Tài liệu Vietnam intimex joint stock corporation

  • Số trang: 104 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Hồng Minh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................................1 1.1.Giới thiệu tổng quan về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội số 52 - Handico 52....................................................................3 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty.......................................................3 1.1.1.1 Thông tin chung về công ty...............................................................................3 1.1.1.2 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.....................................................4 1.1.2. Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2006 – 2009.................................................................................................................................7 1.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty..................................................................................11 1.1.3.1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty............................14 1.1.3.2. Phân cấp quản lý.............................................................................................14 1.1.3.3.Chức năng nhiệm vụ các phòng Công ty:........................................................15 1.1.3.3.1. Phòng tổ chức lao động............................................................................15 1.1.3.3.2. Phòng kế hoạch kỹ thuật:.........................................................................15 1.1.3.3.3. Phòng tài chính kế toán............................................................................16 1.1.3.3.4. Các Ban quản lý dự án.............................................................................17 1.1.3.3.5. Các xí nghiệp xây lắp trực thuộc..............................................................18 1.1.3.3.6.Các đội, xưởng sản xuất trực thuộc công ty..............................................19 1.1.4. Khái quát về hoạt động đấu thầu của Công ty trong giai đoạn 2006 – 2009.....22 1.1.4.1. Số lượng gói thầu và hình thức tham dự thầu.................................................22 1.1.4.2.Hình thức tham dự thầu...................................................................................24 1.1.4.3.Đặc điểm chung của các gói thầu Công ty tham gia.......................................24 1.2.Thực trạng công tác dự thầu của Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội số 52 – Handico 52..............................................................................................................26 1.2.1.Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu của Công ty Handico 52.....26 1.2.1.1.Nhân tố bên trong.............................................................................................27 1.2.1.2.Nhân tố bên ngoài............................................................................................37 1.2.2. Qui trình và nội dung các giai đoạn của công tác dự thầu tại Công ty Handico52........................................................................................................................41 1.2.2.1. Thu thập thông tin, xem xét hồ sơ mời thầu....................................................43 1.2.2.2. Ra quyết định dự thầu.....................................................................................43 1.2.2.3.Mua và nghiên cứu Hồ sơ mời thầu.................................................................43 1.2.2.4. Lập Hồ sơ dự thầu...........................................................................................44 1.2.2.5. Trình duyệt, hoàn thiện, photo, đóng gói và nộp hồ sơ dự thầu.....................48 1.2.2.6. Thương thảo và ký kết hợp đồng.....................................................................48 