Tài liệu Ứng dụng công nghệ thông tin biên soạn một số ebook hóa học

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 129 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Tham gia: 29/07/2015

Mô tả:

tài: ng d ng công ngh tin h c biên so n m t s e-book hóa h c – Mã s : CS.2012.19.29 GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG IH CS PH M TP.HCM  BÁO CÁO T NG K T TÀI KHOA H C VÀ CÔNG NGH C P TR NG NG D NG CÔNG NGH TIN H C BIÊN SO N M T S EBOOK HÓA H C Mã s : CS.2012.19.29 Ch nhi m tài: Ths Lê V n ng TP. H Chí Minh _ Tháng 4 n m 2013 tài khoa h c và công ngh câp tr ng Ch nhi m tài: Ths Lê V n ng tài: ng d ng công ngh tin h c biên so n m t s e-book hóa h c – Mã s : CS.2012.19.29 GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG IH CS PH M TP.HCM  BÁO CÁO T NG K T TÀI KHOA H C VÀ CÔNG NGH C P TR NG NG D NG CÔNG NGH TIN H C BI N SO N M T S EBOOK HÓA H C Mã s : CS.2012.19.29 Xác nh n c a c quan ch trì (ký, h tên, óng d u) tài Ch nhi m tài (ký, h tên) Lê V n ng TP. H Chí Minh _ Tháng 4 n m 2013 tài khoa h c và công ngh câp tr ng Ch nhi m tài: Ths Lê V n ng tài: ng d ng công ngh tin h c biên so n m t s e-book hóa h c – Mã s : CS.2012.19.29 DANH SÁCH NH NG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN C U Gi ng viên: Ths Lê V n ng_Ch nhi m TÀI tài Các sinh viên khoa Hóa HSP TP.HCM g m có: 1. Ph m c Anh 2. Nguyễn Thi Phương Thảo 3. Phan Thị Kim Tuyền tài khoa h c và công ngh câp tr ng - Trang 1 - Ch nhi m tài: Ths Lê V n ng tài: ng d ng công ngh tin h c biên so n m t s e-book hóa h c – Mã s : CS.2012.19.29 CL C Danh sách nh ng thành viên tham gia nghiên c u tài Tóm t t k t qu nghiên c u tài khoa h c và công ngh c p tr ng Summary Ph n I. M u 1. Tính c p thi t c a tài 2. M c tiêu c a tài 3. Cách ti p c n tài 4. Ph ng pháp nghiên c u 5. Ph m vi nghiên c u 6. N i dung nghiên c u Ph n II. N i dung và k t qu nghiên c u c a tài Ch ng 1. Gi i thi u các ph n m m ng d ng biên so n ebook hóa h c 1.1. Adobe Acrobat pro 9 extended 1.1.1. Gi i thi u ph n m m Adobe Acrobat 9 Pro 1.1.2. Các tính n ng c a ph n m m Adobe Acrobat 9 Pro Extended 1.1.2.1. Kh i ng ph n m m Adobe Acrobat 9 Pro Extended 2.1.2.2. Gi i thi u các thanh menu c a ph n m m Adobe Acrobat 9 Pro 1.1.2.3. Gi i thi u các thanh công c c a ph n m m Adobe Acrobat 9 Pro 1.1.2.4. S d ng ph n m m Adobe Acrobat 9 Pro Extended t o ebook 1.2. Adobe Reader 9.3 1.3. M t s ph n m m h tr 1.3.1. Microsoft Office Word 2007 1.3.2. Ulead Video Studio 11 1.3.3. Snagit 8.0 1.3.4. MathType 6.7 1.3.5. Chemwindow 6.0 Ch ng 2. K t qu nghiên c u c a tài 2.1. Ebook th c hành hóa h u c 2.2. Ebook giáo khoa hóa h c 11 nâng cao 2.3. Ebook h ng d n gi i thi tr c nghi m hóa h c vào các trường i h c Cao ng 1 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 11 11 11 17 21 27 28 28 32 35 42 43 44 44 48 52 55 Ph n III. K t lu n và xu t 1. K t lu n 55 2. xu t 55 56 Tài li u tham kh o 58 Ph l c 1. B n sao h p ng tri n khai th c hi n tài khoa h c và công ngh c p 58 tr ng n m 2012 2. B n sao phân b kinh phí tài khoa h c và công ngh c p tr ng 2012 60 3. B n sao thuy t minh tài khoa h c và công ngh c p tr ng n m 2012 ã 61 c phê duy t 4. B n sao bài báo ng trên T p C hí Khoa H c - Tr ng HSP 67 TP.HCM_S 43(77)_tháng 02-2013. tài khoa h c và công ngh câp tr ng - Trang 2 - Ch nhi m tài: Ths Lê V n ng tài: ng d ng công ngh tin h c biên so n m t s e-book hóa h c – Mã s : CS.2012.19.29 TÓM T T K T QU NGHIÊN C U TÀI KHOA H C VÀ CÔNG NGH C P TR tài: ng d ng công ngh tin h c Tên NG biên so n m t s ebook hóa h c. Mã s : CS.2012.19.29. tài: Ths Lê V n Ch nhi m ng. Tel: 0919499800 E-mail: danglv@hcmup.edu.vn ho c vandang_dhsp@yahoo.com tài : Tr quan ch trì ng i h c S ph m Tp.HCM quan và cá nhân ph i h p th c hi n : Th i gian th c hi n: T 4/2012 n 4/2013. 