Tài liệu Vai trò của chủ tịch hồ chí minh

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vai trß cña chñ tÞch hå chÝ minh trong viÖc thµnh lËp ®¶ng céng s¶n viÖt nam “D©n téc ta, nh©n d©n ta,non s«ng ®Êt n­íc ta®± sinh ra Hå Chñ TÞch, ng-êi anh hïng d©n téc vÜ ®¹i,vµ chÝnh Ng-êi ®· lµm r³ng rì d©n téc ta”. TrÝch: “§iªó v¨n cña Ban ChÊp Hµnh Trung -¬ng §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam do ®ång chÝ Lª DuÈn, ®äc t¹i lÔ truy ®iÖu träng thÓ Hå Chñ tÞch”. “ Hå Chñ tÞch h×nh °nh d©n téc, ng­êi l¯ hiÖn th©n cña d©n téc ViÖt Nam vµ mäi ng-êi ®Òu thÊy m×nh trong Hå Chñ tÞch. Søc m¹nh cña Hå Chñ tÞch vµ søc m¹nh cña d©n téc ViÖt Nam lµ ë Chç ®oµn kÕt thèng nhÊt ®ã …” (Ph¹m V¨n §ång). 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hå Chñ tÞch lµ tÇm g-¬ng chãi läi vÒ tinh thÇn c¸ch m¹ng triÖt ®Ó, chÝ khÝ kiªn c-êng,bÊt khuÊt, toµn t©m toµn ý phôc vô ®¶ng, phôc vô nh©n d©n, phôc vô c¸ch m¹ng; tËn tôy, hy sinh, suèt ®êi phÊn ®Êu v× sù ngiÖp gi¶i phãng giai cÊp, gi¶i phãng d©n téc vµ gi¶i phãng loµi ng-êi, v× ®éc lËp, tù do, v× chñ nghÜa x· héi, chñ nghÜa céng s¶n. I>. lêi nãi ®Çu. 1. LÝ do chän ®Ò tµi: Vai trß cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong viÖc thµnh lËp §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngµy 3-2-1930, ®¸nh dÊu mét b-íc ngoÆt quan träng trong sù nghiÖp chèng thùc d©n Ph¸p cña nh©n d©n ta ®ã lµ viÖc thµnh lËp ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam, më ra mét trang sö míi ®Çy vÎ vang cña d©n téc ViÖt Nam. Trong ®ã vai trß to lín nhÊt thuéc vÒ Hå Chñ tÞch, Ng-êi lµ cha ®Î cña §¶ng ta, lµ t-îng tr-ng cña sù kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn gi÷a lý t-ëng ®éc lËp, tù do víi lý t-ëng céng s¶n chñ nghÜa; gi÷a chñ nghÜa yªu n-íc nång nµn víi quèc tÕ v« s¶n. Ng-êi ®· tiÕp thô ph¸t huy tèt ®Ñp nhÊt truyÒn thèng cña d©n téc ViÖt Nam vµ kÕt hîp nh÷ng truyÒn thèng Êy víi t- t-ëng c¸ch m¹ng triÖt ®Ó cña thêi ®¹i ngµy nay, t- t-ëng chñ nghÜa M¸c-Lª- nin. Ng-êi ®· s¸ng lËp §¶ng ta vµ rÌn luyÖn ®¶ng ta thµnh mét ®¶ng c¸ch mang ch©n chÝnh cña giai cÊp c«ng nh©n, s¸ng lËp MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, s¸ng lËp Lùc l-îng vò trang nh©n d©n, s¸ng lËp n-íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ vµ phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái dÓ gãp phÇn t¨ng c-êng ®oµn kÕt trong phong trµo céng s¶n vµ c«ng nh©n quèc tÕ. Ng-êi lu«n ch¨m lo rÌn luyÖn c²n bé, ®°ng viªn v¯ kh«ng ngõng “ båi d­ìng thÕ hÖ c²ch m¹ng cho ®êi sau”. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Th©n thÕ cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh g¾n liÒn víi giai ®o¹n lÞch sö vÎ vang nhÊt cña d©n téc ViÖt Nam vµ víi thêi k× ®Êu tranh s«i næi nhÊt cña c¸ch m¹ng thÕ giíi. Hå Chñ tÞch lµ vÞ anh hïng d©n téc vÜ ®¹i, l·nh tô v« cïng kÝnh yªu cña giai cÊp c«ng nh©n vµ cña c¶ d©n téc ViÖt Nam, mét chiÕn sÜ xuÊt s¾c, mét nhµ ho¹t ®éng lçi l¹c cña phong trµo céng s¶n quèc tÕ vµ phong trµo gi¶i phãng d©n téc. Tõ mét ng-êi yªu n-íc ch©n chÝnh trë thµnh mét chiÕn sÜ céng s¶n vÜ ®¹i Hå Chñ tÞch ®· ®em ¸nh s¸ng cña chñ nghÜa M¸c- Lª-nin soi ®-êng cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam, l·nh ®¹o toµn ®¶ng toµn d©n ta ®oµn kÕt mét lßng, chiÕn ®Êu anh dòng, viÕt nªn nh÷ng trang sö huy hoµng nhÊt cña d©n téc, ®-a n-íc nhµ b-íc vµo kØ nguyªn ®äc lËp d©n téc, tù do vµ chñ nghÜa x· héi. Trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn tr-êng k× cña c¶ d©n téc vµ c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi, vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng rÊt lµ to lín, nh-ng ng-ßi ®· sinh ra vµ nu«i d-ìng §¶ng ®ã tr-ëng thµnh ®ã chÝnh lµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, v× vËy ta ph¶i ph©n tÝch ®Ò tµi nµy ®Ó lµm râ vai trß ®ã. 1. TÇm quan träng cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ViÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy cã tÇm quan träng hÕt søc to lín: - Nã cho thÊy vai trß cña Ng-êi trong viÖc s¸ng lËp ra §¶ng vµ vÞ thÕ mµ ng-êi ®· t¹o cho §¶ng. - Quy luËt h×nh thµnh mét ®¶ng céng s¶n do giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o cã vai trß gi¶i phãng mét d©n téc bÞ ¸p bøc vµ tõng b-íc tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. - NÐt ®Æc thï cña mét ®¶ng céng s¶n. 2. Môc ®Ých, yªu cÇu khi nghiªn cøu ®Ò tµi: Môc ®Ých,yªu cÇu khi nghiªn cøu ®Ò tµi nµy lµ ph¶i dùa trªn ph-¬ng ph¸p lÞch sö kÕt hîp víi tÝnh logÝc vµ ®-îc lång vµo trong tÝnh ®¶ng ®Ó lµm næi râ vai trß cña ng-êi trong viÖc thµnh lËp ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam. II>. hoµn c¶nh lÞch sö 1. Sù khñng ho¶ng vÒ ®-êng lèi cøu n-íc ViÖt Nam cuèi thÕ kØ 19- ®Çu thÕ kØ 20. Ng-êi sinh ra trong mét gia ®×nh nhµ nho yªu n-íc, nguån gèc n«ng d©n, nªn trong ng-êi ®· s½n cã mét lßng 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 yªu n-íc nång nµn. Lín lªn trong c¶nh n-íc mÊt nhµ tan, Ng-êi rÊt ®au xãt tr-íc c¶nh thèng khæ cña ®ång bµo ta vµ ®· b¾t ®Çu cã chÝ c¨m thï qu©n c-íp n-ãc vµ bän tay sai b¸n n-íc. Hå Chñ tÞch sinh ra vµ lín lªn trong mét ®Þa ph-¬ng mµ nh©n d©n ®· bao ®êi phÊn ®Êu gian khæ chèng nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt cña thiªn nhiªn vµ cã truyÒn thèng ®Êu tranh anh dòng chèng giÆc ngo¹i x©m. NghÖ – TÜnh lµ mét trong nh÷ng l¸ cê ®Çu cña phong trµo chèng thùc d©n ph¸p x©m l-îc. H-ëng øng phong trµo V¨n - th©n, mét sè sÜ phu yªu n-íc ë NghÖ – an, nh- TrÇn TÊn (Thanh Ch-¬ng), §Æng Nh- Mai (Nam §µn) vv…, ®· tËp hîp nghÜa qu©n vµ tiÕn hµnh khëi nghÜa. Phong trµo CÇn -v-¬ng cña cô Phan §×nh Phïng; phong trµo §«ng du cña cô Phan Béi -Ch©u ë Trung bé; phong trµo §«ng – kinh nghÜa thôc, cuéc khëi nghÜa vµ chiÕn