Tài liệu Xk hàng dệt may ở cty may minh khai

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp 1 Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng ********** Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp §Ò tµi : thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu cña c«ng ty dÖt Minh Khai Gi¸o viªn híng dÉn : PGS.TS NguyÔn ThÞ Quy. Sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn Ngäc Ly. Líp : NhËt 2- K38F - KTNT. Hµ Néi, th¸ng 10-2003 Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ vai trß cña nã ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu ..............................................................1 1. Kh¸i niÖm............................................................................................................ 2. B¶n chÊt............................................................................................................... II. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n....................................2 1. S¬ lîc t×nh h×nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam trong thêi gian qua......................... 2. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n........................ Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Ly Líp: NhËt 2-K38F-KTNT Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp 2 2.1 XuÊt khÈu lµ ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ, gióp chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ....................................................................................................................... 2.2 XuÊt khÈu t¹o ra nguån vèn, nguån ngo¹i tÖ lín gãp phÇn quan träng vµo viÖc c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n............................................................................. 2.3 XuÊt khÈu cã t¸c dông tÝch cùc ®Õn viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho ngêi lao ®éng.............................................................................. 2.4 Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ c¬ së ®Ó më réng vµ thóc ®Èy quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cña níc ta....................................................................................................... 3. Mét sè h×nh thøc xuÊt khÈu ë níc ta hiÖn nay....................................................... Ch¬ng 2 : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty dÖt Minh Khai I. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty dÖt Minh Khai............................................................ 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty dÖt Minh Khai.......................... 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty dÖt Minh Khai......................................... 3. C¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty dÖt Minh Khai.................................. 4. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh...................................................................... 4.1 §Æc ®iÓm s¶n phÈm dÞch vô............................................................................. 4.2 Ph¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh....................................................................... II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty 1. T×nh h×nh xuÊt khÈu cña C«ng ty trong thêi gian qua....................................... 1.1 Ph©n tÝch t×nh h×nh xuÊt khÈu theo thÞ trêng xuÊt khÈu.................................. 1.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh xuÊt khÈu theo mÆt hµng.................................................. 1.3 Ph©n tÝch t×nh h×nh xuÊt khÈu theo ph¬ng thøc xuÊt khÈu.............................. 1.4 PhÈn tÝch t×nh h×nh kim ng¹ch xuÊt khÈu qua c¸c n¨m................................... 2. ChÝnh s¸ch gi¸ xuÊt khÈu cña C«ng ty.............................................................. 3. Kªnh ph©n phèi trªn thÞ trêng xuÊt khÈu cña C«ng ty....................................... III. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty dÖt Minh Khai 1. Nh÷ng thµnh tùu C«ng ty ®· ®¹t ®îc............................................................. 2. Nh÷ng khã kh¨n tån t¹i................................................................................ 2.1 C«ng t¸c marketing cha hoµn thiÖn.................................................................. 2.2 Vèn kinh doanh thiÕu vµ cha ®îc sö dông hiÖu qu¶.......................................... 2.3 Gi¸ xuÊt khÈu thiÕu tÝnh c¹nh tranh................................................................. 2.4 VÊn ®Ò th¬ng hiÖu cña C«ng ty cha ®îc coi träng............................................ 2.5 §éi ngò c¸n bé thiÕu kinh nghiÖm chuyªn m«n................................................ 3. Nguyªn nh©n cña c¸c tån t¹i......................................................................... Ch¬ng III : Gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty dÖt Minh Khai trong thêi gian tíi Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Ly Líp: NhËt 2-K38F-KTNT Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp 3 I. §Þnh híng ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010..................... II. Ph¬ng híng ph¸t triÓn cña C«ng ty dÖt Minh Khai thêi gian tíi........................ III. Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty dÖt Minh Khai.................................................................................................................... 1. Tæ chøc tèt c«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng............................................ 2. Hoµn thiÖn kªnh ph©n phèi xuÊt khÈu trªn thÞ trêng truyÒn thèng, më réng xuÊt khÈu sang thÞ trêng míi vµ cñng cè v÷ng ch¾c thÞ trêng néi ®Þa................ 3. PhÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm........................................................................ 4. §µo t¹o nh©n lùc, båi dìng ®éi ngò c«ng nh©n tay nghÒ cao, t¨ng cêng c«ng t¸c båi dìng, ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý......................................................... IV. Mét sè kiÕn nghÞ.................................................................................................... 1. KiÕn nghÞ víi Nhµ níc.................................................................................. 2. KiÕn nghÞ víi C«ng ty................................................................................... KÕt luËn Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Ly Líp: NhËt 