Tài liệu ứng dụng cntt trong dạy học môn công nghệ lớp 12 trong trường thpt số 2 tp lào cai

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI Trường THPT số 2 TP Lào Cai ====== * * * ====== SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI : " Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn công nghệ lớp 12 trong trường THPT số 2 TP Lào Cai ” Họ tên : Lương Văn Thắng Đơn vi : Tổ vật lý – Công nghê Trường THPT số 2 TP Lào Cai Năm học : 2013 – 2014 Phần 1 ĐẶTVẤN ĐỀ I – LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Môn công nghệ là một phân môn có số giờ thực hành tương đối nhiều và nó cũng là phân môn phụ trợ cho các môn học chính . Tư tưởng suy nghĩ của học sinh chỉ tập chung vào các môn chính để thi vào các trường đại học . Còn học môn công nghệ chỉ là để hoàn thành chương trình và đủ điểm để dự thi tốt nghiệp . Cho nên việc giảng dạy môn này thực sự là khó khăn khi lên lớp nếu giáo viên quản lý lớp không tốt và không đổi mới phơng pháp khi giảng dạy . Trong chương trình có rất nhiều bài thực hành gần gũi với thực tế nếu giáo viên không thường xuyên tổ chức các giờ thực hành mà lại tăng việc dạy lý thuyết thì các em thực sự là chán học môn này . Vì lẽ đó trong quá trình giảng dạy môn công nghệ tuy kinh nghiệm chưa có nhiều nhưng tôi mạnh dạn đưa ra một số ý kiến mang tính đổi mới phương pháp giảng dạy sao cho khi dạy học môn công nghệ học sinh sẽ hứng thú hơn và tích cực hơn , Với tiêu đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn công nghệ lớp 12 trong trường THPT số 2 TP Lào Cai ” Ý kiến của tôi đưa ra tuy chưa được sâu sắc nhưng cũng phần nào nói nên đợc những vấn đề cần khắc phục và cần vận dụng trong quá trình giảng dạy môn công nghệ . Mong các đồng chí đồng nghiệp tham gia góp ý kiến xây dựng cho bài sáng kiến kinh nghiệm của tôi được chọn vẹn hơn . Tôi xin chân thành cảm ơn ! II- NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI : 1 Qua giảng dạy nhiều năm ở lớp 12 cho thấy để học sinh hiểu rõ công dụng, ứng dụng của linh kiên bán dẫn đối với từng lĩnh vực thì ta phải giúp các em tìm hiểu và nghiên cứu thêm các nội dung sau: 1- Khái niêm về linh kiên bán dẫn. 2- Các phần tử bán dẫn. 3- Bài dạy thực nghiêm 4- Kiểm tra đánh giá học sinh. III- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : Trong quá trình giảng dạy , khi tiếp xúc với học sinh , yêu cầu học sinh phải hiểu các thiết bị điên nào trong thực