Tài liệu Vai trò của iso 9000 trong việc nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp việt nam

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Trung T©m TÝnh To¸n Thèng Kª TW(TT – TT – TW). Theo nghÞ quyÕt 49/CP cña chÝnh phñ vÒ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin ë níc ta trong nhng n¨m 90 ®· chØ râ rµng ph¸t triÓn vµ øng dông C«ng nghÖ th«ng tin(CNTT) nh»m tæ chøc, khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån th«ng tin rÊt phong phó vµ tiÒm tµng trong trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cu¶ con ngêi vµ x· héi. CNTT phôc vô trùc tiÕp cho viÖc qu¶n lý Nhµ níc n©ng cao hiªu qu¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®«ng kinh tÕ- x· héi kh¸c. TT-TT-TW còng x¸c ®Þnh viÖc øng dông CNTT trong nh÷ng n¨m tíi lµ mét ®ßi hái cÊp b¸ch nh»m gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng trong ngµnh, ®¸p øng tèt c¸c nhiÖm vô kinh tÕ x· héi ®îc ®Ò ra ,®ång thêi hoµ nhËp víi sù ph¸t triÓn CNTT trong c¶ níc vµ trªn thÕ giíi. TT-TT-TW lµ ®¬n vÞ thuéc tæng côc thèng kª cã nhiÖm vô chuyªn xø lý c¸c cuéc ®iÒu tra theo yªu cÇu cña chÝnh phñ, c¸c ®¬n vÞ c¸ nh©n cã nhu cÇu nÒn kinh tÕ trªn ph¹m vi toµn quèc. C¬ quan cã ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô cho mäi c«ng viÖc. §Æc biÖt theo xu híng ngµy nay viÖc sö dông m¸y tÝnh ®ang trë nªn rÊt cÇn thiÕt. Nhu cÇu vÒ m¸y tÝnh còng rÊt phæ biÕn trªn mäi lÜnh vùc. Trung t©m tÝnh to¸n thèng kª cã nhiÖm vô: - Tham mu víi l·nh ®¹o tæng côc thèng nhÊt chØ ®¹o ph¸t triÓn vµ øng dông CNTT trong x©y dùng, khai th¸c vµ qu¶n lý kü thuËt cña hÖ thèng m¸y tÝnh. - Xö lý cuéc ®iÒu tra theo yªu cÇu cña chÝnh phñ - Qu¶n lý ®IÒu hµnh vÒ kü thuËt vµ b¶o tr× m¹ng m¸y tÝnh cña tæng côc - Tæ chøc híng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tæng côc - Thùc hiÖn c¸c dÞch vô vÒ tin häc. II. Nguyªn t¾c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng t¸c Trung t©m tÝnh to¸n TW. - Nguyªn t¾c tËp chung d©n chñ, c¸ nh©n phu tr¸ch Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - T¨ng cêng mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng, c¸c kh©u trong c«ng viÖc cã liªn quan tíi nhiÒu phßng nhiÒu c¸n bé c«ng chøc. - Mçi c¸n bé c«ng chø ®Òu cã vÞ trÝ c«ng t¸c vµ nhiÖm vô cô thÓ. ViÖc thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c lµ thíc ®o ®Ó ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ c¸n bé c«ng chøc hµng n¨m. III. Tæ chøc v¨n phßng TT-TT-TK. §Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu quan träng nh vËy TT-TT-TK chia ra c¸c phßng ban ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô. C¸c phßng ban cã nh÷ng nhiÖm vô chÝnh sau: Phßng hµnh chÝnh cã nhiÖm vô: - Qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn. - §Ò xuÊt viÖc bè trÝ, s¾p xÕp, ®Ò b¹t, khen thëng, kû luËt c¸n bé. - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o