,2 DÇu th« Kh«ng kÓ dÇu th« -22,2 -9,2 -18,9 -1 -12,1 7,7 4,6 12,9 Khèi ViÖt Nam -15,6 -7,9 2,5 7,4 5,4 17,3 19,9 25,3 Khèi FDI Nguån: t¹p chÝ th¬ng m¹i sè7/2003 PhÇn II. Thùc tr¹ng xuÊt khÈu thuû s¶n cña viÖt nam sang mü I. Tæng quan vÒ thuû s¶n cña viÖt nam 1. Vai trß cña thuû s¶n vµ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu thuû s¶n. Thuû s¶n lµ mét trong nh÷ng ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ViÖt Nam , cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ xuÊt khÈu ®øng hµng thø t trong c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n ( sau dÇu , g¹o , vµ hµng may mÆc ) tríc n¨m 2001vµ ®· v¬n lªn hµng thø ba vµo n¨m 2001 . Thuû s¶n ®ãng vai trß quan träng trong viÖc cung cÊp thùc phÈm cho nh©n lo¹i . Thùc phÈm thuû s¶n cã gi¸ trÞ dinh dìng cao rÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn cña con ngêi. Kh«ng nh÷ng thÕ nã cßn lµ mét ngµnh kinh tÕ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu céng ®ång d©n c ®Æc biÖt ë nh÷ng vïng n«ng th«n vµ ven biÓn . ë ViÖt Nam , nghÒ khai th¸c vµ nu«i trång thuû s¶n cung cÊp c«ng ¨n viÖc lµm thêng xuyªn cho kho¶ng 1,1 triÖu ngêi , t¬ng øng víi 2,9 % lùc lîng lao ®éng cã c«ng ¨n viÖc lµm . Thuû s¶n còng cã nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho sù khëi ®éng vµ t¨ng trëng kinh tÕ nãi chung cña nhiÒu níc . Kh«ng nh÷ng lµ nguån thùc phÈm , thuû s¶n cßn lµ nguån thu nhËp trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cho mét bé phËn d©n c lµm nghÒ khai th¸c , nu«i trång , chÕ biÕn vµ tiªu thô còng nh c¸c ngµnh dÞch vô cho nghÒ c¸ nh : C¶ng , bÕn , ®ãng söa tµu thuyÒn , s¶n xuÊt níc ®¸ , cung cÊp dÇu nhít, cung cÊp c¸c thiÕt bÞ nu«i , cung cÊp bao b× ... vµ s¶n xuÊt hµng tiªu dïng cho ng d©n . Theo íc tÝnh cã tíi 150 triÖu ngêi trªn thÕ giíi sèng phô thuéc hoµn toµn hay mét phÇn vµo ngµnh thuû s¶n . §å trang søc ®îc lµm tõ ngäc trai rÊt ®îc a truéng trªn thÕ giíi víi gi¸ trÞ còng rÊt cao . ThËm chÝ tõ nh÷ng con èc nhá ngêi ta còng cã thÓ lµm ra nh÷ng mãn hµng ®éc ®¸o ngé nghÜnh thu hót sù quan t©m cña mäi ngêi . Thuû s¶n lµ ngµnh xuÊt khÈu m¹nh cña ViÖt Nam . Ho¹t ®éng xuÊt khÈu thuû s¶n hµng n¨m ®· mang vÒ cho ng©n s¸ch nhµ níc mét kho¶n ngo¹i tÖ lín , rÊt quan träng trong viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc . C¸c s¶n phÈm ®îc xuÊt khÈu ra nhiÒu níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, gãp phÇn n©ng cao vÞ trÝ cña ViÖt Nam nãi chung vµ ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam nãi riªng trªn trêng quèc tÕ . Víi nh÷ng vai trß hÕt søc to lín nh trªn vµ nh÷ng thuËn lîi , tiÒm n¨ng v« cïng dåi dµo cña ViÖt Nam c¶ vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ con ngêi , ph¸t triÓn nghÒ nu«i trång, khai th¸c vµ chÕ biÕn thuû s¶n phôc vô tiªu dïng trong níc vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ mét trong nh÷ng môc tiªu sèng cßn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam . 2. Thùc tr¹ng nu«i trång , khai th¸c vµ chÕ biÕn thuû s¶n cña ViÖt Nam. 2.1. Ph©n bè ng nghiÖp Vïng ph¸t triÓn ng nghiÖp m¹nh nhÊt ë ViÖt Nam lµ vïng ven biÓn tõ B×nh ThuËn trë vµo ; trong ®ã m¹nh h¬n c¶ lµ c¸c tØnh : Bµ RÞa – Vòng Tµu , TiÒn Giang , BÕn Tre , Trµ Vinh, Kiªn Giang , B¹c Liªu , Cµ Mau , víi gi¸ trÞ hµng n¨m trªn 20 tû ®ång . Nh÷ng vïng ®¸nh c¸ biÓn m¹nh nhÊt lµ Kiªn Giang (trªn 100 ngh×n tÊn / n¨m), sau ®ã lµ Bµ RÞa – Vòng Tµu vµ B×nh ThuËn (50 – 60 ngh×n tÊn/ n¨m). NghÒ nu«i trång vµ ®¸nh b¾t c¸ níc ngät m¹nh nhÊt lµ B¹c Liªu , Sãc Tr¨ng thµnh phè Hå ChÝ Minh ( tõ 10 – 20 ngh×n tÊn / n¨m ) . Riªng t«m th× tËp trung cao nhÊt ë Cµ Mau víi s¶n lîng hµng n¨m trªn 25 ngh×n tÊn, chiÕm 70 % s¶n lîng t«m c¶ níc . C¸c vïng träng ®iÓm ng nghiÖp lµ §µ N½ng, Nha Trang, B×nh ThuËn, Vòng Tµu , Kiªn Giang , Cµ Mau . 