Tài liệu Vận dụng marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp việt nam

  • Số trang: 96 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

w Ì TRƯỜNG Đ Ạ I HỌC NGOẠI T H Ư Ơ N G KHOA: KINH TÊ NGOẠI T H Ư Ơ N G CHUYÊN NGÀNH: KINH TÊ Đ ố i NGOẠI KHOA LUẬN TỐT NGHIỆP ~-~~~€J L Vận dbuuị, MaAÍeiùUỷ tụec tutfến tại các doanh nẹkiệp, Việt Nam MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Ì 1. Tính cấp thiết của đê tài Ì 2. M ụ c đích nghiên cứu của đề tài 2 3. Đôi tượng và p h ạ m v i nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu 3 5. B ố cục 3 C H Ư Ơ N G ì: T Ổ N G Q U A N V Ề M A R K E T I N G T R Ự C T U Y Ế N 4 ì. Khái niệm về M a r k e t i n g trực tuyến 4 1. Các định nghĩa 4 1.1. Marketing 4 1.2.Marketing trực tuyến 5 2.Bản chất và sự khác nhau giữa M a r k e t i n g t r ự c tuyến và m a r k e t i n g t r u y ề n thông 5 2.1. Bản chất của Marketing trực tuyến 5 2.2. Sự khác biệt giữa Marketing trực tuyến và Marketing truyền thống 6 3. V a i trò của M a r k e t i n g t r ự c tuyên 9 3.1. Đ ố i với doanh nghiệp 9 3.2. Đ ố i với khách hàng 11 4. Môi trường M a r k e t i n g trực tuyến 12 4. Ì .Môi trường vĩ m ô 12 4.2. Hệ thống thị trường cốt lõi 16 l i . N h ữ n g hoạt động chủ yếu của M a r k e t i n g t r ự c tuyến: Ì. Nghiên c u thị trường 17 17 2. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường m ụ c tiêu 18 3. Chính sách M a r k e t i n g M i x trực tuyến 19 ầ>àa 7k cMiin - A/9 - Vận ầiUKỷ Maàkettii/ỷ ỈAực Uuỷểíi tại các ắữank tkỹỉùêa Việt/Vàm 3.1. Chính sách sản phẩm 19 3.2. Chính sách giá 21 3.3. Phân phối trong Marketing trực tuyến .^y. 23 H I . N h ữ n g điều kiện tiên quyết để phát t r i ể n M a r k e t i n g t r ự c t u y ế n 27 1. H ệ thông pháp lý về k i n h doanh mạng 27 2. Đ ộ i ngũ lãnh đạo, nhân viên có trình độ 28 3. C ơ chế thị trường đồng bộ 28 IV. ứng dụng M a r k e t i n g trực tuyến trên t h ế giới 28 Ị, Ì, K i n h nghiệm ứng dụng M a r k e t i n g t r ự c tuyến ở m ộ t số công t y trên t h ế 1 1 giói 28 1.1. www.Amazon.com 28 1.2. IBM 31 2. Khái quát về tình hình ứng dụng M a r k e t i n g t r ự c t u y ế n trên t h ế giới. 33 C H Ư Ơ N G li: TÌNH H Ì N H Ú N G D Ụ N G MARKETING TRỰC T U Y Ế N TẠI C Á C D O A N H NGHIỆP VIỆT N A M 36 ì. Môi trường M a r k e t i n g trực tuyến tại V i ệ t N a m 36 1. Môi trường k i n h t ế 36 2. Môi trường nhân k h ẩ u học 37 3. Mõi trường văn hoa - xã hội 37 4. Môi trường chính trị - pháp lu t 38 4.1. Luật Thương mại (sửa đổi) 38 4.2. Bộ Luật dân sự 39 4.3. Luật Giao dịch điện tử 39 4.4. Luật Công nghệ thông tin 39 4.5. Luật Sở h u trí tuệ 40 5. M ô i trường công nghệ 40 5.1. Công nghiệp CNTT 40 5.2. Internet 42 %àữ 1L Jliền - Ai9 - K.42Ũ, Vận ầụỉKỷ Mc^ỉÂetừưỷ buẹe- tiMỷểtt tại các doanh Mtịliiêp> Việt Nom 5.3. Bảo mật, an ninh mạng 44 5.4. Thanh toán điện tử 45 6. M ô i trường cạnh t r a n h 47 n. Thực t r ạ n g ứng dụng M a r k e t i n g trực tuyên t ạ i các d o a n h nghiệp V i ệ t Nam 48 1. N h ữ n g hoạt động chủ yếu của M a r k e t i n g t r ự c tuyến t ạ i các doanh nghiệp Việt N a m 48 1.1. Nghiên cứu thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu 48 1.2. Chính sách Marketing M i x trực tuyến 50 2. ứng dụng M a r k e t i n g t r ự c tuyến t ạ i m ộ t số doanh nghiệp điển hình... 57 2.1 . www.Golmart.com.vn 57 2.2. Công ty cẢ phẩn dịch vụ quảng cáo 24H với website: 24h.com.vn 59 3. Đánh giá chung thực t r ạ n g ứng dụng M a r k e t i n g t r ự c tuyến t ạ i các doanh nghiệp V i ệ t N a m 62 C H Ư Ơ N G n i : G I Ả I P H Á P P H Á T T R I Ể N M A R K E T I N G TRỰC T U Y Ê N T Ạ I C Á C DOANH NGHIỆP V I Ệ T N A M 64 ì. Các điều kiện k i n h doanh m ớ i của doanh nghiệp sau k h i V i ệ t N a m gia nhập W T O 64 1. H ộ i nhập sâu rộng hơn với nền k i n h tê t h ế giói 64 2. Cạnh t r a n h gay gắt là m ộ t áp lực lớn đối với các doanh nghiệp 65 3. Định hướng phát t r i ể n công cụ k i n h doanh hiện đại của nhà nước 67 3.1. Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT & T T ) Việt Nam đến 2010 và định hướng đến 2020 67 3.2. Đ ề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005 - 2010 69 3.3. Qui hoạch phát triển viễn thông và Intemet Việt Nam đến 2 0 l o Ngày 07/02/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 32/2006/QĐ- %àữ lia cM,^ - A)9 - VậM(liụUj,MaAÂetitưj, hực tuyến tại các doanh ntỷkiệp. Việt Nam TTg phê duyệt "Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến 2010". 69 3.4. K ế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử từ 2006 - 2010 70 l i . Những giải pháp c h ủ yếucho sự phát t r i ể n ứng dụng M a r k e t i n g t r ự c tuyến của các doanh nghiệp Việt N a m 71 1. K i ế n nghị đối với nhà nước 72 1.1. Phát triển nguấn nhân lực, phổ biến kiến thức về Marketing trực tuyến. 72 1.2. Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin 73 1.3. Hoàn thiện hệ thống pháp lý cho việc áp dụng Marketing trực tuyến vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 77 1.4. Nhà nước có các chính sách, kế hoạch hỗ trợ về kỹ thuật, đào tạo cho việc áp dụng Marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp 78 2. Giải pháp cho doanh nghiệp 78 2.1. Tăng cường nhận thức của doanh nghiệp về Marketing trực tuyến 78 2.2. Phát triển website cho doanh nghiệp 79 2.3. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường trong Marketing trực tuyến 80 2.4. Khai thác có hiệu quả chiến lược Marketing M i x trực tuyến 2.5. Đầu tư cho nhân lực 81 84 2.6. Chú trọng đến vấn đề đảm bảo an ninh mạng, an toàn cho cơ sở dữ liệu.84 KẾT LUẬN 86 D A N H M Ụ C TÀI L I Ệ U T H A M K H Ả O 87 Jbảa liụ cMiia - Ai9 - Kuc Vận dbụta MaãíeÌúUỷ hực tutỷếti tại các doanh nghiệp. Việt Nam LỜI M Ở ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nền k i n h tế thị trường ngày càng trờ nên sôi động và sự cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt đã tạo nên những cơ hội cũng như thách thức đối với các doanh nghiệp trong bước đầu tiếp cận thị trường. Các hoạt động quảng cáo xúc tiến bán hàng cũng được chú ý ngày càng đa dạng và phong phú hơn. Những hình thức marketing hiện đại như PR, tỗ chức sự kiện (Event), kết hợp với các kênh truyền thông đã trở thành những công cụ đắc lực hỗ trợ cho việc xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc người tiêu dùng đang dần thay đỗi thói quen tiếp nhận thông tin đã làm cho những phương pháp Marketing truyề n thống trở nên kém hiệu quả hơn trước. Điều này buộc những người làm Marketing phải quan tâm nhiều hơn tới một giải pháp mới: Marketing trực tuyến. Ngày nay trên thế giới, đặc biệt tại các nước phát triển, hoạt động thương mại điện tử ( T M Đ T ) diễn ra sôi động hơn bao g i ờ hết và dần chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong thương mại toàn cẩu. Cùng với nó, Marketing trực tuyến cũng đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Thực tế đã chứng minh rằng, mặc dù khái niệm Marketing trực tuyến mới chỉ xuất hiện chưa lâu nhưng nó đã đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong việc thúc đẩy hoạt động mua bán, không chỉ trong thị trường ảo m à cả trong thị trường truyển thống. Bất kỳ doanh nghiệp nào k h i mở rộng hoạt động k i n h doanh ra phạm v i toàn cẩu cũng cần tiến hành hoạt động Marketing trực tuyến, bởi áp dụng Marketing trực tuyến là