Tài liệu Xí nghiệp dịch vụ và kinh doanh than hạ long

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Ch-¬ng 1 Giíi thiÖu doanh nghiÖp(C¬ së thùc tËp) I.Tªn doanh nghiÖp: XÝ nghiÖp dÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long II.Gi¸m ®èc hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp: §oµn V¨n Hång III.§Þa chØ: HiÖn nay trô së chÝnh cña XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long ®ãng t¹i: Khu lÊn biÓn cét 5 ph-êng Hång Hµ - TP H¹ Long – tØnh Qu¶ng Ninh IV.C¬ së ph¸p lý cña doanh nghiÖp: XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long ®-îc thµnh lËp ngµy 28/03/1997 theo quyÕt ®Þnh sè 2669/Q§-TCNS cña Tæng gi¸m ®èc tæng C«ng ty than ViÖt Nam trªn c¬ së trùc thuéc C«ng ty than H¹ Long Sù ra ®êi cña XÝ nghiÖp lµ do yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt vµ tiªu thô than, sù ®ßi hái cña s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh©n d©n trªn ph¹m vi cña tØnh vµ c¶ n-íc Qua gÇn 10 n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, mét chÆng ®-êng cã nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch míi nh-ng d-íi sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña §¶ng bé, cña Ban gi¸m ®èc vµ sù phèi hîp cña c«ng ®oµn céng víi sù quyÕt t©m cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong ®¬n vÞ. XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long ®· v-ît qua nh÷ng khã kh¨n, phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra trong §¹i héi c«ng nh©n viªn chøc. N©ng cao ®êi sèng cho ng-êi lao ®éng V.Lo¹i h×nh doanh nghiÖp(H×nh thøc së h÷u doanh nghiÖp) Theo sù ph©n c«ng cña Tổng Cty TVN vµ C«ng ty than Hạ Long, XÝ nghiÖp DV & KD than có nhiệm vụ tiªu thô than ngoµI c¸c hé lín do Tæng C«ng ty ký hîp ®ång. Ngoà i ra, XÝ nghiÖp cã thÓ më réng c¸c thÞ tr-êng trong n-íc khi cã thÓ tiªu thô ®-îc hµng. XÝ nghiÖp cã t- c¸ch ph¸p nh©n kh«ng ®Çy ®ñ, ®-îc më tµi kho¶n vµ quan hÖ tÝn dông víi ng©n hµng trong n-íc, cã con dÊu riªng, ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp vµ ®iÒu lÖ cña C«ng ty than H¹ Long, c¸c quü tËp trung theo qui ®Þnh cña C«ng ty than H¹ Long VI.Chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu cña XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long 1. Chøc n¨ng - Kinh doanh, thu mua than má - ChÕ biÕn , sµng tuyÓn tiªu thô than trong néi bé C«ng ty - TiÕp chuyÓn than cho c¸c c«ng ty trong ngµnh, - ChÕ biÕn than dïng trong sinh ho¹t vµ trong c«ng nghiÖp, 2. NhiÖm vô cña XÝ nghiÖp XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ chÕ biÕn vµ kinh doanh than má phôc vô cho c¸c nhu cÇu vÒ than cña c¸c hộ lín vµ hé tiªu dïng trong c¶ n-íc theo sù ph©n c«ng cña Tæng c«ng ty vµ C«ng ty than H¹ Long. Ngoµi ra xÝ nghiÖp cßn ®-îc Tæng c«ng ty than ViÖt Nam giao nhiÖm vô lµm dÞch vô giao nhËn than vµ ®iÒu hµnh ph-¬ng tiÖn giao nhËn than cho nhµ m¸y xi m¨ng Chinfon H¶i Phßng - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch kinh doanh do C«ng ty than H¹ Long giao cho. - Khai th¸c vµ sö dông nguån vèn kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. - Tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n-íc hiÖn hµnh. - Nghiªn cøu thùc hiÖn tæ chøc chÕ biÕn than ®Ó n©ng cao chÊt l-îng hµng ho¸, më réng thÞ tr-êng ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô than nh»m t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn vµ t¨ng c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch. - Thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n phèi theo lao ®éng ®Ó khuyÕn khÝch CBCNV hoµn thµnh tèt h¬n nhiÖm vô ®-îc giao, ®µo t¹o, båi d-ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho CBCNV trong XÝ nghiÖp 1 Ch-¬ng 2 Kh¸I qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt – kinh doanh cña doanh nghiÖp c«ng ty than qu¶ng ninh xn dÞch vô vµ kinh doanh than kÕ qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Quý