Tài liệu Vgiải pháp tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần traphaco

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp lêi nãi ®Çu Lîi nhuËn lµ môc ®Ých cuèi cïng mµ mçi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lu«n h-íng tíi. Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu nµy trong ®iÒu kiÖn chi phÝ lu«n ®ßi hái ph¶i gia t¨ng, s¶n phÈm hµng hãa s¶n xuÊt ra ph¶i ®¸p øng ph©n phèi víi møc gi¸ c¹nh tranh vµ chÊt l-îng tèt nhÊt lµ khã kh¨n vµ th¸ch thøc ®èi víi mäi doanh nghiÖp. Gi¶m chi phÝ, t¨ng doanh thu lµ nh÷ng biÖn ph¸p mµ bÊt cø doanh nghiÖp nµo còng cÇn ph¶i thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ph©n phèi s¶n phÈm. Ngµy nay, c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i tÝnh ®Õn nhiÒu nh÷ng biÖn ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt, qu¶n ly hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó qua ®ã chØ ph¶i bá ra chi phÝ ë møc nhá nhÊt. §ã lµ chi phÝ s¶n xuÊt nhnguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ qu¶n ly, tµi chÝnh...Bªn c¹nh viÖcx©y dùng vµ ®-a ra c¸c chiÕn l-îc, kÕ ho¹ch hµnh ®éng ®Ó nh»m t¨ng tèi ®a s¶n phÈm b¸n ra ®Ó qua ®ã t¨ng doanh thu vµ ®¹t ®-îc lîi nhuËn cao. Tuy v©y, ngoµi viÖc t¨ng doanh thu vµ gi¶m chi phÝ, doanh nghiÖp còng cÇn cã nh÷ng c¸ch thøc riªng ®Ó t¨ng lîi nhuËn b»ng viÖc cho ra ®êi c¸c dßng s¶n phÈm ®Æc tr-ng, phï hîp víi nhu cÇu vµ thÞ hiÖu cña kh¸ch hµng trong ®iÒu kiÖn gia thµnh hÊp dÉn. Qua thêi gian thùc tËp t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty Cæ phÇn Traphaco, mét doanh nghiÖp nhµ n-íc ®· ®-îc cæ phÇn hãa vµ ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn kh«ng ngõng víi tèc ®é t¨ng tr-ëng doanh thu hµng n¨m trªn 35% vµ ®· kh¼ng ®Þnh ®-îc th-¬ng hiÖu Traphaco qua nh÷ng s¶n phÈm ®«ng d-îc næi tiÕng trong n-íc nh- Boganic, Ho¹t huyÕt d-ìng n·o...,t«i ®· m¹nh d¹n ®i s©u vµo nghiªn cøu vÒ lîi nhuËn cña C«ng ty víi chñ ®Ò "Gi¶i ph¸p t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty Cæ phÇn Traphaco". Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung luËn v¨n gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I : Tæng quan vÒ C«ng ty Cæ phÇn Traphaco Ch-¬ng II : Thùc tr¹ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty Cæ phÇn Traphaco Ch-¬ng III : Gi¶i ph¸p t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty Cæ phÇn Traphaco Sinh viªn thùc hiÖn: Phan ThÞ Loan, líp TCK38 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Trong ®ã, nh÷ng gi¶i ph¸p t¨ng lîi nhuËn t¹i Traphaco ngoµi nh÷ng ph-¬ng ph¸p mang tÝnh chÊt tµi chÝnh nh- gi¶m tèi ®a chi phÝ phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hay viÖc tÝnh ®Õn c¸c kÕ ho¹ch lµm t¨ng doanh thu lµ nh÷ng kiÕn nghÞ trong viÖc ®-a ra c¸c s¶n phÈm ®Æc tr-ng vÒ ®«ng d-îc ®Ó t¨ng c¶ vÒ doanh thu lÉn lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Chuyªn ®Ò thùc tËp ®-îc thùc hiÖn trong thêi gian h¹n hÑp nªn ch¾c ch¾n sÏ cã nhiÒu h¹n chÕ vÒ th«ng tin, sè liÖu vµ qua ®ã c¸c gi¶i ph¸p ®-a ra còng sÏ cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ chiÒu s©u còng nh- kh¶ n¨ng ¸p dông. Chuyªn ®Ò thùc tËp hoµn thµnh víi sù gióp ®ì, h-íng dÉn nhiÖt t×nh cña Th¹c sü NguyÔn Trung Thµnh - Gi¶ng viªn khoa Ng©n hµng Tµi chÝnh - Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n vµ c¸c c¸n bé t¹i Phßng Tµi chÝnh - C«ng ty Cæ phÇn Traphaco. T«i xin göi ®Õn lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi nh÷ng sù gióp ®ì nãi trªn. Sinh viªn thùc hiÖn: Phan ThÞ Loan, líp TCK38 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch-¬ng i: Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn traphaco 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty cæ phÇn d-îc vµ thiÕt bÞ vËt t- y tÕ TRAPHACO tiÒn th©n lµ x-ëng s¶n xuÊt ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 1972, víi nhiÖm vô s¶n xuÊt thuèc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµnh ®-êng s¾t d-íi h×nh thøc tù s¶n tù tiªu. Th¸ng 5 n¨m 1993 së y tÕ ®-êng s¾t ®-îc chuyÓn sang bé giao th«ng vËn t¶i tõ ®ã x-ëng ®-îc më réng vµ trë thµnh xÝ nghiÖp d-îc phÈm ®-êng s¾t cã tªn giao dÞch lµ TRAPHACO (theo nghÞ ®Þnh sè 338 - H§BT) víi chøc n¨ng s¶n xuÊt thuèc vµ thu mua vËt liÖu. Th¸ng 6 n¨m 1994 tõ xÝ nghiÖp d-îc TRAPHACO ®-îc Bé giao th«ng vËn t¶i quyÕt ®Þnh thµnh C«ng ty d-îc TRAPHACO víi chøc n¨ng nhiÖm vô lµ: - Thu mua d-îc liÖu vµ s¶n xuÊt thuèc ch÷a bÖnh - S¶n xuÊt vµ kinh doanh d-îc phÈm thiÕt bÞ y tÕ ®¸p øng nhu cÇu phßng ch÷a bÖnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµnh giao th«ng vËn t¶i vµ nh©n d©n. C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh (sè 4/CP ngµy 09/06/98) vÒ chuyÓn ®æi mét sè doanh nghiÖp Nhµ n-íc thµnh C«ng ty Cæ phÇn, do ®ã ®Õn th¸ng 9 C«ng ty ®-îc ®æi thµnh C«ng ty Cæ phÇn TRAPHACO ngµy nay cã tªn ®Çy ®ñ lµ: "C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ y tÕ giao th«ng vËn t¶i TRAPHACO" Trô së chÝnh cña C«ng ty t¹i sè 75 Yªn Ninh, Ba §×nh, Hµ Néi C«ng ty cæ phÇn cßn cã nhiÒu dÞch vô ®Æt t¹i c¸c ®Þa ®iÓm nh- 108 Thµnh C«ng, 20 Gi¶i Phãng, 31 L¸ng H¹, 17 Ngäc Kh¸nh. 1.1. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty - Thu mua gieo trång chÕ biÕn d-îc liÖu. - S¶n xuÊt kinh doanh d-îc phÈm ho¸ chÊt vËt t- thiÕt bÞ y tÕ. - Pha chÕ thuèc theo ®¬n. - T- vÊn s¶n xuÊt d-îc phÈm, mü phÈm. - Kinh doanh nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu lµm thuèc c¸c s¶n phÈm thuèc. Sinh viªn thùc hiÖn: Phan ThÞ Loan, líp TCK38 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Traphaco lµ ®¬n vÞ kinh doanh d-îc phÈm cã bÒ dÇy kinh nghiÖm nhiÒu n¨m trong ngµnh vµ lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®i ®Çu trong viÖc phæ biÕn vµ ph¸t triÓn ®«ng d-îc cña ViÖt nam. Traphaco ®-îc cÊp phÐp l-u hµnh trªn 230 s¶n phÈm, ph©n bæ trªn nhiÒu nhãm nh-: hÖ thÇn kinh, tiªu hãa vµ gan mËt, tim m¹ch, gi¶m ®au - h¹ sèt, tai mòi häng, m¾t. C¸c s¶n phÈm cña Traphaco ®-îc ph©n phèi réng kh¾p trªn c¶ n-íc. Traphaco ®ang qu¶n lý nhµ m¸y s¶n xuÊt thuèc ®¹t tiªu chuÈn GMP ë Hµ Néi vµ lµ cæ ®«ng cña mét nhµ m¸y s¶n xuÊt thuèc ®¹t tiªu chuÈn GMP kh¸c t¹i H-ng Yªn. C¸c nhµ m¸y cña Traphaco ®-îc x©y dùng theo thiÕt kÕ hiÖn ®¹i, víi hÖ thèng trang thiÕt bÞ tiªn tiÕn phÇn lín ®-îc nhËp khÈu tõ §øc vµ Hµn Quèc. Doanh thu cña Traphaco n¨m 2007 -íc tÝnh kho¶ng 33,4 triÖu ®« la Mü. 1.2. C¬ cÊu tæ chøc c«ng ty S¬ ®å tæ choc C«ng ty Cæ phÇn Traphaco ®-îc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ sau: Sinh viªn thùc hiÖn: Phan ThÞ Loan, líp TCK38 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT GIÁM ĐỐC PTG§ Nghiªn cøu PTG§ ChÊt l-îng PTG§ Kinh doanh PTG§ Tµi ChÝnh Phßng XNK Phßng KH PhßngMaketin g Chi nh¸nh §N Phßng HC Chi nh¸nh HCM Phßng KTCL Phßng Tµi Vô Phßng KD Nhµ m¸y SX Phßng R&D Phßng §BCL Phßng Labo 1.3. Mét sè s¶n phÈm thÕ m¹nh §«ng D-îc §«ng d-îc ®ãng mét vai trß rÊt quan träng trong chiÕn l-îc kinh doanh cña Traphaco. C«ng ty hiÖn ®ang tËp trung c¸c nguån lùc chÝnh nh»m ph¸t triÓn dßng s¶n phÈm nµy, tËn dông -u thÕ ViÖt Nam cã s½n c¸c loµi th¶o méc ®Æc biÖt ®a d¹ng. C¸c lo¹i ®«ng d-îc chÝnh trong dßng s¶n phÈm nµy lµ “ Ho¹t huyÕt d-ìng n·o” , Boganic, “ Lôc vÞ Sinh viªn thùc hiÖn: Phan ThÞ Loan, líp TCK38 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ém” , Alaska, Ampelop, “ Hµ thñ «” , “ Viªn s¸ng m¾t” , Sitar, “ Ých mÉu” , “ ThËp toµn ®¹i bæ” , trµ “ Hµ Thñ «” ,. Doanh thu tõ nh÷ng s¶n phÈm nµy chiÕm kho¶ng 84% tæng doanh thu tõ ®«ng d-îc. Víi thÕ m¹nh trong c¸c nh·n hiÖu ®«ng d-îc næi tiÕng, n¨ng lùc s¶n xuÊt, nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn, nguån cung th¶o méc ®éc lËp, hÖ thèng ph©n phèi réng kh¾p ®Õn kh¸ch hµng vµ ®Æc biÖt lµ xu h-íng kh«ng ngõng cña viÖc sö dông ®«ng d-îc, Traphaco sÏ cã c¬ héi t¨ng tr-ëng doanh thu m¹nh mÏ trong nh÷ng n¨m tíi vµ trë thµnh nhµ tiªn phong trong thÞ tr-êng ®«ng d-îc ViÖt Nam. T©y D-îc Traphaco së h÷u mét thÞ tr-êng réng lín vÒ t©y d-îc víi h¬n 100 s¶n phÈm ®-îc cÊp phÐp l-u hµnh. C¸c lo¹i t©y d-îc chÝnh trong dßng s¶n phÈm nµy lµ Amovita, AntotPhilatop, Avircream, Dibetalic, Levigatus, “ T-B Mouthwash” , Trafedin, Tramorin, Trapha. HÇu hÕt c¸c s¶n phÈm nµy ®-îc b¸n réng r·i t¹i c¸c nhµ thuèc. Doanh thu tõ nh÷ng s¶n phÈm nµy chiÕm kho¶ng 60% tæng doanh thu tõ t©y d-îc. 1.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty CP Traphaco 1.2.1C¸c chñng lo¹i s¶n phÈm Traphaco cã sè l-îng t¨ng tr-ëng s¶n phÈm kh¸ cao, trung b×nh mçi n¨m c«ng ty cho ra ®êi kho¶ng 20 s¶n phÈm míi. §Õn nay, C«ng ty ®· ®-îc Côc qu¶n ly D-îc ViÖt Nam cÊp phÐp l-u hµnh 231 s¶n phÈm, ph©n bæ trªn 12 nhãm s¶n phÈm sau: - Gi¶m ®au- h¹ sèt - Tai mòi häng - ho hen suyÔn - sæ mòi - Tim m¹ch - Tiªu hãa vµ gan mËt - C¬ x-¬ng khíp - Kh¸ng sinh – Kh¸ng nÊm – diÖt ky sinh trïng - TiÓu ®-êng - HÖ thÇn kinh - Vitamin – kho¸ng chÊt - M¾t - Da liÔu - C¸c s¶n phÈm ch¨m sãc s¾n ®Ñp Sinh viªn thùc hiÖn: Phan ThÞ Loan, líp TCK38 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp C¸c s¶n phÈm trªn ®-îc s¶n xuÊt d-íi 15 ®¹ng bµo chÕ víi nhiÒu d¹ng b¸o chÕ hiÖn ®¹i nh-:viªn t¸c dông kÐo dµi, viªn sñi bät, viªn nang cøng, viªn nang mÒm, thuèc bét, thuèc bét pha hçn dÞch, siro, thuèc n-íc uèng, thuèc n-íc dïng ngoµi, thuèc nhá m¾t vµ mòi, thuèc kem, mì... Theo c¸c nguån nguyªn liÖu, C«ng ty s¶n xuÊt c¶ 2 nhãm thuèc t©n d-îc vµ ®«ng d-îc. Trong ®ã, ®«ng d-îc lµ thÕ m¹nh cña c«ng ty víi sè l-îng chiÕm 50% sè l-îng s¶n phÈm, 