1. M c tiêu: o ra các s n ph m tin h c THPT, h c t p c a sinh viên ph ph c v gi ng d y c a gi ng viên i h c, giáo viên i h c s ph m và h c t p c a h c sinh THPT nh m ng pháp gi ng d y và h c, nâng cao n ng l c nghiên c u khoa h c trong tr ó nâng cao ch t l ng im i i h c, ng giáo d c. 2. N i dung chính: d ng các ph n m m tin h c (Acrobe Arobat 9.0, Chemwindow 6.0, Ulead Studio 1.0, Word 2007, So lid Converter PDF 3 .0, mathtype, …) t o ra c 3 “cu n sách n ” eboo k hóa h c g m: Ebook th c hành hóa hóa h c h u c , ebook hóa h c l p 11 nâng cao và ebook h ng d n gi i 3. K t qu chính * V khoa h c: t thi tr c nghi m vào các tr o ra c s n ph m là 1 *V ng d n gi i ng 1,98 GB. ng 934 MB thi tr c nghi m hóa học vào các tr ng i h c và Cao ng 22,4 MB. ng d ng: Ebook th c hành hóa hóa h c h u c dùng làm tài li u gi ng d y c a gi ng viên và h c t p c a sinh viên s ph m hóa p 11 nân g cao v à ebook h và Cao *V ng. a DVD chứa 3 ebook hóa học: - Ebook Giáo khoa hóa h c l p 11 nâng cao có dung l đẳng có dung l i h c và Cao c (khoa h c, ng d ng, ào t o, kinh t -xã h i): - Ebook Th c hành hóa học h u c có dung l - Ebook H ng thi tr c nghi m hóa học vào các tr ng ih c ng làm tài li u gi ng d y c a giáo viên và h c t p c a h c sinh THPT. ào t o: ãh * V kinh t -xã h i: TP.HCM ng d n gi i th c hành hóa h u c ; ebook giáo khoa hóa h c ng d n c 3 sinh viên n m th 4 làm lu n v n t t nghi p. a các s n ph m nghiê n c u vào th vi n trên m ng internet n t c a tr chia s tài li u tham kh o cho m i ng tài khoa h c và công ngh câp tr ng - Trang 3 - Ch ng HSP i. nhi m tài: Ths Lê V n ng tài: ng d ng công ngh tin h c biên so n m t s e-book hóa h c – Mã s : CS.2012.19.29 SUMMARY Project Title: The application of information technology to compile some chemistry ebook. Code number: CS.2012.19.29. Coordinator: Mas Le Van Dang. Tel: 0919499800. E-mail: danglv@hcmup.edu.vn Implementing Institution: University of Pedagogy Ho Chi Minh City Cooperating Institution(s) Duration: From 4/2012 to 4/2013. 1. Objectives: Create information products to serve the teaching of university teachers, high school teachers, colleg e students learning pedagogy and learning of high school students for innovative metho ds of teachin g and l earning, i mprove sci entific re search capacity in universities, thereby improving the quality of education. 2. Ma in c ontent: Using computer so ftware (Acrobe Arob at 9.0, Chemwi ndow 6.0, Ul ead Studio 1.0, W ord 2007, Solid Converter PDF 3 .0, MathType, …) to create 3 "ebook" ebook chemistry of: Ebook practice of organic l earning, ad vanced chemistr y class 11 ebook and ebook instructions of the proposed tests in the universities and colleges. 3. Results obtained (science, application, training, socio-economic): * Create scientific products: Create products is one of the DVD include: - Ebook Practical organic chemistry with a capacity of 1.98 GB. - Ebook advanced grade 11 chemistry textbook with a capacity of 934 MB. - Ebook guide chemistry multiple choice exam at the University and College with a capacity of 22.4 MB. * Application: Ebook practice of the organic chemical u sed as teaching materials of faculty teaching and stu dent l earning activities to pra ctice organic c hemistry; advanced chem istry class 11 ebook and ebook guide the exam tests in the universities and colleges to document the teacher's teaching and learning of high school students. * In terms of training: Tutorial 3 students of the 4th year student doing thesis. * In terms of socio-economic: research products to the electronic l ibrary of th e Teachers' Training University