Tài liệu Website quản lý và tra cứu kết quả xổ số của một tỉnh

  • Số trang: 112 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC WEBSITE QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ CỦA MỘT TỈNH Sinh viên thực hiện Cán bộ hƣớng dẫn Lâm Thành Danh Ths. Phan Phƣơng Lan MSSV: 1081372 MSCB: 1232 Cần Thơ, 2012 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC WEBSITE QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ CỦA MỘT TỈNH Sinh viên thực hiện Cán bộ hƣớng dẫn Lâm Thành Danh MSSV: 1081372 Ths. Phan Phƣơng Lan MSCB: 1232 Cán bộ phản biện Ths. Trƣơng Thị Thanh Tuyền Ths. Phan Huy Cƣờng Luận văn đƣợc bảo vệ tại: Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ Thông tin, Trƣờng Đại học Cần Thơ vào ngày 10 tháng 5 năm 2012 Mã số đề tài: Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Thƣ viện Khoa Công nghệ Thông tin, Trƣờng Đại học Cần Thơ  Website: http://www.cit.ctu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn đến cô Phan Phƣơng Lan, giảng viên khoa Công nghệ thông tin trƣờng đại học Cần Thơ. Trong suốt thời gian hƣớng dẫn cô luôn tận tình hƣớng dẫn em hoàn thành đề tài. Mặc dù cô rất bận rộn nhƣng em cô luôn dành thời gian cho em đến báo cáo tiến độ hàng tuần khá đều đặn. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô trong khoa công nghệ thông tin đã tận tình giảng dạy em kiến thức chuyên môn để hôm nay em có thể hoàn thành đề tài này. MỤC LỤC CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ...................................................................................... 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................. 1 1.2. LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ................................................................. 1 1.3. PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI ................................................................................. 1 1.4. HƢỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ .................................................................. 2 1.4.1. Về lý thuyết .............................................................................................. 2 1.4.2. Về kỹ thuật ............................................................................................... 2 1.4.3. Phƣơng pháp thu thập thông tin ............................................................... 2 1.4.4. Kết hoạch thực hiện .................................................................................. 2 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ........................................................................... 4 2.1. QUY TRÌNH PHẦN MỀM ............................................................................. 4 2.2. MÔ HÌNH THÁC NƢỚC ............................................................................... 4 2.3. NGÔN NGỮ HTML ....................................................................................... 5 2.3.1. Giới thiệu .................................................................................................. 5 2.3.2. Cấu trúc trang HTML .............................................................................. 5 2.3.3. Giải thích một số thẻ thông dụng trong HTML........................................ 5 2.4. NGÔN NGỮ PHP ........................................................................................... 6 2.4.1. Giới thiệu .................................................................................................. 