30-50% doanh thu vµ chiÕm 60 – 70% lîi nhuËn cña toµn c«ng ty. 1.2.2 Doanh thu, lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty - Doanh thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (§¬n vÞ: VN§) N¨m Doanh thu thuÇn Tû lÖ t¨ng tr-ëng 2002 106.984.605.381 - 2003 139.832.799.063 30,70% 2004 187.309.032.748 33,95% 2005 261.227.189.295 39,46% 2006 36.240.574.791 37,90% 2007 533.220.851.499 48,02% 6T ®Çu n¨m 2008 378.312.825.903 - (B¶ng 1: Thèng kª doanh thu tõ ho¹t ®éng SXKD giai ®o¹n 2002-2008) Tõ khi thùc hiÖn cæ phÇn hãa, Traphaco ®· lu«n ®¹t ®-îc møc t¨ng tr-ëng doanh thu æn ®Þnh nhê nh÷ng ®Çu t- vµo c«ng t¸c nghiªn cøu nh÷ng s¶n phÈm míi vµ më réng thÞ tr-êng. §iÒu nµy ®· ®-îc minh chøng qua viÖc kÓ tõ n¨m 2002, møc t¨ng tr-ëng b×nh qu©n hµng n¨m cña C«ng ty ë møc 38%. - Doanh thu theo nhãm hµng Nh×n vµo B¶ng 2 ta thÊy, vÒ c¬ cÊu doanh thu, víi tû träng tõ 30-50% doanh thu thuÇn hµng n¨m, nhãm hµng ®«ng d-îc ®-îc ®¸nh gi¸ lµ nhãm hµng chñ lùc cña C«ng ty Traphaco. Bªn c¹nh ®ã, víi lîi thÕ th-¬ng hiÖu vµ m¹ng l-íi ph©n phèi, trong thêi gian qua, m¶ng hµng hãa khai th¸c cña Traphaco ngµy cµng ®-îc chó träng. Cô thÓ, trong n¨m 2007 vµ 2008, Traphaco ®· ®Èy m¹nh viÖc xuÊt khÈu ñy th¸c vµ ph©n phèi ®éc quyÒn mét sè s¶n phÈm nhËp khÈu. V× vËy, doanh thu cña nhãm hµng nµy ghi nhËn sù t¨ng tr-ëng m¹nh vµ ngµy cµng chiÕm tû träng lín trong tæng doanh thu cña Traphaco. (§¬n vÞ: VN§) TT Kho¶n môc 2006 Sinh viªn thùc hiÖn: Phan ThÞ Loan, líp TCK38 2007 6T ®Çu n¨m 2008 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tû Tû Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ träng 1 2 träng Hµng SX 246.017.764.68.1 62,29% 305.615.240.354 57,31% 194.323.858.669 50,17% Hµng ®«ng d-îc 179.922.653.681 49,95% 226.332.943.978 42,45% 146.600.739.663 37,85% Hµng t©n d-îc 66.095.111.000 18,34% 79.282.296.376 14,87% 47.723.115.706 12,32% Hµng hãa khai th¸c 114.222.810.110 31,77% 227.605.611.145 42,69% 192.988.970.134 49,83% 360.240.574.791 100% 533.226.851.499 100% 387.312.825.803 100% Doanh thu thuÇn (B¶ng 2: Thèng Kª doanh thu theo nhãm hµng giai ®o¹n 2006 - 2008) - Doanh thu cña c¸c s¶n phÈm chñ lùc. C¸c s¶n phÈm chñ lùc còng ®ãng gãp mét phÇn ®¸ng kÓ trong c¬ cÊu tæng doanh thu, gãp phÇn æn ®Þnh t¨ng tr-ëng vµ lîi nhuËn hµng n¨m cña C«ng ty. Mét sè s¶n phÈm chñ lùc cã tû träng doanh thu cao nh-: s¶n phÈm ®«ng d-îc ho¹t huyÕt d-ìng n·o, Boganicic...hµng n¨m ®em l¹i cho Traphaco nh÷ng nguån doanh thu lín. §Ó gi÷ v÷ng tèc ®é ph¸t triÓn, C«ng ty ®· kiªn ®Þnh ®i theo chiÕn l-îc ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i s¶n phÈm, tuy nhiªn tËp trung ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm thÕ m¹nh nh»m t¹o doanh thu chÝnh vµ tiÕng vang th-¬ng hiÖu. Trong nh÷ng n¨m qua, c¸c s¶n phÈm chñ lùc ®· trong nhãm hµng s¶n xuÊt ®· mang l¹i 60-80% doanh thu cña nhãm hµng nµy. - Thùc tr¹ng vÒ lîi nhuËn STT 1 2 Nhãm hµng Thµnh phÈm SX §«ng d-îc T©n d-îc Hµng khai th¸c Tæng lîi nhuËn 2006 122.876.689.925 25.275.172.635 97.601.517.290 7.968.698.906 109.243.881.846 2007 121.729.327.37 18.133.523.829 103.595.803.408 18.531.890.343 130.845.388.831 6T ®Çu n¨m 2008 63.687.903.108 16.767.107.688 46.920.795.420 8.547.375.988 72.235.279.096 Víi thÕ m¹nh vÒ c¸c s¶n phÈm ®«ng d-îc, tû träng lîi nhuËn cña nhãm hµng nµy lu«n chiÕm kho¶ng 70% tæng lîi nhuËn gép cña c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt. MÆc dï, nh×n vµo B¶ng 2 ta thÊy, tû träng doanh thu cña hµng ®«ng d-îc ngµy cµng gi¶m nh-ng tû träng lîi nhuËn ®-îc ph¶n ¸nh trong B¶ng 3 l¹i cho thÊy nhãm hµng nµy lu«n chiÕm tû träng lín trong c¬ cÊu lîi nhuËn cña C«ng ty. V× vËy, ®©y lµ m¶ng hµng hãa truyÒn thèng vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao cho Traphaco, t¹o dùng uy tÝn vµ th-¬ng hiÖu Traphaco trong nh÷ng n¨m qua. Bªn c¹nh ®ã, nhãm hµng khai th¸c còng ®-îc Traphaco chó träng ®Çu t-. Cïng víi sù t¨ng tr-ëng m¹nh mÏ cña doanh thu, lîi nhuËn cña cña nhãm hµng khai th¸c còng ®· ®-îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. N¨m 2007, lîi nhuËn gép cña nhãm hµng nµy lªn tíi 18,54 tû Sinh viªn thùc hiÖn: Phan ThÞ Loan, líp TCK38 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ®ång, t¨ng 133% so víi n¨m 2006. Trong nh÷ng n¨m tiÕp theo kÓ tõ n¨m 2008, nhãm hµng nµy sÏ ®-îc C«ng ty tËn dông ®Ó gia t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn. - Nguån nguyªn vËt liÖu Víi thÕ m¹nh lµ ®«ng d-îc, phÇn lín nguån nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty lµ d-îc liÖu truyÒn thèng trong n-íc víi tû lÖ 65%. PhÇn cßn l¹i (35%) lµ nguyªn liÖu cho viÖc s¶n xuÊt t©n d-îc ®-îc nhËp khÈu tõ n-íc ngoµi hoÆc mua l¹i trong n-íc qua c¸c nhµ nhËp khÈu. §Ó ®¶m b¶o nguèn nguyªn liÖu ®Çu vµo, c«ng ty sö dông nguyªn t¾c hîp t¸c l©u dµi ®Ó t¹o sù chñ ®éng víi c¸c ®èi t¸c cung øng nguyªn vËt liÖu. Cô thÓ, phßng Cung øng nguyªn liÖu ®· x©y dùng quy tr×nh thao t¸c chuÈn nh»m lùa chän b¹n hµng cung øng s¶n phÈm cho c«ng ty, trªn c¬ së ®ã, lùa chän c¸c ®èi t¸c ®Ó ky kÕt c¸c hîp t¸c l©u dµi. Gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu vµ ¶nh h-ëng tíi lîi nhuËn Nh×n tæng thÓ, C«ng ty cã thÓ ®¶m b¶o ®-îc sù chñ ®éng trong cung øng 65% nguån nguyªn liÖu ®Çu vµo. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2008, c«ng ty ch-a chÞu ¶nh h-ëng nµo lín tõ viÖc gia t¨ng gi¸ c¶ ®Çu vµo cña thÞ tr-êng thÕ giíi còng nh- trong n-íc. §Æc biÖt, C«ng ty ®· v-ît qua “ c¬n b·o gi¸’ n¨m 2008 víi viÖc h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng t¸c ®éng cña viÖc biÕn ®éng gi¸ thÊt th-êng cña c¸c nguån nguyªn liÖu ®Çu vµo còng nh- nguån c¸c nguån nhiªn liÖu phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 1.3 §Þnh h-íng ph¸t triÓn cña Traphaco 1.3.1 Phï hîp hãa h-íng ph¸t triÓn s¶n phÈm theo thÞ tr-êng HiÖn nay, theo xu h-íng cña ngµnh d-îc toµn cÇu ®ang thùc hiÖn t×m kiÕm vµ b¶o tån c¸c tri thøc vÒ d-îc phÈm b¶n ®Þa ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm thuèc cã nguån gèc thiªn nhiªn víi ph-¬ng ch©m an toµn vµ Ýt cã t¸c dông phô ®èi víi ng-êi sö dông. Theo thèng kª cña Tæ chøc y tÕ ThÕ giíi, hiÖn nay cã kho¶ng 80% d©n sè trªn thÕ giíi vÉn sö dông c¸c s¶n phÈm d-îc liÖu cã nguån gèc tõ thiªn nhiªn trong viÖc ch¨m sãc søc kháe. NhiÒu n-íc nh-, Trung Quèc, NhËt B¶n, Hµn Quèc vµ mét sè n-íc ch©u ¢u còng ®ang tËp trung nghiªn cøu, ph¸t triÓn vµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm thuèc vµ thùc phÈm bæ sung tõ nguyªn liÖu thiªn nhiªn vµ d-îc liÖu. Quan ®iÓm phßng bÖnh h¬n ch÷a bÖnh ®ang ®-îc tuyªn truyÒn réng r·i ®ång nghÜa víi xu h-íng sö dông thuèc vµ thùc phÈm bæ sung ngµy cµng gia t¨ng. ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng c¸i n«i cña ngµnh y d-îc cæ truyÒn ph-¬ng §«ng víi mét kho tµng tri thùc trong viÖc sö dông thuèc tõ d-îc liÖu ®Ó ch¨m sãc søc kháe con ng-êi. Sinh viªn thùc hiÖn: Phan ThÞ Loan, líp TCK38 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Víi nÒn sinh häc ®a d¹ng ®· mang l¹i cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®«ng d-îc nh÷ng nguån nguyªn liÖu ®a d¹ng vµ phong phó mµ Ýt quèc gia trªn thÕ giíi cã ®-îc. Trong ®iÒu kiÖn ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· ban hµnh ChÝnh s¸ch quèc gia vÒ thuèc Y häc cæ truyÒn vµ chiÕn l-îc ph¸t triÓn ngµnh d-îc ®Õn n¨m 2010 trong ®ã cã viÖc khuyÕn khÝch s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm d-îc liÖu cã nguån gèc thiªn nhiªn lµ mét trong nh÷ng chiÕn l-îc quan träng hµng ®Çu. Trong bèi c¶nh ®ã, ChiÕn l-îc cña C«ng ty sÏ tËp trung nghiªn cøu, ph¸t triÓn vµ hiÖn ®¹i hãa c¸c thuèc tõ d-îc liÖu ®Ó ®-a Traphaco trë thµnh doanh nghiÖp dÉn ®Çu trong lÜnh vùc ®«ng d-îc lµ mét h-íng ®i ®· ®-îc nghiªn cøu vµ lùa chän. §iÒu nµy víi môc ®Ých ®-a C«ng ty Traphaco ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. 1.3.2 Ph¸t triÓn m¹ng l-íi ph©n phèi Víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong nh÷ng n¨m qua, mÆc dï ®«ng d-îc lµ s¶n phÈm chñ lùc trong viÖc t¹o ra th-¬ng hiÖu uy tÝn vµ nh÷ng ®ãng gãp chñ lùc c¶ vÒ doanh thu vµ lîi nhuËn. Tuy nhiªn, thùc tÕ trong nh÷ng n¨m qua, c¸c s¶n phÈm tõ viÖc khai th¸c m¹ng l-íi ph©n phèi cña C«ng ty hµng n¨m ®ang ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn t¹i Traphaco. Trong khi ®ã, theo cam kÕt gia nhËp WTO, kÓ tõ 1/1/2009, c¸c doanh nghiÖp n-íc ngoµi sÏ chÝnh thøc ®-îc nhËp khÈu d-îc phÈm. MÆc dï vËy, c¸c doanh nghiÖp n-íc ngoµi vÉn kh«ng ®-îc phÐp ph©n phèi c¸c s¶n phÈm d-îc phÈm mµ chØ cã quyÒn ®-îc b¸n l¹i cho c¸c doanh nghiÖp trong n-íc cã chøc n¨ng ph©n phèi. §©y lµ mét c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp cã m¹ng l-íi ph©n phèi uy tÝn vµ hµng ®Çu nh- Traphaco. §èi víi Traphaco, ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu cña giai ®o¹n ViÖt Nam chuyÓn h-íng theo nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, khi c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc chØ b¸n thµnh phÈm s¶n xuÊt cho c¸c doanh nghiÖp cã chøc n¨ng ph©n phèi do nhµ n-íc chØ ®Þnh th× Traphaco ®· chó y vµ quan t©m ®Æc biÖt ®Õn m¹ng l-íi ph©n phèi cña m×nh. Sau 15 n¨m x©y dùng, ®Õn nay hÖ thèng ph©n phèi cña Traphaco ®· phñ réng toµn quèc vµ ®Õn nay ®· cã 2 chi nh¸nh t¹i MiÒn Nam, MiÒn Trung, 48 ®¹i ly vµ 3 cöa hµng b¸n lÎ, 3 cöa hµng b¸n bu«n, thùc sù t¹o nªn søc m¹nh c¹nh tranh cña C«ng ty trong giai ®o¹n héi nhËp. Víi nh÷ng lîi thÕ vµ c¬ héi nãi trªn, ®Þnh h-íng ph¸t triÓn trong thêi gian tíi cña Traphaco lµ tËn dông vµ khai th¸c tèi ®a m¹ng l-íi ph©n phèi ®Ó mang vÒ doanh thu cho C«ng ty bªn c¹nh viÖc tiÕp tôc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn m¹ng l-íi ph©n phèi v÷ng m¹nh. Sinh viªn thùc hiÖn: Phan ThÞ Loan, líp TCK38 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch-¬ng II. Thùc tr¹ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty Cæ phÇn Traphaco 2.