Tài liệu Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải phòng Sinh viên : Nguyễn Thị Hằng Giáo viên hướng dẫn: TS. Bùi Thanh Tùng Mã SV: 10265 NỘI DUNG I. Mục đích của đề tài II. Mô tả bài toán III.Phân tích thiết kế hệ thống IV. Thiết kế mô hình dữ liệu lôgic I. Mục đích của đề tài  Xây dựng chương trình quản lý hỗ trợ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” giúp cho hiệu quả công việc đạt tốc độ cao và quản lý hồ sơ một cách tiện lợi  Đơn giản hoá và giảm thời gian công sức trong quá trình quản lý  Nâng cao trình độ ứng dụng khoa học và công nghệ II. Mô tả bài toán 1. Lĩnh vực hoạt động của bộ phận “một cửa” 1.1. Hỗ trợ gián tiếp:bao gồm - Cấp phép sử dụng thiết bị X-Quang Y tế - Đăng ký xác nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ - Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ 1.2. Hỗ trợ trực tiếp: bao gồm - Hỗ trợ doanh nghiệp xác lập và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp - Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng - Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến(ISO 9000-14000, HACCP, TQM,...) 2. Quy trình giải quyết công việc Hỗ trợ gián tiếp Hỗ trợ trực tiếp Tổ chức, công dân Tổ chức, công dân nộp hồ sơ Gửi lại kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Kiểm tra nộp hồ Trả hồ sơ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Kiểm Không hợp lệ Hợp lệ tra Hợp lệ Không hợp lệ Xử lý và phối hợp cùng xử lý Lãnh đạo ký, duyệt Chuyển hồ sơ cho các phòng, đơn vị liên quan Lãnh đạo duyệt, ký Xử lý xong, trình Lãnh đạo III. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 1. Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ Động từ + Bổ ngữ Chọn Nộp Nộp Kiểm tra Lưu Lập Lập Xử lý Lập Lập Lập ký duyệt Chuyển Lập Nhận Lưu Thu trả Lập lĩnh vực công việc biểu mẫu, giấy tờ liên quan đơn xin cấp phép hoặc hỗ trợ hồ sơ vào sổ theo dõi giấy biên nhận phiếu hẹn ngày trả kết quả hồ sơ tờ trình đề nghị hỗ trợ quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ hợp đồng hỗ trợ kết quả tới phòng chức năng phiếu hẹn với các phòng chức năng kết quả sổ theo dõi lệ phí kết quả báo cáo Danh từ Nhận xét Danh sách lĩnh vực Hồ sơ DL Danh sách biểu mẫu Hồ sơ DL Đơn xin cấp phép hỗ trợ Tổ chức, công dân Hồ sơ DL (tác nhân) hồ sơ Hồ sơ DL Sổ theo dõi Hồ sơ DL Giấy biên nhận Hồ sơ DL Phiếu hẹn ngày trả kết quả Hồ sơ DL hồ sơ Hồ sơ DL Tờ trình đề nghị hỗ trợ Hồ sơ DL Quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ Hồ sơ DL Hợp đồng hỗ trợ Hồ sơ DL Lãnh đạo hợp đồng (tác nhân) Hồ sơ DL Phòng chức năng (tác nhân) Phiếu hẹn với phòng chức năng Hồ sơ DL Giấy phép, quyết định Hồ sơ DL Sổ theo dõi Hồ sơ DL bảng lệ phí Hồ sơ DL giấy phép, hợp đồng, quyết định Hồ sơ DL báo cáo Hồ sơ DL 2. Biểu đồ ngữ cảnh PHÒNG CHỨC NĂNG Hồ sơ đã thụ lý yêu cầu thụ lý hồ sơ Yêu cầu cấp phép,hỗ trợ TỔ CHỨC, CÔNG DÂN Yêu cầu báo cáo O Các biểu