IV n¨m 2001 PhÇn I:L·i lç ChØ tiªu *Tæng doanh thu Trong ®ã:Doanh thu qua Cty than QN *C¸c kho¶n gi¶m trõ +ChiÕt khÊu Gi¶m gi¸ +Gi¸ trÞ hµng ho¸ bÞ tr¶ l¹i 1/Doanh thu thuÇn 2/Gi¸ vèn hµng b¸n 3/Lîi nhuËn gép 4/Chi phÝ b¸n hµng 5/Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 6/Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh *Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh *Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 7/Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh *C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng *Chi phÝ bÊt thêng 8/Lîi nhuËn bÊt thêng 9/Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 10/ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 11/Lîi nhuËn sau thuÕ 12/Thu sö dông vèn ng©n s¸ch Lîi tøc cßn l¹i 2 M· sè K× tríc Quý nµy 1 2 3 4 5 6 10 11 20 21 22 30 31 32 40 41 42 50 60 70 80 90 100 11.793.892.050 10.234.413.144 0 6.613.428.967 5.822.977.474 0 11.793.892.050 9.514.247.460 2.279.644.590 1.910.002.504 6.613.428.967 4.635.794.167 1.977.643.800 1.847.198.951 369.642.086 1.326.978 130.435.849 1.252.734 10.550.000 -9.297.266 0 0 0 121.138.583 260.032.598 -138.894.915 56.214 -138.950.229 1.326.978 15.801.689 -15.801.689 355.167.375 355.167.375 168.641 354.998.734 §¬n vÞ tÝnh:§ång Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 33.158.675.942 27.999.870.962 0 0 0 0 33.158.675.942 26.202.566.864 6.956.109.078 6.164.545.398 0 791.568.680 4.943.857 10.550.000 -5.606.143 0 19.231.480 -19.231.480 766.726.057 260.032.598 506.693.459 224.855 506.468.604 c«ng ty than qu¶ng ninh xn dÞch vô vµ kinh doanh than kÕ qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Quý IV n¨m 2002 PhÇn I:L·i lç ChØ tiªu *Tæng doanh thu Trong ®ã:Doanh thu qua Cty than QN *C¸c kho¶n gi¶m trõ +ChiÕt khÊu Gi¶m gi¸ +Gi¸ trÞ hµng ho¸ bÞ tr¶ l¹i 1/Doanh thu thuÇn 2/Gi¸ vèn hµng b¸n 3/Lîi nhuËn gép 4/Chi phÝ b¸n hµng 5/Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 6/Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh *Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh *Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 7/Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh *C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng *Chi phÝ bÊt thêng 8/Lîi nhuËn bÊt thêng 9/Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 10/ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 11/Lîi nhuËn sau thuÕ 12/Thu sö dông vèn ng©n s¸ch Lîi tøc cßn l¹i 3 M· sè K× tríc Quý nµy 1 2 3 4 5 6 10 11 20 21 22 30 31 32 40 41 42 50 60 70 80 90 100 3.921.841.633 3.703.058.990 0 8.476.495.574 7.444.758.707 0 §¬n vÞ tÝnh:§ång Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 27.177.049.938 24.976.997.771 0 0 3.921.841.633 3.137.348.986 784.492.647 732.899.460 8.476.495.574 5.789.189.610 2.687.305.964 2.583.583.913 51.593.187 451.683 19.925.000 -19.473.317 0 0 0 32.119.870 0 32.119.870 0 32.119.870 103.722.051 560.425 30.418.000 -29.857.575 27.177.049.938 20.449.866.804 6.667.183.134 6.534.296.032 0 132.887.102 4.102.600 62.020.000 -57.917.400 0 0 73.864.476 73.864.476 73.864.476 74.969.702 0 74.969.702 0 74.969.702 c«ng ty than qu¶ng ninh xn dÞch vô vµ kinh doanh than BiÓu sè: B02-DN B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh quý iv n¨m 2003 PhÇn I:L·i lç M· sè ChØ tiªu *Doanh thu b¸n hµn vµ cung cÊp dÞch vô Trong ®ã:Doanh thu qua Cty than QN *C¸c kho¶n gi¶m trõ(03=04+05+06+07) -ChiÕt khÊu th¬ng m¹i -Gi¶m gi¸ hµng b¸n -Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i -ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt,thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ 1/Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô(10=01-03) 2/Gi¸ vèn hµng b¸n 3/Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20=10-11) 4/Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 5/Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh -Trong ®ã : Chi phÝ l·i vay 6/Chi phÝ b¸n hµng 7/Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 8/Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh(30=20+(21-22)-(24+25) 9/Thu nhËp kh¸c 10/Chi phÝ kh¸c 11/Lîi nhuËn kh¸c 01 03 04 05 06 13/ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 15/Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp K× tríc Quý nµy 22.618.156.377 19.470.974.153 0 34.109.855.447 29.584.329.105 0 0 0 0 56.728.011.824 49.055.303.258 0 0 0 0 0 0 07 12/Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ(50=30+40) §¬n vÞ tÝnh:§ång Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 10 11 22.618.156.377 21.519.242.318 34.109.855.447 33.393.823.064 56.728.011.824 54.913.065.382 20 21 22 23 24 25 1.098.914.059 4.311.836 2.803.000 2.803.000 958.407.606 716.032.383 1.672.460 126.433.000 126.433.000 1.268.402.701 0 1.814.946.442 5.984.296 129.236.000 129.236.000 2.226.810.307 0 30 31 32 40 142.015.289 26.708.846 8.343.618 18.365.228 -677.130.858 0 4.013.889 -4.013.889 -535.115.569 26.708.846 12.357.507 14.351.339 50 160.380.517 -681.144.747 -520.764.230 160.380.517 -681.144.747 -520.764.230 51 (80=60-70) 60 4 c«ng ty than qu¶ng ninh xn dÞch vô vµ kinh doanh than BiÓu sè: B02-DN b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh quý iv n¨m 2004 PhÇn I:L·i lç M· sè ChØ tiªu *Doanh thu b¸n hµn vµ cung cÊp dÞch vô Trong ®ã:Doanh thu qua Cty than QN *C¸c kho¶n gi¶m trõ(03=04+05+06+07) -ChiÕt khÊu th¬ng m¹i -Gi¶m gi¸ hµng b¸n -Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i -ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt,thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ 1/Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô(10=01-03) 2/Gi¸ vèn hµng b¸n 3/Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20=10-11) 4/Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 5/Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh -Trong ®ã : Chi phÝ l·i vay 6/Chi phÝ b¸n hµng 7/Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 8/Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh(30=20+(21-22)-(24+25) 9/Thu nhËp kh¸c 10/Chi phÝ kh¸c 11/Lîi nhuËn kh¸c 01 03 04 05 06 13/ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 15/Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp K× tríc Quý nµy 71.974.739.797 38.621.627.005 0 83.135.770.107 73.614.337.530 0 0 0 0 155.110.509.904 112.235.964.535 0 0 0 0 0 0 07 12/Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ(50=30+40) (80=60-70) 5 §¬n vÞ tÝnh:§ång Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 10 11 71.974.739.797 69.787.232.092 83.135.770.107 77.506.093.027 155.110.509.904 147.293.325.119 20 21 22 23 24 25 2.187.507.705 18.947.929 7.470.000 7.470.000 3.090.716.621 5.629.677.080 11.189.515 27.897.850 20.573.850 4.083.393.245 0 7.817.184.785 30.137.444 35.367.850 28.043.850 7.174.109.866 0 30 31 32 40 -891.730.987 1.768.831 3.793.409 -2.024.578 1.529.575.500 0 0 0 637.844.513 1.768.831 3.793.409 -2.024.578 50 -893.755.565 1.529.575.500 635.819.935 51 -250.251.559 282.467.156 32.215.597 60 -643.504.006 1.247.108.344 603.604.338 c«ng ty than qu¶ng ninh xn dÞch vô vµ kinh doanh than BiÓu sè: B02-DN B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh quý iv n¨m 2005 PhÇn I:L·i lç M· sè ChØ tiªu *Doanh thu b¸n hµn vµ cung cÊp dÞch vô -ChiÕt khÊu th¬ng m¹i -Gi¶m gi¸ hµng b¸n -Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i -ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt,thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ 1/Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô(10=01-03) 2/Gi¸ vèn hµng b¸n 3/Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20=10-11) 4/Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 5/Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh -Trong ®ã : Chi phÝ l·i vay 6/Chi phÝ b¸n hµng 