2.2. C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn ph¸t triÓn vµ ph©n bè ng nghiÖp  Nhãm c¸c yÕu tè tù nhiªn Níc ta cã 3,2 ngh×n km bê biÓn víi gÇn 1 triÖu km2 thÒm lôc ®Þa bao gåm mÆt níc trong vòng , vÞnh ven bê , h¬n 3 ngh×n ®¶o vµ quÇn ®¶o . NhiÖt ®é vïng biÓn t¬ng ®èi Êm vµ æn ®Þnh quanh n¨m , thÝch hîp cho sù sinh trëng cña c¸c loµi thuû s¶n níc mÆn níc , níc lî . BiÓn ViÖt Nam cã tr÷ lîng c¸ lín vµ ®Æc s¶n biÓn phong phó : Hµng chôc v¹n ha diÖn tÝch mÆt níc trªn ®Êt liÒn ( bao gåm 39 v¹n ha hå lín ; 54 v¹n ha vïng ngËp níc ; 5,7 v¹n ha ao vµ 44 v¹n km s«ng vµ kªnh r¹ch ) cã thÓ nu«i t«m , c¸ vµ c¸c thuû s¶n kh¸c . Do ®ã , ngµnh nu«i thuû s¶n cña níc ta , kÓ c¶ thuû s¶n níc mÆn , níc lî , níc ngät cã thÓ trë thµnh ngµnh s¶n xuÊt chÝnh . Vïng biÓn níc ta cã nhiÒu loµi c¸ vµ ®Æc s¶n quÝ víi hµng ngh×n loµi c¸ biÓn , 3 tr¨m loµi cua biÓn , 40 loµi t«m he , gÇn 3 tr¨m loµi trai èc hÕn , 1 tr¨m loµi t«m , trªn 3 tr¨m loµi rong biÓn . Trong ®ã nhiÒu lo¹i ®Æc s¶n cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu cao, ®îc a chuéng trªn thÞ trêng quèc tÕ . Tæng tr÷ lîng c¸ trong vïng biÓn ViÖt Nam kho¶ng 3 triÖu tÊn , trong ®ã gÇn 1,6 triÖu tÊn c¸ ®¸y vµ 1,4 triÖu tÊn c¸ næi . Víi tr÷ lîng c¸ trªn , cã thÓ ®¸nh b¾t tõ 1,3 ®Õn 1,4 triÖu tÊn / n¨m .  Nhãm yÕu tè kinh tÕ – x· héi TiÒm n¨ng cña biÓn níc ta lín , nhng hiÖn nay s¶n lîng c¸ ®¸nh b¾t vµ c¸c ®Æc s¶n biÓn , s¶n lîng ®¸nh b¾t vµ nu«i trång thuû s¶n níc lî , níc ngät cßn thÊp . Cã nhiÒu nguyªn nh©n h¹n chÕ khai th¸c tiÒm n¨ng cña biÓn trong ®ã nguyªn nh©n quan träng lµ cha ®Çu t ®óng møc lao ®éng , nhÊt lµ lao ®éng kü thuËt cho nghÒ ®¸nh b¾t nu«i trång thuû vµ h¶i s¶n . C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña ngµnh ®· vµ ®ang ®îc chó träng ph¸t triÓn . Ngoµi c¸c xÝ nghiÖp ®¸nh b¾t c¸ quèc doanh trung ¬ng , hµng lo¹t c¬ së ®¸nh b¾t c¸ quèc doanh ®Þa ph¬ng , c¸c hîp t¸c x· nghÒ c¸ ... ®· vµ ®ang ®îc x©y dùng ë c¸c huyÖn , tØnh ven biÓn , ®i ®«i víi nh÷ng c¬ së hËu cÇn , chÕ biÕn t¹o ®iÒu kiÖn cho ngµnh ®¸nh b¾t vµ chÕ biÕn c¸ biÓn níc ta ph¸t triÓn m¹nh mÏ. §ång thêi , nhiÒu c¬ së quèc doanh vµ tËp thÓ , t nh©n ®¸nh b¾t c¸ nu«i trång vµ chÕ biÕn thuû s¶n níc mÆn , níc lî , níc ngät ®îc ph¸t triÓn më réng ë nhiÒu vïng, khu vùc trªn ph¹m vi c¶ níc ... Tuy nhiªn , ®éi tµu ®¸nh c¸ hiÖn nay víi 32 ngh×n chiÕc hÇu hÕt lµ tµu thuyÒn nhá, cha ®îc trang bÞ hiÖn ®¹i ®Ó ®¸nh b¾t ë nh÷ng vïng biÓn s©u vµ biÓn xa ... ®· h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña ngµnh. 2.3.Nu«i trång thuû s¶n Nu«i trång thuû s¶n ViÖt Nam rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. Theo ®iÒu tra s¬ bé cña ngµnh thuû s¶n , riªng c¸ níc ngät cã 544 loµi , c¸ níc lî , níc mÆn còng cã 186 loµi. Trong ®ã nhiÒu lo¹i ®Æc s¶n cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu cao , ®îc a chuéng trªn thÞ trêng quèc tÕ . Ph¬ng thøc nu«i trång còng rÊt ®a d¹ng t¹o cho s¶n phÈm thªm phong phó . Nu«i trång thuû s¶n thêi gian qua ph¸t triÓn víi tèc ®é kh¸ nhanh , thu ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi ®¸ng kÓ , tõng bíc gãp phÇn thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ ë c¸c vïng ven biÓn , n«ng th«n vµ gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm , t¨ng thu nhËp vµ xo¸ ®ãi , gi¶m nghÌo . Theo ®iÒu tra vµ quy ho¹ch cña bé thuû s¶n , ®Õn th¸ng 8 n¨m 2001 tæng diÖn tÝch nu«i trång ë níc ta lµ 1,19 triÖu ha .  