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ lîi nhuËn 2.1.1. Kh¸i niªm, vai trß vµ kÕt cÊu lîi nhuËn trong doanh nghiÖp Lîi nhuËn lµ môc tiªu chñ yÕu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Sù phÊn ®Êu ®Ó ®¹t ®îc lîi nhuËn vµ lîi nhuËn ngµy cµng cao trong s¶n xuÊt kinh doanh lµ vÊn ®Ò ®îc ®Æt ra hµng ®Çu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. ViÖc ®i s©u nghiªn cøu t×m hiÓu nguån gèc, c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn ®Ó cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu lµm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp lµ rÊt cÇn thiÕt. a. Kh¸i niÖm vÒ lîi nhuËn: Lîi nhuËn lµ chØ tiªu tæng hîp ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a kho¶n thu nhËp vµ chi phÝ ®· bá ra ®Ó ®¹t ®îc thu nhËp ®ã trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Trong c¸c môc tiªu ®Ò ra cña doanh nghiÖp th× lîi nhuËn lµ môc tiªu kinh tÕ ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu. §Ó cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô cho nhu cÇu thÞ trêng, nhu cÇu x· héi, c¸c doanh nghiÖp ph¶i bá ra chi phÝ nhÊt ®Þnh phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh: Chi phÝ nh©n c«ng, vèn s¶n xuÊt ... ta gäi chung lµ ®Çu vµo. Do ®ã, khi tiªu thô hµng ho¸, doanh nghiÖp ph¶i bï ®¾p ®îc chi phÝ vµ ph¶i cã lîi nhuËn ®Ó ®Çu t t¸i s¶n xuÊt kinh doanh më réng. Lîi nhuËn s¶n xuÊt kinh doanh lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trõ ®i gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm ®· tiªu thô vµ thuÕ theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. Tuy nhiªn, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp cßn cã nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c ®Ó tËn dông tèi ®a n¨ng lùc s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, t¨ng thªm lîi nhuËn nh c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng bÊt thêng. Sinh viªn thùc hiÖn: Phan ThÞ Loan, líp TCK38 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Nh vËy, lîi nhuËn lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp. Nã lµ chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp. b. KÕt cÊu cña lîi nhuËn: Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc ph©n chia thµnh: Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng bÊt thêng, th× lîi nhuËn cña doanh nghiÖp còng ®îc ph©n chia thµnh ba lo¹i t¬ng øng. - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh lµ sè lîi nhuËn thu ®îc tõ c¸c ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸, cung øng dÞch vô trong kú. §©y lµ bé phËn chiÕm tû träng lín, chñ yÕu trong toµn bé lîi nhuËn (tríc thuÕ) cña doanh nghiÖp. - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ lîi nhuËn thu ®îc tõ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh hoÆc kinh doanh vÒ vèn ®a l¹i. C¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh trong doanh nghiÖp thêng lµ ho¹t ®éng liªn doanh, liªn kÕt, ®Çu t mua b¸n chøng kho¸n, cho thuª tµi s¶n, thu l·i tiÒn göi ... - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt thêng lµ lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng mµ doanh nghiÖp kh«ng dù tÝnh tríc hoÆc nh÷ng ho¹t ®éng kh«ng mang tÝnh chÊt thêng xuyªn nh: thanh lý tµi s¶n, thu tõ vi ph¹m hîp ®ång. ViÖc xem xÐt kÕt cÊu lîi nhuËn cã ý nghÜa quan träng nã gióp ta thÊy c¸c kho¶n t¹o nªn lîi nhuËn vµ tû träng cña tõng kho¶n trong tæng lîi nhuËn, tõ ®ã cho ta ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña tõng ho¹t ®éng, t×m ra mÆt tÝch cùc còng nh tån t¹i trong tõng ho¹t ®éng ®Ó cã biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m n©ng cao lîi nhuËn h¬n n÷a. c. Vai trß vµ ý nghÜa cña lîi nhuËn: - Lîi nhuËn cã vai trß vµ ý nghÜa rÊt quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, v× nã t¸c ®éng ®Õn mäi mÆt ho¹t ®éng vµ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. ViÖc phÊn ®Êu thùc hiÖn ®îc chØ tiªu lîi nhuËn lµ ®iÒu kiÖn quan träng b¶o ®¶m cho t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®îc æn ®Þnh, v÷ng ch¾c. * Vai trß cña lîi nhuËn ®èi víi b¶n th©n doanh nghiÖp Sinh viªn thùc hiÖn: Phan ThÞ Loan, líp TCK38 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Nh ®· biÕt, lîi nhuËn lµ mét chØ tiªu kinh tÕ quan träng cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Doanh