6 2.4.2. Cú pháp trong PHP ................................................................................... 6 2.4.3. Biến trong PHP ......................................................................................... 7 2.5. MYSQL ........................................................................................................... 7 2.6. NGÔN NGỮ JAVASCRIPT ........................................................................... 7 2.6.1. Giới thiệu .................................................................................................. 7 2.6.2. Biến và kiểu dữ liệu trong JavaScript ...................................................... 8 2.7. KỸ THUẬT AJAX.......................................................................................... 8 2.8. NGÔN NGỮ JQUERY ................................................................................... 8 2.8.1. JQUERY ................................................................................................... 8 2.8.2. Các hỗ trợ của jQuery............................................................................... 9 2.8.3. Một số cách chọn thành phần trong jQuery ............................................. 9 2.8.4. Một số sự kiện trong jQuery ..................................................................... 9 CHƢƠNG 3: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..................................... 10 3.1. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN ...................................... 10 3.2. ĐẶC TẢ YÊU CẦU ...................................................................................... 10 3.2.1. Mục đích ................................................................................................. 10 3.2.2. Tổng quan ............................................................................................... 10 3.2.3. Các yêu cầu giao tiếp .............................................................................. 12 3.2.4. Chi tiết một số chức năng đặc trƣng ....................................................... 13 3.3. Thiết kế .......................................................................................................... 32 3.3.1. Mục đích ................................................................................................. 32 3.3.2. Thiết kế kiến trúc .................................................................................... 32 3.3.3. Thiết kế dữ liệu ....................................................................................... 34 3.3.4. Thiết kế một số chức năng đặc trƣng ..................................................... 45 3.4. KIỂM THỬ.................................................................................................... 74 3.4.1. Mục đích ................................................................................................. 74 3.4.2. Môi trƣờng kiểm thử .............................................................................. 74 3.4.3. Các trƣờng hợp kiểm thử ........................................................................ 75 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .................................................................................... 104 1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC ................................................................................. 104 1.1. Về lý thuyết ................................................................................................. 