Tài liệu Vai trò của tri thức khoa học công nghệ với sự phát triển kinh tế thế giới

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi giíi thiÖu: Trong sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta nh÷ng n¨m qua, th× sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ còng ngµy cµng trë nªn gay g¾t vµ quyÕt liÖt h¬n. Do vËy mµ sù thÊt b¹i, ph¸ s¶n hay thµnh c«ng ë c¸c doanh nghiÖp trë thµnh thùc tÕ ®ang diÔn ra ngµy nay. Cã thÓ nãi c¸i quyÕt ®Þnh ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ thµnh c«ng cña doanh nghiÖp chÝnh lµ x©y dùng & thùc hiÖn ®îc chiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n kÞp thêi cã hiÖu qu¶. §øng trªn gi¸c ®é vÜ m«, mét ®Êt níc muèn ®¹t ®îc c¸c môc tiªu tæng thÓ vÒ kinh tÕ - x· héi - v¨n hãa - gi¸o dôc.... th× cÇn ph¶i cã mét chiÕn l îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cã hiÖu qu¶. NÕu kh«ng cã tÇm nh×n cña mét chiÕn lîc nh thÕ, kh«ng cã mét chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®óng ®¾n, ch¼ng nh÷ng c¸i ®Ých ph¸t triÓn kh«ng ®¹t ®îc, mµ ®Êt níc cßn r¬i vµo t×nh tr¹ng khñng kho¶ng vÒ kinh tÕ, rèi ren vÒ chÝnh trÞ vµ sÏ bÞ tôt hËu so víi thÕ giíi xung quanh. Cßn xÐt ë gãc ®é vi m«, doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i cã mét chiÕn l îc kinh doanh thÝch øng víi nh÷ng ®ßi hái kh¾t khe cña c¬ chÕ thÞ tr êng, víi sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c ®èi thñ kh¸c. Cã nh thÕ th× c¸c môc tiªu ®Ò ra míi cã ph¬ng thøc, c¬ së khoa häc ®Ó thùc hiÖn. §Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i ë níc ta, sù bïng næ sè lîng doanh nghiÖp ®i ®«i víi sù bïng næ kinh tÕ, sù gay g¾t quyÕt liÖt trong c¹nh tranh ®· lµm cho c¸c doanh nghiÖp ®Çu ngµnh cña Nhµ níc ph¶i ®èi ®Çu víi c¸c doanh nghiÖp míi næi trªn thÞ trêng vèn lµ ®éc quyÒn tríc ®©y. Kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ®· thÊt b¹i trong kinh doanh vµ ph¶i gi¶i t¸n hoÆc s¸p nhËp víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. Trong t×nh h×nh nh vËy, doanh nghiÖp nµo ho¹ch ®Þnh ®îc cho m×nh mét chiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n sÏ lµ lèi ra vµ lµ bíc ®êng ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ trong t¬ng lai. V× vËy, sau mét thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu ë C«ng ty 20 mét C«ng ty DÖt - May lín trùc thuéc TCHC - Bé Quèc Phßng, nhËn biÕt ®îc tÇm quan träng vµ ý nghÜa to lín cña viÖc x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh cho mét doanh nghiÖp, nhÊt lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña C«ng ty 20. §îc sù híng dÉn cña TS Phan Kim ChiÕn sinh viªn ®· chän ®Ò tµi: 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T£N ®Ò tµi: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh cña C«ng ty 20. Néi dung ®Ò tµi gåm ba phÇn PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh ë C«ng ty 20. PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh cña C«ng ty 20. §Ò tµi ®îc hoµn thµnh víi sù híng dÉn gióp ®ì cña TiÕn sü Phan Kim ChiÕn víi ®ãng gãp ý kiÕn cña Gi¸m ®èc C«ng ty: TrÇn Bang & tËp thÓ Phßng KH - TCSX - C«ng ty 20. Qua ®©y t«i muèn bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh tíi thÇy Phan Kim ChiÕn cïng c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé cña C«ng ty 20 - TCHC BQP ®· gióp ®ì t«i thùc hiÖn ®Ò tµi nµy. Ch Ch¬ng ¬ng II Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. I. Kh¸i niÖm, vµ tÇm quan träng cña chiÕn lîc kinh doanh. 1. ChiÕn lîc kinh doanh lµ g×? ChiÕn lîc kinh doanh lµ mét kh¸i niÖm ®îc nhµ qu¶n lý hiÓu víi nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. §iÒu ®ã lµ do c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau trong nghiªn cøu. Song chung quy l¹i chiÕn lîc kinh doanh lµ ®Þnh híng ho¹t ®éng cã môc tiªu 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cña doanh nghiÖp cho mét thêi kú dµi vµ hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p, ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®Ò ra. Theo c¸ch hiÓu nµy, thuËt ng÷ chiÕn lîc kinh doanh bao gåm: - ViÖc Ên ®Þnh c¸c môc tiªu dµi h¹n c¬ b¶n cña doanh nghiÖp. - §a ra c¸c ch¬ng tr×nh hµnh ®éng tæng qu¸t. - Lùa chän c¸c ph¬ng ¸n hµnh ®éng, triÓn khai ph©n bè nguån lùc ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®ã. 2. Vai trß cña chiÕn lîc kinh doanh. ChiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã mét tÇm quan träng to lín. Vai trß ®ã ®îc thÓ hiÖn qua c¸c khÝa c¹nh sau: Thø nhÊt: chiÕn lîc kinh doanh gióp doanh nghiÖp thÊy râ híng ®i cña m×nh trong t¬ng lai ®Ó qu¶n trÞ, xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh tæ chøc ®i theo h íng nµo vµ khi nµo th× ®¹t tíi mét môc tiªu cô thÓ nhÊt ®Þnh. Thø hai: chiÕn lîc kinh doanh gióp doanh nghiÖp thÊy râ c¬ héi vµ nguy c¬ x¶y ra trong kinh doanh tõ ®ã mµ cã thÓ ph©n tÝch ®¸nh gi¸, dù b¸o c¸c ®iÒu kiÖn m«i trêng trong t¬ng lai, tËn dông c¬ héi, gi¶m nguy c¬. §a doanh nghiÖp vît qua c¹nh tranh, giµnh th¾ng lîi. Thø ba: chiÕn lîc kinh doanh gióp t¨ng doanh sè b¸n ra, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ t¨ng hiÖu qu¶ qu¶n trÞ, tr¸nh ®îc c¸c rñi ro vÒ tµi chÝnh, t¨ng kh¶ n¨ng phßng ngù, ng¨n chÆn c¸c vÊn ®Ò khã kh¨n cña c«ng ty. Tãm l¹i: chiÕn lîc kinh doanh ®îc xem nh lµ “B¸nh l¸i con tµu” ®a doanh nghiÖp vît trïng kh¬i ®Õn bÕn bê cña thµnh c«ng, nÕu kh«ng t¹o dùng nã mét c¸ch ®óng ®¾n th× ch¾c ch¾n sù thÊt b¹i sÏ n»m trong tÇm tay. 3. Ph©n lo¹i c¸c chiÕn lîc kinh doanh ë doanh nghiÖp. Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i chiÕn lîc kinh doanh. - C¨n cø vµo ph¹m vi cña chiÕn lîc, ngêi ta chia chiÕn lîc kinh doanh thµnh hai lo¹i: a) ChiÕn lîc kinh doanh chung (chiÕn lîc tæng qu¸t): §Ò cËp tíi nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt, bao trïm nhÊt vµ cã ý nghÜa l©u dµi. ChiÕn lîc nµy quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖp. b) ChiÕn lîc bé phËn: Lµ lo¹i chiÕn lîc cÊp hai. Th«ng thêng trong doanh nghiÖp th× lo¹i nµy bao gåm chiÕn lîc s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi, giao tiÕp khuyÕch tr¬ng, chiÕn lîc thÞ trêng, chiÕn lîc con ngêi... Hai lo¹i chiÕn lîc trªn cã liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau thµnh 1 chiÕn lîc kinh doanh hoµn chØnh. Kh«ng thÓ tån t¹i mét chiÕn lîc kinh doanh mµ thiÕu 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mét trong hai lo¹i chiÕn lîc trªn bëi v× chóng bæ sung cho nhau ®Ó gi¶i quyÕt c¸c môc tiªu quan träng sèng, cßn cña doanh nghiÖp. - C¨n cø vµo c¸ch thøc tiÕp cËn chiÕn lîc, ngêi ta chia chiÕn lîc kinh doanh thµnh 4 lo¹i: ChiÕn lîc nh©n tè then chèt: T tëng chñ ®¹o cña chiÕn lîc nµy lµ g¹t bá nh÷ng vÊn ®Ò, yÕu tè kh«ng quan träng ®Ó tËp trung nguån lùc cho nh÷ng nh©n tè then chèt cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng cña mét doanh nghiÖp. VÝ dô ë C«ng ty 20 ng êi ta quan t©m ®Õn chiÕn lîc thÞ trêng, chiÕn lîc con ngêi, chiÕn lîc s¶n phÈm. ChiÕn lîc lîi thÕ so s¸nh: T tëng chñ ®¹o cña chiÕn lîc lµ so s¸nh ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt cña doanh nghiÖp m×nh ®èi víi ®èi thñ c¹nh tranh. Tõ ®ã t×m ra u thÕ cña m×nh lµm chç dùa cho chiÕn lîc kinh doanh. ChiÕn lîc s¸ng t¹o tiÕn c«ng: Theo chiÕn lîc nµy, doanh nghiÖp ®a vµo nh÷ng kh¸m ph¸ míi, nh÷ng bÝ quyÕt c«ng nghÖ míi lµm c¬ së cho chiÕn lîc kinh doanh cña m×nh nh»m giµnh u thÕ h¬n h¼n c¸c ®èi thñ kh¸c vÒ mÆt kü thuËt kinh tÕ. ChiÕn lîc khai th¸c c¸c møc ®é tù do (dµn tr¶i): C¸ch thøc cña chiÕn lîc nµy lµ kh«ng nh»m vµo c¸c nh©n tè then chèt mµ khai th¸c c¸c kh¶ n¨ng cã thÓ cã bao quanh nh©n tè then chèt.. II - Néi dung cña chiÕn lîc kinh doanh. Nh ®· nghiªn cøu qua nh÷ng bíc ®Çu, môc tiªu tèi thiÓu cña chiÕn lîc kinh doanh lµ ph¶i lµm sao tiÕp tôc tån t¹i ®îc, nghÜa lµ cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®îc c¸c nghÜa vô mét c¸ch l©u dµi vµ cã thÓ chÊp nhËn ®îc hay thùc chÊt chiÕn lîc kinh doanh lµ mét ch¬ng tr×nh hµnh ®éng tæng qu¸t híng tíi viÖc thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu cô thÓ cña doanh nghiÖp. Nh vËy, néi dung cña chiÕn lîc kinh doanh thÓ hiÖn ë mÆt: - Thø nhÊt: nã kh«ng ph¶i lµ mét b¶n thuyÕt tr×nh chung chung mµ ®îc thÓ hiÖn b»ng nh÷ng môc tiªu cô thÓ. - Thø hai: nã kh«ng nh»m v¹ch ra mét c¸ch chÝnh x¸c lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ ®¹t ®îc môc tiªu, nhng nã chØ ra híng ®i râ rµng cho ho¹t ®éng kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao. ChiÕn lîc kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp ®îc x©y dùng trªn c¸c c¨n cø kh¸c nhau, nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau víi c¸c ph¬ng ph¸p gièng nhau nhng ®Òu cã hai phÇn: chiÕn lîc tæng qu¸t vµ chiÕn lîc bé phËn. 1. Néi dung cña chiÕn lîc tæng qu¸t 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChiÕn lîc tæng qu¸t cña mét doanh nghiÖp lµ mét hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p nh»m triÓn khai vµ phèi hîp c¸c ch¬ng tr×nh hµnh ®éng gióp doanh nghiÖp hoµn thµnh c¸c môc tiªu mong muèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. C¸c chiÕn lîc tæng qu¸t cña doanh nghiÖp bao gåm: - ChiÕn lîc t¨ng trëng tËp trung. - ChiÕn lîc t¨ng trëng b»ng con ®êng héi nhËp. - ChiÕn lîc t¨ng trëng b»ng ®a d¹ng hãa. - ChiÕn lîc suy gi¶m: ¸p dông khi doanh nghiÖp bÞ suy sôp tæng thÓ. - ChiÕn lîc c¹nh tranh. - ChiÕn lîc liªn doanh liªn kÕt. - ChiÕn lîc híng ngo¹i. Néi dung chñ yÕu cña chiÕn lîc tæng qu¸t thêng ®îc thÓ hiÖn b»ng c¸c môc tiªu cô thÓ sau: a) Kh¶ n¨ng sinh lîi. Môc ®Ých cña kinh doanh lµ tèi ®a hãa lîi nhuËn trong ®iÒu kiÖn cho phÐp. Do ®ã kh¶ n¨ng sinh lîi lµ mét môc tiªu chñ yÕu cña chiÕn l îc kinh doanh. XÐt trªn c¶ mét qu¸ tr×nh l©u dµi, kinh doanh ph¶i cã lîi nhuËn, kh«ng cã lîi nhuËn th× mäi môc ®Ých kh¸c ®Òu v« nghÜa. Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ph¶i lu«n g¾n liÒn víi sù gia t¨ng lîi nhuËn. ChiÕn l îc kinh doanh ®îc t¹o dùng tríc hÕt lµ v× lîi nhuËn chø kh«ng ph¶i bÊt kú mét môc tiªu nµo kh¸c. b) ThÕ lùc cña doanh nghiÖp. ThÕ lùc lµ tµi s¶n v« h×nh cña doanh nghiÖp. Trong cuéc c¹nh tranh gay g¾t víi c¸c ®èi thñ kh¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh vÞ trÝ v÷ng ch¾c cña m×nh trªn th¬ng trêng vµ t¨ng thÕ lùc cña m×nh lªn cao thªm. ThÕ lùc cña doanh nghiÖp thêng ®îc ®o b»ng thÞ phÇn mµ doanh nghiÖp kiÓm so¸t ®îc, b»ng tØ träng hµng hãa hay dÞch vô cña doanh nghiÖp so víi tæng lîng cung vÒ hµng hãa, dÞch vô ®ã trªn thÞ trêng, b»ng møc ®é tÝch tô vµ tËp trung cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng liªn doanh liªn kÕt, møc ®é phô thuéc cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c vµo doanh nghiÖp m×nh vµ ngîc l¹i. Cuèi cïng lµ uy tÝn, tiÕng t¨m cña doanh nghiÖp ®èi víi kh¸ch hµng. Cã thÓ nãi, thÕ lùc cña doanh nghiÖp lµ thø vò khÝ lîi h¹i trong cuéc c¹nh tranh, do vËy nã lµ môc tiªu cÇn ®îc thùc hiÖn trong ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp. c) An toµn trong kinh doanh . 