vÖ néi bé, b¶o vÖ tµI s¶n, b¶o vÖ bÝ mËt vÒ kinh tÕ, an toµn, vÖ sinh c«ng nghiÖp, phßng ch¸y ch÷a ch¸y. - Tæ chøc c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh sù vô. - Tæ chøc thøc hiÖn c¸c c«ng viÖc qu¶n trÞ ®êi sèng. - Tæ chøc c«ng t¸c phôc vô kh¸ch ®Õn quan hÖ c«ng t¸c. - Tæ chøc tinh thÇn vËt chÊt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cã nhiÖm vô: - §¶m b¶o vèn cho ho¹t ®éng cña trung t©m. - Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nh theo dâi, ghi chÐp, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng, cung cÊp thêng xuyªn vµ ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ viÖc thu vµ tri cña trung t©m. - Qu¶n lý quÜ tiÒn mÆt vµ vËt ngang gi¸ cña Trung T©m. - Qu¶n lý vµ gi¸m s¸t thùc hiªn c¸c nhiªm vô thanh to¸n ®èi néi ®èi ngo¹I theo qui ®Þnh cña nhµ níc. - LËp kÕ ho¹ch tµI chÝnh hµng quÝ, hµng n¨m cña Trung T©m. - Gióp gi¸m ®èc ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶. - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t c¸c ph¬ng ¸n liªn doanh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Tæ chøc c«ng t¸c thèng kª vµ th«ng tin kinh tÕ vÒ kÕ to¸n, tiÒn tÖ trong néi bé cña Trung T©m - Tæ chøc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ trong du lÞch. Phßng lËp tr×nh cã nhiÖm vô: - ThiÕt kÕ hÖ thèng ch¬ng tr×nh sö lý c¸c cuéc ®IÒu tra. - Phßng lËp tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm vô nghiªn cøu néi dung vµ yªu cÇu cña cuéc ®iÒu tra trªn c¬ së phiÕu ®IÒu tra tiÕn hµnh: + X©y dùng ch¬ng tr×ng nhËp d÷ liÖu tõ phiÕu ®IÒu tra vµo m¸y + X©y dùng ch¬ng tr×nh kiÓm tra l« gic gi÷a c¸c chØ tiªu. + X©y dùng hÖ ch¬ng tr×nh sö lý tæng hîp vµ in c¸c biÓu b¸o c¸o theo yªu cÇu cña cuéc ®iÒu tra. - Phßng lËp tr×nh cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn c¸c c¸n bé chuÈn bÞ sè liÖu vµ nhËp tin thùc hiÖn theo yªu cÇu bµI to¸n.§ång thêi gi¸m s¸t qu¸ tr×nh xö lý ®Ó gi¶I quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh khi xö lÝ. Phßng xö lÝ th«ng tin: cã nhiÖm vô tiÕp nhËn c¸c phiÕu ®IÒu tra tõ c¸c ®IÒu tra viªn vµ tiÕp nhËn c¸c d÷ liªu tõ c¸c n¬Ii®æ vÒ, tõ ®ã ¸p dông c¸c hiÓu biÕt vÒ nghiÖp vô thèng kª còng nh kiÕn thøc tin häc ®Ó xö lý biÕn d÷ liÖu th« trë thµnh th«ng tin cÇn thiÕt phï hîp víi môc ®Ých nghiªn cøu cña tæng côc thèng kª. Phßng c¬ së d÷ liÖu: cã nhiÖm vô tiÕp nhËn hå s¬ d÷ liÖu cña c¸c ®on vÞ vµ ®a vµo lu tr÷. Phßng nhËp tin: cã nhiÖm vô trùc tiÕp nhËp vµo m¸y tÝnh. Trung t©mtintÝnh to¸n S¬ §å Tæ Chøc Cña Trung T©m TÝnh To¸n Thèng Kª . Ban gi¸m ®èc Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ to¸n tµi vô Phßng kiÓm tra vµ chuÈn bi sè liÖu Phßng lËp tr×nh vµ ®µo t¹o Phßng CSDL vµ qu¶n trÞ HT Phßng kü thuËt vµ qu¶n trÞ m¹ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 IV. ViÖc sö dông th«ng tin ë TT-TT-TK 1. Luång th«ng tin. Trong qu¸ tr×nh xö lý ®iÒu tra vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña m×nh, Tæng côc thèng kª cã mèi quan hÖ trao ®æi th«ng tin thêng xuyªn vµ hÕt søc ®a d¹ng víi c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc tõ Trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng, ®Õn c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi ngµnh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ còng nh ®Õn c¸c c¬ quan nghiªn cøu. Trong c¸c cuéc ®iÒu tra nh vËy, Tæng côc thèng kª sÏ tiÕn hµnh tæ chøc ®iÒu tra, thu thËp sè liÖu, sau ®ã giao cho TT-TT-TK lµ c¬ quan trùc tiÕp nhËn quyÕt ®Þnh tõ Tæng côc mµ cô thÓ lµ c¸c vô thuéc Tæng côc. T¹i ®©y Trung t©m cã mèi quan hÖ víi c¸c phßng may tÝnh cña c¸c côc thèng kª tØnh, thµnh phè qua ®ã Trung t©m göi th«ng tin híng dÉn vµ nhËn vÒ th«ng tin b¸o c¸o tõ c¸c côc. Côc thèng kª tØnh, thµnh phè ®ãng vai trß trung t©m trong ho¹t ®éng cña Tæng côc thèng kª mµ cô thÓ h¬n lµ c¸c vô phô tr¸ch tõng lÜnh vùc víi phßng m¸y cña Côc thèng kª tØnh, thµnh phè. C¸c mèi quan hÖ nh vËy ®Òu lµ c¸c mèi quan hÖ hai chiÒu. §ång thêi gi÷a c¸c mèi quan hÖ ®Òu cã sù trao ®æi th«ng tin chÐo t¹o thµnh mét m¹ng quan hÖ th«ng tin ®a gi¸c. C¸c vô phô Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tr¸ch tõng lÜnh vùc t¹i Tæng côc thèng kª lµ ®Çu mèi quan träng nhÊt xÐt trªn c¶ hai ph¬ng diÖn sè lîng vµ chÊt lîng th«ng tin. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å luång th«ng tin gi÷a c¸c c¬ quan cña Tæng côc thèng kª Vô thèng kª trong Tæng côc thèng kª Trung t©m tÝnh to¸n thèng kª TW Côc thèng kª tØnh, thµnh phè Phßng m¸y cña c¸c côc thèng kª tØnh, thµnh phè : Th«ng tin híng dÉn : Th«ng tin b¸o c¸o 2. D÷ liÖu sö dông t¹i TT-TT-TW. a>HÖ qu¶n tri c¬ së d÷ liÖu(CSDL) phôc vô qu¶n lý hµnh chÝnh. - Phôc vô viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc chØ ®¹o, ®iÒu hµnh qu¶n lý Nhµ níc - C¸c ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt hµnh chÝnh, qu¶n trÞ néi bé nh qu¶n lý nh©n sù, lao ®éng, tiÒn l¬ng, chÝnh s¸ch c¸n bé c«ng nh©n viªn, qu¶n lý c«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ to¸n, qu¶n lý tµi s¶n, ph¬ng tiÖn trang thiÕt bÞ, lËp lÞch c«ng t¸c, x©y dùng ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ho¹t ®éng. b>HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu phôc vô c«ng t¸c thèng kª b¸o c¸o cña Tæng côc thèng kª. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - HÖ CSDL n«ng nghiÖp - HÖ CSDL d©n sè, nhµ ë - HÖ CSDL phôc vô qu¶n lý danh môc c«ng nghiÖp - HÖ CSDL phôc vô qu¶n lý thèng kª doanh nghiÖp .... c>VÒ møc ®é tin häc ho¸ t¹i TT-TT-TK C¸c phÇn mÒm nghiÖp vô t¹i Trung t©m thêng ®îc viÕt trªn m«i trêng Foxpro for dos( hoÆc for Windows), C++, SQL Server, Visual Basic 6.0, Visual foxpro 6.0 .... C¸c phÇn mÒm chuyªn dïng ®îc viÕt trªn nhiÒu ng«n ng÷ lËp tr×nh còng nh hÖ qu¶n tri CSDL kh¸c