2-K38F-KTNT Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp 4 Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi môc tiªu ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãahiÖn ®¹i hãa ®Êt níc, ®ång thêi tõng bíc tham gia héi nhËp nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ®îc Nhµ níc ®Æc biÖt coi träng. XuÊt khÈu ph¸t triÓn ®· ®em l¹i nguån thu ngo¹i tÖ lín cho ®Êt níc, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng triÖu lao ®éng, thóc ®Èy c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c ph¸t triÓn. Ngµnh dÖt may níc ta lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. C«ng ty dÖt Minh Khai lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp dÖt cña Nhµ níc ®øng ®Çu trong ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ Hµ néi, ®· cã nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ trong c«ng cuéc ®æi míi. Trong thêi gian qua C«ng ty dÖt Minh Khai lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ c¸c chØ tiªu kinh tÕ do Nhµ níc giao vµ ngµy cµng chiÕm lÜnh c¸c thÞ trêng khã tÝnh nh NhËt B¶n, EU, Mü…®ång thêi t¹o ® îc uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ trêng quèc tÕ. Tuy nhiªn, trong bèi c¶nh tù do ho¸ th¬ng m¹i ngµy nay, c«ng ty ®ang vÊp ph¶i sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lín m¹nh trong ngµnh dÖt may lµ Trung Quèc, Th¸i Lan, Indonexia …®Æc biÖt lµ Trung Quèc. §©y lµ th¸ch thøc to lín ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt, nh»m t¨ng søc c¹nh tranh, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty trªn trêng quèc tÕ. Sau mét thêi gian thùc tËp t×m hiÓu t¹i c«ng ty vµ nh÷ng kiÕn thøc tÝch luü ®îc ë nhµ trêng ®· gióp em viÕt thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu cña C«ng ty dÖt Minh Khai”. Em mong muèn nh÷ng gi¶i ph¸p mµ em ®Ò xuÊt díi ®©y sÏ gióp c«ng ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ cao h¬n trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp nµy gåm c¸c néi dung sau : Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ vai trß cña nã ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty dÖt Minh Khai. Ch¬ng 3: Gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu cña C«ng ty dÖt Minh Khai. Cã ®îc néi dung vµ sù thµnh c«ng cña b¶n Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o híng dÉn PGS.TS NguyÔn ThÞ Quy vµ c¸c c« chó trong phßng KÕ ho¹ch thÞ trêng – C«ng ty dÖt Minh Khai trong qu¸ tr×nh em thùc tËp vµ hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Do thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ kinh nghiÖm thùc tiÔn cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn b¶n Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. VËy em kÝnh mong ®îc sù gióp gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n sinh viªn ®Ó em cã ®iÒu kiÖn hoµn thiÖn h¬n n÷a kiÕn thøc cña m×nh. Hµ néi, th¸ng 10- 2003. Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Ly Líp: NhËt 2-K38F-KTNT Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp 5 Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Ngäc Ly. Líp: NhËt 2- K38F- Kinh tÕ ngo¹i th¬ng. Ch¬ng I lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ vai trß cña nã ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu 1. Kh¸i niÖm XuÊt khÈu hµng ho¸ lµ viÖc b¸n hµng ho¸ cña quèc gia nµy cho mét quèc gia kh¸c trªn c¬ së thanh to¸n b»ng tiÒn tÖ. Hµng ho¸ ®îc vËn chuyÓn qua biªn giíi quèc gia, tiÒn tÖ ë ®©y cã thÓ lµ ngo¹i tÖ ®èi víi mét hoÆc c¶ hai quèc gia. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ h×nh thøc c¬ b¶n cña ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng ®· xuÊt hiÖn tõ l©u ®êi vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu kh¸c víi ho¹t ®éng bu«n b¸n trong níc. NÕu nh trong bu«n b¸n néi ®Þa, hµng hãa chØ ®îc vËn chuyÓn trong ph¹m vi mét quèc gia, ®ång tiÒn thanh to¸n lµ ®ång néi tÖ cña quèc gia ®ã vµ c¸c bªn chñ thÓ cã chung quèc tÞch th× trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu, hµng ho¸ ®îc vËn chuyÓn qua biªn giíi quèc gia, ®ång tiÒn thanh to¸n lµ ngo¹i tÖ ®èi víi mét hoÆc c¶ hai bªn vµ c¸c bªn chñ thÓ ph¶i cã quèc tÞch ë hai Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Ly Líp: NhËt 2-K38F-KTNT Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp 6 níc kh¸c nhau. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu, diÔn ra trªn mäi lÜnh vùc, trong mäi ®iÒu kiÖn kinh tÕ, tõ xuÊt khÈu hµng ho¸ tiªu dïng cho ®Õn dÞch vô, t liÖu s¶n xuÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ kü thuËt c«ng nghÖ cao. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng ®ã ®Òu nh»m mang l¹i lîi Ých kinh tÕ cho c¸c quèc gia tham gia. 2. B¶n chÊt Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc biÓu hiÖn cña ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ. Nã ®îc biÓu hiÖn th«ng qua trao ®æi hµng ho¸ dÞch vô cña mét níc nµy cho níc kh¸c vµ dïng tiÒn tÖ lµm ph¬ng tiÖn trao ®æi. §»ng sau viÖc trao ®æi nµy lµ mèi quan hÖ x· héi ph¶n ¸nh sù phô thuéc lÉn nhau vÒ kinh tÕ gi÷a nh÷ng ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸ riªng biÖt cña c¸c quèc gia. Víi ý nghÜa ®ã, ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®ãng vai trß trong viÖc khai th¸c tiÒm n¨ng cña ®Êt níc. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu rÊt cÇn thiÕt v× nã më réng kh¶ n¨ng tiªu dïng cña níc nhËp khÈu vµ khai th¸c ®îc lîi thÕ so s¸nh cña níc xuÊt khÈu. Thùc tÕ cho thÊy, mét quèc gia còng nh mét c¸ nh©n kh«ng thÓ sèng riªng rÏ, biÖt lËp víi bªn ngoµi mµ vÉn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc. Th¬ng m¹i quèc tÕ cho phÐp ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng tiªu dïng víi chÊt lîng vµ sè lîng cao h¬n so víi ranh giíi cña kh¶ n¨ng s¶n xuÊt trong níc, khi thùc hiÖn chÕ ®é tù cung tù cÊp, kh«ng bu«n b¸n víi níc ngoµi. V× vËy, sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c quèc gia ngµy cµng t¨ng. Tuy nhiªn, xÐt mét c¸ch cô thÓ h¬n th× nguyªn nh©n c¬ b¶n vµ s©u xa cña viÖc trao ®æi mua b¸n ®ã lµ xuÊt ph¸t tõ sù ®a d¹ng vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn nªn mét níc cã thÓ chuyªn m«n s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng cã lîi thÕ h¬n vµ xuÊt khÈu ®Ó ®æi lÊy hµng nhËp khÈu tõ níc kh¸c nh»m môc ®Ých lîi nhuËn. Nhng sù kh¸c nhau vÒ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt chØ lµ mét trong nh÷ng lý do ®Ó thóc ®Èy c¸c n íc më réng quan hÖ trao ®æi bu«n b¸n víi nhau. Quan träng h¬n c¶ lµ hai bªn cïng cã lîi do cã sù kh¸c nhau vÒ së thÝch vµ lîng cÇu ®èi víi hµng ho¸. ChÝnh v× vËy, níc ta mÆc dï víi xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp vµ chi phÝ s¶n xuÊt hÇu nh lín h¬n tÊt c¶ c¸c mÆt hµng cña c¸c cêng quèc kinh tÕ, chóng ta vÉn cã thÓ duy tr× quan hÖ th¬ng m¹i víi c¸c níc ®ã. Trong nh÷ng n¨m qua, vÊn ®Ò ph¸t triÓn ngo¹i th¬ng nãi chung vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi riªng lu«n lµ môc tiªu chiÕn lîc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ta lu«n coi träng vµ ®Æt lªn hµng ®Çu. II. