Tài liệu Vgiải pháp mở rộng thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng công thương hoàn kiếm

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi Më §Çu Nh chóng ta ®· biÕt, hiÖn nay xu thÕ chung trªn thÕ giíi lµ xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. ChÝnh v× vËy mµ c¸c níc ®Òu ph¶i më cöa nÒn kinh tÕ ®Ó cã thÓ theo kÞp c¸c níc trong khu vùc vµ trªn toµn thÕ giíi. Vµ ë níc ta còng vËy, nÒn kinh tÕ ë níc ta lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc. ChÝnh v× vËy mµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp dï lín hay nhá, khi ®· tham gia thÞ trêng ®Ò ph¶i chÞu sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc vµ mét sù c¹nh tranh khèc liÖt kh«ng chØ víi c¸c doanh nghiÖp trong níc mµ cßn cã c¶ c¸c tËp ®oµn kinh tÕ lín trªn thÕ giíi. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh, th«ng qua c¸c biÖn ph¸p nh ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt c«ng nghÖ míi, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ¸p dông ®ång bé c¸c chØ tiªu chÊt lîng... §Ó cã thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ. Vµ C«ng ty TNHHNN mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi còng kh«ng ph¶i lµ mét ngo¹i lÖ. §îc thµnh lËp n¨m 1958 , qua h¬n 40 n¨m ho¹t ®éng tuy gÆp nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch nhng c«ng ty vÉn ®÷ng v÷ng vµ cung cÊp cho x· héi nh÷ng s¶n phÈm mòi nhän cña ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, gi÷ v÷ng vÞ trÝ lµ mét trung t©m c¬ khÝ ViÖt Nam. Víi sù híng dÉn cña c« gi¸o th¹c sü NguyÔn ThÞ Hoµi Dung víi nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o thu ®îc trong qu¸ tr×nh thùc tËp gÇn ®©y, em ®· hoµn thµnh b¶n kh¶o s¸t tæng hîp vÒ C«ng ty TNHHNN 1 thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi, mét doanh nghiÖp thuéc Bé C«ng NghiÖp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o th¹c sü NguyÔn ThÞ Hoµi Dung ®· tËn t×nh chØ b¶o vµ ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó, anh chÞ phßng tæ chøc c«ng ty TNHHNN 1 thµnh viªn ®· gióp ®ì tËn t×nh, chu ®¸o trong qu¸ tr×nh em thùc tËp vµ viÕt b¸o c¸o tæng hîp nµy. PhÇn I. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty THHH 1 thµnh viªn c¬ khÝ hµ néi I. Th«ng tin chung vÒ c«ng ty. Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Hà Nội Hanoi Mechanical Limited Company. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Tªn C«ng ty - Tªn tiÕng viÖt: C«ng ty TNHHNN 1 thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi -Tªn tiÕng Anh: Hameco Mechanical Limited Company. 2. H×nh thøc ph¸p lý: C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc mét thµnh viªn. 3. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh: +S¶n xuÊt c¸c lo¹i m¸y c¬ khÝ c«ng cô. +§µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n ngµnh chÕ t¹o m¸y. +Nghiªn cøu ph¸t triÓn c«ng nghÖ. +Kinh doanh c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn s¶n phÈm cña c«ng ty. 4. §Þa chØ liªn l¹c 74 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân -Hà Nội. Điện thoại: (844) 8584416 - 8584354 - 8584475. Fax: (844) 8583268 Email: hameco@hn.vnn.vn Website: http://www.hameco.com.vn/ 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng nghiÖp chÕ t¹o ®èi víi c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt níc, ngµy 62/11/1955 §¶ng vµ ChÝnh Phñ ®· quyÕt ®Þnh cho x©y dùng mét xÝ nghiÖp c¬ khÝ hiÖn ®¹i do Liªn X« viÖn trî, lµm nßng cèt cho ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o m¸y c«ng cô cung cÊp cho tÊt c¶ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ. §ã lµ nhµ m¸y c¬ khÝ Hµ Néi, tiÒn th©n cña C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ngµy nay, ®îc khëi c«ng x©y dùng trªn khu ®¸t réng 51000 m2 thuéc x· Nh©n ChÝnh, nay thuéc quËn Thanh Xu©n Hµ Néi. Sau gÇn 3 n¨m x©y dùng, ngµy 12/4/1958 nhµ m¸y c¬ khÝ Hµ Néi ®· ®îc kh¸nh thµnh vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng, ®¸nh dÊu sù