7/Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 8/Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh(30=20+(21-22)-(24+25) 9/Thu nhËp kh¸c 10/Chi phÝ kh¸c 11/Lîi nhuËn kh¸c 12/Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ(50=30+40) 13/ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 15/Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp (80=60-70) 6 K× nµy 01 42.691.280.508 95.161.432.262 259.245.320.436 256.235.671.941 03 04 05 06 0 0 0 0 0 Trong ®ã:Doanh thu qua Cty than QN *C¸c kho¶n gi¶m trõ(03=04+05+06+07) §¬n vÞ tÝnh:§ång Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 07 0 10 11 42.691.280.508 34.030.061.125 259.245.320.436 245.069.604.992 20 21 22 23 24 25 8.661.219.383 86.507.724 22.904.000 22.904.000 4.864.946.898 14.175.715.444 125.617.394 57.773.000 57.773.000 12.585.758.982 0 30 31 32 40 3.859.876.209 8.936.300 8.936.300 1.657.800.856 30.531.800 0 30.531.800 50 3.868.812.509 1.688.332.656 51 472.733.144 472.733.144 60 1.215.599.512 1.215.599.512 Ch-¬ng 3 quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long ®-îc C«ng ty than H¹ long vµ Tæng C«ng ty than giao nhiÖm vô kinh doanh than, kinh doanh kh¸ch s¹n, du lÞch... thùc hiÖn nhiÖm vô giao than cho nhµ m¸y xi m¨ng Chinfon theo sù uû quyÒn cña Tæng c«ng ty than ViÖt Nam. Quy tr×nh chÕ biÕn & kinh doanh than ®-îc m« t¶ trong h×nh 1.1. NhËp kho Mua than XuÊt b¸n NhËp kho ChÕ biÕn XuÊt b¸n B¸n th¼ng cho kh¸ch hµng kh«ng qua kho H×nh 1.1: Quy tr×nh kinh doanh than t¹i XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long Nh- vËy quy tr×nh kinh doanh than cña xÝ nghiÖp DÞch vô & kinh doanh than cã 3 d¹ng sau: - Thø nhÊt : Khi ký hîp ®ång mua than cña c¸c ®¬n vÞ b¹n vÒ , c¸c cn¶g tiÕn hµnh nhËp kho. Khi cã lÖnh xuÊt hµng cña XÝ nghiÖp c¸c c¶ng c¨n cø vµo chØ tiªughi trong lÖnh tiÕn hµnh xuÊt than cho c¸c kh¸ch hµng. - Thø hai : Sau khi mua than vÒ nhËp kho, c¨n cø vµo nhu cÇu cña kÕ ho¹ch, ®éi c¶ng tiÕn hµnh chÕ biÕn sau ®ã xuÊt b¸n cho kh¸ch hµng . - Thø ba c¨n cø vµo nhu cÇu cña kh¸ch hµng th× ®éi c¶ng cã thÓ trùc tiÕp giao XÐt riªng kh©u chÕ biÕn gåm c¸c c«ng viÖc sau: + Kh©u pha trén : Tuú theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng mµ c¸c tr¹m trùc thuéc pha trén cho phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng nh-ng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ chÊt l-îng theo quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty than ViÖt Nam. 7 + Kh©u nghiÒn ®Ëp Chñ yÕu sö dông cho than côc, do nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµo tõng thêi ®iÓm cÇn c¸c lo¹i than cã cì h¹t nhá h¬n, c¸c tr¹m tæ chøc cho nghiÒn, ®Ëp tõ c¸c lo¹i than cã cì h¹t to thµnh c¸c lo¹i than cã cì h¹t nhá phôc vô cho nhu cÇu cña thÞ tr-êng. + Kh©u sµng tuyÓn: Than nhËp vÒ kho cã lÉn than t¹p, than nguyªn khai, nªn cÇn dïng m¸y sµng tuyÓn ®Ó sµng tuyÓn ra c¸c lo¹i than cã cì h¹t ®ång bé. 8 Ch-¬ng 4 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp I. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long Yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi bé m¸y qu¶n lý cña mét XÝ nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay lµ cÇn ph¶i ®-îc bè trÝ s¾p xÕp sao cho võa b¶o ®¶m tÝnh linh ho¹t, nhanh nh¹y, n¾m b¾t ®-îc th«ng tin cña thÞ tr-êng võa ph¶i ®¶m b¶o ho¹t ®éng chÝnh x¸c cã hiÖu qu¶. NhËn thøc ®-îc vÊn ®Ò nµy cho nªn bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp lu«n ®-îc Ban l·nh ®¹o quan t©m x©y dùng, cñng cè, ®æi míi vµ tõng b-íc hoµn thiÖn cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n kinh doanh cña ®¬n vÞ nh»m khai th¸c mäi tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh cña m×nh. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long gåm cã 04 phßng nghiÖp vô vµ 10 c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh trùc thuéc. C«ng ty cã c¬ cÊu tæ chøc m« t¶ trong h×nh 1.2 9 Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng TCL§ Phßng KÕ ho¹ch VT Phßng Tµi chÝnh KT Phßng Tiªu thô C¸c c¶ng trùc thuéc C¶ng C¶ng TriÒu C-êng C¸i Mãn C¶ng Suèi L¹i C¶ng C¶ng C¶ng C¶ng C¶ng C¶ng C¶ng TriÒu C-êng C«ng Kªu CÈm §ång Lµng §åi Y Sang Kh¸nh Bia b¾c M«ng D-¬ng H×nh 1.2 S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña Xn dÞch vô vµ Kd than Qua s¬ ®å cho ta thÊy XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long cã m« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng ®-îc chia lµm 02 cÊp qu¶n lý : CÊp 1: ChØ ®¹o s¶n xuÊt ( Ban Gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban chuyªn m«n CÊp 2: Thùc hiÖn c¸c ®éi c¶ng trùc thuéc xÝ nghiÖp 10 II. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long 1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Gi¸m ®èc a. Chøc n¨ng: - Lµ ng-êi cã quyÒn h¹n cao nhÊt trong XÝ nghiÖp , trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua hÖ thèng tæ chøc cña XÝ nghiÖp. b. NhiÖm vô : - QuyÕt ®Þnh chiÕn l-îc ph¸t triÓn, ph-¬ng h-íng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp - §µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång, quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp , c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn nguån vèn, tµi s¶n, c«ng nî, thanh to¸n c¸c kho¶n chi tiªu trong XÝ nghiÖp. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc cÊp trªn vµ ph¸p luËt Nhµ n-íc vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp 2. Chøc n¨ng nhiÖm cô cña phã Gi¸m ®èc a. Chøc n¨ng: - Lµ ng-êi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, khi Gi¸m ®èc ®i v¾ng phã Gi¸m ®èc thay mÆt gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c«ng viÖc. b. NhiÖm vô: - TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô kh¸c theo sù ph©n c«ng hay uû nhiÖm cña Gi¸m ®èc phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Tæ chøc thùc hiÖn vµ ®Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc vÒ biÖn ph¸p c¶i tiÕn quy tr×nh, hîp lý ho¸ c«ng t¸c s¶n xuÊt n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng . 3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban nghiÖp vô a. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng Tæ chøc hµnh chÝnh * Chøc n¨ng: - Cã tr¸ch nhiÖm tham m-u gióp gi¸m ®èc tæ chøc thùc hiÖn vµ chØ ®¹o h-íng dÉn, ®«n ®èc, kiÓm tra c¸c phßng, tr¹m trùc thuéc thùc hiÖn c¸c chñ tr-¬ng, chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc, c¸c quy chÕ, néi quy, quy 11 ®Þnh cña C«ng ty than H¹ Long vµ XÝ nghiÖp vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l-¬ng, thi ®ua, khen th-ëng. - Hoµn thiÖn qu¶n lý sö dông ®éi ngò CBCNV ( ®Ò xuÊt viÖc s¾p xÕp, bè trÝ, ®Ò b¹t, bæ nhiÖm, ®iÒu ®éng, miÔn nhiÖm, khen th-ëng, kû luËt, n©ng l-¬ng,®µo t¹o, båi d-ìng, h-u trÝ, mÊt søc cho CBCNV, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé kÕ cËn) * NhiÖm vô : - X©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng, tr¶ l-¬ng, th-ëng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, phóc lîi x· héi vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch kh¸c cã liªn quan ®Õn ng-êi lao ®éng. - Tæ chøc c«ng t¸c v¨n th- l-u tr÷, qu¶n lý c¸c v¨n b¶n hµnh chÝnh, tæ chøc in Ên tµi liÖu, c«ng v¨n; ®¶m b¶o th«ng tin liªn l¹c cña c«ng ty , qu¶n lý con dÊu theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Qu¶n lý c«ng cô, vËt t- v¨n phßng c¬ quan, qu¶n lý xe con vµ bè trÝ ®iÒu ®éng xe con ®i c«ng t¸c theo nhiÖm vô ®-îc Ban gi¸m ®èc giao. - Qu¶n lý trô së lµm viÖc. - Tæ chøc phôc vô héi nghÞ, häc häp, ¨n nghØ cho kh¸ch. - Qu¶n lý hå s¬ lý lÞch CBCNV. - X©y dùng kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n mua s¾m thiÕt bÞ tµi s¶n vµ qu¶n lý tµi s¶n cña xÝ nghiÖp . - §Ò xuÊt kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p thùc hiÖn c«ng t¸c an toµn - b¶o hé lao ®éng h-íng dÉn viÖc nghiªm chØnh thùc hiÖn c«ng t¸c an toµn - b¶o hé lao ®éng trong toµn xÝ nghiÖp . - Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c: b¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé, b¶o vÖ tµi s¶n, an ninh trËt tù trong c¬ quan, thanh tra néi bé, b¶o vÖ qu©n sù, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, phßng chèng b·o lôt... b. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng KÕ ho¹ch tiªu thô * Chøc n¨ng: - Tham m-u gióp Gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch chiÕn l-îc tæng thÓ cho tõng giai ®o¹n vµ kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n bao gåm kÕ häach s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn mÆt hµng, gi¸ thµnh kÕ 12 ho¹ch trªn c¬ së th«ng tin trong n-íc theo h-íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô, ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i. - §iÒu tra nhu cÇu thÞ tr-êng, n¾m nguån hµng, vËn t¶i, tæng hîp c«ng t¸c kÕ ho¹ch th¸ng, quý, n¨m, kÕ ho¹ch dµi h¹n. - Trùc tiÕp x©y dùng kÕ ho¹ch mua b¸n than, kÕ ho¹ch bèc xóc vµ ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn th¸ng, quÝ, n¨m cña XN * NhiÖm vô : - N¾m v÷ng thÞ tr-êng nguån than vµ b¸n than. §Ò xuÊt c¬ chÕ, biÖn ph¸p chÕ biÕn vµ kinh doanh than ®Ó gi÷ v÷ng thÞ tr-êng mua, b¸n than vµ b¶o ®¶m kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®Ò xuÊt vµ chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c ph-¬ng ¸n kinh doanh ngoµi than. - Qu¶n lý, theo dâi c«ng t¸c ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi b¹n hµng. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c ®-îc giao. c.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n * Chøc n¨ng : - Tham m-u gióp Gi¸m ®èc tæ chøc, thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh - kÕ to¸n, kiÓm to¸n, thèng kª, tµi chÝnh theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª, h-íng dÉn cña Bé tµi chÝnh, cña ngµnh. - X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh toµn xÝ nghiÖp , tham gia víi phßng KÕ ho¹ch kinh doanh x©y dùng kÕ ho¹ch toµn diÖn cña xÝ nghiÖp , c¸c c¶ng , kho c¶ng . - C©n ®èi thu - chi, nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc, h-íng dÉn kiÓm tra kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh - kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc vµ cña cÊp trªn. - Theo dâi qu¶n lý c¸c nguån vèn, tµi s¶n, ®Ò xuÊt huy ®éng sö dông vèn, tµi s¶n cã liªn quan. * NhiÖm vô: - Tæng hîp quyÕt to¸n theo quy ®Þnh, thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. - X¸c ®Þnh ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®óng chÕ ®é, kÕt qu¶ thèng kª tµi s¶n ®Þnh kú, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p xö lý hao hôt, mÊt m¸t, x©m ph¹m tµi s¶n. 13 - Tæ chøc thùc hiÖn thèng kª, b¶o qu¶n l-u tr÷ tµi liÖu sæ s¸ch kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vµ cÊp trªn. - X©y dùng qu¶n lý theo dâi viÖc thùc hiÖn gi¸ c¶ trong chÕ biÕn kinh doanh than vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. - Qu¶n lý vèn, tiÒn hµng theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ quy ®Þnh cña C«ng ty vµ Tæng C«ng ty than ViÖt Nam - §Ò xuÊt, qu¶n lý thùc hiÖn gi¸ mua, gi¸ b¸n than, vËn t¶i than vµ c¸c dÞch vô kinh doanh ngoµi than. - B¶o ®¶m thu, chi ®óng chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ n-íc cña ngµnh vµ cña cÊp trªn. - §Ò xuÊt, qu¶n lý thùc hiÖn phÝ l-u th«ng tiÕt kiÖm nh»m t¨ng lîi nhuËn cho cho xÝ nghiÖp , Th-êng xuyªn kiÓm tra ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c¶ng trùc thuéc. - Thùc hiÖn l-u tr÷ chøng tõ kÕ to¸n cña toµn c«ng ty theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n-íc, qu¶n lý, sö dông ho¸ ®¬n b¸n hµng, gi÷ vµ qu¶n lý sÐc, tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, tiÒn göi ng©n hµng theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. d. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng tiªu thô * Chøc n¨ng: - Tham m-u gióp Gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch tiªu thô hµng th¸ng, quý n¨m - Tham gia cïng phßng kÕ haäch t×m kiÕm më réng thÞ tr-êng tiªu thô than * NhiÖm vô : - ChØ ®¹o c«ng t¸c kü thuËt chÕ biÕn than, qu¶n lý chÊt l-îng than trong chÕ biÕn vµ giao nhËn than, nghiªn cøu s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt s¶n xuÊt than phï hîp víi c«ng nghÖ cña c¸c hé tiªu dïng. 4. Chøc n¨ng vµ nhiÖm cô cña c¸c c¶ng chÕ biÕn trùc thuéc. a. Chøc n¨ng: - X©y dùng kÕ ho¹ch tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kinh tÕ x· héi do Gi¸m ®èc C«ng ty giao hµng th¸ng, quý, n¨m. 14 - Trùc tiÕp chÕ biÕn vµ b¸n than theo sù chØ ®¹o cña XÝ nghiÖp. B¶o ®¶m ghi chÐp chøng tõ ban ®Çu trung thùc ®óng chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ n-íc, lËp sæ s¸ch chøng tõ, qu¶n lý theo dâi tiÒn hµng theo ®óng quy ®Þnh cña ngµnh, ®¬n vÞ, cña cÊp trªn. b. NhiÖm vô : - Tæ chøc giao nhËn, b¶o qu¶n, b¶o vÖ hµng ho¸ giao than cho kh¸ch hµng ®óng sè l-îng, chÊt l-îng, chñng lo¹i. - Qu¶n lý c¸c kho than kh«ng ®Ó mÊt mÊt, hao hôt hoÆc gi¶m phÈm cÊp than, quy ho¹ch kho b·i theo ®óng chñng lo¹i than. - Tæ chøc s¶n xuÊt chÕ biÕn than, qu¶n lý kho hµng. - B¶o ®¶m quan hÖ tèt, gi÷ tÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng. Chñ ®éng tiÕp thÞ më réng thÞ tr-êng. - B¶o ®¶m tèt c«ng t¸c an ninh trËt tù trong ph¹m vi cña c¶ng. Thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng t¸c an toµn - b¶o hé lao ®éng, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, b¶o vÖ m«i tr-êng, phßng chèng b·o lôt... - Qu¶n lý c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ tiÒn vµ hµng ®-îc Gi¸m ®èc giao. - Bè trÝ sö dông tèt ®éi ngò lao ®éng cña tr¹m, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi CBCNV, tæ chøc ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho CBCNV. - B¶o ®¶m ®Çy ®ñ chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh. III. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn : - Gi÷a ban Gi¸m ®èc víi c¸c phßng ban, ®éi c¶ng cã mèi quan hÖ trùc thuéc, c¸c phßng ban ngiÖp vô, thùc hiÖn chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ban gi¸m ®èc. - Gi÷a c¸c phßng vµ ®éi c¶ng cã mèi quan hÖ ngang nhau, liªn quan mËt thiÕt víi nhau, cïng thùc hiÖn chØ ®¹o cña Ban gi¸m ®èc theo ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh, cïng nhau hç trî, gi¶i quyÕt tèt c¸c c«ng viÖc cã liªn quan. 15 Chu¬ng 5 Kh¶o s¸t, ph©n tÝch c¸c yÕu tè “®Çu vµo”,”®Çu ra” cña doanh nghiÖp I.Kh¶o s¸t ph©n tÝch c¸c yÕu tè –®Çu vµo– 1.YÕu tè ®èi t-îng lao ®éng(nguyªn vËt liÖu vµ n¨ng l-îng) Trang thiÕt bÞ chñ yÕu phôc vô cho qu¸ tr×nh XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long Víi chøc n¨ng ho¹t ®éng ®a ngµnh nªn trang thiÕt bÞ xÝ nghiÖp phôc vô cho tõng ngµnh riªng biÖt nh- sau : 1.1. Trang thiÕt bÞ phôc vô kinh doanh than: XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long cã chøc n¨ng lµ chÕ & biÕn kinh doanh than, ®Æc thï lµ ®¬n vÞ kinh doanh theo h×nh thøc th-¬ng m¹i nªn nhu cÇu sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng th-êng xuyªn mµ theo nhu cÇu cña tõng kh¸ch hµng vÒ chñng lo¹i than xÝ nghiÖp sÏ ký hîp ®ång thuª ngoµi thuª m¸ymãc, thiÕt bÞ vµ nh©n c«ng phôc vô cho viÖc sµng tuyÓn, chÕ biÕn than 1.2. Trang thiÕt bÞ phôc vô qu¶n lý : HiÖn t¹i XÝ nghiÖp cã 02 xe « t« ®Ó phôc vô nhu cÇu c«ng t¸c, giao dÞch, cña toµn XÝ nghiÖp nh- sau : Thèng kª trang thiÕt bÞ chñ yÕu phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý cña XÝ nghiÖp B¶ng 1.1 Sè TT Lo¹i thiÕt bÞ N-íc s¶n xuÊt Sè l-îng ChÊt l-îng Tèt TB×nh XÊu 1 Xe ZACE ( 08 chç ) NhËt 01 Tèt 2 Xe TOYOTA ( 04 chç ) NhËt 01 Tèt 16 Qua b¶ng 1.1. ta thÊy thiÕt bÞ ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý cña XÝ nghiÖp lµ tèt. VÒ c¬ së vËt chÊt cña XÝ nghiÖp: V¨n phßng lµm viÖc cña XÝ nghiÖp, vµ c¸c tr¹m lu«n ®-îc ®Çu t- söa ch÷a vµ x©y dùng míi ®¸p øng ®-îc nhu cÇu lµm viÖc vµ s¶n xuÊt kinh doanh, trang thiÕt bÞ phôc c«ng t¸c chuyªn m«n t¹i c¸c phßng ban ®éi c¶ng trùc thuéc, gi¶m nhÑ ®-îc søc lao ®éng vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. 