Tài liệu Tư tưởng thân dân

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong bÊt kú mét nÒn kinh tÕ nµo, ngµnh Ng©n hµng lu«n cã mét vÞ trÝ quan träng, vµ vai trß cña nã cµng v« cïng to lín h¬n trong mét nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa nh ë níc ta hiÖn nay. Trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng. Bëi v× níc ta ph¶i tr¶i qua 2 cuéc kh¸ng chiÕn, sau khi giµnh ®îc th¾ng lîi, ®Êt níc ®îc ®éc lËp lóc ®ã ta míi cã ®iÒu kiÖn x©y dùng kinh tÕ. C¸c doanh nghiÖp phÇn lín ®Òu bíc vµo trêng víi kiÕn thøc kinh doanh Ýt ái, c«ng nghÖ nghÌo nµn l¹c hËu, h¬n n÷a ®Êt níc ta duy tr× chÕ ®é bao cÊp qu¸ l©u cµng khiÕn cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng tr× trÖ kÐm hiÖu qu¶. §iÒu ®ã ®¬ng nhiªn còng dÉn tíi hiÖu qu¶ cho vay cña ng©n hµng lµ kÐm, g©y thÊt tho¸t cho ng©n s¸ch Nhµ níc. Tõ n¨m 1986 níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù b¬n ch¶i lµm ¨n, nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn h¬n lªn vµ ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng thùc sù ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶. Ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc, t¹o ra nh÷ng ®éng lùc míi cho c¶i c¸ch kinh tÕ, dÉn ®Õn sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®a d¹ng nhiÒu lo¹i ngµnh nghÒ, h×nh thøc kinh doanh. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y theo chñ tr¬ng cña ChÝnh phñ, ng©n hµng ®· m¹nh d¹n cho vay c¸c thµnh phÇn kinh tÕ míi nh C«ng ty cæ phÇn, C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp t nh©n... t¹o ®iÒu kiÖn cho hä ph¸t triÓn, gi¶i quyÕt thªm nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. C¸c h×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay ®· ®a d¹ng h¬n xa: ngêi vay cã thÓ b¶o ®¶m tiÒn vay b»ng tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp hoÆc b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay, b¶o l·nh b»ng tµi s¶n cña bªn thø 3; kÓ c¶ b¶o ®¶m tiÒn vay trong trêng hîp cho vay kh«ng cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n. VÒ phÝa ng©n hµng bao giê vÊn ®Ò hiÖu qu¶ ho¹t ®éng b¶o ®¶m tiÒn vay còng ph¶i ®îc ®a lªn hµng ®Çu. Cã nh thÕ ng©n hµng míi thu håi ®îc vèn vµ cã l·i, trang tr¶i chi phÝ; råi l¹i tiÕp tôc sö dông vèn quay vßng ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶. Nhng trong thùc tÕ kh«ng ph¶i lóc nµo tiÒn vay còng thu håi l¹i ®îc ®Çy ®ñ vµ cã l·i, v× cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n tõ m«i trêng kinh tÕ, m«i trêng ph¸p lý cña Nhµ níc, … vµ mét phÇn kh«ng nhá vÒ phÝa c¸n bé ng©n hµng ®· kh«ng xem xÐt thÈm ®Þnh tèt dù ¸n tríc khi cho vay, vÊn ®Ò n¾m b¾t th«ng tin thÞ trêng. Ngêi ®i vay nhiÒu khi khai b¸o kh«ng ®óng sù thËt, khai khèng, lµm nhiÒu hå s¬ gi¶ ®Ó vay nhiÒu h¬n, xem xÐt ph¬ng ¸n kinh doanh cña m×nh cha kü cµng … B¶o ®¶m tiÒn vay b»ng tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp lµ nh÷ng vÝ dô ®iÓn h×nh cho hiÖu qu¶ ho¹t ®éng b¶o ®¶m tiÒn vay cña ng©n hµng. Ngµy nay nã 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cµng trë thµnh thêi sù h¬n trong giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ m¹nh mÏ cña ®Êt níc. Môc ®Ých cña ®Ò tµi nµy ngêi nghiªn cøu muèn ®Ò cËp ®Õn ho¹t ®éng b¶o ®¶m tiÒn vay b»ng tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp t¹i Së giao dÞch I Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam, thùc tr¹ng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nµy t¹i Së ®ang diÔn ra nh thÕ nµo, nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt kh¾c phôc, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c nµy t¹i Së nãi riªng vµ ho¹t ®éng ng©n hµng c¶ níc nãi chung. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I Lý luËn chung vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th¬ng m¹i 1 Ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng th¬ng m¹i. 1.1 Ng©n hµng th¬ng m¹i: 1.1.1 §Þnh nghÜa: NHTMlµ mét tæ chøc kinh doanh mµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ thêng xuyªn cña nã lµ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng (kh«ng kú h¹n, cã kú h¹n, ph¸t hµnh sÐc), vÒ tr¸ch nhiÖm lµ ph¶i hoµn tr¶ sè tiÒn ®ã vµ sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó: ®Çu t, cho vay, chiÕt khÊu vµ lµm ph¬ng tiÖn thanh to¸n. 1.1.2 C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña NHTM(hay cßn gäi lµ nghiÖp vô): Bao gåm 3 lÜnh vùc nghiÖp vô: NghiÖp vô nî, nghiÖp vô cã vµ nghiÖp vô m«i giíi trung gian. §ã lµ c¸c nghiÖp vô n»m trong b¶ng tæng kÕt tµi s¶n, ngoµi ra cßn cã c¸c dÞch vô kh¸c kh«ng tæng kÕt trªn b¶ng tµi s¶n nh b¶o l·nh, cho thuª kÐt s¾t, t vÊn … Ba nghiÖp vô trªn cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, hç trî lÉn nhau ®Ó h×nh thµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM trong nÒn kinh tÕ. Khi NHTM ®i vµo ho¹t ®éng æn ®Þnh, c¸c nghiÖp vô ®îc xen kÏ lÉn nhau trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, t¹o thµnh mét chØnh thÓ thèng nhÊt. *NghiÖp vô nî (nghiÖp vô t¹o lËp vèn): §©y lµ nghiÖp vô khëi ®Çu t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ho¹t ®éng cña ng©n hµng. VÒ sau khi NHTM ®· æn ®Þnh c¸c nghiÖp vô cña nã ®îc xen kÏ lÉn nhau trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Huy ®éng c¸c nguån vèn kh¸c nhau (tµi s¶n nî) trong ho¹t ®éng lµ lÏ sèng quan träng nhÊt cña c¸c NHTM. Mét ng©n hµng kh«ng thÓ h×nh thµnh, lín m¹nh vµ ph¸t triÓn mµ l¹i kh«ng ®Æt vÊn ®Ò huy ®éng vèn lªn hµng ®Çu. NHTM lµ ngêi ®i vay, tµi s¶n nî bao gåm nh÷ng kho¶n mµ nh©n d©n göi vµo (ký th¸c) cho ng©n hµng, hay ng©n hµng ®i vay c¸c ®èi tîng trong nÒn kinh tÕ nh ng©n hµng trung ¬ng(NHTW), c¸c ng©n hµng hay tæ chøc tµi chÝnh kh¸c, chÝnh quyÒn, níc ngoµi, c¸c doanh nghiÖp … - Tµi s¶n nî cña NHTM tËp trung vµo 5 nhãm phæ biÕn: 1) Vèn ph¸p ®Þnh hay vèn ®iÒu lÖ, 2) TiÒn göi kh«ng kú h¹n, 3) TiÒn göi cã kú h¹n vµ tiÕt kiÖm, 4) C¸c kho¶n vay trªn thÞ trêng tiÒn tÖ, 5) C¸c kho¶n vay cña c¸c ng©n hµng kh¸c hoÆc NHTW. Vèn ph¸p ®Þnh lµ ®iÒu kiÖn b¾t buéc ban ®Çu tríc khi ng©n hµng ®îc phÐp khai tr¬ng (hay cßn gäi lµ vèn ®iÒu lÖ) vµ ®îc 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ghi râ trong ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña NHTM. Vèn ®iÒu lÖ Ýt nhÊt ph¶i b»ng møc vèn ph¸p ®Þnh do ng©n hµng Nhµ níc c«ng bè vµo ®Çu mçi n¨m tµi chÝnh. Vèn ®iÒu lÖ quy ®Þnh cho mét ng©n hµng nhiÒu hay Ýt tuú thuéc vµo quy m« vµ ph¹m vi ho¹t ®éng. Vèn ®iÒu lÖ sÏ ®îc bæ sung vµ t¨ng dÇn díi c¸c h×nh thøc: huy ®éng thªm vèn tõ c¸c cæ ®«ng, ng©n s¸ch cÊp lîi nhuËn bæ sung … Vèn nµy chñ yÕu ®îc dïng ®Ó mua s¾m bÊt ®éng s¶n, ®éng s¶n, trang thiÕt bÞ … cho ho¹t ®éng ng©n hµng, ngoµi ra cßn ® îc dïng ®Ó gãp vèn liªn doanh, cho vay, mua cæ phÇn cña c¸c C«ng ty kh¸c. Kh«ng ®îc dïng vèn ®iÒu lÖ ®Ó chia lîi tøc, lËp quü phóc lîi khen thëng. Nh vËy ®Õn khi ho¹t ®éng, vèn ®iÒu lÖ cña ng©n hµng cã thÓ ®· n»m díi d¹ng trô së, v¨n phßng, kho b·i, xe cé, trang thiÕt bÞ, dù tr÷ hay ký quü t¹i NHTW, hoÆc ®· ®Çu t vµo mét th¬ng vô nµo ®ã. ë ViÖt Nam ®Ó thµnh lËp mét NHTM tríc hÕt ph¶i cã ®ñ vèn ph¸p ®Þnh theo møc quy ®Þnh cña ng©n hµng Nhµ níc. Nguån vèn ph¸p ®Þnh cña mçi ng©n hµng do tÝnh chÊt së h÷u cña ng©n hµng quyÕt ®Þnh, nghÜa lµ nguån vèn nµy cã thÓ do Nhµ níc cÊp hoÆc cã thÓ do huy ®éng trong x· héi. ViÖt Nam ta quy ®Þnh nh sau: * NÕu lµ NHTM thuéc së h÷u Nhµ níc, vèn ph¸p ®Þnh do ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp 100% vèn ban ®Çu. * NÕu lµ NHTM cæ phÇn, vèn ph¸p ®Þnh (vèn ®iÒu lÖ) do sù ®ãng gãp cña c¸c cæ ®«ng díi h×nh thøc ph¸t hµnh cæ phiÕu. * NÕu lµ NHTM liªn doanh, vèn ph¸p ®Þnh lµ vèn ®ãng gãp cæ phÇn cña c¸c ng©n hµng tham gia liªn doanh. Ngoµi vèn ph¸p ®Þnh (vèn ®iÒu lÖ), NHTM cßn cã c¸c quü dù tr÷ buéc ph¶i trÝch lËp trong qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña ng©n hµng: Quü ph¸t triÓn kü thuËt, quü khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, quü b¶o toµn vèn, quü phóc lîi … Toµn bé c¸c nguån vèn nµy ®îc gäi vèn tù cã cña ng©n hµng, nhng nã l¹i v« cïng quan träng v× qua ®ã mäi ngêi cã thÓ thÊy ®îc thùc lùc, quy m« cña ng©n hµng vµ v× nã l¹i lµ c¬ së ®Ó thu hót c¸c nguån vèn kh¸c, lµ vèn khëi ®Çu t¹o uy tÝn cña ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng. Theo ®µ ph¸t triÓn, vèn nµy sÏ ®îc gia t¨ng vÒ sè lîng tuyÖt ®èi, song nã vÉn lu«n lu«n chiÕm tû träng nhá trong kÕt cÊu nguån vèn. Vèn tù cã chØ lµ ®iÓm xuÊt ph¸t ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng ng©n hµng. Ngµy nay c¸c nghiÖp vô kinh doanh ng©n hµng dùa trªn c¬ së vèn vay mîn (nghiÖp vô kü th¸c, vay c¸c ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c, ph¸t hµnh c¸c giÊy tê cã 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gi¸ …) tû lÖ gi÷a vèn vay mîn vµ vèn tù cã cã thÓ tõ 1/10 ®Õn 1/100. Vèn tù cã lµ ®iÒu kiÖn ph¸p lý c¬ b¶n, ®ång thêi lµ yÕu tè tµi chÝnh quan träng nhÊt trong viÖc ®¶m b¶o c¸c kho¶n nî ®èi víi