Tài liệu Xây dựng chương trình quản lý quá trình công tác của cán bộ trong học viện chính trị quân sự

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc Lêi nãi ®Çu .............................................................................................................. 2 Ch-¬ng I: Giíi thiÖu chung ........................................................................... 3 1. Néi dung ®Ò tµi .................................................................................................. 3 2. Gi¸o viªn h-íng dÉn.......................................................................................... 3 Ch-¬ng ii: Kh¶o s¸t hÖ thèng thùc ........................................................ 4 1. Qu¸ tr×nh qu¶n lý hå s¬ c¸n bé trong thùc tiÔn t¹i häc viÖn chÝnh trÞ qu©n sù . 4 1.1. Qu¸ tr×nh qu¶n lý mét hå s¬ ........................................................................... 4 II. Nh÷ng vÊn ®Ò cã kh¶ n¨ng ®-îc tin häc ho¸ ( kh¶ n¨ng ch-¬ng tr×nh cã thÓ gi¶i quyÕt ®-îc) ..................................................................................................... 5 Ch-¬ng III. Ph©n tÝch hÖ thèng qu¶n lý ............................................... 6 1. M« t¶ hÖ thèng míi hÖ thèng ............................................................................ 6 2. C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña hÖ thèng: ................................................................. 8 2.1. D÷ liÖu ............................................................................................................ 8 2.2 - Tra cøu - T×m kiÕm ....................................................................................... 8 2.3 - B¸o c¸o - Thèng kª ....................................................................................... 9 II.2 - BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng cña hÖ thèng qu¶n lý qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña c¸n bé trong Häc ViÖn chÝnh trÞ qu©n sù ............................................................. 9 3. S¬ ®å chøc n¨ng nghiÖp vô .............................................................................. 10 3.1 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh ......................................................... 10 3.1 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh ......................................................... 11 3.2 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh .................................................................... 11 3.3 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d-íi ®Ønh ........................................................... 12 4. Ph©n tÝch, x¸c ®Þnh thùc thÓ ............................................................................ 14 4.1 C¸c qui t¾c chuÈn cña ph©n tÝch thiÕt kÕ d÷ liÖu ........................................... 14 Ch-¬ng IV:ThiÕt kÕ c¸c thùc thÓ (c¸c file d÷ liÖu.DBF ) ........ 19 1. Thùc thÓ Danh môc chuyªn ngµnh ( File DM_CNG.DBF ) ........................... 19 2. Thùc thÓ Danh môc tr-êng ®µo t¹o ( File DM_TDTAO.DBF ) ...................... 19 3. Thùc thÓ Danh môc Chøc vô ( File DM_CVU.DBF ) ..................................... 19 4. Thùc thÓ Danh môc ®¬n vÞ – phßng ban ( File DM_DVI.DBF )................... 19 5. Thùc thÓ Danh môc Tr×nh ®é v¨n ho¸ ( File DM_VHOA.DBF ) .................. 20 6. Thùc thÓ Danh môc D©n téc ( File DM_DTOC.DBF ) .................................. 20 7. Thùc thÓ Danh môc Khen th-ëng, kû luËt ( File DM_KTKL.DBF ) ............. 20 8. Thùc thÓ Hå s¬ ( File HOSO.DBF ) ................................................................ 