tế hay phải sử dụng linh kiên bán dẫn . Các em rất lúng túng , sợ sêt khi phải kể tên các thiết bị điên trong gia đình có dùng linh kiên bán dẫn và tại sao phải dùng dùng chúng . Nắm bắt được tình hình đó nên viêc chủ động của người giáo viên phải hướng dẫn chỉ bảo các em nắm bắt kiến thức thực tế chu đáo , cụ thể những yêu cầu như trên trong từng tiết dạy . Sau mỗi bài dạy cần có kiểm tra , đánh giá rút kinh nghiêm . IV- ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU : Học sinh lớp 12 V- THỜI GIAN THỰC HIỆN : Học kỳ I năm học 2013-2014 . 2 PhÇn II C¸c néi dung thùc hiÖn 1. Kh¸i niÖm vÒ chÊt b¸n dÉn 1.1. Kh¸i niÖm ChÊt b¸n dÉn lµ chÊt trung gian gi÷a chÊt dÉn ®iÖn vµ chÊt c¸ch ®iÖn. ChÊt b¸n dÉn thêng gÆp trong kü thuËt lµ GÐcmany (Ge), SilÝc (Si), Indi (In)… 1.2. §Æc ®iÓm cña chÊt b¸n dÉn. - §iÖn trë cña chÊt b¸n dÉn gi¶m khi nhiÖt ®é t¨ng vµ ngîc l¹i. - §iÖn trë cña chÊt b¸n dÉn thay ®æi theo ®é tinh khiÕt cña chÊt b¸n dÉn do ®ã nÕu pha t¹p chÊt vµo trong chÊt b¸n dÉn th× cã thÓ thay ®æi ®îc ®iÖn trë cña chÊt b¸n dÉn. - Gi¸ trÞ ®iÖn trë cña chÊt b¸n dÉn thay ®æi theo cêng ®é cña ¸nh s¸ng chiÕu vµo. 2. C¸c phÇn tö b¸n dÉn 2.1. C¸c chÊt b¸n dÉn th«ng dông. Ge *) ChÊt b¸n dÉn lo¹i P (Positive) (Cßn ®îc gäi lµ b¸n dÉn d¬ng hay b¸n dÉn lç trèng) - NÕu pha vµo tinh thÓ Ge tinh khiÕt 1 lîng nhá In, (chÊt In cã 3 ®iÖn tö ho¸ trÞ líp ngoµi Ge In Ge cïng) th× sÏ t¨ng mËt ®é lç trèng lªn rÊt nhiÒu trong m¹ng tinh thÓ. - Trong m¹ng tinh thÓ Ge - In mçi nguyªn tö Lç trèng cña In liªn kÕt víi 4 nguyªn tö Ge xung quanh Ge In b»ng 3 vßng liªn kÕt, nªn cßn thiÕu 1 ®iÖn tö, §iÖn tö tøc lµ nã ®· d ra 1 lç trèng. VËy lç trèng nµy kh«ng ph¶i do 1 ®iÖn tö t¸ch ra khái vßng liªn M¹ng tinh thÓ Ge - In kÕt mµ do cã sù pha trén cña t¹p chÊt. M¹ng tinh thÓ Ge - As - ChÊt b¸n dÉn cã mËt ®é lç trång nhiÒu h¬n h¼n mËt ®é ®iÖn tö tù do nªn chÊt b¸n dÉn nµy gäi lµ chÊt b¸n dÉn lç trèng Ge *) ChÊt b¸n dÉn lo¹i N (Negative) (Cßn ®îc gäi lµ b¸n dÉn ©m hay b¸n dÉn ®iÖn tö) - NÕu pha vµo tinh thÓ Ge tinh khiÕt 1 lîng Ge As Ge nhá As, (chÊt As cã 5 ®iÖn tö ho¸ trÞ líp ngoµi cïng) th× sÏ t¨ng mËt ®é ®iÖn tö lªn rÊt nhiÒu trong m¹ng tinh thÓ. As - Trong m¹ng tinh thÓ Ge - As mçi nguyªn tö Ge cña As liªn kÕt víi 4 nguyªn tö Ge xung quanh §iÖn tö b»ng 4 vßng liªn kÕt, nªn cßn thõa 1 ®iÖn tö thø 3 t¸ch ra khái liªn kÕt. VËy ®iÖn tö nµy lµ do 5 liªn kÕt yÕu ít víi h¹t nh©n vµ dÏ dµng cã