Tài liệu Xí nghiệp dịch vụ và kinh doanh than hạ long

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Ch¬ng 1 Giíi thiÖu doanh nghiÖp(C¬ së thùc tËp) I.Tªn doanh nghiÖp: XÝ nghiÖp dÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long II.Gi¸m ®èc hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp: §oµn V¨n Hång III.§Þa chØ: HiÖn nay trô së chÝnh cña XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long ®ãng t¹i: Khu lÊn biÓn cét 5 phêng Hång Hµ - TP H¹ Long – tØnh Qu¶ng Ninh IV.C¬ së ph¸p lý cña doanh nghiÖp: XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long ®îc thµnh lËp ngµy 28/03/1997 theo quyÕt ®Þnh sè 2669/Q§-TCNS cña Tæng gi¸m ®èc tæng C«ng ty than ViÖt Nam trªn c¬ së trùc thuéc C«ng ty than H¹ Long Sù ra ®êi cña XÝ nghiÖp lµ do yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt vµ tiªu thô than, sù ®ßi hái cña s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh©n d©n trªn ph¹m vi cña tØnh vµ c¶ níc Qua gÇn 10 n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, mét chÆng ®êng cã nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch míi nhng díi sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña §¶ng bé, cña Ban gi¸m ®èc vµ sù phèi hîp cña c«ng ®oµn céng víi sù quyÕt t©m cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong ®¬n vÞ. XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long ®· vît qua nh÷ng khã kh¨n, phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra trong §¹i héi c«ng nh©n viªn chøc. N©ng cao ®êi sèng cho ngêi lao ®éng V.Lo¹i h×nh doanh nghiÖp(H×nh thøc së h÷u doanh nghiÖp) Theo sù ph©n c«ng cña Tổng Cty TVN vµ C«ng ty than Hạ Long, XÝ nghiÖp DV & KD than có nhiệm vụ tiªu thô than ngoµI c¸c hé lín do Tæng C«ng ty ký hîp ®ång. Ngoài ra, XÝ nghiÖp cã thÓ më réng c¸c thÞ trêng trong níc khi cã thÓ tiªu thô ®îc hµng. 0 XÝ nghiÖp cã t c¸ch ph¸p nh©n kh«ng ®Çy ®ñ, ®îc më tµi kho¶n vµ quan hÖ tÝn dông víi ng©n hµng trong níc, cã con dÊu riªng, ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp vµ ®iÒu lÖ cña C«ng ty than H¹ Long, c¸c quü tËp trung theo qui ®Þnh cña C«ng ty than H¹ Long VI.Chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu cña XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long 1. Chøc n¨ng - Kinh doanh, thu mua than má - ChÕ biÕn , sµng tuyÓn tiªu thô than trong néi bé C«ng ty - TiÕp chuyÓn than cho c¸c c«ng ty trong ngµnh, - ChÕ biÕn than dïng trong sinh ho¹t vµ trong c«ng nghiÖp, 2. NhiÖm vô cña XÝ nghiÖp XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ chÕ biÕn vµ kinh doanh than má phôc vô cho c¸c nhu cÇu vÒ than cña c¸c hộ lín vµ hé tiªu dïng trong c¶ níc theo sù ph©n c«ng cña Tæng c«ng ty vµ C«ng ty than H¹ Long. Ngoµi ra xÝ nghiÖp cßn ®îc Tæng c«ng ty than ViÖt Nam giao nhiÖm vô lµm dÞch vô giao nhËn than vµ ®iÒu hµnh ph¬ng tiÖn giao nhËn than cho nhµ m¸y xi m¨ng Chinfon H¶i Phßng - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch kinh doanh do C«ng ty than H¹ Long giao cho. - Khai th¸c vµ sö dông nguån vèn kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. - Tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ níc hiÖn hµnh. - Nghiªn cøu thùc hiÖn tæ chøc chÕ biÕn than ®Ó n©ng cao chÊt lîng hµng ho¸, më réng thÞ trêng ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô than nh»m t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn vµ t¨ng c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch. - Thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n phèi theo lao ®éng ®Ó khuyÕn khÝch CBCNV hoµn thµnh tèt h¬n nhiÖm vô ®îc giao, ®µo t¹o, båi dìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho CBCNV trong XÝ nghiÖp 1 Ch¬ng 2 Kh¸I qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt – kinh doanh cña doanh nghiÖp c«ng ty than qu¶ng ninh xn dÞch vô vµ kinh doanh than kÕ qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Quý