con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất để đưa doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp đến với người tiêu dùng trên toàn thế giới. Ì %àữ Hạ cMtần - Atọ - KU2£ Vận (hw<ỷ MaàketuUỷ hực ũuỷểu tại Cứa doanh MíýịúêÝ, Việi^ỉữm Tại Việt Nam, khái niệm Marketing trực tuyến còn khá mới mẻ đối với hầu hết các doanh nghiệp. Việc ứng dụng Marketing trực tuyến trong các doanh nghiệp m ớ i chỉ ở mức sơ khai, trong khi đó yêu cầu cấp bách của tiến trình hội nhập đòi h ỏ i Marketing trực tuyến cũng như thương mại điện tữ phải được ứng dụng sâu rộng hơn nữa trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Vì thế, vấn đề đặt ra hiện nay đối với Việt Nam là cần đẩy mạnh hoạt động Marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp, m à trước hết là giúp các doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng Marketing trực tuyến, lợi thế của Marketing trực tuyến so với các phương thức Marketing truyền thống và l ợ i ích m à Marketing trực tuyến mang lại. Xuất phát từ yêu cầu đó, em đã chọn đề tài: "Vận dụng Marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp Việt Nam " cho khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. M ụ c đích nghiên cứu của đề tài • Cung cấp hệ thống lý thuyết chung về Marketing trực tuyến. • Phân tích, đánh giá việc ứng dụng Marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua. • Đ e xuất một số giải pháp phát triển cho việc vận dụng Marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. 3. Đ ố i tượng và p h ạ m v i nghiên cứu Đ ố i tượng nghiên cứu của đề tài là những hoạt động Marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp Việt Nam. Phạm v i nghiên cứu của đề tài: Đe tài chỉ nghiên cứu đến những hệ thống lý thuyết chung về Marketing trực tuyến. Những phân tích về những doanh nghiệp điển hình chỉ làm ví dụ minh hoa. Đ ề tài đề xuất giải pháp chung cho các doanh nghiệp Việt Nam, không dề xuất giải pháp cho một doanh nghiệp cụ thể. 2 %ầa 7Áị J/<ểa - Át9 - K^2S VậMâữ líu Jịiền - Ai9 - ~ãữẽ Vận ầụtKỷ MaãầetincỊ, hực Uuỷến tại cáũ doanh. tUỷkiệp- Việt Nam Từ những định nghĩa trên đây ta có thể thấy rằng thuật ngữ Marketing được diễn dạt bằng nhiều cách khác nhau nhưng những định nghĩa này đều phản ánh một tư tưởng cốt lõi nhất của Marketing là hướng tới thoa mãn nhu cệu người tiêu dùng. 1.2.Marketing trục tuyến Cùng với sự phát triển của công nghệ số, ngày nay trên thế giới đã xuất hiện một khái niệm còn khá mới mẻ: Marketing trực tuyến. Marketing trực tuyến là hình thức áp dụng các công cụ của công nghệ thông tin thay cho các công cụ thông thường để tiến hành các quá trình [3) Marketing . Nói cách khác, Marketing trực tuyến được hiểu là quá trình lập k ế hoạch, thực hiện ý tưởng, định giá, xúc tiến thương mại và phân phối hàng hoa dịch vụ có sử dụng các phương pháp và công cụ công nghệ thông tin (CNTT) m à chủ yếu là Internet nhằm thoa mãn nhu cầu của khách hàng và đạt được mục tiêu của tổ chức. Trong phạm v i khoa luận này, Marketing trực tuyến được hiểu và phân tích theo cách nhìn nhận đó trong môi trường Internet. 2. Bản chất và sự khác nhau giữa Marketing trực tuyến và marketing truyền thống 2.1. Bản chất của Marketing trực tuyên Marketing trực tuyến ra đời dựa trên sự ứng dụng phương tiện Internet do đó môi trường tiến hành hoạt động Marketing cũng biến đổi theo: đó là môi trường Internet. Song dù hoạt động trong môi trường nào, Marketing trực tuyến vẫn g i ữ nguyên bản chất của Marketing truyền thống là hướng t ớ i thoa mãn nhu cầu '''http://www.thuongmaidientu.com/ecommerce/emarketing/index.html 5 ầ>àa 1L Jlàa 1L Jlàa 1L Jlàa 1L Jlàa Vỉa cMiề*i -Ai 9-
- Xem thêm -