tranh du kÝch cña n«ng d©n do cô Hoµng Hoa Th¸m l·nh ®¹o ë B¾c bé; phong trµo chèng thuÕ cña n«ng d©n ë trung bé ®· cã ¶nh h-ëng s©u s¾c dÕn Hå Chñ tÞch, nhÊt lµ trong thêi gian ng-êi häc ë tr-êng Quèc häc –HuÕ (1905-1910). Do ®ã Ng-êi sím 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®· cã ý ®¸nh ®uæi thùc d©n Ph¸p, n¨m 15 tuæi, Ng-êi ®· tham gia c«ng t¸c bÝ mËt, lµm liªn l¹c cho mét sè nhµ nho yªu n-íc lóc bÊy giê. - Nguyªn nh©n thÊt b¹i cña c¸c phong trµo yªu n-íc: Nh÷ng phong trµo yªu n-íc trªn lÇn l-ît bÞ thÊt b¹i v× kh«ng cã ®-êng lèi ®óng ®¾n. C¸c nhµ l·nh ®¹o nh÷ng phong trµo Êy ®Òu kh«ng ph©n biÖt thùc d©n Ph¸p víi giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng Ph¸p; ch-a nhËn râ ®-îc nhiÖm vô cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ ph¶i ®¸nh ®æ ®Õ quèc Ph¸p, giµnh l¹i ®éc lËp d©n téc vµ ®¸nh ®æ giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn, mang l¹i ruéng ®Êt cho d©n cµy; ch-a nhËn râ lùc l-îng ®«ng ®¶o nhÊt trong nh©n d©n lµ n«ng d©n v.v... C¸ch m¹ng ViÖt Nam r¬i vµo t×nh tr¹ng mét c¸ch s©u s¾c vÒ ®-êng lèi cøu n-íc thùc chÊt lµ thiÕu mét giai cÊp tiªn tiÕn l·nh ®¹o Phong trµo CÇn v-¬ng cña cô Phan §×nh Phïng bÞ thÊt b¹i v× giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn ®· thèi n¸t, phÇn lín ®· ®Çu hµng thùc d©n Ph¸p, l¹i ¸p bøc bãc lét nh©n d©n mét c¸ch thËm tÖ. Cho nªn ngän cê CÇn v-¬ng kh«ng thÓ tËp hîp ®-îc quÇn chóng nh©n d©n, chñ yÕu lµ n«ng d©n. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cuéc khëi nghÜa cña n«ng d©n do cô Hoµng Hoa Th¸m l·nh ®¹o bÞ thÊt b¹i v× kh«ng cã ®-êng lèi, chÝnh s¸ch râ rµng, kh«ng tæ chøc ®-îc quÇn chóng ®«ng ®¶o, c¸ch ®¸nh ch-a tèt, vò khÝ l¹i thiÕu thèn v.v… Cô Phan Chu Trinh chØ yªu cÇu c¶i c¸ch, kh«ng chñ tr-¬ng ®¸nh ®æ thùc d©n Ph¸p vµ bän phong kiÕn tay sai. Cô Phan Béi Ch©u dùa vµo NhËt ®Ó ®¸nh ®uæi thùc d©n Ph¸p, chµng kh²c g× “ ®-a hæ cöa tr-íc, r-íc beo cöa sau”. Hå Chñ tÞch rÊt kh©m phôc c¸c cô Phan §×nh Phïng, Hoµng Hoa Th¸m, Phan Béi Ch©u, Phan Chu Trinh, nh-ng kh«ng nhÊt trÝ víi con ®-êng mµ c¸c cô ®· chän. Ng-êi kh«ng theo ph¸i §«ng du sang NhËt, mµ h-íng sang c¸c n-íc ph-¬ng T©y, n¬i cã t- t-ëng tù do, d©n quyÒn, d©n chñ vµ cã khoa häc kÜ thuËt hiÖn ®³i. Ng­êi ®± kÓ l³i “ V¯o tr³c tuæi 13, lÇn ®Çu tiªn t«i ®± nghe nh÷ng tõ Ph¸p: tù do, b×nh ®¼ng, b¸c ¸i …ThÕ lµ t«i muèn lµm quen víi v¨n minh Ph¸p, t×m xem nh÷ng g× Èn dÊu ®»ng sau nh÷ng tõ Êy”. §ång thêi Ng­êi nhËn thÊy chÕ ®é gi²o dôc cña thùc d©n Ph¸p chØ ®µo t¹o nh÷ng bän lµm tay sai cho bän thèng trÞ vµ ë ®©u nh©n d©n còng bÞ ¸p bøc bãc lét, ®ång bµo còng bÞ ®o¹ ®Çy, khæ nhôc, ®iÒu ®ã cµng th«i thóc Ng-êi ®i 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 sang c¸c n-íc ¢u t©y ®Ó xem nh©n d©n c¸c n-íc Êy lµm nhthÕ n¯o m¯ trë nªn ®éc lËp, hïng c­êng, råi sÏ trë vÒ “gióp ®ì ®ång b¯o” ®²nh ®uæi thùc d©n