Tài liệu Việc quan hệ khách hàng tại công ty tnhh pt - tm - dv sen vàng

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

n n – tên: ê : n n – – n n n TC1011 Mssv: 104631 nt t : n t n n: t– n 7/1/2013 -10/3/2013 n ên – n: n ên n: n 03/2013 n n n n n tên: ê : n n n n – n n n TC1011 Mssv: 104631 nt t : n t t n: n – n n 7/1/2013 -10/3/2013 n ên n– n: n ên n: n 03/2013 _________ ê n n n – TC1011 – 104631 2 I. 5 II. 6 III. 7 IV. 8 V. 9 V.I - V.I.1. - - 9 - . 10 V.I.2. 10 V.I.3. 10 V.I.4. 11 V.I.5. 11 V.I.6. - - 12 V.I.6.1 12 V.I.6.2 12 V.I.6.3 . 12 V.I.6.4 . V.I.6.5 . V.I.6.6 . 13 13 13 V.I.7. 14 V.I.7.1. 14 V.I.7.2. 14 V.I.7.3. 14 V.I.7.4. 15 V.I.8. 15 V.I.8.1 Q ì c hi n h ồng – 15 V.I.8.2 Q ì c hi n h ồ 16 _________ ê n n n – TC1011 – 104631 – 3 V.I.9. 16 V.I.10. 16 V.II 21 V.II.1 21 V.II.1.1. 21 V.II.1.2. 21 V.II.1.3. 21 V.II.1.4. 21 ồ V.II.1.5. V.II.2 . 22 22 V.II.2.1. 22 V.II.2.2. Q ì 23 V.II.2.3. 23 V.II.2.4. 24 VI. 25 VII. 26 VIII. 27 IX. 28 X. 29 XI. 30 _________ ê n n n – TC1011 – 104631 4 I. t n nt n n t t n t t t n nt t n t ên t t n - t t n n n n , t n n _________ ê n n t t t n – TC1011 – 104631 n t n t n . ên n nt t t tt t n n n ên n n t t ên n n t ntn t t t n - n t n n t n n n n n t n t t n t t t n n n t n t nt n n t t nt n . 5 II. n - n n t - nt n n: n n . - n t n t n n: n ê ên Cao n n n n n n t n nt t n n n n t tt ên t n n n t n t t nt n t t t n t - n ên n n t _________ ê n t t ê ên n t nn t n n tt n t t n n n t n tn t n . n nt n n: n . n n t t n t n n n n t t ttn t ê n t t n nt ng n t n nn t t n n n n n t t n - nt n - t nt n n – TC1011 – 104631 n t n n t n tn n t n t n! 6 III. TNHH PT-TM-DV: Tr _________ ê n n n n n – TC1011 – 104631 t n– n – 7 IV. n n t n t t n n t n t - t tt t t n t n n t n n - n t t n t tn t nt n nt n n n n . nt n t n t t t t tê n tn sau: - tê : nt n t t tt t n nt - tê : n t n n n – ên n n tê - ê : t t nn : n tê - n n n t tê - t t : tê : t nt n n n t t t n n n t . n n t n t n t . n t - n . t n n n n t nt t n t nt - - t n t . nt n t t n n n n n n t n t n n t n tê n n 5966 _________ ê n n n – TC1011 – 104631 8 V. V.I - n t - tt n n n n t n t n n n t t n t n t n n t n t n n t ên n n n t n t n tn n n n n n n t n - n n t t n n n n ên n n . . n n n t n n t n n n n n n ên ên t n n n t n n - - n n n n ên n n n n n n n n - n nn t t - n t n n n n n t t ên t t - ttn t n nn tt n n t t ên t n n n n tê n n n n n n n n t t t n n n n t n n tt n tt n n n n t n t n n . _________ ê n n n – TC1011 – 104631 9 V.I.1. n t n tt n n - n t n n t tn t n t - n n t n ên n n n t t ên n n n . - n n t n n t n n t n t n t n n n n ên - - n n V.I.2. t n n t n n n n t t n n t n t n n n tê n n n n n n . V.I.3. n t n t t n n t n t n n n t n n t n n t n t n n t n n n n n ên n t n n . ên n n . nn n n nên n t n n n n ên t n ên t n t ê n t ên t . tt n _________ ê n n t n n n t ên t n trong kinh doanh. n n – TC1011 – 104631 10 t tn t n t n n t n nt n t n t n n t n ên t n t n t n. t tn t n n tn . V.I.4. nt n t n n n n tê n n n n . V.I.5. n n n tt tt nn n n n n n n n t n , co n n n n n t . n n nt n tt t n nt ên t nn n t t _________ ê n n t ên n n n n n nt t t t tê t n n n n t t tt n t n t n n n n t tt n n n tn n t n n n n n n t n t n n t n n n n n n n t n n n t nn n n n n t n n n t n tn t n n n t t n n n t t t n nn n n n t n - t n t n n t n n t n n n n n n n t nn t n - n n n ên n t t n n t n t t n n n n t t n – TC1011 – 104631 n n n n n t nt nt n n tt t n t t n n n n n 11 V.I.6. - - V.I.6.1 n :t t n n n n t t n n n ê t n : n – n n t n n n n ê n t n t t t t n n t t n n n t n n . V.I.6.2 n : n n n n t t n n n n t t ên t n t n t t : www.giupviectrongoi.com. : n t t t