sù pha trén cña t¹p chÊt. - ChÊt b¸n dÉn cã mËt ®é ®iÖn tö nhiÒu h¬n h¼n mËt ®é lç trèng nªn chÊt b¸n dÉn nµy gäi lµ chÊt b¸n dÉn ®iÖn tö 2.2. Diode (®ièt) b¸n dÉn *) CÊu t¹o - Ký hiÖu vµ h×nh d¹ng cña §ièt * Ký hiÖu * H×nh d¹ng A D K - CÊu t¹o A D1 DIODE K + §ièt cã cÊu t¹o gåm 2 miÕng b¸n dÉn lo¹i P vµ N ghÐp l¹i víi nhau. ë gi÷a 2 chÊt b¸n dÉn h×nh thµnh líp tiÕp gi¸p P - N. ë ®iÒu kiÖn b×nh thêng th× líp tiÕp gi¸p nh hµng rµo ng¨n c¸ch kh«ng cho ®iÖn tö vµ lç trèng t¸i hîp víi nhau. 4 2 Uth 3451 - Nh vËy: ChuyÓn tiÕp P - N dÉn ®iÖn theo 2 chiÒu kh«ng gièng nhau, nÕu cã ®iÖn ¸p xoay chiÒu ®Æt vµo th× nã chØ dÉn ®iÖn chñ yÕu theo 1 chiÒu. Ta gäi ®ã lµ tÝnh chÊt van hay ®Æc tÝnh chØnh lu cña §ièt. 2.3. §Æc tÝnh kü thuËt. Mét §ièt cã c¸c th«ng sè kü thuËt cÇn biÕt khi sö dông lµ: + ChÊt b¸n dÉn dïng ®Ó chÕ t¹o. + Dßng ®iÖn thuËn - nghÞch cùc ®¹i + Dßng ®iÖn b·o hoµ + §iÖn ¸p nghÞch cùc ®¹i. 5 2.4. C¸ch thö §ièt * KiÓm tra chÊt lîng §ièt: Dïng ®ång hå v¹n n¨ng (thang ®o ®iÖn trë) hoÆc ®ång hå ¤mmÐt ®Ó kiÓm tra - C¸ch thö: + VÆn nóm xoay vÒ R x 1 + §Êu 2 que ®o víi 2 cùc §ièt. LÇn lît ®¶o ®Çu que ®o ®Ó t×m ®îc 2 gi¸ trÞ ®iÖn trë kh¸c nhau. + §iÖn trë cã gi¸ trÞ kho¶ng vµi tr¨m kil« «m gäi lµ ®iÖn trë ngîc Rng + §iÖn trë tõ vµi chôc ®Õn vµi tr¨m «m cã khi tíi vµi K gäi lµ ®iÖn trë thuËn Rth - KÕt luËn: + Rng cµng lín h¬n so víi Rth cµng tèt + NÕu Rng  Rth th× §ièt bÞ háng * X¸c ®Þnh cùc cho §ièt NÕu §ièt cßn tèt nhng kh«ng cã ký hiÖu ®Ó ph©n biÖt cùc th× dïng ®ång hå v¹n n¨ng (thang ®o ®iÖn trë) hoÆc ®ång hå ¤mmÐt ®Ó x¸c ®Þnh. - VÆn nóm xoay vÒ R x 1 - §Êu 2 que ®o víi 2 cùc ®Ó ph©n cùc cho §ièt - NÕu gi¸ trÞ ®iÖn trë ®o ®îc kho¶ng vµi tr¨m kil« «m th× cã nghÜa lµ lóc nµy ®ièt ®ang ®îc ph©n cùc ngîc. Ta kÕt luËn: Ch©n ®Êu vÒ phÝa cùc d¬ng pin trong ®ång hå lµ cùc ©m §ièt (K) Ch©n ®Êu vÒ phÝa cùc ©m pin trong ®ång hå lµ cùc d¬ng §ièt (A) - Ngîc l¹i: NÕu gi¸ trÞ ®iÖn trë ®o ®îc chØ kho¶ng vµi chôc ®Õn vµi tr¨m «m th× cã nghÜa lµ lóc nµy ®ièt ®ang ®îc ph©n cùc thuËn. Ta kÕt luËn: Ch©n ®Êu vÒ phÝa cùc d¬ng pin trong ®ång hå lµ cùc d¬ng §ièt (A) Ch©n ®Êu vÒ phÝa cùc ©m pin trong ®ång hå lµ cùc ©m §ièt (K) §¸nh dÊu c¸c cùc ®Ó thuËn lîi trong qu¸ tr×nh lµm viÖc sau nµy. 2.5. C¸c lo¹i §i«t kh¸c *) §ièt Zener - §ièt Zener cã cÊu t¹o gièng §ièt thêng nhng c¸c chÊt b¸n dÉn ®îc pha t¹p chÊt víi tû lÖ cao h¬n ®ièt thêng. §ièt zener thêng ®îc sö dông trong c¸c m¹ch æn ¸p. - Ký hiÖu: H×nh d¹ng D1 ZENER P P N P N N *) §ièt ph¸t quang (LED) - ë mét sè chÊt b¸n dÉn ®Æc biÖt khi cã dßng ®iÖn ®i qua th× cã hiÖn tîng ph¸t ra ¸nh s¸ng (bøc x¹ quang) - Tuú theo chÊt b¸n dÉn mµ ¸nh s¸ng ph¸t ra cã mµu kh¸c nhau. Dùa vµo tÝnh chÊt nµy ngêi ta chÕ t¹o ra c¸c ®Ìn LED kh¸c nhau. - Ký hiÖu: 6 A D1 LED1 K *) §ièt biÕn dung - Lµ lo¹i linh kiÖn b¸n dÉn 2 cùc cã chuyÓn tiÕp P - N ®îc chÕ t¹o 1 c¸ch ®Æc biÖt sao cho ®iÖn dung cña nã thay ®æi nhiÒu theo ®iÖn ¸p ngîc ®Æt vµo. - øng dông: m¹ch tù ®éng ®iÒu chØnh tÇn sè céng hëng, trong c¸c bé khuÕch ®¹i tÇn sè hoÆc nh©n tÇn… - Ký hiÖu: D2 VARACTOR A K *) §ièt Tunen - Lµ lo¹i linh kiÖn b¸n dÉn 2 cùc cã chuyÓn tiÕp P - N cã nång ®é t¹p chÊt cao. - øng dông: Dïng trong c¸c m¹ch khuÕch ®¹i, t¹o dao ®éng siªu cao tÇn. - Ký hiÖu: D2 DIODE K A 2.6. Tranzitor a. CÊu t¹o - TZT lµ 1 linh kiÖn ®iÖn tö ®îc ghÐp l¹i tõ 3 líp b¸n dÉn, sao cho 2 líp liÒn nhau kh¸c lo¹i, t¹o thµnh 2 tiÕp gi¸p P - N - Tuú theo c¸ch s¾p xÕp c¸c vïng b¸n dÉn mµ ta cã 2 lo¹i TZT lµ lo¹i PNP vµ NPN. - MiÒn thø nhÊt cña TZT ®îc gäi lµ miÒn Emittor, miÒn nµy ®îc pha víi nång ®é t¹p chÊt lín nhÊt. Cùc nèi víi miÒn nµy ®îc gäi lµ cùc Emittor (ký hiÖu: E) - MiÒn thø hai cña TZT ®îc gäi lµ miÒn Base, miÒn nµy ®îc pha víi nång ®é t¹p chÊt nhá nhÊt. Cùc nèi víi miÒn nµy ®îc gäi lµ cùc Base, (ký hiÖu: B) - MiÒn thø nhÊt cña TZT ®îc gäi lµ miÒn Colector, miÒn nµy ®îc pha víi nång ®é t¹p chÊt trung b×nh. Cùc nèi víi miÒn nµy ®îc gäi lµ cùc Colector (ký hiÖu: C) - Lo¹i TZT PNP ®îc gäi lµ TZT thuËn, gåm 1 miÕng b¸n dÉn N ë gi÷a vµ 2 miÕng b¸n dÉn P ë 2 bªn. (h×nh a). Ký hiÖu víi mòi tªn ë cùc E cã chiÒu ®i vµo chØ chiÒu ®i cña dßng ®iÖn trong chÊt b¸n dÉn. (h×nh c) - Lo¹i TZT NPN ®îc gäi lµ TZT ngîc, gåm 1 miÕng b¸n dÉn P ë gi÷a vµ 2 miÕng b¸n dÉn N ë 2 bªn. (h×nh b). Ký hiÖu víi mòi tªn ë cùc E cã chiÒu ®i ra chØ chiÒu ®i cña dßng ®iÖn trong chÊt b¸n dÉn. (h×nh d) 7 P N E P N C H×nh a B P E N C B H×nh b C C B B PNP Q3 Q2 E Hinh c NPN E Hinh d b. Nguyªn lý lµm viÖc - XÐt 1 TZT thuËn PNP ®Êu theo kiÓu m¹ch cùc gèc chung. + Nguån E1 ph©n cùc thuËn cho tiÕp gi¸p E - B + Nguån E2 ph©n cùc nghÞch cho tiÕp gi¸p B - C. Cã ph©n cùc ®óng nh vËy th× TZT míi lµm viÖc ®îc. - TiÐp gi¸p EB ®îc ph©n cùc thuËn nªn lç trèng tõ vïng ph¸t ch¹y sang vïng gèc, ®iÖn tö thõa tõ vïng gèc ch¹y sang ph¸t t¸i hîp víi lç trèng. - Ngêi ta chÕ t¹o sao cho sè lç trèng vïng ph¸t