Ph²p. ý ®Þnh Êy cña Ng-êi ®· më ra mét ph-¬ng h-íng míi cho sù nghiÖp cøu n-íc cña nh©n d©n ta. III>. Vai trß cña l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc trong viÖc thµnh lËp §¶ng. 1. Qu¸ tr×nh t×m ®-êng Cuèi n¨m 1911, lÊy tªn lµ Ba, Hå Chñ tÞch lµm phô bÕp d-íi tµu bu«n §« ®èc La-tót-s¬ T¬-rª-vi-l¬ thuéc h·ng vËn t¶i hîp nhÊt cña Ph¸p. Tõ ®ã Ng-êi ®i, ®i rÊt nhiÒu, tr-íc hÕt lµ sang Ph¸p.Víi lßng yªu n-íc nång nµn vµ c¨m thï bän thùc d©n s©u s¾c, Ng-êi kiªn tr× chÞu ®ùng mäi thö th¸ch hoµ m×nh víi giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng ®ñ c¸c mµu da, ®Ó t×m lÊy con ®-êng c¸ch m¹ng ®óng ®¾n. Ng-êi t×m hiÓu cuéc c¸ch m¹ng Mü n¨m 1776, cuéc c¸ch m¹ng Ph¸p n¨m 1789, phong trµo gi¶i phãng cña c¸c n-íc thuéc ®Þa chèng chñ nghÜa thùc d©n. Ng-êi thÊy r»ng c¸ch m¹ng Mü vµ c¸ch m¹ng Ph¸p nªu cao khÈu hiÖu tù do, b×nh 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®¼ng nh-ng kh«ng ®-a l¹i tù do, b×nh ®¼ng cho quÇn chóng lao ®éng, “tiÕng lµ céng hoµ vµ d©n chñ, kú thùc trong th× nã t-íc lôc c«ng n«ng, ngo¯i th× nã ²p bøc thuéc ®Þa”. “ Mü tuy r»ng c¸ch mÖnh thµnh c«ng ®· h¬n 150 n¨m nay, nh-ng c«ng n«ng vÉn cø cùc khæ, vÉn cø lo tÝnh ®Õn c²ch m³ng lÒn thø hai”. Cßn Ph²p ” c²ch mÖnh ®± 4 lÇn råi, m¯ nay c«ng n«ng Ph²p h¼n cßn ph¶i m-u c¸ch mÖnh lÇn n÷a míi hßng tho¸t khái vßng ²p bøc”. Nh÷ng kÕt luËn trªn ®©y ®-îc chÝnh thøc rót ra sau khi NguyÔn TÊt Thµnh trë thµnh ng-êi céng s¶n. Nh-ng trong qu¸ tr×nh t×m tßi con ®-êng cøu n-íc, Ng-êi ®· sím nhËn thøc ®-îc tÝnh chÊt ph¶n ®éng cña giai cÊp t- s¶n vµ thÊy râ c¸c cuéc c¸ch m¹ng trªn lµ c¸c cuéc c¸ch m¹ng kh«ng triÖt ®Ó v× nã kh«ng ®em l¹i tù do, b×nh ®¼ng thùc sù cho nh©n d©n lao ®éng. 2. Sù chuÈn bÞ vÒ t- t-ëng, tæ chøc. ChiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt (1914-1918) ®· ph¬i trÇn tËn gèc tÝnh d· man, tµn b¹o, thèi n¸t, giÉy chÕt cña chñ nghÜa tb¶n. B-íc ®Çu Ng-êi rót ra ®-îc mét kÕt luËn quan träng lµ ë 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®©u chñ nghÜa t- b¶n còng tµn ¸c vµ v« nh©n ®¹o, ë ®©u giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng còng bÞ ¸p bøc, bãc lét rÊt d· man; c¸c d©n téc thuéc ®Þa ®Òu cã mét kÎ thï kh«ng ®éi trêi chung lµ bän ®Õ quèc, thùc d©n. Do ®ã, Ng-êi nhËn râ giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng c¸c n-íc ®Òu lµ b¹n vµ chñ nghÜa ®Õ quèc ë ®©u còng lµ thï. §©y lµ mét b-íc chuyÓn biÕn lín trong nhËn thøc cña Hå Chñ tÞch. Ng-êi ®· gi¸o dôc nh©n d©n ta ph©n biÖt râ ta, b¹n, ®Þch, ®ã lµ giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng Ph¸p lµ b¹n, cßn bän thùc, ®Õ quèc Ph¸p míi lµ kÎ thï cña nh©n d©n ViÖt Nam. N¨m 1917, tõ Anh trë vÒ Ph¸p, Ng-êi tham gia §¶ng X· héi Ph¸p vµ lËp ra Héi nh÷ng ng-êi ViÖt Nam yªu n-íc ®Ó tuyªn truyÒn gi¸c ngé ViÖt kiÒu ë Ph¸p, ®ång thêi Ng-êi tËp viÕt b¸o, ph©n ph¸t truyÒn ®¬n