IV n¨m 2001 PhÇn I:L·i lç ChØ tiªu *Tæng doanh thu Trong ®ã:Doanh thu qua Cty than QN *C¸c kho¶n gi¶m trõ +ChiÕt khÊu Gi¶m gi¸ +Gi¸ trÞ hµng ho¸ bÞ tr¶ l¹i 1/Doanh thu thuÇn 2/Gi¸ vèn hµng b¸n 3/Lîi nhuËn gép 4/Chi phÝ b¸n hµng 5/Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 6/Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh *Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh *Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 7/Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh *C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng *Chi phÝ bÊt thêng 8/Lîi nhuËn bÊt thêng 9/Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 10/ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 11/Lîi nhuËn sau thuÕ 12/Thu sö dông vèn ng©n s¸ch Lîi tøc cßn l¹i c«ng ty than qu¶ng ninh xn dÞch vô vµ kinh doanh than 2 M· sè K× tríc Quý nµy 1 2 3 4 5 6 10 11 20 21 22 30 31 32 40 41 42 50 60 70 80 90 100 11.793.892.050 10.234.413.144 0 6.613.428.967 5.822.977.474 0 11.793.892.050 9.514.247.460 2.279.644.590 1.910.002.504 6.613.428.967 4.635.794.167 1.977.643.800 1.847.198.951 369.642.086 1.326.978 130.435.849 1.252.734 10.550.000 -9.297.266 0 0 0 121.138.583 260.032.598 -138.894.915 56.214 -138.950.229 1.326.978 15.801.689 -15.801.689 355.167.375 355.167.375 168.641 354.998.734 §¬n vÞ tÝnh:§ång Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 33.158.675.942 27.999.870.962 0 0 0 0 33.158.675.942 26.202.566.864 6.956.109.078 6.164.545.398 0 791.568.680 4.943.857 10.550.000 -5.606.143 0 19.231.480 -19.231.480 766.726.057 260.032.598 506.693.459 224.855 506.468.604 kÕ qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Quý IV n¨m 2002 PhÇn I:L·i lç ChØ tiªu *Tæng doanh thu Trong ®ã:Doanh thu qua Cty than QN *C¸c kho¶n gi¶m trõ +ChiÕt khÊu Gi¶m gi¸ +Gi¸ trÞ hµng ho¸ bÞ tr¶ l¹i 1/Doanh thu thuÇn 2/Gi¸ vèn hµng b¸n 3/Lîi nhuËn gép 4/Chi phÝ b¸n hµng 5/Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 6/Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh *Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh *Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 7/Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh *C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng *Chi phÝ bÊt thêng 8/Lîi nhuËn bÊt thêng 9/Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 10/ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 11/Lîi nhuËn sau thuÕ 12/Thu sö dông vèn ng©n s¸ch Lîi tøc cßn l¹i c«ng ty than qu¶ng ninh xn dÞch vô vµ kinh doanh than M· sè K× tríc Quý nµy 1 2 3 4 5 6 10 11 20 21 22 30 31 32 40 41 42 50 60 70 80 90 100 3.921.841.633 3.703.058.990 0 8.476.495.574 7.444.758.707 0 §¬n vÞ tÝnh:§ång Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 27.177.049.938 24.976.997.771 0 0 3.921.841.633 3.137.348.986 784.492.647 732.899.460 8.476.495.574 5.789.189.610 2.687.305.964 2.583.583.913 51.593.187 451.683 19.925.000 -19.473.317 0 0 0 32.119.870 0 32.119.870 0 32.119.870 103.722.051 560.425 30.418.000 -29.857.575 27.177.049.938 20.449.866.804 6.667.183.134 6.534.296.032 0 132.887.102 4.102.600 62.020.000 -57.917.400 0 0 73.864.476 73.864.476 73.864.476 74.969.702 0 74.969.702 0 74.969.702 BiÓu sè: B02-DN 3 B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh quý iv n¨m 2003 PhÇn I:L·i lç M· sè 01 ChØ tiªu *Doanh thu b¸n hµn vµ cung cÊp dÞch vô Trong ®ã:Doanh thu qua Cty than QN *C¸c kho¶n gi¶m trõ(03=04+05+06+07) -ChiÕt khÊu th¬ng m¹i -Gi¶m gi¸ hµng b¸n -Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i -ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt,thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ 03 04 05 06 Quý nµy 22.618.156.377 19.470.974.153 0 34.109.855.447 29.584.329.105 0 0 0 0 0 0 07 1/Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô(10=01-03) 2/Gi¸ vèn hµng b¸n 