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kinh doanh kh«ng ph¶i lóc nµo còng thµnh c«ng vµ su«n sÎ, nã cïng g¾n liÒn víi nh÷ng thÊt b¹i, rñi ro kh«ng lêng hÕt ®îc. Mét chiÕn lîc kinh doanh cµng t¸o b¹o víi sù c¹nh tranh cµng khèc liÖt th× kh¶ n¨ng thu lîi cµng lín vµ ngîc l¹i sù rñi ro, nguy hiÓm còng rÊt cao. Rñi ro trong kinh doanh lµ ®iÒu mµ c¸c doanh nghiÖp kh«ng mong ®îi, v× thÕ khi x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh, c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i chó ý ®Õn viÖc lùa chän c¸c ph¬ng ph¸p phßng ngõa rñi ro ®Ó b¶o ®¶m an toµn trong kinh doanh. Th«ng thêng cã ba ph¬ng ph¸p phßng ngõa rñi ro cã hiÖu qu¶ lµ: - Phßng ngõa rñi ro b»ng ph¬ng ph¸p ®a d¹ng hãa. - Phßng ngõa rñi ro b»ng ph¬ng ph¸p b¶o hiÓm. - Phßng ngõa rñi ro b»ng ph¬ng ph¸p ph©n tÝch m«i trêng kinh doanh, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh. Trªn ®©y lµ ba môc tiªu chñ yÕu lu«n lu«n ë vÞ trÝ hµng ®Çu trong c¸c môc tiªu mµ chiÕn lîc kinh doanh ®Ò ra. Nhng vÊn ®Ò quan träng lµ chiÕn lîc tæng qu¸t tuy cã nhiÒu môc tiªu nhng ph¶i chän ra ®îc c¸c môc tiªu then chèt. 2. Néi dung cña c¸c chiÕn lîc bé phËn. Trªn c¬ së néi dung chiÕn lîc tæng qu¸t, c¸c doanh nghiÖp xóc tiÕn viÖc x©y dùng c¸c chiÕn lîc bé phËn. ChiÕn lîc bé phËn cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. Díi ®©y chóng ta nghiªn cøu nh÷ng lo¹i chiÕn lîc bé phËn chñ yÕu sau: - ChiÕn lîc con ngêi. - ChiÕn lîc thÞ trêng. - ChiÕn lîc t¹o vèn. - ChiÕn lîc Marketing hçn hîp. a) ChiÕn lîc con ngêi: ChiÕn lîc kinh doanh ®îc b¶n th©n ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn cña doanh nghiÖp lËp ra vµ thùc hiÖn nã. V× vËy cã thÓ nãi chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh phô thuéc vµo tËp thÓ nh÷ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp. Cho nªn trong ho¹ch ®Þnh chiÕn l îc kinh doanh th× chiÕn lîc con ngêi lµ x¬ng sèng xuyªn suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn . C«ng t¸c thùc hiÖn chiÕn lîc con ngêi ph¶i chó ý tíi c¸c vÊn ®Ò sau: - Chó ý ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸n bé, nh©n viªn. - X©y dùng mét hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý hiÖu qu¶ t¹o sù th«ng suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn lîc. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Cã chÕ ®é khuyÕn khÝch, thëng ph¹t vËt chÊt ®óng ®¾n ®Ó t¸c ®éng tíi tõng c¸n bé nh©n viªn, t¹o nªn mét tinh thÇn h¨ng say lµm viÖc. - ViÖc tuyÓn lao ®éng míi cÇn ®îc gi¸m s¸t chÆt chÏ ®Ó bæ sung vµo ®éi ngò lao ®éng trong doanh nghiÖp nh÷ng ngêi cã n¨ng lùc, thÝch øng víi chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp. Lµm tèt chiÕn lîc con ngêi sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn nhÞp nhµng ba yÕu tè c¬ së: con ngêi, tiÒn vèn, vËt lùc, ®a doanh nghiÖp tiÕn bíc v÷ng ch¾c trong mét chiÕn lîc kinh doanh kh¶ thi. b) ChiÕn lîc thÞ trêng. ChiÕn lîc thÞ trêng lµ viÖc x¸c ®Þnh n¬i mua, n¬i b¸n cña doanh nghiÖp hiÖn t¹i vµ t¬ng lai trªn c¬ së b¶o ®¶m c¸c yÕu tè nh: gi¸ c¶, sè lîng ph¬ng thøc thanh to¸n, ph¬ng thøc ph©n phèi ®Ó æn ®Þnh tån t¹i vµ ph¸t triÓn. ChiÕn lîc kinh doanh cã liªn quan ®Õn c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña mäi doanh nghiÖp. Do vËy viÖc x¸c ®Þnh thÞ trêng ®Çu vµo vµ thÞ trêng ®Çu ra cña doanh nghiÖp lµ hÕt søc quan träng trong viÖc ®¶m b¶o c¸c yÕu tè cho s¶n xuÊt còng nh viÖc tiªu thô s¶n phÈm. ChiÕn lîc thÞ trêng trong chiÕn lîc kinh doanh lµ v« cïng quan träng bëi v× cã thÞ trêng míi t×m ra ®îc kh¸ch hµng, tõ ®ã míi ®a ra ®îc chiÕn lîc s¶n phÈm cung øng cho nhãm kh¸ch hµng ®ã råi míi cã c¸c chiÕn lîc kÕ tiÕp. Muèn cã mét chiÕn lîc thÞ trêng hoµn h¶o th× c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng ph¶i rÊt c«ng phu. c) ChiÕn lîc t¹o vèn: Trong xu thÕ kinh tÕ hiÖn ®¹i, doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®¶m b¶o, më réng quy m« kinh doanh, quy m« ®Çu t ®Ó t¨ng trëng. V× vËy, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã chiÕn lîc t¹o vèn theo híng tèi u. Sù ®a d¹ng hãa h×nh thøc vèn trong kinh tÕ thÞ tr êng t¹o ®iÒu kiÖn x©y dùng chiÕn lîc t¹o vèn cho doanh nghiÖp theo híng sau ®©y: - §èi víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i cÇn chuyÓn ®æi c¬ cÊu vèn cè ®Þnh vèn lu ®éng ®Õn møc hîp lý nhÊt. Vèn lu ®éng lu«n ph¶i ®¶m b¶n ®îc kh¶ n¨ng huy ®éng cao nhÊt cña doanh nghiÖp. - H×nh thøc liªn doanh, liªn kÕt, hîp t¸c ®Çu tõ víi c¸c ®èi t¸c còng lµ tiÒn ®å cho viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vèn vµ c¬ cÊu vèn. - Vèn vay - Thµnh phÇn kh«ng thÓ thiÕu trong nh÷ng th¬ng vô lín vît khái tÇm kiÓm so¸t cña doanh nghiÖp. ViÖc sö dông vèn vay cÇn cã biÖn ph¸p thùc hiÖn cã hiÖu qu¶, ph¶i x©y dùng mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Vèn cæ phÇn lµ mét bíc tiÕn cña chiÕn lîc t¹o vèn. Gi¶i ph¸p nµy sÏ huy ®éng ®îc vèn trong lùc lîng c¸n bé, nh©n viªn trong doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nguån lùc cña doanh nghiÖp m¹nh lªn. Vèn lµ c¸i “nÒn vËt chÊt” cho sù thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh. Lµm tèt nã, chóng ta sÏ cã hy väng thùc hiÖn ® îc c¸c môc tiªu ®a nh©n tè n»m trong lùa chän cña chiÕn lîc ®· ho¹ch ®Þnh. d) ChiÕn lîc Marketing hçn hîp. ChiÕn lîc Marketing hçn hîp lµ cèt lâi trong chiÕn lîc kinh doanh. NÕu nh chiÕn lîc con ngêi, chiÕn lîc thÞ trêng vµ chiÕn lîc t¹o vèn lµ tiÒn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña chiÕn lîc kinh doanh th× chiÕn lîc Marketing hçn hîp sÏ gi¶i quyÕt c¸c môc tiªu ®Ò ra dùa trªn tiªu ®Ò ®· ® îc x¸c ®Þnh. ChiÕn lîc Marketing hçn hîp bao gåm 4 chiÕn lîc sau: - ChiÕn lîc s¶n phÈm. - ChiÕn lîc gi¸ c¶. - ChiÕn lîc ph©n phèi. - ChiÕn lîc khuyÕch tr¬ng vµ giao tiÕp. ChiÕn lîc s¶n phÈm. ChiÕn lîc s¶n phÈm lµ ph¬ng thøc kinh doanh dùa trªn c¬ së b¶o ®¶m tháa m·n nhu cÇu cña thÞ trêng vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm, dÞch vô mµ doanh nghiÖp ®a ra trong tõng thêi kú kinh doanh nhÊt ®Þnh. ChiÕn lîc s¶n phÈm lµ “x¬ng sèng” cña ChiÕn lîc Marketing hçn hîp. Tr×nh ®é s¶n xuÊt cµng cao, c¹nh tranh thÞ tr êng cµng gay g¾t th× vai trß cña chiÕn lîc s¶n phÈm cµng trë nªn quan träng. Kh«ng cã chiÕn l îc s¶n phÈm th× chiÕn lîc gi¸ c¶, ph©n phèi, giao tiÕp vµ khuyÕch tr¬ng còng kh«ng cã lý do ®Ó tån t¹i. Néi dung chñ yÕu cña chiÕn lîc s¶n phÈm lµ tr¶ lêi cho c©u hái: doanh nghiÖp kinh doanh s¶n xuÊt mÆt hµng g×? DÞch vô nµo? Cho ai? Râ rµng lµ mét phÇn vÊn ®Ò ®· ®îc x¸c ®Þnh ë chiÕn lîc tæng qu¸t, nhng míi chØ lµ ®Þnh híng. ChiÕn lîc s¶n phÈm víi néi dung cô thÓ sÏ thùc hiÖn phÇn cßn l¹i. Nh vËy, trong chiÕn lîc s¶n phÈm, doanh nghiÖp cã thÓ cã nhiÒu c¸ch lùa chän hoÆc lµ s¶n xuÊt vµ cung cÊp nhiÒu lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô kh¸c nhau, hoÆc lµ cè ®Þnh ë mét vµi lo¹i s¶n phÈm nhng cã nhiÒu chñng lo¹i, hoÆc chØ mét vµi chñng lo¹i, nhng mÉu m· ®a d¹ng, hoÆc nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. Chän lùa nµo víi s¶n phÈm lo¹i g×, chñng lo¹i vµ mÉu m· thÕ nµo lµ mét trong nh÷ng néi dung chñ yÕu cña chiÕn lîc s¶n phÈm. VÊn ®Ò nµy kh«ng ®îc nghiªn cøu, thùc hiÖn ®Çy ®ñ th× chiÕn lîc s¶n phÈm ®ang x©y dùng cña doanh nghiÖp sÏ dÉn ®Õn thÊt b¹i. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChiÕn lîc gi¸ c¶. Trªn thÞ trêng hiÖn nay, c¹nh tranh b»ng gi¸ c¶ ®· kh«ng lu«n ë vÞ trÝ hµng ®Çu mµ c¹nh tranh b»ng chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch vô, b»ng thêi gian cung cÊp hµng hãa vµ ®iÒu kiÖn giao hµng trë thµnh rÊt quan träng, nh ng c¹nh tranh b»ng gi¸ c¶ vÉn diÔn ra gay g¾t, v× nã lµ quan toµ x¸c ®Þnh lîi Ých kinh tÕ gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua. ChiÕn lîc gi¸ c¶ phèi hîp chÝnh x¸c c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ thÞ tr êng lµ ®ßn bÈy ho¹t ®éng ®èi víi thÞ trêng. ChiÕn lîc s¶n phÈm dï rÊt quan träng vµ ®· ®îc x©y dùng chu ®¸o còng kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ nÕu kh«ng cã chiÕn lîc gi¸ c¶ hoÆc chiÕn lîc gi¸ c¶ mang nhiÒu thiÕu sãt. Hµng hãa sÏ kh«ng ®îc chÊp nhËn nÕu gi¸ c¶ hµng hãa kh«ng ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn. ChiÕn lîc gi¸ c¶ sai lÇm sÏ lµm mÊt ®i kho¶n thu nhËp cho doanh nghiÖp vµ hËu qu¶ xÊu h¬n lµ lµm cho t×nh tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp rèi ren : thu kh«ng ®ñ chi. ChiÕn lîc gi¸ c¶ lµ mét bé phËn cña chiÕn lîc kinh doanh, bao gåm néi dung tæng qu¸t. ChiÕn lîc gi¸ c¶ ph¶i ®a ra ®îc môc tiªu vµ c¨n cø ®Þnh gi¸ môc tiªu cña chiÕn lîc gi¸ c¶ kh«ng ®îc m©u thuÉn hoÆc ®øng ngoµi môc tiªu tæng qu¸t. ChiÕn lîc gi¸ c¶ cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng nh»m môc tiªu b¸n cho ®îc hµng hãa vµ dÞch vô cung cÊp cho thÞ trêng. ChiÕn lîc gi¸ c¶ ph¶i c¨n cø vµo luËt ph¸p vµ c¸c chñ tr ¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. Do ®ã, ngoµi mét sè mÆt hµng do Nhµ níc ®éc quyÒn ®Þnh gi¸, doanh nghiÖp cã thÓ toµn quyÒn x©y dùng khung gi¸ cho m×nh trªn c¬ së luËt ®Þnh. ChiÕn lîc ®Þnh gi¸ ph¶i dùa trªn c¨n cø chi phÝ s¶n xuÊt (hoÆc nhËp khÈu) vµ gi¸ thµnh dù to¸n. VÒ nguyªn t¾c th× doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× khung gi¸ ®îc x¸c ®Þnh víi c¸c ®Þnh møc gi¸ ph¶i b»ng tæng cña gi¸ thµnh vµ lîi nhuËn môc tiªu. ChiÕn lîc gi¸ c¶ ph¶i ®îc x©y dùng trªn c¬ së íc lîng ®îc tæng cÇu vÒ s¶n phÈm hµng hãa vµ dÞch vô. Nã ph¶i ®îc x©y dùng phï hîp víi ®Æc ®iÓm thÞ trêng c¹nh tranh vµ c¸c ®iÒu kiÖn thêi gian, kh«ng gian cô thÓ. ThÞ tr êng c¹nh tranh cã ba lo¹i: ®éc quyÒn, c¹nh tranh hoµn h¶o vµ c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o. ë mçi lo¹i, doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã chiÕn l îc gi¸ c¶ thÝch øng vµ ph¶i ®Æt vµo tõng giai ®o¹n cña chu kú sèng s¶n phÈm vµ vµo tõng thÞ tr êng khu vùc. Néi dung cuèi cïng cña chiÕn lîc gi¸ c¶ lµ ph¶i ®a ra ®îc mét hoÆc mét sè khung gi¸. Khung gi¸ x¸c ®Þnh ph¹m vi dao ®éng cña c¸c møc gi¸ vµ 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cã t¸c dông chØ ®¹o viÖc x©y dùng c¸c møc gi¸ cô thÓ trong tõng thêi gian vµ kh«ng gian cô thÓ. ChiÕn lîc ph©n phèi: ChiÕn lîc ph©n phèi s¶n phÈm vµ dÞch vô lµ ph¬ng thøc thÓ hiÖn c¸ch mµ doanh nghiÖp cung cÊp c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô cho kh¸ch hµng cña m×nh trªn thÞ trêng lùa chän. ChiÕn lîc ph©n phèi gi÷ mét vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. Mét chiÕn lîc ph©n phèi hîp lý sÏ lµm cho qu¸ tr×nh kinh doanh an toµn, t¨ng cêng kh¶ n¨ng liªn kÕt trong kinh doanh, gi¶m sù c¹nh tranh vµ lµm cho qu¸ tr×nh lu th«ng hµng hãa nhanh chãng. ChiÕn lîc ph©n phèi cã nhiÒu môc tiªu kh¸c nhau nhng cã 4 môc tiªu chÝnh lµ: b¶o ®¶m ph©n phèi nhanh chãng; tiªu thô ®îc khèi lîng lín s¶n phÈm; b¶o ®¶m ®îc chÊt lîng hµng hãa; chi phÝ thÊp. Tuú theo môc tiªu tæng qu¸t trong chiÕn lîc kinh doanh, doanh nghiÖp cã thÓ chän mét trong bèn môc tiªu trªn lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng chiÕn lîc ph©n phèi. Néi dung cuèi cïng cña chiÕn lîc ph©n phèi lµ ph¶i chän ®îc kªnh ph©n phèi phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña hµng hãa vµ kh¸ch hµng. C¸c lo¹i kªnh ph©n phèi ®îc tr×nh bµy theo s¬ ®å sau: (1) (2) Nhµ S¶n xuÊt (Nhµ nhËp khÈu) Ngêi b¸n bu«n (4) Ngêi b¸n bu«n Ngêi b¸n lÎ (3) Ngêi ®¹i lý Ngêi tiªu dïng cuèi cïng Ngêi b¸n lÎ Ngêi b¸n lÎ Tõ s¬ ®å nµy doanh nghiÖp cã thÓ chän bèn kh¶ n¨ng: + Kh¶ n¨ng 1: b¸n trùc tiÕp cho ngêi tiªu dïng cuèi cïng. + Kh¶ n¨ng 2: b¸n qua trung gian lµ ngêi b¸n lÎ (kªnh ng¾n). + Kh¶ n¨ng 3: b¸n qua trung gian lµ ngêi b¸n bu«n vµ ngêi b¸n lÎ. (kªnh dµi, gi¸n tiÕp). + Kh¶ n¨ng 4: b¸n qua trôc: ngêi s¶n xuÊt - ngêi b¸n bu«n - ngêi ®¹i lý - ngêi b¸n lÎ - ngêi tiªu dïng cuèi cïng. (kªnh dµi hay kªnh ®Çy ®ñ). 