Tài liệu Ứng dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách vào kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8489 tài liệu

Mô tả:

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -----H•I------- ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ỨNG DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH VÀO KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP Xà Chủ nhiệm đề tài: NGUYỄN THANH LIÊM 7550 02/11/2009 Hà Nội, 2009 Môc lôc tõ viÕt t¾t - XHCN: X· héi chñ nghÜa - TW: Trung −¬ng - H§ND: Héi ®ång Nh©n d©n - UBND: Uû ban Nh©n d©n - NS: Ng©n s¸ch - NSNN: Ng©n s¸ch Nhµ n−íc - NSTW: Ng©n s¸ch Trung −¬ng - NS§P: Ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng - DN: Doanh nghiÖp - QD: Quèc doanh - NQD: Ngoµi quèc doanh - XDCB: X©y dùng c¬ b¶n - BQL: Ban qu¶n lý - TDTT: ThÓ dôc thÓ thao - KTV: KiÓm to¸n viªn - TK: Tµi kho¶n - TSC§: Tµi s¶n cè ®Þnh - TNDN: Thu nhËp doanh nghiÖp Môc lôc Trang PhÇn më ®Çu 1 1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi 1 2. Môc tiªu nghiªn cøu ®Ò tµi: 2 3. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu 2 4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: 2 5. KÕt cÊu ®Ò tµi: 2 Ch−¬ng 1 3 C¬ së lý luËn vµ thùc tr¹ng KiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X∙ 1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· vµ Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña KiÓm to¸n Nhµ n−íc. 3 1.1.1. C¸c kh¸i niÖm vÒ NSNN, NS cÊp HuyÖn, cÊp X· 3 1.1.2. Néi dung ®Æc ®iÓm cña Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· lµ vÞ trÝ cña ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· trong hÖ thèng ng©n s¸ch §Þa ph−¬ng. 4 1.1.2.1. Néi dung ®Æc ®iÓm cña NS cÊp HuyÖn, cÊp X· 4 1.1.2.2. VÞ trÝ cña ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· trong hÖ thèng ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng. 6 1.1.3. C¸c kh¸i niÖm Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch; Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X·. 6 1.1.3.1. Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch 6 1.1.3.2. Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n NS cÊp HuyÖn vµ cÊp X· 7 1.1.4. Môc tiªu vµ néi dung kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X·. 7 1.1.4.1. Môc tiªu kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X·. 7 1.1.4.2. Néi dung kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X·. 7 1.2. Vai trß cña kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· trong cuéc kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng. 8 1.2.1. B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· lµ bé phËn cÊu thµnh cña B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng. 8 1 1.2.2. Vai trß cña kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp huyÖn vµ cÊp x·. 9 1.3. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng khi øng dông quy tr×nh kiÓm to¸n ng©n s¸ch vµo kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp huyÖn, cÊp x·. 11 1.3.1. C¸c nh©n tè kh¸ch quan. 11 1.3.2. C¸c nh©n tè chñ quan. 12 1.4. Thùc tr¹ng tæ chøc kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp huyÖn, cÊp x· trong c¸c cuéc kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng. 12 1.4.1. Thùc tr¹ng tæ chøc kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp huyÖn, cÊp x· trong c¸c cuéc kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng. 12 1.4.2. Thùc tr¹ng øng dông quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch vµo kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp huyÖn, cÊp x·. 13 1.4.2.1. B−íc chuÈn bÞ kiÓm to¸n. 13 1.4.2.2. B−íc thùc hiÖn kiÓm to¸n. 15 1.4.2.3.B−íc tæng hîp lËp Biªn b¶n kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch HuyÖn. 20 1.4.2.4. B−íc theo dâi, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c kiÕn nghÞ kiÓm to¸n 20 1.4.3. Ph−¬ng thøc tæ chøc kiÓm to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X· cña ®oµn kiÓm to¸n NS§P. 20 1.4.4. Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ khi øng dông Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch vµo kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X·. 