104 1.2. Về chƣơng trình ........................................................................................... 104 2. HẠN CHẾ....................................................................................................... 104 3. HƢỚNG PHÁT TRIỂN ................................................................................. 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 105 KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT Viết tắt Ý nghĩa CSDL Cơ sở dữ liệu CMND Chứng minh nhân dân TÓM TẮT Ngày nay, nhu cầu chơi xổ số của mọi ngƣời ngày càng cao. Yêu cầu về sự đa dạng của các loại hình xổ số cũng tăng. Việc quản lý và tra cứu kết quả xổ số bằng tin học tỏ ra rất hiệu quả. Nó giúp thông tin kết quả xổ số đến với ngƣời dùng nhanh hơn và công việc quản lý các thông tin ngƣời trúng thƣởng, kết quả xổ số cũng ít xảy ra sai sót hơn. Do đó, tạo ra một website quản lý và tra cứu kết quả xổ số làm một việc làm cần thiết. Website xây dựng cung cấp chức năng quản lý, tìm kiếm: loại xổ số, lịch mở thƣởng, giải thƣởng, kết quả, ngƣời trúng thƣởng, đại lý và nhận trả vé số. Website phân ngƣời dùng thuộc các nhóm khác nhau: ban quản trị, ban giám đốc, ban quản lý, nhóm ngƣời dùng là khách. Mỗi nhóm có chức năng nhóm chức năng khác nhau. Website đƣợc xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. ABSTRACT Nowadays, people playing lottery are increasing. The types of lottery are required be grown. Managing and searching the lottery results by appplying information technology are considered effectively. That helps the players get the lotterys result faster. That also makes the management jobs about lottery results and winner’s information be less mistakes. Thus, it is need to make a “website managing and searching the lottery resultsof a province”. Website was built to support users to manage, search about types of lottery, awards, lottery results, winners, ledent, agents and selling lottery tickets. There are three user groups on website: group of administrators, group of board of directors, group of managements and visitors. Each group is support different functions. Website is built using web programming laguage PHP and database management system MySQL. TỪ KHOÁ Xổ số, xổ số kiến thiết, xổ số điện toán, trực tiếp kết quả xổ số. Luận văn tốt nghiệp đại học CBHD: Ths. Phan Phƣơng Lan CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ Xổ số là một loại hình giải trí “ích nƣớc lợi nhà”. Đây là một nguồn đóng góp ngân sách lớn cho các tỉnh hàng năm. Do số lƣợng ngƣời chơi ngày càng nhiều và các loại hình xổ số cũng ngày càng đa dạng nên yêu cầu đặt ra phải quản lý tốt các khâu trong quá trình phát hành vé số, quay thƣởng, kết quả xổ số, lƣu giữ thông tin ngƣời trúng thƣởng,... Tin học phát triển đã tạo thuận lợi lớn giúp việc quản lý trở nên dễ dàng hơn bằng cách xây dựng một hệ thống web quản lý và tra cứu kết quả xổ số cho mỗi tỉnh. Với cách giải quyết này sẽ đáp ứng đƣợc các yêu cầu quản lý hiệu quả hơn. Đồng thời, ngƣời dùng có thể dễ dàng hơn trong việc tra cứu kết quả xổ số, lịch mở thƣởng,... Vì vậy, đề tài xây dựng “website quản lý và tra cứu kết quả xổ số của một tỉnh” đƣợc thực hiện nhằm giải quyết vấn đề trên. 1.2. LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Các website quản lý và tra cứu kết quả xổ số của một tỉnh đã từng đƣợc phát triển trƣớc đây. Ngày nay, hầu nhƣ các tỉnh đều đã có một website tra cứu kết quả xổ số riêng. Một vài website tra cứu kết quả xổ số tiêu biểu nhƣ:  Xổ số thủ đô: http://www.xosothudo.com.vn/  Xổ số kiến thiết Cần Thơ: http://xsktcantho.com.vn/  Xổ số kiến thiết Bình Dƣơng: http://www.xosobinhduong.com.vn Các website về tra cứu kết quả xổ số hiện nay đều không chia sẽ về tài liệu và mã nguồn. Bên cạnh đó, do không có quyền truy xuất vào các chức năng quản lý của các website trên nên tôi không thể đánh giá đƣợc mức độ hoàn thiện của chúng. 