mẫu Hồ sơ Cấp phép,hỗ trợ HỆ THỒNG QUẢN LÝ “MỘT CỬA” Các báo cáo BAN LÃNH ĐẠO 3. Sơ đồ phân rã chức năng Hệ thống quản lý một cửa 1.Tiếp nhận hồ sơ 1.1.Cập nhật hồ sơ 2. Thụ lý hồ sơ 3.Trả kết quả 4.Thống kê, báo cáo 2.1.Thụ lý trựctiếp 3.1.Vào sổ theo dõi 1.2.Kiểm tra hồ sơ 2.1.1.Tạo tờ trình đề nghị hỗ trợ 1.3.Vào sổ theo dõi 2.1.2.Tạo quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ 1.4.Lập phiếu biên nhận 2.1.3.Tạo hợp đồng hỗ trợ 1.5.Lập phiếu hẹn ngày trả kết quả 2.1.4.Trình lãnh đạo duyệt, ký 3.2.Thu lệ phí 3.3.Trả kết quả cho khách hàng 2.2.Thụ lý gián tiếp 2.2.1.Lập phiếu hẹn với các phòng ban 2.2.2.Nhận kết quả 4.1.Thống kê tình hình cấp phép,hỗ trợ 4. Các hồ sơ tài liệu sử dụng                D1:Danh sách các lĩnh vực cấp phép và hỗ trợ D2:Danh sách các biểu mẫu D3: Đơn đề nghị cấp giấy phép, hỗ trợ D4: Sổ theo dõi D5: Phiếu biên nhận D6: Phiếu hẹn ngày trả kết quả D7: Tờ trình đề nghị hỗ trợ D8: Quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ D9: Phiếu hẹn giữa bộ phận nhận kết quả,trả hồ sơ và các phòng ban liên quan D10: Giấy cấp phép,quyết định hay hợp đồng hỗ trợ D11: Danh sách các phòng chức năng D12: Hồ sơ D13: Bảng lệ phí D14: Báo cáo D15: Khách hàng 5. Ma trận thực thể chức năng 6. Sơ đồ luồng dữ liệu mức O D11 Danh sách các phòng ban D1 Danh sách lĩnh vực cấp phép và hỗ trợ Đơn đề nghị cấp phép,hỗ trợ D15 Khách hàng D3 D2 Danh sách biểu mẫu Phiếu biên nhận D5 Yêu cầu thụ lý hồ sơ PHÒNG CHỨC NĂNG Lấy kết quả 2.0 1.0 Xin duyệt Tiếp nhận hồ sơ Các biểu mẫu TỔ CHỨC, CÔNG DÂN D9 Phiếu hẹn với các phòng ban Thụ lý hồ sơ Phiếu hẹn ngày trả kết quả D6 Yêu cầu cấp phép, hỗ trợ D7 Tờ trình đề nghị hỗ trợ D8 Quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ TT hồ sơ D4 Sổ theo dõi D12 Hồ sơ BAN LÃNH ĐẠO 4.0 Cấp phép,hỗ trợ Bảng lệ phí D13 3.0 Trả kết quả Thống kê, báo cáo D10 Giấy cấp phép, hợp đồng Yêu cầu báo cáo Các báo cáo D14 Báo cáo Ký 7. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 D3 Đơn đề nghị cấp phép, hỗ trợ D1 Danh sách các lĩnh vực Tiếp nhận hồ sơ Yêu cầu cấp phép, hỗ trợ Các biểu mẫu 1.1 Cập nhật hồ sơ D15 Khách hàng D2 Danh sách các biểu mẫu Hồ sơ D12 hồ sơ TỔ CHỨC, CÔNG DÂN Phiếu hẹn ngày trả kết quả 1.2 Hồ sơ không hợp lệ Hợp lệ Kiểm tra hồ sơ Hợp lệ Hợp lệ 1.5 Lập phiếu hẹn ngày trả kết quả D6 Phiếu hẹn ngày trả kết quả Phiếu biên nhận 1.4 Lập phiếu biên nhận 1.3 Vào sổ theo dõi D4 Sổ theo dõi D5 Phiếu biên nhận Thụ lý hồ sơ D8 Quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ Trình 2.1 Tờ trình đề nghị hỗ trợ D7 Thụ lý trực tiếp PHÒNG CHỨC NĂNG Yêu cầu thụ lý hồ sơ Kết quả D12 Hồ sơ BAN LÃNH ĐẠO Duyệt, ký D10 Giấy phép, hợp đồng D9 Phiếu hẹn với các phòng ban 2.2 Thụ lý gián tiếp D11 Danh sách phòng ban Trả kết quả 3.1 D4 Sổ theo dõi Vào sổ theo dõi D13 Bảng lệ phí D10 Giấy phép, hợp đồng D12 Hồ sơ 3.3 3.2 trả kết quả cho khách hàng Thu lệ phí TỔ CHỨC, CÔNG DÂN Cấp giấy phép,hợp đồng Thống kê báo cáo yêu cầu báo cáo BAN LÃNH ĐẠO 4.1 Thống kê tình hình cấp giấy phép, hỗ trợ D12 Hồ sơ D4 Sổ theo dõi Báo cáo D14 Báo cáo 8. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2 Thụ lý trực tiếp 2.1.1 BAN LÃNH ĐẠO Trình duyệt, ký 2.1.4 Trình lãnh đạo duyệt, ký Tạo tờ trình đề nghị hỗ trợ D7 Tờ trình đề nghị hỗ trợ D12 Hồ sơ 2.1.3 Tạo hợp đồng hỗ trợ 2.1.2 Tạo quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ D10 Giấy phép, hợp đồng D8 Quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ Thụ lý gián tiếp D11 Danh sách các phòng ban 2.2.1 Yêu cầu thụ lý hồ sơ Lập phiếu hẹn với các phòng ban D12 Hồ sơ D9 Phiếu hẹn với các phòng ban PHÒNG CHỨC NĂNG 2.2.2 Kết quả D10 Giấy phép,hợp đồng.. Nhận kết quả 9. Xây dựng mô hình ER Các kiểu thực thể  LĨNH VỰC: Bao gồm các thuộc tính sau: mã lĩnh vực, tên lĩnh vực, chức năng.Trong đó mã lĩnh vực là khoá chính.  BIỂU MẪU- VĂN BẢN: Bao gồm các thuộc tính: mã biểu mẫu- văn bản,tên biểu mẫu-văn bản, nội dung, ghi chú.Trong đó mã biểu mẫu-văn bản là khóa chính.  LOẠI: Bao gồm các thuộc tính: mã loại, tên loại. Trong đó mã loại là khoá chính  KHÁCH HÀNG: Bao gồm các thuộc tính: mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, điện thoại, tài khoản, email, fax. Trong đó mã khách hàng là khoá chính.  NHÂN VIÊN: Bao gồm các thuộc tính: mã nhân viên, tên nhân viên, ngày sinh, giới tính,chức vụ, địa chỉ nhân viên. Trong đó mã nhân viên là khoá chính.  ĐƠN VỊ: Bao gồm các thuộc tính: mã đơn vị, tên đơn vị, chức năng,điện thoại phòng. Trong đó mã đơn vị là khoá chính.  HỒ SƠ: Bao gồm các thuộc tính: mã hồ sơ, nội dung, ghi chú. Trong đó mã hồ sơ là khoá chính Mô hình ER tên lĩnh vực ngày giao mã lĩnh vực nhận Chức năng LĨNH VỰC 1 mã BMVB BIỂU MẪU VĂN BẢN 1 Có n HỒ SƠ n n n n 1 kiểm tra NHÂN VIÊN tên nhân viên nhận kết quả mã khách hàng 1 C ó tên loại ngày nộp n ộ p ngày sinh ngày trả 1 mã loại mã nhân viên giới tính ngày hẹn trả nội dung chức vụ n mã hồ sơ LOẠI mã đơn vị n n 1 1 kết quả thuộ c n n C ó ĐƠN VỊ C ó nội dung HS n tên BMVB chức năng 1 C ó ghi chú tên đơn vị ngaynha n 1 tài khoản Email KHÁCH HÀNG tên khách hàng địa chỉ KH điện thoại đại diện IV. THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU LOGIC 1. Xác định các mối quan hệ LINHVUC ( maLV, tenLV, chucnang) BIEUMAU(maVB, tenVB, noidungBM, ghichu,maLV, maloai, ) LOAI (maloai, tenloai) HS_BM (maHS, maVB) KHACH_HANG(maKH, tenKH, dcKH, dienthoaiKH, taikhoan, emailKH, Fax) HOSO (maHS, noidungHS, maNV, maKH, maLV, maloai, ngaynop, ngayhen, ngaytra, ngaygiao, ngaynhan, ketqua, maDV) NHANVIEN (maNV, tenNV, ngaysinh, gioi, chucvu, maDV) DONVI (maDV, tenDV, chucnangDV) QUANTRI(name, pass, quyen, ngaysinh, email, diachi, dienthoai) HOSO_KH(maHS, maKH, ngaytra) KIEMTRA(maHS, maNV, ngayhen) HOSO_DV(maHS, maDV, ngaygiao, ngaynhan, ketqua)
- Xem thêm -