kh¸ch hµng. ChÝnh v× vËy quy m« vèn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh quy m« huy ®éng vèn vµ quy m« tµi s¶n cã. Vèn tù cã cµng lín, søc chÞu ®ùng cña ng©n hµng cµng m¹nh khi mµ t×nh h×nh kinh tÕ vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng ng©n hµng tr¶i qua giai ®o¹n khã kh¨n. Vèn tù cã cµng lín, kh¶ n¨ng t¹o lîi nhuËn cµng lín v× cã thÓ ®a d¹ng ho¸ c¸c nghiÖp vô ng©n hµng cã nhiÒu c¬ héi lµm ra tiÒn h¬n. Vèn tù cã cã 3 chøc n¨ng: Chøc n¨ng b¶o vÖ (sù b¶o ®¶m thanh to¸n cho ngêi ký th¸c khi vì nî, gãp phÇn duy tr× kh¶ n¨ng tr¶ nî, b»ng c¸ch cung cÊp mét kho¶n tµi s¶n dù tr÷ ®Ó ng©n hµng khái bÞ ®e däa bëi sù thua lç ®Ó cã thÓ tiÕp tôc ho¹t ®éng); chøc n¨ng ho¹t ®éng (x©y dùng trô së, trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng); chøc n¨ng ®iÒu chØnh (tho¶ m·n c¸c c¬ quan qu¶n lý ng©n hµng: xem xÐt cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng, thiÕt lËp c¸c chi nh¸nh, giíi h¹n tÝn dông ®Çu t vµ mua s¾m tµi s¶n cña ng©n hµng). - NghiÖp vô ký th¸c: Do kh¸ch hµng göi vµo vµ ®Ó l¹i trong tµi kho¶n cña hä t¹i ng©n hµng; theo 2 môc ®Ých: hëng c¸c lîi Ých cña c¸c ph¬ng tiÖn mµ ng©n hµng cã thÓ cung cÊp cho hä, thø hai lµ lÊy l·i suÊt nh c¸c sè tiÒn göi vµo sæ tiÕt kiÖm hay vµo c¸c tµi kho¶n ®Þnh kú (trong trêng hîp nµy th× kh¸ch hµng kh«ng cßn quyÒn sö dông c¸c dÞch vô cña ng©n hµng nh dïng sÐc ®Ó thanh to¸n ch¼ng h¹n). Ký th¸c cña ng©n hµng chñ yÕu tõ 2 nguån: Tõ doanh nh©n vµ tõ d©n c. LuËt ph¸p quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña ng©n hµng khi nhËn ký th¸c vµ chÝnh nghiÖp vô ký th¸c cßn cung cÊp mét tiªu chuÈn ®Ó ph©n biÖt gi÷a ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian kh¸c. VÒ ph¬ng diÖn ph¸p lý, NHTM trë thµnh ngêi b¶o qu¶n c¸c sè tiÒn göi díi bÊt kú h×nh thøc nµo vµ ®îc quyÒn sö dông c¸c sè tiÒn ®ã trong c¸c nhu cÇu ho¹t ®éng chuyªn m«n cña m×nh, nhng ®ång thêi còng cã tr¸ch nhiÖm hoµn l¹i vèn trong c¸c ®iÒu kiÖn ®· ®îc quy ®Þnh. C¸c kho¶n tiÒn ký th¸c ®îc ph©n lo¹i thµnh: TiÒn göi cã kú h¹n vµ tiÕt kiÖm, tiÒn göi kh«ng kú h¹n. - NghiÖp vô ®i vay: Sau khi ®· sö dông hÕt vèn nhng vÉn cha ®¸p øng nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng hoÆc ph¶i ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n vµ chi cña kh¸ch hµng, c¸c NHTM cã thÓ vay ë NHTW, ë c¸c NHTM kh¸c, vay ë thÞ trêng tiÒn tÖ, vay c¸c tæ chøc níc ngoµi … Vèn ®i vay chØ chiÕm mét tû träng cã thÓ chÊp nhËn ®îc trong kÕt cÊu nguån vèn, nhng nã rÊt cÇn 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thiÕt vµ cã vÞ trÝ quan träng ®Ó b¶o ®¶m cho ng©n hµng ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch b×nh thêng. * NghiÖp vô cã: Huy ®éng ®îc vèn råi th× NHTM ph¶i t×m c¸ch ®Ó hiÖu qu¶ ho¸ nh÷ng tµi s¶n nµy. HÇu nh tÊt c¶ c¸c kho¶n môc bªn tµi s¶n nî cña ng©n hµng ®Òu lµ vèn vay, nghÜa lµ ng©n hµng ph¶i tr¶ l·i suÊt cho nã ®Õn tõng giê. Do ®ã ®Ó khái bÞ thiÖt h¹i, ng©n hµng lu«n lu«n ph¶i cho vay hoÆc ®Çu t ngay sè tµi s¶n Êy vµo nh÷ng dÞch vô sinh lêi, cã thu ®îc l·i ng©n hµng sÏ tr¶ l·i cho vèn ®· vay, thanh to¸n cho c¸c chi phÝ trong ho¹t ®éng, phÇn cßn l¹i sÏ lµ lîi nhuËn cña ng©n hµng. Tµi s¶n cã cho biÕt nh÷ng kho¶n nî mµ thÞ trêng nî ng©n hµng hoÆc lµ nh÷ng kho¶n mµ ng©n hµng cho thÞ trêng vay. Ng©n hµng lµ chñ nî vµ c¸c ®èi tîng vay tiÒn cña nã lµ con nî. Ng©n hµng cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Ó ®Çu t tiÒn cña nã. Sù kh¸c nhau gi÷a c¸c lo¹i ®Çu t nµy h×nh thµnh nªn sù kh¸c nhau trong tµi s¶n cã cña NHTM vµ thêng ®îc quy vÒ c¸c nhãm sau: - Dù tr÷ tiÒn mÆt bao gåm tiÒn mÆt t¹i kho cña ng©n hµng vµ tiÒn mÆt ký göi t¹i NHTW. - §Çu t vµo chøng kho¸n (tr¸i phiÕu, cæ phiÕu, hèi phiÕu) - Cho vay - §Çu t vµo c¸c lo¹i tµi s¶n (nh bÊt ®éng s¶n, c¬ së h¹ tÇng trang thiÕt bÞ …) * NghiÖp vô m«i giíi trung gian: NÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn, c¸c dÞch vô ng©n hµng theo ®ã còng ph¸t triÓn theo ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña c«ng chóng. Thùc hiÖn nghiÖp vô trung gian mang tÝnh dÞch vô sÏ ®em l¹i cho c¸c ng©n hµng nh÷ng chøng kho¶n thu nhËp kh¸ quan träng. C¸c dÞch vô ng©n hµng sÏ gióp ng©n hµng ph¸t triÓn toµn diÖn. HiÖn nay, ®Ó c¹nh tranh víi nhau c¸c NHTM kh«ng ngõng t×m tßi, nghiªn cøu, cung cÊp tiÖn nghi cho kh¸ch hµng, t¹o thªm nh÷ng h×nh thøc dÞch vô míi, t¹o sù phong phó ®a d¹ng ho¹t ®éng kinh doanh.DÞch vô ng©n hµng cµng ph¸t triÓn thÓ hiÖn x· héi cµng v¨n minh, nÒn c«ng nghiÖp cµng ph¸t triÓn. NghiÖp vô trung gian gåm rÊt nhiÒu lo¹i dÞch vô ng©n hµng kh¸c nhau, chñ yÕu lµ c¸c c«ng cô thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt nh sau: - DÞch vô chuyÓn kho¶n tõ tµi kho¶n nµy sang tµi kho¶n kh¸c cïng ë mét ng©n hµng hay ë 2 ng©n hµng kh¸c nhau, th«ng qua c¸c c«ng cô nh sÐc, lÖnh chi, thÎ chi tr¶. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - DÞch vô thu hé vµ chi hé cho kh¸ch hµng cã tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n t¹i ng©n hµng. ViÖc chi hé ng©n hµng chØ tiÕn hµnh khi cã lÖnh cña chñ tµi kho¶n. - DÞch vô tr¶ l¬ng cho c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu. §Õn th¸ng doanh nghiÖp chØ cÇn göi b¶ng l¬ng qua ng©n hµng, theo ®ã ng©n hµng sÏ ghi nî vµo tµi kho¶n doanh nghiÖp ®ã vµ tiÕn hµnh chi l¬ng cho nh÷ng ngêi cã tªn trong danh s¸ch tiÒn l¬ng. - DÞch vô chuyÓn tiÒn tù ®Þa ph¬ng nµy sang ®Þa ph¬ng kh¸c. - DÞch vô khÊu trõ tù ®éng còng lµ dÞch vô víi kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n. Theo ®ã nÕu kh¸ch hµng cho phÐp, ng©n hµng sÏ tù ®éng ghi nî tµi kho¶n cña kh¸ch hµng ®Ó thanh to¸n c¸c ho¸ ®¬n ®ßi tiÒn do c¸c ®¬n vÞ dÞch vô göi ®Õn nh: tr¶ tiÒn ®iÖn, níc, ®iÖn tho¹i, thuª nhµ … §©y lµ nh÷ng kho¶n chi thêng xuyªn trong th¸ng, nÕu kh«ng cã dÞch vô nµy kh¸ch hµng sÏ tèn nhiÒu thêi gian vµ phiÒn to¸i khi ®i thanh to¸n c¸c kho¶n nµy. 1.1.3 Ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng th¬ng m¹i: Lµ ho¹t ®éng kinh doanh chñ chèt cña NHTM ®Ó t¹o ra lîi nhuËn. ChØ cã l·i suÊt thu ®îc tõ cho vay míi bï næi chi phÝ tiÒn göi, chi phÝ dù tr÷, chi phÝ kinh doanh vµ qu¶n lý, chi phÝ thuÕ c¸c lo¹i vµ chi phÝ rñi ro ®Çu t. Kinh tÕ cµng ph¸t triÓn, lîng cho vay cña c¸c NHTM cµng t¨ng nhanh vµ lo¹i h×nh cho vay còng trë nªn v« cïng ®a d¹ng. ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn (c¶ ViÖt Nam) khi cho vay ng¾n h¹n chiÕm bé phËn lín h¬n cho vay dµi h¹n. Cho vay cña NHTM, nãi réng ra lµ tÝn dông cña NHTM xÐt vÒ mÆt ph¸p lý cã thÓ ph©n thµnh 3 lo¹i: + Cho vay øng tríc (hay cßn gäi lµ lo¹i cho vay trùc tiÕp, cho vay tiÒn). + Cho vay dùa trªn viÖc chuyÓn nhîng tr¸i quyÒn. + Cho vay qua ch÷ ký (cho vay qua viÖc cam kÕt b»ng ch÷ ký). Mçi lo¹i cho vay cã ®Æc thï riªng, thñ tôc ph¸p lý kh¸c nhau, møc ®é an toµn kh¸c nhau. + Cho vay tiÒn: Lµ nghiÖp vô tÝn dông trong ®ã ngêi cho vay cam kÕt giao cho ngêi ®i vay mét kho¶n tiÒn vµ ngêi ®i vay cam kÕt sÏ hoµn tr¶ theo thêi h¹n nhÊt ®Þnh. Gi¸ trÞ hoµn tr¶ lín h¬n gi¸ trÞ kho¶n vay, phÇn chªnh lÖch ®ã lµ l·i cho vay. L·i cho vay tû lÖ víi sè lîng tiÒn vµ thêi h¹n vay. Cho vay tiÒn còng ®îc gäi lµ lo¹i cho vay øng tríc: th«ng qua sù tho¶ thuËn gi÷a ngêi ®i vay vµ ngêi cho vay, dùa trªn c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh ngêi ®i vay 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tr×nh cho ngêi cho vay; bªn c¹nh ®ã kho¶n vay cßn ®îc ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n cña ngêi ®i vay. Lo¹i cho vay nµy chøa ®ùng rñi ro cao v× thiÕu c¬ së ®¶m b¶o b»ng nh÷ng hµnh vi th¬ng m¹i ®· ®îc thùc hiÖn, nghÜa lµ kh¸ch hµng nhËn tiÒn vay sau ®ã míi ®a tiÒn ®ã vµo sö dông. Kh¸ch hµng trong trêng hîp nµy cã thÓ sö dông tiÒn tr¸i môc ®Ých ghi trªn khÕ íc vay do ®ã t¹o rñi ro cho ng©n hµng (rñi ro ®¹o ®øc). Lo¹i cho vay nµy dùa trªn 3 nguyªn t¾c c¬ b¶n: - TiÒn vay ph¶i ®îc hoµn tr¶ ®óng h¹n c¶ vèn lÉn l·i: Lµ nguyªn t¾c quan träng hµng ®Çu. Vµ ®Ó thùc hiÖn nguyªn t¾c nµy mçi lÇn cho vay ng©n hµng ph¶i ®Þnh kú h¹n nî phï hîp. Khi ®Õn k× h¹n nî ngêi ®i vay ph¶i lËp giÊy tr¶ nî cho ng©n hµng, nÕu kh«ng ng©n hµng sÏ tù ®éng trÝch tµi kho¶n tiÒn göi cña ngêi ®i vay ®Ó thu håi nî. NÕu tµi kho¶n tiÒn göi kh«ng ®ñ sè d th× chuyÓn nî qu¸ h¹n. Sau mét thêi gian nÕu kh¸ch hµng vÉn kh«ng tr¶ nî, ng©n hµng sÏ ph¸t m¹i tµi s¶n ®¶m b¶o. Nguyªn t¾c nµy h¹n chÕ rñi ro vÒ thanh kho¶n. - Vèn vay ph¶i ®îc sö dông ®óng môc ®Ých: Kh«ng nh÷ng lµ nguyªn t¾c mµ cßn lµ ph¬ng ch©m ho¹t ®éng cña ng©n hµng. HiÖu qu¶ cña nã tríc hÕt lµ ®Èy nhanh nhÞp ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸, t¹o ra nhiÒu khèi lîng s¶n phÈm, dÞch vô; ®ång thêi t¹o ra nhiÒu tÝch luü ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng. Khi thùc hiÖn nguyªn t¾c nµy ng©n hµng yªu cÇu kh¸ch hµng vay vèn ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých ®· ghi trong ®¬n xin vay, bëi v× môc ®Ých ®ã ®· ®îc ng©n hµng thÈm ®Þnh. NÕu ph¸t hiÖn kh¸ch hµng vi ph¹m nguyªn t¾c nµy, ng©n hµng cã quyÒn