Tài liệu Vai trò của thương hiệu trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông sản việt nam.

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong sù chuyÓn m×nh ph¸t triÓn cña toµn ®Êt níc, ®ãng gãp kh«ng nhá trong trong lÜnh vùc kinh tÕ lµ lµ sù ph¸t triÓn ®a d¹ng cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. Sù ¨n nªn lµm ra cña c¸c doanh nghiÖp nµy kh«ng nh÷ng mang l¹i c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña toµn bé c«ng nh©n viªn cña toµn doanh nghiÖp mµ cßn gãp phÇn thay ®æi bé mÆt“ C«ng nghiÖp ho¸ “ cña toµn ®Êt níc. Tríc sù biÕn ®éng ®a d¹ng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng ®ßi hái ph¶i cã c¬ cÊu tæ chøc hîp lý vµ chÆt chÏ c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Víi ph¬ng ch©m ®a d¹ng hãa c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, Nhµ níc ®· t¹o hµnh lang ph¸p lý ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tù chñ trong kinh doanh, chñ ®éng s¶n xuÊt theo nhu cÇu cña thÞ trêng vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®ãng thuÕ ®èi víi Nhµ níc theo khu«n khæ ph¸p luËt cho phÐp Víi mong muèn tham gia t×m tßi vµ häc hái ®Ó n©ng cao nhËn thøc hiÓu biÕt cña mét sinh viªn, tr¸ch nhiÖm cña mét c«ng d©n khi quan t©m ®Õn t×nh h×nh kinh doanh cña mét DNNN cô thÓ th× cÇn ph¶i ®ãng nh÷ng lo¹i ThuÕ nµo. Em ®· chän ®Ò tµi:” T×nh h×nh kinh doanh vµ ®ãng ThuÕ cña C«ng ty VËt t kü thuËt xim¨ng Hµ Néi” Néi dung I. T×nh h×nh tæ chøc tµi chÝnh vµ ®ãng thuÕ cña c«ng ty vËt t kü thuËt ( cty VTKT) 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. T×nh h×nh tæ chøc - kinh doanh C«ng ty VËt t kü thuËt xi m¨ng lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 445/BXD - TCL§ ngµy 30 th¸ng 09 n¨m 1993 cña Bé trëng Bé X©y dùng, QuyÕt ®Þnh sè 833 TCT-H§QT ngµy 10 th¸ng 07 n¨m 1995 vµ QuyÕt ®Þnh sè 606/XMVN-H§QT ngµy 23 th¸ng 05 n¨m 1998 cña Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty Xi m¨ng ViÖt nam víi c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô: Tæ chøc lu th«ng kinh doanh tiªu thô xi m¨ng t¹i ®Þa bµn c¸c tØnh Hµ T©y, Hoµ B×nh, S¬n La, Lai Ch©u vµ thµnh phè Hµ néi (phÝa nam s«ng Hång) theo ®óng ®Þnh híng kÕ ho¹ch ®îc giao. GÇn 10 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh, c«ng ty lu«n lµ ®¬n vÞ dÉn ®Çu khèi doanh nghiÖp ®Þa ph¬ng cña thµnh phè Hµ Néi. N¨m 2001 ®îc Nhµ níc phong tÆng danh hiÖu Anh hïng lao ®éng trong thêi kú ®æi míi. Trong nh÷ng n¨m ®Çu, do lÇn ®Çu tiªn tung s¶n phÈm xim¨ng ra thÞ trêng nªn gi¸ trÞ s¶n lîng doanh thu kh«ng ®îc cao. Nhng ®Õn n¨m 2003 vµ 2004 th× t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty ®· cã nh÷ng bíc vît bËc kh¸ râ rÖt. Doanh thu trong 2 n¨m ®ã t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Cô thÓ víi doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô n¨m 2002 lµ 497.259.596.351. Nhng ®Õn n¨m 2002, víi chñ tr¬ng vµ chÝnh s¸ch