Tài liệu Việt nam hội nhập thương mại tự do asean - afta một xu thế tất yếu

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong tÊt c¶ c¸c nhiÖm vô cña qu¶n lý , qu¶n lý con ngêi lµ nhiÖm vô trung t©m vµ quan träng nhÊt v× tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò ®Òu phô thuéc vµo møc ®é thµnh c«ng cña qu¶n trÞ con ngêi, nã lµ mèi quan hÖ h÷u c¬ gi÷a c¸c ®èi tîng cña qu¶n lý. ThËt vËy , qu¶n trÞ nh©n sù cã mÆt trong bÊt kú mét tæ chøc hay mét doanh nghiÖp nµo, nã cã mÆt ë tÊt c¶ c¸c phßng ban, c¸c ®¬n vÞ… TÇm quan träng cña yÕu tè con ngêi trong bÊt cø mét doanh nghiÖp hay mét tæ chøc nµo dï chóng cã tÇm vãc lín ®Õn ®©u , ho¹t ®éng trong bÊt cø mét lÜnh vùc nµo còng lµ mét thùc tÕ hiÓn nhiªn kh«ng phñ nhËn ®îc . Trong doanh nghiÖp , mçi con ngêi lµ mét thÕ giíi riªng biÖt , nÕu kh«ng cã ho¹t ®éng qu¶n lý th× ai thÝch lµm g× th× lµm , mäi viÖc sÏ trë nªn v« tæ chøc , v« kû luËt ,c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù sÏ gióp gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy , nã lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña mét doanh nghiÖp .ChÝnh v× vËy em ®· chän ®Ò tµi: “Ph©n tÝch mèi quan hÖ h÷u c¬ gi÷a c¸c ®èi tîng cña qu¶n lý doanh nghiÖp . T¹i sao nãi qu¶n lý vÒ thùc chÊt vµ tríc hÕt lµ qu¶n lý con ngêi ” Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy C« ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy. Do thêi gian vµ kh¶ n¨ng cã h¹n nªn bµi tiÓu luËn cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ , sai sãt.m¾c ph¶i. V× vËy em rÊt mong ®îc nh÷ng lêi chØ b¶o cña c¸c ThÇy, C« ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn tèt h¬n bµi tiÓu luËn nµy. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Néi dung Ch¬ng I Lý luËn chung vÒ qu¶n lý doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý doanh nghiÖp §· cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ qu¶n lý, sau ®©y lµ mét vµi kh¸i niÖm: Qu¶n lý lµ qu¸ tr×nh lµm viÖc víi ngêi kh¸c vµ th«ng qua ngêi kh¸c ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu cña tæ chøc trong mét m«i trêng biÕn ®éng.Trung t©m cña qu¸ tr×nh lµ viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi nguyªn bÞ h¹n chÕ. Qu¶n lý lµ mét qu¸ tr×nh lµm cho nh÷ng ho¹t ®éng ®îc hoµn thµnh víi hiÖu qu¶ cao, b»ng c¸ch th«ng qua nh÷ng ngêi kh¸c Qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cã chñ ®Ých cña chñ thÓ qu¶n lý ®Õn ®èi tîng qu¶n lý mét c¸ch liªn tôc, cã tæ chøc, liªn kÕt c¸c thµnh viªn trong tæ chøc hµnh ®éng nh»m ®¹t tíi môc tiªu víi kÕt qu¶ tèt nhÊt Qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cã chñ ®Ých, cã híng ®Ých cña chñ thÓ qu¶n lý lªn ®èi tîng vµ kh¸ch thÓ qu¶n lý nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt c¸c tiÒm n¨ng, c¸c c¬ héi cña tæ chøc ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra trong ®iÒu kiÖn biÕn ®éng cña m«i trêng 2. C¸c ®èi tîng qu¶n lý §èi tîng cña qu¶n lý bao gåm qu¶n lý con ngêi, qu¶n lý tµi s¶n, nguyªn vËt liÖu, trang thiÕt bÞ m¸y mãc…cña c«ng ty. Nhng quan träng nhÊt vÉn lµ qu¶n lý con ngêi. Qu¶n lý con ngêi cã vai trß to lín ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp , nã lµ ho¹t ®éng bÒ s©u ch×m bªn trong doanh nghiÖp nhng l¹i quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp Qu¶n lý ®îc thùc hiÖn th«ng qua 5 bíc c«ng viÖc sau: Tiªu M« t¶ X¸c ®Þnh §¸nh gi¸ XÕp lo¹i chuÈn vÒ C«ng viÖc c«ng viÖc c«ng viÖc c«ng viÖc nh©n sù *Bíc 1: M« t¶ c«ng viÖc ThiÕt lËp mét b¶n liÖt kª vÒ c¸c nhiÖm vô , chøc n¨ng , quyÒn h¹n , c¸c ho¹t ®éng thêng xuyªn vµ ®ét xuÊt, c¸c ph¬ng tiÖn vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc, c¸c quan hÖ trong c«ng viÖc…. §Ó m« t¶ c«ng viÖc trong thùc tÕ cã sö dông mét sè ph¬ng ph¸p sau: - Quan s¸t : Quan s¸t trùc tiÕp, xem c«ng viÖc ®îc thùc hiÖn nh thÕ nµo t¹i n¬i lµm viÖc. - TiÕp xóc trao ®æi : Ph¬ng ph¸p nµy ®îc thùc hiÖn víi chÝnh nh÷ng ngêi lµm c«ng viÖc ®ã , víi cÊp trªn trùc tiÕp cña hä , ®«i khi víi ®ång nghiÖp cña hä. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cuéc tiÕp xóc trao ®æi sÏ cho phÐp ta thu nhËp ®îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt , t¹o c¬ héi ®Ó trao ®æi vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cha râ rµng . Trong khi quan s¸t cã thÓ sö dông mét sè dông cô cÇn thiÕt nh : giÊy bót ®Ó ghi chÐp, ®ång hå ®Ó bÊm giê. *Bíc 2: X¸c ®Þnh c«ng viÖc Lµ viÖc thiÕt lËp mét v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ nhiÖm vô , chøc n¨ng , quyÒn h¹n , c¸c ho¹t ®éng thêng xuyªn ®ét xuÊt , c¸c mèi quan hÖ trong c«ng t¸c , c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng viÖc. B»ng viÖc xem xÐt c¸c th«ng tin thu thËp tõ thùc tÕ trong b¶n m« t¶ , cã thÓ ph¸t hiÖn ra c¸c ®iÓm bÊt hîp lý cÇn thay ®æi , nh÷ng néi dung thõa cÇn lo¹i bá vµ nh÷ng néi dung thiÕu cÇn bæ xung. Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®îc b¶n m« t¶ c«ng viÖc míi theo tiªu chuÈn cña c«ng viÖc. * Bíc 3: §Ò ra c¸c tiªu chuÈn vÒ nh©n sù Lµ nh÷ng yªu cÇu chñ yÕu vÒ n¨ng lùc , phÈm chÊt , h×nh thøc mµ ngêi ®¶m nhËn c«ng viÖc ph¶i ®¹t ®îc. §èi víi c¸c c«ng viÖc kh¸c nhau , sè lîng vµ møc ®é yªu cÇu còng kh¸c nhau. Nh÷ng yªu cÇu hay ®îc ®Ò cËp ®Õn : Søc khoÎ (thÓ lùc vµ trÝ lùc), tr×nh ®é häc vÊn , tuæi t¸c, kinh nghiÖm , ngo¹i h×nh , së thÝch c¸ nh©n , hoµn c¶nh gia ®×nh… C¸c tiªu chuÈn ®a ra sÏ ®îc x¸c ®Þnh râ ë møc nµo: cÇn thiÕt , rÊt cÇn thiÕt hay chØ lµ mong muèn. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *Bíc 4: §¸nh gi¸ c«ng viÖc Lµ viÖc ®o lêng vµ ®¸nh gi¸ tÇm quan träng cña mçi c«ng viÖc . ViÖc ®¸nh gi¸ c«ng viÖc ph¶i chÝnh x¸c, kh¸ch quan , ®©y lµ mét nhiÖm vô hÕt søc quan träng , bëi v× gi¸ trÞ vµ tÇm quan träng cña mçi c«ng viÖc ®îc ®¸nh gi¸ sÏ lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh møc ®·i ngé t¬ng xøng cho c«ng viÖc nµy . ChÊt lîng cña c«ng t¸c ®¸nh gi¸ phô thuéc vµo ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸. * Bíc 5: XÕp lo¹i c«ng viÖc Nh÷ng c«ng viÖc ®îc ®¸nh gi¸ t¬ng ®¬ng nh nhau sÏ ®îc xÕp vµo thµnh mét nhãm. ViÖc xÕp lo¹i c«ng viÖc nh thÕ nµy rÊt tiÖn lîi cho c¸c nhµ qu¶n lý trong c«ng viÖc 3. Mèi quan hÖ h÷u c¬ gi÷a c¸c ®èi tîng qu¶n lý doanh nghiªp §©y lµ mèi quan hÖ kh«ng thÓ thiÕu trong qu¶n lý doanh nghiÖp mµ hai ®èi tîng ®Òu tån t¹i song song cïng mét lóc vµ t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II