Nu«i thuû s¶n níc ngät Nu«i c¸ ao hå nhá : Lµ mét nghÒ cã tÝnh truyÒn thèng g¾n víi nhµ n«ng , tõ phong trµo ao c¸ B¸c Hå ®Õn phong trµo VAC. Xu híng diÖn tÝch ao ®ang bÞ thu hÑp do nhu cÇu ph¸t triÓn x©y dùng nhµ ë . §èi tîng c¸ nu«i kh¸ æn ®Þnh : tr¾m , chÐp , tr«i , mÌ , trª lai , r« phi ... nguån gièng sinh s¶n hoµn toµn chñ ®éng. N¨ng suÊt c¸ nu«i ®¹t b×nh qu©n trªn 3 tÊn/ha. NghÒ nu«i thuû s¶n ao hå nhá ®· ph¸t triÓn m¹nh. §Æc biÖt , t«m cµng xanh lµ mét mòi nhän ®Ó xuÊt khÈu vµ tiªu thô trong níc , nhÊt lµ ë c¸c thµnh phè , trung t©m dÞch vô gãp phÇn ®iÒu chØnh c¬ cÊu canh t¸c ë c¸c vïng ruéng tròng ,t¨ng thu nhËp vµ gi¸ trÞ xuÊt khÈu . VÊn ®Ò khã kh¨n lµ sù phô thuéc cña n¨ng suÊt vµo ®iÒu kiÖn thêi tiÕt , khÝ hËu céng víi vÊn ®Ò tr×nh ®é cña ngêi nu«i cha ®îc gi¶i quyÕt thÝch hîp ®· dÉn ®Õn sù kh«ng æn ®Þnh cña s¶n lîng nu«i . C¸c gièng ®· ®a vµo nu«i lµ : l¬n , Õch , ba ba , c¸ sÊu ... Tuy nhiªn , do thiÕu quy ho¹ch , kh«ng chñ ®éng nguån gièng , thÞ trêng kh«ng æn ®Þnh ... ®· h¹n chÕ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn . Nu«i c¸ mÆt níc lín : §èi tîng nu«i th¶ chñ yÕu lµ c¸ mÌ , ngoµi ra cßn th¶ ghÐp c¸ tr«i , c¸ r« phi ... Do khã kh¨n trong kh©u b¶o vÖ vµ gi¸ c¸ mÌ thÊp nªn lîng c¸ th¶ vµo hå nu«i cã xu híng gi¶m . H×nh thøc nu«i chñ yÕu hiÖn nay lµ lång bÌ kÕt hîp khai th¸c c¸ trªn s«ng , trªn hå . H×nh thøc nµy ®· tËn dông ®îc diÖn tÝch mÆt níc , t¹o ra viÖc lµm t¨ng thu nhËp , gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng cña nh÷ng ngêi sèng trªn s«ng , ven hå . ë c¸c tØnh phÝa B¾c vµ miÒn Trung , ®èi tîng nu«i chñ yÕu lµ tr¾m cá , qui m« lång nu«i kho¶ng 12 – 24 m3 , n¨ng suÊt 400 – 600 kg / lång . ë c¸c tØnh phÝa Nam , ®èi tîng nu«i chñ yÕu lµ c¸ ba sa , c¸ lãc, c¸ bèng tîng , c¸ he . Quy m« lång , bÌ nu«i lín , trung b×nh kho¶ng 100 – 150 m3 / bÌ , n¨ng suÊt b×nh qu©n 15 – 20 tÊn / bÌ . Nu«i c¸ ruéng tròng : Tæng diÖn tÝch ruéng tròng cã thÓ ®a vµo nu«i c¸ theo m« h×nh c¸ - lóa kho¶ng 580.000 ha . N¨m 1998 , diÖn tÝch nu«i c¸ kho¶ng 154.200 ha . N¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ nu«i c¸ ruéng tròng kh¸ lín . §©y lµ mét híng cho viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu trong n«ng nghiÖp , t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng , xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë n«ng th«n .  Nu«i t«m níc lî Nu«i thuû s¶n níc lî ®îc ph¸t triÓn rÊt m¹nh thêi kú qua , ®· cã bíc chuyÓn tõ s¶n xuÊt nhá tù tóc sang s¶n xuÊt hµng ho¸ , mang l¹i gi¸ trÞ ngo¹i tÖ cao cho nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ thu nhËp ®¸ng kÓ cho ngêi lao ®éng . Nh÷ng n¨m gÇn ®©y t«m ®îc nu«i ë kh¾p c¸c tØnh ven biÓn trong c¶ níc , nhÊt lµ t«m só , t«m he , t«m b¹c thÎ , t«m n¬ng , t«m r¶o , song chñ yÕu lµ t«m só . T«m ®îc nu«i trong ao ®Çm theo m« h×nh khÐp kÝn , nu«i trong ruéng vµ nu«i trong rõng ngËp mÆn . Nh×n chung , khu vùc miÒn Nam thuËn lîi nhÊt cho viªc nu«i t«m . NghÒ nu«i t«m ë khu vùc nµy ph¸t triÓn m¹nh , chñ yÕu dùa vµo viÖc ®¸nh b¾t c¸c gièng t«m tù nhiªn . DiÖn tÝch nu«i t«m íc tÝnh cã tíi 200 ngh×n ha , trong ®ã 25 % lµ nu«i kÕt hîp víi trång ( t«m – lóa , t«m – dõa , t«m – s¶n xuÊt muèi , t«m - ®íc ) .  