rÊt nhiÒu so v¬Ý sè ®iÖn tö thõa ë vïng gèc. - C¸c ®iÖn tö tõ côc ©m nguån E1 tíi bæ xung. - Dßng ®iÖn tö tõ côc ©m nguån E1 vµo vïng gèc sinh ra dßng gèc tõ cùc gèc ra ©m nguån. §Ó 1 TZT lµm viÖc ®îc th× ®ång thêi ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn sau: + Cã nguån 1 chiÒu E1 ph©n côc thuËn cho líp tiÕp gi¸p E - B + Cã nguån 1 chiÒu E12 ph©n côc ngîc cho líp tiÕp gi¸p B – C + Nguån E2 > E1 2.7. Thyritor SCR SCR1 A K G Kt«t) §Ó 1 TRT më cho dßng ®iÖn ch¹y qua th× ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn sau: + Ph©n cùc thuËn cho TRT (Cùc d¬ng nguån nèi víi Anot, cùc ©m nguån nèi víi + Cã xung d¬ng ®Æt vµo cùc ®iÒu khiÓn 8 G 2.2.5. Triac A1 Q5 TRIAC A2 G Triac cã t¸c dông nh 2 TRT m¾c song song ngîc, cho nªn nã më cho dßng ®iÖn ®i qua theo c¶ 2 chiÒu, nÕu cã xung ®Æt vµo cùc ®iÒu khiÓn G 3. BµI D¹Y THùC NGHIÖM. TiÕt 12: tÝnh. Bµi 12 : Thùc hµnh ®iÒu chØnh c¸c th«ng sè cña m¹ch t¹o xung ®a hµi dïng tranzito I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - HiÓu ®îc ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung ®a hµi. 2- KÜ n¨ng: - BiÕt c¸ch ®æi xung ®a hµi ®èi xøng sang xung ®a hµi kh«ng ®èi xøng. - BiÕt c¸ch thay ®æi tÇn sè dao ®éng th«ng qua viÖc thay ®æi gi¸ trÞ cña 2 tô ®iÖn. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc thùc hiÖn c¸c qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. 4- TÝch hîp GDMT. - Cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng trong qu¸ tr×nh thùc hµnh II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu néi dung bµi 12 sgk. - ¤n l¹i bµi 8 sgk. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: Dông cô,vËt liÖu cho mçi nhãm HS. - Mét m¹ch t¹o xung ®a hµi ®èi xøng dïng tranzito ®· l¾p s½n (8-3) - Hai tô hãa lo¹i 20  F /16v. K×m,kÑp,tua vÝt. - Nguån ®iÖn mét chiÒu 4,5v. III- TiÕn tr×nh thùc hµnh: 1- æn ®Þnh líp:kiểm tra sĩ số 2- Bµi cò: Tr×nh bµy s¬ ®å vµ nguyªnlÝ lµm viÖc 9 cña m¹ch t¹o xung ®a hµi ®èi xøng ? 3- Néi dung thùc hµnh: H§1: Híng dÉn ban ®Çu. - Giíi thiÖu môc tiªu cña bµi häc. - Giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh. *)Gi¸o viªn sö dông phÇn mÒm Crocodile-Physics605 vµ m« pháng trªn m¸y + ThiÕt kÕ m¹ch ®iÖn trªn m¸y tÝnh. +C¸ch bè trÝ c¸c linh kiÖn trªn m¹ch + M« t¶ s¬ ®å nguyªn lý. + Ph¬ng ph¸p ®Êu nguån cho m¹ch. + Ph¬ng ph¸p thay ®æi trÞ sè cña 2 tô dÉn ®Õn thay ®æi d¹ng xung.