ra ®êi ®øa con ®Çu lßng cña ngµnh c¬ khÝ. XuÊt ph¸t ®iÓm víi 582 c¸n bé c«ng nh©n viªn, trong ®ã cã 200 ngêi chuyÓn tõ qu©n ®éi sang, ®îc tæ chøc bè trÝ thµnh 6 ph©n xëng vµ 9 phßng ban gåm xëng méc, xëng ®óc, xëng rÌn, xëng l¾p r¸p, xëng c¬ khÝ, xëng dông cô, phßng kü thuËt, phßng kiÓm tra kü thuËt, phßng c¬ ®iÖn, phßng kÕ ho¹ch, phßng tµi vô, phßng cung cÊp, phßng c¸n bé vµ lao ®éng, phßng b¶o vÖ vµ phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ. Cho ®Õn nay tr¶i qua 48 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh, C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ®· vît qua rÊt nhiÒu khã kh¨n, gian khæ vµ còng gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh tÝch to lín, Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cã thÓ tãm t¾t qua c¸c giai ®o¹n. 1. Giai ®o¹n 1958-1965. §©y ®îc coi lµ giai ®o¹n ®¹t nÒn mãng cho sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nhµ m¸y sau nµy. Víi nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt vµ chÕ t¹o c¸c m¸y c¾t gät kim lo¹i nh m¸y khoan, tiÖn, bµo.. víi s¶n lîng tõ 900-1000 c¸i/ n¨m. Giai ®o¹n nµy do míi thµnh lËp, tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn non kÐm, tay nghÒ cha cao, kinh nghiÖm thùc tÕ cha nhiÒu dÉn tíi viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh gÆp nhiÒu khã kh¨n. Song b»ng tinh thÇn vît khã vµ lßng nhiÖt t×nh lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ m¸y ®· thùc hiÖn th¾ng lîi kÕ ho¹hc 5 n¨m. N¨m 1965:KÕt thóc kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt, c«ng ty ®· cã sù tiÕn bé vît bËc so víi n¨m 1958. Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng t¨ng 8 lÇn, s¶n phÈm chÝnh lµ m¸y c«ng cô t¨ng 122% so víi n¨m kÕ ho¹ch. §Õn thêi gian nµy c¬ khÝ Hµ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Néi ®· s¶n xuÊt 3353 m¸y c«ng cô c¸c lo¹i phôc vô cho nÒn kinh tÕ trong níc. 2. Giai ®o¹n 1966-1975. §©y lµ giai ®o¹n c¶ níc thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø 2. §©y còng lµ thêi ký ®Õ quèc Mü tiÕn hµnh chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c. NhiÖm vô cña nhµ m¸y lóc nµy lµ “ võa s¶n xuÊt, võa chiÕn ®Êu” chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña Mü. Trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n chung cña ®Êt níc, nhµ m¸y ph¶i s¬ t¸n ®Õn 30 ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. MÆc dï vËy, nhµ m¸y vÉn hoµn thµnh nhiÖm vô ®Ò ra s¶n xuÊt m¸y c«ng cô K125, B665, T630, EV250… vµ s¶n xuÊt b¬m x¨ng ®Ìn gåm, èng phãng ho¶ tiÔn C36 phôc vô cho kh¸ng chiÕn. 3. Giai ®o¹n 1976-1989. Sau khi gi¶i phãng miÒn Nam, thèng nhÊt ®Êt níc, nhiÖm vô cña nhµ m¸y lóc nµy lµ kh«i phôc s¶n xuÊt, cïng c¶ níc x©y dùng chñ nghi· x· héi. Trong giai ®o¹n nµy nhµ m¸y liªn tôc thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c kÕ ho¹ch 5 n¨m ( 1975-1980; 1980-1985). N¨m 1978 lµ n¨m b¶n lÒ cña kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø 2, nhµ m¸y ®· ®¹t ®îc gi¸ trÞ tæng s¶n lîng t¨ng 11,67%, gi¸ trÞ s¶n phÈm chñ yÕu t¨ng 16,47% víi nh÷ng thµnh tÝch ®ã nhµ m¸y ®îc ChÝnh phñ trao tÆng cê thi ®ua xuÊt s¾c. §Õn n¨m 1980, nhµ m¸y ®æi tªn thµnh nhµ m¸y chÕ t¹o c«ng cô sè 1. Giai ®o¹n nµy c¶ níc chuyÓn sang c¬ chÕ míi, mÆc dï cßn nhiÒu khã kh¨n nhng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· nªu cao tinh thÇn ®oµn kÕt, vît khã ®Ó hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô cña Bé c¬ khÝ giao cho vµ ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch trong s¶n xuÊt kinh doanh. Víi nh÷ng thµnh tÝch ®ã, C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ®· ®îc Nhµ níc tÆng thëng hu©n ch¬ng ®éc lËp h¹ng hai. 4. Giai ®o¹n 1990-1994. §©y lµ giai ®o¹n hÕt søc khã kh¨n ®èi víi c«ng ty. Sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý ®· ®¹t nhµ m¸y tríc nh÷ng thö th¸ch míi gay go vµ phøc t¹p, b¾t buéc ban l·nh ®¹o c«ng ty cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i cã nh÷ng bíc ®i v÷ng ch¾c vµ ®óng