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChiÕn lîc giao tiÕp vµ khuyÕch tr¬ng ChiÕn lîc giao tiÕp vµ khuyÕch tr¬ng lµ chiÕn lîc sö dông kÜ thuËt yÓm trî b¸n hµng nh»m môc ®Ých cung øng vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô míi nµo ®ã. Vai trß chñ yÕu cña chiÕn dÞch nµy lµ: - Lµm cho viÖc b¸n hµng dÔ dµng h¬n, ®a hµng vµo kªnh ph©n phèi vµ quyÕt ®Þnh lËp kªnh ph©n phèi hîp lý h¬n. - Nhê giao tiÕp, khuyÕch tr¬ng mµ doanh nghiÖp tr¸nh ®îc rñi ro trong kinh doanh vµ t¨ng cêng thÕ lùc trong c¹nh tranh . - ChiÕn lîc giao tiÕp vµ khuyÕch tr¬ng hç trî ®¾c lùc vµ t¨ng cêng kÕt qu¶ thùc hiÖn chiÕn lîc s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi. - Gãp phÇn ®¶m b¶o c¸c môc tiªu tæng qu¸t cña chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp. Néi dung cña chiÕn lîc lµ: - X¸c ®Þnh môc tiªu cña chiÕn lîc: ®ã lµ ®Èy m¹nh b¸n hµng gåm 3 nhãm môc tiªu: + T¹o thãi quen mua hµng, tøc lµ lµm cho kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp mua hµng hãa cña m×nh nhiÒu h¬n, ®Òu ®Æn h¬n vµ khi hä cã nhu cÇu th× nghÜ ngay tíi s¶n phÈm vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp. + KÝch thÝch, t¸c ®éng ®Õn t©m lý kh¸ch hµng cña ®èi thñ c¹nh tranh b»ng qu¶ng c¸o, xóc tiÕn b¸n hµng ®Ó gîi më nhu cÇu vÒ s¶n phÈm, dÞch vô cña m×nh cho nhãm kh¸ch hµng cßn n»m ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña doanh nghiÖp, doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng sÏ thu hót ®îc hä. + T¹o søc mua ban ®Çu (t¹o ra nhu cÇu míi). - X¸c ®Þnh ®èi tîng, néi dung, lo¹i h×nh, ph¬ng tiÖn vµ ng©n s¸ch chi cho chiÕn lîc nµy. Nh÷ng néi dung nµy nh»m tr¶ lêi s¸u c©u hái: ®èi tîng nh»m vµo ai? Néi dung chñ yÕu lµ g×? Chän lo¹i h×nh nµo? B»ng ph¬ng tiÖn g×? Thêi ®iÓm tiÕn hµnh? Chi phÝ bao nhiªu? ChiÕn lîc giao tiÕp, khuyÕch tr¬ng cã thÓ híng vµo tÊt c¶ kh¸ch hµng, còng cã thÓ lµ thÞ trêng môc tiªu hoÆc mét sè nhãm kh¸ch hµng chñ yÕu. Ph¹m vi nµy ph¶i ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ trong chiÕn lîc. Sau khi x¸c ®Þnh ®èi tîng, chiÕn lîc cÇn ph¶i ®Ò cËp ®Õn lo¹i th«ng tin mµ doanh nghiÖp cÇn thèng b¸o tíi kh¸ch hµng lµ g×? lîng th«ng tin ph¶i lµm næi bËt thÕ m¹nh cña doanh nghiÖp vµ phï hîp víi së thÝch cña kh¸ch hµng nh»m l«i kÐo hä vÒ phÝa m×nh. Tuú tõng nhãm kh¸ch hµng vµ néi dung cÇn truyÒn ®¹t mµ chän lo¹i h×nh cô thÓ, phï hîp. Trong mét lo¹i h×nh l¹i cã thÓ sö dông c¸c ph ¬ng tiÖn truyÒn tin kh¸c nhau. Thêi ®iÓm tiÕn hµnh gåm tríc, trong vµ c¶ sau ngµy khai tr¬ng. TÊt c¶ c¸c c©u hái trªn ®îc thùc hiÖn ë møc nµo phô thuéc rÊt lín vµo ng©n s¸ch chi cho qu¶ng c¸o, xóc tiÕn vµ yÓm trî. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mét sè lo¹i chiÕn lîc lµ: - ChiÕn lîc qu¶ng c¸o: - ChiÕn lîc xóc tiÕn b¸n hµng: - ChiÕn lîc yÓm trî: III - C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn chiÕn lîc kinh doanh cña DN. Cã rÊt nhiÒu c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn doanh nghiÖp, ¶nh hëng tÝch cùc hoÆc tiªu cùc ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Õn chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp. Khi so¹n th¶o chiÕn lîc kinh doanh th× viÖc nhËn thøc c¸c yÕu tè nµy lµ hÕt søc quan träng. C¸c yÕu tè ¶nh h ëng ®Õn chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm: 1. C¸c yÕu tè m«i trêng vÜ m«. M«i trêng vÜ m« lµ c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn doanh nghiÖp, ¶nh hëng tÝch cùc hoÆc tiªu cùc ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Õn chiÕn l îc kinh doanh cña doanh nghiÖp. M«i trêng kinh doanh vÜ m« gåm c¸c yÕu tè n»m bªn ngoµi doanh nghiÖp, cã ¶nh hëng ®Õn c¸c m«i trêng t¸c nghiÖp vµ m«i trêng néi bé vµ t¹o ra c¬ héi vµ c¶ nguy c¬ cho doanh nghiÖp. §©y lµ nh÷ng yÕu tè “kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®îc”, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t vµ ®¸p øng ®îc c¸c yÕu tè ®ã. a) C¸c yÕu tè kinh tÕ. C¸c yÕu tè kinh tÕ bao gåm: tæng thu nhËp quèc d©n (GNP), l¹m ph¸t, tû lÖ l·i suÊt, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ tÝn dông... C¸c yÕu tè nµy cã ¶nh h ëng lín ®Õn viÖc s¶n xuÊt kinh doanh lo¹i hµng hãa dÞch vô g×, ®Õn gi¸ c¶ hµng hãa dÞch vô, ®Õn søc mua thùc tÕ... cña doanh nghiÖp vµ tõ ®ã ¶nh h ëng ®Õn viÖc so¹n th¶o vµ thùc thi chiÕn lîc kinh tÕ. V× vËy, viÖc x¸c ®Þnh vµ dù b¸o chÝnh x¸c sù biÕn ®æi cña c¸c yÕu tè kinh tÕ trong chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ rÊt quan träng . b) C¸c chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc. §©y lµ nh÷ng yÕu tè c¸c t¸c ®éng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn chiÕn l îc kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c chÝnh s¸ch vµ luËt ph¸p cña Nhµ n íc gåm: chÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu, chÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ, chÝnh s¸ch b¶o vÖ m«i trêng, hÖ thèng ph¸p luËt..... Chóng cã t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn viÖc so¹n th¶o vµ thùc thi chiÕn lîc kinh doanh, bëi v× chóng khuyÕn khÝch hay h¹n chÕ viÖc s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hµng nµy, cho phÐp hay cÊm ®o¸n viÖc s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc nhËp khÈu, xuÊt khÈu mÆt hµng kia. Ngoµi ra sù æn ®Þnh vµ c©n b»ng trong c¸c chÝnh s¸ch còng ¶nh hëng ®Õn chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c) C¸c yÕu tè v¨n hãa - x· héi. C¸c yÕu tè v¨n hãa - x· héi ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn cuéc sèng vµ hµnh vi cña con ngêi, ¶nh hëng ®Õn hµnh vi mua s¾m vµ quan ®iÓm tiªu dïng cña kh¸ch hµng, ¶nh hëng ®Õn quy m« thÞ trêng.... tõ ®ã mµ t¸c ®éng tÝch cùc hay tiªu cùc ®Õn chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp. d) YÕu tè tù nhiªn. Ngµy nay, m«i trêng sèng cña con ngêi ®ang bÞ « nhiÔm, tµi nguyªn s½n cã trong tù nhiªn ®ang Ýt dÇn trong khi c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh l¹i sö dông tµi nguyªn kÐm chÊt hiÖu qu¶, g©y l·ng phÝ nghiªm träng. ViÖc lµm thÕ nµo ®Ó sö dông hiÖu qu¶ cña c¸c yÕu tè tù nhiªn ®ang ® îc ®Æt ra vµ t¸c ®éng ®Õn chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp. e) C¸c yÕu tè kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ. C¸c yÕu tè kÜ thuËt c«ng nghÖ lµm c¬ së cho yÕu tè kinh tÕ vµ lµ søc m¹nh, lµ c¬ héi vµ nguy c¬ dÉn ®Õn sù ra ®êi cña s¶n phÈm míi, t¸c ®éng ®Õn m« thøc tiªu thô vµ hÖ thèng b¸n hµng. Do ®ã trong chiÕn l îc kinh doanh ph¶i thÓ hiÖn ®îc chiÕn lîc c«ng nghÖ ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i s¶n phÈm t¬ng øng víi thÞ trêng trong tõng thêi kú. 2. C¸c yÕu tè m«i trêng t¸c nghiÖp. M«i trêng t¸c nghiÖp lµ c¸c yÕu tè xuÊt hiÖn trong mét ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh, quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt vµ møc ®é c¹nh tranh trong ngµnh kinh doanh ®ã. Chóng cßn t¸c ®éng ®Õn toµn bé qu¸ tr×nh so¹n th¶o vµ thùc thi chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp. M«i trêng t¸c nghiÖp gåm 5 yÕu tè c¬ b¶n lµ: - C¸c ®èi thñ c¹nh tranh. - Kh¸ch hµng. - Nhµ cung øng. - S¶n phÈm thay thÕ. - C¸c ®èi thñ tiÒm Èn míi. a) C¸c ®èi thñ c¹nh tranh . Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng tÊt yÕu xuÊt hiÖn c¹nh tranh. V× vËy viÖc ph©n tÝch c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vµ ¶nh h ëng cña chóng ®Õn chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ hÕt søc cÇn thiÕt trong viÖc ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®èi phã ®Ó cã ®îc chiÕn lîc kinh doanh thÝch øng. Ngêi ta ph©n chia c¸c ®èi thñ c¹nh tranh thµnh: - C¸c doanh nghiÖp kh¸c ®a ra c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cho cïng mét kh¸ch hµng ë møc gi¸ trÞ t¬ng tù (®èi thñ s¶n phÈm). 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C¸c doanh nghiÖp cïng kinh doanh mét hay mét sè lo¹i s¶n phÈm (®èi thñ chung lo¹i s¶n phÈm). - C¸c doanh nghiÖp cïng ho¹t ®éng kinh doanh trªn cïng mét lÜnh vùc. - C¸c doanh nghiÖp cïng c¹nh tranh ®Ó kiÕm lêi cña mét nhãm kh¸ch hµng nhÊt ®Þnh. - C¸c ®èi thñ tiÒm Èn míi. b) YÕu tè kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp ph¶i biÕt tho¶ m·n tèt nhu cÇu thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng còng nh quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng tr¶ gi¸ cña hä. Ngêi mua cã thÓ Ðp gi¸ lµm lîi nhuËn cña doanh nghiÖp gi¶m xuèng. Hä sÏ cã nhiÒu thÕ m¹nh h¬n doanh nghiÖp khi hä cã c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Lîng hµng cña kh¸ch hµng chiÕm tû lÖ lín trong khèi lîng hµng hãa b¸n ra cña doanh nghiÖp. - Kh¸ch hµng cã thÓ chuyÓn sang mua hµng hãa cña doanh nghiÖp kh¸c mµ kh«ng dÉn ®Õn tèn kÐm. - S¶n phÈm cña doanh nghiÖp Ýt ¶nh hëng ®Õn sù ®ßi hái chÊt lîng cña kh¸ch hµng. c) Nhµ cung øng c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho doanh nghiÖp. Nhµ cung øng c¸c yÕu tè ®Çu vµo bao gåm: - Ngêi cung øng vËt t thiÕt bÞ cho doanh nghiÖp. - Ngêi cho vay vèn. - Ngêi lao ®éng. Hä cã thÓ cã ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh chiÕn lîc kinh doanh th«ng qua gi¸ c¶, chÊt lîng vËt t thiÕt bÞ, l·i suÊt vèn ®îc huy ®éng, tiÒn c«ng vµ tr×nh ®é cña ngêi lao ®éng. d) S¶n phÈm thay thÕ. Søc Ðp cña s¶n phÈm thay thÕ sÏ lµm h¹n chÕ tiÒm n¨ng lîi nhuËn cña ngµnh do møc gi¸ cao nhÊt bÞ khèng chÕ. NÕu kh«ng chó ý vµ dù kiÕn ® îc s¶n phÈm thay thÕ tiÒm Èn trong chiÕn lîc kinh doanh, doanh nghiÖp cã thÓ bÞ tôt hËu so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c. e) §èi thñ tiÒm Èn. §èi thñ tham gia vµo kinh doanh cã thÓ lµ yÕu tè gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Hä ®a vµo khai th¸c c¸c n¨ng lùc s¶n xuÊt míi nh»m giµnh l¹i thÞ trêng. 3. C¸c yÕu tè bªn trong cña doanh nghiÖp. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c yÕu tè bªn trong bao gåm tÊt c¶ c¸c yÕu tè trong néi bé mét doanh nghiÖp. ViÖc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c, ®óng ®¾n c¸c yÕu tè ®ã ®Ó cho phÐp doanh nghiÖp, x©y dùng ®îc mét chiÕn lîc kinh doanh tËn dông ®îc tèi ®a thêi c¬ víi chi phÝ thÊp ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ trong kinh doanh. C¸c yÕu tè quan träng bªn trong doanh nghiÖp bao gåm: - Søc m¹nh vÒ tµi chÝnh: lµ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn ng¾n h¹n, dµi h¹n, tû lÖ vèn vay vµ cæ phiÕu. Nguån vèn c«ng ty, chi phÝ so víi ngµnh vµ ®èi thñ c¹nh tranh. VÊn ®Ò thuÕ, quan hÖ víi ngêi chñ së h÷u, ®Çu t vµ cæ ®«ng, vèn lu ®éng, quy m« tµi chÝnh, hÖ thèng kÕ to¸n phôc vô cho lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. - HÖ thèng tæ chøc qu¶n lý, Tr×nh ®é qu¶n lý m¹ng l íi kinh doanh vµ quan ®iÓm qu¶n lý, kü n¨ng, tay nghÒ, tr×nh ®é kh¶ n¨ng vµ t c¸ch ®¹o ®øc cña con ngêi trong ho¹t ®éng kinh doanh. - T×nh h×nh m¸y mãc, trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn cã, møc ®é hiÖn ®¹i, l¹c hËu so víi thÞ trêng. C¸c b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ së h÷u. Nh·n hiÖu hµng hãa vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp. - Marketing: kh¶ n¨ng thu nhËn th«ng tin cÇn thiÕt vÒ thÞ trêng, thÞ phÇn vµ tiÓu thÞ phÇn, c¬ cÊu mÆt hµng dÞch vô vµ kh¶ n¨ng më réng chu kú sèng cña s¶n phÈm, chiÕn lîc gi¸ vµ linh ho¹t trong viÖc ®¸nh gÝa s¶n phÈm doanh nghiÖp t¹o ra. Ph©n lo¹i ý kiÕn kh¸ch hµng, ph¸t triÓn s¶n phÈm dÞch vô vµ c¸c thÞ trêng míi, dÞch vô sau b¸n hµng....... - Nguån cung cÊp & ®¶m b¶o vËt t. - Sù ®óng ®¾n cña môc tiªu kinh doanh vµ kh¶ n¨ng kiªn ®Þnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn híng tíi môc tiªu. 4. C¸c yÕu tè m«i trêng quèc tÕ. BÊt kú doanh nghiÖp nµo dï cã tham gia trªn th¬ng trêng quèc tÕ hay kh«ng ®Òu ph¶i xem xÐt c¸c yÕu tè ¶nh hëng cña thÞ trêng quèc tÕ khi so¹n th¶o vµ thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh. C¸c yÕu tè nµy bao gåm: - M«i trêng luËt ph¸p quèc tÕ: phong tôc tËp qu¸n truyÒn thèng d©n téc cña níc së t¹i, hiÖu qu¶ cña ph¸p luËt, c¸c hiÖp íc ký víi níc ngoµi, c¸c luËt liªn quan, ¶nh hëng ®Õn kinh doanh ... - M«i trêng kinh tÕ quèc tÕ: tèc ®é t¨ng trëng cña níc, khu vùc quèc tÕ cã liªn quan, tæng thu nhËp quèc d©n, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng êi, c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña chÝnh phñ, chÝnh s¸ch thuÕ, tµi chÝnh tiÒn tÖ, tû gi¸ hèi ®o¸i cña thÞ trêng ®ã, h¹ tÇng c¬ së v¨n hãa & x· héi cña quèc gia, tÝnh chÊt c¹nh tranh cña s¶n phÈm trong níc ®ã ra sao.... 