NghÒ nu«i trång thuû s¶n níc mÆn NghÒ nu«i biÓn cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn tèt . §Õn nay nghÒ nu«i trai lÊy ngäc , nu«i c¸ lång , nu«i t«m hïm , nu«i th¶ nhuyÔn thÓ hai m¶nh vá , nu«i trång rong sôn cã nhiÒu triÓn väng tèt . Tuy nhiªn do khã kh¨n vÒ vèn , h¹n chÕ vÒ c«ng nghÖ, cha chñ ®éng ®îc nguån gièng nu«i nªn nghÒ nu«i biÓn thêi gian qua cßn bÞ lÖ thuéc vµo tù nhiªn , cha ph¸t triÓn m¹nh .  HÖ thèng s¶n xuÊt gièng HÖ thèng s¶n xuÊt gièng thuû s¶n níc ngät : C¸c loµi c¸ níc ngät truyÒn thèng hÇu hÕt ®· ®îc s¶n xuÊt nh©n t¹o trong thêi gian qua . VÊn ®Ò cung cÊp gièng cho nu«i trång c¸c ®èi tîng nµy t¬ng ®èi æn ®Þnh . Sè c¬ së s¶n xuÊt c¸ gièng nh©n t¹o trªn toµn quèc hiÖn nay kho¶ng 354 c¬ së , hµng n¨m cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kho¶ng trªn 4 tû c¸ gièng cung cÊp kÞp thêi vô cho nhu cÇu nu«i trªn c¶ níc . Tuy nhiªn , gi¸ c¸ gièng nhÊt lµ c¸c lo¹i ®Æc s¶n cßn cao , cha ®¶m b¶o chÊt lîng gièng ®óng yªu cÇu vµ cha ®îc kiÓm so¸t chÆt chÏ . HÖ thèng s¶n xuÊt gièng t«m : Gièng t«m vÒ c¬ b¶n ®· cho ®Î thµnh c«ng ë c¶ 3 miÒn B¾c, Trung, Nam , nhng s¶n lîng cßn thÊp . VÊn ®Ò nu«i vç t«m bè mÑ thµnh thôc cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu c¶ vÒ sè lîng lÉn chÊt lîng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng khan hiÕm nguån t«m bè mÑ trªn c¶ níc , ®Æc biÖt lµ vµo vô s¶n xuÊt chÝnh . §Õn nay trªn toµn quèc ®· cã 2.125 tr¹i s¶n xuÊt vµ ¬m t«m gièng , hµng n¨m s¶n xuÊt ®îc kho¶ng 5 tû t«m P15 , bíc ®Çu ®· ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu t«m gièng cho nh©n d©n . H¹n chÕ chñ yÕu trong s¶n xuÊt gièng lµ sù ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu cña c¸c tr¹i gièng theo khu vùc ®Þa lý ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ph¶i vËn chuyÓn con gièng ®i xa , võa lµm t¨ng thªm gi¸ thµnh võa lµm gi¶m chÊt lîng con gièng , cha cã sù phï hîp trong s¶n xuÊt gièng theo mïa ®èi víi c¸c loµi nu«i phæ biÕn nhÊt vµ thiÕu c¸c c«ng nghÖ hoµn chØnh ®Ó s¶n xuÊt gièng s¹ch bÖnh .  T×nh h×nh s¶n xuÊt thøc ¨n Theo thèng kª hiÖn nay trªn toµn quèc cã kho¶ng 24 c¬ së s¶n xuÊt thøc ¨n nh©n t¹o víi tæng c«ng suÊt 47.640 tÊn / n¨m, s¶n lîng thøc ¨n ®¹t ®îc cha ®¸p øng nhu cÇu c¶ vµ sè lîng lÉn chÊt lîng . Gi¸ thµnh cao do chi phÝ ®Çu vµo cha hîp lý ¶nh hëng ®Õn søc tiªu thô . Víi mét sè m« h×nh nu«i b¸n th©m canh ( nu«i t«m ) vµ th©m canh ( nu«i c¸ lång ) th× thøc ¨n ®îc nhËp tõ níc ngoµi vµ ph¶i chi tr¶ mét lîng ngo¹i tÖ t¬ng ®èi lín . 2.4. Khai th¸c thuû s¶n Khai th¸c lu«n gi÷ vai trß quan träng trong ngµnh thñy s¶n vµ b¶o vÖ an ninh chñ quyÒn trªn biÓn . ë ViÖt Nam , khai th¸c thuû s¶n mang tÝnh nh©n d©n râ nÐt . NghÒ c¸ ë khu vùc nh©n d©n chiÕm 99 % sè lîng lao ®éng vµ 99,5 % s¶n lîng khai th¸c thuû s¶n . Tµu thuyÒn : Trong giai ®o¹n 1991 – 2000 sè lîng tµu thuyÒn m¸y t¨ng nhanh , ngîc l¹i tµu thuyÒn thñ c«ng gi¶m dÇn . N¨m 1991 tµu thuyÒn m¸y cã 44.347 chiÕc , chiÕm 59,6 %; thuyÒn thñ c«ng 30.284 chiÕc , chiÕm 40,4 % , ®Õn cuèi n¨m 1998 tæng sè thuyÒn m¸y lµ 71.767 chiÕc , chiÕm 82,4 % , tæng sè thuyÒn thñ c«ng lµ 15.337 chiÕc chiÕm 17,6 % tæng sè thuyÒn ®¸nh c¸ . C¬ cÊu nghÒ nghiÖp khai th¸c : NghÒ nghiÖp khai th¸c thuû s¶n ë níc ta rÊt ®a d¹ng vµ phong phó vÒ quy m« còng nh tªn gäi , theo thèng kª cha ®Çy ®ñ ®· cã trªn 20 lo¹i nghÒ kh¸c nhau ®îc xÕp vµo 6 hä nghÒ chñ yÕu ; tû lÖ c¸c hä nghÒ nh sau : + Hä líi kÐo chiÕm 26 % : Phï hîp víi nguån lîi ë vïng biÓn §«ng Nam Bé . + Hä líi v©y chiÕm 4,3 % . + Hä líi rª chiÕm 