c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc th× cty VTKT ®· ®¹t ®îc møc doanh thu n¨m 2003 lµ: 1.147.679.225.940. Vµ doanh thu n¨m 2004 còng lµ: 1.516.533.879.485. Trong ®ã: Doanh thu tiªu thô xi m¨ng : 744.241.872.485 Doanh thu tiªu thô g¹ch Tuynel : 357.852.127.485 Doanh thu tiªu thô ph©n vi sinh : 286.780.120 Doanh thu tiªu thô c¸c s¶n phÈm kh¸c : 127.659.760 KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, lµ mét doanh nghiÖp nhá nªn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh bíc ®Çu cña m×nh cty VTKT còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng bë ngì. MÆc dï cßn nhiÒu khã kh¨n víng m¾c vÒ c¬ cÊu tæ chøc cha cô thÓ, râ rµng. C¸c phßng ban vÉn cßn cha tù gi¸c trong c«ng viÖc… Nhng ®Õn nay dÇn dÇn cty VTKT ®· n¾m b¾t ®îc thÞ trêng vµ ®· ®i ®óng híng. HiÖn nay cty VTKT ®ang gi÷ vai trß nßng cèt trong viÖc s¶n xuÊt vµ c©n ®èi quan hÖ cung cÇu s¶n phÈm vµ dÞch vô quan träng ®ã lµ xi m¨ng. Vµo n¨m 2002, do nhu cÇu thÞ trêng ngµy cµng cao nhng cty VTKT vÉn gi÷ quy tr×nh s¶n xuÊt truyÒn thèng tõ l©u ®êi nªn doanh thu ®¹t ®îc vµo n¨m 2002 cha cao. B»ng cuéc c¶i c¸ch míi vÒ kinh tÕ, chØ qua mét n¨m mµ doanh thu ®· ®¹t ®îc víi con sè rÊt cao. N¨m 2004 ®· ®¹t ®îc 32% doanh thu so víi n¨m 2003. Cô thÓ h¬n vµo n¨m 2003, tæng TSL§ vµ ®Çu t ng¾n h¹n ®¹t: 83.441.608.023 VN§. TSC§ ®¹t 24.896.279.811 VN§. §Õn n¨m 2004, TSL§ lªn 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Õn 128.955.226.979 VN§ vµ TSC§ lµ 20.954.696.281 VN§. Trong nh÷ng n¨m 2003 TSL§ gi¶m ®i cßn 125.237.489.794 VN§ vµ TSC§ lµ 20.599.524.244 VN§. §Ó ®¹t ®îc nh÷ng thµnh qu¶ nh thÕ nµy th× c«ng ty ph¶i thùc hiÖn mua xim¨ng cña c¸c nhµ m¸y xim¨ng theo ®óng kÕ ho¹ch, tiÕn ®é vµ hîp ®ång ®· ký. Tæ chøc kinh doanh tiªu thô xim¨ng t¹i ®Þa bµn c¸c tØnh, thµnh phè theo ®óng híng kÕ ho¹ch ®îc giao. Tæ chøc hÖ thèng b¸n bu«n vµ m¹ng líi b¸n lÎ th«ng qua c¸c ®¹i lý, cöa hµng ®Ó phôc vô nhu cÇu x· héi vµ gi÷ æn ®Þnh thÞ trêng. Tæ chøc c«ng t¸c tiÕp thÞ ®Ó b¸n hµng vµ n¾m b¾t nhu cÇu tiªu thô xim¨ng tõng th¸ng, quÝ vµ c¶ n¨m trªn ®Þa bµn ®îc giao phô tr¸ch, lËp kÕ ho¹ch nguån hµng ®óng, s¸t víi nhu cÇu. Tæ chøc hÖ thèng kho tµng ®¶m b¶o ®ñ lîng xim¨ng dù tr÷ hîp lý trong kinh doanh, ®Æc biÖt lµ vµo mïa x©y dùng vµ t¹i thÞ trêng. Tæ chøc vµ qu¶n lý lùc lîng, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, bèc xÕp cña ®¬n vÞ. Khai th¸c sö dông lùc lîng vËn t¶i cña x· héi mét c¸ch hîp lý, cã hiÖu qu¶ ®Ó ®a xim¨ng ®Õn ga, c¶ng, ®Çu mèi giao th«ng, kho, cöa hµng, ®Õn ch©n c«ng tr×nh trªn ®Þa bµn ®îc ph©n c«ng. TËn dông c¬ së vËt chÊt, lao ®éng cña ®¬n vÞ ®Ó tæ chøc c¸c dÞch vô kinh doanh, cung cÊp phô gia cho c¸c nhµ m¸y xim¨ng, ®¹i lý tiªu thô mét sè mÆt hµng vÒ vËt t, vËt liÖu x©y dùng … NÕu nh c«ng ty VTKT tiÕp tôc vµ gi÷ v÷ng thÕ m¹nh kinh doanh cña m×nh th× ch¼ng bao l©u, c«ng ty sÏ ph¸t triÓn m¹nh h¬n n÷a. 2.T×nh h×nh ®ãng thuÕ cña c«ng tyVTKT Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, cïng