vµ tham gia vµo c¸c cuéc häp, cuéc mÝt tinh ®Õn c¸c buæi th¶o luËn ®Ó tè c¸o thùc d©n Ph¸p vµ h-íng sù chó ý cña mäi ng-êi vµo vÊn ®Ò §«ng D-¬ng. Gi÷a nh÷ng ngµy ho¹t ®éng s«i næi ®ã th× C¸ch m¹ng th¸ng M-êi Nga bïng næ lµm chÊn ®éng hoµn cÇu. Nh- tiÕng sÊm mïa xu©n, C¸ch m¹ng th¸ng M-êi Nga ®· thøc tØnh giai cÊp 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµ c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc trªn toµn thÕ giíi vïng dËy ®Êu tranh c¸ch m¹ng. Nã ®· më ra mét kû nguyªn míi trong lÞch sö loµi ng-êi, kû nguyªn tan r· cña chñ nghÜa t- b¶n, kû nguyªn th¾ng lîi cña chñ nghÜa x· héi trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi. C¸ch m¹ng th¸ng M-ßi Nga ®· cã mét ¶nh h-ëng quyÕt ®Þnh trong ®êi ho¹t ®éng cña Hå Chñ tÞch. PhÊn khëi vµ tin t-ëng vµo t-¬ng lai t-¬i s¸ng cña c¸ch m¹ng n-íc ta vµ c¸ch m¹ng toµn thÕ giíi, ng-êi quyÕt t©m ®i theo con ®-êng cña C¸ch m¹ng th¸ng M-êi Nga. N¨m 1918, chiÕn tranh thÕ giíi kÕt thóc. N¨m sau, c¸c n-íc ®Õ quèc th¾ng trËn häp héi nghÞ ë VÐc-x©y ®Ó chia l¹i thÞ tr-êng thÕ giíi. Thay mÆt nh÷ng ng-êi ViÖt Nam yªu n-íc ë Ph¸p, Ng-êi ®· göi ®Õn Héi nghÞ b¶n yªu s¸ch næi tiÕng QuyÒn cña c¸c d©n téc gåm 8 ®iÓm, ®ßi chÝnh phñ Ph¸p ph¶i thõa nhËn c¸c quyÒn tù do d©n chñ, quyÒn b×nh ®¼ng vµ quyÒn tù quyÕt cña d©n téc ViÖt Nam. Tuy kh«ng ®-îc thõa nhËn nh-ng ®©y lµ ®ßn tiÕn c«ng trùc diÖn ®Çu tiªn cña Ng-êi vµo bän trïm t- b¶n, bëi v× Héi nghÞ VÐc-x©y chØ lµ n¬i chia phÇn cña bän kÎ c-íp, trót tÊt c¶ g¸nh nÆng lªn ®Çu nh©n d©n c¸c n-íc b¹i trËn vµ c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc. Qua kinh nghiÖm thùc tÕ Êy, Ng-êi l¹i 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 rót ra mét kÕt luËn quan träng kh¸c n÷a: Nh÷ng lêi tuyªn bè vÒ tù do, d©n chñ cña bän ®Õ quèc chØ lµ nh÷ng lêi ®-êng mËt cèt ®Ó lõa bÞp c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc. Muèn ®-îc ®éc lËp vµ tù do thËt sù, c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc ph¶i tr«ng cËy tr-íc hÕt vµo lùc l-îng cña b¶n th©n m×nh; ng-êi ViÖt Nam ph¶i tù gi¶i phãng lÊy m×nh. KÕt luËn Êy cã ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn rÊt quan träng, v× nã soi s¸ng con ®-êng ®Êu tranh c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta vµ cuéc ®Êu tranh cña c¸c n-íc thuéc ®Þa kh¸c. B¶n yªu s¸ch ®· g©y tiÕng vang rÊt lín trong nh©n d©n ViÖt Nam, nh©n d©n Ph¸p vµ nh©n d©n c¸c n-íc thuéc ®Þa cña Ph¸p. Ng-êi Ph¸p coi ®ã nh­ mét “ qu¶ bom” l¯m chÊn ®éng d­ luËn Ph²p. Cßn ®èi víi nh©n d©n ViÖt Nam th× ®ã nh­ mét “ph¸t ph¸o hiÖu” thøc tØnh nh©n d©n ta ®øng dËy ®Êu tranh. Trong khi ®ang ho¹t ®éng tÝch cùc, Ng-êi ®· ®äc ®-îc §Ò c-¬ng vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ thuéc ®Þa cña Lª-nin, ®©y nhchiÕc “ cÈm nang” thÇn k× cña thêi ®³i m¯ bÊy l©u d©n téc ta h´ng khao kh²t. Sau n¯y Ng­êi kÓ l³i “LuËn c­¬ng cña Lª-nin lµm cho t«i rÊt c¶m ®éng, phÊn khëi, s¸ng tá, tin t-ëng biÕt bao! T«i vui mõng ®Õn ph¸t khãc lªn. Ngåi mét m×nh trong 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 buång m¯ t«I nãi to lªn nh­ nãi tr­íc quÇn chóng ®«ng ®°o: “ Hìi ®ång bµo bÞ ®o¹ ®Çy ®au khæ! §©y lµ c¸i cÇn thiÕt cho chóng ta, ®©y chÝnh l¯ con ®­êng gi°i phãng chóng ta!”