nhau. Qua c¸c cuéc ®iÒu tra cña tæng côc trung t©m tiÕn hµnh x©y dùng c¸c CSDL ®Ó qu¶n lý vµ hç trî cho c«ng viÖc nh»m biÕn d÷ liÖu th« thµnh th«ng tin h÷u Ých phôc vô nhu cÇu vµ môc ®Ých nghiªn cøu cña Tæng côc. Nh : - X©y dùng CSDL vÒ doanh nghiÖp - X©y dùng CSDL qu¶n lý nh©n lùc - X©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh chuÈn ho¸ b¸o c¸o thèng kª - X©y dùng c¸c trang Web cho tæng côc Thèng kª - X©y dùng kÕt nèi thµnh m¹ng tin häc toµn quèc trong ngµnh thèng kª. ..... d>Quy tr×nh xö lý th«ng tin t¹i TT-TT-TK-TW C¸c sè liÖu ®iÒu tra ®îc ®a vÒ phßng chuÈn bÞ kiÓm tra sè liÖu ®Ó kiÓm tra. Nh©n viªn kiÓm tra tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp lý cña sè liÖu thu ®îc ®ång thêi kiÓm tra c¸c c«ng viÖc ®¸nh m· c¸c th«ng tin thu ®îc theo quy ®Þnh thèng nhÊt. C«ng viÖc kiÓm tra ®îc tiÕn hµnh theo ph¬ng ph¸p kiÓm tra mÉu, nÕu sai sãt th× ph¶i kiÓm tra l¹i. D÷ liÖu sau khi kiÓm tra ®îc chuyÓn cho phßng xö lý sè liÖu t¹o ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh x©y dùng CSDL cho hÖ thèng qu¶n lý. Trong qu¸ tr×nh vµo sè liÖu, sè liÖu tiÕp tôc ®îc kiÓm tra vµ hiÖu chØnh cho phï hîp víi yªu cÇu ®Æt ra cña tõng bµi to¸n cô thÓ. C«ng viÖc cuèi cïng lµ t¹o lËp ch¬ng tr×nh xö lý c¸c sè liÖu thèng kª thu ®îc. §©y lµ c«ng viÖc cña phßng lËp tr×nh vµ ®µo t¹o. Ch¬ng tr×nh xö lý Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¸c sè liÖu thèng kª chñ yÕu lµ t¹o lËp c¸c b¶ng biÓu, b¸o c¸o dùa trªn sè liÖu thu thËp ®îc, ®ång thêi ®a ra dù b¸o trong giai ®o¹n tíi. Do tÝnh chÊt cña cuéc ®iÒu tra mang tÝnh chÊt thêi ®iÓm nªn ph¶i thêng xuyªn cËp nhËt sù thay ®«Ø c¸c CSDL. C¸c cuéc ®iÒu tra thêng tæ chøc ®Þnh kú theo mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã. Ch¼ng h¹n: c¸c cuéc ®iÒu tra vÒ lao ®éng, viÖc lµm thêng tæ chøc hµng n¨m, trong khi c¸c cuéc ®iÒu tra d©n sè thêng tæ chøc 10 n¨m mét lÇn ... Sau mçi lÇn tæ chøc cuéc ®iÒu tra míi, CSDL l¹i ®îc cËp nhËt. Thùc chÊt cña viÖc cËp nhËt CSDL lµ tiÒn hµnh mét cuéc ®iÒu tra t¬ng tù c¸c cuéc ®iÒu tra tríc ®ã. MÆt kh¸c CSDL còng cã thÓ ®îc cËp nhËt tõ mét cuéc ®iÒu tra ®· ®îc tiÕn hµnh tríc ®ã. Trong thêi gian thùc tËp võa qua em ®· ®äc c¸c tµi liÖu vÒ c¸c cuéc ®iÒu tra, vµ c¸c ch¬ng tr×nh xö lý nghiÖp vô thèng kª. B»ng nh÷ng kiÕn thøc tin häc c¬ së häc ë trêng em ®ang häc thªm mét sè ng«n ng÷ ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc x©y dùng mét bµi to¸n cô thÓ vµ qu¸ tr×nh chän lùa ®Ò tµi. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å thuËt to¸n qu¸ tr×nh xö lý t¹i TT-TT-TT-TW B¾t ®Çu Thu thËp th«ng tin ban ®Çu Ki Óm t r a th« tin ng Sai §óng K xö iÓm m· lý §óng Sai HiÖu chØnh Kh«ng X©y dùng ch¬ng tr×nh nhËp sè liÖu c c¸ u tra iÒ ã K. «c ® c ® cu a trí tr Cã CËp nhËt CSD L Xö lý vµ khai th¸c sè liÖu Ët c n h c¸ p tõ Òu CË DL c ®i ¸c h CS cué a k tr §óng Sai In b¸o c¸o End
- Xem thêm -