1.2.2.7. Hậu đấu thầu...................................................................................................48 1.2.3 Phân tích công tác dự thầu một gói thầu cụ thể mà Công ty tham gia và trúng thầu..................................................................................................................................48 1.2.3.1.Thu thập thông tin gói thầu và ra quyết đinh dự thầu.....................................49 1.2.3.2. Lập hồ sơ dự thầu............................................................................................50 1.2.3.3. Nộp hồ sơ dự thầu và tham gia buổi mở thầu.................................................58 1.2.3.4. Thương thảo và ký hợp đồng..........................................................................58 1.3. Đánh giá về công tác dự thầu của Công ty HANDICO 52......................................58 1.3.1. Những thành tựu đạt được trong công tác dự thầu và nguyên nhân để đạt được những kết quả đó.............................................................................................................59 SVTH:Lê Thị Mai Phương CQ483766 Lớp: Kinh tế Đầu tư 48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Hồng Minh 1.3.1.1. Những thành tựu đạt được..............................................................................59 1.3.1.2.Nguyên nhân của các thành tựu trên...............................................................63 1.3.2.Những hạn chế còn tồn tại trong công tác đấu thầu và nguyên nhân của những hạn chế đó........................................................................................................................65 1.3.2.1. Những hạn chế còn tồn tại..............................................................................65 1.3.2.1.1.Hạn chế về năng lực:.................................................................................65 1.3.2.1.2.Hạn chế trong công tác thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường............66 1.3.2.1.3.Hạn chế trong công tác lập Hồ sơ dự thầu................................................67 1.3.2.1.4..Hạn chế trong công tác giám sát thi công xây dựng công trình...............67 1.3.2.1.5.Hạn chế trong công tác marketing, quảng cáo hình ảnh Công ty.............67 1.3.2.2.Nguyên nhân của những hạn chế trên..............................................................68 1.3.2.2.1.Nguyên nhân chủ quan..............................................................................68 1.3.2.2.2.Nguyên nhân khách quan..........................................................................69 2.1. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới......................................72 2.1.1. Phân tích vị thế của công ty phương pháp SWOT..............................................72 2.1.2.Phương hướng phát triển của Công ty trong tương lai.......................................75 2.1.3. Định hướng công tác đấu thầu của công ty trong tương lai...............................76 2.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty HANDICO 52 ..............................................................................................................................................81 2.2.1 Nâng cao năng lực tài chính của Công ty.............................................................81 2.2.1.1.Mở rộng các kênh huy động vốn, đa dạng hóa các nguồn vốn........................81 2.2.1.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn......................................................................82 2.2.2. Nâng cao năng lực máy móc thiết bị của Công ty...............................................83 2.2.3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công nhân viên nói chung và cán bộ soạn thảo Hồ sơ dự thầu nói riêng..........................................................................................84 2.2.4. Nâng cao chất lượng công tác thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường........87 2.2.5.Các giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu........................................................88 2.2.5.1. Hoàn thiện Hồ sơ mời thầu.............................................................................88 2.2.5.2. Thực hiện tốt các hợp đồng đã trúng thầu......................................................89 2.2.5.3. Mở rộng thị phần, chiếm lĩnh thị trường.........................................................90 2.2.6.Các giải pháp công tác giám sát thi công xây dựng công trình...........................91 2.2.7. Xây dựng bộ phận marketing, PR hình ảnh Công ty..........................................92 2.3.Một số kiến nghị với nhà nước....................................................................................92 2.3.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về Đấu thầu.......................................................92 2.3.2. Tăng cường cơ chế giám sát và thanh tra hoạt động đấu thầu..........................94 2.2.3.Tiếp tục quá trình đơn giản hóa các thủ tục hành chính....................................94 2.3.4. Tăng cường hiệu quả của hệ thống thông tin về đấu thầu, nghiên cứu triển khai hệ thống đấu thầu qua mạng.................................................................................95 KẾT LUẬN.........................................................................................................................97 SVTH:Lê Thị Mai Phương CQ483766 Lớp: Kinh tế Đầu tư 48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Hồng Minh DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Danh mục các bảng sử dụng Bảng 1.1. Danh sách các đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư Phát Triển Nhà Hà Nội…………………………………………………………………...9 Bảng 1.2. Báo cáo tình hình tài chính của Công ty………………………………...10 Bảng 1.3.Doanh thu và lợi nhuận Công ty giai đoạn 2006 – 2009………………...11 Bảng 1.4:Báo cáo tình hình thực hiện giá trị sản xuất kinh doanh tháng 12/2009 và kế hoạch tháng 1/2010……………………………………………………………. 13 Bảng 1.5.Kết quả tham gia đấu thầu của Công ty HANDICO 52………………... 26 Bảng 1.6.Số lượng các gói thầu trúng thầu giai đoạn 2006 – 2009 ……………….29 Bảng 1.7: Cơ cấu nguồn vốn của Công ty…………………………………………32 Bảng 1.8: Danh mục thiết bị hiện có của công ty………………………………… 34 Bảng 1.9. Kê khai cán bộ chuyên môn kỹ thuật …………………………………..37 Bảng 1.10:Vay tín dụng của Công ty……………………………………………... 43 Bảng 1.11.:Danh sách cán bộ chủ chốt điều hành thi công tại công trường……….54 Bảng1.12. Tổng hợp giá dự thầu…………………………………………………..55 Bảng1.13: Chi tiết giá dự thầu ( trích dẫn)………………………………………...57 Bảng 1.14.Giá trị vật tư đến chân công trình……………………………………....57 Bảng 1.15: Phân tích đơn giá dự thầu ( Trích dẫn) ………………………………..59 Bảng 1.16: Danh mục những hợp đồng do Công ty thực hiện …………………….63 Bảng 1.17: Giá trị trúng thầu của Công ty giai đoạn 2006 – 2009 ………………..66 Bảng 1.18.Danh mục các dự án do Công ty trực tiếp chủ đầu tư và hợp tác đầu tư ……………………………………………………………………………………...67 Bảng 2.1 Bảng Ma trận SWOT ……………………………………………………75 Bảng 2.2.Danh mục các công trình chuyển tiếp trong năm 2009 …………………80 Danh mục các biểu đồ Biểu đồ 1.1.tốc độ tăng doanh thu thuần của Công ty giai đoạn 2006-2009..……..12 Biểu đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức của Công ty …………………………………………..14 Biểu đồ 1.3:Hình thức đấu thầu các gói thầu Công ty trúng thầu………………….28 Biểu đồ 1.4:Tỷ lệ thắng thầu giai đoạn 2006-2009………………………………...30 Biểu đồ 1.5.Sơ đồ tổ chức hiện trường ……………………………………………60 SVTH:Lê Thị Mai Phương CQ483766 Lớp: Kinh tế Đầu tư 48C Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Hồng Minh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT: PCCC: phòng cháy chữa cháy PCCN: phòng chống cháy nổ CB: cán bộ CP: cổ phần TD: tín dụng SXKD: sản xuất kinh doanh AT: an toàn SVTH:Lê Thị Mai Phương CQ483766 Lớp: Kinh tế Đầu tư 48C Khóa luận tốt nghiệp -1- GVHD: TS. Nguyễn Hồng Minh LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam đang trên đà phát triển và hội nhập toàn cầu theo xu thế phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới. Đứng trước xu thế hội nhập, toàn cầu hóa đó, các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội đón nhận thuận lợi trước sự tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiếp cận các nguồn ngoại hối, học tập phương thức quản lý từ các tập đoàn nước ngoài… nhưng cũng đồng thời phải đối diện với nhiều thách thức từ sự cạnh tranh khốc liệt từ các tập đoàn kinh tế quốc tế vốn có nhiều ưu thế hơn chúng ta. Muốn xây dựng một nền kinh tế phát triển hơn, chúng ta cần quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, vững chắc làm tiền đề cho việc kiến thiết một nền kinh tế phát triển vững mạnh. Hệ thống cơ sở hạ tầng tốt sẽ tạo sự tin tưởng cho các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp nước ngoài, khuyến khích họ đầu tư vào Việt Nam; từ đó thu hút nhiều hơn vốn đầu tư đầu tư nước ngoài, mở rộng nguồn vốn cho một đất nước nhỏ bé đang phát triển như Việt Nam. Đối với ngành xây dựng trong nước, không có lợi thế về vốn cũng như kinh nghiệm và công nghệ, thực sự chúng ta đứng trước nhiều khó khăn trong thời kỳ mở cửa hội nhập hiện nay. Sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52, em nhận thấy đây là một Công ty tiềm năng dù hiện tại nguồn vốn còn nhỏ bé, chưa phải là một doanh nghiệp có nhiều bề dày trong ngành xây lắp. Tuy nhiên cùng với đội nhân viên giàu nhiệt huyết, trình độ chuyên môn tốt Công ty có thể tiến rất xa trong thời gian tới.Công ty hoạt động trong ngành xây lắp nên hoạt động đấu thầu đóng một vai trò không nhỏ với sự thành công của Công ty. Dù hoạt động tương đối hiệu quả nhưng bộ phận đấu thầu tại Công ty chưa được chuyên môn hóa thực sự, còn vấp phải một số khó khăn do phải chia sẻ nguồn lực. Với quá trình nghiên cứu thực tập tại Công ty, nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác đầu thầu tới sự phát triển của Công ty nên em đã chọn đề tài “Nâng cao khả năng thắng thầu tại Công ty Đầu tư – Phát triển nhà Hà Nội số 52 – HANDICO 52” Do hạn chế về mặt thời gian và kiến thức nên có lẽ bài viết của em còn nhiều điểm chưa hoàn thiện, em rất mong nhận được những góp ý quí báu từ thầy giáo hướng dẫn để em tiếp tục hoàn thiện chuyên đề tốt nghiệp của mình. Kết cấu đề tài gồm hai chương: SVTH:Lê Thị Mai Phương CQ483766 Lớp: Kinh tế Đầu tư 48C Khóa luận tốt nghiệp -2- GVHD: TS. Nguyễn Hồng Minh Chương 1: Thực trạng công tác tham dự thầu tại công ty HANDICO52 Chương 2: Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu tại Công ty HANDICO 52 Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn và các cô chú, các anh chị tại Công ty HANDICO 52 đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. SVTH:Lê Thị Mai Phương CQ483766 Lớp: Kinh tế Đầu tư 48C Khóa luận tốt nghiệp -3- GVHD: TS. Nguyễn Hồng Minh NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 52 – HANDICO 52 Chương 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 52 – HANDICO 52 1.1.Giới thiệu tổng quan về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội số 52 - Handico 52 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52 (HANDICO52) là một trong những đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, hoạt động trên các lĩnh vực chính là xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản. Sau một thời gian thành lập và hoạt động HANDICO52 đã và đang từng bước khẳng định được uy tín, thương hiệu trên thị trường, giá trị sản xuất kinh doanh không ngừng gia tăng, thị trường, thị phần được mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Bộ máy tổ chức HANDICO52 được xây dựngdựa trên nền tảng quản lý khoa học hiện đạivà chuyên nghiệp, bao gồm hệ thống quản lý điều hành và hệ thống quản