Ho Chi Minh City on the internet to share references to people. tài khoa h c và công ngh câp tr ng - Trang 4 - Ch nhi m tài: Ths Lê V n ng tài: ng d ng công ngh tin h c biên so n m t s e-book hóa h c – Mã s : CS.2012.19.29 PH N I U 1. Tính c p thi t c a tài - Xu t phát t các v n b n ch oc a ng và Nhà n c, nh t là ch th 58-CT/UW c a B C hính Tr ng ày 07 tháng 10 n m 200 1 v vi c y m nh ng d ng CNTT ph c v s nghi p công nghi p hóa và hi n i hóa ã ch rõ tr ng tâm c a ngành giáo d c là ào t o ngu n nhân l c v CNTT và y m nh ng d ng CNTT trong công tác giáo d c và ào t o, ây là nhi m v mà Th t d c giai n 2001 – 2005 thông qua quy t ng Chính ph ã giao cho ngành giáo nh s 81/2001/Q -TTg. - Có ý ngh a khoa h c, t o ra s n ph m m i, có tính sáng t o, áp d ng công ngh tin h c vào gi ng d y hoá h c b c i h c và trung h c ph thông. - Có ý ngh a th c ti n, t o ra s n ph m ng d ng tin h c và công ngh cao nh m áp ng yêu c u giáo d c và ào t o, nghiên c u khoa h c. - Có m c tiêu rõ ràng, có tính kh thi trong nghiên c u, k t qu nghiên c u tài có kh n ng áp d ng vào gi ng d y c a giáo viên và h c t p c a h c sinh nh m im i ph ng pháp gi ng d y và h c t p, t 2. M c tiêu c a ó nâng cao ch t l ng gi ng d y môn hóa h c. tài T o ra các s n ph m tin h c v l nh v c hóa h c có ch t l ng t t ph c v gi ng d y c a giáo viên và h c t p c a h c sinh tr ph thông trung h c, nh m góp ph n i m i ph ng pháp d y và h c, nâng cao n ng l c nghiên c u khoa h c trong tr i h c, t ó nâng cao ch t l 3. Cách ti p c n ng ng s ph m c ng nh tr ng ng giáo d c. tài - c tham kh o sách trong n - c tham k h o và khai thác cá c t hông tin trong các Website trên m ng internet nh ng v n c và ngoài n c v các v n nghiên c u. nghiên c u. - S d ng thành th o các thi t b và ph n m m tin h c: • Máy tính sách tay có c u hình m nh: t c b nh memory t 1 GB n 2 GB/ Ram, dung l x lý t 1,60 GHZ ng c ng t 160 GB n 2,00 GHZ, n 250 GB / HDD, ghi CD-DVD. tài khoa h c và công ngh câp tr ng - Trang 5 - Ch nhi m tài: Ths Lê V n ng tài: ng d ng công ngh tin h c biên so n m t s e-book hóa h c – Mã s : CS.2012.19.29 • Máy quay phim k thu t s hi u Canon 7.1 • Thi t b ghi âm & l ng ti ng. • Ph n m m Adobe Acrobat 9 Pro Extended • Ph n m m microsoft office word 2003. • Ph n m m MathType v5.2. • Ph n m m ChemWin.6.0. • Ph n m m TechSmith.SnagIt.8.0 • Ph n m m Ulead studio 11.0. • Ph n m m chuy n 4. Ph i file PDF. ng pháp nghiên c u - Làm vi c trên máy vi tinh có c u hình m nh t o ra các s n ph m tin h c có giá tr v l nh v c hóa h c. - Làm vi c trong phòng thí nghi m THPT ti n hành các thí nghi m hóa vô c c a l p 11 ch ng minh các tính ch t hóa h c c tr ng c a m t s h p vô c . - S d ng m t s k t qu nghiên c u khoa h c l n tr c v phim thí nghi m hóa h c h u c ph c v cho nghiên c u khoa h c l n này. - S d ng các ph n m m tin h c trong các l nh v c v n phòng, hoá h c, toán h c, ho , x phim nh, … t o ra các s n ph m tin h c có giá tr . 5. Ph m vi nghiên c u Ph m vi nghiên c u thu c v b môn hó a h c, bao g m ph n th c h ành hoá h c h u c dùng cho sinh viên khoa Hóa tr h c 11 nâng cao và các ng i h c S Ph m, sách giáo khoa hóa thi tr c nghi m hóa h c vào c ác tr ng i h c và Cao ng nh m ph c v h c t p c a h c sinh và giúp giáo v iên gi ng d y t t h n ph n i m i ph ng pháp d y và h c, t ó nâng cao ch t l góp ng d y và h c môn hóa h c. 6. N i dung nghiên c u S d ng các ph n m m tin h c t o ra s n ph m là 3 ebook hóa h c: - Ebook Th c hành hóa hóa h c h u c . - Ebook Giáo khoa hóa h c l p 11 nâng cao. - Ebook H ng d n gi i thi tr c nghi m hóa học vào các tr tài khoa h c và công ngh câp tr ng - Trang 6 - Ch ng i h c và Cao nhi m tài: Ths Lê V n ng ng. tài: ng d ng công ngh tin h c biên so n m