1.3. PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI Xây dựng đƣợc website có các chức năng đáp ứng các yêu cầu sau:  Quản lý đƣợc các loại hình xổ số  Quản lý các kết quả xổ số của mỗi loại hình xổ số  Quản lý đƣợc ngƣời trúng thƣởng  Quản lý các đại lý và vé số phát hành SVTH: Lâm Thành Danh Trang 1 Luận văn tốt nghiệp đại học CBHD: Ths. Phan Phƣơng Lan  Tra cứu đƣợc kết quả xổ số  Phân quyền cho nhiều nhóm ngƣời dùng sử dụng hệ thống  Xây dựng chức năng trực tiếp kết quả xổ số 1.4. HƢỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1.4.1. Về lý thuyết Nắm vững các phƣơng pháp tổ chức, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu và nắm vững quy trình làm phần mềm. Hiểu mô hình ứng dụng web. Ngôn ngữ MySQL và ngôn ngữ lập trình web PHP. 1.4.2. Về kỹ thuật Dùng công cụ PowerDesigner 15.1 để phân tích và thiết kế các mô hình: mô hình quan hệ thực thể, mô hình vật lý,… Sử dụng ngôn ngữ lập trình web là PHP để cài đặt chƣơng trình ứng dụng. Dùng công cụ Macromedia Dreamweaver CS5 để thiết kế website. Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL Server. Sử dụng các công cụ: Adobe Photoshop CS2, ngôn ngữ Javascript, jQuery, kỹ thuật Ajax để website tăng thêm tính thân thiện với ngƣời dùng. 1.4.3. Phƣơng pháp thu thập thông tin  Tìm hiểu các loại hình xổ số và các cách thức mở thƣởng bằng việc tra cứu trên Internet, quan sát thực tế.  Tìm hiểu cách thức phát hành vé số của công ty bằng phỏng vấn  Tìm hiểu cách tra cứu vé số bằng cách truy cập vào các website đã xây dựng trƣớc đó. 1.4.4. Kết hoạch thực hiện Tuần 1, 2 3,4 Công việc + Tìm hiểu đề tài + Viết mô tả hệ thống + Nghỉ tết SVTH: Lâm Thành Danh Trang 2 Luận văn tốt nghiệp đại học 5 6 7 CBHD: Ths. Phan Phƣơng Lan + Xây dựng mô hình CMD cho hệ thống + Viết đặc tả các chức năng + Viết đặc tả các chức năng + Xem lại và chỉnh sửa mô hình CMD + Thiết kế tổng thể cho hệ thống + Thiết kế chi tiết cho tất cả các chức năng cập nhật, thống kê, báo 8,9,10 cáo + Viết tài liệu thiết kế chi tiết + Cập nhật một số đặc tả + Lập trình và kiểm thử module 11-14 + Cập nhật một số thiết kế chi tiết + Viết tài liệu kiểm thử 15, 16 17 + Tích hợp các module + Kiểm thử tích hợp và cập nhật tài liệu (nếu cần) + Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống + Kiểm thử hệ thống và cập nhật tài liệu (nếu cần) SVTH: Lâm Thành Danh Trang 3 Luận văn tốt nghiệp đại học CBHD: Ths. Phan Phƣơng Lan CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1. QUY TRÌNH PHẦN MỀM Quy trình phát triển phần mềm là một cấu trúc bao gồm tập hợp các thao tác và các kết quả tƣơng quan sử dụng trong việc phát triển để sản xuất ra một sản phẩm phần mềm. Các thuật ngữ tƣơng tự là vòng đời phần mềm và quy trình phần mềm. Đây đƣợc coi là một thành phần tập con của vòng đời phát triển hệ thống. Có một số mô hình cho việc xây dựng các quy trình này, mỗi mô hình mô tả các phƣơng thức cũng nhƣ các nhiệm vụ hoặc thao tác cần đƣợc thực hiện trong cả quá trình. 