híng. Víi giµn m¸y thiÕt bÞ cò kü vµ c«ng nghÖ l¹c hËu, s¶n phÈm manh món ®¬n chiÕc, sè lîng lao ®éng gi¶m tõ 3000 xuèng cßn 2000 ngêi. Bªn c¹nh ®ã t×nh h×nh c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ trêng ®· ®Èy c«ng ty vµo t×nh tr¹n hÕt søc khã kh¨n. ThÕ nhng c«ng ty ®· t×m cho m×nh nh÷ng gi¶i ph¸p vµ híng ®i ®óng ®¾n, dÇn dÇn vît qua khã kh¨n vµ ph¸t triÓn ®i lªn. N¨m 1994 lµ n¨m ®Çu tiªn kÓ tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trêng, c«ng ty hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ cã l·i, thµnh c«ng nµy cã ý nghÜa to lín ®èi víi toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, lµ bíc ®Çu tù khẳng ®Þnh m×nh trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh thÞ trêng. 5 . Giai ®o¹n 1995 ®Õn nay. Víi sù quan t©m cña Bé c«ng nghiÖp vµ Tæng c«ng ty m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, viÖc tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty dÇn ®i vµo æn ®Þnh, ®· tõng bíc chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm thiÕt bÞ cho nhµ m¸y ®êng, nhµ m¸y giÊy, c¸c tr¹m trén bª t«ng tù ®éng… míi ®©y lµ mét sè m¸y c«ng cô lµm theo ®¬n ®Æt hµng cña thÞ trëng Mü. N¨m 1995, c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ®· liªn doanh víi c«ng ty SHIROKI (NhËt B¶n) thµnh lËp c«ng ty liªn doanh VINA-SHIROKI vÒ s¶n xuÊt khu«n mÉu. Còng trong n¨m nµy nhµ m¸y ®· ®æi tªn thµnh C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi víi nghµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ s¶n xuÊt kinh doanh vËt t thiÕt bÞ, c¸c dÞch vô kü thuËt c«ng nghiÖp. §Ó më réng thÞ trêng còng nh t¨ng søc c¹nh tranh, c«ng ty ®· cö nhiÒu ®oµn tham gia vµ thùc tËp t¹i níc ngoµi ®ång thêi ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh»m s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ thÞ trêng. §Õn 28/10/2004 theo quyÕt ®Þnh sè 89/2004/Q§-BCN c«ng ty ®· ®æi tªn thµnh c«ng ty TNHH Nhµ níc 1 thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi ( gäi t¾t lµ C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi). PhÇn 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty TNHH nhµ níc mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi I. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu cña c«ng ty. 1.§Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm. C«ng ty TNHH mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi hiÖn ®ang s¶n xuÊt vµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc: -S¶n phÈm truyÒn thèng: C¸c lo¹i m¸y tiÖn v¹n n¨ng T18A, T14L, T360Ax3000, T630x1500, m¸y bµo ngang B365, m¸y khoan cÇn K525, m¸y khoan bµn K612, m¸y tiÖn ch¬ng tr×nh hiÓn thÞ sè T18CNC, m¸y tiÖn sø chuyªn dïng CNC -Xëng ®óc thÐp víi s¶n lîng 6000 tÊn/n¨m. -Xëng ®óc gang víi s¶n lîng 6000 tÊn/n¨m. -ThÐp c¸n x©y dùng c¸c lo¹i s¶n lîng 5000tÊn/n¨m. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -ChÕ t¹o vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vµ phô tïng phôc vô cho c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n nh: + §iÖn lùc ( c¸c tr¹m thuû ®iÖn cã c«ng suÊt tõ 20- 150KvA; c¸c b¬m dÇu FO). + Xi m¨ng ( m¸y nghiÒn, lß quay, lß ®øng, lß ghi … cho c¸c nhµ m¸y cã c«ng suÊt tõ 4 v¹n ®Õn 2 triÖu tÊn/n¨m). +§êng mÝa (nåi nÊu liªn tôc, nåi nÊu ®êng, tr¹m bèc h¬i, l« Ðp, b¨ng t¶i… cho c¸c nhµ m¸y cã c«ng suÊt tõ 500-8000 tÊn mÝa c©y/ ngµy). +Thuû lîi ( c¸c b¬m cã c«ng suÊt tõ 8000-36000 m 3 /h, ¸p lùc cét níc tõ 410,5m). +Giao th«ng vËn t¶i, dÇu khÝ, khai th¸c má, l©m s¶n, chÕ biÕn cao su, s¶n xuÊt bét giÊy… -S¶n xuÊt vµ chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm phi tiªu chuÈn víi s¶n lîng 3000 tÊn/n¨m (®êng kÝnh tíi 6m, dµi tíi 12m). - Ngoµi ra c«ng ty cßn nhËn c¸c dÞch vô d¹ng b¶o hµnh, ®¹i tu, söa ch÷a, cung cÊp phô tïng thay thÕ, t vÊn b¶o qu¶n, b¶o tr×, t vÊn kü thuËt vµ mäi dÞch vô mµ kh¸ch hµng yªu cÇu liªn quan ®Õn s¶n phÈm cña c«ng ty. - Giíi thiÖu mét sè mÆt hµng chñ yÕu mµ c«ng ty ®· s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt: ThiÕt bÞ t¹i nhµ m¸y ®êng NghÖAn Tate & Lyle Thiết bị nồi nấu đường,t¹i C«ng ty Liªn doanh MÝa đường Nghệ An Tate & Lyle 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thiết bị nhà m¸y đường T©y Ninh do Hameco cung cấp 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lắp ráp thiết bị tại nhà máy đường Tây Ninh Cá c lo ại ph ụ tù ng Các loại phụ tùng Cá c lo ại ph ụ tù ng Các loại phụ tùng M¸y khoan 8 M¸y M¸ykhoan khoanB612 K352 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 M¸y tiÖn 2.§Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng vµ kh¸ch hµng chÝnh -S¶n xuÊt theo nhu cÇu cña thÞ trêng vµ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng cña kÕ ho¹ch. ThÞ trêng cña c«ng ty kh«ng chØ bao gåm thÞ trêng trong níc mµ cßn cã thÞ trêng vµ b¹n hµng ë níc ngoµi: B¶ng 1: B¹n hµng, ®èi t¸c chÝnh níc ngoµi cña C«ng ty (1): STT Tªn Quèc Gia LÜnh vùc hîp t¸c 1 ASOMA 2 TAAG Losangeles 3 TËp ®oµn BON GIOA NNI Italy Hép sè m¸y c¬ khÝ 4 DANIENI Italy ThiÕt bÞ m¸y mãc d©y chuyÒn c¸n thÐp 5 SAMYONG Intek Co., Ltd Hµn Quèc S¶n phÈm ®óc 6 ALMAATA toolpiant FAM 7 8 9 10 11 §an M¹ch S¶n phÈm b¸nh r¨ng, b¸nh xÝch c¸c lo¹i Machinary USA ATLANTIC internationnal PTE TËp ®oµn mÝa MITRPHON TËp ®oµn Bounbon GE machine Liªn X« cò CHLB §øc GULF Singapore ®êng Th¸i Lan Ph¸p Canada 9 M¸y c«ng cô c¸c lo¹i M¸y c«ng cô ThiÕt bÞ m¸y mãc khÝ n©ng h¹ Phô tïng m¸y c«ng cô TB m¸y mãc nhµ m¸y ®êng nhµ m¸y ®êng ThiÕt bÞ m¸y mãc söa ch÷a thiÕt bÞ ®iÖn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *C«ng ty cßn cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ vµ chÕ t¹o thiÕt bÞ cho c¸c kh¸ch hµng chÝnh trong níc nh sau: (1): Trang web của c«ng ty Hameco.com.vn phÇn thÞ trêng vµ kh¸ch hµng. -C¸c nhµ m¸y mÝa ®êng trong c¶ níc ( NAT&L-NghÖ An, Bourbon T©y Ninh, Lam S¬n, Qu¶ng Ng·i…) +C¸c nhµ m¸y giÊy trong c¶ níc ( §ång Nai, B·i B»ng, §µ N½ng…) + C¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn ( Hoµ B×nh, Yaly, NËm N¸, Phó Ninh, ViÖt L©mTh¸c Thuý, VÞ Xuyªn- B¾c Quang, B¹ch M·, TriÖu H¶i…). + C¸c nhµ m¸y Xi m¨ng trong c¶ níc ( Hoµng Th¹ch, BØm S¬n, Bót S¬n…) + C¸c c«ng ty dÇu khÝ ( Vietso- Petro…) +C¸c c«ng ty võa vµ nhá kh¸c. 3. §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ: -S¬ ®å 1: quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thÐp (2) Thái Ph«i ®óc C¾t thµnh tõng thái Phï hîp tiªu chuÈn (B¸n thµnh phÈm) Tiªu thô KCS NhËp kho thµnh phÈm Nung c¸n §Ó kh«ng ngõng v¬n lªn chiÕm lÜnh thÞ trêng trong vµ ngoµi níc, C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t míi c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ho¸ xëng ®óc víi d©y truyÒn thiÕt bÞ ®óc gan vµ thÐp cã chÊt lîng cao víi s¶n lîng mçi d©y truyÒn lµ 600 tÊn/n¨m. C«ng ty cßn x©y dùng xëng c¬ khÝ chÝnh x¸c, trung t©m øng dông c«ng nghÖ tù ®éng (2): Trang web cña c«ng ty Hameco.com.vn phÇn c«ng nghÖ s¶n xuÊt 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *Sơ đồ 2: Quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm m¸y c«ng cô(3) Phèi ngÉu Lµm MÉu sè Lµm NÊu Rãt Lµm C¾t ruét NÊu Gia c«ng c¬ khÝ NhËp kho L¾p r¸p Tiªu thô Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt lo¹i s¶n phÈm thÐp c¸n ë trªn cho ta thÊy: S¶n phÈm cña c«ng ty muèn h×nh thµnh ph¶i tr¶i qua rÊt nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau. Do ®ã, chÊt lîng s¶n phÈm phô thuéc vµo nhiÒu giai ®o¹n, chØ cÇn háng ë mét giai ®o¹n nµo ®ã cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ s¶n phÈm sÏ kh«ng hoµn thµnh ®îc, lµm chËm tiÕn ®é s¶n xuÊt, t¨ng chi phÝ thùc hiÖn. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã sÏ ¶nh hëng ®Õn khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô cña c«ng ty, C«ng ty khã cã kh¶ n¨ng th©m nhËp, më réng thÞ trêng míi, lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. 4.