3/Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20=10-11) 4/Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 5/Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh -Trong ®ã : Chi phÝ l·i vay 6/Chi phÝ b¸n hµng 7/Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 8/Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh(30=20+(21-22)-(24+25) 9/Thu nhËp kh¸c 10/Chi phÝ kh¸c 11/Lîi nhuËn kh¸c 12/Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ(50=30+40) 13/ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 15/Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp K× tríc §¬n vÞ tÝnh:§ång Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 56.728.011.824 49.055.303.258 0 0 0 0 10 11 22.618.156.377 21.519.242.318 34.109.855.447 33.393.823.064 56.728.011.824 54.913.065.382 20 21 22 23 24 25 1.098.914.059 4.311.836 2.803.000 2.803.000 958.407.606 716.032.383 1.672.460 126.433.000 126.433.000 1.268.402.701 0 1.814.946.442 5.984.296 129.236.000 129.236.000 2.226.810.307 0 30 31 32 40 142.015.289 26.708.846 8.343.618 18.365.228 -677.130.858 0 4.013.889 -4.013.889 -535.115.569 26.708.846 12.357.507 14.351.339 50 160.380.517 -681.144.747 -520.764.230 160.380.517 -681.144.747 -520.764.230 51 (80=60-70) 60 c«ng ty than qu¶ng ninh xn dÞch vô vµ kinh doanh than BiÓu sè: B02-DN 4 b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh quý iv n¨m 2004 PhÇn I:L·i lç M· sè 01 ChØ tiªu *Doanh thu b¸n hµn vµ cung cÊp dÞch vô Trong ®ã:Doanh thu qua Cty than QN *C¸c kho¶n gi¶m trõ(03=04+05+06+07) -ChiÕt khÊu th¬ng m¹i -Gi¶m gi¸ hµng b¸n -Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i -ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt,thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ 03 04 05 06 Quý nµy 71.974.739.797 38.621.627.005 0 83.135.770.107 73.614.337.530 0 0 0 0 0 0 07 1/Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô(10=01-03) 2/Gi¸ vèn hµng b¸n 3/Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20=10-11) 4/Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 5/Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh -Trong ®ã : Chi phÝ l·i vay 6/Chi phÝ b¸n hµng 7/Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 8/Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh(30=20+(21-22)-(24+25) 9/Thu nhËp kh¸c 10/Chi phÝ kh¸c 11/Lîi nhuËn kh¸c 12/Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ(50=30+40) 13/ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 15/Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp K× tríc §¬n vÞ tÝnh:§ång Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 155.110.509.904 112.235.964.535 0 0 0 0 (80=60-70) c«ng ty than qu¶ng ninh xn dÞch vô vµ kinh doanh than 10 11 71.974.739.797 69.787.232.092 83.135.770.107 77.506.093.027 155.110.509.904 147.293.325.119 20 21 22 23 24 25 2.187.507.705 18.947.929 7.470.000 7.470.000 3.090.716.621 5.629.677.080 11.189.515 27.897.850 20.573.850 4.083.393.245 0 7.817.184.785 30.137.444 35.367.850 28.043.850 7.174.109.866 0 30 31 32 40 -891.730.987 1.768.831 3.793.409 -2.024.578 1.529.575.500 0 0 0 637.844.513 1.768.831 3.793.409 -2.024.578 50 -893.755.565 1.529.575.500 635.819.935 51 -250.251.559 282.467.156 32.215.597 60 -643.504.006 1.247.108.344 603.604.338 BiÓu sè: B02-DN B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh quý iv n¨m 2005 PhÇn I:L·i lç §¬n vÞ tÝnh:§ång 5 ChØ tiªu *Doanh thu b¸n hµn vµ cung cÊp dÞch vô M· sè K× nµy Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 01 42.691.280.508 95.161.432.262 259.245.320.436 256.235.671.941 03 04 05 06 0 0 0 0 0 Trong ®ã:Doanh thu qua Cty than QN *C¸c kho¶n gi¶m trõ(03=04+05+06+07) -ChiÕt khÊu th¬ng m¹i -Gi¶m gi¸ hµng b¸n -Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i -ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt,thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ 07 