t s e-book hóa h c – Mã s : CS.2012.19.29 PH N II I DUNG VÀ K T QU NGHIÊN C U C A CH TÀI NG 1 GI I THI U CÁC PH N M M NG D NG BIÊN SO N EBOOK HÓA H C 1.1. Adobe Acrobat Pro 9 Extended Adobe® Acrobat® 9 Professional Extended là ph n m m cho ta d dàng t o t p tin P DF t các ch ng trình khác d i d ng Plug-ins tích h p trong Mi crosoft Office, Outlook, InternetExplorer, Project, V isio, Access, Publisher, AutoCAD®, Lotus Notes, …. Ngoài ra, ch ng trình còn có th liên k t các tài li u, các b n v v i các n i dung med ia khác v à cho xu t b n d hi u qu trong vi c t i u hóa dung l i d ng PDF. Ch ng t p tin ng tr ình ho t c s p x p theo tr t t xác ng nh. Adobe® Acrobat® 9 Professional Extended là m t ph n m m tiên ti n cho các nhà chuyên nghi p s d ng Adobe PDF an toàn, ch t l ki n t o, k t h p, ki m soát và phân ph át các file ng cao. T p h p các h s i n t trên các trang web, các b n v k thu t và email thành nh ng tài li u PDF áng tin c y ng chia s v i m i i s d ng ph n m m Adobe Reader mi n phí m t cách d dàng. Qu n lý các cách xem v n b n, t ng h p các ph n h i t nhi u ng i xem trong khi ó v n b o v c nh d ng và tính nguyên v n c a tài li u. M r ng các k h n ng chú gi i Reader. Ng i v i b t k ng i s d ng Windows có th thi t k i n ào s d ng Adobe các b i u m u Adobe PDF th ông minh, ch ng h n nh các tính toán và ánh giá d li u, nh m gia t ng chính xác vi c thu th p d li u trong khi ó có th gi m b t chi phí vi c nh p d li u th công và còn r t nhi u tính n ng khác... 1.1.1. Gi i thi u ph n m m Adobe Acrobat 9 Pro Adobe Acrobat 9 g m ba phiên b n là Standard, Pro và Pro Extended. * Cách download ph n m m Ph n m m Adobe Acrobat 9 Pro Extended tài khoa h c và công ngh câp tr ng - Trang 7 - c download t i các Ch a ch : nhi m tài: Ths Lê V n ng tài: ng d ng công ngh tin h c biên so n m t s e-book hóa h c – Mã s : CS.2012.19.29 − Adobe Pro: www.adobe.com/go/acrobatpro_trial − Adobe Pro Extended: www.adobe.com/go/acrobatproext_trial Phiên b n m i nh t c a dòn g s n ph m Adobe Acrobat 9 P ro Extended là phiên b n Adobe Acrobat 9.3.2 Pr o E xtended, có th c dow nload tr c ti p trê n www.adobe.com ho c n u máy ã cài s n Adobe Acrobat 9 Pro Extended thì có th t i b n Update c a phiên b n này a ch : http://www.adobe.com t i /support/downloads/thankyou.jsp?ftpID= 4656&fileID= 4353. * M t s tính n ng m i c a Adobe Acrobat 9 Pro Extended T o file PDF − Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended ã tích h p thêm men u Acrobat vào b Microsoft Office 2003, 2007, 2010 nh m giúp ng t nh ng ch − i dùng t o nhanh ng trình nh Word, Excel, PowerPoint, Visio, .... Bên c nh r t nhi u nh d ng tài li u khác, menu File > Create PDF > From file c a Adob e A crobat 9.0 P ro Ext ended c ng h tr Ch nh d ng PDF ng trình h tr chuy n t o file PDF t AutoCAD. i nhanh các d ng tài li u thành PDF t menu chu t ph i c a Windows Explorer b ng l nh Convert to Adobe PDF. − M t s ng Create tính n ng m i h u ích khi cl ick chu t và o bi u t trên thanh công c : + PDF from Clipboard: Cho phép copy nhi u d li u và qu n lý ch t ch thông qu a c a s Clipboard. + PDF from Scann er: Dùng t o file P DF t máy quét. Ngoài ra, Adobe Acrobat 9 còn có tính n ng nh n d ng ch trên hình nh n m trong menu Document > OCR Text Recogniti on > Recognize Text Using OCR.... u l i thành d ng v n b n. + PDF fro m Web page: H tr l y ngu n là m t trang web c n nh p t o thành file PDF. Ch a ch c a trang web mu n chuy n thành PDF và b m Create. i ch ng nhi m tài: Ths Lê V n ng trình t i n i dung t trang web v , sau ó vào menu File > Save As tài khoa h c và công ngh câp tr ng - Trang 8 - Ch l u l i. tài: ng d ng công ngh tin h c biên so n m t s e-book hóa h c – Mã s : CS.2012.19.29 Ghi chú, minh h a trong PDF b ng hình nh, flash, video Sau khi m file PDF c n x lý , tron g giao di n chính c a Ado be Acrobat 9.0 ng Multimedia Pro Extended, chúng ta click chu t vào bi u t . Ch c ng này g m 4 công c : + 3D Tool: chèn các v t th 3D nh d ng *.u3d c a AutoCAD vào n i dung PDF. + Flash Tool: chèn 2 nh d ng fl ash là * swf ho c *flv vào PDF. + Sound: chèn âm thanh vào PDF. + Video Tool: chèn video vào PDF. Cách s d ng: Ch n m t trong b n công c trên, dùng chu t khoanh vùng d u v trí c n chèn it tìm ch n nh d ng file t trên m i it b m vào bi u t Ch ng u có g n s n nút Play ng Save h p tho i hi n ra, b m Browse, ng trong n i dung PDF và ng ng, r i b m OK. ánh i v i flash, âm thanh và video thì trình di n chúng. Khi ã chèn xong, ta l u l i. phiên b n Adob e Ac robat 9.0 P ro Extended ho c phiên b n m i h n thì m i khai thác c file PDF có chèn thêm hình nh, flash, video. Nhúng nhi u nh d ng file vào file PDF N u mu n t o ra m t file PDF ch a nh ng nh d ng file khác trong n i dung (k c file P DF khác) h ay còn g i là PDF Portfolio, ta click chu t vào bi u t Combine > Assemble PDF Portfolio. Tí nh n ng nà y t ng t ph ng ng pháp gi u nh ng d li u quan tr ng vào trong m t file PDF. Trong c a s Editor Portfolio xu t hi n, click chu t vào nút Add F iles và tìm ch n nh ng file mu n add vào file PDF s t o ra (h tr m i nh d ng file). Nút Add Folder cho ta ch n nguyên th m c ch a file, còn nút New Folder dùn g t o ra 1 th m c m i ch a các file n húng trong file PDF này. Ti p ó, ch n ki u hi n th cho t t c file trong m c CHOOSE A LAYOUT là Basic Gird, On an Image, Revolve hay Sliding Row. Ph n ADD WELCOME & HEADER giúp ta chèn hình nh, Flash v à Text vào trang chào m ng c a file PDF ích. M i thao tác khá d dàng, ta ch vi c click chu t tài khoa h c và công ngh câp tr ng - Trang 9 - Ch nhi m tài: Ths Lê V n ng tài: ng d ng công ngh tin h c vào bi u t ng t biên so n m t s e-book hóa h c – Mã s : CS.2012.19.29 ng ng và tìm ch n file c n chèn vào là xong. T i ph n PUBLISH, ta l u l i file PDF ho c g i qua email cho b n bè. Ch phiên b n Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended ho c phiên b n m i h n m i m c file PDF d ng Portfolio. B o m t file PDF Mã hoá file PDF là m t trong nh ng tính n ng m i c a Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended. ng Secure b o m t m t t p tin PDF: m t p tin, click chu t vào bi u t > Encrypt with PassWord r i ch n Yes. Trong ph n Compatibility, xá c nh phiên b n Acrobat có th m c file PDF s mã h óa n ày (nên ch n Acrobat 7.0 o r later). Ti p ó ánh d u vào m c Require a passWord to open the docment, r i nh p m t kh u ch ng m file v ào h p tr ng phía d i. T ng t , ánh d u m c Restrict editing an d p rinting o f the document r i nh p m t kh u ch ng ch nh s a và in file PDF. Sau cùng, b m OK, nh p l i m t kh u m file và b m OK 2 l n; nh p l i m t kh u ch ng ch nh s a và in file r i b m OK hai l n n a là hoàn t t. u gi , chia s file PDF thông qua d ch v Acrobat.com Menu hi n ra khi ta click chu t vào bi u t ng Collaborate g m các l nh áng chú ý nh : − Upload Documents to Acrobat.com: T i fi le PDF ang m lê n server c a Acrobat.com − Share Documents on Acrobat.com: Chia s file PDF v i c ng ng ng i dùng d ch v Acrobat.com − Create BuzzWord Document: Liên k t nh anh n ng d ng t o v n b n tr c tuy n c a Acrobat.com − Send & Collaborate Live: G i file PDF cho ng − Share M y Screen: Chia s màn hì nh ang là m vi c b ng ng d ng Adobe i quan tâm. CONNECTNOW. T t c tính n ng u. u ph i th c hi n thông qua tài k ho n Adobe ã c bi t h n, tr ong b cà i t A dobe Acrobat 9. 