§Æc ®iÓm vÒ c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ: 4.1. D©y chuyÒn ®óc chÊt lîng cao 12000 T/N¨m. * S¶n lîng vµ c¸c d¹ng s¶n phÈm: S¶n lîng cña c¶ d©ychuyÒn lµ 12000 tÊn/n¨m ®îc ph©n bæ nh sau: (3): Trang web cña c«ng ty Hameco.com.vn phÇn c«ng nghÖ s¶n xuÊt -Gang ®óc:7500 tÊn/n¨m, khèi lîng lín nhÊt cña ph«i 15000kg, bao gåm: + 1000 tÊn/ n¨m: c¸c vËt ®óc gang cã khèi lîng  20kg, kÝch thíc bao lín nhÊt cña vËt ®óc: 350 x 450 x cao 200 mm, ®óc theo ph¬ng ph¸p c¸t bentonit t¬i. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - ThÐp ®óc: 4500 tÊn/ n¨m ®îc ®óc theo ph¬ng ph¸p Furan, khèi lîng vËt ®óc lín nhÊt lµ 7000 kg. * C¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt: - C«ng nghÖ nÊu luyÖn: NÊu gang t¹i mÆt b»ng ph©n xëng Gang b»ng lß c¶m øng trung tÇn ®Ó cung cÊp gang láng cho d©y chuyÒn ®óc khu«n c¸t t¬i vµ d©y chuyÒn furan, dïng hai lß: mét cÆp lß 2 tÊn/mÎ vµ mét cÆp lß 0.5 tÊn/ mÎ. * HiÖn nay ®· l¾p ®Æt vµ ®a vµo sö dông hÖ thèng lß nÊu luyÖn hiÖn ®¹i t¹i ph©n xëng Gang. ThiÕt bÞ ho¹t ®éng tèt. ChÊt lîng s¶n phÈm cao. §· s¶n xuÊt cung cÊp s¶n phÈm cho c«ng ty TNHH mét thµnh viªn C¬ khÝ Hµ Néi vµ thÞ trêng trong níc. Võa qua, ®· b¾t ®Çu s¶n xuÊt l« hµng ®Çu tiªn sang Hµn Quèc. C«ng nghÖ lµm khu«n c¸t t¬i(1000 tÊn/ n¨m) Dây chuyền làm khuôn cát tươi Máy làm khuôn cát tươi Sö dông d©y chuyÒn lµm khu«n c¸t t¬i trªn c¬ së: + M¸y lµm khu«n tù ®éng, dïng khÝ nÐn, cì hßm khu«n 600 x 500 x cao 200/200(mm), lo¹i m¸y lµm khu«n cã hßm. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + HÖ thèng chuyÓn t¶i: tù ®éng + Lµm khu«n b»ng hçn hîp c¸t – bentonit t¬i + D©y truyÒn sö lý c¸t ®ång bé víi d©y truyÒn lµm khu«n, tù ®éng ®iÒu chØnh níc, bentonit, c¸t míi, chÊt phô gia. * C«ng nghÖ lµm khu«n FURAN(11000 tÊn/n¨m) * C«ng nghÖ lµm s¹ch *NhiÖt luyÖn vËt ®óc. * HÖ thèng thiÕt bÞ kiÓm tra chÊt lîng: T¹i mçi bé phËn nÊu luyÖncña ph©n xëng Gang vµ ph©n xëng ThÐp ®Òu ®Æt mét m¸y ph©n tÝch cacbon ®¬ng lîng (CE) vµ 1 c¸n nhiÖt nhóng chØ thÞ sè. Trang thiÕt bÞ mét phßng kiÓm tra chung cho c¶ 2 ph©n xëng ®Æt t¹i Ph©n xëng Gang bao gåm: +01 m¸y ph©n tÝch quang phæ x¹ kÕ +01 kÝnh hiÓn vi x¸c ®Þnh tæ chøc kim lo¹i +01 m¸y x¸c ®Þnh C, S - C¸c thiÕt bÞ kiÓm tra ®é cøng, kiÓm tra kh«ng ph¸ huû, kiÓm tra hçn hîp lµm khu«n phï hîp víi c¸c c«ng nghÖ nªu trªn. * HÖ thèng vËn chuyÓn trong xëng ®óc. * Ngoµi ra cßn mét sè m¸y kh¸c 1-2115+21+15+21 nh: - M¸y lµm khu«n vµ mét c¸t nhùa vá máng SC-20 - M¸y lµm khu«n c¸t t¬i HSP-1D - M¸y phun bi nhá TC 300 - M¸y phun bi PRP- 2402 1BD - M¸y trén c¸t liªn tôc cêng ®é cao - M¸y gi¶m kÝch cì côc c¸t vµ chµ s¸t s¬ cÊp - M¸y trén Simpson 11/2G - C¸c thiÕt bÞ nÊu luyÖn - C¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm 4.2. Trung t©m nghiªn cøu – øng dông tù ®éng ho¸. H×nh ¶nh giíi thiÖu ho¹t ®éng Hameco 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChÕ t¹o vµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ §µo t¹o c¸n bé – c«ng nh©n ngµnh chÕ t¹o m¸y Nghiªn cøu – ph¸t triÓn c«ng nghÖ Trung t©m nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ tù ®éng (gäi t¾t lµ trung t©m c«ng nghÖ tù ®éng) ®îc thµnh lËp n¨m 1997 víi nhiÖm cô chÝnh lµnghien cøu øng dông c«ng nghÖ cao vµo c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty. Ngay tõ ®Çu thµnh lËp, Trung t©m c«ng nghÖ tù ®éng ®· ®îcgiao nhiÖm vô thùc hiÖn ®Ò tµi khoa häc cÊp nhµ níc KHCN05-DA1: N©ng cÊp vµ hiÖn ®¹i ho¸ 30 h¹ng môc thiÕt bÞ cña c«ng ty TNHH mét thµnh viªn C¬ khÝ Hµ Néi. 4.3. Phßng thÝ nghiÖm. * C¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm. - ThiÕt bÞ ®o nhiÖt kÕ kiÓu nhóng - ThiÕt bÞ ®o nhiÖt ®é kiÓu quang häc. - ThiÕt bÞ x¸c ®Þnh c¸cbon ®¬ng lîng - Quang phæ kÕ ph©n tÝch thµnh phÇn ho¸ häc - M¸y ®o ®é c¶m øng x¸ch tay. - M¸y ®o chiÒu dµy kim lo¹i. - M¸y kiÓm tra khuyÕt tËt b»ng siªu ©m. - M¸y kiÓm tra khuyÕt tËt b»ng tõ. H×nh ¶nh vÒ phßng thÝ nghiÖm cña C«ng ty. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phân tích thành phần hoá học thép Máy phân tích quang phổ xạ kích xuất khẩu bằng kính hiển vi quang 5.§Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu. Lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty C¬ khÝ Hµ Néi lu«n quan t©m ®Õn mäi kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lµ viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. HiÖn nay , nguån nguyªn liÖu chÝnh mµ C«ng ty dïng vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm hÇu hÕt lµ c¸c lo¹i thÐp phôc vô s¶n xuÊt thÐp c¸n, m¸y c«ng cô vµ phô tïng thiÕt bÞ. Nguån nguyªn liÖu nµy trong níc rÊt hiÕm, v× vËy C«ng ty ph¶i nhËp khÈu tõ níc ngoµi. B ảng 2: Danh môc nguyªn vËt liÖu (4) C¸c mÆt hµng NhËp khÈu Gang S¾t thÐp c¸c lo¹i Sè lîng §¬n gi¸(USD/tÊn) (tÊn/n¨m) 520 700 1200 450 T«n tÊm c¸c lo¹i 150 ThÞ trêng cung cÊp ViÖt Nam Nga, TriÒu Tiªn, ViÖt Nam 350 C¸c níc §«ng ¢U Que hµn 75 400 Nga Than cùc ®iÖn 20 120 TQ, §«ng ¢u N¨m 2004, c«ng ty nhËp khÈu thÐp c¸c lo¹i phôc s¶n xuÊt thÐp c¸n, m¸y c«ng cô vµ phô tïng thiÕt bÞ tõ Nga víi tæng gi¸ trÞ 2.900.000 USD, vît (4): Trang web cña c«ng ty Hameco.com.vn phÇn nguyªn vËt liÖu so víi n¨m 2003 lµ 15.5%. víi tèc ®é t¨ng trëng s¶n xuÊt cao, C«ng ty ®· chñ ®éng khai th¸c vËt t trong níc vµ nhËp khÈu vËt t tõ níc ngoµi hç trî thùc hiÖn tiÕn ®é gia c«ng c¬ khÝ. VÒ chÊt lîng, vËt t ®· ®îc chó träng kiÓm tra kü lìng tríc khi ®i vµo s¶n xuÊt. N¨m 2005, khèi lîng vËt t chi dïng trong n¨m lµ: S¾t thÐp c¸c lo¹i kho¶ng 3500 tÊn; gi¸ trÞ vËt t mua vÒ trong n¨m phôc vô s¶n xuÊt kho¶ng 40 tû. PhÇn lín nh÷ng vËt t chÝnh ®Òu ®îc chuÈn bÞ vµ cung cÊp kÞp thêi cho s¶n xuÊt. C«ng t¸c nhËp khÈu vËt t, thiÕt bÞ lu«n ®îc c«ng ty quan t©m ®Æc biÖt. §èi víi c¸c ho¹t ®éng ph¶i dïng vËt t ®Æc chñng nh: thÐp c©y phi lín lµm trôc l« Ðp, thÐp Inox, thÐp èng, thÐp tÊm... ®Òu ®îc mua th«ng qua nhËp khÈu. Ngoµi ra, c«ng ty cßn dïng giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp ®Ó chñ ®éng kinh doanh th¬ng m¹i vµ nhËp khÈu trùc tiÕp ®Ó chñ ®éng kinh doanh 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 th¬ng m¹i vµ nhËp khÈu uû th¸c cho mét sè ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o thªm nguån thu cho c«ng ty. Mét vÊn ®Ò ®Æt ra cho C«ng ty lóc nµy lµ ph¶i t×m ®îc thÞ trêng thay thÕ. §Æc biÖt thÞ trêng NVL trong níc ®Ó C«ng ty chñ ®éng h¬n trong c«ng t¸c chuÈn bÞ NVL lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th«ng suèt, tr¸nh ®îc nh÷ng thiÖt h¹i do thiÕu NVL g©y ra. C«ng t¸c sö dông NVL nh x¸c ®Þnh ®Þnh møc mét c¸ch hîp lý tiÕt kiÖm nhng ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm… ®Õn ®îc ban l·nh ®¹o C«ng ty rÊt quan t©m. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ C«ng ty ph¶i thiÕt lËp hÖ thèng qu¶n lý chÆt chÏ h¬n vÒ vËt t, n¨ng lîng vµ ®Þnh møc, n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý kü thuËt, thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ c«ng ngÖ. §©y lµ bíc khëi ®Çu cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm, còng lµ tiÒn ®Ò cho viÖc tiÕt kiÖm vËt t, lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 6.§Æc ®iÓm vÒ lao ®éng: a, C¬ cÊu lao ®éng: C«ng ty TNHHNN 1 thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ l¬n ®ang cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn v÷ng m¹nh. C«ng ty ®· gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò lao ®éng, cè nh÷ng n¨m tæng sè lao ®éng cña c«ng ty lªn tíi 3000 ngêi( sè liÖu n¨m 1980) hiÖn nay sè lîng lao ®éng cña c«ng ty gi¶m xuèng cßn 823 ngêi (sè liÖu n¨m 2005), ta cã thÓ xem xÐt c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty theo c¬ cÊu qu¶n lý hµnh chÝnh nh sau: B¶ng 3: c¬ cÊu lao ®éng .