1/Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô(10=01-03) 2/Gi¸ vèn hµng b¸n 3/Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20=10-11) 4/Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 5/Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh -Trong ®ã : Chi phÝ l·i vay 6/Chi phÝ b¸n hµng 7/Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 8/Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh(30=20+(21-22)-(24+25) 9/Thu nhËp kh¸c 10/Chi phÝ kh¸c 11/Lîi nhuËn kh¸c 12/Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ(50=30+40) 13/ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 15/Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp (80=60-70) 0 10 11 42.691.280.508 34.030.061.125 259.245.320.436 245.069.604.992 20 21 22 23 24 25 8.661.219.383 86.507.724 22.904.000 22.904.000 4.864.946.898 14.175.715.444 125.617.394 57.773.000 57.773.000 12.585.758.982 0 30 31 32 40 3.859.876.209 8.936.300 8.936.300 1.657.800.856 30.531.800 0 30.531.800 50 3.868.812.509 1.688.332.656 51 472.733.144 472.733.144 60 1.215.599.512 1.215.599.512 Ch¬ng 3 quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long ®îc C«ng ty than H¹ long vµ Tæng C«ng ty than giao nhiÖm vô kinh doanh than, kinh doanh kh¸ch s¹n, du lÞch... thùc hiÖn nhiÖm vô giao than cho nhµ m¸y xi m¨ng 6 Chinfon theo sù uû quyÒn cña Tæng c«ng ty than ViÖt Nam. Quy tr×nh chÕ biÕn & kinh doanh than ®îc m« t¶ trong h×nh 1.1. NhËp kho Mua than XuÊt b¸n NhËp kho ChÕ biÕn XuÊt b¸n B¸n th¼ng cho kh¸ch hµng kh«ng qua kho H×nh 1.1: Quy tr×nh kinh doanh than t¹i XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long Nh vËy quy tr×nh kinh doanh than cña xÝ nghiÖp DÞch vô & kinh doanh than cã 3 d¹ng sau: - Thø nhÊt : Khi ký hîp ®ång mua than cña c¸c ®¬n vÞ b¹n vÒ , c¸c cn¶g tiÕn hµnh nhËp kho. Khi cã lÖnh xuÊt hµng cña XÝ nghiÖp c¸c c¶ng c¨n cø vµo chØ tiªughi trong lÖnh tiÕn hµnh xuÊt than cho c¸c kh¸ch hµng. - Thø hai : Sau khi mua than vÒ nhËp kho, c¨n cø vµo nhu cÇu cña kÕ ho¹ch, ®éi c¶ng tiÕn hµnh chÕ biÕn sau ®ã xuÊt b¸n cho kh¸ch hµng . - Thø ba c¨n cø vµo nhu cÇu cña kh¸ch hµng th× ®éi c¶ng cã thÓ trùc tiÕp giao XÐt riªng kh©u chÕ biÕn gåm c¸c c«ng viÖc sau: + Kh©u pha trén : Tuú theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng mµ c¸c tr¹m trùc thuéc pha trén cho phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng nhng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ chÊt lîng theo quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty than ViÖt Nam. + Kh©u nghiÒn ®Ëp Chñ yÕu sö dông cho than côc, do nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµo tõng thêi ®iÓm cÇn c¸c lo¹i than cã cì h¹t nhá h¬n, c¸c tr¹m tæ chøc cho nghiÒn, ®Ëp tõ c¸c lo¹i than cã cì h¹t to thµnh c¸c lo¹i than cã cì h¹t nhá phôc vô cho nhu cÇu cña thÞ trêng. + Kh©u sµng tuyÓn: Than nhËp vÒ kho cã lÉn than t¹p, than nguyªn khai, nªn cÇn dïng m¸y sµng tuyÓn ®Ó sµng tuyÓn ra c¸c lo¹i than cã cì h¹t ®ång bé. 7 Ch¬ng 4 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp I. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long Yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi bé m¸y qu¶n lý cña mét XÝ nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay lµ cÇn ph¶i ®îc bè trÝ s¾p xÕp sao cho võa b¶o ®¶m tÝnh linh ho¹t, nhanh nh¹y, n¾m b¾t ®îc th«ng tin cña thÞ trêng võa ph¶i ®¶m b¶o ho¹t ®éng chÝnh x¸c cã hiÖu qu¶. NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nµy cho nªn bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp lu«n ®îc Ban l·nh ®¹o quan t©m x©y dùng, cñng cè, ®æi míi vµ tõng bíc hoµn thiÖn cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n kinh doanh cña ®¬n vÞ nh»m khai th¸c mäi tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh cña m×nh. 8 Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long gåm cã 04 phßng nghiÖp vô vµ 10 c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh trùc thuéc. C«ng ty cã c¬ cÊu tæ chøc m« t¶ trong h×nh 1.2 9 Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng TCL§ Phßng KÕ ho¹ch VT Phßng Tµi chÝnh KT Phßng Tiªu thô C¸c c¶ng trùc thuéc C¶ng C¶ng TriÒu Cêng C¸i Mãn C¶ng Suèi L¹i C¶ng C¶ng C¶ng C¶ng C¶ng C¶ng C¶ng TriÒu Cêng C«ng Kªu CÈm §ång Lµng §åi Y Sang Kh¸nh Bia b¾c M«ng D¬ng H×nh 1.2 S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña Xn dÞch vô vµ Kd than Qua s¬ ®å cho ta thÊy XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long cã m« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng ®îc chia lµm 02 cÊp qu¶n lý : CÊp 1: ChØ ®¹o s¶n xuÊt ( Ban Gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban chuyªn m«n CÊp 2: Thùc hiÖn c¸c ®éi c¶ng trùc thuéc xÝ nghiÖp II. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long 10 1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Gi¸m ®èc a. Chøc n¨ng: - Lµ ngêi cã quyÒn h¹n cao nhÊt trong XÝ nghiÖp , trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua hÖ thèng tæ chøc cña XÝ nghiÖp. b. NhiÖm vô : - QuyÕt ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn, ph¬ng híng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp - §µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång, quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp , c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn nguån vèn, tµi s¶n, c«ng nî, thanh to¸n c¸c kho¶n chi tiªu trong XÝ nghiÖp. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc cÊp trªn vµ ph¸p luËt Nhµ níc vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp 2. Chøc n¨ng nhiÖm cô cña phã Gi¸m ®èc a. Chøc n¨ng: - Lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, khi Gi¸m ®èc ®i v¾ng phã Gi¸m ®èc thay mÆt gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c«ng viÖc. b. NhiÖm vô: - TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô kh¸c theo sù ph©n c«ng hay uû nhiÖm cña Gi¸m ®èc phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Tæ chøc thùc hiÖn vµ ®Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc vÒ biÖn ph¸p c¶i tiÕn quy tr×nh, hîp lý ho¸ c«ng t¸c s¶n xuÊt n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng . 3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban nghiÖp vô a. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng Tæ chøc hµnh chÝnh * Chøc n¨ng: - Cã tr¸ch nhiÖm tham mu gióp gi¸m ®èc tæ chøc thùc hiÖn vµ chØ ®¹o híng dÉn, ®«n ®èc, kiÓm tra c¸c phßng, tr¹m trùc thuéc thùc hiÖn c¸c chñ tr¬ng, chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc, c¸c quy chÕ, néi quy, quy ®Þnh cña C«ng ty than H¹ Long vµ XÝ nghiÖp vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l¬ng, thi ®ua, khen thëng. 11 - Hoµn thiÖn qu¶n lý sö dông ®éi ngò CBCNV ( ®Ò xuÊt viÖc s¾p xÕp, bè trÝ, ®Ò b¹t, bæ nhiÖm, ®iÒu ®éng, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt, n©ng l¬ng,®µo t¹o, båi dìng, hu trÝ, mÊt søc cho CBCNV, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé kÕ cËn) * NhiÖm vô : - X©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, tr¶ l¬ng, thëng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, phóc lîi x· héi vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch kh¸c cã liªn quan ®Õn ngêi lao ®éng. - Tæ chøc c«ng t¸c v¨n th lu tr÷, qu¶n lý c¸c v¨n b¶n hµnh chÝnh, tæ chøc in Ên tµi liÖu, c«ng v¨n; ®¶m b¶o th«ng tin liªn l¹c cña c«ng ty , qu¶n lý con dÊu theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Qu¶n lý c«ng cô, vËt t v¨n phßng c¬ quan, qu¶n lý xe con vµ bè trÝ ®iÒu ®éng xe con ®i c«ng t¸c theo nhiÖm vô ®îc Ban gi¸m ®èc giao. - Qu¶n lý trô së lµm viÖc. - Tæ chøc phôc vô héi nghÞ, häc häp, ¨n nghØ cho kh¸ch. - Qu¶n lý hå s¬ lý lÞch CBCNV. - X©y dùng kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n mua s¾m thiÕt bÞ tµi s¶n vµ qu¶n lý tµi s¶n cña xÝ nghiÖp . - §Ò xuÊt kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p thùc hiÖn c«ng t¸c an toµn - b¶o hé lao ®éng híng dÉn viÖc nghiªm chØnh thùc hiÖn c«ng t¸c an toµn - b¶o hé lao ®éng trong toµn xÝ nghiÖp . - Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c: b¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé, b¶o vÖ tµi s¶n, an ninh trËt tù trong c¬ quan, thanh tra néi bé, b¶o vÖ qu©n sù, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, phßng chèng b·o lôt... b. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng KÕ ho¹ch tiªu thô * Chøc n¨ng: - Tham mu gióp Gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch chiÕn lîc tæng thÓ cho tõng giai ®o¹n vµ kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n bao gåm kÕ häach s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn mÆt hµng, gi¸ thµnh kÕ ho¹ch trªn c¬ së th«ng tin trong níc theo híng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô, ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i. 12 - §iÒu tra nhu cÇu thÞ trêng, n¾m nguån hµng, vËn t¶i, tæng hîp c«ng t¸c kÕ ho¹ch th¸ng, quý, n¨m, kÕ ho¹ch dµi h¹n. - Trùc tiÕp x©y dùng kÕ ho¹ch mua b¸n than, kÕ ho¹ch bèc xóc vµ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn th¸ng, quÝ, n¨m cña XN * NhiÖm vô : - N¾m v÷ng thÞ trêng nguån than vµ b¸n than. §Ò xuÊt c¬ chÕ, biÖn ph¸p chÕ biÕn vµ kinh doanh than ®Ó gi÷ v÷ng thÞ trêng mua, b¸n than vµ b¶o ®¶m kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®Ò xuÊt vµ chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh ngoµi than. - Qu¶n lý, theo dâi c«ng t¸c ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi b¹n hµng. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c ®îc giao. c.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n * Chøc n¨ng : - Tham mu gióp Gi¸m ®èc tæ chøc, thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh - kÕ to¸n, kiÓm to¸n, thèng kª, tµi chÝnh theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª, híng dÉn cña Bé tµi chÝnh, cña ngµnh. - X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh toµn xÝ nghiÖp , tham gia víi phßng KÕ ho¹ch kinh doanh x©y dùng kÕ ho¹ch toµn diÖn cña xÝ nghiÖp , c¸c c¶ng , kho c¶ng . - C©n ®èi thu - chi, nép ng©n s¸ch Nhµ níc, híng dÉn kiÓm tra kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh - kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ cña cÊp trªn. - Theo dâi qu¶n lý c¸c nguån vèn, tµi s¶n, ®Ò xuÊt huy ®éng sö dông vèn, tµi s¶n cã liªn quan. * NhiÖm vô: - Tæng hîp quyÕt to¸n theo quy ®Þnh, thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. - X¸c ®Þnh ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®óng chÕ ®é, kÕt qu¶ thèng kª tµi s¶n ®Þnh kú, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p xö lý hao hôt, mÊt m¸t, x©m ph¹m tµi s¶n. - Tæ chøc thùc hiÖn thèng kª, b¶o qu¶n lu tr÷ tµi liÖu sæ s¸ch kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ cÊp trªn. 13 - X©y dùng qu¶n lý theo dâi viÖc thùc hiÖn gi¸ c¶ trong chÕ biÕn kinh doanh than vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. - Qu¶n lý vèn, tiÒn hµng theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ quy ®Þnh cña C«ng ty vµ Tæng C«ng ty than ViÖt Nam - §Ò xuÊt, qu¶n lý thùc hiÖn gi¸ mua, gi¸ b¸n than, vËn t¶i than vµ c¸c dÞch vô kinh doanh ngoµi than. - B¶o ®¶m thu, chi ®óng chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ níc cña ngµnh vµ cña cÊp trªn. - §Ò xuÊt, qu¶n lý thùc hiÖn phÝ lu th«ng tiÕt kiÖm nh»m t¨ng lîi nhuËn cho cho xÝ nghiÖp , Thêng xuyªn kiÓm tra ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c¶ng trùc thuéc. - Thùc hiÖn lu tr÷ chøng tõ kÕ to¸n cña toµn c«ng ty theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc, qu¶n lý, sö dông ho¸ ®¬n b¸n hµng, gi÷ vµ qu¶n lý sÐc, tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, tiÒn göi ng©n hµng theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc. d. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng tiªu thô * Chøc n¨ng: - Tham mu gióp Gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch tiªu thô hµng th¸ng, quý n¨m - Tham gia cïng phßng kÕ haäch t×m kiÕm më réng thÞ trêng tiªu thô than * NhiÖm vô : - ChØ ®¹o c«ng t¸c kü thuËt chÕ biÕn than, qu¶n lý chÊt lîng than trong chÕ biÕn vµ giao nhËn than, nghiªn cøu s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt s¶n xuÊt than phï hîp víi c«ng nghÖ cña c¸c hé tiªu dïng. 4. Chøc n¨ng vµ nhiÖm cô cña c¸c c¶ng chÕ biÕn trùc thuéc. a. Chøc n¨ng: - X©y dùng kÕ ho¹ch tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kinh tÕ x· héi do Gi¸m ®èc C«ng ty giao hµng th¸ng, quý, n¨m. - Trùc tiÕp chÕ biÕn vµ b¸n than theo sù chØ ®¹o cña XÝ nghiÖp. B¶o ®¶m ghi chÐp chøng tõ ban ®Çu trung thùc ®óng chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ n- 14 íc, lËp sæ s¸ch chøng tõ, qu¶n lý theo dâi tiÒn hµng theo ®óng quy ®Þnh cña ngµnh, ®¬n vÞ, cña cÊp trªn. b. NhiÖm vô : - Tæ chøc giao nhËn, b¶o qu¶n, b¶o vÖ hµng ho¸ giao than cho kh¸ch hµng ®óng sè lîng, chÊt lîng, chñng lo¹i. - Qu¶n lý c¸c kho than kh«ng ®Ó mÊt mÊt, hao hôt hoÆc gi¶m phÈm cÊp than, quy ho¹ch kho b·i theo ®óng chñng lo¹i than. - Tæ chøc s¶n xuÊt chÕ biÕn than, qu¶n lý kho hµng. - B¶o ®¶m quan hÖ tèt, gi÷ tÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng. Chñ ®éng tiÕp thÞ më réng thÞ trêng. - B¶o ®¶m tèt c«ng t¸c an ninh trËt tù trong ph¹m vi cña c¶ng. Thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng t¸c an toµn - b¶o hé lao ®éng, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, b¶o vÖ m«i trêng, phßng chèng b·o lôt... - Qu¶n lý c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ tiÒn vµ hµng ®îc Gi¸m ®èc giao. - Bè trÝ sö dông tèt ®éi ngò lao ®éng cña tr¹m, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi CBCNV, tæ chøc ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho CBCNV. - B¶o ®¶m ®Çy ®ñ chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh. III. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn : - Gi÷a ban Gi¸m ®èc víi c¸c phßng ban, ®éi c¶ng cã mèi quan hÖ trùc thuéc, c¸c phßng ban ngiÖp vô, thùc hiÖn chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ban gi¸m ®èc. - Gi÷a c¸c phßng vµ ®éi c¶ng cã mèi quan hÖ ngang nhau, liªn quan mËt thiÕt víi nhau, cïng thùc hiÖn chØ ®¹o cña Ban gi¸m ®èc theo ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh, cïng nhau hç trî, gi¶i quyÕt tèt c¸c c«ng viÖc cã liªn quan. Chu¬ng 5 Kh¶o s¸t, ph©n tÝch c¸c yÕu tè “®Çu vµo”,”®Çu ra” cña doanh nghiÖp 15 I.Kh¶o s¸t ph©n tÝch c¸c yÕu tè “®Çu vµo” 1.YÕu tè ®èi tîng lao ®éng(nguyªn vËt liÖu vµ n¨ng lîng) Trang thiÕt bÞ chñ yÕu phôc vô cho qu¸ tr×nh XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long Víi chøc n¨ng ho¹t ®éng ®a ngµnh nªn trang thiÕt bÞ xÝ nghiÖp phôc vô cho tõng ngµnh riªng biÖt nh sau : 1.1. Trang thiÕt bÞ phôc vô kinh doanh than: XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than H¹ Long cã chøc n¨ng lµ chÕ & biÕn kinh doanh than, ®Æc thï lµ ®¬n vÞ kinh doanh theo h×nh thøc th¬ng m¹i nªn nhu cÇu sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng thêng xuyªn mµ theo nhu cÇu cña tõng kh¸ch hµng vÒ chñng lo¹i than xÝ nghiÖp sÏ ký hîp ®ång thuª ngoµi thuª m¸ymãc, thiÕt bÞ vµ nh©n c«ng phôc vô cho viÖc sµng tuyÓn, chÕ biÕn than 1.2. Trang thiÕt bÞ phôc vô qu¶n lý : HiÖn t¹i XÝ nghiÖp cã 02 xe « t« ®Ó phôc vô nhu cÇu c«ng t¸c, giao dÞch, cña toµn XÝ nghiÖp nh sau : Thèng kª trang thiÕt bÞ chñ yÕu phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý cña XÝ nghiÖp B¶ng 1.1 Sè TT Lo¹i thiÕt bÞ Níc s¶n xuÊt Sè lîng Tèt 1 Xe ZACE ( 08 chç ) NhËt 01 Tèt 2 Xe TOYOTA ( 04 chç ) NhËt 01 Tèt ChÊt lîng TB×nh XÊu Qua b¶ng 1.1. ta thÊy thiÕt bÞ ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý cña XÝ nghiÖp lµ tèt. VÒ c¬ së vËt chÊt cña XÝ nghiÖp: V¨n phßng lµm viÖc cña XÝ nghiÖp, vµ c¸c tr¹m lu«n ®îc ®Çu t söa ch÷a vµ x©y dùng míi ®¸p øng ®îc nhu cÇu lµm viÖc vµ s¶n xuÊt kinh doanh, trang thiÕt bÞ phôc c«ng t¸c chuyªn m«n 16 t¹i c¸c phßng ban ®éi c¶ng trùc thuéc, gi¶m nhÑ ®îc søc lao ®éng vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. 