2.2. MÔ HÌNH THÁC NƢỚC Mô hình thác nƣớc (tiếng Anh: waterfall model) là một mô hình của quy trình phát triển phần mềm, trong đó quy trình phát triển trông giống nhƣ một dòng chảy, với các pha đƣợc thực hiện theo trật tự nghiêm ngặt và không có sự quay lui hay nhảy vƣợt pha là:  Phân tích yêu cầu và tài liệu đặc tả  Phân tích hệ thống và thiết kế  Thực hiện và kiểm thử từng thành phần  Kiểm thử  Cài đặt và bảo trì Thực tế cho thấy đến những giai đoạn sau mới có khả năng nhận ra sai sót trong những giai đoạn trƣớc và phải quay lại để sửa chữa. Do đó, mô hình đƣợc sử dụng trong đề tài này là mô hình thác nƣớc dạng lặp (Iterative Waterfall). SVTH: Lâm Thành Danh Trang 4 Luận văn tốt nghiệp đại học CBHD: Ths. Phan Phƣơng Lan Hình 1: Mô hình thác nước dạng lặp (Iterative Waterfall) 2.3. NGÔN NGỮ HTML 2.3.1. Giới thiệu HTML (hay Hypertext Markup Language-Ngôn ngữ liên kết siêu văn bản) là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn dùng lập trình các tài liệu World Wide Web, tài liệu là các tập tin văn bản đơn giản Ngôn ngữ HTML dùng các thẻ hoặc các đoạn mã lệnh để chỉ cho các trình duyệt(Web browsers) cách hiển thị các thành phần của trang nhƣ text và các thành phần đồ hoạ ,và đáp lại những thao tác của ngƣời dùng bởi các thao tác ấn phím và nhắp chuột. 2.3.2. Cấu trúc trang HTML Tiêu đề trang Nội dung của trang 2.3.3. Giải thích một số thẻ thông dụng trong HTML  Thẻ ..: Là thẻ đóng và mở trang HTML. SVTH: Lâm Thành Danh Trang 5 Luận văn tốt nghiệp đại học CBHD: Ths. Phan Phƣơng Lan  Thẻ .. : Là thẻ chƣa thông tin liên quan đến trang HTML và là nơi để nhúng các tập tin định dang trang hay các tập tin ngôn ngữ script cho trang HTML.  Thẻ : Là thẻ chứa nội dung tiêu đề của một trang HTML.  Thẻ .. : Là thẻ chứa nội dung của trang HTML  Thẻ .. : Là thẻ chứa địa chỉ liên kết đến một trang HTML khác hoặc đến một nơi nào đó trong cùng một trang HTML. Ví dụ: Link đến Google.  Thẻ
: Là thẻ xuống dòng và bắt đầu một đoạn văn bản mới. 2.4. NGÔN NGỮ PHP 2.4.1. Giới thiệu PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") là một script chạy trên server. PHP sẽ trả về kết quả cho trình duyệt là một trang HTML. PHP hỗ trợ làm việc với hiều hệ quản trị CSDL khác nhau: Mysql, Informix, SQL, Oracle, Sybase,... PHP là phần mềm mã nguồn mở, miễn phí và chạy đƣợc trên nhiều platforms (Unix, Linix, Windows). 2.4.2. Cú pháp trong PHP Ví dụ: in ra màn hình chuỗi “Hello World” Khối lệnh PHP script bắt đầu với . Khối lệnh có thể đƣợc đặt bất cứ nơi nào trong tài liệu. Mỗi lệnh cách nhau bởi dấu ;. Có 2 lệnh cơ bản để in ra màn hình: echo và print. Ví dụ: echo “Hello World”; và print “Hello World”; SVTH: Lâm Thành Danh Trang 6 Luận văn tốt nghiệp đại học CBHD: Ths. Phan Phƣơng Lan 2.4.3. Biến trong PHP Biến đƣợc bắt đầu bằng dấu $. Tên biến đƣợc bắt đầu bằng một ký tự chữ cái hoặc dấu _ và có phân biệt chữ hoa và chữ thƣờng. Ví dụ: $bien, $_ten. Một số biến có sẵn trong PHP:  $_GLOBALS: Tất cả các biến trong phạm vi toàn cục của script  $_SERVER: Tập hợp biến môi trƣờng cua Web Server  $_GET, $_POST: Biến đƣợc cung cấp bởi chuỗi yêu cầu URL cho script  $_COOKIE: Biến cung cấp HTTP_cookies cho script  $_FILES: Biến cung cấp HTTP POST file uploads cho script  $_ENV: Biến cung cấp môi trƣờng cho Script  $_REQUEST: cung cấp các $_GET, $_POST, $_COOKIE 2.5. MYSQL MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng cho các ứng dụng vừa và nhỏ. MySQL hỗ trợ chuẩn SQL. MySQL là phần mềm mã nguồn mở và miễn phí, chạy đƣợc trên nhiều platforms (Unix, Linix, Windows). 