(5) 1 1.1 1.2 1.3 Tæng Theo c¬ cÊu qu¶n lý hµnh chÝnh C¸n bé qu¶n lý Gi¸m ®èc c«ng ty Phã gi¸m ®èc c«ng ty Trî lý gi¸m ®èc Trëng-Phã phßng ban G§ trung t©m xÝ nghiÖp, ph©n xëng PG§ trng t©m xÝ nghiÖp, ph©n xëng Nh©n viªn gi¸n tiÕp C«ng nh©n s¶n xuÊt S¶n xuÊt Phôc vô 16 2003 72 1 5 5 27 8 26 178 550 380 170 800 2004 68 1 4 4 28 8 23 190 552 400 148 810 2005 68 1 3 3 28 8 25 191 564 488 76 823 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (5): B¸o c¸o t×nh h×nh lao ®éng cña Phßng Tæ Chøc c«ng ty b,T×nh h×nh ®µo t¹o nh©n lùc : *Ngµnh nghÒ ®µo t¹o: C«ng ty ®µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n kü thuËt c¸c nghÒ tiÖn, phay, bµo, rÌn,®óc, nhiÖt luyÖn, c«ng nh©n vËn hµnh c¸c m¸y CNC… §Æc biÖt c«ng ty cã trung t©m ®µo t¹o hµng ®Çu vÒ c¬ khÝ, chÕ t¹o m¸y- ®ã lµ Trêng Trung häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ë 131 NguyÔn Tr·i, Thanh Xu©n, Hµ Néi. *HÖ ®µo t¹o: -HÖ Trung häc Kü thuËt chÝnh quy dµi h¹n c¸c ngµnh : C¬ khÝ , tin häc, ®iÖn c«ng nghiÖp, ®iÖn tö, ®µo t¹o nghiÖp vô kÕ to¸n, thèng kª, tµi chÝnh vµ qu¶n lý s¶n xuÊt. - HÖ CNKT 3/7 ChÝnh quy dµi h¹n c¸c nghÒ: C¬ khÝ, tin häc-m¸y tÝnh, hµn ®iÖn , ®iÖn xÝ nghiÖp, ®iÖn tö… -HÖ c«ng nh©n ng¾n h¹n c¸c nghÒ: C¬ khÝ, tin häc m¸y tÝnh, hµn ®iÖn, ®iÖn xÝ nghiÖp… -C¸c chuyªn ngµnh hÑp ( §iÒu khiÓn tù ®éng CNC, NC …) theo yªu cÇu cña ngêi häc. * Môc tiªu ®µo t¹o - §µo t¹o nguån nh©n lùc (c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ) cã n¨ng lùc thùc hµnh cao ( th«ng qua thùc tËp kÕt hîp lao ®éng s¶n xuÊt t¹i c«ng ty TNHH mét thµnh viªn C¬ khÝ Hµ Néi ). - §µo t¹o c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng, ®ång thêi ®µo t¹o c«ng nh©n chuyªn s©u c¸c ngµnh nghÒ øng dông c«ng nghÖ cao nh: + Tù ®éng ho¸ trong lÜnh vùc gia c«ng c¬ khÝ CAD/CAM/CNC. +Tù ®éng ho¸ ®iÒu khiÓn trong lÜnh vùc ®iÖn c«ng nghiÖp, ®iÖn tö c«ng nghiÖp -Ph¸t triÓn c«ng nghÖ tin häc theo híng chuyªn m«n ho¸. -T¨ng cêng hîp t¸c quèc tÕ ®Ó tiÕp cËn tr×nh ®é kü thuËt tiªn tiÕn. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Hîp t¸c quèc tÕ : Trong n¨m 2002 Trêng nhËn ®îc viÖn trî cña níc céng hoµ Italia cho dù ¸n “ Thµnh lËp trung t©m ®µo t¹o nghÒ ®Çu tiªn cña Italia-Trung t©m ELIS” , ®Ó ®µo t¹o 02 ngµnh trung häc kü thuËt lµ: +Ngµnh c«ng nghÖ b¶o dìng c¬ ®iÖn. +Ngµnh c«ng nghÖ l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng nghiÖp tù ®éng ho¸. Trªn c¬ së viÖn trî cña dù ¸n, Nhµ trêng cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®µo t¹o theo híng tiªn tiÕn cã chÊt lîng cao. Sau khi ®îc ®µo t¹o c¸c c«ng nh©n sÏ ®¸p øng ®îc mäi yªu cÇu cña chÝnh b¶n th©n C«ng ty còng nh cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt. Víi tÝnh n¨ng vÒ ngµnh nghÒ ®µo t¹o vµ ®é tin cËy vÒ tay nghÒ c«ng nh©n sau khi tèt nghiªp, Trêng TH c«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y cã kh¶ n¨ng cung cÊp nguån nh©n lùc cã chÊt lîng tèt nhÊt cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trªn toµn quèc. Hµng n¨m trêng thêng xuyªn tæ chøc n©ng bËc, chuyÓn nghÒ hoÆc ®µo t¹o t¹i chç (cã ®Þa chØ) cho hµng tr¨ng c«ng nh©n kü thuËt cña c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu, víi 15 lo¹i nghÒ ®µo t¹o kh¸c nhau. 7.§Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp. a. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ : Víi c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt vµ c¸c ph¬ng tiÖn cã liªn quan, c«ng ty C¬ khÝ ®· cã nhiÒu thay ®æi qua c¸c thêi kú vµ cho ®Õn nay ®Ó b¾t kÞp víi quy m« s¶n xuÊt vµ qu¶n lý míi ®em l¹i hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh trong giai ®o¹n nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c«ng ty ®· ®a ra m« h×nh tæ chøc theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng (s¬ ®å ) theo quyÕt ®Þnh sè 922, 929/ Q§TC ký ngµy 02/10/2001, 1087/Q§-TC, th«ng b¸o sè 615/2001/TBCKHN/TC. Xem s¬ ®å ta thÊy sù liªn quan chÆt chÏ vµ lu«n cã sù gi¸m s¸t tõ trªn xuèng díi. Nã gióp C«ng ty lu«n ®¶m b¶o th«ng tin chÝnh x¸c vµ cËp nhËt tõ díi lªn trªn. a, Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn : -Gi¸m ®èc: Lµ ngêi ®øng ®Çu c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm x©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn vµ kÕ ho¹ch hµng n¨m cña C«ng ty; x©y dùng ph¬ng ¸n ®Çu t ph¸t triÓn, ph¬ng ¸n tæ chøc s¶n xuÊt tæ chøc bé m¸y… -Phã Gi¸m ®èc M¸y c«ng cô: trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ kiÓm tra c«ng viÖc s¶n