Tài liệu Xây dựng chuỗi cung ứng gạo xuất khẩu (công ty lương thực bạc liêu)

  • Số trang: 99 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 255 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG GẠO XUẤT KHẨU (CÔNG TY LƢƠNG THỰC BẠC LIÊU) CÁN BỘ HƢỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN Th.S Phạm Thị Vân Huỳnh Thanh Bình (MSSV: 1101440) Ngành: Quản Lý Công Nghiệp – Khóa 36 Cần Thơ, tháng 11/2013 Luận văn tốt nghiệp LỜI CÁM ƠN  Trong suốt quá trình học tập. nghiên cứu, thực tập để hoàn thành luận văn tốt nghiệp, em đã nhận đƣợc sự quan tâm, hƣớng dẫn và giúp đỡ tận tình của nhiều đơn vị và cá nhân. Em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý Thầy Cô của khoa Công nghệ đặc biệt là bộ môn Quản lý Công nghiệp. Đã tận tâm truyền đạt kiến thức cũng nhƣ kinh nghiệm sống quý báu trong suốt những năm tháng ở mái trƣờng đại học, đó sẽ là hành trang vững chắc giúp em tự tin bƣớc vào đời, trở thành công dân có ích cho xã hội. Em xin chân thành cám ơn sự chỉ dạy tận tình của Cô Phạm Thị Vân, đã giúp em hoàn thành tốt bài luận văn tốt nghiệp của mình. Và em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo Công ty lƣơng thực Bạc Liêu cùng ban lãnh đạo nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Ô Môn, đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện để em thực tập thu thập số liệu giúp hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp của mình. Thay lời cám ơn, kính chúc quý Thầy Cô dồi dào sức khỏe. Cần Thơ, ngày 19 tháng 11 năm 2013 Huỳnh Thanh Bình SVTH: Huỳnh Thanh Bình Trang i Luận văn tốt nghiệp TÓM TẮT ĐỀ TÀI Xây dựng chuỗi cung ứng là xu hƣớng tất yếu trong tƣơng lai, có tác động quyết định đến sự thành công trong công việc kinh doanh của doanh nghiệp Ở hiện tại và trong tƣơng lai, chuỗi cung ứng đƣợc xem nhƣ là môt tài sản chiến lƣợc, điều mà các công ty hàng đầu đã làm đƣợc nhƣng lại đang là thách thức cho nhiều công ty khác Đối với doanh nghiệp ở các nƣớc đang phát triển khi tham gia hội nhập sâu rộng vào thƣơng mại quốc tế, xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả trong tƣơng lai là một nhu cầu cấp thiết, quyết định sự thành công và quy mô tăng trƣởng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tự tin hội nhập và cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa Đề tài “Xây dựng chuỗi cung ứng gạo xuất khẩu – Công ty lƣơng thực Bạc Liêu”, đƣợc thực hiện từ ngày 01/08/2013 tại nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Ô Môn trực thuộc Công ty lƣơng thực Bạc Liêu với mục tiêu tìm hiểu thực trạng hoạt động thu mua – sản xuất của Công ty, từ đó đƣa ra những phân tích, đánh giá những ƣu nhƣợc điểm công tác tổ chức quản lý thu mua - sản xuất của công ty Và hƣớng đến mục tiêu đề xuất mô hình chuỗi cung ứng cho hoạt động sản xuất gạo xuất khẩu của công ty Ngoài ra đề tài còn đƣa ra một số giải pháp giúp xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả SVTH: Huỳnh Thanh Bình Trang ii Luận văn tốt nghiệp TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KHOA CÔNG NGHỆ Cần Thơ, ngày 19 tháng 11 năm 2013 PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC: 2013 – 2014 1. Họ và tên sinh viên: Huỳnh Thanh Bình Ngành Quản Lý Công Nghiệp MSSV: 1101440 Khóa 36 2. Tên đề tài: “Xây dựng chuỗi cung ứng gạo xuất khẩu - Công ty lương thực Bạc Liêu”. 3. Địa điểm thực hiện: Công ty lƣơng thực Bạc Liêu, Số 166, đƣờng Võ Thị Sáu, Phƣờng 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu. 4. Họ và tên cán bộ hƣớng dẫn: Th.s Phạm Thị Vân, Giảng viên Bộ môn Quản Lý Công Nghiệp, Khoa Công Nghệ, Trƣờng Đại Học Cần Thơ 5. Mục tiêu của đề tài:  Hiểu rõ đƣợc lý thuyết chuỗi cung ứng, xu hƣớng phát triển chuỗi cung ứng hiện nay.  Tìm hiểu đƣợc thực trạng hoạt động thu mua -sản xuất của công ty trong những năm gần đây  Phân tích, nhận định ƣu nhƣợc điểm của công tác tổ chức quản lý thu mua sản xuất tại công ty hiện nay.  Đề xuất giải pháp xây dựng thành công chuỗi cung ứng mặt hàng gạo xuất khẩu cho công ty. SVTH: Huỳnh Thanh Bình Trang iii Luận văn tốt nghiệp 6. Nội dung chính của đề tài: Tìm hiểu hiện trạng quản lý chuỗi cung ứng của Công ty Đề xuất xây dựng đƣợc chuỗi cung ứng gạo xuất khẩu phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất hiện tại cũng nhƣ định hƣớng phát triển của Công ty lƣơng thực Bạc Liêu. SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ Huỳnh Thanh Bình Ý KIẾN CỦA CBHD Ý KIẾN CỦA BỘ MÔN SVTH: Huỳnh Thanh Bình Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG LUẬN VĂN Trang iv Luận văn tốt nghiệp TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KHOA CÔNG NGHỆ Cần Thơ, ngày 19 tháng 11 năm 2013 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Cán bộ hƣớng dẫn: Th.s Phạm Thị Vân 2. Đề tài: “Xây dựng chuỗi cung ứng gạo xuất khẩu - Công ty lương thực Bạc Liêu”. 