Tài liệu Vai trò của phương tiện tình thái trong ngôn ngữ tiểu thuyết hồ biểu chánh (2)

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 1
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN THUẬN VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG TIỆN TÌNH THÁI TRONG NGÔN NGỮ TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH Chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ Mã số: 62. 22. 01. 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. DƯ NGỌC NGÂN Hà Nội - 2013
- Xem thêm -