20 9. Thùc thÓ Khen th-ëng vµ kû luËt ( File KT_KLUAT.DBF ) .......................... 21 10. Thùc thÓ Hu©n ch-¬ng huy ch-¬ng ( File HCHC.DBF ) .............................. 21 11. Thùc thÓ Quan hÖ Gia ®×nh ( File QH_GDINH.DBF ) ................................. 21 Ch-¬ng V: PhÇn GIAO DIÖN CH¦¥NG TR×NH ............................................ 23 1.CËp nhËt danh môc chøc vô.............................................................................. 23 KÕt luËn .................................................................................................................. 29 1 Lêi nãi ®Çu Trong x· héi hiÖn nay tin häc ®-îc øng dông réng r·i trong nhiÒu lÜnh vùc vµ ®· ®-a l¹i nhiÒu kÕt qu¶ tèt ®Ñp. Trong lÜnh vùc tÝnh to¸n víi kh¶ n¨ng tÝnh to¸n tèc ®é cao ®· gi¶i quyÕt ®-îc nhiÒu bµi to¸n phøc t¹p, khèi l-îng tÝnh to¸n lín mµ tõ tr-íc ®Õn nay vÉn ch-a thÓ gi¶i quyÕt ®-îc b»ng tÝnh thñ c«ng. H¬n thÕ viÖc m« pháng c«ng viÖc cña con ng-êi qua m¸y tÝnh ®· ®¹t ®-îc mét tr×nh ®é cao. Mét trong c¸c lÜnh vùc ®-îc ph¸t triÓn m¹nh vµ ®Õn hiÖn nay vÉn cã hiÖu qu¶ ®ã lµ c¸c hÖ thèng qu¶n lý d÷ liÖu. ViÖc qu¶n lý d÷ liÖu trªn m¸y tÝnh gióp cho qu¸ tr×nh xö lý ®-îc nhanh chãng, chÝnh x¸c, tiÕt kiÖm thêi gian tÝnh to¸n vµ gi¶m thiÓu nh©n c«ng. Víi nh÷ng hÖ thèng nh- vËy nã mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho c¸c doanh nghiÖp. ë n-íc ta hiÖn nay, víi nhu cÇu x©y dùng mét ®Êt n-íc cã nÒn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ mµ môc tiªu chiÕn l-îc lµ ph¸t triÓn con ng-êi. Ngoµi viÖc ph¸t triÓn kiÕn thøc chuyªn m«n nghiÖp vô trong khoa häc ng-êi ta cßn quan t©m tíi vÊn ®Ò qu¶n lý tèt nh÷ng con ng-êi trong c¸c lÜnh vùc ®ã. Cã qu¶n lý tèt th× míi ph¸t huy ®-îc søc m¹nh cña tõng ng-êi trong tõng khÝa c¹nh c«ng viÖc cña mét c¬ quan ®¬n vÞ. Víi thùc tÕ nh- vËy ®ßi hái ph¶i cã mét c«ng t¸c qu¶n lý con ng-êi tèt nh- : biÕt ®-îc hä lµ ai,cã n¨ng lùc ra sao…®Ó ban tæ chøc tiÕn cö vµ s¾p xÕp c«ng viÖc cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña ng-êi ®ã. Víi thùc tÕ ®ã, viÖc nghiªn cøu qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé t¹i Häc viÖn ChÝnh trÞ Qu©n Sù ®· tõng b-íc ®-a tin häc vµo qu¶n lý lµ mét yªu cÇu bøc thiÕt. N¾m b¾t ®-îc nhu cÇu nµy, cïng víi kiÕn thøc cña em ®-îc häc trong nhµ tr­êng, em ®± nhËn nghiªn cøu ®Ò t¯i: “ X©y dùng ch­¬ng tr×nh qu°n lý qu² tr×nh c«ng t¸c cña c¸n bé trong Häc viÖn ChÝnh trÞ Qu©n Sù ” ®Ó l¯m ®å ²n tèt nghiÖp cña m×nh. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o NguyÔn MËu Uyªn ®· tËn t×nh h-íng dÉn, gióp ®ì em trong ®Þnh h-íng nghiªn cøu ®Ò tµi. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña Ban gi¸m ®èc, c¸c Phßng ban cña Häc viÖn chÝnh trÞ Qu©n Sù ®· gióp em trong viÖc nghiªn cøu m« h×nh thùc tÕ còng nh- tµi liÖu tham kh¶o ®Ó em cã thÓ lµm ®å ¸n. C¸m ¬n sù gióp ®ì cña gia ®×nh, b¹n bÌ ®· trî gióp vµ ®éng viªn em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n. 2 Ch-¬ng I: Giíi thiÖu chung 1. Néi dung ®Ò tµi X©y dùng ch-¬ng tr×nh qu¶n lý qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña c¸n bé trong Häc viÖn ChÝnh trÞ Qu©n sù 2. Gi¸o viªn h-íng dÉn NguyÔn MËu Uyªn 3 Ch-¬ng ii: Kh¶o s¸t hÖ thèng thùc 1. Qu¸ tr×nh qu¶n lý hå s¬ c¸n bé trong thùc tiÔn t¹i häc viÖn chÝnh trÞ qu©n sù C«ng viÖc chñ yÕu lµ khi cã mét c¸n bé ®-îc ph©n c«ng vÒ häc viÖn c«ng t¸c, hay thuyªn chuyÓn c«ng t¸c th× ban c¸n bé cña häc viÖn ph¶i xem xÐt hå s¬ cña ®ång chÝ ®ã ®Ó n¾m ®-îc lý lÞch, b»ng cÊp cña ®ång chÝ míi tíi, vµ quan träng h¬n lµ n¾m ®-îc qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña ®ång chÝ ®ã. Víi viÖc xem xÐt nµy vµ th«ng qua §¶ng uû th× tiÕn hµnh ph©n c«ng c«ng t¸c cho ®ång chÝ ®ã trong c¸c c«ng viÖc mµ ®ång chÝ ®ã ®¶m nhiÖm ®-îc. Do vËy ban c¸n bé cña Häc viÖn ph¶i l-u l¹i hå s¬ ®ã. Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña ®ång chÝ nµy ®-îc theo dâi vµ ®-îc bæ sung dÇn dÇn. Sau mét n¨m th× ban c¸n bé cÊp ph¸t mÉu biÓu bæ sung lý lÞch cña c¸ nh©n. Tõ ®©y ®Ó lÊy c¨n cø cho ban c¸n bé tiÕn hµnh bæ sung vµo hå s¬ c¸n bé. 1.1. Qu¸ tr×nh qu¶n lý mét hå s¬ Hå s¬ ®-îc qu¶n lý ®ång thêi víi mét ®ång chÝ nµo ®ã t¹i mét ®¬n vÞ. ViÖc qu¶n lý ®-îc thùc hiÖn b¾t ®Çu tõ khi c¸n bé ®ã vÒ ®¬n vÞ c«ng t¸c, vµ trong suèt qu¸ tr×nh c«ng t¸c hå s¬ ®-îc ban c¸n bé qu¶n lý mét c¸ch tØ mØ. Vµ qu¸ tr×nh nµy ®-îc kÕt thóc vµ l-u l¹i cho tíi khi c¸n bé chuyÓn c«ng t¸c hay vÒ nghØ h-u. Hå s¬ ®-îc cËp nhËt l¹i khi c¸n bé ®ã cã nh÷ng thay ®æi nh- sau: - Khi c¸n bé ®ã lËp gia ®×nh - Khi c¸n bé ®ã cã con - Khi c¸n bé ®ã ®-îc ®i häc - Khi c¸n bé ®ã lªn qu©n hµm - Khi c¸n bé ®ã ®-îc khen th-ëng, hay bÞ kû luËt - Khi c¸n bé ®ã chuyÓn vÞ trÝ c«ng t¸c ngay t¹i Häc viÖn - Khi c¸n bé ®ã vÒ h-u… 4 ViÖc cËp nhËt nµy lµ rÊt th-êng xuyªn vµ liªn tôc, sau mçi n¨m th-êng hay cã nh÷ng thay ®æi c¬ b¶n nh- ë trªn. II. Nh÷ng vÊn ®Ò cã kh¶ n¨ng ®-îc tin häc ho¸ ( kh¶ n¨ng ch-¬ng tr×nh cã thÓ gi¶i quyÕt ®-îc) Víi mét c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng nh- trªn ta nhËn thÊy cã thÓ tin häc ho¸ ®-îc mét sè c«ng ®o¹n hay ta cã thÓ viÕt ch-¬ng tr×nh hç trî thay thÕ mét sè c«ng viÖc nh- sau: Chóng ta cã thÓ tin häc ho¸ qu¸ tr×nh qu¶n lý hå s¬ c¸n bé. ViÖc l-u th«ng tin vÒ lý lÞch còng nh- qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña mäi ®èi t-îng trong häc viÖn Qu¶n lý qu¸ tr×nh bæ sung cËp nhËt hå s¬. Tõ nh÷ng th«ng tin ®ã ch-¬ng tr×nh cã thÓ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh tra cøu vÒ th«ng tin cña mäi c¸n bé khi cã nhu cÇu mét c¸ch nhanh chãng chÝnh x¸c. Ch-¬ng tr×nh l-u ®-îc th«ng tin vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt cña c¸n bé. Víi nh÷ng c«ng viÖc ®ã gióp cho qu¸ tr×nh qu¶n lý ®-îc nhanh chãng chÝnh x¸c h¬n, kh«ng r-êm rµ nhiÒu sæ s¸ch. Gi¶m bít ®-îc mét sè nh©n c«ng lµm thñ c«ng qu¶n lý b»ng giÊy tê. T¹o mét c¬ së gióp cho viÖc bæ nhiÖm c¸c vÞ trÝ phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ n¨ng lùc cña mçi ng-êi. 5 Ch-¬ng III. Ph©n tÝch hÖ thèng qu¶n lý Lµ c«ng t¸c chuyªn m«n cña bé phËn qu¶n lý tæ chøc c¸n bé. Theo ®ã toµn bé qu¸ tr×nh liªn quan ®Õn nh©n sù, bao gåm viÖc tuyÓn dông, qu¶n lý hå s¬, lý lÞch. Còng nh- cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt liªn quan cho ban l·nh ®¹o qu¶n lý vÒ: - N¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸n bé. - Th«ng tin vÒ tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé. - Tuæi ®êi cña c¸n bé. - Chøc vô cña c¸n bé. - Th©m niªn c«ng t¸c cña c¸n bé. - ……… Qu¶n lý nh©n sù th«ng th-êng ®-îc mét bé phËn phßng ban qu¶n lý c¸n bé chÞu tr¸ch nhiÖm. Phßng ban nµy lµ Ban c¸n bé ( ®èi víi Häc viÖn chÝnh trÞ qu©n sù ) cßn ë c¸c c¬ quan xÝ nghiÖp kh¸c th-êng lµ phßng tæ chøc c¸n bé - tiÒn l-¬ng. 1. M« t¶ hÖ thèng míi hÖ thèng M« t¶ c«ng viÖc Khi tuyÓn dông mét c¸n bé míi Th«ng tin cè ®Þnh c¬ b¶n vÒ b¶n th©n cña c¸n bé lµ nh÷ng th«ng tin kh«ng thay ®æi, vÒ nguyªn t¾c lµ kh«ng thay ®æi. Nã g¾n liÒn víi mçi b¶n th©n ,víi mçi c¸n bé ®Ó x¸c ®Þnh sù kh¸c biÖt gi÷a ng-êi nµy vµ ng-êi kh¸c. VÝ dô: Hä tªn, ngµy sinh, n¬i sinh, quª qu¸n, n¬i ®¨ng ký hé khÈu th-êng tró,sè chøng minh th- ....... Khi cã nh÷ng th«ng tin thay ®æi liªn quan ®Õn mét nhiÖm vô Th«ng tin biÕn ®éng vÒ b¶n th©n c¸n bé: lµ nh÷ng th«ng tin biÕn ®æi g¾n liÒn víi mçi c¸n bé, nh»m m« t¶ nh÷ng qu¸ tr×nh thay ®æi cña b¶n th©n 6 VÝ dô : Qóa tr×nh ®µo t¹o tiÕp chuyªn m«n, b»ng cÊp, lý luËn chÝnh trÞ,….. Th«ng tin biÕn ®éng vÒ quan hÖ gi÷a c¸n bé vµ ®¬n vÞ c«ng t¸c lµ nh÷ng th«ng tin biÕn ®éng g¾n liÒn víi c¸n bé vµ ®¬n vÞ c«ng t¸c. VÝ dô : ChuyÓn sang phßng ban (®¬n vÞ) kh¸c, khen th-ëng, kû luËt, th¨ng chøc....... Nh÷ng th«ng tin thay ®æi liªn quan ®Õn mçi c¸n bé cã hai lo¹i chÝnh nhsau : a. Th«ng tin bæ sung : lµ nh÷ng th«ng tin cïng lo¹i mµ c¸i ®-îc cËp nhËt vµo sau cã tÝnh bæ sung cho c¸i ®· cã tr-íc nã. VÝ dô :Th«ng tin vÒ quan hÖ gia ®×nh, con c¸i..... b. Th«ng tin nhÊt thêi : lµ nh÷ng th«ng tin cïng lo¹i mµ c¸i ®-îc cËp nhËt vµo sau mµ lµm mÊt ý nghÜa vµ hiÖu lùc c¸i ®· cã s¾n tr-íc nã. VÝ dô : Tr×nh ®é chuyªn m«n thay ®æi, chøc vô... Bªn c¹nh ®ã ng-êi lao ®éng còng cã nh÷ng tr¸ch nhiÖm ®èi víi ®¬n vÞ, c¬ quan mµ m×nh ®ang c«ng t¸c. VÝ dô : Cè g¾ng hoµn thµnh tèt c¸c c«ng viÖc nh- nhiÖm vô, chuyªn m«n ®-îc giao. §¸p øng mäi nhu cÇu c«ng viÖc trong chuyªn m«n cña m×nh…. Khi cã yªu cÇu th«ng tin tra cøu Tra cøu hå s¬ cña c¸n bé , qu¸ tr×nh lµm viÖc phôc vô cho ®¬n vÞ Thèng kª, ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh lµm viÖc nh- khen th-ëng, kû luËt Thèng kª theo c¸c yªu cÇu ®ùoc ®Æt ra Thèng kª - B¸o c¸o. Thèng kª b¸o c¸o vÒ sè l-îng c¸n bé trong ®¬n vÞ. Thèng kª b¸o c¸o vÒ tr×nh ®é c¸n bé trong ®¬n vÞ. Thèng kª b¸o c¸o viÖc s¾p xÕp lao ®éng trong c¬ quan, ®¬n vÞ……. 7 2. C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña hÖ thèng: 2.1. D÷ liÖu 2.1.1. CËp nhËt c¸c tõ ®iÓn d÷ liÖn Lµ c¸c danh môc tõ ®iÓn d÷ liÖu liªn quan. VÝ dô: Danh môc ®¬n vÞ (phßng ban). Danh môc chøc vô … 2.1.2. CËp nhËt th«ng tin vÒ s¬ yÕu lý lÞch cña c¸n bé c«ng nh©n viªn + C¸c th«ng tin cÇn qu¶n lý vÒ b¶n th©n nh- : Hä vµ tªn, ngµy th¸ng n¨m sinh, n¬i sinh, giíi tÝnh, quª qu¸n, n¬i ®¨ng ký hé khÈu th-êng tró, tr×nh ®é chuyªn m«n …… + C¸c th«ng tin cÇn qu¶n lý vÒ quan hÖ gia ®×nh: Mçi ng-êi trong gia ®×nh nh- : bè, mÑ, anh, chÞ, em, vî, chång, con ®Òu qu¶n lý c¸c th«ng tin nh- sau: hä vµ tªn, ngµy th¸ng n¨m sinh, n¬i sinh, nguyªn qu¸n, nghÒ nghiÖp…. + C¸c th«ng tin vÒ qu¸ tr×nh c«ng t¸c, hÖ sè l-¬ng, chøc vô, c«ng viÖc: -Tªn c¬ quan ®¬n vÞ , thêi gian c«ng t¸c (tõ ngµy - ®Õn ngµy) -Chøc vô (tªn chøc vô, thêi gian tõ ngµy - ®Õn ngµy) -HÖ sè l-¬ng (tõ ngµy - ®Õn ngµy). Khen th-ëng - Kû luËt + Khen th-ëng vµ kû luËt (CÊp ra quyÕt ®Þnh, ngµy, lý do, quyÕt ®Þnh sè,…) 2.2 - Tra cøu - T×m kiÕm + Tra cøu theo hå s¬ lý lÞch. + Tra cøu theo tªn. + Tra cøu theo tõng ®¬n vÞ phßng ban. + Tra cøu theo chøc danh. + Tra cøu theo c¸c sè liÖu tæng hîp. 8 2.3 - B¸o c¸o - Thèng kª + Thèng kª B¸o c¸o vÒ tr×nh ®é ng-êi lao ®éng trong ®¬n vÞ. + Thèng kª B¸o c¸o vÒ møc thu nhËp chung cña nh©n sù trong ®¬n vÞ. + Thèng kª B¸o c¸o vÒ sè lao ®éng nam (n÷) trong ®¬n vÞ. + Thèng kª B¸o c¸o vÒ §¶ng viªn/ §oµn viªn trong ®¬n vÞ. + Thèng kª B¸o c¸o theo tõng ®é tuæi cña ng-êi lao ®éng trong ®¬n vÞ. + Thèng kª B¸o c¸o theo th©m niªn c«ng t¸c trong ®¬n vÞ. II.2 - BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng cña hÖ thèng qu¶n lý qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña c¸n bé trong Häc ViÖn chÝnh trÞ qu©n sù Qu¶n lý Qóa Tr×nh c«ng t¸c cña c¸n bé trong HVCTQS Tõ §iÓn DL Qu¶n lý hå s¬ Tra cøu, T×m kiÕm B¸o c¸o, Thèng kª CËp nhËt HS Tra cøu theo lý lÞch Danh s¸ch c¸n bé Dm Qu©n Hµm Bæ sung hå s¬ Tra cøu theo qu©n hµm Theo phßng ban Dm Chøc vô ChuyÓn c«ng t¸c Tra cøu theo Chøc vô Dm Phßng BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng 9 3. S¬ ®å chøc n¨ng nghiÖp vô Mét s¬ ®å dßng d÷ liÖu (DFD: Data Flow Diagram) lµ mét kü thuËt vÏ ra luång th«ng tin vµ nh÷ng biÕn ®æi ®-îc ¸p dông khi d÷ liÖu ®i tõ ®Çu vµo ®Õn ®Çu ra. DFD cã thÓ dïng ®Ó biÓu diÔn cho mét hÖ thèng hay mét phÇn mÒm bÊt kú ë møc trõu t-îng nµo. ViÖc ®-a ra vµ lµm mÞn DFD cho phÐp ta hiÓu s©u thªm vÒ hÖ thèng. §Ó thÓ hiÖn ®-îc biÓu ®å DFD ta cã mét sè ký hiÖu c¬ b¶n cÇn hiÓu râ tr-íc ®-îc thÓ hiÖn nh- sau: Tõ s¬ ®å chøc n¨ng nghiÖp vô chóng ta thÊy mét ®iÓm chung cña c¸c chøc n¨ng lµ ®Òu cã chøc n¨ng qu¶n trÞ ng-êi dïng do vËy ®Ó thèng nhÊt trong toµn bé hÖ thèng em x©y dùng s¬ ®å dßng d÷ liÖu cña chøc n¨ng qu¶n trÞ ng-êi dïng thµnh mét chøc n¨ng chung. Thùc thÓ ngoµi Ng-êi s¶n xuÊt hay ng-êi tiªu thô th«ng tin, n»m ngoµi hÖ thèng ®-îc m« t¶ PhÐp biÕn ®æi th«ng tin n»m trong hÖ TiÕn tr×nh Kho¶n môc d÷ liÖu thèng ®-îc m« t¶ Kho¶n môc d÷ liÖu hay tËp hîp kho¶n môc d÷ liÖu, ®Çu mòi tªn lµ h-íng cña luång d÷ liÖu. Kho d÷ liÖu ®-îc l-u tr÷ ®Ó dïng cho mét Kho d÷ liÖu hay nhiÒu tiÕn tr×nh. H×nh 3.18. Ký ph¸p s¬ ®å dßng d÷ liÖu c¬ b¶n 10 3.1 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh cho ta c¸i nh×n kh¸i qu¸t vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng. Nh©n sù Th«ng tin CBCNV HÖ thèng qu¶n lý nh©n sù §¸p øng Yªu cÇu th«ng tin Ban L·nh §¹o Yªu cÇu th«ng tin Gi¶i thÝch s¬ bé: T¸c nh©n ngoµi: Nh©n sù sÏ cung cÊp th«ng tin cña b¶n th©n m×nh cho ”HÖ thèng qu°n lý nh©n sù (Ban c²n bé ) cËp nhËt v¯ xö lý. T¸c nh©n ngoµi: Ban l·nh ®¹o ®-a c¸c yªu cÇu th«ng tin cho hÖ thèng vµ nhËn ®-îc c¸c b¸o c¸o hay kÕt qu¶ tr¶ lêi tõ hÖ thèng. 3.2 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh Ban l·nh ®¹o B¸o c¸o, Thèng kª Hå s¬ Nh©n sù Tra cøu, T×m kiÕm D÷ liÖu TG D÷ liÖu C¸c Dm Qu¶n lý hå s¬ Khen th-ëng - Kû luËt 11 Gi¶i thÝch: - Khi th«ng tin vÒ Nh©n sù ®-îc chuyÓn vµo hÖ thèng, chøc n¨ng D÷ liÖu (Th«ng tin lý lÞch CBCNV) sau khi ph©n lo¹i vµ xö lý sÏ ®-a th«ng tin vµo kho Hå s¬ vµ Hå s¬ l-u. Chøc n¨ng Qu¶n lý dùa vµo th«ng tin cã ®-îc tõ d÷ liÖu cña nh©n sù sÏ thùc hiÖn viÖc l- tr÷ vµ qu¶n lý. Chøc n¨ng Tra cøu,T×m kiÕm nhËn c¸c th«ng tin yªu cÇu ®ßi hái tõ hÖ thèng vµ t¸c nh©n ngoµi lµ Ban l·nh ®¹o, hÖ thèng sÏ tiÕn hµnh xö lý vµ t×m kiÕm trong c¸c kho d÷ liÖu vµ tr¶ vÒ kÕt qu¶. Chøc n¨ng B¸o c¸o, thèng kª nhËn yªu cÇu tõ t¸c nh©n ngoµi Ban l·nh ®¹o sau khi xö lý nã ®-a ra c¸c b¸o biÓu. 3.3 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d-íi ®Ønh 3.3.1. Chøc n¨ng d÷ liÖu TËp c¸c danh môc tõ ®iÓn d÷ liÖu Tõ ®iÓn d÷ liÖu Nh©n sù Th«ng tin c¸ nh©n CËp nhËt hå s¬ Hå s¬ Khen th-ëng - kû luËt KT-KluËt Gi¶i thÝch: - Th«ng tin cña nh©n sù ®-îc ®-a vµo hÖ thèng ,chøc n¨ng CËp nhËt hå s¬ sÏ l-u tr÷ th«ng tin cña c¸ nh©n vµ mèi quan hÖ gia ®×nh cña c¸ nh©n ®ã. - ë ®©y cã mét chøc n¨ng ®Æc biÖt ®ã lµ chøc n¨ng cËp nhËp tõ ®iÓn d÷ liÖu. §Ó hiÓu r»ng t¹i sao l¹i cã mét chøc n¨ng nh- vËy th× chóng ta h·y 12 ph©n tÝch xem nh÷ng th«ng tin liªn quan chung nhÊt ®èi víi rÊt nhiÒu c¸n bé c«ng nh©n viªn. H¬n thÕ n÷a lµ sè th«ng tin ®ã Ýt khi bÞ thay ®æi. Mét d©n téc cã rÊt nhiÒu ng-êi (nh©n sù) nªn ta ®-a ra danh môc D©n téc. (VÝ du: D©n téc: Kinh) …. Vµ c¸c danh môc kh¸c còng nh- vËy. Cho nªn ta cã chøc n¨ng Tõ ®iÓn d÷ liÖu. 3.3.2. Chøc n¨ng tra cøu t×m kiÕm: Dm §¸p øng yªu cÇu Ban l·nh ®¹o Dm tõ ®iÓn Tra cøu, t×m kiÕm C¸c yªu cÇu Hå s¬ Th«ng tin vÒ nh©n sù Gi¶i thÝch: - Chøc n¨ng Tra cøu, t×m kiÕm sÏ nhËn ®-îc c¸c th«ng tin yªu cÇu tõ hÖ thèng vµ t¸c nh©n ngoµi Ban l·nh ®¹o. Nã thùc hiÖn ph©n lo¹i th«ng tin. Tuú thuéc vµo th«ng tin yªu cÇu vÒ hå s¬ lý lÞch, ...nã sÏ tiÕn hµnh tra cøu t×m kiÕm trong c¸c kho d÷ liÖu t-¬ng øng. 3.3.3.Chøc n¨ng b¸o c¸o, thèng kª: KT-KluËt Danh s¸ch CB B¸o c¸o, thèng kª B¸o biÓu C¸c yªu cÇu Hå s¬ Ban l·nh ®¹o Gi¶i thÝch: Khi nhËn ®-îc c¸c th«ng tin yªu cÇu, chøc n¨ng B¸o c¸o thèng