. KÓ tõ ®ã, lËp tr-êng døt kho¸t cña Hå Chñ tÞch lµ tin theo chñ nghÜa M¸c-Lª-nin vµ ®i theo con ®-êng C¸ch M¹ng th¸ng M-êi Nga lµ lËp tr-êng phï hîp víi trµo l-u tiÕn ho¸ cña lÞch sö. T¹i ®¹i héi Tua, cïng víi nh÷ng nhµ m¸c-xÝt -u tó cña Ph¸p, Hå Chñ tÞch bá phiÕu t¸n thµnh Quèc tÕ thø ba vµ ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ng-êi tham gia s¸ng lËp §¶ng céng s¶n Ph¸p, mét ®¶ng viªn céng s¶n ®Çu tiªn cña §¶ng céng s¶n Ph¸p, ®ång thêi còng lµ ng-êi céng s¶n ViÖt Nam ®Çu tiªn. §ã lµ sù kiÖn chÝnh trÞ hÕt søc quan träng, lµ b-íc chuyÓn biÕn quyÕt ®Þnh, b-íc nh¶y vät, thay ®æi vÒ chÊt trong nhËn thøc t- t-ëng vµ lËp tr-êng chÝnh trÞ cña Ng-êi. Sau ®ã Ng-êi tham gia s¸ng lËp ra b¸o Ng-êi cïng khæ Víi chøc danh lµ chñ nhiÖm kiªm chñ bót vµ qu¶n lÝ tê b¸o Êy, ®ã ®-îc coi nh- diÔn ®µn cña nh©n d©n lao ®éng. Ng-êi viÕt B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p tè c¸o téi ¸c cña bän thùc d©n Ph¸p víi nh©n d©n c¸c n-íc thuéc ®Þa, ®ã kh«ng nh÷ng lµ mét v¨n kiÖn quý gi¸ vÒ lÝ luËn vµ t- t-ëng mµ cßn lµ ®ßn tiÕn c«ng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quyÕt liÖt vµo chñ nghÜa thùc d©n vµ v¹ch ra con ®-êng ®Êu tranh c¸ch m¹ng ®óng ®¾n cho nh©n d©n ta. Ng-êi viÕt vë kÞch Con rång tre nh»m ®¶ kÝch tªn vua bï nh×n Kh¶i §Þnh. Ng-êi chñ tr-¬ng vÒ n-íc ®i vµo quÇn chóng, tæ chøc, huÊn luyÖn, ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o hä ®Êu tranh, giµnh ®éc lËp, giµnh tù do. N¨m 1924, Ng-êi vÒ ®Õn Qu¶ng Ch©u(Trung-quèc) vµ xóc tiÕn viÖc chuÈn bÞ vÒ chÝnh trÞ, t- t-ëng vµ tæ chøc ®Ó thµnh lËp mét ®¶ng kiÓu míi cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam. Ng-êi nghiªn cøu tæ chøc T©m t©m x· vµ thÊy r»ng nh÷ng nhµ l±nh ®³o cña tæ chøc Êy l¯ “Kh«ng hiÓu chÝnh trÞ, l³i c¯ng kh«ng hiÓu viÖc tæ chøc quÇn chóng”. Ng­êi ®± s²ng lËp ra ViÖt Nam thanh niªn c¸ch m¹ng ®ång chÝ héi, mét tæ chøc tiÒn th©n cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam vµ cßn më Tr-êng huÊn luyÖn chÝnh trÞ ®Ó ®µo t¹o c¸n bé cho §¶ng. Sau ®ã, Ng-êi cßn tham gia s¸ng lËp Héi liªn hiÖp c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc ë ¸ ®«ng nh»m thèng nhÊt hµnh ®éng ®Ó chèng kÎ thï chung lµ chñ nghÜa ®Õ quèc. N¨m 1927, Ng-êi viÕt t¸c phÈm §-êng c¸ch mÖnh, nã lµ c-¬ng lÜnh cña phong trµo yªu n-íc vµ phong trµo c«ng nh©n 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kØ XX. §-êng c¸ch mÖnh ®· chØ cho giai cÊp c«ng nh©n vµ cho toµn thÓ d©n téc lèi tho¸t khái cuéc khñng ho¶ng vÒ ®-êng lèi cøu