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - M«i trêng v¨n hãa quèc tÕ: t«n gi¸o, phong tôc tËp qu¸n, c¸c gi¸ trÞ vµ ®Þnh kiÕn vÒ s¶n phÈm ra sao, ®éng c¬ khuyÕn khÝch mua hµng, tiªu thô s¶n phÈm, ngo¹i ng÷ g× ? c¸c ®Þnh chÕ x· héi - HÖ thèng chÝnh trÞ cña c¸c níc liªn quan: nÕu nh hÖ thèng chÝnh trÞ lu«n phøc t¹p th× viÖc kinh doanh sÏ ¶nh hëng theo. Møc ®é æn ®Þnh cña chÝnh phñ cã æn ®Þnh hay phøc t¹p. Søc m¹nh cña §¶ng cÇm quyÒn n íc ®ã ra sao, th¸i ®é cña chÝnh phñ ®èi víi c¸c h·ng níc ngoµi, chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña chÝnh phñ ®ã. Trªn ®©y lµ c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp nµo còng chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè trªn. Tuy nhiªn mçi doanh nghiÖp cô thÓ kh¸c nhau do tÝnh chÊt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau nªn møc ®é t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè ®ã còng kh¸c nhau. ViÖc ph©n tÝch kü lìng c¸c yÕu tè m«i trêng kinh doanh cho phÐp c¸c nhµ lËp chiÕn lîc nhËn biÕt ®îc c¸c c¬ héi kinh doanh ®Ó x©y dùng ®îc mét chiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n, ®a doanh nghiÖp tiÕn lªn, ®ång thêi nhËn biÕt c¸c nguy c¬ ®Ó gi¶m rñi ro trong s¶n xuÊt kinh doanh. IV - Quy tr×nh tæ chøc x©y dùng thùc hiÖn & ®¸nh gi¸ chiÕn l îc kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1. X©y dùng chiÕn lîc kinh doanh. Quy tr×nh x©y dùng mét chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i tr¶i qua ba bíc: Bíc 1: T×m kiÕm c¸c c¬ héi kinh doanh vµ nghiªn cøu, dù b¸o nhu cÇu thÞ trêng cô thÓ nh sau: - LiÖt kª tÊt c¶ c¸c c¬ héi kinh doanh ®· ph¸t hiÖn ® îc b»ng c¸ch nghe ngãng, quan s¸t, ph©n tÝch t×nh h×nh thÞ trêng. - Chia c¸c c¬ héi ®· liÖt kª ®îc thµnh c¸c nhãm. Mçi nhãm bao gåm c¸c c¬ héi gÇn gièng nhau vÒ môc tiªu hoÆc t¬ng tù nhau vÒ híng kinh doanh. - T×m ®Æc trng cña mçi nhãm. - Tõ ®Æc trng mçi nhãm, cã thÓ chän vµ nhãm c¸c c¬ héi kinh doanh ®Ó híng tíi hoÆc ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh. §©y lµ bíc khã kh¨n vµ phøc t¹p nhÊt trong qu¸ tr×nh ®i t×m c¬ së kinh doanh. Bíc 2: X©y dùng chiÕn lîc kinh doanh. Yªu cÇu trong viÖc x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh. ChiÕn lîc kinh doanh ph¶i ®¹t ®îc môc ®Ých t¨ng thÕ lùc, “t¨ng tµi s¶n v« h×nh” cho doanh nghiÖp vµ giµnh lîi thÕ c¹nh tranh 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChiÕn lîc kinh doanh ph¶i ®¶m b¶o an toµn trong kinh doanh cho doanh nghiÖp. Ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ph¹m vi kinh doanh, môc tiªu vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn, môc tiªu. Dù ®o¸n ®îc m«i trêng kinh doanh trong t¬ng lai. CÇn ph¶i cã chiÕn lîc dù phßng. Ph¶i t×m kiÕm ®îc c¸c thêi c¬ hÊp dÉn trªn thÞ trêng. Nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh. Do t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè, nªn x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhiÒu c¨n cø kh¸c nhau. Nhng ba c¨n cø chñ yÕu ®îc gäi lµ “tam gi¸c chiÕn lîc” ®ã lµ: kh¸ch hµng, kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. - C¨n cø vµo kh¸ch hµng. Cã thÓ nãi, kh¸ch hµng lµ c¬ së cña mäi chiÕn lîc lµ “sîi chØ ®á” xuyªn suèt qu¸ tr×nh x©y dùng, triÓn khai vµ thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo. Kh«ng chiÕm ® îc kh¸ch hµng th× doanh nghiÖp kh«ng cã ®èi tîng ®Ó phôc vô vµ do ®ã kh«ng tån t¹i sù nghiÖp kinh doanh cña doanh nghiÖp. - C¨n cø vµo kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp. Khi ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh, doanh nghiÖp cã thÓ cÇn khai th¸c triÖt ®Ó mÆt m¹nh vµ dÇn dÇn tõng bíc kh¾c phôc, h¹n chÕ nh÷ng mÆt cßn yÕu kÐm. Ba nguån lùc c¬ b¶n cña mét doanh nghiÖp lµ: con ng êi, tiÒn vèn, vËt lùc ph¶i ®îc sö dông sao cho c©n ®èi vµ cã hiÖu qu¶ th× sÏ ph¸t huy cao ®é thÕ m¹nh cña doanh nghiÖp. - C¨n cø vµo c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. C¬ së ®Ó x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh theo c¨n cø nµy lµ so s¸nh kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp víi ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó t×m ra lîi thÕ. §Ó lµm c«ng viÖc so s¸nh t×m ra lîi thÕ, doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®i so s¸nh, ph©n tÝch tØ mØ tõng vÊn ®Ò nhá cña doanh nghiÖp, tõ ®ã t×m ra ®iÓm næi tréi lªn so víi ®èi thñ c¹nh tranh, råi tõ ®ã tæng hîp vµ tËp trung l¹i nh÷ng ®iÓm m¹nh cña doanh nghiÖp vµ v¹ch ra híng khai th¸c triÖt ®Ó. Bíc 3: Lùa chän vµ quyÕt ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh. Muèn cã mét quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ chiÕn lîc kinh doanh th× tríc khi lùa chän ph¶i qua bíc thÈm ®Þnh ra ®¸nh gi¸. Nguyªn t¾c thÈm ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ chiÕn lîc kinh doanh. - Nguyªn t¾c 1: chiÕn lîc kinh doanh ph¶i b¶o ®¶m môc tiªu bao trïm cña doanh nghiÖp. - Nguyªn t¾c 2: chiÕn lîc kinh doanh ph¶i cã tÝnh kh¶ thi. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nguyªn t¾c 3: chiÕn lîc kinh doanh ph¶i ®¶m b¶o mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a doanh nghiÖp vµ thÞ trêng vÒ mÆt lîi Ých. Tiªu chuÈn thÈm ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ chiÕn lîc kinh doanh. * Tiªu cuÈn vÒ mÆt ®Þnh lîng. ChiÕn lîc kinh doanh thêng g¾n víi c¸c chØ tiªu sè lîng nh: khèi lîng b¸n, phÇn thÞ trêng, tæng doanh thu, tæng chi phÝ, lîi nhuËn... Do vËy, tiªu chuÈn thÈm ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ chiÕn lîc kinh doanh cã thÓ dùa trªn c¸c chØ tiªu nµy. * Tiªu chuÈn vÒ mÆt ®Þnh tÝnh: C¸c tiªu chuÈn ®Þnh tÝnh ®îc nhiÒu doanh nghiÖp coi träng vµ lùa chän lµ: thÕ lùc cña doanh nghiÖp, ®é an toµn trong kinh doanh vµ sù thÝch øng cña chiÕn lîc víi thÞ trêng. Lùa chän vµ quyÕt ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh. ChiÕn lîc ®îc quyÕt ®Þnh ®a vµo thùc hiÖn ph¶i lµ chiÕn lîc tèi u hoÆc Ýt ra còng ph¶i lµ kh¸ nhÊt trong trong