kª sÏ tiÕn hµnh ph©n lo¹i th«ng tin vµ x¸c ®Þnh lÊy d÷ liÖu ë kho nµo ®Ó xö lý.Sau ®ã nã ®-a ra 13 c¸c B¸o c¸o thèng kª phï hîp. Tuú thuéc vµo ®Æc thï cña c«ng ty sö dông ch-¬ng tr×nh qu¶n lý nµy. 4. Ph©n tÝch, x¸c ®Þnh thùc thÓ T-¬ng øng trªn lµ s¬ ®å dßng d÷ liÖu vµ c«ng viÖc cña c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng vµ toµn bé hÖ thèng. Nã kh¸i qu¸t c«ng viÖc cña hÖ thèng theo c¸c chøc n¨ng ph©n nhá ®Ó dÔ dµng ®i vµo ph©n tÝch n¾m b¾t c«ng viÖc cña hÖ thèng vµ c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng ®Ó tiÕn hµnh tin häc ho¸ ®-a tõng b-íc vµo ch-¬ng tr×nh. Nh-ng mét b-íc rÊt quan träng trong viÖc thiÕt lËp hÖ thèng lµ x¸c ®Þnh ®-îc th«ng tin cÇn ph¶i l-u tr÷ ®Ó phôc vô cho hÖ thèng ®¶m b¶o ®Çy ®ñ th«ng tin, tiÖn tra cøu, ®¶m b¶o tèi -u vÒ l-u tr÷. §Ó ®¶m b¶o tèt ta ph¶i tõng b-íc ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng l-u tr÷ d÷ liÖu. 4.1 C¸c qui t¾c chuÈn cña ph©n tÝch thiÕt kÕ d÷ liÖu 4.1.1. Kh¸i qu¸t vÒ m« h×nh d÷ liÖu §èi víi viÖc thiÕt kÕ vµ x©y dùng c¸c hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý chóng ta cÇn xö lý c¸c file d÷ liÖu. Nh÷ng file nµy gåm nhiÒu b¶n ghi (record) cã cïng mét cÊu tróc x¸c ®Þnh (lo¹i b¶n ghi). §ång thêi mçi b¶n ghi ®-îc chia thµnh c¸c tr-êng d÷ liÖu (field). Mét c¬ së d÷ liÖu lµ mét hÖ thèng c¸c file d÷ liÖu, mçi file nµy cã cÊu tróc b¶n ghi kh¸c nhau nh-ng vÒ mÆt néi dung cã quan hÖ kh¸c nhau. Mét hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu lµ mét hÖ thèng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c file d÷ liÖu. Nãi chung mét hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu th-êng cã nh÷ng ®Æc tÝnh sau: 1. Cã tÝnh ®éc lËp víi c¸c c«ng cô l-u tr÷. 2. Cã tÝnh ®éc lËp víi c¸c ch-¬ng tr×nh phÇn mÒm cña ng-êi sö dông. 3. Cã kh¶ n¨ng khai th¸c tèt tiÒm n¨ng cña m¸y. 4. Ng-êi dïng cã kiÕn thøc tèi thiÓu còng cã thÓ sö dông ®-îc hÖ nµy. 5. §¶m b¶o an toµn b¶o mËt d÷ liÖu. 6. ThuËn lîi vµ mÒm dÎo trong viÖc bæ sung, lo¹i bá. 7. Gi¶m bít sù d- thõa d÷ liÖu trong l-u tr÷. 14 Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ vµ x©y dùng c¸c hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu, ng-êi ta cÇn c¸c m« h×nh c¬ së d÷ liÖu thÓ hiÖn c¸c mèi quan hÖ b¶n chÊt cña d÷ liÖu, c¸c d÷ liÖu nµy l¹i ph¶n ¸nh c¸c mèi quan hÖ cña c¸c thùc thÓ trong thÕ giíi thùc. Cã thÓ nãi m« h×nh d÷ liÖu ph¶n ¸nh c¸c khÝa c¹nh cÊu tróc logic mµ kh«ng ®i vµo c¸c khÝa c¹nh vËt lý cña c¸c c¬ së d÷ liÖu. Khi x©y dùng c¸c m« h×nh d÷ liÖu cÇn ph¶i ph©n biÖt c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n sau: + Thùc thÓ (entity): Lµ ®èi t-îng trong thùc tÕ mµ chóng ta cÇn m« t¶ c¸c ®Æc tr-ng cña nã. + Thuéc tÝnh (attribute): ®ã lµ c¸c d÷ liÖu thÓ hiÖn c¸c ®Æc tr-ng thùc thÓ. + Quan hÖ (relationship): §ã lµ c¸c mèi quan hÖ logic gi÷a c¸c thùc thÓ. Ba thµnh phÇn ®-îc thÓ hiÖn ë hai møc sau: + Møc lo¹i d÷ liÖu (type):Lµ sù kh¸i qu¸t c¸c rµng buéc, c¸c thuéc tÝnh, c¸c thùc thÓ cô thÓ. + Møc thÓ hiÖn: Lµ mét rµng buéc cô thÓ, hoÆc lµ gi¸ trÞ thuéc tÝnh, hoÆc lµ mét thùc thÓ cô thÓ. YÕu tè quan träng nhÊt cña cÊu tróc d÷ liÖu lµ d¹ng cÊu tróc d÷ liÖu mµ trong ®ã c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c d÷ liÖu l-u tr÷ ®-îc m« t¶. Ta thÊy r»ng lo¹i d÷ liÖu nÒn t¶ng lµ c¸c mèi quan hÖ. Bëi v× c¸c rµng buéc lµ b¶n chÊt cña cÊu tróc c¬ së d÷ liÖu. V× thÕ dùa trªn viÖc x¸c ®Þnh c¸c rµng buéc gi÷a c¸c lo¹i d÷ liÖu ®-îc cho nh- thÕ nµo mµ chóng ta ph©n lo¹i m« h×nh d÷ liÖu. Trªn thùc tÕ ta ph©n biÖt ba m« h×nh d÷ liÖu: + M« h×nh d÷ liÖu m¹ng: Lµ m« h×nh d÷ liÖu mµ trong ®ã thÓ hiÖn trùc tiÕp c¸c rµng buéc tïy ý gi÷a hai b¶n ghi. + M« h×nh d÷ liÖu quan hÖ: Lµ m« h×nh d÷ liÖu mµ trong ®ã c¸c rµng buéc ®-îc thÓ hiÖn qua c¸c mèi quan hÖ (B¶ng). + M« h×nh d÷ liÖu khèi: §èi víi bµi to¸n lín theo thêi gian th× m« h×nh d÷ liÖu quan hÖ kh«ng ®¸p øng ®-îc (Nã lµ m« h×nh cã cÊu tróc tuyÕn tÝnh). M« h×nh d÷ liÖu khèi cã cÊu tróc phi tuyÕn vµ ®éng. Ta cã thÓ hiÓu m« h×nh d÷ liÖu khèi lµ mét chång c¸c b¶ng cã quan hÖ. Chång c¸c b¶ng quan hÖ ®ã t¹o thµnh mét khèi. 15 Tãm l¹i ta cã thÓ ®-a ra mét kÕt luËn nhá vÒ viÖc nghiªn cøu m« h×nh d÷ liÖu sau: M« h×nh d÷ liÖu lµ c«ng cô rÊt tiÖn lîi ®Ó m« t¶ cÊu tróc logic cña c¸c d÷ liÖu. Nh- vËy ë møc ®é logic cña m« h×nh nµy bao gåm c¸c file ®-îc biÓu diÔn d-íi d¹ng c¸c b¶ng. Do ®ã ®¬n vÞ cña c¬ së d÷ liÖu quan hÖ lµ c¸c b¶ng. 4.1.2. C¸c mèi quan hÖ c¬ b¶n cña c¬ së d÷ liÖu §Ó nghiªn cøu vµ n¾m b¾t ®-îc ho¹t ®éng cña hÖ thèng còng nh- kh¸i qu¸t ho¸ (m« h×nh ho¸) ®-îc m« h×nh d÷ liÖu, ®ßi hái viÖc ®Çu tiªn ph¶i kh¶o s¸t hÖ thèng víi môc ®Ých n¾m b¾t ®-îc c¸c phÇn viÖc kh¸c nhau cña hÖ thèng cÇn ph¶i gi¶i quyÕt, ph¶i lµm râ ®-îc mèi quan hÖ c¸c phÇn viÖc ®ã, thÊy ®-îc d÷ liÖu ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña tõng phÇn viÖc. Tõ khi hÖ thèng ho¹t ®éng ta chØ ®-îc biÕt c²c phÇn c«ng viÖc nh­ mét “hép ®en”, cã nghÜa l¯ chØ ®­îc biÕt c²c th«ng tin ®Çu v¯o v¯ kÕt qu° ®Çu ra, kh«ng biÕt cô thÓ c²c quy tr×nh xö lý trong “hép ®en” ®ã. Nªn c«ng viÖc t×m thÊy c²c mèi quan hÖ nµy gäi lµ b-íc kh¶o s¸t hÖ thèng thùc, nã rÊt quan träng vµ t¹o tiÒn ®Ò ®Ó c¨n cø vµo ®ã n¾m b¾t ®-îc toµn bé ho¹t ®éng cña hÖ thèng thùc. §Ó thùc hiÖn tèt vµ ®-a ra mét m« h×nh cô thÓ ®ßi hái ng-êi lµm c«ng t¸c kh¶o s¸t ph¶i cã mét c¸i nh×n tæng qu¸t. B-íc kh¶o s¸t nµy cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn c¸c phÇn viÖc tiÕp sau, cã kh¶o s¸t tèt th× míi ®-a ra ®-îc m« h×nh tèi -u, tõ ®ã thiÕt lËp c¸c gi¶i ph¸p tèi -u vµ kh¶ thi, kh¾c phôc ®-îc c¸c ®iÓm yÕu cña hÖ thèng cò ®ang ho¹t ®éng. Trªn thùc tÕ tån t¹i 3 lo¹i quan hÖ trªn c¬ së d÷ liÖu: a. Quan hÖ 1-1: Hai kiÓu thùc thÓ A vµ B gäi lµ c¸c quan hÖ 1-1 nÕu víi mét phÇn tö trong thùc thÓ A tån t¹i ®óng mét phÇn tö nh- vËy trong thùc thÓ B vµ ng-îc l¹i. Quan hÖ 1-1 nãi ®óng h¬n lµ sù më réng nÕu ta coi th-c thÓ C lµ sù hîp nhÊt cña hai thùc thÓ A vµ B th× (sè phÇn tö trong C ) = (sè phÇn tö trong A) + (sè phÇn tö trong B ). §iÒu ®ã nãi nªn r»ng quan hÖ 1-1 chØ lµ sù ghÐp l¹i cña hai thùc thÓ A vµ B thµnh mét thùc thÓ C cã kÝch th-íc lín h¬n. 16 b. Quan hÖ 1-n: Hai kiÓu thùc thÓ A vµ B ®-îc gäi lµ quan hÖ 1- n nÕu víi mét phÇn tö trong thùc thÓ A th× cã thÓ tån t¹i nhiÒu phÇn tö t-¬ng øng trong thùc thÓ B nh-ng víi mçi phÇn tö trong thùc thÓ B th× chØ tån t¹i ®óng mét phÇn tö trong thùc thÓ A. Quan hÖ 1- n ®-îc ¸p dông ®Ó thÓ hiÖn d÷ liÖu cña mét phÇn tö trong mét thùc thÓ (thùc thÓ gèc ®èi víi phÇn tö ®ã) nh-ng cã mÆt nhiÒu lÇn trong c¸c thùc thÓ kh¸c (thùc thÓ quan hÖ). c. Quan hÖ n-n: Hai kiÓu thùc thÓ A vµ B ®-îc gäi lµ cã quan hÖ n – n nÕu mçi phÇn tö trong thùc thÓ A cã thÓ tån t¹i nhiÒu phÇn tö nh- vËy trong thùc thÓ B vµ ng-îc l¹i, mçi phÇn tö trong thùc thÓ B còng cã thÓ tån t¹i nhiÒu phÇn tö nh- vËy trong thùc thÓ A. Quan hÖ n - n ®-îc ¸p dông víi nhiÒu c¬ së mµ c¸c phÇn tö cã mÆt c¶ trong hai thùc thÓ vµ sè l-îng kh«ng chØ lµ mét mµ cã thÓ nhiÒu. Trong ba lo¹i quan hÖ trªn th× ta nhËn thÊy quan hÖ quan träng nhÊt lµ quan hÖ 1- n, bëi v× quan hÖ 1-1 ch¼ng qua lµ sù céng l¹i cña hai thùc thÓ thµnh mét thùc thÓ thø ba lín h¬n, cßn quan hÖ n - n th× cã thÓ ph©n tÝch ®-a vÒ thµnh nhiÒu quan hÖ 1- n. Nh- vËy ®Ó ®-a ra ®-îc m« h×nh d÷ liÖu cho mét bµi to¸n cô thÓ ®ßi hái ph¶i thiÕt lËp ®-îc ®Çy ®ñ c¸c quan hÖ gi÷a c¸c phÇn tö trong thùc