víi doanh thu ®¹t ®îc th× c«ng ty VTKT còng ®· thùc hiÖn tèt vµ ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn cô thÓ th«ng qua b¶ng sau: Thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ níc n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh :VN§ ChØ tiªu 1. ThuÕ Sè cßn ph¶i Sè ph¶i nép Sè ®· nép Sè cßn ph¶i nép nép ®Çu n¨m trong kú trong kú ®Õn cuèi k× 5.924.560.704 20.143.331.234 19.758.065.411 6.309.826.527 2. ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa 2.747.524.973 14.830.687.679 14.050.023.751 3.528.188.901 3.ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 4.ThuÕ sö dông vèn 5.ThuÕ ®Êt vµ tiÒn thuª ®Êt 6.C¸c lo¹i thuÕ kh¸c Céng 2.934.600.299 4.520.397.293 5.058.752.044 2.396.245.548 - - - - 69.589.358 551.852.801 416.463.401 204.978.758 172.846.074 246.488.843 2332.826.215 186.508.702 5.924.560.704 20.149.426.616 19.768.065.411 6.315.921.909 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HiÖn nay, c«ng ty ®· thùc hiÖn tèt c¸c luËt thuÕ míi, biÕt ph¸t huy kÕt qu¶ ®¹t ®îc, kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm tån t¹i ®Ó cho luËt thuÕ thùc sù ®i vµo cuéc sèng kinh tÕ cña ®Êt níc. §ång thêi gióp cho c«ng ty cã mét c¬ cÊu vÒ thuÕ hoµn chØnh ®Ó phôc vô cho môc ®Ých kinh doanh cña m×nh. B»ng biÖn ph¸p qu¶n lý sö dông ho¸ ®¬n chøng tõ, híng dÉn më sæ s¸ch kÕ to¸n, ghi chÐp ho¹ch to¸n cho nh©n viªn nép thuÕ ®óng chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª mµ Nhµ níc ®· quy ®Þnh. T¨ng cêng ®èi tho¹i víi c¸c doanh nghiÖp, c¸c ®èi tîng nép thuÕ ®Ó kÞp thêi xö lý nh÷ng khã kh¨n víng m¾c vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch, quy tr×nh qu¶n lý thu thuÕ, nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã triÓn khai c¸c luËt thuÕ ®Ó cã mét c¬ cÊu vÒ thuÕ hîp lý, ph¶i t¨ng cêng ®µo t¹o, n©ng cao n¨ng lùc tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, trang bÞ nh÷ng ph¬ng tiÖn kû thuËt qu¶n lý, tiÕp tôc thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh vÒ bé m¸y qu¶n lý thu thuÕ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶, hiÖu lùc cña c¸c luËt thuÕ míi. Gióp cho c«ng ty m×nh hoµn thµnh tèt nghÜa vô tµi chÝnh víi Ng©n s¸ch Nhµ níc. §iÓn h×nh n¨m 2004, c«ng ty VTKT ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c c¸c chØ tiªu thu nép thuÕ vµ ®îc Bé Tµi chÝnh tÆng b»ng khen vÒ thµnh tÝch thu nép ng©n s¸ch còng nh chÊp hµnh tèt c¸c quy ®Þnh vµ cã c¬ cÊu vÒ thuÕ hîp lý. II. NhËn xÐt chung vÒ c«ng ty VTKT dùa trªn c¬ së lý thuyÕt 1. VÒ t×nh h×nh tæ chøc c«ng ty DNNN ë níc ta ®· vµ ®ang gi÷ vai trß nßng cèt trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ c©n ®èi quan hÖ cung cÇu nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô quan träng cña kinh tÕ nh: ®iÖn, than, xim¨ng, s¾t, thÐp. Trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, c¸c h×nh thøc DN ngµy cµng ph¸t triÓn vµ trë thµnh