n t t n n n n n t n n t n Nh c nh n n n n . n n n ên n . trong vi n t nt nt V.I.6.3 n n t t ch u hi n s c kh e c n k p th i cho b n t n ab nu n n c n ar t t n c p c u. n li u thu t nh c s . n _________ ê n n t n n t n – TC1011 – 104631 n n 12 n tt t n n ab ns n t n n , ni m n n b n . ab n n n i cao tu n n i th p th n n n n vi uv n n ng nh n n t n t n ab n n i cao tu ib n n n n tn i n chia sẻ V.I.6.5 n . t nt n n n n t n n ttn í ên n : t t t i v i nh n ẻ n n t n n t nn n l n nt n n mh n ê ên n yl V n t b n n t n ên t n n n y n ? n a n n. é n t n t nv t n is n tc n n u sinh con. B n c n s tr p cho b n d ch v n _________ ê n n n n n é i nhi u kinh nghi l yl t n . n n t h pv it n n t n n _ n n n V.I.6.6 n n n t tn t n t i l i th i trong b n b n d o ph . V i d ch v n i i vui. V.I.6.4 t n n n u th n n n sau khi sinh. t ẻ nh t n – TC1011 – 104631 tẻ n n n n n m n 13 V.I.7. n n n n n n n t n V.I.7.1. Ban t Ban t n n t n t t n n n n n t n n n t n n t n t n t n t n n n tê n n t V.I.7.2. n n t t n n t t n t. V.I.7.3. n n t t n n ttn n - n n n n n n t n t n n n t n n n n n ên t t t é _________ ê n t t nt t n n ên. n n n t . ên t n t . n – TC1011 – 104631 14 V.I.7.4. m nh n t Ph n n n t n n ; n n t ch ê nhi m n t n t t n t n t ; uc t n; t n t n n n t n c hi n thu ti n n ng d n, ki m tra vi c l p t n n t ch c th c hi n k ho t n n tr t Ch u t n t ; t n ng d n, t ng h n ng t u ê V.I.8. ồ V.I.8.1 B 1 : Ti p nh n t n t n t t n B 2 : Ph n h i - n n t n ct n – ti p nh n t n t n n n tho i, n t . ph n h i v i b n t n n t khi nh n t n tn B : ên t ho ch kh n n kh qu kh t n t B4:G n n c 2. B : ên t n t t i gia t t n vi t n n n n ch v ti t ki m nh t d n. Th a thu n h n nt n t n n ng : Mi n t ên t . . n i d ch v s h ng v i n t . _________ ê n n n – TC1011 – 104631 15 ồ V.I.8.2 : n nt n tn– t t t : n n n ê n t n t n t nt n nt n tn t n – nt t n ). t n – – t nn . : n t n t n t t n t nt t n t n t n n t n ên). V.I.9. ên n n, trung th 1. T n t n t nt t ẻ, s ch s n th c v n. ỷ lu t. 3. Bi t l ng nghe bi t chia sẻ. n n : -K n n t ẻ bi n n n - é n b nh, trẻ é é n V.I.10. nn 1. n 2. ê t nt n t n t ên n t n nt n t t n n giao _________ ê n n n – TC1011 – 104631 16 n 3. n n n n n n t n n n t n t n n n n n tên n n nt t t n t nt ê t n t n n n n n n t t t 7. n t t t n t . t n n n t n t n n n t n t n n t n n n t t n . t t n n t n t t t n n n én n n ,t n n n n . n n n n n n t n n n t n t n t n 6. n n n 5. é 0902 392 060. 4. t n t t n nt n . n n n n n n ên t n n t t 090 2932 060) n 8. t n n n n 9. n n _________ ê n : t t n t n n n n n n t n t n n t n . n n t n n t n n n – TC1011 – 104631 - - t n t t n n t n t t n t t ên ên 17 n g n t n n t t n n n t n n nt n n n n t n n ê n n t n n t n n t 13. t é n n n n . n n t n t n t n t ên t t n n . n n n . n n n t t n n nt nt n n t n tn t t n n n n t n n n t n t n t n t n t t n n n tn t n n n ên t nt 12. n t t t 11. - n . n t n n t n n - n - n é 10. n - t n t n t n ; t t n n nt t n n n n n n n. n 14. nt n n tnt t t n _________ ê n n n t n t n n nt t n n n t n n n n t n t n t n – TC1011 – 104631 ê tt tt tt t n t n n n n t n n t t t n t n n t. 18 n 15. t n n t t n t n ên t n n n n n t n t ẻn n t n n n t n n n n n n t t n t n t t n n n n n t t . n 17. n n n 16. t . n n n t n n t n t t é n ê 18. t t n t n n n t t t n . n n n n n n n n n . t n t n n n n t n n n n n n n t n t ê 20. nt tt n n t nt 19. tn é t n t n t n ; n t t n n n t n t t n n t n t n t n n n 21. n n n n _________ ê n n n t n – TC1011 – 104631 n n t t n tt t t n 19 tn t n n n t 22. n n t n tn n n n t t n tnt n t n ê n t t t n . n t n n n t n t n ) ồ _________ ê n n . n n – TC1011 – 104631 20
- Xem thêm -