Tài liệu Xây dựng ứng dụng giấu tin trong ảnh (2)

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Mục Lục Trang PHẦN MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài ...................................................................................................... 1 2. Lịch sử nghiên cứu ................................................................................................... 2 2.1 Trên thế giới ....................................................................................................... 2 2.2 Trong nước ......................................................................................................... 3 3. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................. 4 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 4 4.1. Đối tượng nghiên cứu........................................................................................ 4 4.2. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................... 4 5. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................... 4 6. Những đóng góp mới của đề tài và những vấn đề mà đề tài chưa thực hiện được .. 5 6.1 Những đóng góp mới ......................................................................................... 5 6.2 Những vấn đề chưa thực hiện được ................................................................... 5 7. Kết cấu của đề tài...................................................................................................... 6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN AN TOÀN THÔNG TIN VÀ GIẤU TIN TRONG ẢNH ............................................................................................................................. 7 1.1. Một số khái niệm cơ bản về an toàn thông tin....................................................... 7 1.1.1. Khái niệm thông tin ........................................................................................ 7 1.1.2. Khái niệm an toàn, bảo mật thông tin ............................................................ 7 1.1.3. Vai trò của an toàn thông tin .......................................................................... 8 1.1.4. Các phương pháp bảo vệ thông tin ................................................................. 8 1.1.4.1. Phương pháp bảo vệ thông thường ......................................................... 8 1.1.4.2. Phương pháp bảo vệ vật lý...................................................................... 8 1.1.4.3. Phương pháp bảo vệ dùng phần mềm ..................................................... 8 1.2. Tổng quan về giấu tin trong ảnh ............................................................................ 9 1.2.1. Khái niệm che giấu thông tin ......................................................................... 9 1.2.2. Phân loại các kỹ thuật giấu tin ....................................................................... 10 1.2.3. Vài nét về lịch sử giấu tin............................................................................... 12 1.2.4. Một số ứng dụng của kỹ thuật giấu tin ........................................................... 13 1.2.5. Khái niệm về giấu tin trong ảnh số ................................................................ 14 1.2.6. Một số đặc điểm của việc giấu thông tin trên ảnh số ..................................... 15 1.2.7. Các phương pháp giấu tin .............................................................................. 16 1.2.8. Mô hình chung của kỹ thuật giấu tin trong ảnh ............................................. 17 1.3. Tiểu kết .................................................................................................................. 18 CHƯƠNG 2: CÁC THUẬT TOÁN GIẤU TIN TRONG ẢNH ............................. 19 2.1. Tổng quan về các thuật toán giấu tin trong ảnh..................................................... 19 2.1.1 Giấu tin theo khối bít đơn giản........................................................................ 19 2.1.2 Thuật toán giấu tin Wu-Lee ............................................................................ 20 2.1.3 Thuật toán giấu tin Chan-Pan-Tseng............................................................... 20 2.1.4 Thuật toán giấu tin CPTE ................................................................................ 22 2.2. Thuật toán giấu tin LSB......................................................................................... 24 2.2.1. Khái niệm bit có trọng số thấp LSB ............................................................... 24 2.2.2. Phương pháp giấu tin LSB ............................................................................. 25 2.2.3. Sự khác nhau giữa giấu tin trong ảnh đen trắng với ảnh màu ........................ 25 2.3. Tiểu kết .................................................................................................................. 27 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ ẢNH BITMAP .................................................... 28 3.1. Sơ lược về các loại ảnh JPEG, GIF, PNG ............................................................. 28 3.2. Cấu trúc ảnh Bitmap. ............................................................................................. 30 3.2.1. Tổng quan về ảnh Bitmap .............................................................................. 30 3.2.2. Cấu trúc ảnh Bitmap ....................................................................................... 31 3.3. Khái niệm về ảnh trắng đen, đa cấp xám và ảnh màu. .......................................... 34 3.3.1. Ảnh đen trắng và đa cấp xám. ........................................................................ 34 3.3.2. Ảnh màu ......................................................................................................... 34 3.4. Tiểu kết .................................................................................................................. 35 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ....................................................... 36 4.1.Lưu đồ cho hai chức năng chính giấu tin và lấy tin ............................................... 36 4.2. Xây dựng giao diện chức năng của chương trình .................................................. 39 4.2.1. Chức năng giấu tin văn bản vào ảnh .............................................................. 40 4.2.2. Chức năng lấy tin văn bản đã giấu từ ảnh ...................................................... 42 4.2.3. Chức năng giấu tập tin âm thanh vào ảnh ...................................................... 44 4.2.4. Chức năng lấy tập tin âm thanh đã được giấu từ trong ảnh. .......................... 47 4.2.5. Chức năng giấu ảnh trong ảnh........................................................................ 48 4.2.6. Chức năng lấy ảnh giấu trong ảnh. ................................................................. 50 4.2.7. Chức năng giấu tập tin tài liệu vào ảnh. ......................................................... 51 4.2.8. Chức năng lấy tập tin tài liệu đã giấu trong ảnh. ........................................... 53 4.3. Tiểu kết .................................................................................................................. 54 KẾT LUẬN ................................................................................................................. 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 56
- Xem thêm -