vÖ tinh hîp t¸c ®Ó kinh doanh, lµm cho ho¹t ®éng DNNN ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó h¬n, nh»m n©ng cao hiÖu suÊt sö dông vèn vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña DN, thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ. Nhµ níc ®· cã 3 ®ît s¾p xÕp l¹i DN: §ît 1 n¨m 1990 – 1993 thùc hiÖn theo Q§ 315 gi¶I thÓ vµ tæ chøc l¹i DNNN, Q§ 338 vÒ ®iÒu kiÖn thµnh lËp DNNN - §ît 2 n¨m 1994 – 1997 thùc hiÖn theo Q§ 90, 91 H§BT §ît 3 tõ n¨m 1998 ®Õn nay b»ng c¸c chØ thÞ 20Q§CT, N§ 44CP N§ 103/1999/Q§CP. * ¦u ®iÓm N¨m 2003 - 2004 nguyªn gi¸ TSC§ t¨ng so víi n¨m 2001 thÓ hiÖn ®îc vai trß nßng cèt trong viÖc ®æi míi, trang bÞ c«ng nghÖ vµ t¸c ®éng ®Õn c¬ cÊu l¹i nÒn kinh tÕ l¹c hËu. Tõ nguån vèn ban ®Çu vµ huy ®éng nguån vèn tÝn dông Ng©n hµng 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhµ níc vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c. C«ng ty VTKT ®· ®Çu t ®óng híng, c«ng nghÖ thiÕt bÞ phï hîp nªn kh¶ n¨ng thanh to¸n nî tèt. HiÖn nay sè lîng lao ®éng cã tay nghÒ cao vµ c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp giái ®ang lµ thÕ m¹nh cña c«ng ty VTKT. B»ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ tuyÓn dông vµ sa th¶i lao ®éng ®ång nhÊt, cã hÖ thèng, phï hîp víi thÞ trêng lµm cho s¶n phÈm cña c«ng ty tiªu thô ngµy cµng nhiÒu, ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu vÒ c«ng nghÖ. Bªn c¹nh ®ã c¬ cÊu tæ chøc trong c¸c phßng ban ®· cô thÓ ho¸ h¬n. Díi sù ®iÒu hµnh cña mét gi¸m ®èc, hai phã gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban cô thÓ nh: phßng Marketing, phßng tæ chøc, hµnh chÝnh…lµm cho hÖ thèng c«ng ty VTKT ngµy cµng cã hiÖu qu¶ h¬n vÒ c¬ cÊu tæ chøc còng nh t×nh h×nh kinh doanh. §Ó cã ®îc hiÖu qu¶ nh trªn mét phÇn còng do ChÝnh phñ ®· cã c¸c biÖn ph¸p th¸o gì khã kh¨n kÞp thêi cho c«ng ty nh: cÊp vèn bæ sung, chuyÓn nî thµnh vèn ng©n s¸ch cÊp, cho gi¶m khÊu hao TSC§, hç trî l·i suÊt, cho khoanh nî, gi¶m nî. * Nhîc ®iÓm Qua viÖc thùc hiÖn s¾p xÕp theo chñ tr¬ng cña Nhµ níc, c«ng ty VTKT vÉn cßn nhiÒu tån t¹i ®ã lµ: Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ë ®Þa ph¬ng vÉn tiÕp tôc thµnh lËp thªm nh÷ng DN míi mµ kh«ng c¨n cø vµo quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ còng nh kh¶ n¨ng ®Çu t vèn cho Nhµ níc. Víi ý muèn chñ quan lµ ph¶i cã nhiÒu DNNN ®Ó gi÷ vai trß chñ ®¹o nªn t×nh h×nh thiÕu vèn ®èi víi c«ng ty VTKT ®ang lµ vÊn ®Ò nan gi¶i. §ång thêi viÖc s¾p xÕp l¹i c«ng ty cha triÖt ®Ó v× thiÕu kh¶ n¨ng nhanh nh¹y khi n¾m b¾t th«ng tin vÒ thÞ trêng. Trong 2 n¨m gÇn ®©y, chñ tr¬ng cæ phÇn ho¸ ®îc ®Èy m¹nh nhng vÉn chËm. C«ng ty VTKT ®ang muèn thÝ ®iÓm h×nh thøc nµy nhng vÉn cha triÓn khai ®îc v× cha ®îc sù quan t©m cña bé, ngµnh ®èi víi c¸c tØnh nhá. HÖ thèng c¬ së h¹ tÇng vÉn cha ®îc quan t©m, cha chÞu ®Çu t nhiÒu cho m¸y mãc, thiÕt bÞ v× sî thiÕu hôt vèn. MÆt kh¸c c«ng ty vÉn cha cã nhiÒu chÝnh s¸ch ®·i ngé lao ®éng nªn c«ng nh©n cha h¨ng h¸i trong s¶n xuÊt. 2.VÒ t×nh h×nh ®ãng thuÕ Nhµ níc ra ®êi vµ tån t¹i cÇn ph¶i cã nguån tµi chÝnh cÇn thiÕt ®Ó chi tiªu, tríc hÕt lµ duy tr× vµ cñng cè bé m¸y Nhµ níc tõ trung ¬ng ®Õn c¬ së; chi cho viÖc thuéc chøc n¨ng Nhµ níc nh: quèc phßng, an ninh, x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng; chi cho c¸c vÊn ®Ò phóc lîi c«ng céng vÒ sù nghiÖp tríc m¾t vµ l©u dµi. Cã ba h×nh thøc ®éng viªn: quyªn gãp, vay cña d©n, dïng quyÒn lùc cña Nhµ níc buéc d©n ph¶I ®ãng gãp. Trong ®ã c¬ b¶n nhÊt lµ thuÕ. M¸c viÕt:” ThuÕ lµ c¬ së kinh tÕ cña bé m¸y Nhµ níc, lµ thñ ®o¹n gi¶n tiªu cho kho b¹c thu ®îc b»ng tiÒn hay s¶n vËt mµ ngêi d©n ph¶i ®ãng gãp ®Ó dïng vµo 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 viÖc chi tiªu cña Nhµ níc”. ¡ng Ghen viÕt” §Ó duy tr× quyÒn lùc c«ng céng, cÇn ph¶i cã sù ®ãng gãp cña c«ng d©n cho Nhµ níc, ®ã lµ thuÕ” v× theo ®iÒu 80 HiÕn ph¸p n¨m 1992 cña níc ta ghi:” C«ng d©n cã nghÜa vô ®ãng thuÕ theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt”. Tõ n¨m 1990, thùc hiÖn c¶i c¸ch bíc 1 hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ, Nhµ níc chia thµnh 11 s¾c thuÕ. Nhng ®Ó phï hîp víi thÞ trêng hiÖn nay, võa qua Quèc héi ®· thùc hiÖn ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch thuÕ bíc 2 gåm 10 s¾c thuÕ ®ã lµ: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu – thuÕ nhËp khÈu, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao, thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, thuÕ nhµ ®Êt, thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, thuÕ tµi nguyªn, thuÕ m«n bµi. Qua nh÷ng n¨m kinh doanh, c«ng ty VTKT ®· thùc hiÖn tèt vµ ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc. LuËt thuÕ GTGT lµ luËt thuÕ míi, lÇn ®µu tiªn ®îc ¸p dông ë ViÖt Nam. C«ng ty VTKT ®· nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ vµ ph¬ng ph¸p kª khai nªn ®· mua vµ sö dông ho¸ ®¬n nªn c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh ë doanh nghiÖp ®îc yªn t©m h¬n. III. Gi¶i ph¸p vµ ®Ò xuÊt 1. Thùc tr¹ng vµ nguyªn nh©n Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më, m« h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp rÊt ®a d¹ng, nh»m ®¸p øng nhu cÇu thiÕt yÕu trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, nhiÒu doanh nghiÖp gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ vèn, ngån nh©n lùc mµ chñ yÕu lµ c¸c chÝnh s¸ch vµ ®Þnh chÕ tµi chÝnh. ViÖc thùc hiÖn c¸c luËt thuÕ míi ®îc Nhµ níc ban hµnh, c¸c c«ng ty ph¶i nghiªn cøu t×m hiÓu thÞ trêng tiªu thô còng nh nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n ®Ó cã kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p thÝch hîp, ®Ó ra c¸c ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng. Trong nh÷ng n¨m qua, t×nh h×nh thu nép ng©n s¸ch cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c«ng ty VTKT nãi riªng trªn ®Þa bµn thµnh phè cã nhiÒu chuyÓn