2.YÕu tè lao ®éng: 2.1. T×nh h×nh sö dông lao ®éng * VÒ sè lîng : - TÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2003 XÝ nghiÖp DÞch vô vµ kinh doanh than cã 124 ngêi ®Ó phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng phßng ban, tr¹m XÝ nghiÖp ®· bè trÝ hîp lý sè lîng lao ®éng sao cho tËn dông hÕt kh¶ n¨ng lao ®éng cña CBCNV, ®¶m b¶o ®ñ viÖc lµm, cã thu nhËp æn ®Þnh vµ lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý con ngêi còng nh tµi s¶n. Lao ®éng ®îc bè trÝ nh sau: + Ban l·nh ®¹o - Gi¸m ®èc : - Phã gi¸m ®èc : + C¸c phßng ban chøc n¨ng : - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : - Phßng kÕ ho¹ch vËt t : - Phßng tiªu thô : + C¸c c¶ng trùc thuéc xÝ nghiÖp : - C¶ng Suèi L¹i : - C¶ng C¸i Mãn : - C¶ng Ho¸ ChÊt : - C¶ng TriÒu Cêng : - C¶ng B¾c M«ng D¬ng : - C¶ng CÈm Y : - C¶ng §ång Sang : - C¶ng C«ng Kªu: - C¶ng Lµng Kh¸nh : - C¶ng §åi Bia : 01 ngêi 02 ngêi 10 ngêi 10 ngêi 08 ngêi 12 ngêi 16 ngêi 09 ngêi 10 ngêi 09 ngêi 07 ngêi 06 ngêi 05 ngêi 05 ngêi 07 ngêi 07 ngêi Tæng céng : * VÒ chÊt lîng : 17 124 CBCNV Trong tæng sè 124 ngêi cã 39 ngêi ®¹t tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 31,5 %, cã 32 ngêi ®¹t tr×nh ®é trung cÊp chiÕm 25,8%, c«ng nh©n tõ bËc 5/5 trë lªn cã 22 ngêi chiÕm 17,74%, cßn l¹i 31 ngêi lµ lao ®éng phæ th«ng trùc tiÕp lµm c«ng t¸c giao nhËn than t¹i c¸c c¶ng chiÕm 24,96 %, Nh vËy sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc chñ yÕu n»m ë khèi c¸c phßng ban nghiÖp vô cßn l¹i lµ c«ng nh©n vµ lao ®éng phæ th«ng th× trùc tiÕp lµm c«ng t¸c giao nhËn vµ dÞch vô cho than xi m¨ng chinfon theo sù uû quyÒn cña Tæng c«ng ty than ViÖt Nam. * VÒ møc thu nhËp b×nh qu©n : - XÝ nghiÖp lu«n t¹o ®ñ viÖc lµm cho CBCNV thu nhËp æn ®Þnh n¨m sau cao h¬n n¨m tríc ®¹t møc t¨ng trëng 6 % n¨m, n¨m 2002 l¬ng b×nh qu©n ®¹t: 1.635.069,®/ngêi/th¸ng, n¨m 2003 l¬ng b×nh qu©n ®¹t: 2.024.238,®/ ngêi/th¸ng t¨ng ®¹t 118,27% vµ t¨ng 23,8% so víi cïng kú n¨m tríc. 2.2. ChÕ ®é lµm viÖc vµ nghØ ng¬i cña XÝ nghiÖp * Khèi v¨n phßng : - Lµm viÖc theo giê hµnh chÝnh s¸ng tõ 7h 30 phót ®Õn 12h nghØ tra1 tiÕng chiÒu tõ 13h ®Õn 16h 30 phót, nghØ cuèi tuÇn 02 ngµy gåm ngµy thø bÈy vµ ngµy vµ ngµy chñ nhËt. * §èi víi c¸c c¶ng trùc thuéc: - C«ng viÖc b¸n than vµ lµm c«ng t¸c giao nhËn than phô thuéc vµo thñy triÒu v× vËy tuú theo c«ng viÖc ®îc ph©n c«ng mµ c¸c c¶ng bè trÝ cho mäi ngêi ®i lµm theo chuyÕn hµng, theo tõng kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o thêi gian giao hµng cho kh¸ch vµ bè trÝ nghØ ngay sau khi hoµn thµnh xong c«ng viÖc, nhng vÉn ph¶i ®¶m b¶o ®óng néi quy, quy ®Þnh c¶ng xÝ nghiÖp. 3.YÕu tè vèn Vèn ph¸p ®Þnh cña doanh nghiÖp lµ 4.100.000.000 VN§ 18 II.Kh¶o s¸t vµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè “ ®Çu ra” + Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp rÊt cã hiÖu qu¶, s¶n lîng n¨m sau cao h¬n n¨m tríc ®ång thêi doanh thu vµ lîi nhuËn còng t¨ng theo. + Than tiªu thô néi bé Tæng c«ng ty than ViÖt Nam vµ néi bé xÝ nghiÖp DÞch vô & kinh doanh than H¹ Long còng t¨ng lªn nhiÒu qua c¸c n¨m. Vµ nhÊt lµ s¶n lîng than tiªu thô c¸c hé kh¸c rÊt æn ®Þnh qua c¸c n¨m vµ t¨ng kh¸ m¹nh trong n¨m 2004, ®iÒu ®ã chøng tá xÝ nghiÖp ®· gi÷ v÷ng vµ æn ®Þnh ®îc kh¸ch hµng truyÒn thèng, më réng kh¸ch hµng tiªu thô víi khèi lîng lín ®iÒu ®ã thÓ hiÖn tiÒm n¨ng vµ uy tÝn cña xÝ nghiÖp trªn thÞ trêng. + VÕ chñng lo¹i s¶n phÈm ngµy cµng phong phó ®a d¹ng ®Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña mäi kh¸ch hµng tiªu dïng than trªn c¶ níc. 19
- Xem thêm -