Tài liệu Văn hóa doanh nghiệp trong ford

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong mét x· héi réng lín, mçi doanh nghiÖp ®-îc coi lµ mét x· héi thu nhá .X· héi lín cã nÒn v¨n hãa lín, x· héi nhá(doanh nghiÖp) còng cÇn x©y dùng cho m×nh mét nÒn v¨n hãa riªng biÖt .NÒn v¨n hãa Êy chØ chÞu ¶nh h-ëng vµ ®ång thêi còng lµ bé phËn cÊu thµnh nÒn v¨n hãa lín.V¨n hoa doanh nghiÑp ®ßi hái võa chó ý tíi n¨g xuÊt vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt võa chó ý quan hÖ chñ thî, quan hÖ gi÷a ng-êi víi ng-êi .Nãi réng ra nÕu toµn bé nÒn s¶n xuÊt 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Òu ®-îc x©y dùng trªn mét nÒn van hãa doanh nghiÖp cã tr×nh ®ä cao,nÒn s¶n xuÊt sÏ võa mang b¶n s¾c d©n téc võa tÝch øng víi thêi ®¹i hiÖn nay.Chóng ta h·y thö t×m hiÓu vÒ v¨n hãa doanh nghiÖp trong mét trong nh÷ng tªn tuæi lín nhÊt cña ngµnh c«ng nghiÖp « t«. “ford” 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn 2 V¨n hãa doanh nghiÖp trong “ford” + CÊu tróc h÷u h×nh : 1.LÞch sö cña “ford” : Công ty Ford Việt Nam thuộc tập đoàn ô tô Ford được thành lập năm 1995 và khai trương nhà máy lắp ráp ở tỉnh Hải Dương (cách Hà Nội 55 km về phía Đông) hai năm sau đó vào tháng 11/1997. Công suất của nhà máy là 14.000 xe một năm / 2 ca sản xuất 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 với sáu dòng sản phẩm hiện tại là Transit, Ranger, Escape, Mondeo, Everest, Focus Tổng vốn đầu tư của Ford Việt Nam là 102 triệu USD, trong đó Ford Motor đóng góp 75% số vốn và Công ty Diesel Sông Công Việt Nam có 25% vốn góp. Đây là liên doanh ô tô có vốn đầu tư lớn nhất và cũng là một trong những dự án đầu tư lớn nhất của Mỹ tại Việt Nam. Tổng số nhân viên tại Ford Việt Nam là hơn 580 nhân viên. Với hơn 100 năm kinh nghiệm hoạt động trên thị trường quốc tế của công ty Ford Motor, và 10 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Ford Việt Nam (FVL) đã đạt được nhiều thành công tại thị trường đang phát triển này. Từ vị trí thứ 7 trên thị trường khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam năm 1997, Ford Việt Nam đã nhanh chóng phát triển và đến hết năm 2004, 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ford Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 2 trên thị trường với 14% thị phần. Cũng trong 10 năm qua, với những nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên công ty, Ford Việt Nam đã dẫn đầu thị trường về nhiều mặt. Nhà máy Ford tại Hải Dương là nhà máy ô tô đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được cấp cả ba chứng chỉ chất lượng ISO 9001; ISO 14001 và QS 9000. Tháng 6/2005, Ford Việt Nam vui mừng thông báo đã vượt qua các kiểm định cần thiết và đạt tiêu chuẩn nhận chứng chỉ chất lượng ISO:TS 16949 chuyên ngành Công nghiệp ôtô. Như vậy, Ford Việt Nam đã và đang dẫn đầu trong công tác nâng cao chất lượng, thoả mãn khách hàng. Ngày 5 tháng 9 năm 1995, Liên doanh Ford Việt Nam được cấp giấy phép đầu tư, cho phép sản xuất và 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kinh doanh tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư là 102 triệu Đô La Mỹ, hoạt động trong 50 năm. 2.biÓu t-îng cña ford: Make every day exciting 3. S¶n phÈm Nhà máy 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhà máy của Ford Việt Nam đóng tại tỉnh Hải Dương, cách Hà Nội 55km về phía Đông. Diện tích sản xuất của nhà máy rộng hơn 17.400 m2 và công suất sản xuất 2 ca là 14.000 xe một năm. Với chỉ tiêu toàn cầu hoá hoạt động chế tạo, sản xuất ô tô và phát triển sản phẩm, Ford đã đưa vàp áp dụng tại