xuÊt cña xëng m¸y c«ng cô (MCC) trong ph¹m vi toµn c«ng ty. Lµ ngêi 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt qu¶n lý, tæ chøc, sö dông c¸c tiÒm n¨ng lao ®éng, thiÕt bÞ vµ c¸c nguån lùc kh¸c… -Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt: cã nhiÖm vô tæ chøc, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt theo ®óng tiÕn ®é, kÕ ho¹ch ®Æt ra; chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt… - Phã Gi¸m ®èc kü thuËt: Gióp Gi¸m ®èc c¸c lÜnh vùc khoa häc- kü thuËt c«ng nghÖ vµ m«i trêng, b¶o hé lao ®éng, vÖ sinh c«ng nghiÖp, qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm. Trùc tiÕp qu¶n lý Phßng kü thuËt, Phßng qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm. -Phã G§ Néi chÝnh: Trùc tiÕp ®iÒu hµnh, qu¶n lý, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng néi chÝnh, ®êi sèng vµ x©y dùng c¬ b¶n, y tÕ, b¶o vÖ. X©y dùng, ®Ò xuÊt c¸c ph¬ng ¸n tæ chøc bé m¸y, s¾p xÕp lao ®éng trong nh÷ng lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch nh Phßng b¶o vÖ, phßng y tÕ, phßng V¨n ho¸… -Phã Gi¸m ®èc KÕ ho¹ch Kinh doanh Th¬ng m¹i vµ quan hÖ quèc tÕ (KHKDTM vµ QHQT): Trùc tiÕp phô tr¸ch, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ ®èi ngo¹i cña C«ng ty.Ngoµi ra cßn chØ ®¹o x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n ®Êu thÇu, ph¬ng ¸n kinh doanh, c¸c mèi quan hÖ kinh doanh trong vµ ngoµi níc. -V¨n phßng: TËp hîp, lu tr÷ , qu¶n lý, chuyÓn th«ng tin, chñ tr×, ®iÒu hµnh c¸c héi nghÞ theo chøc n¨ng cña v¨n phßng… -Phßng tæ chøc Nh©n sù (TCNS): Lµ n¬i ®a ra c¸c b¶n dù th¶o vÒ tæ chøc nh©n sù nh viÖc bæ nhiÖm, b·i nhiÖm, ®iÒu ®éng, tuyÓn dông, néi quy, quy chÕ vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng còng nh c¸c chÕ ®é… -Phßng KÕ to¸n-Thèng kª-Tµi chÝnh: LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m. Lµm nhiÖm vô ®èi víi Nhµ níc trong viÖc khai b¸o, nép thuÕ hay thùc hiÖn c¸c thanh to¸n ®óng h¹n, thu håi vèn. KÞp thêi b¸o c¸o G§ vÒ viÖc huy ®éng, sö dông vèn, khai th¸c nguån vèn hay ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®óng vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh… -Ban Qu¶n lý Dù ¸n (QLDA): Nghiªn cøu chiÕn lîc ph¸t triÓn cña ngµnh còng nh ®Þnh híng ph¸t triÓn cña c«ng ty sao cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay… -Trung t©m nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ tù ®éng: Lµ n¬i nghiªn cøu, chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm míi, c«ng nghÖ tù ®éng ho¸… 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Phßng kü thuËt: Nghiªn cøu, ¸p dông c¸c khoa häc kü thuËt vµo söa ch÷a, chÕ t¹o míi hay thiÕt kÕ l¹i s¶n phÈm theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ C«ng ty theo tiªu chuÈn ISO9000 mµ c«ng ty ®· ®¹t ®îc. -Phßng Qu¶n lý ChÊt lîng S¶n phÈm (P.QLCHLSP): N¾m v÷ng yªu cÇu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, tæ chøc kiÓm tra, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, ®Ò xuÊt tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm. - Trung t©m ®iÒu hµnh s¶n xuÊt (TT §HSX): Cã nhiÖm vô ph©n c«ng, lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp, ph¬ng ¸n qu¶n lý, s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. LËp sæ theo dâi vËt t, kü thuËt, xö lý hay cã kÕ ho¹ch bæ trî hay thay thÕ kÞp thêi. -V¨n phßng Giao dÞch Th¬ng m¹i (VPGDTM): Giao dÞch th¬ng mai, marketing, lËp kÕ ho¹ch kinh doanh trong ng¨n vµ dµi h¹n… -Trêng trung häc ChÕ t¹o m¸y: Lµ trêng do C«ng ty trùc tiÕp qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh, lµ n¬i ®µo t¹o c«ng nh©n cho c«ng ty vµ c¸c ngµnh kinh tÕ. -Qu¶n ®èc c¸c xëng, ph©n xëng s¶n xuÊt: chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ c¸c mÆt qu¶n lý, tæ chøc ®iÒu hµnh, sö dông c¸c tiÒm n¨ng lao ®éng, thiÕt bÞ, nguån lùc kh¸c ®¶m b¶o sè lîng, chÊt lîng, kÞp thêi ®óng tiÕn ®é. Cã nhiÖm vô ®îc giao ®óng kÕ ho¹ch, ®óng kü thuËt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng… 20
- Xem thêm -