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n 1. S¬ lîc t×nh h×nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam trong thêi gian qua Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Ly Líp: NhËt 2-K38F-KTNT Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp 7 Tõ khi Nhµ níc ta b¾t ®Çu thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· bíc ®Çu ®i vµo ph¸t triÓn æn ®Þnh. Tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ b×nh qu©n trong giai ®o¹n 1991-1995 ®¹t 8,2%; giai ®o¹n 1996-2000 ®¹t 6,7%; tæng s¶n phÈm trong níc (GDP) t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m trong 10 n¨m lµ 7,5% (chiÕn lîc ®Ò ra 6,9-7,5%). Cã ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®ã mét phÇn lµ do sù ®ãng gãp cña c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i. Ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng cña ViÖt Nam, trong ®ã cã ho¹t ®éng xuÊt khÈu, ®· cã bíc t¨ng trëng ®¸ng kÓ. NÕu chØ xÐt riªng vÒ xuÊt khÈu, còng ®· thÊy râ nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ qua c¸c thêi kú. B¶ng 1: Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam qua c¸c n¨m (§¬n vÞ: triÖu USD) N¨m 95 96 97 98 99 00 01 02 Gi¸ trÞ 5.448,9 7.255,9 9.185 9.361 11.523 14.455 15.100 16.530 (Nguån: Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam) Nh vËy, tõ 95 ®Õn nay kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. Së dÜ cã ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nh vËy lµ do ViÖt Nam ®Èy m¹nh xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng chñ lùc. Cô thÓ: + DÇu th« t¨ng víi tèc ®é cao, ®¹t 3,5 tû USD (2000); 2,71 tû USD (2002), t¨ng 37,2%. §©y lµ møc t¨ng cao nhÊt trong vßng 10 n¨m qua. + C¸c s¶n phÈm dÖt may ®øng ë vÞ trÝ thø 2 nhng tèc ®é t¨ng kh«ng cao, ®¹t 1,82 tû USD vµo n¨m 2000. + TiÕp theo lµ c¸c mÆt hµng thuû s¶n ®¹t 1,48 tû USD (2000), giÇy dÐp ®¹t 1,4 tû USD (2000) vµ 1,82 tû USD (2002)… Ngoµi ra tû träng cña c¸c nhãm hµng xuÊt khÈu ®· cã sù chuyÓn dÞch qua c¸c giai ®o¹n. Tõ 1991- 2000, tû träng nhãm hµng n«ng l©m thuû s¶n cã xu híng gi¶m dÇn trong c¬ cÊu xuÊt khÈu chiÕm h¬n 68% trong n¨m 1986 nhng ®Õn n¨m 2000 th× chØ chiÕm 19,8%. Trong ®ã nhãm hµng c«ng nghiÖp nÆng vµ kho¸ng s¶n t¨ng dÇn qua c¸c n¨m ®¹t 35,6% vµo n¨m 2000. Sù thay ®æi nµy lµ do ViÖt Nam t¨ng dÇn xuÊt khÈu dÇu th«. Hµng c«ng nghiÖp vµ thñ c«ng mü nghÖ còng cã xu híng t¨ng dÇn ®¹t møc 34,3% vµo n¨m 2000. Tû träng hµng nguyªn liÖu th« gi¶m vµ tû träng mÆt hµng qua chÕ biÕn t¨ng gióp cho gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam t¨ng lªn. Bëi khi xuÊt hµng nguyªn liÖu th«, ngo¹i tÖ thu vÒ thÊp ®ång thêi l¹i kh«ng thóc ®Èy ®îc nÒn s¶n xuÊt trong níc ph¸t triÓn vµ t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. Sù biÕn ®éng cña t×nh h×nh kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi cïng víi sù chuyÓn dÞch kh¸ tÝch cùc trong c¬ cÊu xuÊt khÈu ®· kÐo theo sù thay ®æi vÒ thÞ trêng xuÊt khÈu. ThÞ trêng xuÊt khÈu so víi thêi kú tríc nh÷ng n¨m 90 ®· ®îc më réng nhanh theo híng ®a Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Ly Líp: NhËt 2-K38F-KTNT Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp 8 ph¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vµo c¸c níc Ch©u ¸ t¨ng ®Òu. Trong khi kim ng¹ch xuÊt khÈu vµo Ch©u ¢u vµ ®Æc biÖt lµ §«ng ¢u vµ c¸c níc thuéc Liªn X« (cò) gi¶m m¹nh vµo nh÷ng n¨m 80 vµ nöa ®Çu n¨m 1990 th× kim ng¹ch xuÊt khÈu sang Ch©u Mü vµ Ch©u §¹i D¬ng l¹i cã xu híng t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Tû träng thÞ trêng xuÊt khÈu n¨m 1999 lµ Ch©u ¸ 57,7%, Ch©u ¢u 28), EU 21,7% vµ NhËt B¶n lµ 15,5%. §©y lµ sù ®æi míi trong ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i cña §¶ng vµ Nhµ níc ta. Nh×n vµo tèc ®é t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu qua c¸c n¨m ta thÊy ®îc nh÷ng tÝn hiÖu ®¸ng mõng, nhng ®ång thêi còng thÊy ®îc nh÷ng th¸ch thøc mµ c¸c mÆt hµng xuÊt kh©ñ cña ta sÏ gÆp ph¶i khi gia nhËp s©u h¬n vµo thÞ trêng thÕ giíi. Do vËy ®ßi hái Nhµ níc ph¶i cã chÝnh s¸ch ®óng ®¾n kÞp thêi vµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù nç lùc v¬n lªn ®øng v÷ng tríc sù c¹nh tranh m¹nh mÏ cña c¸c nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. 2. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n 2.1. XuÊt khÈu lµ ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ, gióp chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã ý nghÜa rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt ®èi víi níc ta. Víi mét nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn, c¬ së vËt chÊt, kü thuËt l¹c hËu, kh«ng ®ång bé nh níc ta th× viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm c¶i thiÖn ®êi sèng, t¨ng thu ngo¹i tÖ, thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ lµ mét chiÕn lîc l©u dµi. §Ó thùc hiÖn ®îc chiÕn lîc l©u dµi ®ã chóng ta ph¶i nhËn thøc râ ®îc ý nghÜa cña viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸: - Th«ng qua viÖc xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng cã thÕ m¹nh chóng ta cã thÓ ph¸t huy ®îc lîi thÕ so s¸nh, sö dông hîp lý c¸c nguån lùc, trao ®æi c¸c thµnh tu khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn. - Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu, tÝnh c¹nh tranh ®îc n©ng cao nªn chÊt lîng hµng ho¸ kh«ng ngõng ®îc t¨ng lªn, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt thÓ hiÖn néi lùc kinh tÕ cña ®Êt níc. MÆt kh¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt trong níc ph¸t triÓn. Tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hµng lo¹t c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c ph¸t triÓn, ®ång thêi còng thóc ®Èy c¸c ngµnh dÞch vô hç trî ho¹t ®éng xuÊt khÈu nh ngµnh b¶o hiÓm, hµng h¶i, th«ng tin liªn l¹c quèc tÕ dÞch vô tµi chÝnh quèc tÕ ®Çu t... XuÊt khÈu t¹o kh¶ n¨ng më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi më réng kh¶ n¨ng cung cÊp ®Çu t trë l¹i cho s¶n xuÊt, t¹o tiÒn ®Ò kinh tÕ kü thuËt ®ång thêi n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt trong níc. §iÒu ®ã chøng tá xuÊt khÈu lµ ph¬ng tiÖn quan träng ®Ó t¹o vèn ®a kü thuËt c«ng