( ®é nhÊp nh¸y cña 2 led ) + M« pháng qu¸ tr×nh lµm viÖc cña m¹ch trªn m¸y tÝnh, theo c¸c bíc thùc hµnh trong s¸ch gi¸o khoa . *) Giao diÖn phÇn mÒm : Crocodile-Physics 605 Mạch tương tự. Nguồn. Mạch số. 10 Gåm cã Analog, Pictorial, Digital. Analog: Mạch tương tự *) s¬ ®å m¹ch ®iÖn thiÕt kÕ trªn phÇn mÒm : CrocodilePhysics 605 *) M¹CH THùC TÕ. 11 *) HäC SINH THùC HµNH TR£N M¹CH THùC TÕ: Bíc 1: CÊp nguån cho m¹ch ®iÖn ho¹t ®éng,quan s¸t ¸nh s¸ng vµ ®Õm sè lÇn s¸ng cña LED trong kho¶ng 30 gi©y.Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. Bíc 2: C¾t nguån,m¾c song song 2tô ®iÖn víi 2 tô ®iÖn trong s¬ ®å,®ãng ®iÖn vµ lµm nh bíc 1. Bíc 3: C¾t ®iÖn vµ bá ra 1 tô ë mét vÕ cña bíc 2.§ãng ®iÖn vµ lµm nh bíc 1,so s¸nh thêi gian s¸ng tèi cña 2 LED. - Ph©n chia dông cô,vËt liÖu cho tõng nhãm HD. H§2: Ho¹t ®éng cña HS Thùc hµnh Ho¹t ®éng cña GV 1-CÊp nguån cho m¹ch ®iÖn ho¹t ®éng: - Híng dÉn HS ®a nguån vµo ®óng vÞ trÝ - Quan s¸t ¸nh s¸ng vµ ®Õm sè lÇn s¸ng cña vµ quan s¸t sè lÇn s¸ng cña LED. LED trong kho¶ng 30 gi©y. - Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. - Híng dÉn ghi kÕt qu¶. 2- C¾t nguån: M¾c song song hai tô víi hai tô trong m¹ch Híng dÉn vµ quan s¸t HS trong qu¸ tr×nh 13 thùc hµnh. - §ãng ®iÖn. - Quan s¸t. - Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. - Híng dÉn HS thao t¸c c¸c bíc thay ®æi 3- C¾t nguån: tô ®iÖn vµ quan s¸t sù s¸ng tèi cña LED. - Bá mét tô ë bíc 2. - §ãng ®iÖn. - §Õm sè lÇn s¸ng cña LED trong kho¶ng 30 - Chó ý an toµn cho ngêi vµ thiÕt bÞ. gi©y. - Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. - So s¸nh thêi gian s¸ng tèi cña 2 LED H§3: Tæng kÕt ®¸nh gi¸. - §¹i diÖn tõng nhãm HS lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thøc hµnh cña nhãm. - Thu b¸o c¸o c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung. KẾT QUẢ TỔNG HỢP BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 12 MẠCH TẠO XUNG CỦA CÁC NHÓM TRƯỜNG HỢP SỐ LẦN SÁNG VÀ THỜI GIAN SÁNG LED ĐỎ(30s) LED XANH(30s) 22 30 26 22 30 26 Khi chưa thay tụ điên ở B1 Khi mắc song song thêm 2 tụ ở B2 Khi thay đổi tụ ở B3 - HS thu dän dông cô,vËt liÖu vµ vÖ sinh líp häc. 4 – KÕt qu¶ kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh. Sau khi giíi thiÖu xong c¸c linh kiÖn b¸n dÉn vµ c¸c lo¹i s¬ cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña tõng linh kiÖn trong thùc tÕ t«i ®· tiÕn hµnh kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh víi néi dung sau : C©u 1 : §¸nh gi¸ qua viÖc thùc hµnh thay ®æi tô ®iÖn trªn m¹ch thùc tÕ ®èi víi tõng häc sinh. C©u 2 : C«ng dông cña Tranzito ? C©u 3 : T¹i sao trong c¸c thiÕt bÞ ®iÖn gia dông ( ti vi , ®Çu ®Üa , m¸y tÝnh ...) l¹i ph¶i sö dông Diode (®ièt) b¸n dÉn ,Tranzito . 