3. Sinh viên thực hiện: Huỳnh Thanh Bình MSSV: 1101440 4. Ngành: Quản Lý Công Nghiệp – Khóa 36 5. Nội dung nhận xét: a. Nhận xét về hình thức của LVTN: ……………………………………… ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… b. Nhận xét về nội dung: Đánh giá nội dung thực hiện đề tài: ………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Những vấn đề còn hạn chế: ………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… SVTH: Huỳnh Thanh Bình Trang v Luận văn tốt nghiệp c. Nhận xét đối với sinh viên thực hiên LVTN: ……………………………… ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... d. Kết luận, kiến nghị và điểm: ……………………………………………… ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Cần Thơ, ngày … tháng … năm … Cán bộ hƣớng dẫn Th.s Phạm Thị Vân SVTH: Huỳnh Thanh Bình Trang vi Luận văn tốt nghiệp TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KHOA CÔNG NGHỆ Cần Thơ, ngày 19 tháng 11 năm 2013 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN 1. Cán bộ phản biện 1: ……………………………………………………… 2. Cán bộ phản biện 2: ………………………………………………………… 3. Đề tài: “Xây dựng chuỗi cung ứng gạo xuất khẩu - Công ty lương thực Bạc Liêu”. 4. Sinh viên thực hiện: Huỳnh Thanh Bình MSSV: 1101440 5. Ngành: Quản Lý Công Nghiệp – Khóa 36 6. Nội dung nhận xét: a. Nhận xét về hình thức của LVTN: ……………………………………… ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… b. Nhận xét về nội dung: Đánh giá nội dung thực hiện đề tài: ………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Những vấn đề còn hạn chế: ………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… SVTH: Huỳnh Thanh Bình Trang vii Luận văn tốt nghiệp c. Nhận xét đối với sinh viên thực hiên LVTN: ……………………………… ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... d. Kết luận, kiến nghị và điểm: ……………………………………………… ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Cần Thơ, ngày … tháng … năm … Cán bộ phản biện 1 SVTH: Huỳnh Thanh Bình Cán bộ phản biện 2 Trang viii Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………… SVTH: Huỳnh Thanh Bình Trang ix Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN ............................................................................................................. i TÓM TẮT LUẬN VĂN ............................................................................................ ii PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP ............................................................... iii NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ..................................v NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN .................................. vii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ............................................................. ix MỤC LỤC ...................................................................................................................x DANH MỤC BẢNG .................................................................................................xv DANH MỤC HÌNH ................................................................................................ xvi BẢNG VIẾT TẮT .................................................................................................. xvii CHƢƠNG I ................................................................................................................1 GIỚI THIỆU..............................................................................................................1 1.1. Đặt vấn đề: .....................................................................................................1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu: .....................................................................................2 1.3. Phƣơng pháp nghiên cứu: ..............................................................................3 1.4. Phạm vi & giới hạn: .......................................................................................3 1.5. Nội dung: .......................................................................................................4 SVTH: Huỳnh Thanh Bình Trang x Luận văn tốt nghiệp CHƢƠNG II ..............................................................................................................5 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ................................................................................................5 