34,4 % : Phï hîp víi nguån lîi ë vÞnh B¾c Bé + Hä mµnh vã chiÕm 5,6 % . + Hä c©u chiÕm 13,4 % . + Hä cè ®Þnh chiÕm 7,1 % . + C¸c nghÒ kh¸c chiÕm 9 % . Lao ®éng khai th¸c : HiÖn nay lùc lîng lao ®éng khai th¸c cßn kh¸ d thõa kÓ c¶ lùc lîng lao ®éng kü thuËt vµ lùc lîng lao ®éng ®Õn tuæi ®îc bæ sung hµng n¨m . Nh×n chung lùc lîng lao ®éng thµnh th¹o nghÒ nhng tr×nh ®é v¨n ho¸ thÊp g©y ¶nh hëng nhiÒu ®Õn viÖc khai th¸c . Do cã sù ph¸t triÓn vÒ sè lîng tµu thuyÒn , c«ng cô vµ kinh ngiÖm khai th¸c mµ tæng s¶n lîng h¶i s¶n khai th¸c trong 10 n¨m gÇn ®©y t¨ng liªn tôc (kho¶ng 6,6 % / n¨m ) . Riªng trong giai ®o¹n 1991 - 1995 t¨ng víi tèc ®é 7,5 % / n¨m ; giai ®o¹n 1996 – 2000 t¨ng b×nh qu©n 5,9 % / n¨m . C¬ cÊu s¶n phÈm khai th¸c cã nhiÒu thay ®æi : ng d©n ®· chó träng khai th¸c c¸c s¶n phÈm cã gi¸ trÞ th¬ng m¹i cao nh t«m , mùc , c¸ mËp , c¸ song , c¸ hång , gãp phÇn t¨ng kim ngh¹ch xuÊt khÈu. C¸ níc ngät còng ®îc chó ý khai th¸c . ViÖt Nam cã trªn 200.000 ha hå trong ®ã hå tù nhiªn trªn 20.000 ha cßn l¹i lµ hå chøa Vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long cã nhiÒu vïng tròng lín , vÝ dô : - Vïng §ång Th¸p Mêi :140.000 ha - Vïng tø gi¸c Long Xuyªn : 218.000 ha Hµng n¨m c¸ ë hÖ thèng s«ng Cöu Long trµn vµo ®©y trong mïa ma ®Ó kiÕm ¨n , ®Õn mïa kh« l¹i rót ra s«ng nªn n«ng d©n mçi n¨m khai th¸c ®îc kho¶ng trªn 20.000 tÊn . Níc ta cã hµng ngµn s«ng . Tríc ®©y nguån lîi c¸ s«ng rÊt phong phó . VÝ dô vµo thËp niªn 70 trªn s«ng Hång cã trªn 70 hîp t¸c x· ®¸nh c¸ s¶n lîng khai th¸c hµng n¨m hµng ngµn tÊn c¸ . Do khai th¸c qu¸ møc nªn nguån c¸ s«ng c¹n kiÖt, ng d©n ph¶i chuyÓn sang kiÕm sèng b»ng nghÒ kh¸c . C¸c s«ng ngßi miÒn Trung còng diÔn ra t×nh tr¹ng t¬ng tù . HiÖn chØ cßn s«ng Cöu Long vÉn duy tr× ®îc nghÒ khai th¸c víi s¶n lîng xÊp xØ 30.000 tÊn / n¨m , t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho 40.000 lao ®éng ë 249 x· ven s«ng . HÖ thèng kªnh r¹ch ch»ng chÞt ë Nam Bé cung cÊp mét lîng c¸ ®¸ng kÓ . 2.5. ChÕ biÕn thuû s¶n ChÕ biÕn thuû s¶n lµ kh©u rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt , kinh doanh thuû s¶n bao gåm nu«i trång – khai th¸c – chÕ biÕn vµ tiªu thô . Nh÷ng ho¹t ®éng chÕ biÕn trong 15 n¨m qua ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã hiÖu qu¶ , nã ®· gãp phÇn t¹o nªn sù khëi s¾c cña ngµnh thuû s¶n . Nguyªn liÖu thuû s¶n ®îc cung cÊp tõ 2 nguån chÝnh lµ khai th¸c h¶i s¶n vµ nu«i trång thuû s¶n . Nguån h¶i s¶n lµ chñ yÕu trong c¬ cÊu nguyªn liÖu trong nh÷ng n¨m qua , chiÕm 70 % tæng s¶n lîng thuû s¶n thu gom ®îc ë ViÖt Nam , trung b×nh 10 n¨m tõ 1985 – 1995 , s¶n lîng khai th¸c hµng n¨m lµ kho¶ng 700.000 tÊn . Trong ®ã 40% s¶n lîng lµ c¸ ®¸y , 60 % lµ c¸ næi , s¶n lîng khai th¸c phÝa B¾c chiÕm 4,2 % , miÒn Trung 39,4 % vµ miÒn Nam 56,4 % . Giai ®o¹n 1985 –1995 tèc ®é t¨ng b×nh qu©n lµ 4,1 % / n¨m , riªng giai ®o¹n 1991 – 1995 lµ 6,8%/n¨m. Sau n¨m 1995 , do nghÒ c¸ xa bê ®îc ®Çu t m¹nh h¬n nªn s¶n lîng khai th¸c h¶i s¶n t¨ng rÊt m¹nh, vît møc mét triÖu tÊn ( 1.078.000 tÊn ) vµo n¨m 1997 , t¨ng 15,8 % so víi n¨m 1996 , n¨m 1998 ®¹t 1.137.809 tÊn t¨ng 12,2 % so víi n¨m 1997 , n¨m 1999 ®¹t 1.230.000 tÊn t¨ng 8,6 % so víi n¨m 1998 . Nguån nguyªn liÖu nu«i trång tõ khai th¸c néi ®ång lµ kho¶ng 300.000 – 400.000 tÊn / n¨m , nÕu tÝnh b×nh qu©n 10 n¨m tõ 1985 – 1995 th× tèc ®é t¨ng trëng lµ 6,4%/n¨m. Tuy nhiªn còng gièng nh khai th¸c h¶i s¶n , s¶n lîng nu«i trång thuû s¶n nh÷ng n¨m gÇn ®©y còng t¨ng m¹nh , n¨m 1997 ®¹t 509.000 tÊn , t¨ng 