c¸c chiÕn l îc ®· x©y dùng. C«ng viÖc lùa chän vµ quyÕt ®Þnh gåm c¸c bíc. - Lùa chän c¸c tiªu chuÈn chung ®Ó so s¸nh c¸c chiÕn l îc dù kiÕn: së thÝch riªng, lîi nhuËn, an toµn trong kinh doanh vµ thÕ lùc c¹nh tranh. - Chän thang ®iÓm cho c¸c tiªu chuÈn ®Ó cã møc ®iÓm thÓ hiÖn ®é ®¸p øng tiªu chuÈn ®Ò ra cña c¸c chiÕn lîc. - TiÕn hµnh cho ®iÓm tõng tiªu chuÈn th«ng qua sù ph©n tÝch. - TiÕn hµnh so s¸nh vµ lùa chän. VÒ nguyªn t¾c, chiÕn lîc ®îc chän lµ chiÕn lîc cã tæng sè ®iÓm cao nhÊt hoÆc chiÕn lîc cã møc trung b×nh ®iÓm cao nhÊt thÓ hiÖn tÝnh kh¶ thi cao. 2. Thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh. Sau khi ®· x©y dùng ®îc mét chiÕn lîc kinh doanh hoµn chØnh th× bíc tiÕp theo lµ ph¶i ®a chiÕn lîc kinh doanh ®ã vµo thùc hiÖn. TiÕn tr×nh thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp tr¶i qua 5 bíc sau: a) So¸t xÐt l¹i c¸c môc tiªu tæng thÓ, c¸c yÕu tè vÒ m«i trêng kinh doanh vµ chiÕn lîc kinh doanh ®· chän tõ ®ã thiÕt lËp c¸c môc tiªu hµng n¨m lµm c¬ së giao cho c¸c ®¬n vÞ nhá trong doanh nghiÖp thùc hiÖn vµ thiÕt lËp c¸c chÝnh s¸ch, híng dÉn viÖc thùc thi chiÕn lîc. b) §¸nh gi¸, ®iÒu chØnh vµ ®¶m b¶o c¸c nguån lùc, ®Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng doanh nghiÖp ®· cã hoÆc cã thÓ nhËn ®îc c¸c nguån lùc víi sè lîng vµ chÊt lîng cÇn thiÕt, nÕu thiÕu ph¶i ®iÒu chØnh. Néi dung chÝnh trong c«ng t¸c b¶o ®¶m nguån lùc lµ ph©n bæ nguån vèn vµ chuÈn bÞ ng©n s¸ch. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c) X©y dùng c¬ cÊu tæ chøc ®Ó thùc hiÖn chiÕn l îc kinh doanh, lùa chän m« h×nh tæ chøc thÝch hîp víi doanh nghiÖp vµ víi yªu cÇu thùc thi chiÕn lîc kinh doanh. - Tæ chøc theo chøc n¨ng nhiÖm vô. - Tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ theo s¶n phÈm. - M« h×nh tæ chøc bé m¸y thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh theo ®Þa bµn kinh doanh. - Tæ chøc theo ®èi tîng kh¸ch hµng. - Tæ chøc theo ®¬n vÞ kinh doanh chiÕn lîc. - M« h×nh tæ chøc hçn hîp: ®ã lµ m« h×nh kÕt hîp hai hay nhiÒu m« h×nh tæ chøc nãi trªn. - M« h×nh tæ chøc thùc hiÖn chiÕn lîc theo ma trËn: ®©y còng lµ m« h×nh tæ chøc kÕt hîp hai trong nhiÒu m« h×nh tæ chøc kh¸c nhau. d) TriÓn khai c¸c chiÕn lîc hoÆc ®a ra c¸c thay ®æi. Th«ng thêng c¸c chiÕn lîc kinh doanh, ®Æc biÖt lµ chiÕn lîc míi thêng ®îc ®ßi hái ph¶i söa ®æi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Muèn ®Ò ra c¸c söa ®æi ®óng ®¾n th× nãi chung cÇn thùc hiÖn 4 bíc sau: - Dù b¸o sù ph¶n ®èi cã thÓ x¶y ra. - Lµm gi¶m bít sù ph¶n ®èi ®ã. - Lµm gi¶m bít sù ph¶n ®èi thùc tÕ. - ThiÕt lËp nguyªn tr¹ng, nguyªn tr¹ng ë ®©y lµ t×nh h×nh ®· c©n b»ng trong ®ã lùc lîng ñng hé t¬ng ®¬ng víi lùc lîng chèng l¹i sù thay ®æi. e) §¸nh gi¸ l¹i chiÕn lîc kinh doanh, ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh khi chiÕn lîc bÞ cøng nh¾c vµ l¹c hËu. NhiÒu khi c¸c kÕ ho¹ch chiÕn lîc tá ra hoµn toµn l«gic vµ phï hîp nhng chóng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc mét c¸ch hiÖu qu¶ chØ v× mét nguyªn nh©n nµo ®ã nh kh«ng ®ñ nguån lùc hoÆc nguån lùc kh«ng thÝch hîp....Ban l·nh ®¹o cÇn ®¸nh gi¸ l¹i mét c¸ch cÆn kÏ c¸c kÕ ho¹ch chiÕn l îc. CÇn kiÓm tra c¸c vÊn ®Ò cô thÓ nh: c¸c môc tiªu ®Ò ra cã cßn thÝch hîp kh«ng? nh÷ng thay ®æi trong bèi c¶nh m«i trêng vµ c¸c chiÕn lîc nh thÕ nµo?. Tuy nhiªn, kh«ng nªn söa ®æi chiÕn lîc mçi khi ph¸t sinh vÊn ®Ò kh«ng ®¸ng kÓ. ChØ nªn söa ®æi chiÕn lîc sau khi ®· ®¸nh gi¸ cÆn kÏ vµ khi nhËn thÊy chiÕn lîc míi cã thÓ mang l¹i nhiÒu lîi Ých h¬n so víi chiÕn lîc ban ®Çu khi thùc hiÖn. 3. KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn chiÕn lîc KD. a) X¸c ®Þnh néi dung kiÓm tra. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - KiÓm tra nh»m ®¸nh gi¸ chiÕn lîc kinh doanh nã ®îc tiÕn hµnh tríc khi ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc vµ sau khi chiÕn läc ®ã ®îc thùc hiÖn. - KiÓm tra qu¶n lý nh»m thóc ®Èy c¸c hÖ thèng bªn díi hoµn thµnh c¸c môc tiªu chiÕn lîc. - KiÓm tra t¸c nghiÖp nh»m x¸c ®Þnh thµnh tÝch cña c¸ nh©n vµ c¸c tæ, ®éi, nhãm c«ng t¸c. b) §Ò ra tiªu chuÈn kiÓm tra. Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®îc néi dung kiÓm tra, ban l·nh ®¹o cÇn ®Þnh ra tiªu chuÈn ®Ó kiÓm tra thµnh tÝch. NÕu kh«ng cã tiªu chuÈn kiÓm tra th× viÖc kiÓm tra kh«ng thÓ ®¹t hiÖu qu¶. Tiªu chuÈn ®Ò ra ph¶i râ rµng. NÕu c¸c môc ®Ých (chØ tiªu) cô thÓ ®· ® îc ho¹ch ®Þnh theo c¸c yÕu tè thµnh tÝch th× viÖc x¸c ®Þnh tiªu chuÈn ®Ó kiÓm tra lµ t¬ng ®èi ®¬n gi¶n. c) §Þnh lîng kÕt qu¶ ®¹t ®îc. - §¸nh gi¸ theo c¸c chØ tiªu Marketing. Ph©n tÝch doanh thu b¸n hµng, tøc lµ ph©n tÝch vµ so s¸nh doanh thu thùc tÕ víi chØ tiªu ®Ò ra. Ph©n tÝch thÞ phÇn nh»m tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a sè l îng b¸n ra so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Ph©n tÝch tû lÖ chi phÝ marketing trªn doanh thu nh»m ®¶m b¶o C«ng ty kh«ng béi chi cho viÖc hoµn thµnh c¸c chØ tiªu vÒ b¸n hµng. T×m hiÓu th¸i ®é cña kh¸ch hµng. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ tríc hÕt lµ nh»m kiÓm tra hiÖu qu¶ cña c¸c lùc l îng b¸n hµng, c«ng t¸c qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i vµ ph©n phèi hµng. - §¸nh gi¸ theo chØ tiªu nguån nh©n lùc: n¨ng suÊt lao ®éng, sè lÇn ®i muén, nghØ viÖc cña c«ng nh©n, quan ®iÓm nhËn thøc cña ngêi lao ®éng. - §¸nh gi¸ theo thØ tiªu kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nh : Doanh thu b¸n hµng, khèi lîng b¸n hµng, n¨ng suÊt lao ®éng, tiÒn l¬ng, nép ng©n s¸ch..... d) So s¸nh kÕt qu¶ ®¹t ®îc víi tiªu chuÈn ®Ò ra. So s¸nh kÕt qu¶ ®¹t ®îc víi giíi h¹n sai lÖch cho phÐp. NÕu kÕt qu¶ ®¹t ®îc n»m trong giíi h¹n sai lÖch th× kÕt qu¶ ®¹t ®îc lµ tèt. Cßn nÕu kÕt qu¶ ®¹t ®îc n»m ngoµi giíi h¹n sai lÖch th× ban l·nh ®¹o doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p tiÕp theo. e) X¸c ®Þnh nh÷ng nguyªn nh©n sai lÖch. 20
- Xem thêm -