2.1. Khái quát về chuỗi cung ứng: ...........................................................................5 2.1.1. Khái niệm chuỗi cung ứng (Supply Chain):...............................................5 2.1.2. Mục tiêu của chuỗi cung ứng: ....................................................................6 2.2. Cấu trúc và thành phần chuỗi cung ứng: ..........................................................7 2.2.1. Cấu trúc của chuỗi cung ứng: .....................................................................7 2.2.2. Các thành phần của chuỗi cung ứng:........................................................10 2 1 3 Xu hƣớng phát triển của chuỗi cung ứng: ................................................13 2.2. Khái quát chung về xây dựng chuỗi cung ứng: ..............................................14 2.2.1. Vai trò của phân phối trong chuỗi cung ứng: ...........................................14 2.2.2. Các mô hình mạng lƣới phân phối: ..........................................................15 2 2 2 1 Ngƣời sản xuất trữ hàng và giao hàng trực tiếp:................................16 2 2 2 2 Ngƣời sản xuất trữ hàng, giao hàng trực tiếp và kết hợp vận tải: ......17 2 2 2 3 Ngƣời đại lý trữ hàng và giao hàng theo kiện: ..................................19 2 2 2 4 Ngƣời đại lý trữ hàng và giao hàng chặng cuối: ................................20 2 2 2 5 Ngƣời sản xuất/ngƣời đại lý trữ hàng và khách hàng tự lấy hàng: ....22 2 2 2 6 Ngƣời bán lẻ trữ hàng và khách hàng tự lấy hàng: ............................23 SVTH: Huỳnh Thanh Bình Trang xi Luận văn tốt nghiệp CHƢƠNG III ...........................................................................................................24 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY LƢƠNG THỰC BẠC LIÊU ...............................24 3.1. Giới thiệu về công ty lƣơng thực Bạc Liêu: ...................................................24 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển: ..............................................................24 3 1 2 Cơ cấu tổ chức tại công ty: .......................................................................27 3.2. Các sản phẩm của công ty: .............................................................................29 3.3. Tình hình hoạt động sản xuất tại công ty lƣơng thực Bạc Liêu: ....................30 CHƢƠNG IV ...........................................................................................................31 HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG GẠO XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY LƢƠNG THỰC BẠC LIÊU ...............................................................31 4.1. Hiện trạng quản lý đầu vào: ............................................................................31 4.1.1. Kế hoạch sản xuất: ...................................................................................31 4.1.2. Phƣơng thức thu mua: ..............................................................................32 4.1.3. Kho chứa tại Công ty lƣơng thực Bạc Liêu: ............................................34 4.1.4. Phân tích SWOT hoạt động thu mua nguyên liệu của Công ty: ..............35 4 1 4 1 Điểm mạnh: ........................................................................................35 4 1 4 2 Điểm yếu: ...........................................................................................36 4 1 4 3 Cơ hội: ................................................................................................36 4.1.4.4. Thách thức: ........................................................................................37 4.2. Quá trình sản xuất: ..........................................................................................39 4.2.1. Tình hình sản xuất hiện tại của công ty:...................................................39 SVTH: Huỳnh Thanh Bình Trang xii Luận văn tốt nghiệp 4.2.2. Quy trình sản xuất gạo xuất khẩu của Công ty: .......................................40 4.2.3. Bao gói và nhãn mác cho các sản phẩm gạo: ...........................................44 4.3. Vận chuyển đầu vào (Inbound logistics): .......................................................45 4.4. Vận chuyển đầu ra (Outbound logistics): .......................................................46 4.5. Làm thủ tục hải quan: .....................................................................................47 CHƢƠNG V .............................................................................................................49 XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG GẠO XUẤT KHẨU – CÔNG TY LƢƠNG THỰC BẠC LIÊU ...................................................................................49 5 1 Đề xuất mô hình chuỗi cung ứng:...................................................................49 5.1.1. Các thành phần chính tham gia vào chuỗi cung ứng: ..............................49 5.1.2. Hình thức phân phối sản phẩm: ................................................................50 5 1 3 Đơn vị khởi xƣớng và giữ vai trò chủ đạo trong chuỗi cung ứng: ...........52 5.1.4. Mô hình chuỗi cung ứng gạo xuất khẩu – Công ty lƣơng thực Bạc Liêu: ..........................................................................................53 5 1 5 Cơ chế hợp tác giữa các thành phần trong chuỗi cung ứng đề xuất:........56 5.1.5.1. Thông tin: ...........................................................................................56 5.1.5.2. Sản xuất: .............................................................................................58 5.1.5.3. Tồn kho: .............................................................................................60 5.1.5.4. Vận chuyển: .......................................................................................61 5 1 5 5 Định vị: ..............................................................................................62 5.2. Một số giải pháp xây dựng hiệu quả mô hình chuỗi cung ứng gạo xuất khẩu tại Công ty lƣơng thực Bạc Liêu: ..........................................................................64 SVTH: Huỳnh Thanh Bình Trang xiii Luận văn tốt nghiệp 5.2.1. Xây dựng các tiêu chí đánh giá chọn ra các mắt xích phù hợp nhất tham gia vào chuỗi cung ứng: .....................................................................................64 5.2.2. Xây dựng kho cơ sở dữ liệu: ....................................................................64 5.2.3. Xây dựng cơ chế hợp tác giữa các mắt xích trong chuỗi: ........................65 CHƢƠNG VI ...........................................................................................................67 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ ....................................................................................67 6.1. Kết luận: ..........................................................................................................67 6.2. Kiến nghị: .......................................................................................................68 PHỤ LỤC ..................................................................................................................69 Phụ lục 1: Các chỉ tiêu chất lƣợng gạo nguyên liệu ..............................................69 Phụ lục 2: Các chỉ tiêu chất lƣợng gạo bán thành phẩm và thành phẩm ...............72 TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................75 SVTH: Huỳnh Thanh Bình Trang xiv Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Báo cáo chỉ tiêu thực hiện trong năm 2011, 2012 ....................................30 Bảng 4.1: Sản lƣợng gạo dự kiến cho năm 2013 ......................................................32 Bảng 4.2: Kế hoạch thu mua nguyên liệu theo quý trong năm 2013 ........................32 Bảng 4.3: Thời gian xử lý theo độ ẩm nguyên liệu ...................................................33 SVTH: Huỳnh Thanh Bình Trang xv Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Cấu trúc của chuỗi cung ứng.....................................................................10 Hình 2.2: Các thành phần cơ bản của chuỗi cung ứng..............................................12 Hình 2 3: Mô hình ngƣời sản xuất trữ hàng và giao hàng trực tiếp ..........................16 Hình 2 4: Mô hình ngƣời sản xuất trữ hàng, giao hàng trực tiếp và kết hợp vận tải ...........................................................................................................18 Hình 2 5: Mô hình ngƣời đại lý trữ hàng và giao hàng theo kiện .............................19 Hình 2.6: Mô hình ngƣời đại lý trữ hàng và giao hàng chặng cuối ..........................21 Hình 2 12: Mô hình ngƣời sản xuất/ngƣời đại lý trữ hàng và khách hàng tự lấy hàng..............................................................................................22 Hình 3 1: Sơ đồ tổ chức của công ty .........................................................................27 Hình 4 1: Quy trình xát đánh bóng gạo xuất khẩu – Công ty lƣơng thực Bạc Liêu ............................................................................................................40 