21 1.4.4.1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan 21 1.4.4.2. Nguyªn nh©n chñ quan. 21 Ch−¬ng 2 23 Ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p øng dông Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch vµo kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X∙. 2.1. Môc tiªu vµ ph−¬ng h−íng tæ chøc kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· trong cuéc kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng. 23 2.1.1. Môc tiªu 23 2.1.2. Ph−¬ng h−íng tæ chøc. 23 2 2.2. Néi dung vµ ph−¬ng ph¸p øng dông Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch vµo kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· trong cuéc kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch §Þa ph−¬ng. 23 2.2.1. Kh¶o s¸t vµ lËp kÕ ho¹ch 24 2.2.2. Thùc hiÖn kiÓm to¸n 26 2.2.2.1. KiÓm to¸n thu ng©n s¸ch 26 2.2.2.2. KiÓm to¸n chi ng©n s¸ch 32 2.2.3. Tæng hîp lËp biªn b¶n kiÓm to¸n 42 2.2.4. Theo dâi, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c kiÕn nghÞ KiÓm to¸n Nhµ n−íc 43 2.3. Ph−¬ng thøc tæ chøc, chØ ®¹o, qu¶n lý, tæng hîp 43 2.3.1. Tæ chøc, chØ ®¹o qu¶n lý kiÓm to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· 43 2.3.2. Tæng hîp vµ ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kiÓm to¸n NS cÊp HuyÖn, cÊp X· trong B¸o c¸o kiÓm to¸n 44 2.4. §iÒu kiÖn thùc hiÖn vµ c¸c kiÕn nghÞ 44 KÕt LuËn 46 3 PhÇn më ®Çu 1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· tuy lµ nh÷ng NS cÊp d−íi cña NS ®Þa ph−¬ng nh−ng ®ang ngµy cµng cã mét vÞ trÝ hÕt søc quan träng trong hÖ thèng Ng©n s¸ch cña n−íc ta. Nã lµ c«ng cô, lµ ph−¬ng tiÖn vËt chÊt ®Ó chÝnh quyÒn cÊp X· vµ cÊp HuyÖn thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh, nhÊt lµ trong sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸ HiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n hiÖn nay. V× vËy kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· lµ nh÷ng néi dung kh«ng thÓ thiÕu vµ ®ßi hái ngµy cµng ph¶i ®−îc më réng khi tiÕn hµnh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch §Þa ph−¬ng mét tØnh, Thµnh phè trùc thuéc TW. Tuy nhiªn, do ch−a cã quy tr×nh riªng vµ mÆc dï ®· cã quy tr×nh kiÓm to¸n Ng©n s¸ch Nhµ n−íc nh−ng míi dõng l¹i ë nh÷ng nÐt chung, ch−a ®Ò cËp ®Õn nh÷ng néi dung, c«ng viÖc cô thÓ, nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng khi tiÕn hµnh kiÓm to¸n Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X·; Cho nªn trong thùc tÕ kiÓm to¸n võa qua. C¸c §oµn kiÓm to¸n vËn dông ch−a thèng nhÊt; nh÷ng yªu cÇu vÒ néi dung, môc tiªu, ph¹m vi, ®èi t−îng vµ ph−¬ng ph¸p tiÕn hµnh víi kiÓm to¸n Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· ch−a cô thÓ. Mét sè v−íng m¾c n¶y sinh trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n ch−a cã h−íng dÉn th¸o gì. T×nh h×nh trªn ®· Ýt nhiÒu lµm h¹n chÕ kÕt qu¶ kiÓm to¸n chung. ViÖc nghiªn cøu ®Ò tµi “øng dông Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch vµo kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X·” lµ sù cÇn thiÕt nh»m gãp phÇn tham gia vµo viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò trªn vµ ®¸p øng ®ßi hái thùc tÕ ®Æt ra. 2. Môc tiªu nghiªn cøu ®Ò tµi: §Ò tµi ®Æt ra nh»m nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò vÒ lý luËn vµ ph−¬ng ph¸p luËn vÒ: Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· trong hÖ thèng ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng; nh÷ng yªu cÇu, néi dung vµ vai trß cña kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp x· trong cuéc kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n NS§P; Thùc tr¹ng 1 cña viÖc øng dông quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch vµo kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· võa qua, nh÷ng h¹n chÕ vµ v−íng m¾c trong thùc tÕ. Trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt ph−¬ng h−íng néi dung, vµ nh÷ng gi¶i ph¸p øng dông Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch vµo kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· trong cuéc kiÓm to¸n Ng©n s¸ch §Þa ph−¬ng. 3. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu KiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· lµ mét vÊn ®Ò l©u nay Ýt ®−îc nghiªn cøu. Víi môc ®Ých nghiªn cøu ®· ®Ò ra, ®Ò tµi chØ dõng l¹i vµ tËp trung vµo vÊn ®Ò øng dông, ch−a cã tham väng nghiªn cøu ®Ó ®−a ra mét Quy tr×nh riªng. §èi t−îng nghiªn cøu lµ kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· trong khu«n khæ cuéc kiÓm to¸n Ng©n s¸ch §Þa ph−¬ng 1 tØnh. Ph¹m vi nghiªn cøu thùc tÕ chñ yÕu lµ c¸c cuéc kiÓm to¸n mµ KiÓm to¸n Nhµ n−íc thùc hiÖn trong nh÷ng n¨m qua. 4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: Sö dông tæng hîp c¸c ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö cïng víi c¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra, ph©n tæ, ph©n tÝch, so s¸ch tæng hîp ®Ó lµm s¸ng tá c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu. 5. KÕt cÊu ®Ò tµi: §Ò tµi ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn ®−îc kÕt cÊu thµnh 2 ch−¬ng Ch−¬ng I. C¬ së lý luËn vµ thùc tr¹ng kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X·. Ch−¬ng II. Ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p øng dông Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch vµo kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X·. KiÓm to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· lµ vÊn ®Ò mµ l©u nay ch−a cã nhiÒu 2 ®Ò tµi nghiªn cøu, mÆt kh¸c do h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ kh¶ n¨ng nghiªn cøu, ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ. KÝnh mong ®−îc sù tham gia ®ãng gãp cña c¸c ®ång chÝ L·nh ®¹o, Héi ®ång khoa häc vµ ®ång nghiÖp. 3 Ch−¬ng 1 C¬ së lý luËn vµ thùc tr¹ng KiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X∙ 1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· vµ Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña KiÓm to¸n Nhµ n−íc. 1.1.1. C¸c kh¸i niÖm vÒ NSNN, NS cÊp HuyÖn, cÊp X∙ * Ng©n s¸ch Nhµ n−íc lµ kh©u tµi chÝnh tËp trung quan träng nhÊt, lµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh c¬ b¶n cña Nhµ n−íc. Nã gi÷ vai trß chñ ®¹o trong hÖ thèng tµi chÝnh vµ cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n theo ®Þnh h−íng XHCN. LuËt NSNN ®· quy ®Þnh râ “NSNN lµ toµn bé c¸c kho¶n thu, chi cña Nhµ n−íc ®· ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh vµ ®−îc thùc hiÖn trong mét n¨m ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Nhµ n−íc” Thu NSNN bao gåm c¸c kho¶n thu tõ thuÕ, phÝ, lÖ phÝ; c¸c kho¶n thu tõ ho¹t ®éng kinh tÕ cña Nhµ n−íc; c¸c kho¶n ®ãng gãp cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n; c¸c kho¶n viÖn trî; c¸c kho¶n thu kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Chi NSNN bao gåm c¸c kho¶n chi ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, b¶o ®¶m quèc phßng, an ninh, b¶o ®¶m ho¹t ®éng cña bé m¸y nhµ n−íc; chi tr¶ nî cña Nhµ n−íc; chi viÖn trî vµ c¸c kho¶n chi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. NSNN bao gåm NSTW vµ NS§P; NS§P bao gåm ng©n s¸ch c¸c cÊp TØnh, HuyÖn, X·. NSTW gi÷ vai trß chñ ®¹o, b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chiÕn l−îc quan träng cña Quèc gia vµ hç trî c¸c ®Þa ph−¬ng ch−a c©n ®èi ®−îc thu chi NS; NS§P cã vai trß rÊt quan träng v× nã thùc hiÖn hÇu hÕt nhiÖm vô thu NSNN trªn ®Þa bµn ®ång thêi b¶o ®¶m chi trùc tiÕp ®Õn ng−êi d©n nép thuÕ trªn ®Þa bµn. Nh− vËy Ng©n s¸ch Nhµ n−íc lµ mét tæng thÓ thèng nhÊt bao gåm nhiÒu cÊp ng©n s¸ch, trong ®ã ng©n s¸ch HuyÖn vµ X· lµ ng©n s¸ch ®−îc ph©n cÊp cho 4 chÝnh quyÒn cÊp HuyÖn vµ cÊp X· ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô cña Nhµ n−íc do chÝnh quyÒn cÊp HuyÖn, cÊp X· qu¶n lý. Do vËy khi xem xÐt kh¸i niÖm vÒ ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X· kh«ng thÓ t¸ch khái NSNN, nh−ng còng kh«ng ®−îc coi kh¸i niÖm NSNN lµ kh¸i niÖm cña Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ Ng©n s¸ch cÊp X·. XuÊt ph¸t tõ ph−¬ng ph¸p lô©n c¬ b¶n Êy, ta cã thÓ ®−a ra kh¸i niÖm ®¬n gi¶n vÒ NS cÊp HuyÖn vµ NS cÊp X· nh− sau: - Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn lµ toµn bé c¸c kho¶n thu, chi cña nhµ n−íc cÊp HuyÖn ®· ®−îc H§ND huyÖn quyÕt ®Þnh vµ thùc hiÖn trong mét n¨m ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña chÝnh quyÒn cÊp HuyÖn. - Ng©n s¸ch cÊp X· lµ toµn bé kho¶n thu, chi cña Nhµ n−íc cÊp X· ®· ®−îc H§ND x· quyÕt ®Þnh vµ thùc hiÖn trong mét n¨m ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô cña chÝnh quyÒn cÊp X·. 