biÕn tèt ®Ñp, tríc hÕt tõ c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, viÖc lËp tê khai b¸o c¸o quyÕt to¸n hµng th¸ng ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. ViÖc chÊp hµnh nghÜa vô tµi chÝnh ®èi víi Nhµ níc kÞp thêi, nhÊt lµ nghÜa vô thuÕ ph¸t sinh hµng th¸ng, lµm cho viÖc c«ng t¸c ®«n ®èc thu nép cña c¬ quan thuÕ gÆp nhiÒu thuËn lîi. Song song víi c«ng t¸c lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ theo luËt ®Þnh, cty VTKT ®· chñ ®éng s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt kinh doanh, tù t×m nguån nguyªn liÖu vµ thÞ trêng tiªu thô, ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao. C«ng ty VTKT ®îc ®Çu t thµnh lËp trong thêi kú ®Êt níc cßn thêi kú bao cÊp nªn thiÕt bÞ c«ng nghÖ bÞ l¹c hËu. do thiÕu vèn s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng cã kh¶ n¨ng ®æi míi lµm ¶nh hëng ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng, mÆt hµng kh«ng phï hîp víi 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng, gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu thay ®æi thêng xuyªn dÉn ®Õn kh«ng chñ ®éng ®îc trong viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, lµm ¨n thua lç, nî ng©n s¸ch kh«ng thanh to¸n ®îc, ®êi sèng c«ng nh©n gÆp nhiÒu khã kh¨n. Thªm vµo ®ã, t×nh tr¹ng thiÓu ph¸t, gi¶m gi¸ cña thÕ giíi, ¶nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh -tiÒn tÖ khu vùc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· ¶nh hëng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp ®Õn nÒn kinh tÕ níc ta. Cïng víi thiªn tai nÆng nÒ lµm cho cty VTKT gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong ho¹t ®éng kinh doanh, gi¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ. Thªm vµo ®ã hÖ thèng thuÕ l¹i kh«ng ph©n biÖt gi÷a quèc doanh vµ ngoµi quèc doanh nªn kh«ng khuyÕn khÝch ®îc kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vµ cha cã sù b×nh ®¼ng gi÷a ph¸p luËt vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. HÖ thèng thuÕ cò cßn ch¾p v¸, thay ®æi bæ sung nhiÒu lÇn mµ vÉn kh«ng cã tÝnh hÖ thèng. NhiÒu nguån thu cha ®îc ®a vµo NSNN. Tõ nh÷ng tån t¹i trªn ®· lµm suy yÕu hÖ thèng cty VTKT. Võa kh«ng ®¶m b¶o vµ ph¸t huy vai trß cña thuÕ trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ kinh tÕ thay ®æi võa kh«ng ®¶m b¶o nguån thu còng nh sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Do ®ã viÖc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý phï hîp vµ x©y dùng mét hÖ thèng thuÕ míi nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña cty VTKT ®ang lµ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan. 2.Mét sè gi¶i ph¸p – kiÕn nghÞ C«ng ty VTKT lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc cã kinh tÕ chËm ph¸t triÓn. Tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ chØ míi bíc ®Çu ®¹t ®îc. Do ®ã ®Ó thùc hiÖn ®îc kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ còng