n-íc, kh«ng chØ dõng l¹i ë lÝ luËn vµ c-¬ng lÜnh mµ nã cßn v¹ch ra nh÷ng h×nh thøc vµ ph-¬ng ph¸p tæ chøc lùc l-îng c¸ch m¹ng, nh»m gãp phÇn quan träng vµo viÖc chuÈn bÞ thµnh lËp §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. Nh÷ng néi dung chÝnh cña t¸c phÈm nµy lµ: - C«ng cuéc gi¶i phãng anh em(ë c¸c n-íc thuéc ®Þa) chØ cã thÓ thùc hiÖn b»ng sù nç lùc cña b¶n th©n anh em. - ChØ cã gi¶i phãng giai cÊp v« s¶n th× míi gi¶i phãng ®-îc d©n téc, c¶ hai cuéc gi¶i phãng nµy chØ cã thÓ lµ sù nghiÖp cña chñ nghÜa céng s¶n vµ c¸ch m¹ng thÕ giíi. - C¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ë c¸c n-íc thuéc ®Þa vµ c²ch m³ng v« s°n ë ”chÝnh quèc” cã mèi quan hÖ kh¨ng khÝt víi nhau nh- hai c¸nh cña c¸ch m¹ng thêi ®¹i. - T¹i c¸c n-íc thuéc ®Þa, ph¶i lµm c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n råi míi lµm c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - §¸nh ®uæi bän ®Õ quèc x©m l­îc ” gi°i phãng g«ng cïm cho n« lÖ cho ®ång b¯o” l¯ viÖc chung cða c° d©n chóng chø kh«ng ph¶i lµ viÖc cña vµi ng-êi. - C¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ mét bé phËn cña c¸ch m¹ng toµn thÕ giíi - C¸ch m¹ng muèn th¾ng lîi th× ph¶i cã §¶ng c¸ch m¹ng l·nh ®¹o. Cuéc ®Êu tranh cña nh©n ta cµng ngµy cµmg ph¸t triÓn m¹nh mÏ dÉn ®Õn sù ra ®êi cña §«ng D-¬ng céng s¶n ®¶ng ë B¾c bé, An Nam céng s¶n ®¶ng ë Nam bé vµ T©n ViÖt c¸ch m¹ng ®¶ng th× ®-îc c¶i tæ thµnh §«ng D-¬ng céng s¶n liªn ®oµn. 3. Héi nghÞ hîp nhÊt C¶ ba tæ chøc céng s¶n trªn ®Òu tù nhËn lµ céng s¶n ch©n chÝnh vµ t×m mäi c¸ch tranh thñ sù thõa nhËn cña quèc tÕ céng s¶n. Trong khi tuyªn truyÒn vËn ®éng quÇn chóng th× l¹i c«ng kÝch nhau vµ tranh giµnh ¶nh h-ëng cña nhau, ®· g©y mét trë ng¹i lín cho phong trµo c¸ch m¹ng, tr¸i víi häc thuyÕt x©y dùng ®¶ng cña chñ nghÜa M¸c-Lª-nin. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-íc t×nh h×nh Êy, ®-îc sù uû nhiÖm cña Quèc tÕ céng s¶n, mïa thu n¨m 1929, Hå Chñ tÞch ®· kÞp thêi tõ Xiªm(Th¸i Lan) vÒ H-¬ng C¶ng, triÖu tËp Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng häp vµo ngµy 3-2-1930 ë Cöu Long gÇn H-¬ng C¶ng (Trung Quèc). D-íi sù chñ to¹ cña Ng-êi, Héi nghÞ quyÕt ®Þnh thèng nhÊt ba tæ chøc céng s¶n ë ViÖt Nam thµnh mét §¶ng lÊy tªn lµ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam th«ng qua ChÝnh c-¬ng v¾n t¾t, S¸ch l-îc v¾n t¾t vµ §iÒu lÖ tãm t¾t do Hå Chñ tÞch th¶o ra, ®ã chÝnh lµ c-¬ng lÜnh c¸ch m¹ng ®Çu tiªn cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, lµ mét c-¬ng lÜnh c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ®óng ®¾n vµ s¸ng t¹o, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i míi, nhuÇn nhuyÔn vÒ quan ®iÓm giai cÊp, thÊm ®-îm tinh thÇn d©n téc. §éc lËp tù do g¾n liÒn víi ®Þnh h-íng tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi lµ t- t-ëng cèt lâi cña c-¬ng lÜnh nµy. Thùc chÊt ®Õn