lý kinh doanh trực tiếp. Bên cạnh đó, hệ thống các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể xã hội khác không ngừng được HANDICO52 củng cố, duy trì góp phần bổ trợ hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 1.1.1.1 Thông tin chung về công ty Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 52 Tên giao dịch: NUMBER 52 HA NOI HOUSING INVESTMENT AND HANDICO 52., JSC DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15 Tòa nhà 8C Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, quận Website: Mail: Hai Bà Trưng , thành phố Hà Nội. Handico52.com.vn Handico52@yahoo.com SVTH:Lê Thị Mai Phương CQ483766 Lớp: Kinh tế Đầu tư 48C Khóa luận tốt nghiệp -4- GVHD: TS. Nguyễn Hồng Minh Giấy phép kinh doanh số: 0103007872 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Điện thoại: 043.623.0809 – 043.623.0801 Người đại diện theo pháp luật của công ty : Chức danh: Tổng giám đốc Họ và tên : Nguyễn Mạnh Hào Giới tính : Nam Sinh ngày : 01/06/1966 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam 1.1.1.2 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty  Lập, quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà, khu dân cư, khu đô thị mới, khu công nghiệp, kho tàng bến bãi, giao thông thủy lợi.  Dịch vụ quản lý ,vận hành, khai thác sau đầu tư các dự án khu đô thị, khu nhà ở, khu công nghiệp, kho tàng, bến bãi và các dự án, bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất);  Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông đô thị (cấp nước, thoát nước, chiếu sáng), hạ tầng kỹ thuật đô thị , công nghiệp, đường dây và trạm biến áp đến 35KV, thủy lợi, bưu điện, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí;  Kinh doanh nhà, khách sạn; kinh doanh Lữ khách nội địa, quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch; Kinh doanh công viên cây xanh, công viên nước, vườn giải trí, khu vui chơi giải trí (trừ các loại hình vui chơi, giải trí nhà nước cấm); Kinh doanh các dịch vụ thể thao : Bể bơi nước nóng, nước lạnh, dịch vụ sân goft, tennis, cầu lông, bóng bàn, bida, bơi thuyền, câu cá, thể dục thể hình – thẩm mỹ ( không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar);  Dịch vụ mua bán , tư vấn , môi giới bất động sản, kinh doanh nhà đất;  Kinh doanh vật liệu xây dựng, Kinh doanh xuất nhập khẩu hành hóa, vật tư, máy móc thiết bị phục vụ chuyên ngành xây dựng.  Vận tải hàng hóa đường bộ.  Dịch vụ làm thủ tục hải quan và khai thuế hải quan.  Dịch vụ cảng và bến cảng.  Cung cấp , xây dựng, lắp đặt , bảo hành , bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho các khu dân cư và đô thị mới, khu công nghiệp, văn phòng, siêu thị như: hệ thống thông gió cấp nhiệt, điều hòa không khí , thang máy , camera quan SVTH:Lê Thị Mai Phương CQ483766 Lớp: Kinh tế Đầu tư 48C Khóa luận tốt nghiệp -5- GVHD: TS. Nguyễn Hồng Minh sát, thiết bị chống đột nhập , báo động , phòng cháy chữa cháy, ghi âm, ghi hình.  Kinh doanh các thiết bị khoa học kỹ thuật (trừ các loại Nhà nước cấm).  Tư vấn và thi công gia cố các loại nền móng công trình xây dựng ( không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình).  Xây dựng lắp đặt đường dây điện và trạm biến áp đến 220KV.  Buôn bán , lắp đặt, sữa chữa , bảo trì, thuê và cho thuê máy móc thiết bị trong lĩnh vực : công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, giao thông vận tải, tự động hóa, đo lường, điều khiển , máy tính , điện tử, điện lạnh, bưu chính, viễn thông, phát thanh và truyền hình.  Buôn bán hàng ; thủ công mỹ nghệ, đồ dùng cá nhân và gia đình, văn phòng phẩm, lương thực thực phẩm, rượu , bia, nước giải khát, thuốc lá (không bao gồm kinh doanh quán Bar) , hóa phẩm, mỹ phẩm ( trừ hóa chất Nhà nước cấm và mỹ phẩm có hại cho sức khỏe con người).  Sản xuất buôn bán, sữa chữa , bảo dưỡng, trông giữ, thuê, cho thuê ô tô và các loại máy móc, phương tiện giao thông đường bộ.  Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh .  Kinh doanh khai thác và sản xuất các loại cửa kính, nhựa đường, và các loại vật liệu dùng trong xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi.  Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.  Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp.  Xây dựng các công trình giao thông , đường bộ , cầu cảng .  Xây dựng các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải, khoan khai thác nước ngầm. SVTH:Lê Thị Mai Phương CQ483766 Lớp: Kinh tế Đầu tư 48C Khóa luận tốt nghiệp -6- GVHD: TS. Nguyễn Hồng Minh Bảng 1.1. Danh sách các đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư Phát Triển Nhà Hà Nội Stt 1 2 3 4 Cô ng ty CP Đầ u tư và Ph át tri ển nh à Hà Nộ i số 22 (H A N DI C O 22 ): 5 Cô ng ty CP Đầ Tên đơn vị Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO) Công ty Tài chính Cổ phần HANDICO Công ty TNHH nhà nước một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội Địa chỉ Nhà điều hành Làng Sinh viên HACINCO, Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Tầng 3, tòa nhà Thăng Long, 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Số 25 phố Văn Miếu – phường Văn Miếu – Quận Đống Đa- Hà Nội Số 13, ngõ Yên Thế, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa – Hà Nội 59 Trần Phú, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An SVTH:Lê Thị Mai Phương CQ483766 Lớp: Kinh tế Đầu tư 48C Khóa luận tốt nghiệp -7- GVHD: TS. Nguyễn Hồng Minh u tư và ph át tri ển nh à Hà Nộ i số 30 6 7 Cô ng ty CP Đầ u tư và Ph át tri ển nh à Hà Nộ i số 36 (H A N DI C O N O3 6., JS Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 17 Nhà N09 – Tổ 64 – Phố Trung Kính – P. Yên Hòa – Q. Cầu Giấy – Hà Nội SVTH:Lê Thị Mai Phương CQ483766 Km3 - QL 23B Tiên Dương – Đông Anh – Hà Nội Lớp: Kinh tế Đầu tư 48C Khóa luận tốt nghiệp C) 8 Cô ng ty CP Ki nh do an h ph át tri ển và đô thị Hà Nộ i (H A N H U D) 9 Cô ng ty CP Tư vấ n Đầ u tư xâ y dự ng và ph át tri -8- GVHD: TS. Nguyễn Hồng Minh Xã Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội Số 69 Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội SVTH:Lê Thị Mai Phương CQ483766 Lớp: Kinh tế Đầu tư 48C Khóa luận tốt nghiệp -9- GVHD: TS. Nguyễn Hồng Minh ển đô thị Hà Nộ i (H A CI D) 10 Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68 (HANDICO68) 11 Cô ng ty Tà i chí nh Cổ ph ần H A N DI C O Tầng 3, tòa nhà Thăng Long, 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 12 13 14 Cô ng ty CP Đầ u tư xâ y dự ng và Nhà F4 Trung Yên, đường Trung Hòa, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 9 Hà Nội Số 560 Nguyễn Văn Cừ - Q. Long Biên (HANCO 9) – Hà Nội Công ty CP Đầu tư xây dựng Phát triển nhà Số 37 Nguyễn Đình Chiểu - Q. Hai Bà số 7 Hà Nội (HANDICO 7) Trưng - Hà Nội Số 124 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà nội SVTH:Lê Thị Mai Phương CQ483766 Lớp: Kinh tế Đầu tư 48C Khóa luận tốt nghiệp - 10 Minh GVHD: TS. Nguyễn Hồng Ph át tri ển nh à Hà Nộ i số 6 (H A N DI C O6 ) 15 16 Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển nhà Hà Nội số 5 (HANDICO 5) Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52 Số 135 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội Tầng 15 - Tòa nhà 8C, Tạ Quang Bửu, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội ( Nguồn website www.handico52.com) 1.1.2. Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2006 – 2009 Trong thời gian qua công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 52 đã tham gia lập, xây dựng và tổ chức quản lý các dự án đầu tư như: khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, khu đô thị Mỹ Đình,dự án đầu tư khu nhà ở của cán bộ chiến sỹ Cục cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp- Bộ công an, dự án đầu tư khu nhà ở đô thị Cẩm Phả- Quảng Ninh và nhiều dự án kinh doanh bất động sản khác… Tổ chức thi công xây lắp các công trình xây lắp có qui mô lớn như: tòa nhà văn phòng thương mại Thái Thịnh- thành phố Hà Nội, trụ sở làm việc Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Phú Mỹ, trụ sở cục thuế tỉnh Cao Bằng, trụ sở cục thuế - Hà Đông, nhà chung cư và khu đô thị Nam Trung Yên, thủy điện Nậm Mức, thủy điện A Vương, đường Bản Trại – Trung Thành… và nhiều công trình xây dựng khác đạt yêu cầu chất lượng hiệu quả cao. Bảng 1.2. Báo cáo tình hình tài chính của Công ty Đơn vị : triệu đồng STT Chỉ tiêu SVTH:Lê Thị Mai Phương CQ483766 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Lớp: Kinh tế Đầu tư 48C Năm 2009 Khóa luận tốt nghiệp - 11 Minh GVHD: TS. Nguyễn Hồng 1 2 Tổng tài sản có Tổng tài sản lưu động 11.248,753.506 3 4 5 Tổng tài sản nợ Tài sản nợ lưu động Lợi nhuận trước thuế 5.363,429.301 5.257,780.453 19.794,260.929 15.917,298.645 35.720,425.508 12.947,442.644 12.841,793.796 1.641,203.365 2.024,288.548 6 7 Lợi nhuận sau thuế Doanh thu 1.181,666.423 35.396,240.113 1.457,487.755 76.707,146.335 8.938,517.184 41.298,743.204 52.378,276.257 37.791,235.860 19.549,175.168 19.549,175.168 2.176,079.646 3.023,534.805 1.749,568.036 98.910,975.557 19.765,235.514 19.765,235.514 2.176,944541 118.235,673.67 ( Nguồn Báo cáo tài chính của Công ty giai đoạn 2006 – 2009) Bảng 1.3.Doanh thu và lợi nhuận Công ty giai đoạn 2006 – 2009 Đơn vị : Triệu đồng Năm Doanh thu 2006 2007 2008 35.396,240.113 76.707,146.335 98.910,975.557 118.235,673.67 116.7% 28.5% 19.5% 1.457,487.755 1.749,568.036 2.176,944541 23.34% 20.03% 24.4% Tốc độ tăng liên hoàn Lợi nhuận sau thuế 1.181,666.123 Tốc độ tăng liên hoàn 2009 (Nguồn: tính toán của tác giả từ số liệu của Phòng Kế toán giai đoạn 2006 – 2009 ) Nhận xét: SVTH:Lê Thị Mai Phương CQ483766 Lớp: Kinh tế Đầu tư 48C Khóa luận tốt nghiệp - 12 Minh GVHD: TS. Nguyễn Hồng Trong các năm qua, lợi nhuận công ty HANDICO52 liên tục tăng, năm 2006 là 1,6 tỷ đến năm 2007 đã tăng lên 2 tỷ, năm 2008 là gần 2,2 tỷ. Doanh thu của công ty cũng tăng rất nhanh, năm 2006 là 35,4 tỷ, năm 2007 đã tăng hơn gấp đôi là 76,7 tỷ. Năm 2008 do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nên doanh thu tăng với tốc độ thấp hơn năm 2007 , đạt 98,9 tỷ. Đến năm 2009 doanh thu lại bắt đầu phục hồi đạt 118,2 tỷ tăng 19,5% so với năm 2008. Bên cạnh việc phát triển mạnh lĩnh vực thi công xây lắp truyền thống với nhiều công trình nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, thủy điện… có giá trị lớn trên phạm vi toàn quốc, lĩnh vực đầu tư cũng đang dần trở thành lĩnh vực mũi nhọn trong định hướng phát triển của Công ty với nhiều dự án do Công ty trực tiếp làm chủ đầu tư và hợp tác đầu tư, điển hình như: dự án khu nhà ở cán bộ chiến sỹ cục cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp – Bộ Công an, Tòa nhà Văn phòng Thái Thịnh, Khu chung cư Giảng Võ, Khu nhà ở cán bộ chiến sỹ Tổng cục Kỹ thuật – Bộ Công an… Ngoài ra công tác đổi mới công nghệ, áp dụng mô hình sản xuất tiên tiến, hiện đại với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh luôn được HANDICO52 quan tâm và duy trì. Ngoài các hoạt động trên, Công ty còn tham gia đầu tư xây dựng các công trình dưới hình thưc tự đầu tư hoặc hợp tác đầu tư nhằm tìm kiếm lợi nhuận và thu hút nguồn vốn đồng thời quảng bá thương hiệu của mình. SVTH:Lê Thị Mai Phương CQ483766 Lớp: Kinh tế Đầu tư 48C Khóa luận tốt nghiệp - 13 - GVHD: TS. Nguyễn Hồng Minh Bảng 1.4:Báo cáo tình hình thực hiện giá trị sản xuất kinh doanh tháng 12/2009 và kế hoạch tháng 1/2010 (Triệu đồng) STT Nội dung KH tháng 12/2009 Thực hiện tháng 12/2009 Lũy kế trong năm đến báo cáo KH năm 2010 KH quí I/2010 KH tháng 1/2010 39.215 12.872 13.072 600 200 27.031 27.031 9.010 9.010 I 1 Tổng giá trị sản xuất kinh doanh Giá trị SXKD nhận thầu xây lắp 5234 5.034 12063 11.963 73499 72.099 2 3 II 1 2 Giá trị đầu tư dự án Giá trị sản xuất kinh doanh khác Tổng doanh thu Doanh thu từ nhận thầu xây lắp Doanh thu từ đầu tư dự án 200 100 1400 195.360 125.360 38.615 70.000 3.524 3.524 8.374 8.374 50.470 50.470 87.752 87.752 3 Doanh thu từ sản xuất kinh doanh khác III 4 5 IV Nộp ngân sách Lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận / vốn chủ sở hữu Lao động tiền lương Tổng số lao động ( người ) 100 100 100 300 300 300 Thu nhập bình quân (nghìn đồng/tháng) 3000 3000 3000 4000 4000 4000 (Nguồn: Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty Handico 52) SVTH:Lê Thị Mai Phương CQ483766 Lớp: Kinh tế Đầu tư 48C Khóa luận tốt nghiệp - 14 - GVHD: TS. Nguyễn Hồng Minh . 