Việt Nam những công nghệ thuộc đẳng cấp thế giới, được thiết kế để đảm bảo sản xuất ra xe có chất lượng cao nhất và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống sơn tĩnh điện với công nghệ hiện 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đại nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á (công nghệ sơn nhúng). Là nhà sản xuất ô tô duy nhất ở Việt Nam sử dụng máy đo toạ độ hông gian 3 chiều để kiểm tra kích thước của thân vỏ xe. Hệ thống kiểm tra xe thành phẩm mang tính công nghệ cao, đạt mọi yêu cầu kỹ thuật công nghiệp trong nước và quốc tế. Hệ thống chất lượng thoả mãn tất cả các yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn ISO 9001, được định hướng đáp ứng các yêu cầu bổ sung của QS9000 (Bộ tiêu chuẩn dùng cho hệ thống 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chất lượng của các nhà sản xuất ô tô) và thoả mãn tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO:TS 16949. *S¶n phÈm cña ford FocusFocus Từ $28800 Loại xeThư viện ảnhMàu xeĐặc tính kỹ thuậtDownloadsMondeoMondeo Từ $44400 Loại xeThư viện ảnhMàu xeĐặc tính kỹ thuậtDownloadsEscape Escape Từ $40300 Loại xeThư viện ảnhMàu xeĐặc tính kỹ thuậtDownloadsEverest Everest 9 Loại Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xeRanger Ranger Từ $27800 Loại xeThư viện ảnhMàu xeĐặc tính kỹ thuật Từ $34300 Loại xeThư viện ảnhMàu xeĐặc tính kỹ thuậtDownloads 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.ho¹t ®éng céng ®ång Ford Grants 2006 Ford Grants 2006 CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ FORD GRANTS NĂM 2006 FORD GRANTS 2006 Hàng năm, công ty Ford Motor đều tổ chức chương trình ngày hội gia đình với khẩu hiệu: "Một công ty lớn một gia đình lớn" để gặp mặt 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gia đình của mỗi thành viên trong công ty và để khen thưởng những người làm việc tốt có nhiều đóng góp cho công ty. Công ty còn triển khai Chương trình Tài trợ cho các dự án về Bảo vệ Môi trường và Gìn giữ Di sản văn hoá Ford Grants tại nhiều quốc gia trên thế giới . Ford VN luôn coi những hoạt động đóng góp xã hội là một phần trách nhiệm của công ty đối với cộng đồng. FVL đã và đang thực hiện nhiều chương trình trong các lĩnh vực an toàn giao thông; bảo vệ môi trường và gìn giũ di sản văn hoá dân tộc và nhiều chương trình từ thiện khác. Về các Các hoạt động về an toàn giao thông, có thể kể đến Chương trình "Bé đến 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trường an toàn" tháng 9/2004 tại Hà Nội nhằm mục đích phổ cập kiến thức về an toàn giao thông thông qua các trò chơi và cuộc thi cho các em học sinh tiểu học Hà Nội. Chương trình thu hút sự tham gia của 9 trường tiểu học nằm trên các trục đường giao thông quan trọng của thành phố Hà Nội. Ford tài trợ hội thảo về an toàn giao thông tháng7/2004 tại Hà Nội. Công ty ô tô Ford Việt Nam và Công ty BP Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ ở Việt Nam (AmCham) cùng tổ chức Hội thảo về an toàn giao thông nhằm đưa ra những giải pháp của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn xu hướng gia tăng tai nạn giao thông tại Việt Nam. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đại diện của hơn 60 doanh nghiệp và tổ chức cùng ký cam kết đóng góp vào các hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn giao thông trong cộng đồng. Trong 5 năm qua, Ford tài trợ nhân đạo nhiều xe Ford trị giá gần 150.000 USD cho Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam. Những chiếc xe Ford này được trang bị các thiết bị y tế cần thiết và mang đến các dịch vụ khám chữa bệnh, phục hồi chức năng cho các bệnh nhân khuyết tật vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, Ford Việt Nam còn có các chương 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trình như xây dựng Làng An toàn cho học sinh tiểu học tại công viên Thống Nhất – Hà Nội, tặng mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học và sinh viên tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, Chương trình Tập huấn Sơ cấp cứu cho lái xe Taxi, hỗ trợ xe cứu thương Ford cho Hội Chữ thập Đỏ và cấp phát mũ bảo hiểm cho toàn bộ cán bộ nhân viên Ford VN và đại lý của Ford trên toàn quốc. Chương trình Ford Grants tài trợ cho các dự án bảo vệ môi trường và gìn giữ di sản văn hóa 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 của Ford Motor là một trong những chương trình tài trợ lớn nhất trên toàn cầu, được khởi động từ năm 1983 và tính đến nay có hơn 120.000 cá nhân và tổ chức tại hơn 60 nước tham gia. Tại Việt Nam, đây là năm thứ 7 liên tiếp chương trình được thực hiện với tổng số tiền tài trợ trong thời gian qua đã lên tới 280.000 USD và kể từ năm 2000, 64 dự án trên hơn 20 tỉnh, thành trong cả nước đã được nhận tài trợ. Năm 2006, Ford Việt nam tiếp tục mở rộng cơ hội cho các dự án vừa và nhỏ của cá nhân, tổ chức mong muốn biến ý tưởng của mình thành giải pháp hữu ích cho sự phát triển bền 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vững các giá trị về văn hóa và môi trường tại Việt Nam. * Nh÷ng gi¸ trÞ ®-îc tuyªn bè a. TÝnh ®¹i chóng: - Mäi kiÓu xe cña ford ®Òu nh¾m dÕn mét thÞ tr-êng réng lín nhÊt cã thÓ ®-îc b. KhÈu hiÖu cña ford : C«ng ty th-êng xuyªn thay ®æi khÈu hiÖu ®Ó phï h¬p víi mçi chiÕn l-îc kinh doanh míi cña m×nh. VÝ dô: "Ford ViÖt Nam lu«n ®ång hµnh cïng b¹n" Vµ khÈu hiÖu ngµy nay cña c«ng ty lµ: "Cho mçi ngµy thªm s«i ®éng" Víi ford hä kh«ng ph¸t minh ra xe h¬i nh-ng hä ph¸t minh ra c¸c lo¹i xe víi nh÷ng kiÓu mÉu m· tiªn phong nhMustang, cortina, hay transit… 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ford ®Æt muc tiªu chÊt l-îng lµ hµng ®Çu nh»m phôc vô ng-êi tiªu dïng mét c¸ch chu ®Êo nhÊt . Xe cña ford cã kiÓu d¸ng an toµn vµ tiªn tiÕn ®éng c¬ tèt, ®é an toµn cao, do ®ã xe cña ford th-êng ®-îc c¸c t¹p chÝ b×nh chän lµ “chiÕc xe cña n¨m “ c. Quan niÖm cña ford trong qu¶n lÝ vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc : Ford Việt Nam là một trong những công ty sản xuất ô tô hàng đầu tại Việt Nam. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, nhiệt tình và sáng tạo, Ford Việt Nam là một môi trường lµm viÖc lý tưởng Ford t«n träng tÝnh s¸ng t¹o cña m«ic nh©n viªn.Víi nh÷nh chÝnh s¸ch -- ®·i tai n¨ng ,quan lÝ tèt,th-ëng ph¹t c«ng minh .Ford ®· t¹o ra mét ®äi ngu nh©n viªn hÕt long v× c«ng viÖc vµ sù phÊt triÓn cña c«ng ty 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 d. TuyÓn chän nh©n viªn cña “ford “ : Khởi đầu từ năm 2005, chương trình tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp được tổ chức hàng năm để tuyển dụng các sinh viên khá/giỏi đến từ các trường đại học nhằm mục đích phát triển đội ngũ nhân lực cho tương lal của Ford Việt Nam.Tham gia chương trình này, các ứng viên sẽ có cơ hội được đào tạo, học hỏi thông qua việc thực hiện các dự án/nhiệm vụ trong các bộ phận của một phòng ban trúng tuyển. Sau khi kết thúc 1 năm luân chuyển, học tập, các ứng viên sẽ được bố trí vào các vị trí thuộc phòng đó tuỳ thuộc nhu cầu kinh doanh của công ty cũng như khả năng của từng ứng viên. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 20
- Xem thêm -