thêi ®IÓm nµy §«ng D-¬ng céng s¶n liªn ®oµn vÉn cßn lµ mét ®¶ng riªng lÎ. ViÖc hîp nhÊt §¶ng nµy vµo §¶ng céng s¶n ViÖt Nam còng lµ mét nhu cÇu kh¸ch quan vµ còng phï hîp víi nguyÖn väng cña §¶ng nµy ®Ó cho tæ chøc céng s¶n ë n-íc ta trë nªn v÷ng m¹nh vµ duy nhÊt, nªn ®Õn ngµy 24-2-1930, c¶ ba tæ chøc céng s¶n ë ViÖt Nam ®· hoµn 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thµnh viÖc thèng nhÊt thµnh mét ®¶ng duy nhÊt, §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. IV>. ý nghÜa sù ra ®êi cña ®¶ng Sù ra ®êi cña §°ng céng s°n ViÖt Nam “ chøng tà r´ng giai cÊp v« s¶n n-íc ta ®· tr-ëng thµnh, ®ñ søc l·nh ®¹o c¸ch m³ng”. §ã l¯ cét mèc ®²nh dÊu sù chuyÓn biÕn cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam tõ tr×nh ®é tù ph¸t sang tr×nh ®é tù gi¸c. §ã cßn lµ b-íc ngoÆt träng ®¹i cña lÞch sö c¸ch m¹ng n-íc ta. Cuéc khñng ho¶ng vÒ ®-êng lèi cøu n-íc ë n-íc ta kÐo dµi ®· mÊy thËp kû ®· ®-îc gi¶i quyÕt. Tõ ®©y c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®-îc sù dÉn d¾t duy nhÊt bëi §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, mét ®¶ng m¸c xÝt lªnin nÝt kiªn c-êng, cã ®-êng lèi c¸ch m¹ng khoa häc vµ s¸ng t¹o, ®· dÇn dÇn v÷ng ch¾c ®ñ søc ®-¬ng ®Çu víi mäi kÎ thï vµ liªn tiÕp giµnh ®-îc nh÷ng th¾ng lîi vÜ ®¹i mang tÇm vãc lÞch sö. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ biÓu t-îng cña mét d©n téc anh hïng, ®ã chÝnh lµ sù x¸c lËp vai trß l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n víi c¸ch m¹ng n-íc ta, giai cÊp ®øng ë trung t©m kÕt hîp víi c¸c trµo l-u c¸ch m¹ng, lµ giai cÊp quyÕt ®Þnh néi dung vµ ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn chÝnh cña x· héi ViÖt Nam. §©y lµ 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thêi ®¹i nh©n d©n ta lµm nªn lÞch sö mét c¸ch tù gi¸c vµ cã tæ chøc, lµ thêi ®¹i nh©n d©n ta tham gia vµo sù nghiÖp vÜ ®¹i gi¶i phãng loµi ng-êi khái chÕ ®é ¸p bøc bãc lét. V>. kÕt luËn. 1. Vai trß cña NguyÔn ¸i Quèc. Sù ra ®êi cña §¶ng râ rµng lµ mét s¶n phÈm tÊt yÕu cña lÞch sö c¸ch m¹ng n-íc ta, lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh chuÈn bÞ l©u dµi vµ gian khæ cña Hå Chñ tÞch. Sau 10 n¨m chuÈn bÞ ®Çy ®ñ vvÒ c¸c mÆt chÝnh trÞ, t- t-ëng, §¶ng m¸c-xÝt -lª-nin-nÝt ViÖt Nam ®· ra ®êi trong mét ®iÒu kiÖn hoµn toµn chÝn muåi, b-íc vµo l·nh ®¹o cao trµo c¸ch m¹ng trong c¶ n-íc, ®ã chÝnh lµ nhê cã ph-¬ng ph¸p tèt vµ c«ng phu chuÈn bÞ chu ®¸o cña Hå Chñ tÞch. ChÝnh Ng-êi vµ nh÷ng ng-êi céng s¶n ViÖt Nam ®Çu tiªn ®· biÕt khÐo lÐo kÕt hîp viÖ tuyªn truyÒn nguyªn lÝ chñ nghÜa M¸c-Lª-nin víi c«ng t¸c cæ ®éng chÝnh trÞ hµng ngµy nh»m ®-a quÇn chóng hµnh ®éng theo ph-¬ng h-íng vµ ®-êng lèi cña chñ nghÜa m¸c-xÝt. Ng-êi ®· biÕt th«ng qua ®éi ngò nh÷ng ng-êi trÝ thøc céng s¶n lµm cÇu nèi ®-a chñ nghÜa M¸c-Lª-nin vµo c«ng nh©n, n«ng d©n vµ trÝ thøc, nh´m “ v« s°n ho²” hä v¯ 20
- Xem thêm -