14 C©u 4: Xung ®a hµi ®èi xøng, xung ®a hµi kh«ng ®èi xøng phô thuéc vµo yÕu tè nµo? KÕt qu¶ kiÓm tra líp 12A1 : TS HS 40 Giái 15 Kh¸ 20 TB 5 YÕu 0 KÐm 0 Kh¸ 18 TB 4 YÕu 0 KÐm 0 KÕt qu¶ kiÓm tra líp 12A2 : TS HS 34 Giái 12 PhÇn III KÕt luËn Qua bµi gi¶ng trªn häc sinh ®· phÇn nµo hiÓu gi¸ trÞ cña viÖc vËn dông kiÕn thøc trong bµi häc vµo thùc tÕ cuéc sèng h¬n vµ lµm cho c¸c em høng thó t×m tßi vµ biÕt khai th¸c kiÕn thøc vÒ c¸c linh kiÖn b¸n dÉn: Diode, Tranzito, Tria, Thyritor, c¸c em cã thÓ su tÇm c¸c linh kiÖn vµ l¾p thµnh m¹ch thùc hµnh khi ®· cã s·n s¬ ®å . V× c¸c linh kiÖn nµy cã nhiÒu trªn thÞ trêng vµ gi¸ rÎ . Nh vËy giê d¹y cña gi¸o viªn sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n . TT 1 Tên tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 Tên tác giả HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ LẮP ĐẶT Trần Thế San- Nguyễn Trọng Thắng : MẠNG ĐIỆN Đại học SPKT TP Hồ Chí Minh 2 PHẦN MỀM MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỆN : 3 SÁCH CÔNG NGHỆ LỚP 12 Crocodile-Physics 605 Trần Ngọc Khánh, Phạm Thị Phượng NXBGD MỤC LỤC TT 1 Phần 1. Đặt vấn đề - Nhiêm vụ đề tài Đề mục Trang 1 - Phương pháp nghiên cứu 2 3 4 5 - Đối tượng nghiên cứu 2 - Thời gian nghiên cứu Phần 2 : Nội dung thực hiên 1 : Khái niêm chất bán dẫn 2: Các phần tử bán dẫn Bài dạy thực nghiêm Sö dông phÇn mÒm Crocodile-Physics605 vµ m« pháng trªn m¸y tÝnh. 3 3 3 9 10 Sơ đồ mạch điên được thiết kế trên phần mềm Crocodile- 12 Physics605 Sơ đồ mạch được lắp thực tế Kết quả kiểm tra đánh giá học sinh PHẦN III : KẾT LUẬN 13 14 15 Lµo cai , Ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2013 Ngêi viÕt L¬ng V¨n Th¾ng PhÇn nhËn xÐt vµ th«ng qua cña tæ : ................................................................. .................................................................. ................................................................... .................................................................... Lµo Cai, ngµy ..... th¸ng 12 n¨m 2013 Tæ trëng NguyÔn ThÞ Thuý Hµ §¸nh gi¸ nhËn xÐt cña nhµ trêng ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................
- Xem thêm -