19,7 % so víi n¨m 1996 vµ vît møc 500.000 tÊn ( 537.870 tÊn ) vµo n¨m 1998 . Do tæng s¶n lîng thuû s¶n t¨ng m¹nh vµ c«ng nghÖ chÕ biÕn , thãi quen tiªu dïng còng cã nhiÒu thay ®æi nªn lîng nguyªn liÖu ®îc ®a vµo chÕ biÕn ngµy cµng nhiÒu. N¨m 1991 chØ cã kho¶ng 130.000 tÊn nguyªn liÖu ®îc ®a vµo chÕ biÕn xuÊt khÈu chiÕm kho¶ng 15 % vµ kho¶ng xÊp xØ 30 % lîng nguyªn liÖu ®îc ®a vµo chÕ biÕn cho tiªu dïng néi ®Þa cßn l¹i dïng díi d¹ng t¬i sèng th× ®Õn n¨m 1998 ®· cã kho¶ng 400.000 tÊn nguyªn liÖu ®îc ®a vµo chÕ biÕn xuÊt khÈu , chiÕm kho¶ng 24,3% tæng s¶n lîng thuû s¶n vµ kho¶ng 41 % nguyªn liÖu ®îc chÕ biÕn cho tiªu dïng néi ®Þa vµ nh vËy chØ cßn kho¶ng 35 % nguyªn liÖu ®îc dïng díi d¹ng t¬i sèng . Nguyªn liÖu h¶i s¶n ®îc ®¸nh b¾t tõ nhiÒu lo¹i tµu vµ ng cô kh¸c nhau do ®ã s¶n phÈm ®¸nh b¾t ®îc còng cã nh÷ng ®Æc tÝnh kh¸c nhau . §èi víi c¸c tµu ®i dµi ngµy, s¶n phÈm ®¸nh b¾t thêng ®îc b¶o qu¶n b»ng ®¸, c¸ t¹p th× íp muèi , rÊt Ýt ph¬ng tiÖn cã hÇm b¶o qu¶n . C¸c lo¹i tµu nhá thêng ®i vÒ trong ngµy nªn nguyªn liÖu hÇu nh kh«ng qua xö lý b¶o qu¶n . Nguyªn liÖu h¶i s¶n thêng bÞ xuèng cÊp chÊt lîng do ph¬ng tiÖn vµ ®Çu t cho kh©u b¶o qu¶n cßn qu¸ Ýt , qu¸ th« s¬ . Sau khi h¶i s¶n ®îc ®¸nh b¾t th«ng qua 142 bÕn , c¶ng c¸ cha ®îc x©y dùng hoµn chØnh do ®ã vÒ mïa nãng c¸c lo¹i h¶i s¶n thêng bÞ xuèng cÊp nhanh chãng , gi¸ trÞ thÊt tho¸t sau thu ho¹ch lín (kho¶ng 30%). C¸c lo¹i nguyªn liÖu tõ nu«i trång níc ngät , lî do gÇn n¬i tiªu thô hoÆc lµ chñ ®éng khai th¸c nªn ®îc ®a trùc tiÕp ra thÞ trêng hoÆc vµo th¼ng c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn , hÇu nh kh«ng qua xö lý b¶o qu¶n , chóng thêng ®¶m b¶o ®é t¬i , chÊt lîng tèt . Nghiªn cøu c«ng nghÖ sau thu ho¹ch ®· ®îc tiÕn hµnh song t¸c ®éng cña nã kh«ng lµ bao , mét phÇn do s¶n phÈm thÞ trêng cßn chÊp nhËn hay do nh÷ng lý do kinh tÕ , tµi chÝnh , kü thuËt mµ b¶n th©n ng d©n cha thÓ ¸p dông ®îc . Khi ph©n phèi lu th«ng nguyªn liÖu ph¶i tr¶i qua nhiÒu kh©u trung gian nªn chÊt lîng còng bÞ gi¶m sót . C¸c mÆt hµng chÕ biÕn thuû s¶n : C¸c mÆt hµng ®«ng l¹nh ( H§L ) : Trong giai ®o¹n 1985 – 1995 , c¸c mÆt hµng nµy cã tèc ®é gia t¨ng trung b×nh 25,77 % / n¨m , giai ®o¹n 1990 – 1995 , lîng H§L t¨ng m¹nh ( 31,78 % ) , giai ®o¹n 1996 - 1998 lîng H§L vÉn tiÕp tôc t¨ng m¹nh ( trªn 20% ) . Trong c¸c s¶n phÈm thuû s¶n ®«ng l¹nh th× t«m ®«ng l¹nh vÉn chiÕm vÞ trÝ ®éc t«n , thêi kú 1990 – 1995 chiÕm kho¶ng 56 % , n¨m 1997 chiÕm 46 % vµ 1998 lµ 52,5 % . Mùc vµ c¸c mÆt hµng c¸ ®«ng l¹nh còng cã tèc ®é t¨ng trëng rÊt m¹nh . C¸c lo¹i ®«ng l¹nh kh¸c chñ yÕu lµ c¸c lo¹i ghÑ , èc , cua , sß , ®iÖp ... cã tèc ®é t¨ng trëng rÊt nhanh cïng víi sù t¨ng trëng cña c¸c mÆt hµng cã gi¸ trÞ gia t¨ng . Xu híng t¨ng cña s¶n phÈm nay cßn rÊt lín . MÆt hµng t¬i sèng : gÇn ®©y còng rÊt ph¸t triÓn , chñ yÕu dïng cho xuÊt khÈu , bao gåm c¸c lo¹i cua , c¸ , t«m cßn sèng hoÆc cßn t ¬i nh c¸ ngõ ®¹i d¬ng . MÆt hµng kh« : D¹ng s¶n phÈm nµy ®îc s¶n xuÊt kh¸ phæ biÕn v× ®¬n gi¶n vÒ thiÕt bÞ , c«ng nghÖ , c¸c lo¹i s¶n phÈm chÝnh lµ mùc kh« , c¸ kh« , t«m kh« , r«ng c©u kh« , c¸c lo¹i kh« tÈm gia vÞ . C¸c mÆt hµng kh¸c : Bªn c¹nh c¸c mÆt hµng trªn cßn cã c¸c mÆt hµng ®å hép, bét c¸ gia sóc, c¸c s¶n phÈm lªn men vµ c¸c s¶n phÈm dïng cho xuÊt khÈu nh v©y , bong, cíc c¸ hay dïng cho néi ®Þa nh ngäc trai , arga , dÇu gan c¸ ... 