Tài liệu ỦY NHIỆM THU

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Mẫu số 08/KT UỶ NHIỆM THU SỐ:…… Ngày……tháng…..năm….. Tên đơn vị mua hàng:………………………………………………. Số tài khoản………………………………………………………… PHẦN DO NH GHI TÀI KHOẢN NỢ T ê n đ ơ n v ị b á n Tại Ngân hàng:……………………….Tỉnh, Tp…………………… h à n g : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Số tài khoản………………………………………………………… Tại Ngân hàng:……………………… Tỉnh, Tp:…………………… T À I K H O Ả N C Ó Số lượng các loại chứng từ kèm theo……………………………… Số tiền chuyển (bằng chữ)……………………..…………………..… ……………………………………………….... Bằng số…………… Số ngày chậm trả…………………………………………………… Số tiền phạt chậm trả (bằng chữ)…………………………………… ………………………………………………….Bằng số…………. Tổng số tiền chuyển (bằng chữ) ……………………………....…… ………………………………………………….Bằng số……….… ĐƠN VỊ BÁN (Ký tên, đóng dấu) NGÂN HÀNG BÊN BÁN Nhận chứng từ ngày………………………… Đã kiểm soát và gửi đi ngày……………… Trưởng phòng kế toán (ký tên, đóng dấu) NGÂN HÀNG BÊN BÁN THANH TOÁN Ngày……. tháng…….. năm……. Kế toán Trưởng phòng Kế toán NGÂN HÀNG BÊN MUA Nhận ngày……………………………... Thanh toán ngày………...…………….. Kế toán Trưởng phòng kế toán
- Xem thêm -