thÓ. C¸c mèi quan hÖ ®-îc thiÕt lËp ®óng sÏ t¹o cho viÖc l-u tr÷ d÷ liÖu mét c¸ch toµn vÑn, ®Çy ®ñ, gióp cho c«ng t¸c xö lý, tra cøu trªn nã dÔ dµng ®¶m b¶o chÝnh x¸c. §Ó x¸c ®Þnh tèt c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ trong hÖ thèng ®ßi hái ph¶i c¨n cø vµo c¸c ®iÒu kiÖn sau: + X¸c ®Þnh ®-îc c¸c c«ng viÖc cô thÓ cÇn ph¶i thùc hiÖn, ph©n chia râ rµng nh-ng ph¶i ®¶m b¶o mèi liªn hÖ gi÷a chóng. BiÓu diÔn chóng d-íi d¹ng c¸c s¬ ®å quan hÖ. + X¸c ®Þnh c¸c phÇn tö cÇn cho mçi thùc thÓ (l-u th«ng tin mµ hÖ thèng cÇn xö lý, l-u tr÷ vµ b¸o c¸o ). 17 + T×m ra c¸c thùc thÓ chÝnh cña hÖ thèng vµ thùc thÓ mang d÷ liÖu phô trî cho thùc thÓ chÝnh ®ã. T×m ra c¸c phÇn tö lµm kho¸ trong mçi thùc thÓ, x¸c ®Þnh ®©u lµ kho¸ chÝnh (primary key: Mang néi dung duy nhÊt vµ kh«ng lÆp l¹i c¸c phÇn tö sau trong cïng mét b¶ng). Kho¸ chÝnh cã thÓ t¹o nªn mét phÇn tö duy nhÊt hoÆc lµ sù kÕt hîp gi÷a hai hoÆc nhiÒu phÇn tö. X¸c ®Þnh ®©u lµ kho¸ phô (foreign key: Dïng ®Ó thiÕt lËp mèi quan hÖ víi kho¸ chÝnh). C¸c quan hÖ ®-îc thiÕt lËp th«ng qua c¸c kho¸ trong thùc thÓ d÷ liÖu. §ã lµ mét trong c¸c b-íc kh¸ quan träng, nã gióp cho ng-êi lËp tr×nh khi nh×n vµo s¬ ®å quan hÖ cã thÓ hiÓu hÕt ®-îc mèi quan hÖ cña hÖ thèng, n¾m ®-îc ®Çu vµo, ®Çu ra. ViÖc cã biÓu diÔn ®-îc c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ trªn toµn hÖ thèng hay kh«ng, trªn thùc tÕ cã nhiÒu c¸ch nh- : - BiÓu diÔn d-íi d¹ng s¬ ®å quan hÖ dßng d÷ liÖu. - BiÓu diÔn d-íi d¹ng quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng. - BiÓu diÔn d-íi d¹ng s¬ ®å khèi c¸c c«ng viÖc. Cho dï biÓu diÔn b»ng c¸ch nµo ®i ch¨ng n÷a th× còng cÇn ph¶i lµm râ, nªu bËt ®-îc c¸c mèi quan hÖ c¬ b¶n cña thùc thÓ trong hÖ thèng. 18 Ch-¬ng IV:ThiÕt kÕ c¸c thùc thÓ (c¸c file d÷ liÖu.DBF ) 1. Thùc thÓ Danh môc chuyªn ngµnh ( File DM_CNG.DBF ) STT Tªn tr-êng KiÓu §é réng tr-êng PhÇn thËp DiÔn gi¶i ph©n 1 Ma_cnganh C 5 M· chuyªn ngµnh 2 Ten_cnganh C 50 Tªn chuyªn ngµnh 2. Thùc thÓ Danh môc tr-êng ®µo t¹o ( File DM_TDTAO.DBF ) STT Tªn tr-êng KiÓu §é réng tr-êng PhÇn thËp DiÔn gi¶i ph©n 1 Ma_TDTAO C 5 M· tr-êng ®µo t¹o 2 Ten_TDTAO C 50 Tªn tr-êng ®µo t¹o 3. Thùc thÓ Danh môc Chøc vô ( File DM_CVU.DBF ) STT Tªn tr-êng KiÓu §é réng tr-êng PhÇn thËp DiÔn gi¶i ph©n 1 Ma_CVU C 5 M· chøc vô 2 Ten_Cvu C 50 Tªn chøc vô 3 PC_cvu N 4 2 Phô cÊp chøc vô 4. Thùc thÓ Danh môc ®¬n vÞ – phßng ban ( File DM_DVI.DBF ) STT Tªn tr-êng KiÓu §é réng tr-êng PhÇn thËp DiÔn gi¶i ph©n 1 Ma_DVI C 5 M· ®¬n vÞ – phßng ban 2 Ten_dvi C 50 Tªn ®¬n vÞ – phßng ban 3 SoDT_dvi N 9 Sè ®iÖn tho¹i ®¬n vÞ 19 5. Thùc thÓ Danh môc Tr×nh ®é v¨n ho¸ ( File DM_VHOA.DBF ) STT Tªn tr-êng KiÓu §é réng tr-êng PhÇn thËp DiÔn gi¶i ph©n 1 Ma_VHOA C 5 M· tr×nh ®é V¨n ho¸ 2 Ten_VHOA C 50 Tªn tr×nh ®é v¨n ho¸ 6. Thùc thÓ Danh môc D©n téc ( File DM_DTOC.DBF ) STT Tªn tr-êng KiÓu §é réng tr-êng PhÇn thËp DiÔn gi¶i ph©n 1 Ma_DTOC C 5 M· D©n téc 2 Ten_Dtoc C 50 Tªn d©n téc 7. Thùc thÓ Danh môc Khen th-ëng, kû luËt ( File DM_KTKL.DBF ) STT Tªn tr-êng KiÓu §é réng tr-êng PhÇn thËp DiÔn gi¶i ph©n 1 Ma_KTKL C 5 M· khen th-ëng kû luËt 2 Ten_KTKL C 50 Tªn khen th-ëng kû luËt 8. Thùc thÓ Hå s¬ ( File HOSO.DBF ) B¶ng HoSo l-u tr÷ th«ng tin vÒ nh©n sù trong mét c¬ quan: STT Tªn tr-êng KiÓu §é réng tr-êng PhÇn thËp DiÔn gi¶i ph©n 1 Ma_CBCNV C 5 M· nh©n sù 2 Hovaten C 25 Hä vµ tªn nh©n sù 3 Tengoikhac C 25 Tªn gäi kh¸c cña nh©n sù 4 Ngaysinh D 8 Ngµy th¸ng n¨m sinh 5 Gioitinh L 1 Giíi tÝnh (T= Nam, F=Nò) 6 SoCMND N 8 Sè chøng minh nh©n d©n 7 Ngaycap D 8 Ngµy cÊp CMND 8 Noicap C 50 N¬i cÊp CMND 9 Quequan C 50 Quª qu¸n 10 Noitt C 50 N¬i th-êng tró 11 NgayDoan D 8 Ngµy vµo ®oµn 20
- Xem thêm -