Tài liệu Vị trí, vai trò Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị Việt Nam

  • Số trang: 91 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 495 |
  • Lượt tải: 2
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT £0#G8 HOÀNG THỊ THUÝ HẰNG VỊ TRÍ, VAI TRÒ MẶT TRẬN T ổ Quốc TRONG HỆ• THỐNG CHÍNH TRỊ• VIỆT NAM • C H U Y Ê N N G À N H : L Ý LU Ậ N LỊCH s ử NHÀ N UỠ C V À PH Á P LU Ậ T Mã s ố .-60 38 01 LUẬN VĂN THẠC s ĩ LUẬT HỌC NGUỜI HUỔNG DẨN KHOA HỌC: PGS. TS. NGUYỄN ĐĂNG DƯNG •Al h o c q u ố c G ia HÁ NO: , - Xem thêm -