Hình 4.2: Chuỗi vận chuyển cung ứng nguyên liệu đầu vào (inbound logistics) .....45 Hình 4.3: Chuỗi vận chuyển sản phẩm cuối cùng (outbound logistics) ...................46 Hình 5.1: Mô hình chuỗi cung ứng cho hoạt động sản xuất gạo xuất khẩu..............54 SVTH: Huỳnh Thanh Bình Trang xvi Luận văn tốt nghiệp BẢNG CHỮ VIẾT TẮT ATVSTP: An toàn vệ sinh thực phẩm BVTV: Bảo vệ thực vật Cty LTBL: Công ty lƣơng thực Bạc Liêu ĐBSCL: Đồng bằng Sông Cửu Long GLOBALGAP: Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (Global Good Agricultural Practices ) HTX: Hợp tác xã NAFIQAD: Cục Quản lý Chất lƣợng Nông lâm sản và Thuỷ sản (National Agro – Forestry – Fisheries Quality Assurance Department) SC: Chuỗi cung ứng (Supply Chain) SCM: Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management) SWOT: Điểm mạnh (Strengths), Điểm yếu (Weaknesses), Cơ hội (Opportunities) và Thách thức (Threats) VIETFOOD: Hiệp hội Lƣơng thực Việt Nam VietGAP: Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam (Vietnamese Good Agricultural Practices) VNC&PTĐBSCL: Viện nghiên cứu và phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long SVTH: Huỳnh Thanh Bình Trang xvii Chương I: Giới thiệu CHƢƠNG I GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề: Theo Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, tổng diện tích lúa cả nƣớc ƣớc đạt khoảng 7.76 triệu ha, tăng 108 nghìn ha so với năm 2011 và sản lƣợng cả năm ƣớc đạt 43.7 triệu tấn, tăng 1 45 triệu tấn so với năm 2011, tổng giá trị xuất khẩu hơn 3 7 tỉ USD Đây đƣợc coi là thành công lớn của ngành lúa gạo Việt Nam trong một năm đầy biến động về tài chính, giá cả vật tƣ nông nghiệp tăng cao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất của Việt Nam, cung cấp hơn một nửa sản lƣợng lúa gạo của cả nƣớc, đƣa Việt Nam trở thành nƣớc xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới, toàn vùng sản lƣợng ƣớc đạt 24.6 triệu tấn, chiếm 56.29% sản lƣợng cả nƣớc Ngƣời Việt Nam luôn xem gạo là hạt ngọc nó nuôi sống ngƣời dân Việt suốt mấy ngàn năm Gạo giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lƣơng thực quốc gia và xuất khẩu mang về nguồn ngoại tệ to lớn cho đất nƣớc. Trong xu hƣớng toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của thƣơng mại quốc tế, đặc biệt là sự hình thành lý thuyết về xây dựng và quản lý chuỗi cung ứng đang đặt ra cho các nền kinh tế những thách thức về kiểm soát và tích hợp dòng luân chuyển hàng hóa, thông tin và tài chính một cách hiệu quả. Vì thế, việc xây dựng một chuỗi cung ứng hoạt động hiệu quả cho ngành sản xuất gạo xuất khẩu là một bƣớc đi tất yếu, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất lúa gạo ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng nhƣ tạo ra sức cạnh tranh hiệu quả cho mặt hàng chủ lực này trong xu thế cạnh tranh khốc liệt và những yêu cầu khắt khe về tiêu SVTH: Huỳnh Thanh Bình Trang 1 Chương I: Giới thiệu chuẩn chất lƣợng. Ở Việt Nam, chuỗi cung ứng còn là khái niệm khá mới mẻ chƣa đƣợc coi trọng nhƣ các nƣớc phát triển. Công tác tổ chức quản lý sản xuất hiện nay còn nhiều hạn chế và thiếu tính bền vững. Việc áp dụng lý thuyết chuỗi cung ứng để xây dựng mô hình chuỗi cung ứng đối với các công ty (doanh nghiệp) sản xuất gạo xuất khẩu giúp đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng với một chi phí nhỏ nhất, phù hợp với xu hƣớng chuyên môn hóa theo hƣớng hiện đại, và quả thực đó là mô hình hiệu quả trong chiến lƣợc đƣa Việt Nam chở thành nƣớc xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Một trong những công ty góp phần đƣa hạt gạo Việt đi khắp nơi trên thế giới là công ty lƣơng thực Bạc Liêu, trực thuộc tổng công ty lƣơng thực miền Nam. Với tất cả lý do trên, tôi đã chọn đề tài “Xây dựng chuỗi cung ứng gạo xuất khẩu – Công ty lƣơng thực Bạc Liêu” làm đề tài luận văn tốt nghiêp cho mình Qua đề tài này tôi mong rằng có thể giúp bản thân tổng hợp lại tất cả những kiến thức đã học ở trƣờng trong những năm qua để làm hành trang cho mình khi bƣớc vào đời và sau đó có thể phần nào giúp ích cho quá trình quản lý chuỗi cung ứng gạo xuất khẩu của Công ty lƣơng thực Bạc Liêu. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu:  Hiểu rõ đƣợc lý thuyết chuỗi cung ứng, xu hƣớng phát triển chuỗi cung ứng hiện nay.  Tìm hiểu đƣợc thực trạng hoạt động thu mua -sản xuất của công ty trong những năm gần đây  Phân tích, nhận định ƣu nhƣợc điểm của công tác tổ chức quản lý thu mua -sản xuất tại công ty hiện nay.  Đề xuất giải pháp xây dựng thành công chuỗi cung ứng mặt hàng gạo xuất khẩu cho công ty. SVTH: Huỳnh Thanh Bình Trang 2
- Xem thêm -