2.YÕu tè lao ®éng: 2.1. T×nh h×nh sö dông lao ®éng * VÒ sè l-îng : - TÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2003 XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than cã 124 ng-êi ®Ó phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng phßng ban, tr¹m XÝ nghiÖp ®· bè trÝ hîp lý sè l-îng lao ®éng sao cho tËn dông hÕt kh¶ n¨ng lao ®éng cña CBCNV, ®¶m b¶o ®ñ viÖc lµm, cã thu nhËp æn ®Þnh vµ lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý con ng-êi còng nh- tµi s¶n. Lao ®éng ®-îc bè trÝ nh- sau: + Ban l·nh ®¹o - Gi¸m ®èc : - Phã gi¸m ®èc : + C¸c phßng ban chøc n¨ng : - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : - Phßng kÕ ho¹ch vËt t- : - Phßng tiªu thô : + C¸c c¶ng trùc thuéc xÝ nghiÖp : - C¶ng Suèi L¹i : - C¶ng C¸i Mãn : - C¶ng Ho¸ ChÊt : - C¶ng TriÒu C-êng : - C¶ng B¾c M«ng D-¬ng : - C¶ng CÈm Y : - C¶ng §ång Sang : - C¶ng C«ng Kªu: - C¶ng Lµng Kh¸nh : 01 ng-êi 02 ng-êi 10 ng-êi 10 ng-êi 08 ng-êi 12 ng-êi 16 ng-êi 09 ng-êi 10 ng-êi 09 ng-êi 07 ng-êi 06 ng-êi 05 ng-êi 05 ng-êi 07 ng-êi 17 - C¶ng §åi Bia : 07 ng-êi Tæng céng : 124 CBCNV * VÒ chÊt l-îng : Trong tæng sè 124 ng-êi cã 39 ng-êi ®¹t tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 31,5 %, cã 32 ng-êi ®¹t tr×nh ®é trung cÊp chiÕm 25,8%, c«ng nh©n tõ bËc 5/5 trë lªn cã 22 ng-êi chiÕm 17,74%, cßn l¹i 31 ng-êi lµ lao ®éng phæ th«ng trùc tiÕp lµm c«ng t¸c giao nhËn than t¹i c¸c c¶ng chiÕm 24,96 %, Nh- vËy sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc chñ yÕu n»m ë khèi c¸c phßng ban nghiÖp vô cßn l¹i lµ c«ng nh©n vµ lao ®éng phæ th«ng th× trùc tiÕp lµm c«ng t¸c giao nhËn vµ dÞch vô cho than xi m¨ng chinfon theo sù uû quyÒn cña Tæng c«ng ty than ViÖt Nam. * VÒ møc thu nhËp b×nh qu©n : - XÝ nghiÖp lu«n t¹o ®ñ viÖc lµm cho CBCNV thu nhËp æn ®Þnh n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc ®¹t møc t¨ng tr-ëng 6 % n¨m, n¨m 2002 l-¬ng b×nh qu©n ®¹t: 1.635.069,®/ng-êi/th¸ng, n¨m 2003 l-¬ng b×nh qu©n ®¹t: 2.024.238,®/ ng-êi/th¸ng t¨ng ®¹t 118,27% vµ t¨ng 23,8% so víi cïng kú n¨m tr-íc. 2.2. ChÕ ®é lµm viÖc vµ nghØ ng¬i cña XÝ nghiÖp * Khèi v¨n phßng : - Lµm viÖc theo giê hµnh chÝnh s¸ng tõ 7h 30 phót ®Õn 12h nghØ tr-a1 tiÕng chiÒu tõ 13h ®Õn 16h 30 phót, nghØ cuèi tuÇn 02 ngµy gåm ngµy thø bÈy vµ ngµy vµ ngµy chñ nhËt. * §èi víi c¸c c¶ng trùc thuéc: - C«ng viÖc b¸n than vµ lµm c«ng t¸c giao nhËn than phô thuéc vµo thñy triÒu v× vËy tuú theo c«ng viÖc ®-îc ph©n c«ng mµ c¸c c¶ng bè trÝ cho mäi ng-êi ®i lµm theo chuyÕn hµng, theo tõng kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o thêi gian giao hµng cho kh¸ch vµ bè trÝ nghØ ngay sau khi hoµn thµnh xong c«ng viÖc, nh-ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o ®óng néi quy, quy ®Þnh c¶ng xÝ nghiÖp. 3.YÕu tè vèn Vèn ph¸p ®Þnh cña doanh nghiÖp lµ 4.100.000.000 VN§ 18 II.Kh¶o s¸t vµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè –®Çu ra– + Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp rÊt cã hiÖu qu¶, s¶n l-îng n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc ®ång thêi doanh thu vµ lîi nhuËn còng t¨ng theo. + Than tiªu thô néi bé Tæng c«ng ty than ViÖt Nam vµ néi bé xÝ nghiÖp DÞch vô & kinh doanh than H¹ Long còng t¨ng lªn nhiÒu qua c¸c n¨m. Vµ nhÊt lµ s¶n lîng than tiªu thô c¸c hé kh¸c rÊt æn ®Þnh qua c¸c n¨m vµ t¨ng kh¸ m¹nh trong n¨m 2004, ®iÒu ®ã chøng tá xÝ nghiÖp ®· gi÷ v÷ng vµ æn ®Þnh ®îc kh¸ch hµng truyÒn thèng, më réng kh¸ch hµng tiªu thô víi khèi lîng lín ®iÒu ®ã thÓ hiÖn tiÒm n¨ng vµ uy tÝn cña xÝ nghiÖp trªn thÞ tr-êng. + VÕ chñng lo¹i s¶n phÈm ngµy cµng phong phó ®a d¹ng ®Ó ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña mäi kh¸ch hµng tiªu dïng than trªn c¶ n-íc. 19
- Xem thêm -