1.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Biểu đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức của Công ty Bộ máy quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh trực tiếp SVTH:Lê Thị Mai Phương CQ483766 Lớp: Kinh tế Đầu tư 48C Khóa luận tốt nghiệp - 15 - GVHD: TS. Nguyễn Hồng Minh Đại hội đồng cổ đông - Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ đã được cụ thể hóa tại Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị - Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty , có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích , quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. Quyền hạn và nhiệm vụ của hội đồng quản trị đã dược nêu rõ tại điều lệ của công ty. - Hội đồng quản trị của công ty gồm 5 người. Ban kiểm soát - Ban kiểm soát là người thay mặt các cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị của công ty. Chức năng , nhiệm vụ của ban Kiểm soát đã được cụ thể hóa tại Điều lệ. Ban tổng giám đốc công ty - Cơ cấu Ban tổng giám đốc công ty + Tổng giám đốc điều hành : 01 người. + Phó tổng giám đốc chuyên môn : 04 người - Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về nhiệm vụ thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ đã được cụ thể hóa tại điều lệ công ty. - Các Phó tổng giám đốc Công ty do Tổng giám đốc công ty đề xuất , Hội đồng quản trị phê duyệt và ra quyết định , các Phó tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ theo quyết định phân công công tác. - Phó tổng giám đốc có nhiệm vụ giúp các Tổng giám đốc điều hành Công ty theo sự phân công của Chủ tịch hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch hội đồng quản trị và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền. Các phòng ban chức năng , Công ty thành viên , xí nghiệp , ban quản lý dự án, các đội xây dựng , xưởng sản xuất trực thuộc: SVTH:Lê Thị Mai Phương CQ483766 Lớp: Kinh tế Đầu tư 48C Khóa luận tốt nghiệp - - 16 - GVHD: TS. Nguyễn Hồng Minh Có nhiệm vụ thực hiện các công việc do ban Tổng giám đốc giao, hoàn thành các công việc được giao theo đặc điểm riêng của từng thành phòng. Các phòng ban và các đơn vị có cơ cấu như sau:  Các Công ty thành viên Là các đơn vị do Công ty đầu tư góp vốn hoạt động theo Luật Doanh nghiệp , Công ty chỉ đạo và điều hành thông qua người đại diện vốn góp.  Các phòng ban chức năng nghiệp vụ trong Công ty bao gồm:  Ban trợ lý thư ký.  Phòng Tổ chức lao động.  Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.  Phòng Tài chính kế toán.  Phòng Đầu tư.  Các Ban quản lý dự án  Ban quản lý dự án số 1.  Ban quản lý dự án số 2.  Ban quản lý dự án số 3.  Các xí nghiệp xây dựng trực thuộc Công ty.  Xí nghiệp đầu tư & xây dựng số 1.  Xí nghiệp xây dựng số 2.  Xí nghiệp xây dựng số 3.  Xí nghiệp xây dựng số 4.  Xí nghiệp xây dựng số 5.  Xí nghiệp xây lắp điện dân dụng và công nghiệp.  Các đội xây dựng trực thuộc công ty  Đội xây dựng số 1.  Đội xây dựng số 2.  Đội xây dựng số 3.  Đội xây sựng số 4.  Đội thi công cơ giới số 5.  Các xưởng gia công, sản xuất trực thuộc Công ty.  Xưởng gia công , sản xuất số 1.  Xưởng gia công , sản xuất số 2. Mọi hoạt động của các phòng ban , xí nghiệp, đội xây dựng , các xưởng gia công phải tuân thủ theo qui định trong Điều lệ của Công ty và bản Qui chế nội bộ của Công ty. SVTH:Lê Thị Mai Phương CQ483766 Lớp: Kinh tế Đầu tư 48C
- Xem thêm -