0 Pr o Ext ended còn t ích h p thêm 2 thành ph n áng giá khá c là Adobe LiveCycle 9 (k t h p các tài khoa h c và công ngh câp tr ng ký t lúc ng - Trang 10 - Ch nh d ng i n nhi m tài: Ths Lê V n ng tài: ng d ng công ngh tin h c biên so n m t s e-book hóa h c – Mã s : CS.2012.19.29 t , qu n lý ti n trình kinh doanh, b o m t và v n b n) và Acrobat Distiller 9 (công c h tr c l c cho vi c k t thúc giai o n thi t k c a ng i làm ch b n). 1.1.2. Các tính n ng c a ph n m m Adobe Acrobat 9 Pro Extended 1.1.2.1. Kh i ng ph n m m Adobe Acrobat 9 Pro Extended  Cách 1: Double click vào icon  Cách 2: Start/All Programs/Adobe Acrobat 9 Pro Extended Sau ó s xu t hi n c a s làm vi c c a ch ng trình Thanh menu Thanh công c M cl c 2.1.2.2 Gi i thi u các thanh menu c a ph n m m Adobe Acrobat 9 Pro File − Open…: M m t file pdf ã l u. − Organizer: M c a s hi n th danh sách các file PDF ã m ra. − Create PDF Portfolio: T o file PDF Porfolio (là m t d ng file PDF trong ó có ch a các file v i nh d ng khác). − Modify PDF Portfolio: Ch nh s a file PDF Porfolio. − Create PDF: T o file PDF m i, g m: tài khoa h c và công ngh câp tr ng - Trang 11 - Ch nhi m tài: Ths Lê V n ng tài: ng d ng công ngh tin h c biên so n m t s e-book hóa h c – Mã s : CS.2012.19.29 + From File…: T o file PDF t các file khác. + From Sanner: T o file PDF t máy chi u. + From Web Page…: T o file PDF t trang web + From Clipboard: T o file P DF t clipboard (b nh t m khi ta copy hay cut m t it ng). + From 3D Capture…: T o file PD F t f ile AutoCAD. + From Blank Page: M m t trang m i t o file PDF. + Assemble PDF Porfolio…: T o file m i t file PDF Porfolio. + Merge file s into a S ingle P DF…: K t h p nh i u file khá c nhau thành m t f ile PDF. + Batch Create Multiple Files…: K t h p nhi u file d ocument (v n b n Word ) thành m t file PDF. − Combine: K t h p các file khác nhau thành m t file PDF. − Collaborate: Các ng d ng online c a Adobe Acrobat. − Save: L u file ang làm vi c. − Save As: L u file d − Save as Certified Document: L u file d − Export: Xu t file PDF sang − Attach to Email: ính kèm vào email. − Revert: Quay tr l i tr ng thái l n save cu i (t − Close: óng file ang làm vi c. − Properties…: Trình bày các thu c tính c a file PDF ang làm vi c. − Print Setup…: − Print…: Cài − History: Danh sách các file PDF ã m . − Exit: Thoát kh i ch i m t tên khác. i d ng ã ng kí b n quy n. nh d ng khác. ng t ch c n ng Undo). nh d ng trang in. t các thông s khi in. ng trình. Edit − Undo: H y l nh v a th c hi n. − Redo: L y l i l nh v a h y. tài khoa h c và công ngh câp tr ng - Trang 12 - Ch nhi m tài: Ths Lê V n ng tài: ng d ng công ngh tin h c biên so n m t s e-book hóa h c – Mã s : CS.2012.19.29 − Cut: C t − Copy: Sao chép it − Paste: Dán ng t clipboard vào vùng làm vi c. − Delete: Xóa − Copy File to Clipboard: Sao chép file vào clipboard. − Select All: Ch n t t c các − Desselect All: B ch n t t c các − Check Spelling: Ki m tra l i chính t . − Look Up Selected Wo rd…: Tra ngh a c a t it ng, lúc này it it it ng c l u vào clipboard (b nh t m). ng và l u vào clipboard. ng. it ng. it ng. c ch n trên trang www.dictionary.com. Cách khác: bôi en t , right click > Look Up − Find: Tìm ki m m t t trong file PDF ang làm vi c. web . khung Find, gõ t c n tìm ki m > enter. − Search: Tìm ki m trong các tài li u khác ã l u trong b nh c a máy tính. − Search Re sults: Có các tù y ch n Next Result (k t qu tìm k ti p), Previous Result (k t qu tì m tr c), Next Document (k t qu tìm k t ti p Previous Document (k t qu tìm tr − c tài li u k hác), tài li u khác). Preferences…: Thi t l p các thông s cho ch ng trình. View − Go To: Di chuy n n + First Page: Trang u tiên. + Previous Page: Trang tr c. + Next Page: Trang k ti p. + Last Page: Trang cu i cùng. + Page : Ch n trang c n − Zoom: Phóng to hay thu nh trang tài li u. − Page Display: Cách hi n th trang làm vi c, g m: tài khoa h c và công ngh câp tr ng - Trang 13 - Ch n nhi m tài: Ths Lê V n ng tài: ng d ng công ngh tin h c biên so n m t s e-book hóa h c – Mã s : CS.2012.19.29 + Single Page: Ch hi n th m t trang. + Single Page Continuos: Hi n th m t trang nh ng n i ti p nhau. + Two-Up: Hi n th hai trang cùng lúc. + Two-Up Continuou s: Hi n th hai trang cùng lúc n i ti p nhau. − Rotate View: Quay trang ang làm vi c, bao g m Clockwise (quay d c trang tài li u), Counterclockwise (quay ngang trang tài li u). − Reading Mode: Chuy n sang ch c c tài li u, lúc này t t c các thanh công u n, ch còn thanh menu, thanh cu n và tài li u. − Full Screen Mode: Chuy n sang ch − Menu Bar: n / Hi n th thanh menu. − Toolbars: Hi n th các thanh công c . − Navigation Panels: Hi n th các c a s panel bên trái màn hình làm vi c. − Grid: n/ Hi n th − Snap to Grid: S p x p th ng hàng c ác toàn màn hình, lúc này ch còn tài li u. ng k ô trong vùng làm vi c. it ng v i ng k ô c a ch ng trình. − Rulers: Hi n th th − Automatically Scroll: ck . ng di chuy n trang tài li u theo chi u d c. Document − Header & Footer: Thêm, ch nh s a Header và Footer. − Backgroud: Thêm, ch nh s a background (n n) c a trang tài li u. − Watermark: Thêm text vào trang tài li u. − Insert Pages: Chèn thêm trang m i vào trang tài li u. − Extract Pages…: Giãn trang tài li u. − Replace Pages…: Thay th trang tài li u b ng m t trang khác. − Delete Pages…: Xóa trang tài li u. − Split Document…: Chia tài nhi u thành nhi u ph n nh . − Rotate Pages…: Quay trang tài li u. − Scan to PDF: Chuy n tài li u t máy quét thành file PDF. tài khoa h c và công ngh câp tr ng - Trang 14 - Ch nhi m tài: Ths Lê V n ng tài: ng d ng công ngh tin h c biên so n m t s e-book hóa h c – Mã s : CS.2012.19.29 − Optimized Scanned PDF: Ch nh s a file PDF − Reduce File Size…: Thu nh kích th − Add Bookmark: Thêm m c l c. − Attach a File…: ính kèm file. c t o t máy quét. c file PDF. Comments (l i bình lu n, chú thích) − Add st icky note: Thêm chú t hích cho tra ng tà i li u: di chuy n n v trí c n chèn note, r i gõ n i dung chú thích vào h p tho i bên c nh, sau ó óng h p tho i. N u tr chu t vào sticky note s hi n lên n i dung chú thích. − Show comment & markup toolbar: Hi n th thanh công c comment. − Show comments list: Hi n th danh sách t t c các comment trong c a s phía i trang tài li u. − Comment view: Ch n l a ki u hi n th cho các comment. − Comment and markup tools: G m các công c trên thanh toolbar comment & markup. − Attach for email review…: Chuy n tài li u − Send fo r shared r eview…: (ng xem b ng email. a tài li u lê n tran g w eb c a adob e chia s i s d ng ph i có tài kho n trên trang web adobe). − Enable for commenting and analysis in adobe reader…: M h p tho i Save As. − Summarize comments…: Tóm t t các comment c a trang tài li u, lúc này xu t hi n m t file PDF m i Summary of Comments on Microsoft Word. − Print with comments summary…: In file Summary of Comments on Microsoft Word. − Import comments…: Chèn comment t m t file khác. Forms G m các l nh dùng t o, ch nh s a form (m u có s n) c a file PDF. Tools tài khoa h c và công ngh câp tr ng - Trang 15 - Ch nhi m tài: Ths Lê V n ng tài: ng d ng công ngh tin h c biên so n m t s e-book hóa h c – Mã s : CS.2012.19.29 M i l a ch n t ng ng v i m t thanh toolbar. Ch c n ng Custome Toolbars g m các tùy ch n ch n hi n th các thanh công c c n thi t. Advanced Menu này g m nhi u tính n ng nâng cao, nh ng áng l u ý nh t là tính n ng Security, bi u t ng tr ên t hanh côn g c . Trong ây, ta c n l u ý ch c ng 2 Encrypt with PassWord (khóa b ng m t mã). Ban không th cài m t mã c. Ch