1.1.2. Néi dung ®Æc ®iÓm cña Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X∙ lµ vÞ trÝ cña ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X∙ trong hÖ thèng ng©n s¸ch §Þa ph−¬ng. 1.1.2.1. Néi dung ®Æc ®iÓm cña NS cÊp HuyÖn, cÊp X· Lµ cÊp NS trong hÖ thèng NSNN - NS cÊp HuyÖn vµ cÊp X· còng ®−îc ph©n cÊp nguån thu vµ nhiÖm vô chi phï hîp víi kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng cÊp chÝnh quyÒn. Theo LuËt NSNN viÖc ph©n cÊp cô thÓ do H§ND tØnh QuyÕt ®Þnh. Nh−ng nh×n chung bao gåm c¸c néi dung thu, chi sau: §èi víi Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn + Nguån thu cña NS cÊp HuyÖn bao gåm: a. §−îc h−ëng 100% hoÆc theo mét tû lÖ % theo QuyÕt ®Þnh cña H§ND tØnh tõ c¸c kho¶n thu mµ Ng©n s¸ch §Þa ph−¬ng ®−îc h−ëng 100%, theo quy ®Þnh cña LuËt NSNN, bao gåm: ThuÕ nhµ ®Êt; ThuÕ tµi nguyªn; ThuÕ m«n bµi; ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt; ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp; TiÒn sö dông ®Êt; TiÒn cho thuª ®Êt; LÖ phÝ tr−íc b¹; ViÖn trî kh«ng hoµn l¹i; C¸c kho¶n phÝ lÖ phÝ, thu tõ c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp; Huy ®éng tõ c¸c tæ chøc c¸ nh©n theo 5 quy ®Þnh cña Ph¸p luËt; §ãng gãp tù nguyÖn cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n; Thu kÕt d− NS n¨m tr−íc; C¸c kho¶n thu kh¸c. b. §−îc h−ëng 1 tû lÖ % theo QuyÕt ®Þnh cña H§ND tØnh tõ c¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ % gi÷a NSTW vµ NS§P theo quy ®Þnh cña LuËt NSNN, bao gåm: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (chñ yÕu lµ ngoµi QD), ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (chñ yÕu lµ NQD)… c. Thu bæ sung tõ NS cÊp trªn + NhiÖm vô chi cña NS cÊp HuyÖn bao gåm: a. Chi ®Çu t− ph¸t triÓn mµ chñ yÕu lµ ®Çu t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi do cÊp HuyÖn qu¶n lý. b. Chi th−êng xuyªn C¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp kinh tÕ, x· héi, v¨n ho¸ th«ng tin thÓ dôc thÓ thao, m«i tr−êng, c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c do HuyÖn qu¶n lý. Riªng sù nghiÖp y tÕ gi¸o dôc tuú thuéc vµo ph©n cÊp cña tõng tØnh, cã tØnh thùc hiÖn ph©n cÊp cho NS cÊp HuyÖn, cã tØnh ch−a ph©n cÊp mµ chØ uû quyÒn chi qua HuyÖn. . Quèc phßng an ninh (phÇn giao cho huyÖn) . Ho¹t ®éng cña c¸c C¬ quan Nhµ n−íc, c¬ quan §¶ng vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi ë cÊp HuyÖn. . C¸c kho¶n chi kh¸c theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt c. Chi bæ sung cho NS cÊp X· §èi Víi Ng©n s¸ch cÊp X∙ + Nguån thu cña NS cÊp X· a. C¸c kho¶n thu NS X· ®−îc h−ëng 100%, bao gåm: C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ ®−îc thu vµo NS X·, thu tõ c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp cña X·; Thu tõ quü ®Êt c«ng Ých vµ hoa lîi c«ng s¶n; C¸c kho¶n huy ®éng ®ãng 6 gãp cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n (c¸c kho¶n huy ®éng ®ãng gãp theo ph¸p luËt vµ ®ãng gãp tù nguyÖn); ViÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n; Thu kÕt d− ng©n s¸ch X· n¨m tr−íc; C¸c kho¶n thu kh¸c cña Ng©n s¸ch x· theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt. b. C¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a ng©n s¸ch x· víi ng©n s¸ch cÊp trªn. Bao gåm: ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt; ThuÕ nhµ ®Êt; ThuÕ m«n bµi thu tõ c¸ nh©n, hé kinh hoanh; ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp thu tõ hé gia ®×nh; LÖ phÝ tr−íc b¹ nhµ ®Êt. C¸c kho¶n thu trªn, tû lÖ NS X·, ThÞ trÊn ®−îc h−ëng tèi thiÓu 70%, tèi ®a lµ 100%. Ngoµi ra NS x· cßn ®−îc H§ND tØnh bæ sung thªm c¸c nguån thu ph©n chia, sau khi c¸c kho¶n thu trªn ®−îc h−ëng tèi ®a nh−ng vÉn ch−a c©n ®èi ®−îc nhiÖm vô chi. c. Thu bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn cho NS x·, bao gåm: Thu bæ sung c©n ®èi vµ bæ sung cã môc tiªu. NhiÖm vô chi cña NS cÊp X·. a. Chi ®Çu t− ph¸t triÓn gåm: Chi ®Çu t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi, kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi vèn theo ph©n cÊp cña tØnh vµ c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi cña x· tõ nguån huy ®éng ®ãng gãp cña nh©n d©n, theo tõng Dù ¸n nhÊt ®Þnh theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt; C¸c kho¶n chi ®Çu t− ph¸t triÓn kh¸c theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt. b. C¸c kho¶n chi th−êng xuyªn, bao gåm: Chi cho ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan nhµ n−íc, c¬ quan §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi ë x·; Chi ®ãng BHXH, b¶o hiÓm y tÕ cho c¸n bé x· vµ c¸c ®èi t−îng kh¸c theo chÕ ®é quy ®Þnh; Chi c«ng t¸c d©n qu©n tù vÖ, trËt tù an toµn x· héi; chi cho c«ng t¸c x· héi vµ ho¹t ®éng v¨n ho¸, th«ng tin, TDTT do x· qu¶n lý; Chi sù nghiÖp gi¸o dôc BTVH, gi¸o dôc mÇm non; chi sù nghiÖp y tÕ thuéc NS x·, chi söa ch÷a, c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh phóc lîi, c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng do x· qu¶n lý; c¸c kho¶n chi th−êng xuyªn kh¸c. 7 Tõ nh÷ng néi dung, ®Æc ®iÓm trªn cho thÊy ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· cã nh÷ng ®iÓm gièng víi NS cÊp tØnh ë nguyªn t¾c, tæ chøc qu¶n lý; §Òu do H§ND quyÕt ®Þnh dù to¸n, ph©n bæ NS, gi¸m s¸t vµ phª chuÈn quyÕt to¸n NS; UBND chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®iÒu hµnh; ®Òu cã c¸c c¬ quan chuyªn m«n tham m−u vµ gi¸m s¸t (Tµi chÝnh, ThuÕ, Kho b¹c) ®Òu thèng nhÊt vÒ chÝnh s¸ch chÕ ®é vµ ®−îc ph©n cÊp 1 sè nhiÖm vô thu, chi t−¬ng tù. Nh−ng l¹i kh¸c nhau ë quy m«, ph¹m vi, néi dung ph©n cÊp vµ thÈm quyÒn qu¶n lý. Riªng NS x· võa lµ cÊp NS nh−ng võa lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp chi NS vµ ®−îc trùc tiÕp thu mét sè kho¶n kh«ng qua c¬ quan ThuÕ. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn sÏ lµ c¬ së ®Ó øng dông quy tr×nh kiÓm to¸n NSNN vµo kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n NS cÊp HuyÖn, cÊp X· (sÏ tr×nh bµy ë phÇn sau). 1.1.2.2. VÞ trÝ cña ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· trong hÖ thèng ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng. - NS cÊp HuyÖn vµ cÊp X· lµ bé phËn cÊu thµnh kh«ng thÓ t¸ch rêi cña ng©n s¸ch §Þa ph−¬ng. C¸c néi dung thu chi cña ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X· ®Òu lµ cô thÓ ho¸, tõ thu chi ng©n s¸ch §Þa ph−¬ng. - Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· ®¶m nhËn mét phÇn quan träng nhiÖm vô thu chi cña ng©n s¸ch §Þa ph−¬ng mµ nã ®−îc ph©n cÊp. - Víi c¸c néi dung cña ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X· nh− ®· tr×nh bµy ë phÇn trªn ®· cho thÊy: + Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X· g¾n liÒn vµ lµ nguån cung cÊp tµi chÝnh duy nhÊt ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña Bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp HuyÖn, cÊp X· trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý hµnh chÝnh, qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý x· héi vµ ®¶m b¶o an ninh quèc phßng trªn ®Þa bµn. + Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· ®ãng vai trß quan träng trong viÖc t¹o dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi ë n«ng th«n, gãp phÇn thùc hiÖn x©y dùng ph¸t triÓn n«ng th«n míi trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. Thùc hiÖn ®Çu t− x©y dùng th«ng qua ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ Ng©n 8 s¸ch cÊp X· kh«ng nh÷ng s¸t nhu cÇu thùc tÕ, mang l¹i hiÖu qu¶ cao mµ nã cßn cã kh¶ n¨ng huy ®éng ®−îc sù tham gia ®ãng gãp cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ, mäi tÇng líp nh©n d©n, kh¬i dËy ®−îc tr¸ch nhiÖm t×nh c¶m quª h−¬ng, mét lùc l−îng v« cïng to lín trong x· héi. + Nguån thu, nhiÖm vô chi NS cÊp HuyÖn vµ cÊp X· tuy kh«ng lín nh−ng cã ph¹m vi réng. Nã liªn quan trùc tiÕp ®Õn mäi ng−êi d©n th«ng qua viÖc nép c¸c kho¶n thuÕ vµ h−ëng thô c¸c sù nghiÖp mµ NS ®¶m nhËn. §ã còng lµ n¬i mµ chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ®Õn víi ng−êi d©n nhanh nhÊt, trùc tiÕp nhÊt. - Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X· tuy lµ 2 cÊp ng©n s¸ch trong hÖ thèng ng©n s¸ch §Þa ph−¬ng 3 cÊp NS (TØnh, HuyÖn, X·) ®−îc giao quyÒn chñ ®éng thu, chi theo ph©n cÊp riªng biÖt, nh−ng lu«n thèng nhÊt trong NS§P vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é qu¶n lý vµ ph−¬ng ph¸p chuyªn m«n nghiÖp vô ®Òu tu©n theo LuËt NS vµ c¸c LuËt cã liªn quan. 1.1.3. C¸c kh¸i niÖm Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch; Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X∙. 1.1.3.1. Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch Quy tr×nh kiÓm to¸n Ng©n s¸ch Nhµ n−íc ®−îc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 08/1999/ Q§-KTNN ngµy 15/12/1999 cña Tæng KiÓm to¸n Nhµ n−íc ®· x¸c ®Þnh. Quy tr×nh kiÓm to¸n Ng©n s¸ch Nhµ n−íc lµ tr×nh tù tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc cña mét cuéc kiÓm to¸n ng©n s¸ch, phï hîp víi diÔn biÕn kh¸ch quan cña qu¸ tr×nh thu, chi Ng©n s¸ch Nhµ n−íc, ®−îc ¸p dông chung cho c¸c cuéc kiÓm to¸n quyÕt to¸n ng©n s¸ch c¸c cÊp, tr−íc hÕt lµ Tæng quyÕt to¸n Ng©n s¸ch Nhµ n−íc vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW. Quy tr×nh kiÓm to¸n Ng©n s¸ch Nhµ n−íc tu©n thñ vµ phï hîp víi quy tr×nh kiÓm to¸n cña KiÓm to¸n Nhµ n−íc, bao gåm 4 b−íc: + ChuÈn bÞ kiÓm to¸n 9 + Thùc hiÖn kiÓm to¸n + LËp B¸o c¸o kiÓm to¸n vµ l−u gi÷ hå s¬ kiÓm to¸n + KiÓm tra theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c kiÕn nghÞ cña KiÓm to¸n Nhµ n−íc 1.1.3.2. Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n NS cÊp HuyÖn vµ cÊp X· Tõ kh¸i niÖm trªn, Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· ®−îc hiÓu lµ tr×nh tù tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc cña mét Tæ kiÓm to¸n thùc hiÖn kiÓm to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· phï hîp víi diÔn biÕn kh¸ch quan cña qu¸ tr×nh thu Ng©n s¸ch Nhµ n−íc vµ thu, chi ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X·. 1.1.4. Môc tiªu vµ néi dung kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X∙. 1.1.4.1. Môc tiªu kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X·. - X¸c ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n, trung thùc cña c¸c tµi liÖu kÕ to¸n, B¸o c¸o quyÕt to¸n thu, chi cÊp HuyÖn, X·. - §¸nh gi¸ ®−îc viÖc chÊp hµnh LuËt NSNN, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý tµi chÝnh. Ng©n s¸ch Nhµ n−íc ®èi víi tõng cÊp ng©n s¸ch, ph©n tÝch lµm râ nguyªn nh©n cña nh÷ng sai ph¹m. §−a ra nh÷ng kiÕn nghÞ xö lý kÕt qu¶ kiÓm to¸n nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai ph¹m vµ gãp phÇn chÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý. KiÕn nghÞ víi Nhµ n−íc vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng bæ sung, söa ®æi c¬ chÕ chÝnh s¸ch. 1.1.4.2. Néi dung kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X·. Néi dung bao qu¸t kiÓm to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· lµ toµn bé qu¸ tr×nh qu¶n lý thu, chi ng©n s¸ch ë c¶ 3 kh©u lËp dù to¸n ng©n s¸ch, chÊp hµnh ng©n s¸ch, kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch. - VÒ thu ng©n s¸ch + §¸nh gi¸ c«ng t¸c lËp dù to¸n thu NSNN cña cÊp HuyÖn vµ cÊp X· vÒ tr×nh tù tiÕn hµnh, møc ®é bao qu¸t nguån thu vµ s¸t víi kh¶ n¨ng thu. ChØ 10 ra nh÷ng nguån thu cßn bá sãt vµ lËp thÊp h¬n so víi kh¶ n¨ng thu + §¸nh gi¸ c«ng t¸c thùc hiÖn dù to¸n thu, trong ®ã cÇn chó ý ph©n tÝch nh÷ng chØ tiªu thu kh«ng ®¹t dù to¸n vµ v−ît dù to¸n, nh÷ng kho¶n thu kh«ng n»m trong dù to¸n. + §¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý thu, viÖc chÊp hµnh c¸c LuËt thuÕ vÒ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ thu, nép. Trong ®ã chó ý ®Õn c«ng t¸c lËp bé, thùc hiÖn xÐt miÔn gi¶m thuÕ, qu¶n lý Ên chØ, theo dâi nî ®äng… + §¸nh gi¸ c«ng t¸c kÕ to¸n thu, lËp B¸o c¸o quyÕt to¸n thu, kiÓm tra x¸c nhËn B¸o c¸o quyÕt to¸n thu. - VÒ chi Ng©n s¸ch + §¸nh gi¸ c«ng t¸c lËp dù to¸n chi NS cÊp HuyÖn, cÊp X· vÒ tr×nh tù tiÕn hµnh, møc ®é hîp lý cña c¸c chØ tiªu chi theo tõng lÜnh vùc. C«ng t¸c ph©n bæ giao dù to¸n theo quy ®Þnh c¸c LuËt NS. + KiÓm tra ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh ng©n s¸ch; ViÖc chÊp hµnh dù to¸n ng©n s¸ch trong ®ã ®Æc biÖt ®i s©u kiÓm tra ph©n tÝch nh÷ng chØ tiªu chi v−ît dù to¸n ®Çu n¨m. + KiÓm tra viÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch chÕ ®é trong qu¶n lý ®iÒu hµnh ng©n s¸ch, viÖc sö dông nguån t¨ng thu, nguån dù phßng ng©n s¸ch. - KiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc qu¶n lý, sö dông vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch t¹i c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch + KiÓm tra ®¸nh gi¸ c«ng t¸c kÕ to¸n chi ng©n s¸ch, c«ng t¸c lËp quyÕt to¸n chi ng©n s¸ch, tÝnh ®óng ®¾n, trung thùc cña B¸o c¸o quyÕt to¸n chi ng©n s¸ch. 1.2. Vai trß cña kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· trong cuéc kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng. 1.2.1. B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X∙ lµ bé phËn cÊu thµnh cña