nghÖ níc ngoµi vµo ViÖt Nam nh»m hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ®Êt níc. 2.2. XuÊt khÈu t¹o ra nguån vèn, nguån ngo¹i tÖ lín gãp phÇn quan träng vµo viÖc c¶i Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Ly Líp: NhËt 2-K38F-KTNT Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp 9 thiÖn c¸n c©n thanh to¸n. CÇn kh¼ng ®Þnh r»ng nhËp siªu lµ t×nh tr¹ng chung ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. T×nh tr¹ng nµy kh«ng dÔ kh¾c phôc mét sím mét chiÒu. ë nh÷ng níc nµy, nhu cÇu vÒ mäi mÆt ®Òu lín h¬n kh¶ n¨ng kinh tÕ ®ang cã. §Ó tho¶ m·n nhu cÇu cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh©n d©n, viÖc nhËp khÈu ®ßi hái ngµy cµng më réng. Tuy nhiªn, nhËp siªu trong bÊt kú hoµn c¶nh nµo ®Òu kh«ng tÝch cùc v× nã sÏ dÉn ®Õn mÊt c©n b»ng trong c¸n c©n th¬ng m¹i tõ ®ã sÏ dÉn tíi sù mÊt c©n b»ng trong c¸n c©n thanh to¸n. §iÒu nµy trë nªn rÊt nguy hiÓm , ®Æc biÖt trong thêi kú nÒn kinh tÕ thÕ giíi biÕn ®éng thêng xuyªn nh hiÖn nay. ViÖt Nam lµ mét níc ®ang ph¸t triÓn, nhu cÇu nhËp khÈu lµ rÊt lín. Cho nªn viÖc xuÊt khÈu Ýt h¬n nhËp khÈu lµ tÊt yÕu. Nhng viÖc nhËp khÈu nhiÒu nh hiÖn nay chØ nªn kÐo dµi trong mét thêi gian ng¾n n÷a vµ cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt th× chóng ta cÇn ®ång thêi ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. §iÒu nµy sÏ t¹o thÕ v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. 2.3. XuÊt khÈu cã t¸c dông tÝch cùc ®Õn viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho ngêi lao ®éng. ViÖt Nam lµ mét níc cã d©n sè ®«ng, c¬ cÊu d©n sè thuéc lo¹i d©n sè trÎ. Sè ngêi trong ®é tuæi lao ®éng chiÕm tû lÖ lín trong tæng sè h¬n 80 triÖu ngêi. Hµng n¨m, sè ngêi trong ®é tuæi lao ®éng ®îc bæ sung kho¶ng 1,5-2 triÖu ngêi. ViÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm cho sè ngêi nµy hoµn toµn kh«ng ®¬n gi¶n. H¬n n÷a, sè d©n lµm viÖc trong ngµnh n«ng nghiÖp cña níc ta rÊt lín nªn cßn ph¶i tÝnh ®Õn sè ngêi thÊt nghiÖp theo mïa vô. Thùc tÕ cho thÊy vÊn ®Ò thÊt nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i mµ ViÖt Nam còng nh nhiÒu níc kh¸c cÇn ph¶i gi¶i quyÕt. - XuÊt khÈu t¹o nguån vèn ®Ó nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm tiªu dïng thiÕt yÕu phôc vô ®êi sèng hµng ngµy, n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn. - Th«ng qua xuÊt khÈu, quy m« cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu sÏ ®îc më réng, cã thªm nhiÒu ngµnh nghÒ míi tõ ®ã thu hót nhiÒu lao ®éng vµo lµm viÖc. - XuÊt khÈu ph¸t triÓn lµ tiÒn ®Ò cho c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i kh¸c nh du lÞch, xuÊt khÈu søc lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn ®a lùc lîng lao ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. §©y lµ nh©n tè rÊt quan träng gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp. 2.4. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ c¬ së ®Ó më réng vµ thóc ®Èy mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cña níc ta. Víi ®êng lèi kinh tÕ “®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ, ®a níc ta trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp”, §¶ng ta ®· chñ tr¬ng ®a ph¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ c¸c quan hÖ quèc tÕ, trong ®ã chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Ly Líp: NhËt 2-K38F-KTNT Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp 10 quèc tÕ vµ khu vùc, ®Èy m¹nh c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i. MÆc dï xuÊt khÈu chØ lµ mét lÜnh vùc cña kinh tÕ ®èi ngo¹i nhng l¹i cã quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c lÜnh vùc cßn l¹i nh thu hót ®Çu t trùc tiÕp, vay tÝn dông quèc tÕ, hîp t¸c vµ triÓn khai c«ng nghÖ míi. Thùc tiÔn trong thêi gian qua ®· chøng tá sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ nh÷ng ngµnh cã liªn quan ®· thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c quan hÖ tÝn dông- vay nî quèc tÕ, ®Çu t, më réng vËn t¶i quèc tÕ…MÆt kh¸c, chÝnh c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i nµy l¹i t¹o tiÒn ®Ò cho më réng xuÊt khÈu. 3. Mét sè h×nh thøc xuÊt khÈu ë níc ta hiÖn nay 3.1. XuÊt khÈu uû th¸c Ho¹t ®éng xuÊt khÈu uû th¸c lµ ho¹t ®éng h×nh thµnh gi÷a mét doanh nghiÖp trong níc cã nhu cÇu xuÊt khÈu mét sè lo¹i hµng ho¸ nhng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xuÊt khÈu ®· uû th¸c cho mét doanh nghiÖp cã chøc n¨ng giao dÞch ngo¹i th¬ng tiÕn hµnh ®µm ph¸n víi ®èi t¸c níc ngoµi ®Ó lµm thñ tôc xuÊt khÈu hµng ho¸ theo yªu cÇu cña bªn uû th¸c vµ ®îc hëng mét kho¶n thï lao gäi lµ phÝ uû th¸c. Trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu uû th¸c, doanh nghiÖp nhËn uû th¸c kh«ng ph¶i bá vèn, kh«ng ph¶i xin h¹n ng¹ch (nÕu cã), kh«ng ph¶i nghiªn cøu thÞ trêng tiªu thô do kh«ng ph¶i tiªu thô hµng mµ chØ ph¶i ®øng ra thay mÆt bªn uû th¸c t×m vµ giao dÞch víi b¹n hµng níc ngoµi, ký hîp ®ång vµ lµm thñ tôc xuÊt khÈu hµng ho¸ còng nh thay mÆt bªn uû th¸c khiÕu n¹i, ®ßi båi thêng víi bªn níc ngoµi khi cã tæn thÊt. 3.2. XuÊt khÈu tù doanh XuÊt khÈu tù doanh lµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®éc lËp cña mét doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trªn c¬ së nghiªn cøu kü thÞ trêng trong vµ ngoµi níc, tÝnh to¸n ®Çy ®ñ chi phÝ ®¶m b¶o kinh doanh xuÊt khÈu cã l·i, ®óng ph¬ng híng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña quèc gia còng nh quèc tÕ. Trong xuÊt khÈu tù doanh, doanh nghiÖp ph¶i ®øng mòi chÞu sµo tríc tÊt c¶ mäi viÖc. Doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt mét c¸ch kü cµng tõ bíc nghiªn cøu thÞ trêng ®Õn viÖc ký kÕt hîp ®ång vµ thùc hiÖn hîp ®ång v× doanh nghiÖp ph¶i tù bá vèn cña m×nh ra, chÞu mäi chi phÝ vµ rñi ro cã thÓ x¶y ra. 3.3. XuÊt khÈu liªn doanh §©y lµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ trªn c¬ së liªn kÕt kinh tÕ mét c¸ch tù nguyÖn gi÷a c¸c doanh nghiÖp nh»m phèi hîp kh¶ n¨ng ®Ó cïng nhau giao dÞch vµ ®Ò ra c¸c chñ tr¬ng, biÖn ph¸p cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu, thóc ®Èy ho¹t ®éng nµy ph¸t triÓn theo híng cã lîi nhÊt cho tÊt c¶ c¸c bªn, cïng chia l·i vµ cïng chÞu lç. So víi h×nh thøc xuÊt khÈu tù doanh th× trong h×nh thøc nµy, doanh nghiÖp Ýt ph¶i chÞu rñi tro h¬n v× mçi doanh nghiÖp liªn doanh xuÊt khÈu chØ gãp mét phÇn vèn nhÊt ®Þnh, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn còng ph©n theo sè vèn gãp. Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Ly Líp: NhËt 2-K38F-KTNT Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp 11 3.4. XuÊt khÈu ®æi hµng XuÊt khÈu ®æi hµng cïng víi trao ®æi bï trõ lµ hai lo¹i nghiÖp vô chñ yÕu cña bu«n b¸n ®èi lu, nã lµ h×nh thøc xuÊt khÈu g¾n liÒn víi nhËp khÈu, thanh to¸n theo h×nh thøc nµy kh«ng ph¶i dïng tiÒn mµ chuyÓn b»ng hµng ho¸. §Ó cã thÓ thùc hiÖn ®îc h×nh thøc xuÊt khÈu nµy th× hµng ho¸ nhËp vµ hµng ho¸ xuÊt ph¶i t¬ng ®¬ng nhau vÒ gi¸ trÞ, tÝnh quý hiÕm vµ ph¶i c©n b»ng vÒ gi¸ c¶, b¹n hµng b¸n vµ mua lµ mét. Trªn ®©y lµ kh¸i qu¸t mét sè h×nh thøc xuÊt khÈu ®îc ap dông phæ biÕn ë níc ta hiÖn nay. Bªn c¹nh ®ã cßn cã c¸c h×nh thøc kh¸c nhng cha ®îc ¸p dông nhiÒu. Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Ly Líp: NhËt 2-K38F-KTNT Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp 12 Ch¬ng II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty dÖt Minh Khai C«ng ty dÖt Minh Khai lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, mét ®¬n vÞ lín cña Së c«ng nghiÖp Hµ Néi ®îc thµnh lËp n¨m 1974 theo quyÕt ®Þnh sè 25- Q§UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi ngµy 20-3-1974. Tªn C«ng ty : C«ng ty dÖt Minh Khai Tªn giao dÞch quèc tÕ : Minh Khai Textile Company Trô së chÝnh : 423 §êng Minh Khai-Hµ Néi I. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty dÖt Minh Khai 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty dÖt Minh Khai C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña C«ng ty dÖt Minh Khai g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp Hµ Néi riªng vµ cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung. C«ng ty dÖt Minh Khai (tríc ®©y lµ nhµ m¸y dÖt kh¨n mÆt kh¨n tay) ®îc khëi c«ng x©y dùng tõ cuèi n¨m 1960, ®Çu nh÷ng n¨m 1970. Tuy nhiªn, do cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña giÆc Mü, m·i ®Õn n¨m 1974, C«ng ty c¬ b¶n ®îc x©y dùng xong vµ chÝnh thøc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña UBND thµnh phè Hµ Néi. Víi sù nç lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, cïng víi sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c c¬ quan, ban ngµnh cÊp thµnh phè, nh÷ng n¨m tiÕp theo, C«ng ty dÇn ®i vµo æn ®Þnh, hoµn thiÖn nhµ xëng, hiÖu chØnh l¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, ®µo t¹o thªm lao ®éng ®Ó t¨ng cêng s¶n xuÊt. NhiÖm vô chñ yÕu lóc nµy cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt kh¨n mÆt, kh¨n b«ng, kh¨n t¾m… phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng néi ®Þa. Tõ n¨m 1981- 1989 lµ thêi kú ph¸t triÓn víi tèc ®é cao cña C«ng ty. Trong giai ®o¹n nµy, ®Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ vÊn ®Ò cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ thÞ tr êng, chñ ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty ®· chuyÓn híng ®Ó xuÊt khÈu (c¶ hai thÞ trêng XHCN vµ TBCN) lµ chñ yÕu. N¨m 1988, C«ng ty ®îc Nhµ níc cho phÐp thùc hiÖn xuÊt khÈu trùc tiÕp vµ lµ doanh nghiÖp ®Çu tiªn ë miÒn B¾c ®îc Nhµ níc cho phÐp lµm thÝ ®iÓm vÒ xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp ra níc ngoµi. Nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 90 cña thÕ kû 20, nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn m¹nh sang c¬ chÕ qu¶n lÝ míi cïng víi viÖc hÖ thèng XHCN sôp ®æ ë §«ng ¢u vµ Liªn X« (cò) ®· lµm cho nhiÒu doanh nghiÖp nhµ níc trong ®ã cã C«ng ty dÖt Minh Khai gÆp nhiÒu khã kh¨n. Tuy nhiªn, ®îc sù gióp ®ì cña nhµ níc (®Æc biÖt lµ Së c«ng nghiÖp Hµ Néi) cïng víi sù nç lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, C«ng ty dÖt Minh Khai ®· ®Çu t thªm nhiÒu trang thiÕt bÞ míi nh»m tõng bíc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ch¨m lo tèt ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ hoµn thµnh nhiÖm vô nhµ níc giao. Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Ly Líp: NhËt 2-K38F-KTNT Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp 13 Nh×n l¹i qu¸ tr×nh gÇn 30 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty dÖt Minh Khai, tuy cã nh÷ng th¨ng trÇm song C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh – mét doanh nghiÖp nhµ níc kinh doanh cã hiÖu qu¶ trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn vµ ®æi míi ®i lªn cña ®Êt níc. 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty dÖt Minh Khai Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh, C«ng ty dÖt Minh Khai ngay tõ khi míi thµnh lËp ®· ®îc Nhµ níc giao cho thùc hiÖn chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm ngµnh dÖt phôc vô cho nhu cÇu trong níc còng nh quèc tÕ, lµm tèt c«ng t¸c nhËp khÈu phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt, gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng hµng ho¸, t¨ng thu ngo¹i tÖ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. Víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ®îc giao, trong gÇn 30 n¨m qua, C«ng ty dÖt Minh Khai ®· ph¸t huy mäi nguån lùc cña m×nh nh»m kh¾c phôc khã kh¨n, trë ng¹i ®Ó C«ng ty kh«ng ngõng lín m¹nh vµ trëng thµnh, ®øng v÷ng trªn th¬ng trêng, gãp phÇn thiÕt thùc vµo viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña ®Êt níc. C«ng ty dÖt Minh Khai lu«n cè g¾ng ®Èy m¹nh chiÕn lîc xuÊt nhËp khÈu hai chiÒu nh»m tËn dông lîi thÕ so s¸nh gi÷a c¸c mÆt hµng còng nh nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt. 3. C¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty dÖt Minh Khai Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, C«ng ty dÖt Minh Khai tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ theo mét cÊp, ®øng ®Çu lµ Ban gi¸m ®èc chØ ®¹o trùc tiÕp ®Õn tõng ®¬n vÞ thµnh viªn, gióp vÞªc cho gi¸m ®èc cã c¸c phßng ban nghiÖp vô. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: - Ban gi¸m ®èc: gåm cã gi¸m ®èc vµ hai phã gi¸m ®èc (PG§ s¶n xuÊt vµ PG§ kü thuËt). §©y lµ c¬ quan ®Çu n·o cña C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lµ n¬i ®a ra nh÷ng ®Þnh híng ph¸t triÓn sù tån t¹i cña C«ng ty. - Gi¸m ®èc: lµ ngêi ®øng ®Çu C«ng ty, b¶o vÖ quyÒn lîi cho nh©n viªn, phô tr¸ch chung nh÷ng vÊn ®Ò ®èi néi, ®èi ngo¹i. - Phßng tµi vô: gióp gi¸m ®èc thèng kª kÕ to¸n tµi chÝnh, kiÓm tra gi¸m s¸t t×nh h×nh thu chi tµi chÝnh, vµ híng dÉn chÕ ®é chi tiªu vµ h¹ch to¸n kinh tÕ nh»m gi¶m chi phÝ, n©ng cao viÖc sö dông tèt vËt t, ®Ò xuÊt víi gi¸m ®èc c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. - Phßng kÕ ho¹ch thÞ trêng: lµ phßng nghiÖp vô tham mu cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c x©y dùng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, tæ chøc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty s¶n xuÊt ra vµ ®¶m b¶o quay vßng vèn nhanh. - Phßng tæ chøc: gióp gi¸m ®èc x©y dùng m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lÝ C«ng ty. Phßng tæ chøc cã nhiÖm vô qu¶n lÝ sè lîng vµ chÊt lîng CBCNV, s¾p xÕp ®µo Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Ly Líp: NhËt 2-K38F-KTNT Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp 14 t¹o ®éi ngò CBCNV trong C«ng ty nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc ®èi víi ngêi lao ®éng … - Phßng kü thuËt: nghiªn cøu tham mu gióp ®ì gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c qu¶n lÝ sö dông kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p vÒ dµi h¹n, ng¾n h¹n, ¸p dông khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn trong thiÕt kÕ chÕ t¹o s¶n phÈm vµ ®a c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt. - Phßng hµnh chÝnh y tÕ: gióp gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lÝ ®iÒu chØnh mäi c«ng viÖc thuéc ph¹m vi hµnh chÝnh, tæng hîp c¸c giao dÞch, v¨n th vµ truyÒn ®¹t chØ thÞ cña gi¸m ®èc ®Õn c¸c phßng ban ph©n xëng, thùc hiÖn c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh t¹i chç cho CBCNV trong C«ng ty. Hµng n¨m, C«ng ty ®Òu tiÕn hµnh c¸c häat ®éng rµ so¸t l¹i c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban ®Ó söa ch÷a, ®iÒu chØnh cho phï hîp víi yªu cÇu thay ®æi cña c«ng viÖc, tr¸nh sù chång chÐo trong häat ®éng cña c¸c phßng ban. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lÝ cña C«ng ty dÖt Minh Khai Gi¸m ®èc PG§ s¶n xuÊt Phßng Tæ chøc Phßng Kü thuËt Ph©n xëng Phßng Tµi vô Ph©n xëng DÖt thoi 4. §ÆcTÈy ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh nhuém PG§ kü thuËt Phßng KÕ ho¹ch Ph©n xëng DÖt kim Phßng Hµnh chÝnh Ph©n xëng Hoµn thµnh 4.1 . §Æc ®iÓm s¶n phÈm dÞch vô cña C«ng ty dÖt Minh Khai S¶n phÈm cña C«ng ty lµ s¶n phÈm thiÕt yÕu ®èi víi ngêi tiªu dïng, kh«ng thÓ thiÕu trong sinh ho¹t hµng ngµy cña ngêi tiªu dïng nh: kh¨n mÆt, kh¨n t¾m, mµn tuyn…S¶n phÈm cña C«ng ty mang tÝnh chÊt sö dông nhiÒu lÇn, cã t¸c dông gi÷ g×n vÖ sinh, vµ b¶o vÖ søc khoÎ. S¶n phÈm tiªu dïng cho c¸ nh©n nªn yªu cÇu ph¶i bÒn, mÒm, thÊm n- Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Ly Líp: NhËt 2-K38F-KTNT Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp 15 íc, mÇu s¾c mÉu m· phong phó, kh«ng phai mµu, nhiÒu kÝch cì kh¸c nhau, ®é dµy máng phï hîp. Do nhu cÇu thÞ hiÕu tiªu dïng cña ngêi d©n ngµy cµng cao, cïng víi sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt nªn C«ng ty ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn, thiÕt kÕ ra nh÷ng mÉu míi. HiÖn nay c¬ cÊu s¶n phÈm cña C«ng ty ®· phong phó h¬n rÊt nhiÒu vµ cã ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu tiÒu dïng trong níc vµ thÞ trêng xuÊt khÈu (s¶n phÈm xuÊt khÈu chiÕm xÊp xØ 90 % khèi lîng s¶n xuÊt ra). Cã hai lo¹i chñ yÕu sau: Kh¨n b«ng c¸c lo¹i vµ mµn tuyn. Víi s¶n phÈm kh¨n b«ng C«ng ty s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu sîi b«ng 100% nªn cã ®é thÊm níc cao, mÒm m¹i vµ phï hîp víi yªu cÇu sö dông cña ngêi tiªu dïng. §©y lµ nhãm s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty, chiÕm tíi 98% khèi lîng s¶n phÈm cña C«ng ty, bao gåm : - Kh¨n ¨n: dïng trong c¸c nhµ hµng vµ gia ®×nh. - Kh¨n röa mÆt: phôc vô cho nhu cÇu trong níc, tiªu thô qua c¸c nhµ bu«n vµ siªu thÞ. - Kh¨n t¾m : chñ yÕu s¶n xuÊt cho nhu cÇu xuÊt khÈu ra thÞ trêng níc ngoµi. HiÖn nay tiªu thô kh¨n t¾m trong níc cã nhu cÇu t¨ng lªn. - Bé kh¨n dïng cho kh¸ch s¹n bao gåm: kh¨n t¾m, kh¨n mÆt, kh¨n tay, th¶m chïi ch©n, vµ ¸o choµng t¾m. - C¸c lo¹i v¶i sîi b«ng sö dông ®Ó may lãt vµ may mòi giÇy phôc vô cho c¸c c¬ së may xuÊt khÈu nh giÇy Ngäc Hµ, may X40.. Víi s¶n phÈm mµn tuyn: C«ng ty s¶n xuÊt 100% sîi PETEX ®¶m b¶o cho mµn tuyn cã ®é bÒn cao chèng ®îc oxy ho¸ g©y mµn vµng. Lo¹i s¶n phÈm nµy míi ®îc ®a vµo s¶n xuÊt trong C«ng ty h¬n 10 n¨m, nªn khèi lîng s¶n xuÊt ra chØ chiÕm tû träng khiªm tèn. 4.2 Ph¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty dÖt Minh Khai Víi chøc n¨ng nhiÖm vô lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm kh¨n tay phôc vô cho nhu cÇu xuÊt khÈu ra níc ngoµi vµ nhu cÇu trong níc. C«ng ty dÖt Minh Khai ®· cã ph¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh riªng rÊt hiÖu qu¶. H×nh thøc chñ yÕu cña C«ng ty lµ hîp ®ång xuÊt khÈu trùc tiÕp. C«ng ty lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®Çu tiªn giµnh ®îc quyÒn xuÊt khÈu trùc tiÕp. Víi h×nh thøc nµy, C«ng ty trùc tiÕp tiÕp xóc víi kh¸ch hµng lµ c¸c C«ng ty th¬ng m¹i níc ngoµi, khi cã nh÷ng tho¶ thuËn trao ®æi ®i ®Õn thèng nhÊt vÒ mÉu m·, sè lîng s¶n phÈm, hai bªn sÏ chÝnh thøc kÝ kÕt hîp ®ång. PhÇn lín mÆt hµng kh¨n b«ng xuÊt khÈu cña C«ng ty ¸p dông ph¬ng thøc nµy. C¸c mÆt hµng kh¨n b«ng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn xuÊt khÈu ®îc tiªu thô t¹i thÞ trêng néi ®Þa chiÕm 10% nhng kÝch thíc, mÇu s¾c vµ mÉu m· s¶n phÈm kh«ng phï hîp víi Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Ly Líp: NhËt 2-K38F-KTNT Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp 16 thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng. C«ng ty chØ cã mét vµi s¶n phÈm s¶n xuÊt theo thiÕt kÕ phôc vô trong níc. ViÖc tiªu thô chñ yÕu th«ng qua c¸c trung gian th¬ng nghiÖp nh: c¸c C«ng ty th¬ng m¹i trong vµ ngoµi níc, c¸c trung t©m th¬ng m¹i, c¸c siªu thÞ ë Hµ néi vµ t th¬ng. Tõ ®ã s¶n phÈm cña C«ng ty ®îc b¸n cho nh÷ng ngêi mua b¸n vµ b¸n lÎ tíi tay ngêi tiªu dïng. Bªn c¹nh ®ã, cßn cã h×nh thøc xuÊt khÈu uû th¸c. C«ng ty xuÊt khÈu s¶n phÈm th«ng qua C«ng ty trung gian trong níc nh: Tæng C«ng ty dÖt may VÞªt Nam (Vinatex), C«ng ty xuÊt khÈu thñ c«ng mü nghÖ (Artexpor). C«ng ty còng kÝ hîp ®ång víi c¸c siªu thÞ ë Hµ néi cung cÊp c¸c s¶n phÈm kh¨n b«ng ®Ó b¸n t¹i c¸c siªu thÞ nµy víi ph¬ng thøc giao hµng tríc thanh to¸n tiÒn khi giao l« hµng sau. MÆt kh¸c, C«ng ty còng nhËn sîi, ho¸ chÊt, thuèc nhuém cña kh¸ch hµng ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm cho kh¸ch hµng qua c¸c hîp ®ång gia c«ng. Lo¹i hîp ®ång nµy ®èi víi C«ng ty kh«ng nhiÒu, tïy thuéc vµo yªu cÇu cña kh¸ch hµng nhËn gia c«ng, ®¬n gi¸ gia c«ng, thêi h¹n giao hµng, ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu. Ngoµi ra C«ng ty cßn thùc hiÖn hîp ®ång nhËn vèn øng tríc II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng Ty 1. T×nh h×nh xuÊt khÈu cña C«ng ty trong thêi gian qua §èi víi C«ng ty dÖt Minh Khai, ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®îc coi lµ ho¹t ®éng quan träng nhÊt cña C«ng ty. Doanh thu xuÊt khÈu lu«n chiÕm tû träng lín, tõ 80-85% tæng doanh thu hµng n¨m. §Ó cã thÊy râ t×nh h×nh xuÊt khÈu cña C«ng ty chóng ta ph¶i ®i vµo ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua theo c¸c tiªu thøc sau: 1.1. Ph©n tÝch t×nh h×nh xuÊt khÈu theo thÞ trêng xuÊt khÈu §Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu th× thÞ trêng lµ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña C«ng ty. ThÞ trêng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh tíi sù sèng cßn cña C«ng ty v× thÞ trêng liªn quan tíi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh xuÊt khÈu còng nh c¸c ho¹t ®éng kh¸c. V× vËy, C«ng ty ph¶i biÕt lùa chän, ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch nh÷ng thÞ trêng cã triÓn väng nhÊt ®Ó x©y dùng chiÕn lîc c¹nh tranh phï hîp. B¶ng 2: Gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu theo thÞ trêng giai ®o¹n 1998-2002 §¬n vÞ: 1000 USD TTXK NhËt B¶n EU Ch©u ¸ Tæng KN N¨m 1998 GT % 3.010 91,74 118 3,61 152 4,65 3.280 100 Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Ly N¨m 1999 GT % 3.587 88,6 302,1 7,46 160,9 3,94 4.050 100 N¨m 2000 GT % 3.373,2 90 206,14 5,5 168,66 4,5 3.748 100 N¨m 2001 GT % 4.240 91,38 250 5,39 150 3,23 4.640 100 N¨m 2002 GT % 4.038 93,58 220 5 57 1,42 4.315 100 Líp: NhËt 2-K38F-KTNT Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp 17 (Nguån: Phßng kÕ ho¹ch thÞ trêng) * ThÞ trêng NhËt B¶n ThÞ trêng NhËt B¶n lµ thÞ trêng truyÒn thèng cña C«ng ty vµ còng lµ mét trong nh÷ng thÞ trêng nhËp khÈu hµng dÖt may lín nhÊt cña ViÖt Nam. C«ng ty ®· thiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ lµm ¨n víi c¸c kh¸ch hµng NhËt B¶n trong mét thêi gian dµi, tõ n¨m 1983 cho tíi nay. NhËt B¶n ®· trë thµnh b¹n hµng truyÒn thèng cña C«ng ty. C«ng ty xuÊt khÈu sang NhËt B¶n nh÷ng s¶n phÈm kh¨n b«ng bao gåm kh¨n ¨n, kh¨n mÆt, kh¨n t¾m, kh¨n Jacquard, ¸o choµng t¾m c¸c lo¹i phong phó vÒ kiÓu d¸ng vµ mÉu m·. Gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty sang thÞ trêng nµy lu«n chiÕm mét tû träng cao nhÊt kho¶ng 90% trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty hµng n¨m (xem b¶ng 2). N¨m 1998 kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty sang NhËt B¶n ®¹t 3,01 triÖu USD chiÕm tû träng 91,74% trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. N¨m 1999 kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng lªn 3.587.000 USD tøc lµ chiÕm 88,6% vµ sang ®Õn n¨m 2001 con sè nµy ®· t¨ng lªn 4.240.000 USD ®¹t tû träng 91,38%. Tuy nhiªn, møc t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty trªn thÞ trêng NhËt B¶n kh«ng ®Òu vµ kh«ng æn ®Þnh. Së dÜ cã t×nh tr¹ng nh vËy lµ v× hiÖn nµy C«ng ty ®ang vÊp ph¶i sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lín m¹nh trong lÜnh vùc xuÊt khÈu hµng dÖt may lµ Trung Quèc, Th¸i Lan, Indonesia… Kim ng¹ch xuÊt khÈu sang thÞ trêng NhËt B¶n n¨m 2002 gi¶m xuèng cßn 4.038.000 USD tøc lµ chØ b»ng 95% so víi n¨m 2001 (4.240.000USD). Nguyªn nh©n lµ do cã sù c¹nh tranh vÒ gi¸ gi÷a c¸c C«ng ty xuÊt khÈu hµng dÖt may ë ViÖt Nam, c¸c C«ng ty nµy liªn tôc tù gi¶m gi¸ ®Ó c¹nh tranh, giµnh quyÒn ®îc ký hîp ®ång xuÊt khÈu, nªn gi¸ xuÊt khÈu cña C«ng ty gi¶m. MÆt kh¸c c¸c ®èi t¸c phÝa NhËt B¶n khi sang ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu thêng ®a ra møc gi¸ giao dÞch rÊt rÎ lµ møc gi¸ mµ Trung Quèc xuÊt khÈu vµo NhËt B¶n ®Ó g©y søc Ðp buéc C«ng ty ph¶i gi¶m gi¸ theo hä. H¬n n÷a, chÝnh phñ NhËt B¶n hiÖn nay ®ang cã ý ®Þnh h¹n chÕ nhËp khÈu mÆt hµng dÖt nªn Bé Th¬ng M¹i ViÖt Nam ®· yªu cÇu c¸c C«ng ty ViÖt Nam xuÊt khÈu s¶n phÈm dÖt vµo thÞ trêng NhËt B¶n ph¶i h¹n chÕ sè lîng xuÊt khÈu ®Ó phÝa NhËt B¶n kh«ng ¸p dông biÖn ph¸p tù vÖ tøc lµ h¹n chÕ nhËp khÈu n÷a. Qua ph©n tÝch t×nh h×nh xuÊt khÈu vµo thÞ trêng NhËt B¶n cña C«ng ty, chóng ta cã thÓ thÊy trë ng¹i lín nhÊt cña C«ng ty ®èi víi viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu sang thÞ trêng NhËt B¶n ®ã lµ vÊn ®Ò kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty. C¸c s¶n phÈm kh¨n b«ng cña Trung Quèc mÆc dï cã chÊt lîng kh«ng cao h¬n so víi chÊt lîng s¶n phÈm cu¶ C«ng ty nhng l¹i cã lîi thÕ lµ gi¸ c¶ xuÊt khÈu rÎ h¬n. Trong khi ®ã ®Ó s¶n xuÊt kh¨n b«ng xuÊt khÈu, C«ng ty ph¶i nhËp nguyªn liÖu tõ níc ngoµi, h¬n n÷a ph¶i ®Çu t nhiÒu ®Ó ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ s¶n xuÊt nªn chi phÝ gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm míi ®éi lªn cao, lµm cho s¶n phÈm cña C«ng ty cã gi¸ b¸n cao. §Æc biÖt lµ Trung Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Ly Líp: NhËt 2-K38F-KTNT Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp 18 Quèc võa míi gia nhËp vµo Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO nªn thuÕ xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm cña Trung Quèc còng ®îc gi¶m nhiÒu. §©y lµ mét bÊt lîi lín ®èi víi toµn ngµnh dÖt may ViÖt Nam còng nh ®èi víi C«ng ty, buéc C«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p ®èi phã víi vÊn ®Ò nµy. Mét vÊn ®Ò nan gi¶i ®èi víi C«ng ty vµ còng lµ bµi to¸n khã ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay ®ã lµ vÊn ®Ò th¬ng hiÖu. Trong t¬ng lai C«ng ty nhÊt ®Þnh ph¶i gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò nµy ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty sang thÞ trêng NhËt B¶n. * ThÞ trêng EU Quan hÖ th¬ng m¹i ViÖt Nam EU ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn vµ cã triÓn väng tèt ®Ñp. HiÖn nay EU lµ thÞ trêng nhËp khÈu hµng dÖt may theo h¹n ng¹ch lín nhÊt cña ViÖt Nam. Tõ nh÷ng n¨m 1980 ViÖt Nam ®· thùc hiÖn xuÊt khÈu hµng dÖt may sang mét sè níc thµnh viªn EU nh §øc, Ph¸p, Anh... xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam sang EU ®Æc biÖt ph¸t triÓn m¹nh tõ khi cã hiÖp ®Þnh bu«n b¸n hµng dÖt may ViÖt Nam EU. §èi víi C«ng ty dÖt Minh Khai, thÞ trêng EU chØ chiÕm mét phÇn rÊt nhá trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu sang c¸c thÞ trêng cña C«ng ty. Theo ®¸nh gi¸ cña C«ng ty phÇn tû träng kim ng¹ch xuÊt khÈu sang thÞ trêng EU chØ ®¹t kho¶ng 3-5% trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. C«ng ty xuÊt khÈu sang thÞ trêng EU c¸c mÆt hµng kh¨n t¾m, kh¨n mÆt, kh¨n ¨n, th¶m chïi ch©n, ¸o choµng t¾m vµ mét sè lo¹i kh¨n Jacquard. Qua b¶ng 2, ta thÊy kim ng¹ch xuÊt khÈu vµo EU cña C«ng ty kh«ng æn ®Þnh møc t¨ng trëng hµng n¨m kh«ng ®Òu, biÕn ®«ng t¨ng gi¶m kh¸c nhau. N¨m 1998 kim ng¹ch xuÊt khÈu vµo EU cña C«ng ty ®¹t 118.402USD. Tuy ®©y lµ con sè cßn kh¸ khiªm tèn song còng ®· nãi lªn thµnh c«ng bíc ®Çu cña C«ng ty trong qu¸ tr×nh th©m nhËp vµo EU. V× EU lµ thÞ trêng kh¸ míi mÎ ®èi víi C«ng ty nªn hiÓu biÕt vÒ thÞ trêng nµy cßn nhiÒu h¹n chÕ. Th«ng tin mµ C«ng ty cã ®îc vÒ thÞ trêng EU chñ yÕu lµ tõ c¸c Ên phÈm t¹p chÝ cña