Ph©n tÝch víi qu¶n lý thùc chÊt vµ tríc hÕt lµ qu¶n lý con ngêi I. HiÓu thÕ nµo lµ qu¶n lý con ngêi * Kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý nh©n sù Qu¶n trÞ nh©n sù lµ lÜnh vùc theo dâi , híng dÉn , ®iÒu chØnh , kiÓm tra sù trao ®æi chÊt ( n¨ng lîng , tinh thÇn , b¾p thÞt) gi÷a con ngêi víi c¸c yÕu tè vËt chÊt cña tù nhiªn( c«ng cô, ®èi tîng lao ®éng, n¨ng lîng..) trong qu¸ tr×nh t¹o ra cña c¶i vËt chÊt , tinh thÇn ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña con ngêi nh»m duy tr× b¶o vÖ , sö dông vµ ph¸t triÓn søc tiÒm n¨ng v« tËn cña con ngêi. Qu¶n trÞ nh©n sù g¾n liÒn víi mäi tæ chøc , bÊt kú mét tæ chøc c¬ quan nµo còng cÇn ph¶i cã bé phËn nh©n sù . Qu¶n trÞ nh©n sù hiÖn diÖn ë kh¾p c¸c phßng ban, bÊt cø cÊp qu¶n trÞ nµo còng cã nh©n viªn díi quyÒn v× thÕ ®Òu ph¶i cã qu¶n trÞ nh©n sù . Cung c¸ch qu¶n trÞ nh©n sù t¹o ra bÇu kh«ng khÝ v¨n ho¸ cho mét doanh nhiÖp . §©y còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña mét doanh nghiÖp II. Ph©n tÝch t¹i sao qu¶n lý con ngêi l¹i lµ thø nhÊt * TÇm quan träng cña qu¶n trÞ con ngêi Yªó tè gióp ta nhËn biÕt ®îc mét xÝ nghiÖp ho¹t ®éng tèt hay kh«ng , thµnh c«ng hay kh«ng chÝnh lµ lùc lîng nh©n sù cña nã, nh÷ng con ngêi cô thÓ víi lßng nhiÖt t×nh vµ ãc s¸ng t¹o . Mäi thø cßn l¹i nh : m¸y mãc , thiÕt bÞ, cña c¶i vËt chÊt, c«ng nghÖ kü thuËt ®Òu cã thÓ mua ®îc , häc hái ®îc, sao chÐp ®îc , nhng con ngêi th× kh«ng thÓ . V× vËy cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng qu¶n trÞ nh©n sù cã vao trß ®Æc biÖt quan träng vµ ngµy cµng ®îc c¸c nhµ qu¶n trÞ quan t©m nghiªn cøu vµ ph©n tÝch , xem ®©y lµ mäi chøc n¨ng cèt lâi vµ quan träng nhÊt cña tiÕn tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp Trong doanh nghiÖp , qu¶n trÞ nh©n sù thuéc chøc n¨ng chÝnh cña nhµ qu¶n lý, gióp nhµ qu¶n lý ®¹t ®îc môc ®Ých th«ng qua nç lùc cña ngêi kh¸c. C¸c nhµ qu¶n trÞ cã vai trß ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch , ®êng lèi , chñ tr¬ng cã tÝnh chÊt ®Þnh híng cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp , do ®ã nhµ qu¶n trÞ ph¶i lµ ngêi biÕt nh×n xa tr«ng réng , cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao . Ngêi thùc hiÖn c¸c ®êng lèi chÝnh s¸ch mµ nhµ qu¶n trÞ ®Ò ra lµ c¸c nh©n viªn thõa hµnh , kÕt qu¶ c«ng viÖc hoµn thµnh tèt hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo n¨ng lùc cña nh©n viªn , v× vËy cã thÓ nãi r»ng: “ mäi qu¶n trÞ suy cho cïng còng chØ lµ qu¶n trÞ con ngêi”. Qu¶n trÞ nh©n sù gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt c¸c mÆt kinh tÕ x· héi cña vÊn ®Ò lao ®éng . §ã lµ mét vÊn ®Ò chung cña x· héi , mäi ho¹t ®éng kinh tÕ nãi 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chung ®Òu ®i ®Õn mét môc ®Ých sím hay muén lµ lµm sao cho ngêi lao ®éng hµi lßng víi møc ®îc hëng nh÷ng thµnh qu¶ do hä lµm ra. Tãm l¹i qu¶n trÞ nh©n sù cã vai trß to lín ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp , nã lµ ho¹t ®éng bÒ s©u ch×m bªn trong doanh nghiÖp nhng l¹i quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. VÝ dô vÒ c«ng ty cæ phÇn kÝnh m¾t Hµ Néi .Nhê cã c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù tèt nªn ®· gÆt h¸i ®îc rÊt nhiÒu thµnh c«ng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty còng ®îc c¶i thiÖn râ rÖt .§êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc ®¶m b¶o ,møc thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 1 triÖu ®ång/ th¸ng. B¶ng tæng kÕt kÕt qu¶ SXKD cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y §¬n vÞ : 1000 VN§ 2001/2000 TT ChØ tiªu 1 Tæng doanh thu 2 2000 2001 2002 2002/2001 % Møc chªnh % 14500000 1500000 18770000 1000000 6,89 3270000 21,09 Lîi nhuËn tríc thuÕ 1088000 1139000 1428000 51000 4,68 289000 25,37 3 Nép ng©n s¸ch 1374000 1701000 1983000 327000 23,79 282000 16,57 4 Tæng sè lao ®éng ( ngêi) 141 187 229 46 32,62 42 22,45 5 Møc l¬ng b×nh qu©n 800 1200 1000 400 50 -200 -16,66 6 Tæng quü l¬ng 79200 178800 185000 99600 125,75 6200 3,46 Møc chªnh (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty) Nh×n vµo b¶ng ta thÊy kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty trong 3 n¨m qua lµ tèt vÒ doanh thu vµ l¬i nhuËn n¨m sau ®Òu cao h¬n n¨m tríc . Cô thÓ : *VÒ doanh thu: N¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng thªm 1 tû VN§ t¬ng ®¬ng víi møc t¨ng 6,89%. N¨m 2002 víi n¨m 2001 th× doanh thu l¹i t¨ng thªm ®îc 3,27 tû VN§ t¬ng øng víi tèc ®é t¨ng 21,09%. §¹t ®îc kÕt qu¶ cao nh vËy mét phÇn lµ do nh÷ng lý do sau: Lùc lîng lao ®éng cña c«ng ty ngµy mét t¨ng, n¨m sau nhiÒu h¬n n¨m tríc. N¨m 2001 so víi n¨m 2000 tæng sè lao ®éng t¨ng thªm 46 ngêi t¬ng ®¬ng víi 32,62 %. N¨m 2002 so víi n¨m 2001 tæng sè lao ®éng t¨ng thªm 42 ngêi t¬ng øng víi 22.45 %. Nguyªn nh©n sè lao ®éng trong 3 n¨m qua t¨ng m¹nh lµ do c«ng ty më réng quy m« s¶n xuÊt , x©y dùng thªm nhµ m¸y s¶n xuÊt m¾t kÝnh. §©y lµ lùc l- 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 îng lao ®éng chÝnh t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi vµ lµ mét phÇn nguyªn nh©n t¹o ra sù t¨ng trëng ®¸ng kÓ vÒ doanh thu cña c«ng ty. *VÒ lîi nhuËn Bªn c¹nh viÖc gia t¨ng vÒ doanh thu th× lîi nhuËn cña c«ng ty còng gia t¨ng t ¬ng øng. N¨m 2001 so víi n¨m 2000 lîi nhuËn t¨ng thªm 289 triÖu ®ång t ¬ng ®¬ng víi tèc ®é t¨ng 25,37 %. Nh×n chung lîi nhuËn cña c«ng ty ngµy mét t¨ng cao ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn cña c«ng ty khi bíc sang thêi kú míi sau khi cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp . *VÒ nép ng©n s¸ch nhµ níc: Sè nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc cña c«ng ty n¨m sau ®· nhiÒu h¬n h¼n n¨m tríc . N¨m 2000 nép ng©n s¸ch 1,374 triÖu ®ång, n¨m 2001 1,701 triÖu ®ång t¨ng 23,79% so víi n¨m tríc. N¨m 2002 nép ng©n s¸ch lµ 1,983 triÖu ®ång t¨ng 16,57 % so víi n¨m 2001. §©y lµ mét kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ ®èi víi mét doanh nghiÖp cæ phÇn. KÕt luËn Qua nh÷ng néi dung ®· ®îc tr×nh bµy ë trªn, chóng ta cã thÓ thÊy râ vÊn ®Ò qu¶n lý lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng vµ cÊp thiÕt ®èi víi mçi mét doanh nghiÖp, nhng quan träng hµng ®Çu vÉn lµ qu¶n lý con ngêi nã gióp nhµ qu¶n lý ®¹t ®îc môc ®Ých th«ng qua nç lùc cña ngêi kh¸c. C¸c nhµ qu¶n trÞ cã vai trß ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch , ®êng lèi , chñ tr¬ng cã tÝnh chÊt ®Þnh híng cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp , do ®ã nhµ qu¶n trÞ ph¶i lµ ngêi biÕt nh×n xa tr«ng réng, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao . Ngêi thùc hiÖn c¸c ®êng lèi chÝnh s¸ch mµ nhµ qu¶n trÞ ®Ò ra lµ c¸c nh©n viªn thõa hµnh , kÕt qu¶ c«ng viÖc hoµn thµnh tèt hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo n¨ng lùc cña nh©n viªn Qu¶n trÞ nh©n sù gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt c¸c mÆt kinh tÕ x· héi cña vÊn ®Ò lao ®éng . §ã lµ mét vÊn ®Ò chung cña x· héi , mäi ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung ®Òu ®i ®Õn mét môc ®Ých sím hay muén lµ lµm sao cho ngêi lao ®éng hµi lßng víi møc ®îc hëng nh÷ng thµnh qu¶ do hä lµm ra. Trªn ®©y lµ toµn bé bµi viÕt cña em vÒ ®Ò tµi: " Ph©n tÝch mèi quan hÖ h÷u c¬ gi÷a c¸c ®èi tîng cña qu¶n lý doanh nghiÖp .T¹i sao nãi qu¶n lý vÒ thùc chÊt vµ tríc hÕt lµ qu¶n lý con ngêi ” 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MÆc dï ®· cã sù nç lùc rÊt lín trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, khai th¸c t×m hiÓu tµi liÖu ,song do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn khã tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt, sai sãt. Em rÊt mong ®îc sù gióp ®ì cña ThÇy c« ®Ó bµi viÕt ®îc hoµn thiÖn h¬n Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Qu¶n lý nh©n sù trong doanh nghiÖp . Chñ biªn KS, Th.S Ph¹m Quang Lª - Trêng §¹i häc qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi 2. Qu¶n trÞ nh©n sù . Chñ biªn PTS, NguyÔn Thanh Héi – Nhµ xuÊt b¶n thèng kª Hµ Néi 1999. 3. Gi¸o tr×nh tæ chucs qu¶n lý cña tr¬ng §¹i häc qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi 4. C¸c sè liÖu cña c«ng ty cæ phÇn kÝnh m¾t Hµ Néi 5. Mét sè luËn v¨n tèt nghiÖp 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 môc lôc Lêi më ®Çu......................................................................................................1 Néi dung Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ qu¶n lý doanh nghiÖp...............2 1. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý doanh nghiÖp.......................................................2 2. C¸c ®èi tîng qu¶n lý................................................................................2 3. Mèi quan hÖ h÷u c¬ gi÷a c¸c ®èi tîng qu¶n lý doanh nghiªp..............4 Ch¬ng II: Ph©n tÝch víi qu¶n lý thùc chÊt vµ tríc hÕt lµ qu¶n lý con ngêi.................................................................................5 I. HiÓu thÕ nµo lµ qu¶n lý con ngêi.............................................................5 * Kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý nh©n sù...........................................................5 II. Ph©n tÝch t¹i sao qu¶n lý con ngêi l¹i lµ thø nhÊt................................5 * TÇm quan träng cña qu¶n trÞ con ngêi.............................................5 KÕt luËn..........................................................................................................8 Tµi liÖu tham kh¶o...................................................................................9 9
- Xem thêm -