u ch c n ng này b n, ta ng trình yêu c u ph i l u tài li u hi n hành th êm m t b n sao (copy), r i sau ó cài m t mã trên file copy này. Cách cài passWord cho file PDF: − M file c n cài m t mã. − Vào menu File > Save a Copy… Hi n ra h p tho i ch n Save a Copy, r i ch n i l u file, ch n save. − M b n sao (file copy v a m i t o). Ch n Advaced > Security > Encrypt with PassWord ch n Yes. Lúc này hi n ra h p tho i: + Compatibility (kh n ng t c file này. thu n ti n, th tài khoa h c và công ngh câp tr ng thích): Ch n phiên b n c a ph n m m có t h m ng ch n Acrobat 7.0 and later. ng - Trang 16 - Ch nhi m tài: Ths Lê V n ng tài: ng d ng công ngh tin h c biên so n m t s e-book hóa h c – Mã s : CS.2012.19.29 + Select Document Components to Encrypt: Ch n các thành ph n c a file PDF mu n khóa. Th ng ch n Encrypt all document contents (khóa toàn b n i dung c a t ài li u). + Require a password to op en the doc ument (yêu c u m t mã ch n m c này, thì ng mã vào khung bên d m tài li u): N u i xem c n nh p m t mã khi mu n m tài li u. Sau ó nh p m t i. + Permissions > Restrict editing and p rinting o f the document. A password will b e required in ord er to change these p ermission sett ings (yêu c u m t mã hay in tài li u): Ch n m c này thì ng i xem có th m c h nh s a c tài li u nh ng không th ch nh s a hay in tài li u. So sánh v i tính n ng Secure c a Microsoft Office Wo rd: Khi khóa file DOC b ng Word thì ch ng trình yêu c u m t mã m file. Còn v i Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended, ch ng trình không yêu c u m t mã khi m file PDF (n u không ch n Require a password to open the document), do ó có th xem file PDF nh ng không th ch nh s a. Tuy nhiên, hi n na y có nhi u ph n m m b k hóa f ile P DF cho ph ép ng i dùng ch nh s a file PDF mà không yêu c u m t mã. Adobe Acrobat 9 Pro Extended là m t b ph n m m h tr t o và ch nh s a các file nh d ng PDF. c l c cho vi c ây là công c m nh m g m nhi u tính ng, nh ng trong gi i h n cho phép ch có th gi i thi u m t s tính n ng c b n, thông d ng c a ph n m m này. 1.1.2.3. Gi i thi u các thanh công c c a ph n m m Adobe Acrobat 9 Pro Vào menu View > Toolbars r i ch n các thanh côn g c c n hi n th . D i ây ch gi i thi u m t vài thanh công c thông d ng. Khi tr chu t vào bi u t ng trên thanh công c thì s xu t hi n ch d n cách dùng ch c n ng ó. Advanced editing G m các công c nâng cao dùng tài khoa h c và công ngh câp tr ng - ch nh s a tr c ti p trên file PDF g c. Trang 17 - Ch nhi m tài: Ths Lê V n ng tài: ng d ng công ngh tin h c biên so n m t s e-book hóa h c – Mã s : CS.2012.19.29 Select Object: Ch n các it ng Extended. N u c n ch nh s a it ng thì double click vào c t o t ph n m m Adobe Acrobat 9.0 Pro Button: Bôi en m t vùng làm vi c Link: Thi t l p it ng d n liên k t t i v trí c a m t TouchUp Text: Ch nh s a s a nh ng l i chèn thêm it it ng r i ch nh s a. ng khác. it ng ã ch n. ng là text (ch ) trên tài li u (ch có t h ch nh n gi n). TouchUp Reading Order: Ch nh s a l i h th ng trên file PDF. TouchUp Object: Ch nh s a it ng là image (hình nh), object (v t th ) trong file PDF. Analysis: G m các công c phân tích các thông tin trên tài li u Comment & Markup G m các công c dùng bình lu n, ghi chú, ánh d u trên file PDF. Sticky Note: Thêm ghi chú v ào tà i li u, ta ch n v trí c n t ghi chú, r i nh p n i dung vào h p tho i m i xu t hi n. Text Edits: Công c ch nh s a text (v n b n). Stamp: Dán tem vào tài li u. Highlight Text: ánh d u m t n text. Attach a File as a Comment: Chèn m t file làm l i bình lu n. Record Audio Comment: Ghi âm m t file làm l i bình lu n. Text Box: V textbox. tài khoa h c và công ngh câp tr ng - Trang 18 - Ch nhi m tài: Ths Lê V n ng
- Xem thêm -