B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng. Theo quy ®Þnh cña LuËt NSNN, sau mét n¨m ng©n s¸ch, c¸c cÊp chÝnh 11 quyÒn ®Þa ph−¬ng ®Òu ph¶i lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña cÊp m×nh qu¶n lý vµ tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp d−íi göi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp vµ Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp. B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp x· do kÕ to¸n x· trùc tiÕp lËp, sau khi ®· ®èi chiÕu cã x¸c nhËn cña Kho b¹c nhµ n−íc huyÖn, ®−îc Chñ tÞch UBND x· ký duyÖt, ®−îc göi Héi ®ång nh©n d©n x· xem xÐt phª chuÈn ®ång thêi göi Phßng Tµi chÝnh HuyÖn ®Ó thÈm tra, tæng hîp quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp X· cña c¸c X· trªn ®Þa bµn huyÖn. B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch HuyÖn do Phßng Tµi chÝnh huyÖn trùc tiÕp lËp phÇn thu chi ng©n s¸ch do cÊp huyÖn qu¶n lý vµ tæng hîp phÇn thu chi ng©n s¸ch cÊp x· cña tÊt c¶ c¸c x· trong huyÖn, b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch HuyÖn sau khi ®· ®èi chiÕu, cã Kho b¹c Nhµ n−íc HuyÖn x¸c nhËn vµ ®−îc UBND huyÖn ký duyÖt, ®−îc göi H§ND HuyÖn xem xÐt phª chuÈn ®ång thêi göi Së Tµi chÝnh ®Ó thÈm tra vµ tæng hîp quyÕt to¸n ng©n s¸ch c¸c huyÖn (cÊp huyÖn vµ cÊp x·) trªn ®Þa bµn tØnh. B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng do Së Tµi chÝnh lËp phÇn thu chi do cÊp tØnh trùc tiÕp qu¶n lý vµ tæng hîp phÇn thu chi ng©n s¸ch cña c¸c huyÖn trong tØnh B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng sau khi ®· ®èi chiÕu cã x¸c nhËn cña Kho b¹c nhµ n−íc tØnh vµ ®−îc UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW ký duyÖt, ®−îc göi H§ND tØnh ®Ó xem xÐt phª chuÈn ®ång thêi göi Bé Tµi chÝnh ®Ó tæng hîp quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ n−íc (phÇn thu chi ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng). Nh− vËy b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· lµ bé phËn cÊu thµnh B¸o c¸o QuyÕt to¸n ng©n s¸ch §Þa ph−¬ng. NS§P lµ tæng hîp cña 3 cÊp ng©n s¸ch TØnh, HuyÖn, X·. TÝnh ®óng ®¾n, trung thùc cña B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· sÏ gãp phÇn ®¶m b¶o tÝnh ®óng ®¾n, trung thùc cña B¸o c¸o quyÕt to¸n NS§P. 1.2.2. Vai trß cña kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp huyÖn vµ cÊp x∙. KiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch huyÖn (cÊp huyÖn vµ cÊp x·) lµ mét cuéc kiÓm to¸n thµnh phÇn n»m trong cuéc kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng. Do quy m« ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng t−¬ng ®èi lín, ph¹m vi 12 réng, cã liªn quan tíi nhiÒu cÊp vµ nhiÒu ngµnh kh¸c nhau cña ®Þa ph−¬ng, ®Ó thuËn tiÖn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kiÓm to¸n, mét cuéc kiÓm to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng th−êng ®−îc chia thµnh c¸c cuéc kiÓm to¸n thµnh phÇn nh− sau: - KiÓm to¸n t¹i c¸c c¬ quan tµi chÝnh tæng hîp cña ®Þa ph−¬ng. + KiÓm to¸n t¹i Së Tµi chÝnh. + KiÓm to¸n t¹i Kho b¹c Nhµ n−íc tØnh. + KiÓm to¸n t¹i Côc thuÕ tØnh. + KiÓm to¸n t¹i Côc H¶i quan. + KiÓm to¸n t¹i Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t−. - KiÓm to¸n chi tiÕt t¹i c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý sö dông ng©n s¸ch cÊp TØnh: + Mét sè Ban qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− XDCB (KiÓm to¸n chi tiÕt chi §T XDCB). + Mét sè ®¬n vÞ dù to¸n cÊp TØnh (KiÓm to¸n chi tiÕt chi th−êng xuyªn). - KiÓm to¸n chi tiÕt viÖc chÊp hµnh nghÜa vô thu nép ng©n s¸ch t¹i mét sè doanh nghiÖp nhµ n−íc trªn ®Þa bµn. - KiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña c¸c huyÖn thuéc tØnh, trong ®ã cã kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp x·. * Trong kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch huyÖn ®−îc thùc hiÖn t¹i c¸c ®¬n vÞ: - KiÓm to¸n t¹i c¸c c¬ quan tµi chÝnh tæng hîp cña huyÖn: + Phßng tµi chÝnh huyÖn. + Kho b¹c nhµ n−íc huyÖn. + Chi Côc thuÕ. - KiÓm to¸n chi tiÕt t¹i c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch cÊp huyÖn. 