2.6. NGÔN NGỮ JAVASCRIPT 2.6.1. Giới thiệu JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản thực thi trên phía Client, thƣờng đƣợc nhúng vào các trang HTML để tạo ra các trang web sinh động. JavaScript là ngôn ngữ thông dịch. Ứng dụng của JavaScript: Viết trang HTML sinh động Cung cấp thông tin về browser Xuất động trang HTML Tạo cookie Kiểm tra dữ liệu trƣớc khi submit Bắt và xử lý các sự kiện SVTH: Lâm Thành Danh Trang 7 Luận văn tốt nghiệp đại học CBHD: Ths. Phan Phƣơng Lan 2.6.2. Biến và kiểu dữ liệu trong JavaScript Biến đƣợc khai báo bằng từ khoá var (biến cục bộ) hoặc không có từ khoá var (biến toàn cục). Biến trong JavaScript có phân biệt chữ hoa và chữ thƣờng. Ví dụ: var a=5; (biến toàn cục) b=19; (biến toàn cục) Mỗi câu lệnh trong JavaScript phân cách nhau bởi dấu ; hoặc xuống dòng. Kiểu dữ liệu đƣợc chuyển tự động trong JavaScript. 2.7. KỸ THUẬT AJAX Ajax là viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML - kỹ thuật kết hợp hai tính năng mạnh của JavaScript đƣợc các nhà phát triển đánh giá rất cao:  Gửi yêu cầu (request) đến máy chủ mà không cần nạp lại trang  Phân tách và làm việc với XML Ajax là sự phối hợp của nhiều công nghệ:  Trình bày trang web dựa trên XHTML và CSS, các chuẩn của W3C  Biểu diễn động và tƣơng tác sử dụng Document Object Model, chuẩn của W3C  Trao đổi và xử lý dữ liệu dùng XML và XSLT, chuẩn của W3C  Thu hồi dữ liệu bất đối xứng dùng XmlHttpRequest  Dùng JavaScript để liên kết mọi thứ lại với nhau 2.8. NGÔN NGỮ JQUERY 2.8.1. JQUERY jQuery là một Javascript Framework, một thƣ viện kiểu mới của Javascript hỗ trợ các nhà lập trình web tạo ra các tƣơng tác động trên website. SVTH: Lâm Thành Danh Trang 8 Luận văn tốt nghiệp đại học CBHD: Ths. Phan Phƣơng Lan 2.8.2. Các hỗ trợ của jQuery JQuery đơn giản hóa cách viết Javascript và tăng tốc độ xử lý các sự kiện trên trang web, giúp tiết kiệm thời gian và công sức rất nhiều so với việc ngồi viết javascript theo cách thông thƣờng. JQuery có thể:  Hƣớng tới các thành phần trong HTML  Thay đổi giao diện của một trang web (bằng cách thay đổi định dạng CSS của bất cứ thành phần nào trong HTML ngay cả khi trang web đã đƣợc tải thành công)  Thay đổi nội dung của tài liệu  Tƣơng tác với ngƣời dùng  Tạo hiệu ứng động cho những thay đổi của tài liệu  Lấy thông tin từ Server mà không cần tải lại trang 2.8.3. Một số cách chọn thành phần trong jQuery  $("*"): chọn tất cả thành phần  $("p"): chọn thành phần là đoạn văn  $("p.intro"): chọn thành phần là đoạn văn với lớp tên “intro”  $("p#intro"): chọn thành phần là đoạn văn với id là “intro”  $(":even"): chọn thành phần với số thứ tự chẵn  $(":odd"): chọn thành phần với số thứ tự lẻ 2.8.4. Một số sự kiện trong jQuery  $(document).ready(function): xảy ra khi trang web đã đƣợc tải về hoàn chỉnh  $(“Bộ chọn”).click(function): xảy ra khi ngƣời dùng click chuột lên một thành phần  $(“Bộ chọn”).dblclick(function): xảy ra khi ngƣời dùng double click chuột lên một thành phần  $(“Bộ chọn”).focus(function): xảy ra khi ngƣời dùng đang chọn một thành phần  $(“Bộ chọn”).mouseover(function): xảy ra khi ngƣời dùng rê chuột lên một thành phần SVTH: Lâm Thành Danh Trang 9 Luận văn tốt nghiệp đại học CBHD: Ths. Phan Phƣơng Lan CHƢƠNG 3: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN Hệ thống quản lý và tra cứu kết quả xổ số bao gồm 3 nhóm ngƣời làm việc chính: ban quản lý hệ thống, ban giám đốc và ban quản trị. Nhóm các ngƣời dùng thuộc ban quản lý chịu trách nhiệm quản lý các thông tin của hệ thống nhƣ:  Quản lý kết quả xổ số của công ty theo định kỳ  Quản lý thông tin các cá nhân