3. ChiÕn líc xuÊt khÈu thuû s¶n cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 3.1. Sö dông mét sè biÖn ph¸p xuÊt khÈu. 3.1.1. TÝn dông xuÊt khÈu . Nhµ níc hoÆc t nh©n dµnh cho níc ngoµi nh÷ng kho¶n tÝn dông ®Ó mua hµng cña níc m×nh hay can thiÖp vµo lÜnh vùc tÝn dông mµ cßn t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn tÝn dông xuÊt khÈu u ®·i h¬n so víi nh÷ng ®iÒu kiÖn tÝn dông ë trong níc . §iÒu ®ã lµm t¨ng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y tÝn dông xuÊt khÈu thêng ph¸t triÓn theo nh÷ng híng sau : Quy m« tÝn dông ngµy cµng t¨ng ; T¨ng quy m« tÝn dông xuÊt khÈu cña nhµ níc ; T¨ng nh÷ng tÝn dông dµi h¹n vµ trung h¹n ; T¨ng cÊp tÝn dông trùc tiÕp cho nhµ xuÊt khÈu níc ngoµi ( kh«ng th«ng qua ng©n hµng tÝn dông); Gi¶m bít phÇn tÝn dông xuÊt khÈu cña nhµ xuÊt khÈu; 3.1.2 Nhµ níc ®¶m b¶o tÝn dông xuÊt khÈu. Nhµ níc ®¶m b¶o sÏ g¸nh v¸c mäi rñi ro x¶y ra ®èi víi kho¶n tÝn dông mµ nhµ xuÊt khÈu níc m×nh dµnh cho nhµ xuÊt khÈu níc ngoµi . Cã 2 lo¹i rñi ro x¶y ra ®èi víi kho¶n tÝn dông : Rñi ro kinh tÕ : Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ngêi mua kh«ng ®ñ ®Ó thanh to¸n tÝn dông; Rñi ro chÝnh trÞ : Nh÷ng sù kiÖn x¶y ra ngoµi kh¶ n¨ng tµi chÝnh khiÕn cho ngêi mua kh«ng thÓ thanh toÊn ®îc kho¶n tÝn dông . B¶o ®¶m tÝn dông xuÊt khÈu khiÕn cho nhµ xuÊt khÈu yªn t©m vµ më réng s¶n xuÊt . HiÖn nay tÝn dông xuÊt khÈu ®îc thùc hiÖn víi thêi h¹n 5 – 7 n¨m . §Ó nhµ xuÊt khÈu quan t©m ®Õn viªc thu tiÒn cña ngêi mua , Nhµ níc kh«ng ®¶m b¶o hoµn toµn mµ chØ mét phÇn nhÊt ®Þnh kho¶ng 80 – 90 % cña kho¶n tÝn dông . 3.1.3. Trî cÊp xuÊt khÈu §ã lµ nh÷ng u ®·i vÒ tµi chÝnh mµ Nhµ níc dµnh cho nhµ xuÊt khÈu khi hä xuÊt khÈu ®îc hµng ho¸ ra thÞ trêng níc ngoµi . Môc ®Ých cña trî cÊp xuÊt khÈu lµ lµm t¨ng thu nhËp cña nhµ xuÊt khÈu , n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh vµ thóc ®Èy viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ ra níc ngoµi . Trî cÊp xuÊt khÈu cã thÓ thùc hiÖn díi h×nh thøc trùc tiÕp nh tiÒn thëng xuÊt khÈu , ¸p dông tû gi¸ khuyÕn khÝch ®èi víi ngo¹i tÖ thu ®îc do xuÊt khÈu ... hoÆc díi h×nh thøc gi¸n tiÕp nh dïng ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o , gióp ®ì vÒ kü thuËt, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c giao dÞch xuÊt khÈu ... 3.2. Nghiªn cøu thÞ trêng. dù b¸o thÞ trêng, tæng hîp m«i trêng kinh doanh bªn ngoµi, bªn trong, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi, ®Ó tõ ®ã cã c¸c biªn ph¸p xuÊt khÈu thÝch hîp ch¸nh ®Ó c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu níc ngoµi chÌn Ðp. II. thùc tr¹ng xuÊt khÈu thuû s¶n cña viÖt nam sang mü. 1. C¬ cÊu mÆt hµng. C¸c mÆt hµng thuû s¶n ViÖt Nam xuÊt khÈu vµo Mü rÊt phong phó ®a d¹ng , bao gåm c¸c mÆt hµng chñ yÕu sau : T«m ®«ng l¹nh lµ mÆt hµng chÝnh , ®øng hµng thø nhÊt. MÆt hµng xuÊt khÈu lín thø hai lµ c¸ ngõ t¬i . §øng hµng thø ba lµ c¸ biÓn ®«ng l¹nh c¸c lo¹i ( c¸ phi lª t¬i ®«ng l¹nh , c¸ ba sa phi lª ®«ng , c¸ ngõ v©y vµng t¬i ... ) . Ngoµi ra cßn cã : Mùc ®«ng l¹nh : gåm mùc phi lª ®«ng block , mùc nguyªn con IQF ... Nhãm hµng thuû ®Æc s¶n : yÕn sµo , ngäc trai , cua huúnh ®Õ , èc h¬ng , sß huyÕt , ... 2. Thùc tr¹ng xuÊt khÈu Trong c¬ cÊu thÞ trêng xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam hiÖn nay , Mü ®îc ®¸nh gi¸ lµ thÞ trêng ®Çy triÓn väng , ®øng hµng thø hai sau NhËt B¶n(trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001, chiÕm 25,3 % kim ngh¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam ) . Ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam b¾t ®Çu xuÊt khÈu vµo Mü tõ n¨m 1994 víi gi¸ trÞ ban ®Çu cßn thÊp , chØ cã 6 triÖu USD . Tõ ®ã gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam t¨ng liªn tôc qua c¸c n¨m . N¨m 1997 , xuÊt khÈu b×nh qu©n vµo Mü b×nh qu©n 3 triÖu USD / th¸ng , n¨m 1998 ®· lªn tíi 82 triÖu USD ( t¨ng 14 lÇn n¨m 1994 ) vµ ®a ViÖt Nam lªn vÞ trÝ 19 trong sè c¸c níc xuÊt khÈu thuû s¶n vµo Mü . Trong 7 th¸ng ®Çu n¨m 1999 , kim ng¹ch xuÊt khÈu sang Mü ®¹t 70,5 triÖu USD vµ c¶ n¨m 1999 ®¹t 130 triÖu USD . Trong 8 th¸ng ®Çu n¨m 2000 , theo c«ng bè cña Mü , ViÖt Nam ®· xuÊt khÈu sang Mü 21.855 tÊn s¶n phÈm thuû s¶n c¸c lo¹i trÞ gi¸ trªn 200 triÖu USD , chiÕm kho¶ng 3 % gi¸ trÞ nhËp khÈu thuû s¶n cña hä , c¶ n¨m 2000 ®· xuÊt khÈu ®¹t gi¸ trÞ 302,4 triÖu USD (t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 114 % ) vµ trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001 , xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam vÉn tiÕp tôc t¨ng trëng ®¹t 31 ngh×n tÊn vÒ khèi lîng , víi gi¸ trÞ 210,4 triÖu USD (t¨ng so víi cïng kú n¨m tríc t¬ng øng lµ 94 % vµ 70,5 % ) , ®Õn cuèi n¨m 2001 , Mü lÇn ®Çu tiªn ®øng vµo danh s¸ch c¸c níc nhËp khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam víi gi¸ trÞ gÇn 500 triÖu USD ( chiÕm 28,4 % thÞ phÇn ) . Trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 2002 Theo H¶i quan Mü, mÆc dï nÒn kinh tÕ ®ang trong thêi kú khã kh¨n, ®Æc biÖt sau sù kiÖn ngµy 11/9/2001, nhËp khÈu thuû s¶n cña Mü trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 2001vÉn t¨ng 1,45% so víi cïng kú n¨m 2000vµ ®¹t 1.334 ngh×n tÊn. Sau ®©y lµ c¸c mÆt hµng nhËp khÈu chÝnh. ChØ tiªu C¸ t¬i vµ c¸ ®«ng - C¸ ngõ t¬i vµ ®«ng - C¸ r« phi - C¸ biÓn t¬i vµ ®«ng - C¸ ®«ng block - C¸ philª : Khèi lîng nhËp khÈu (1000T) % t¨ng, gi¶m so cïng kú 76,3 38,8 250,0 39,2 - 16,2 + 21,2 - 6,7 - 36,7 + C¸ catfish + Tæng céng c¸ philª Tæng céng c¸ t¬i vµ ®«ng Gi¸p x¸c, nhuyÔn thÓ - T«m ®«ng - Cua ®«ng - ThÞt cua - T«m hïm - Mùc èng - §iÖp Tæng céng gi¸p x¸c, nhuyÔn thÓ Hép thuû s¶n - Hép c¸ ngõ Tæng céng hép c¸ Tæng céng hép thuû s¶n Tæng céng hµng thuû s¶n thùc phÈm Tæng céng hµng thuû s¶n kü thuËt Toµn bé s¶n phÈm thuû s¶n nhËp khÈu 6,05 267,2 616,9 + 142 + 9,5 - 1,5 262,4 53,9 9,3 33,1 21,0 14,4 451 +8 + 42 + 43 - 5,5 - 3,2 - 15,3 + 8,4 106,5 143,7 187 1.292 42 1.334 - 10,5 -9 - 5,6 + 1,4 13,5 + 1,4 Nh×n chung, nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm c¸ cña Mü trong 9 th¸ng ®Çu n¨m cã gi¶m 1,5% so víi cïng kú n¨m 2000 Tuy nhiªn, c¸c mÆt hµng t¨ng trëng rÊt nhanh lµ c¸ philª ba sa vµ c¸ tra ViÖt Nam, c¸ r« phi. NhËp khÈu c¸ ®«ng block gi¶m tíi 36,7%. C¸c mÆt hµng cao cÊp ®Òu cã nhiÒu biÕn ®éng. NhËp khÈu t«m ®«ng vÉn gi÷ møc t¨ng cao lµ + 8%, cua ®«ng lµ + 42%, thÞt cua + 43%. T«m hïm lµ mÆt hµng cao cÊp nhÊt l¹i cã møc nhËp khÈu gi¶m 5,5%. §iÖp ®«ng l¹nh gi¶m tíi 15,3%. Hép c¸ ngõ gi¶m tíi 10,5%. T×nh tr¹ng khã kh¨n vÒ kinh tÕ vµ sau sù kiÖn 11/9 ®· ¶nh hëng rÊt lín tíi møc nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm thuû s¶n cao cÊp cña Mü. Tuy khèi lîng nhËp khÈu c¸c mÆt hµng t«m, cua, c¸ philª ... cã t¨ng, nhng gi¸ nhËp khÈu l¹i gi¶m nhiÒu. Theo H¶i quan ViÖt Nam, xuÊt khÈu thuû s¶n sang thÞ trêng Mü trong n¨m2001 kim ng¹ch xuÊt khÈu sang Mü ®¹t gi¸ trÞ 489 triÖu UDS, chiÕm 27% gi¸ trÞ xuÊt khÈu thuû s¶n vµ Mü lµ thÞ trêng xuÊt khÈu ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt. Theo H¶i quan Mü xuÊt khÈu t«m ®«ng cña ViÖt Nam sang Mü 9 th¸ng ®Çu n¨m 2001 nh sau : Th¸ng Khèi lîng t«m ®«ng xuÊt khÈu (tÊn) 1 1.118
- Xem thêm -