nghiÖp cã lîi nhuËn ngµy cµng nhiÒu th× t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ æn ®Þnh vµ t¨ng trëng t¹o sù tÝn nhiÖm cao trong th¬ng trêng, t¨ng søc c¹nh tranh vµ më réng thÞ trêng trong, ngoµi níc. - Lîi nhuËn cao lµ yÕu tè kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n cña ph¬ng híng s¶n xuÊt kinh doanh, biÓu hiÖn tÝnh n¨ng ®éng vµ khoa häc trong tæ chøc vµ qu¶n lý doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®îc lîi nhuËn, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn rÊt nhiÒu c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh kinh doanh, trong ®ã bao gåm: thu mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo, s¶n xuÊt chÕ biÕn thùc hiÖn tiªu thô s¶n phÈm. Møc ®é hiÖu qu¶ cña c¸c c«ng ®o¹n nµy ®Òu ®îc ph¶n ¸nh chung vµo chØ tiªu lîi nhuËn. Cã thÓ nãi lîi nhuËn chÝnh lµ thíc ®o hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Lîi nhuËn lµ nguån tÝch luü quan träng ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng, bï ®¾p thiÖt h¹i, rñi ro (nÕu cã) cho doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã lîi nhuËn sÏ cã ®iÒu kiÖn n©ng cao thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn, b¶o ®¶m quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng, cã ®iÒu kiÖn x©y dùng quü trong ®ã cã quü dù phßng tµi chÝnh, quü ®Çu t ph¸t triÓn, quü khen thëng, phóc lîi. §iÒu nµy khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng tÝch cùc lµm viÖc, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm, ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o trong lao ®éng, g¾n bã víi doanh nghiÖp. Nhê ®ã n¨ng suÊt lao ®éng ®îc n©ng cao, gãp phÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao h¬n lîi nhuËn doanh nghiÖp. * Vai trß cña lîi nhuËn ®èi víi x· héi. - Doanh nghiÖp lµ tÕ bµo cña nÒn Kinh tÕ Quèc d©n; lîi nhuËn cña doanh nghiÖp lµ ®éng lùc, lµ ®ßn bÈy kinh tÕ cña x· héi. NÕu doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh ®¶m b¶o tµi chÝnh æn ®Þnh vµ lu«n t¨ng trëng, cã lîi nhuËn cao th× tiÒm lùc tµi chÝnh quèc gia sÏ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. - Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp tham gia ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch Nhµ níc díi h×nh thøc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; kho¶n ®ãng gãp nµy sÏ gãp phÇn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, t¹o dùng m«i trêng kinh doanh tèt h¬n cho doanh nghiÖp vµ gãp phÇn hoµn thµnh nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ, x· héi cña ®Êt níc. Sinh viªn thùc hiÖn: Phan ThÞ Loan, líp TCK38 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp cßn cã mét vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi x· héi, nhÊt lµ trong hoµn c¶nh níc ta hiÖn nay, ®ã lµ doanh nghiÖp cã lîi nhuËn cao sÏ t¹o ®iÒu kiÖn më réng quy m« s¶n xuÊt, t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, gãp phÇn gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp cho x· héi. §ång thêi doanh nghiÖp còng cã ®iÒu kiÖn ®Ó tham gia c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn, nh©n ®¹o. 2.1.2 Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn vµ c¸c chØ tiªu ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ lîi nhuËn trong doanh nghiÖp a. Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn: Lîi nhuËn lµ chØ tiªu kinh tÕ quan träng cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. ViÖc ®¶m b¶o lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trë thµnh mét yªu cÇu bøc thiÕt, lîi nhuËn võa lµ môc tiªu, võa lµ ®éng lùc cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó x¸c ®Þnh ®îc lîi nhuËn khi lËp kÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ lËp b¸o c¸o thu nhËp hµng n¨m cña doanh nghiÖp ngêi ta ¸p dông hai ph¬ng ph¸p sau: Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: * Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Trong s¶n xuÊt kinh doanh, lîi nhuËn cña doanh nghiÖp bao gåm: Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp Lîi nhuËn tõ ho¹t = ®éng s¶n xuÊt + Lîi nhuËn tõ ho¹t kinh doanh ®éng tµi chÝnh + Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt thêng - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng = SXKD Tæng doanh thu C¸c kho¶n gi¶m - trõ theo quy ®Þnh Gi¸ vèn - hµng b¸n Chi phÝ - b¸n hµng Chi phÝ qu¶n - lý doanh nghiÖp HoÆc: Sinh viªn thùc hiÖn: Phan ThÞ Loan, líp TCK38 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n = Doanh thu thuÇn - phÈm hµng ho¸, dÞch vô tiªu doanh thô trong kú - Nh vËy, lîi nhuËn t¨ng, gi¶m phô thuéc vµo hai yÕu tè lµ doanh thu vµ chi phÝ Doanh thu thuÇn = Tæng doanh thu - C¸c kho¶n gi¶m trõ theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. Trong ®ã: + Tæng doanh thu: (doanh thu b¸n hµng) lµ tæng trÞ gi¸ thùc hiÖn b¸n hµng ho¸, s¶n phÈm, cung øng lao vô, dÞch vô cho kh¸ch hµng bao gåm c¶ phÇn trî gi¸, trî cíc, phô gi¸ (nÕu cã) cña Nhµ níc, ®©y lµ nguån thu nhËp chñ yÕu vµ thêng xuyªn cña doanh nghiÖp. + C¸c kho¶n gi¶m trõ: Lµ nh÷ng kho¶n n»m trong tæng doanh thu vµ chóng cã tÝnh chÊt lµm gi¶m doanh thu cña doanh nghiÖp, bao gåm: gi¶m gi¸ hµng b¸n, trÞ gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, thuÕ gi¸n thu (thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu) - TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n: §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô. §èi víi doanh nghiÖp th¬ng nghiÖp, lµ trÞ gi¸ mua vµo cña hµng ho¸ b¸n ra. + §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. TrÞ gi¸ vèn Chi phÝ nguyªn Chi phÝ nh©n Chi phÝ s¶n hµng b¸n vËt liÖu trùc tiÕp c«ng trùc tiÕp xuÊt chung + §èi víi doanh nghiÖp th¬ng nghiÖp TrÞ gi¸ vèn Gi¸ mua s¶n C¸c chi phÝ thu mua, vËn hµng b¸n phÈm hµng ho¸ chuyÓn, b¶o qu¶n s¬ chÕ - Chi phÝ b¸n hµng: Lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô nh tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng, tiÕp thÞ, bao b×, ®ãng gãi, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ vËt liÖu dïng ®Ó ®ãng gãi, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c nh chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm, chi phÝ qu¶ng c¸o... Sinh viªn thùc hiÖn: Phan ThÞ Loan, líp TCK38 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Lµ c¸c kho¶n chi phÝ cho bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh doanh nghiÖp, c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng chung cña doanh nghiÖp nh tiÒn l¬ng, phô cÊp tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, chi phÝ c«ng cô lao ®éng nhá, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh doanh nghiÖp vµ c¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh nh chi phÝ vËt liÖu, ®å dïng v¨n phßng, c«ng t¸c phÝ, c¸c kho¶n thuÕ, lÖ phÝ, b¶o hiÓm, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi thuéc v¨n phßng doanh nghiÖp nh tiÒn ®iÖn, ®iÖn tho¹i, níc, chi phÝ cho l·i vay vèn kinh doanh, l·i vay vèn ®Çu t tµi s¶n cè ®Þnh ®· ®a vµo sö dông, dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ... - Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô tiªu thô trong kú: Lµ tæng chi phÝ ®· bá ra liªn quan ®Õn doanh thu b¸n hµng. + §èi víi doanh nghiÖp: Ho¹t ®éng cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt kinh doanh: Gi¸ thµnh toµn bé cña TrÞ gi¸ vèn Chi phÝ Chi phÝ qu¶n lý S¶n phÈm hµng ho¸ mua hµng b¸n hµng doanh nghiÖp + §èi víi doanh nghiÖp th¬ng nghiÖp Gi¸ thµnh toµn bé cña TrÞ gi¸ Chi phÝ Chi phÝ qu¶n lý S¶n phÈm hµng ho¸ mua hµng b¸n hµng doanh nghiÖp * Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh: §îc h×nh thµnh tõ hai yÕu tè chÝnh lµ doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ chi phÝ vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ thuÕ gi¸n thu (nÕu cã) ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Lîi nhuËn tõ ho¹t Doanh thu tõ ho¹t Chi phÝ vÒ ho¹t ThuÕ ®éng tµi chÝnh ®éng tµi chÝnh ®éng tµi chÝnh (NÕu cã) Trong ®ã: - Doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh: lµ doanh thu thu ®îc tõ c¸c ho¹t ®éng nh tham gia gãp vèn liªn doanh, ®Çu t mua b¸n chøng kho¸n ng¾n, dµi h¹n, cho thuª tµi Sinh viªn thùc hiÖn: Phan ThÞ Loan, líp TCK38 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp s¶n. C¸c ho¹t ®éng ®Çu t kh¸c nh chªnh lÖch l·i tiÒn vay cña ng©n hµng, cho vay vèn, chªnh lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ, hoµn nhËp c¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n. - Chi phÝ vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh: lµ nh÷ng chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh, nãi trªn: - ThuÕ gi¸n thu: lµ c¸c kho¶n thuÕ bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu. §©y lµ phÇn thu hé cho Nhµ níc th«ng qua gi¸ b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. * Lîi nhu©n tõ ho¹t ®éng bÊt th-êng Lîi nhuËn ho¹t ®éng bÊt thêng ®îc h×nh thµnh tõ hai yÕu tè chÝnh lµ doanh thu bÊt thêng víi chi phÝ bÊt thêng vµ thuÕ (nÕu cã) vµ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Lîi nhuËn Doanh thu Chi phÝ ThuÕ bÊt thêng bÊt thêng bÊt thêng (nÕu cã) Trong ®ã: - Doanh thu bÊt thêng cña doanh nghiÖp lµ c¸c kho¶n thu kh«ng thÓ dù tÝnh ®îc tríc, nh÷ng kho¶n thu kh«ng mang tÝnh chÊt thêng xuyªn, nh: + Thu vÒ thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh. + Thu tiÒn ph¹t do bªn kh¸c vi ph¹m hîp ®ång víi doanh nghiÖp. + Thu c¸c kho¶n nî khã ®ßi ®· xö lý, xo¸ sæ do kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc chñ. - Chi phÝ bÊt thêng, lµ c¸c kho¶n chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng nãi trªn. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng bÊt thêng chiÕm tû träng nhá trong lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Nh vËy, tæng lîi nhuËn tríc thuÕ, lîi nhuËn sau thuÕ vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®Òu ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng cña s¶n xuÊt kinh doanh, lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ lîi nhuËn bÊt thêng. Tõ ®ã, cã thÓ x¸c ®Þnh lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña doanh nghiÖp trong kú: Sinh viªn thùc hiÖn: Phan ThÞ Loan, líp TCK38 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lîi nhuËn sau thuÕ cña Lîi nhuËn tríc thuÕ ThuÕ thu nhËp doanh Doanh nghiÖp trong kú TNDN trong kú nghiÖp trong kú Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn qua c¸c bíc trung gian: Lµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp qua tõng kh©u ho¹t ®éng, trªn c¬ së ®ã gióp nhµ kinh doanh thÊy ®îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh lîi nhuËn vµ t¸c ®éng cña tõng kh©u ho¹t ®éng hoÆc tõng yÕu tè kinh tÕ ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cuèi cïng cña doanh nghiÖp: Sinh viªn thùc hiÖn: Phan ThÞ Loan, líp TCK38 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Doanh thu tõ ho¹t ®éng kh¸c Ho¹t ®éng tµi chÝnh - Gi¶m gi¸ hµng b¸n Lîi nhuËn ho¹t ®éng kh¸c Doanh thu thuÇn - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i - ThuÕ gi¸n thu Lîi nhuËn gép ho¹t ®éng Gi¸ vèn hµng b¸n Ho¹t ®éng bÊt thêng kinh doanh Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c Lîi nhuËn ho¹t ®éng kh¸c Lîi nhuËn Lîi nhuËn tõ ho¹t ho¹t ®éng - Chi phÝ qu¶n ®éng kinh kh¸c lý doanh doanh nghiÖp - Chi phÝ b¸n hµng Lîi nhuËn tríc thuÕ ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Lîi nhuËn sau thuÕ * C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Nh÷ng ph©n tÝch trªn ta thÊy lîi nhuËn t¨ng, gi¶m do ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè sau: Khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô: YÕu tè nµy phô thuéc vµo: a. Khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô. b. ChÊt lîng s¶n phÈm tiªu thô. c. KÕt cÊu mÆt hµng kinh doanh Gi¸ b¸n ®¬n vÞ s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô hîp lý mµ ng-êi tiªu dïng cã thÓ chÊp nhËn ®-îc, sÏ lµm t¨ng doanh thu. Sinh viªn thùc hiÖn: Phan ThÞ Loan, líp TCK38 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp MÆt kh¸c, cã thÓ ¸p dông biÖn ph¸p gi¶m gi¸ hµng, chiÕt khÊu b¸n hµng ®Ó kÝch thÝch tiªu thô s¶n phÈm vµ hµng ho¸ do doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt hoÆc gi¸ vèn hµng b¸n. Gi¸ thµnh thÊp sÏ t¹o ®îc søc c¹nh tranh, gióp doanh nghiÖp ®Èy m¹nh tiªu thô ®îc khèi lîng hµng ho¸ lín, trùc tiÕp lµm t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. §Ó xem xÐt nh©n tè gi¸ thµnh mét c¸ch ®Çy ®ñ h¬n, ta cÇn chó ý ®Õn ¶nh hëng cña tõng yÕu tè chñ yÕu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. VËt t dïng cho s¶n xuÊt: nguyªn vËt liÖu chÝnh, phô lµ ®èi tîng lao ®éng tham gia cÊu thµnh thùc thÓ s¶n phÈm, yÕu tè nµy ®ãng vai trß quan träng vµ chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy, doanh nghiÖp cã thÓ qu¶n lý tèt ®Ó gi¶m chi phÝ cña yÕu tè nµy th«ng qua viÖc x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu hîp lý vµ tiªn tiÕn. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Kho¶n môc nµy chiÕm tû träng t¬ng ®èi lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®ã, doanh nghiÖp cÇn ph¶i chó träng gi¶m bít chi phÝ nµy. BiÖn ph¸p chñ yÕu lµ ph¶i bè trÝ ®óng ngêi, ®óng viÖc, ®óng tr×nh ®é nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ®Ó gi¶m chi phÝ nh©n c«ng trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ chi phÝ b¸n hµng. Lµ nh©n tè cã quan hÖ tû lÖ nghÞch víi lîi nhuËn. Do ®ã, muèn t¨ng lîi nhuËn, doanh nghiÖp cÇn ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ c¸c chi phÝ nµy, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c chi phÝ b»ng tiÒn cha cã ®Þnh møc: qu¶ng c¸o, tiÕp t©n, kh¸nh tiÕt. ChÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n-íc. BÊt kú doanh nghiÖp nµo còng tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i trêng kinh doanh nhÊt ®Þnh, ®ã lµ m«i trêng khuyÕn khÝch ®Çu t, khuyÕn khÝch tiªu dïng hµng ViÖt Nam s¶n xuÊt, m«i trêng thÞ trêng ®îc më réng vµ æn ®Þnh, chÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch l·i suÊt, tÝn dông cña Nhµ níc. b. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp: Sinh viªn thùc hiÖn: Phan ThÞ Loan, líp TCK38 20
- Xem thêm -