trúng thƣởng  Quản lý thông tin phát hành vé Nhóm ngƣời dùng thuộc ban giám đốc đảm nhiệm các công việc nhƣ:  Quản lý các loại hình xổ số  Quản lý các giải thƣởng của từng loại xổ số  Quản lý lịch mở thƣởng của các loại xổ số  Quản lý nhân viên  Quản lý các đại lý  Thực hiện tạo ra các thống kê theo định kỳ Nhóm ngƣời dùng thuộc ban quản trị chịu trách nhiệm điều hành hệ thống 3.2. ĐẶC TẢ YÊU CẦU 3.2.1. Mục đích Đặc tả yêu cầu cở bản đối với hệ thống website nhằm giúp ngƣời dùng biết cách sử dụng các chức năng cơ bản của hệ thống. Cho ngƣời dùng của thuộc từng nhóm thấy đƣợc những gì có thể làm và không thể làm trên hệ thống website. 3.2.2. Tổng quan  Các nhóm ngƣời dùng: o Ban quản lý o Ban giám đốc o Ban quản trị o Ngƣời dùng là khách  Các chức năng của hệ thống: o Đăng nhập SVTH: Lâm Thành Danh Trang 10 Luận văn tốt nghiệp đại học CBHD: Ths. Phan Phƣơng Lan o Cập nhật thông tin cá nhân o Cập nhật ngƣời dùng o Cập nhật nhóm ngƣời dùng o Cập nhật quyền ngƣời dùng o Cập nhật loại xổ số o Cập nhật giải thƣởng o Cập nhật cách trúng thƣởng o Cập nhật lịch mở thƣởng o Cập nhật kết quả xổ số o Cập nhật ngƣời trúng thƣởng o Cập nhật đại lý o Cập nhật phát hành vé o Tra cứu kết quả xổ số o Tra cứu giải thƣởng o Tra cứu lịch mở thuởng o Dò số tự động o Xem trực tiếp kết quả xổ số o In kết quả xổ số o Tìm kiếm đại lý o Tìm kiếm ngƣời trúng thƣởng o Thống kê và in danh sách ngƣời trúng thƣởng o Thống kê và in báo cáo phát hành vé số o Thống kê và in danh sách đại lý  Bảng nhóm ngƣời dùng - chức năng: Nhóm ngƣời dùng Chức năng  Đăng nhập  Cập nhật thông tin cá nhân Ban quản lý  Cập nhật kết quả xổ số  Cập nhật ngƣời trúng thƣởng  Cập nhật phát hành vé SVTH: Lâm Thành Danh Trang 11 Luận văn tốt nghiệp đại học CBHD: Ths. Phan Phƣơng Lan  Tra kết quả xổ số  Tìm kiếm đại lý  Tìm kiếm ngƣời trúng thƣởng  Đăng nhập  Cập nhật thông tin cá nhân  Cập nhật loại xổ số  Cập nhật giải thƣởng  Cập nhật cách trúng thƣởng  Cập nhật lịch mở thƣởng  Cập nhật đại lý Ban giám đốc  Tra kết quả xổ số  Tìm kiếm đại lý  Tìm kiếm ngƣời trúng thƣởng  Thống kê và in danh sách ngƣời trúng thƣởng  Thống kê và in báo cáo phát hành vé số  Thống kê và in danh sách đại lý  Tra kết quả xổ số  Tra cứu giải thƣởng Ngƣời dùng khách  Tra cứu lịch mở thuởng  Dò số tự động  Xem trực tiếp kết quả xổ số  In kết quả xổ số Ban quản trị  Có toàn quyền trên hệ thống 3.2.3. Các yêu cầu giao tiếp  Giao diện người dùng o Phải đơn giản o Dễ hiểu SVTH: Lâm Thành Danh Trang 12 Luận văn tốt nghiệp đại học CBHD: Ths. Phan Phƣơng Lan o Màu sắc hài hoà, dễ chịu o Các tính năng đƣợc hỗ trợ đầy đủ và dễ tìm thấy  Giao tiếp phần cứng o Máy in o Hệ thống mạng  Giao tiếp phần mềm o Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Mysql Server o Web server: Apache. o Adobe reader o Microsoft Office word 2003 (hoặc cao hơn)  Giao tiếp truyền tin o Tất cả yêu cầu đều đƣợc thực hiện qua hệ thống mạng. Thời gian đáp ứng một yêu cầu phụ thuộc vào giao thức mạng. 3.2.4. Chi tiết một số chức năng đặc trƣng 3.2.4.1. Chức năng cập nhật loại xổ số a. Mô tả Cho phép ban thành viên là ban giám đốc có thể thêm, sửa, xoá loại xổ số  Mức ƣu tiên: cao b. Tác nhân:  Ngƣời dùng thuộc ban quản lý b. Các yêu cầu chức năng: Mã yêu cầu: REQ1 Tên yêu cầu: Thêm loại xổ số mới Đối tƣợng sử dụng:  Nhân viên thuộc ban quản lý  Nhân viên thuộc ban quản trị Tiền điều kiện:  Đối tƣợng sử dụng đăng nhập thành công Cách xử lý: 1. Ngƣời dùng chọn chức năng thêm loại xổ số mới SVTH: Lâm Thành Danh Trang 13
- Xem thêm -