13 + KiÓm to¸n chi tiÕt chi ®Çu t− XDCB. + Mét sè ®¬n vÞ dù to¸n cÊp HuyÖn. * Môc tiªu cña kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch huyÖn lµ x¸c ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n, trung thùc, cña b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®· ®−îc ®Þa ph−¬ng lËp, th«ng qua viÖc kiÓm tra c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh qu¶n lý ng©n s¸ch: LËp ChÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch, cô thÓ lµ: - §¸nh gi¸ c«ng t¸c lËp vµ giao dù to¸n: + §èi víi dù to¸n thu ng©n s¸ch: KiÓm to¸n viÖc tu©n thñ quy tr×nh lËp vµ giao dù to¸n, c¸c c¨n cø sö dông cho viÖc lËp dù to¸n cã phï hîp hay kh«ng? Xem xÐt tÝnh bao qu¸t vµ dù to¸n thu cã s¸t víi thùc tÕ kh¶ n¨ng nguån thu do ®Þa ph−¬ng qu¶n lý hay kh«ng? Dù to¸n thu do ®Þa ph−¬ng lËp cã thùc sù trë thµnh c¨n cø v÷ng ch¾c cho viÖc giao dù to¸n thu cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn hay kh«ng? NhÊt lµ viÖc dù to¸n thu ®· t¸c ®éng nh− thÕ nµo ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý thu ng©n s¸ch cña c¬ quan qu¶n lý thu. + §èi víi dù to¸n chi ng©n s¸ch: KiÓm tra tÝnh c©n ®èi gi÷a nguån thu vµ nhiÖm vô chi cña dù to¸n, tÝnh c©n ®èi hîp lý trong ph©n bæ dù to¸n cho c¸c lÜnh vùc, c¸c ®¬n vÞ, nhÊt lµ viÖc thùc hiÖn c¸c chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n−íc vµ cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ®Þa ph−¬ng theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch. - KiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc chÊp hµnh dù to¸n thu – chi ng©n s¸ch. + KÕt qu¶ thùc hiÖn dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch chØ ra c¸c nguyªn nh©n t¨ng gi¶m gi÷a c¸c sè thùc hiÖn vµ sè dù to¸n, gi÷a sè thùc hiÖn n¨m nay so víi n¨m tr−íc, nhÊt lµ c¸c chØ tiªu cã sù t¨ng gi¶m lín. + Th«ng qua c¸c b»ng chøng thu thËp, ®¸nh gi¸ viÖc tu©n thñ c¸c LuËt, chÝnh s¸ch chÕ ®é cña Nhµ n−íc trong qu¶n lý thu chi ng©n s¸ch ®èi víi c¸c cÊp ®iÒu hµnh, c¸c c¬ quan qu¶n lý ng©n s¸ch vµ c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch. - X¸c ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n, trung thùc, hîp ph¸p cña b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng. 14 - Th«ng qua kiÓm to¸n, ph¸t hiÖn nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch cßn bÊt cËp ch−a phï hîp víi thùc tÕ, ®−a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt th¸o gì víi c¸c cÊp cã thÈm quyÒn. * Víi môc tiªu vµ néi dung cña kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· tr×nh bµy trªn ®©y cho thÊy vai trß quan träng cña kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X·. Mét mÆt víi kÕt qu¶ kiÓm to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· sÏ n©ng cao kÕt qu¶ vµ tÝnh toµn diÖn cña B¸o c¸o kiÓm to¸n NS§P: Nh−ng mÆt kh¸c quan träng h¬n, qua kiÓm to¸n sÏ cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng vµo viÖc cñng cè, chÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ng©n s¸ch, tiÒn vµ tµi s¶n Nhµ n−íc cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch. Biªn b¶n kiÓm to¸n sau khi th«ng qua sÏ lµ mét trong nh÷ng c¨n cø quan träng ®Ó H§ND thùc hiÖn phª duyÖt dù to¸n, ph©n bæ ng©n s¸ch, thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ xem xÐt phª chuÈn quyÕt to¸n ng©n s¸ch. 1.3. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng khi øng dông quy tr×nh kiÓm to¸n ng©n s¸ch vµo kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp huyÖn, cÊp x·. 1.3.1. C¸c nh©n tè kh¸ch quan. - B¶n th©n Quy tr×nh kiÓm to¸n ng©n s¸ch ®−îc x©y dùng tr−íc hÕt lµ ®Ó ¸p dông cho c¸c cuéc kiÓm to¸n tæng quyÕt to¸n NSNN, vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc TW. Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· bªn c¹nh nh÷ng ®iÓm gièng nh−ng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt so víi NS cÊp tØnh, v× vËy trong qu¸ tr×nh øng dông ph¶i cã sù vËn dông cho phï hîp. - Sù ra ®êi, thay ®æi, bæ sung c¸c LuËt, c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông tµi chÝnh, ng©n s¸ch. Mét trong nh÷ng néi dung cña kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch nãi chung còng nh− c«ng t¸c kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp huyÖn, cÊp x· nãi riªng lµ kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c LuËt, c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é cña nhµ n−íc. §Êt n−íc ta ®ang trong giai ®o¹n qu¸ ®é x©y dùng nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN. C«ng t¸c x©y dùng, ban 15
- Xem thêm -