bé th¬ng m¹i vµ c¸c C«ng ty cña c¸c th¬ng nh©n ViÖt kiÒu sèng ë c¸c níc EU. N¨m 1999 kim ng¹ch xuÊt khÈu sang EU t¨ng lªn 302.100USD. §©y lµ mét dÊu hiÖu ®¸ng mõng, cho thÊy C«ng ty hoµn toµn cã kh¶ n¨ng th©m nhËp vµo thÞ trêng EU. Tuy nhiªn sang nh÷ng n¨m tiÕp theo th× kim ng¹ch xuÊt khÈu vµo EU cña C«ng ty l¹i bÞ gi¶m xuèng. N¨m 2000 gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu sang EU lµ 206.140USD n¨m 2001 cã t¨ng lªn ®«i chót, ®¹t 250.000USD vµ trong n¨m 2002 võa qua kim ng¹ch xuÊt khÈu l¹i gi¶m xuèng chØ ®¹t ë møc 220.000USD. Nguyªn nh©n cña sù gi¶m sót trong kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty sang EU lµ do: Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Ly Líp: NhËt 2-K38F-KTNT Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp 19 - N¨m 2000 ®ång EURO cña Ch©u ¢u bÞ sôt gi¶m gi¸ trªn 20% so víi ®ång USD. §iÒu nµy g©y ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn viÖc nhËp khÈu vµ tiªu thô hµng ho¸ nhËp khÈu nãi chung vµ hµng dÖt may nãi riªng cña ViÖt Nam trªn thÞ trêng nµy.V× thÕ sè lîng s¶n phÈm xuÊt khÈu cña C«ng ty dÖt Minh Khai còng bÞ gi¶m xuèng. - Sau khñng ho¶ng khu vùc c¸c níc xuÊt khÈu hµng dÖt may lín nh Indonesia, Th¸i lan, Ên ®é,...®· phôc håi, cïng víi Trung Quèc b¾t ®Çu c¸c ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn míi m¹nh mÏ h¬n tríc ®©y b»ng viÖc ®æi míi c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ, khuyÕn khÝch ®Çu t, chó träng ®µo t¹o nguån nh©n lùc nªn ®· n©ng cao chÊt lîng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng søc c¹nh tranh cho c¸c s¶n phÈm cña hä. Trong khi ®ã ViÖt Nam, sau cuéc khñng ho¶ng th× gi¸ nh©n c«ng ViÖt Nam trong lÜnh vùc s¶n xuÊt hµng dÖt may xuÊt khÈu l¹i trë nªn cao h¬n so víi Trung Quèc vµ c¸c níc kh¸c trong khu vùc. Do ®ã gi¸ hµng dÖt may xuÊt khÈu cña ViÖt Nam cao h¬n c¸c níc trong khu vùc kho¶ng 10-15% vµ cao h¬n gi¸ hµng Trung Quèc 20%. H¬n n÷a, n¨ng suÊt lao ®éng c«ng nh©n ViÖt Nam cßn thÊp chØ b»ng 50-70% so víi c¸c níc trong khu vùc. Víi kh¶ n¨ng xuÊt khÈu hµng dÖt may nh vËy ViÖt Nam kh«ng thÓ tr¸nh khái sù c¹nh tranh gay g¾t víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lín m¹nh trªn thÞ trêng EU. - ViÖt Nam míi th©m nhËp vµo thÞ trêng EU nªn hiÓu biÕt vÒ thÞ trêng cña C«ng ty cßn qu¸ Ýt ái, thiÕu th«ng tin vÒ thÞ trêng gi¸ c¶, thÞ hiÕu vµ mÆt hµng ®îc a chuéng, kinh nghiÖm th¬ng trêng cßn thiÕu. C«ng ty thùc hiÖn xuÊt khÈu s¶n phÈm sang thÞ trêng EU chñ yÕu th«ng qua mét sè c¸c C«ng ty th¬ng m¹i trung gian trong níc nh Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam Vinatex, Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu mü nghÖ Artexport vµ c¸c c«ng ty cña th¬ng nh©n ViÖt kiÒu. Kh«ng cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng nªn C«ng ty thiÕu sù hiÓu biÕt vÒ nhu cÇu vµ së thÝch thùc sù cña ngêi tiªu dïng trong céng ®ång c¸c níc EU. Tuy nhiªn C«ng ty còng cã lîi thÕ vÒ chÊt lîng s¶n phÈm xuÊt khÈu. NÕu thÞ trêng NhËt B¶n ®· chÊp nhËn s¶n phÈm cña C«ng ty cã nghÜa lµ ®· t¹o nªn uy tÝn vµ h×nh ¶nh cho s¶n phÈm cña C«ng ty ®èi víi c¸c doanh nh©n trªn thÞ trêng quèc tÕ. Do ®ã kh¶ n¨ng th©m nhËp vµo mét thÞ trêng cã ®ßi hái chÊt lîng cao nh EU lµ hoµn toµn cã thÓ ®îc hiÖn thùc ho¸. * ThÞ trêng Ch©u ¸ Bªn c¹nh hai thÞ trêng nhËp khÈu hµng dÖt may lín nhÊt lµ NhËt B¶n vµ EU, C«ng ty dÖt Minh Khai cßn thùc hiÖn xuÊt khÈu sang mét sè níc Ch©u ¸ nh §µi Loan, H«ng K«ng, Hµn Quèc. Nãi chung tû träng xuÊt khÈu sang thÞ trêng c¸c níc nµy lµ rÊt thÊp v× ®©y lµ nh÷ng kh¸ch hµng kh«ng thêng xuyªn cña C«ng ty. C¸c níc nµy còng lµ c¸c quèc gia s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu kh¨n b«ng nªn C«ng ty chñ yÕu xuÊt khÈu sang c¸c thÞ trêng nµy c¸c lo¹i s¶n phÈm ¸o choµng t¾m, ga tr¶i giêng, ngoµi ra cßn cã mét sè lo¹i kh¨n ¨n. Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Ly Líp: NhËt 2-K38F-KTNT Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp 20 Gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty vµo thÞ trêng Ch©u ¸ cßn qu¸ nhá bÐ cha xøng ®¸ng víi tiÒm n¨ng tiªu dïng cña thÞ trêng ®«ng d©n nµy. N¨m 1998 kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty vµo thÞ trêng nµy lµ 152.700 USD ®¹t tû träng 4,65%. N¨m 1999 ®¹t 160.900 USD chiÕm 3,94% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. Theo ®µ t¨ng trëng nµy, n¨m 2000 kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty sang c¸c níc nµy ®¹t 168.660 USD. Trong hai n¨m trë l¹i ®©y con sè nµy l¹i tôt gi¶m. N¨m 2001, møc xuÊt khÈu chØ ®¹t 150.000 USD vµ sang ®Õn n¨m 2002 th× gi¶m xuèng chØ cßn 57.000 USD. KÕt qu¶ nµy cho thÊy møc t¨ng trëng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty trªn thÞ trêng Ch©u ¸ lµ kh«ng æn ®Þnh vµ cã xu híng gi¶m xuèng. C«ng ty cha chó träng tíi viÖc x©y dùng, cñng cè vµ ph¸t triÓn vÞ thÕ cña m×nh vµ chØ cã quan hÖ lµm ¨n nhá lÎ víi c¸c kh¸ch hµng Ch©u ¸. Tuy nhiªn, lîi thÕ cña C«ng ty trªn thÞ trêng nµy lµ s¶n phÈm ¸o choµng t¾m. §©y lµ s¶n phÈm cao cÊp, tuy míi ®îc s¶n xuÊt ra trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhng ®· cã ®îc chÊt lîng tèt vµ kiÓu d¸ng mÉu m· ®Ñp hîp thêi trang nªn rÊt ®îc ngêi tiªu dïng a chuéng. 1.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh xuÊt khÈu theo mÆt hµng Tõ khi nhµ níc chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý theo c¬ chÕ thÞ trêng, trong nh÷ng n¨m qua mÆc dï gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n song C«ng ty vÉn ®øng v÷ng ®îc trªn thÞ trêng, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®¹t chÊt lîng tèt, mµu s¾c ®Ñp, ®é bÒn cao. MÆt hµng xuÊt khÈu chÝnh cña C«ng ty gåm cã: kh¨n ¨n, kh¨n mÆt, kh¨n tay, ¸o choµng t¾m vµ mét sè s¶n phÈm kh¸c nh: th¶m chïi ch©n, ga tr¶i giêng, kh¨n bÕp... Ngay tõ khi chuyÓn ®æi sang kinh doanh xuÊt khÈu lµ chÝnh, C«ng ty dÖt Minh Khai còng x¸c ®Þnh s¶n phÈm chÝnh xuÊt khÈu cña m×nh lµ kh¨n b«ng dÖt c¸c lo¹i. Hµng n¨m viÖc xuÊt khÈu s¶n phÈm nµy lu«n mang l¹i cho C«ng ty nguån lîi nhuËn xuÊt khÈu cao do doanh thu xuÊt khÈu lín. N¨m 1999 kim ng¹ch xuÊt khÈu kh¨n b«ng ®¹t 3.037.000 USD. N¨m 2000 do cã khã kh¨n vÒ thÞ trêng vµ tû gi¸ hèi ®o¸i kh«ng æn ®Þnh nªn kim ng¹ch xuÊt khÈu chØ ®¹t 2.626.000 USD. Trong 2 n¨m võa qua gi¸ trÞ xuÊt khÈu t¨ng lªn víi kim ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 2001 lµ 3.312.960 USD vµ n¨m 2002 ®¹t 3.020.500 USD. B¶ng 3 : Kim ng¹ch xuÊt khÈu theo mÆt hµng §¬n vÞ:1000 USD SPXK N¨m 1999 GT Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Ly N¨m 2000 % GT % N¨m 2001 N¨m 2002 GT GT % Líp: NhËt 2-K38F-KTNT %
- Xem thêm -