nh kÕ ho¹ch nép NSNN mµ Héi ®ång nh©n d©n thµnh phè giao cho th× cty VTKT cÇn: T¨ng cêng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng tiªu thô còng nh thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng ®Ó cã kÕ ho¹ch biÖn ph¸p phï hîp c¶i tiÕn mÆt hµng s¶n xuÊt vµ ph¬ng ph¸p kinh doanh phï hîp. T×m mäi biÖn ph¸p phï hîp ®Ó t¨ng cêng nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh ho¹t ®éng doanh nghiÖp thêng xuyªn ®ñ ®iÒu kiÖn nguån vèn kinh doanh phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Qu¶n lý vèn tµi s¶n vµ tiÒn vèn hiÖn cã, nh»m t¨ng cêng c«ng t¸c sö dông cã hiÖu qu¶ ®ång vèn trong kinh doanh. C¶i tiÕn ph¸t huy s¸ng kiÕn ¸p dông thµnh tùu khoa häc kû thuËt trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më, theo kÞp thêi ®¹i chung cña ®Êt níc còng nh héi nhËp vµo thÞ trêng quèc tÕ trong hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. §µo t¹o båi dìng ®éi ngò c¸n bé viªn chøc ®ñ tr×nh ®é qu¶n lý vµ thùc hiÖn nhiªm vô kÕ ho¹ch trong doanh nghiÖp theo ®Þnh híng chung cña Nhµ níc, t¨ng cêng sù l·nh ®¹o vµ mèi quan hÖ phèi hîp gi÷a c¸c ®èi t¸c trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §ång thêi n¾m b¾t 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 th«ng tin vµ nghiªn cøu ®Çy ®ñ c¸c chÝnh s¸ch ®Þnh chÕ tµi chÝnh cña Nhµ níc ban hµnh nh»m chÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt Nhµ níc trong ®ã ®Æc biÖt lµ luËt thuÕ do Quèc héi ban hµnh. Ngoµi ra c«ng ty cÇn chó träng ®Çu t thªm d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch Tuynel vµ sím ®a c«ng nghÖ s¶n xuÊt xim¨ng lß quay vµo ho¹t ®éng. Víi tèc ®é ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng còng nh c¸c khu c«ng nhiÖp th× vËt liÖu x©y dùng ®· vµ ®ang trë thµnh hµng ho¸ cung cha ®¸p øng ®ñ cÇu. C«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn m·i, chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ phï hîp ®óng víi quy ®Þnh Nhµ níc ®Ó thu hót lîng kh¸ch tiªu thô s¶n phÈm nhiÒu h¬n. CÇn t¨ng cêng më réng c¸c ®¹i lý tiªu thô hµng ho¸ ®Æc biÖt sang thÞ trêng níc b¹n nh: Lµo, Campuchia….. C¸c dù ¸n dÇu t cÇn tËp hîp sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®Ó ®îc hoµn thuÕ, kh«ng nªn kª khai bï trõ nh hiÖn nay. V× viÖc khÊu trõ thuÕ ®· lµm gi¶m sè thuÕ ph¶i nép, ¶nh hëng ®Õn viÖc hoµn thµnh nép thuÕ cña c«ng ty. Mét sè TSC§ kh«ng ph¸t huy ®îc t¸c dông, cÇn gi¶i quyÕt theo híng cho thuª hoÆc b¸n ®Ó thu håi vèn tËp trung ®Çu t cho c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt xim¨ng, s¶n xuÊt g¹ch Tuynel vµ s¶n xuÊt ph©n vi sinh..... 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn Trªn ®©y lµ mét sè nhËn thøc cña em khi vËn dông LuËt kinh tÕ vµo viÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kinh doanh vµ ®ãng thuÕ cña doanh nghiÖp Nhµ níc nãi chung vµ c«ng ty VËt t kü thuËt nãi riªng. Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn theo c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc nh hiÖn nay cÇn ph¶i cã c¬ cÊu tæ chøc kinh doanh hîp lý, ®ång thêi ph¶i thùc hiÖn tèt vµ ®Çy ®ñ nghÜa vô nép thuÕ cña m×nh ®èi víi Nhµ níc th× míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Bëi vËy trong viÖc nghiªn cøu vµ ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ nh÷ng rñi ro trong kinh doanh vµ nghÜa vô ®ãng thuÕ cña c¸c doanh nghiÖp lµ yªu cÇu cÊp thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu cña nÒn kinh tÕ trong giai ®o¹n hiÖn nay. Th«ng qua bµi tiÓu luËn nµy, em mong muèn ®îc häc hái vµ hiÓu thªm vÒ doanh nghiÖp Nhµ níc nh»m n©ng cao thªm lý luËn vµ vËn dông vµo doanh nghiÖp cô thÓ tèt h¬n. Víi môc ®Ých ®ã, em kÝnh mong nhËn ®îc sù gãp ý, phª b×nh, bæ sung ®Ó bµi viÕt lÇn sau cña em ®îc tèt h¬n. Tµi liÖu tham kh¶o 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Gi¸o tr×nh LuËt kinh tÕ trêng §¹i häc qu¶n lý vµ kinh doanh 2. B¸o c¸o tµi chÝnh c«ng ty VËt t kü thuËt 3. T¹p chÝ LuËt 2000 Môc lôc Lêi nãi ®Çu....................................................................................................................................1 Néi dung........................................................................................................................................2 I. T×nh h×nh tæ chøc tµi chÝnh vµ ®ãng thuÕ cña c«ng ty vËt t kü thuËt ( cty VTKT)..............2 T×nh h×nh tæ chøc - kinh doanh................................................................................................2 T×nh h×nh ®ãng thuÕ cña c«ng tyVTKT...................................................................................4 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. NhËn xÐt chung vÒ c«ng ty VTKT dùa trªn c¬ së lý thuyÕt.................................................5 1. VÒ t×nh h×nh tæ chøc c«ng ty............................................................................................5 VÒ t×nh h×nh ®ãng thuÕ............................................................................................................6 III. 1. Gi¶i ph¸p vµ ®Ò xuÊt........................................................................................................7 Thùc tr¹ng vµ nguyªn nh©n..............................................................................................7 Mét sè gi¶i ph¸p – kiÕn nghÞ.................................................................................................9 KÕt luËn.......................................................................................................................................11 Tµi liÖu tham kh¶o....................................................................................................................12 ........................................................................................................................................................... 11
- Xem thêm -