thu håi nî tríc h¹n, nÕu kh¸ch hµng kh«ng cã tiÒn th× chuyÓn nî qu¸ h¹n. - Vèn vay ph¶i cã tµi s¶n t¬ng ®¬ng lµm ®¶m b¶o: Tµi s¶n nµy cã thÓ lµ h×nh thµnh tõ vèn vay ng©n hµng, lµ tµi s¶n cña ngêi ®i vay hoÆc cßn cã thÓ lµ tÝn chÊp hoÆc b¶o l·nh cña ngêi thø 3. Cã c¸c lo¹i ®¶m b¶o tÝn dông: * §¶m b¶o ®èi nh©n: Lµ sù cam kÕt cña mét hay nhiÒu ngêi vÒ viÖc ph¶i tr¶ nî thay cho ng©n hµng thay cho mét kh¸ch hµng khi kh¸ch hµng nµy kh«ng hoµn tr¶ ®îc nî cho ng©n hµng. Ngêi ®øng ra b¶o l·nh ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p lý, ®ñ n¨ng lùc tµi chÝnh lµnh m¹nh, cã kh¶ n¨ng tr¶ nî thay cho ngêi vay vèn, ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖc b¶o l·nh ph¶i ®îc lËp thµnh v¨n b¶n ph¸p lý gäi lµ hîp ®ång b¶o l·nh. Hîp ®ång ®ã ph¶i cã chøng nhËn cña c¬ quan c«ng chøng hoÆc chøng thùc cña Uû ban nh©n d©n quËn, thÞ x· thuéc tØnh, thµnh phè. * §¶m b¶o ®èi vËt: Cã 2 h×nh thøc lµ thÕ chÊp tµi s¶n vµ cÇm cè tµi s¶n. ThÕ chÊp tµi s¶n lµ viÖc bªn vay dïng tµi s¶n lµ bÊt ®éng s¶n thuéc së h÷u cña m×nh ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ nî ®èi víi bªn cho vay. Bªn ®i vay vÉn tiÕp tôc sö dông tµi s¶n thÕ chÊp vµ chØ giao cho bªn cho vay giÊy chñ quyÒn cña tµi s¶n ®ã. Cßn cÇm cè tµi s¶n lµ viÖc bªn ®i vay cã nghÜa vô giao tµi s¶n lµ ®éng s¶n thuéc quyÒn së h÷u cu¶ m×nh cho bªn cho vay ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ nî. + Cho vay dùa trªn viÖc chuyÓn nhîng tr¸i quyÒn: Chñ yÕu dùa trªn c¬ së mua b¸n c¸c c«ng cô tµi chÝnh (hèi phiÕu, lÖnh phiÕu, ký ho¸ phiÕu …) t¹o ra nghiÖp vô chiÕt khÊu th¬ng phiÕu cña ng©n hµng, tøc lµ mua nî tÝnh trªn kho¶ng thêi gian cßn l¹i cho ®Õn lóc ®¸o h¹n cña th¬ng phiÕu. Ng©n hµng kh«ng ph¶i cho vay mµ lµ ®îc mua mét tr¸i phiÕu vÒ ph¬ng diÖn ph¸p lý, viÖc thu nî cã c¬ së v÷ng ch¾c. ChiÕt khÊu th¬ng phiÕu ®em l¹i lîi nhuËn cao mµ t¬ng ®èi Ýt rñi ro so víi cho vay øng tríc. Cho vay dùa trªn viÖc chuyÓn nhîng tr¸i quyÒn lµ kÕt qu¶ cña viÖc thanh to¸n tríc h¹n mét kho¶n tr¸i quyÒn hay 1 chøng phiÕu mµ quyÒn së h÷u ®· ®îc chuyÓn giao cho ng©n hµng, ®ã chñ yÕu lµ h×nh thøc chiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ chuyÓn nhîng kho¶n cho vay nghÒ nghiÖp. + TÝn dông qua ch÷ ký (cho vay qua cam kÕt b»ng ch÷ ký). Ng©n hµng kh«ng øng tiÒn ra mµ chØ cam kÕt sÏ tr¶ mét kho¶n nî cña kh¸ch hµng trong trêng hîp kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®îc. ChÝnh v× lý do b¶o l·nh cho kh¸ch hµng b»ng uy tÝn cña m×nh mµ ngêi ta gäi lµ hµnh vi cam kÕt b¶o l·nh cña ng©n hµng lµ tÝn dông qua ch÷ ký. B¶o l·nh lµ ®a ra nh÷ng cam kÕt cña ng©n hµng díi h×nh thøc cÊp chøng th vµ h¹ch to¸n theo dâi ë ngoµi b¶ng, chø thùc tÕ lµ kh«ng (hoÆc cha) ph¶i sö dông ngay vèn ®Ó cho vay nh c¸c lo¹i tÝn dông th«ng thêng. Cã 2 lo¹i: b¶o l·nh ng©n hµng vµ tÝn dông chÊp nhËn. B¶o l·nh ng©n hµng lµ h×nh thøc rÊt quan träng trong thùc tiÔn bëi v× nã lµ ®iÒu kiÖn rÊt hay ph¶i cã ®Ó mét sè ngêi thô tr¸i ®îc tr¶ chËm hoÆc kh«ng ph¶i ký quü tiÒn ®Æt cäc. Ch¼ng h¹n nh c¬ quan h¶i quan yªu cÇu ph¶i cã sù b¶o l·nh cña ng©n hµng ®Ó cho phÐp chËm tr¶, hoÆc chÝnh quyÒn c¸c cÊp ®ßi hái ph¶i cã b¶o l·nh ng©n 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hµng ®Ó giao phã ®¬n hµng. Cßn tÝn dông chÊp nhËn, ng©n hµng chÊp nhËn mét hèi phiÕu ®ßi tiÒn chÝnh ng©n hµng vµ ngay tríc khi hèi phiÕu ®Õn h¹n, kh¸ch hµng ph¶i nép vµo ng©n hµng sè tiÒn cÇn thiÕt ®Ó thanh to¸n. Nh vËy ng©n hµng kh«ng ph¶i chi vèn ra vÒ nguyªn t¾c. ViÖc chÊp nhËn nµy cho phÐp chñ nî cã ®îc mét chøng tõ ®¶m b¶o ®îc thanh to¸n bëi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng©n hµng ®· ®øng ra chÊp nhËn. Ngoµi 3 lo¹i cho vay trªn, NHTM cßn cã c¸c lo¹i cho vay kh¸c nh cho vay kinh doanh bÊt ®éng s¶n, cho vay cÇm cè, hïn vèn kinh doanh, c¸c nghiÖp vô liªn kÕt tÝn dông … 1.2 C¸c h×nh thøc ®¶m b¶o tiÒn vay; nguyªn t¾c b¶o ®¶m tiÒn vay: 1.2.1 H×nh thøc ®¶m b¶o tiÒn vay b»ng tµi s¶n: Lµ viÖc tæ chøc tÝn dông ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh»m phßng ngõa rñi ro, t¹o c¬ së kinh tÕ vµ ph¸p lý ®Ó thu håi ®îc c¸c kho¶n nî ®· cho kh¸ch hµng vay. + CÇm cè, thÕ chÊp b»ng tµi s¶n cña kh¸ch hµng vay. + B¶o l·nh b»ng tµi s¶n cña bªn thø 3. + B¶o ®¶m b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay. 1.2.2 H×nh thøc ®¶m b¶o tiÒn vay trong trêng hîp cho vay kh«ng cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n: + TCTD chñ ®éng lùa chän kh¸ch hµng vay kh«ng cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n. + TCTD Nhµ níc ®îc cho vay kh«ng cã b¶o ®¶m theo chØ ®Þnh cña chÝnh phñ. + TCTD cho c¸ nh©n, hé gia ®×nh nghÌo vay cã b¶o l·nh b»ng tÝn chÊp cña tæ chøc ®oµn thÓ chÝnh trÞ - x· héi. 1.2.3 Nguyªn t¾c b¶o ®¶m tiÒn vay: + TCTD cã quyÒn lùa chän, quyÕt ®Þnh viÖc cho vay cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n, cho vay kh«ng cã b¶o ®¶m, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. Trêng hîp TCTD Nhµ níc cho vay kh«ng cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n theo chØ ®Þnh cña ChÝnh phñ th× tæn thÊt do nguyªn nh©n kh¸ch quan cña c¸c kho¶n cho vay nµy ®îc chÝnh phñ xö lý. + Kh¸ch hµng vay ®îc TCTD lùa chän cho vay kh«ng cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n, nÕu trong qu¸ tr×nh sö dông vèn vay TCTD ph¸t hiÖn kh¸ch hµng 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vay vi ph¹m cam kÕt trong hîp ®ång tÝn dông th× TCTD cã quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n hoÆc thu håi nî tríc h¹n. + TCTD cã quyÒn xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay ®Ó thu håi nî khi kh¸ch hµng vay hoÆc bªn b¶o l·nh kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng nghÜa vô tr¶ nî ®· cam kÕt. + Sau khi xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay nÕu kh¸ch hµng vay hoÆc bªn b¶o l·nh vÉn cha thùc hiÖn ®óng nghÜa vô tr¶ nî, th× kh¸ch hµng vay hoÆc bªn b¶o l·nh cã tr¸ch nhiÖm tiÕp tôc thùc hiÖn ®óng nghÜa vô tr¶ nî ®· cam kÕt. 1.3 Quan niÖm vÒ hiÖu qu¶ b¶o ®¶m tiÒn vay: NHTM lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh tiÒn tÖ, môc tiªu ho¹t ®éng th× nhiÒu vµ hiÖu qu¶ b¶o ®¶m tiÒn vay lµ mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng ng©n hµng lu«n híng tíi. Cã thu håi ®îc nî cho vay, cã l·i; ng©n hµng míi tiÕp tôc cã vèn ®Ó t¸i s¶n xuÊt, kh«ng ngõng n©ng cao uy tÝn vµ chÊt lîng cña m×nh trªn th¬ng trêng, t×m tßi ra nh÷ng h×nh thøc dÞch vô míi phôc vô kh¸ch hµng ®îc tèt h¬n; tõ ®ã thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn chÝnh lµ môc tiªu ho¹t ®éng ngay tõ khi NHTM míi thµnh lËp. Nhng dï cho ng©n hµng cã thÈm ®Þnh dù ¸n vay vèn cña kh¸ch hµng, ®¸nh gi¸ ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, ph©n tÝch tµi chÝnh kh¸ch hµng tèt ®Õn ®©u ®i ch¨ng n÷a vÉn kh«ng thÓ nãi lµ cã sù hoµn h¶o, ngoµi ra cßn kÓ ®Õn nh÷ng sù biÕn ®æi thÞ hiÕu, nhu cÇu ®ét ngét cña ngêi tiªu dïng, ¶nh hëng thêi tiÕt, nh÷ng biÕn ®éng kinh tÕ trong vµ ngoµi níc cha thÓ lêng hÕt ®îc. B¶n th©n kh¸ch hµng khi vay vèn ng©n hµng hä kh«ng hÒ cã ý ®Þnh trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm tr¶ nî vay cña m×nh ®èi víi ng©n hµng nhng hä bÞ l©m vµo nh÷ng t×nh huèng bÊt ngê, mÊt kh¶ n¨ng tr¶ nî cho ng©n hµng tõ ®ã trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm tr¶ nî. HiÖu qu¶ b¶o ®¶m tiÒn vay tèt biÓu hiÖn ng©n hµng cÈn thËn, cã tr¸ch nhiÖm cao trong ho¹t ®éng cña m×nh, tÊt c¶ c¸c kh©u tõ thÈm ®Þnh, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch tµi chÝnh cho ®Õn íc lîng tríc ®îc nh÷ng biÕn ®éng trong t¬ng lai (chØ lµ t¬ng ®èi). §iÒu nµy còng biÓu hiÖn lµ ng©n hµng hiÓu kh¸ch hµng vµ c«ng viÖc cña hä cã tr¸ch nhiÖm víi kho¶n cho vay cña m×nh, chÞu khã th©m nhËp t×m hiÓu kü thÞ trêng. Thu håi ®îc nî cho vay ®Ó t¸i cho vay, tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng thua lç, kÓ c¶ nguy c¬ bÞ ®æ vì, tr¸nh g©y ¶nh hëng xÊu tíi nÒn kinh tÕ. Vµ ®iÒu quan träng nhÊt lµ hiÖu qu¶ ®¶m b¶o tiÒn vay tèt th× ng©n hµng míi cã tiÒn ®Ó tr¶ nî tr¶ l·i cho nh÷ng ngêi göi tiÒn, cho nh÷ng tæ chøc, ®oµn thÓ, cho c¸c kho¶n vay tõ NHTW vµ c¸c TCTD kh¸c. Tõ ®ã míi cã 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thÓ tiÕp tôc thu hót huy ®éng vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh kh«ng ngõng ph¸t triÓn. §¶m b¶o tiÒn vay b»ng tµi s¶n cÇm cè ,thÕ chÊp lµ nh÷ng biÖn ph¸p cña ng©n hµng nh»m thu håi l¹i ®îc nguån vèn cña m×nh ,v× phßng khi kh¸ch hµng vay kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ l¹i mãn nî vay th× lóc ®ã ng©n hµng cßn n¾m gi÷ tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp cña hä; ng©n hµng cã quyÒn ®îc ®em nh÷ng tµi s¶n ®ã ra ph¸t m¹i thu håi l¹i kho¶n ®· cho vay. BiÖn ph¸p nµy gi¶m thiªñ rñi ro cho phÝa ng©n hµng. HiÖn nay ë ViÖt nam cã xu híng tÊt yÕu ®ang diÔn ra lµ sù ph¸t triÓn nhanh cña hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh :nhiÒu doanh nghiÖp nµy rÊt muèn më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh nhng hä l¹i thiÕu vèn tiÒn mÆt . §iÒu kiÖn duy nhÊt dÓ hä cã thÓ vay vèn tõ ng©n hµng lµ ph¶i cã tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp.Nh÷ng tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp nµy phÇn lín thêng lµ tµi s¶n cã gi¸ trÞ sö dông cao , hoÆc nhµ cöa , ®Êt ®ai , nhµ xëng , d©y chuyÒn s¶n xuÊt .Khi nhËn nh÷ng tµi s¶n nµy ng©n hµng cïng víi kh¸ch hµng ®Þnh gi¸ chóng cho ®Õn khi hai bªn cïng thèng nh©t ®îc gi¸ trÞ ®¶m b¶o cña tµi s¶n ®ã .Tríc m¾t th× ng©n hµng rÊt yªn t©m v× gi¸ nhµ ®Êt, gi¸ m¸y mãc trªn thÞ trêng lóc ®ã ®óng thùc lµ thÕ ,vµ ng©n hµng ®· gi¶m thiÓu tèi ®a rñi ro b»ng c¸ch chØ cho vay mét tû lÖ phÇn tr¨m nhÊt ®Þnh trªn gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®ã. Nhng nh÷ng khã kh¨n vÒ sau míi xuÊt hiÖn: ®ã lµ khi kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî , hÕt h¹n mµ còng vÉn cha tr¶ ng©n hµng ®em tµi s¶n ®ã ra ph¸t m¹i th× phÇn lín thêng vµo lóc gi¸ trÞ cña chóng trªn thÞ trêng bÞ suy gi¶m. Nh nhµ ®Êt ch¼ng h¹n, gi¸ c¶ lo¹i bÊt ®éng s¶n nµy lªn xuèng thÊt thêng theo thêi gian , theo thÞ trêng ,theo quy ho¹ch; ng©n hµng kh«ng thÓ n¾m b¾t vµ theo dâi s¸t sao ®îc sù biÕn ®éng nµy,dÉn ®Õn phÇn lín khi ph¸t m¹i ng©n hµng ph¶i chÊp nhËn thu håi chØ ®îc mét phÇn nhá gi¸ ng©n hµng ®a ra ban ®Çu ; ®ã lµ cha kÓ ®Õn hµng lo¹t c¸c chi phÝ kh¸c ng©n hµng ph¶i bá ra nh chi phÝ cìng chÕ thu håi nhµ ®Êt trong trêng hîp ngêi vay liÒu lÜnh bÊt chÊp kh«ng giao nhµ cho ng©n hµng, chi phÝ cho viÖc cung cÊp t¹m n¬i c tró cho hä , chi phÝ cho c«ng chøng ,toµ ¸n .... Cßn ®èi víi thiÕt bÞ m¸y mãc d©y chuyÒn s¶n xuÊt lµ tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp; gi¸ trÞ cña nh÷ng tµi s¶n nµy cø bÞ hao mßn ®i mét c¸ch v« h×nh theo sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ .M¸y mãc sau hiÖn ®¹i h¬n , tinh vi vµ hiÖu qu¶ h¬n so víi m¸y mãc cò vµ v« h×nh chung ®Èy gi¸ trÞ cña m¸y cò ngµy cµng gi¶m ®i. §Ó ®èi phã l¹i c¸c chñ doanh nghiÖp ph¶i tËn dông ®îc m¸y mãc tõng ngµy tõng giê , ph¸t huy hÕt hiÖu qu¶ c«ng suÊt cña m¸y; ®Õn khi ng©n hµng nhËn tµi s¶n cÇm cè thÕ chÊp ®Ó ph¸t m¹i th× ngay b¶n th©n m¸y mãc ®ã còng ®· qu¸ sËp xÖ , hao mßn h÷u h×nh råi. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §¶m b¶o tiÒn vay b»ng tµi s¶n cÇm cè, thÓ chÊp kh«ng ph¶i chØ cã nh÷ng khã kh¨n trªn mµ ngay trong thùc tÕ cßn nhiÒu vÊn ®Ò ph¸t sinh n÷a ngay tõ trong nh÷ng v¨n b¶n vÒ ho¹t ®éng nµy .C¸c v¨n b¶n chång chÐo lªn nhau gi÷a c¸c Bé, ngµnh, ChÝnh phñ vµ c¶ Ng©n hµng Nhµ Níc; thËm chÝ cã n¬i xö ký theo kiªñ nµy, n¬i kia xö ký theo kiÓu kh¸c v× sù hiÓu vµ vËn dông kh¸c nhau. Nhng chung quy l¹i c¸i thiÖt nh×n thÊy râ nhÊt vÉn lµ vÒ phÝa ng©n hµng . N©ng cao hiÖu qu¶ ®¶m b¶o tiÒn vay b»ng tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp chÝnh lµ viÖc t×m ra gi¶i ph¸p ®Ó th¸o gì khã kh¨n cho c¸c ho¹t ®éng nµy, t×m gi¶i ph¸p b×nh æn thÞ trêng gi¸ c¶, t¨ng thªm quyÒn tù chñ h¬n n÷a cho c¸c NHTM, hoµn thiÖn hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p qui trong ho¹t ®éng ng©n hµng .§iÒu nµy cµng thiÕt thùc h¬n trong giai ®o¹n hiÖn nay khi ngµnh ng©n hµng ®ang nç lùc ®Ó cã mét sù biÕn ®æi vît bËc , mét bíc c¶i c¸ch trong toµn hÖ thèng nh»m nhanh chãng ®a nÒn kinh tÕ níc ta ph¸t triÓn ®i lªn , héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi . 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®¶m b¶o tiÒn vay b»ng tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp cña kh¸ch hµng vay t¹i Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam. 1 Giíi thiÖu vÒ Së giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th ¬ng ViÖt Nam: 1.1 Giíi thiÖu chung : Cã vÞ trÝ t¹i sè 10 Lª Lai - QuËn Hoµn KiÕm - Hµ Néi, mét ®Þa ®iÓm thuËn tiÖn cho c¸c ho¹t ®éng giao dÞch kinh doanh, khu vùc d©n c ®«ng ®óc, c¸c dÞch vô th¬ng m¹i ph¸t triÓn m¹nh, nhiÒu c¬ quan lín, nhiÒu v¨n phßng ®¹i diÖn cña c¸c C«ng ty trong vµ ngoµi níc, trung t©m cña thñ ®«. Tõ nhiÒu n¨m qua ho¹t ®éng cña Së lu«n chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong toµn bé hÖ thèng ho¹t ®éng Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam. C¸c chØ tiªu kinh tÕ c¬ b¶n lu«n ®øng ®Çu toµn hÖ thèng: nguån vèn lu«n chiÕm kho¶ng 20% trong hÖ thèng, d nî tÝn dông, ®Çu t lu«n ®øng mét trong hai vÞ trÝ dÉn ®Çu, h¹ch to¸n néi bé còng lu«n dÉn ®Çu (n¨m 2001 lµ 5%). Së lu«n ®îc chän lµm n¬i triÓn khai thÝ ®iÓm c¸c ch¬ng tr×nh, s¶n phÈm dÞch vô míi cña Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam, lµ ®Çu mèi cho c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th¬ng trªn ®Þa bµn, triÓn khai c¸c ch¬ng tr×nh cña NHCTVN víi c¸c ®èi t¸c vµ b¹n hµng 1.2 VÒ tæ chøc phßng ban t¹i Së giao dÞch I-NHCTVN Ban l·nh ®¹o Së gåm : 1 gi¸m ®èc, 3 phã gi¸m ®èc. C¸c phßng: 9 phßng nghiÖp vô, 1 phßng giao dÞch, 1 tæ nghiÖp vô b¶o hiÓm (phßng giao dÞch vµ tæ nghiÖp vô b¶o hiÓm míi thµnh lËp kho¶ng T4, T5 n¨m 2001). Tæng sè c¸n bé cña Së lµ 261 ngêi. *Phßng c©n ®èi tæng hîp: Tæ chøc huy ®éng mäi nguån vèn nhµn rçi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c b»ng VN§ hoÆc ngo¹i tÖ theo híng dÉn cña Tæng gi¸m ®èc NHCTVN, trùc tiÕp ®iÒu hµnh lao ®éng, tµi s¶n t¹i c¸c quü tiÕt kiÖm cña Së, ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi tµi s¶n, tiÒn b¹c cña c¬ quan Nhµ níc t¹i c¸c quü tiÕt kiÖm theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh cña Tæng gi¸m ®èc NHCTVN. - LËp kÕ ho¹ch kinh doanh (hµng quý kÕt hîp víi phßng kinh doanh, theo c¸c chØ tiªu cña NHCTVN giao) 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Tæng hîp ph©n tÝch b¸o c¸o mäi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Së theo yªu cÇu cña gi¸m ®èc Së, gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ níc trªn ®Þa bµn, Tæng gi¸m ®èc NHCTVN. - Tæng hîp b¸o c¸o c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn thi ®ua khen thëng t¹i Së theo ®óng c¬ chÕ hiÖn hµnh cña Tæng gi¸m ®èc NHCTVN. - Lµm c¸c viÖc kh¸c do Gi¸m ®èc Së giao. *Phßng kinh doanh: - Thùc hiÖn cho vay, thu nî ng¾n h¹n, trung dµi h¹n b»ng VN§ hoÆc ngo¹i tÖ, ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ theo ®óng c¬ chÕ tÝn dông cña ng©n hµng Nhµ níc vµ híng dÉn cña Tæng gi¸m ®èc NHCTVN. - Thùc hiÖn b¶o l·nh cho c¸c doanh nghiÖp ®Ó tham gia dù thÇu, thùc hiÖn hîp ®ång thanh to¸n mua hµng tr¶ chËm theo ®óng híng dÉn cña NHCTVN. - ChiÕt khÊu th¬ng phiÕu, kú phiÕu, tr¸i phiÕu vµ c¸c chøng tõ cã gi¸ theo quy ®Þnh cña Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc vµ Tæng gi¸m ®èc NHCTVN. - Nghiªn cøu ®Ò xuÊt biÖn ph¸p gi¶i quyÕt víng m¾c trong ho¹t ®éng kinh doanh t¹i Së, ph¶n ¸nh kÞp thêi nh÷ng vÊn ®Ò míi ph¸t sinh ®Ó b¸o c¸o Tæng gi¸m ®èc NHCTVN xem xÐt, gi¶i quyÕt. - Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng vay vèn t¹i Së, cung cÊp kÞp thêi cã chÊt lîng c¸c b¸o c¸o, th«ng tin vÒ c«ng t¸c tÝn dông cho l·nh ®¹o Së vµ c¸c c¬ quan h÷u quan theo ®óng quy ®Þnh cña Tæng gi¸m ®èc NHCTVN. - Lµm mét sè c«ng viÖc kh¸c do gi¸m ®èc Së giao. *Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh: - Thùc hiÖn më tµi kho¶n vµ giao dÞch víi kh¸ch hµng theo ®óng quy ®Þnh cña Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc vµ Tæng gi¸m ®èc NHCTVN; h¹ch to¸n kÞp thêi, chÝnh x¸c mäi biÕn ®éng vÒ vèn, tµi s¶n cña kh¸ch hµng vµ ng©n hµng t¹i Së. - Thùc hiÖn c«ng t¸c thanh to¸n qua ng©n hµng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc tÝn dông vµ c¸ nh©n, ®¶m b¶o kÞp thêi, chÝnh x¸c. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - TiÕp nhËn vµ xö lý h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®óng quy ®Þnh c¸c hå s¬ vay vèn cña kh¸ch hµng, phèi hîp víi phßng kinh doanh ®Ó thu nî kÞp thêi, ®óng chÕ ®é, c¸c mãn ®· cho vay. - TÝnh vµ thu l·i tiÒn vay, phÝ dÞch vô; tr¶ l·i tiÒn göi cho kh¸ch hµng ®óng, ®Çy ®ñ kÞp thêi theo chÕ ®é quy ®Þnh, tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n, mua b¸n ngo¹i tÖ b»ng VN§; kÕ to¸n qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô lao ®éng, kho Ên chØ, chi tiªu néi bé t¹i Së theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ híng dÉn cña Tæng gi¸m ®èc NHCTVN. - LËp c¸c b¸o biÓu kÕ to¸n tµi chÝnh, cung cÊp sè liÖu liªn quan theo ®óng quy ®Þnh cña ng©n hµng Nhµ níc vµ NHCTVN. - Tham mu cho gi¸m ®èc, trÝch lËp, h¹ch to¸n sö dông quü phóc lîi, khen thëng t¹i Së, phï hîp víi chÕ ®é cña Nhµ níc vµ cña Tæng gi¸m ®èc NHCTVN. - Mét sè c«ng viÖc kh¸c. *Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i: - X¸c ®Þnh gi¸ mua b¸n vµ thùc hiÖn mua b¸n ngo¹i tÖ víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc tÝn dông, c¸ nh©n theo quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ híng dÉn cña Tæng gi¸m ®èc NHCTVN. - H¹ch to¸n kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô thanh to¸n mua b¸n chuyÓn ®æi c¸c lo¹i ngo¹i tÖ ph¸t sinh t¹i Së b»ng ngo¹i tÖ. - TiÕp nhËn vµ xö lý h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®óng quy ®Þnh c¸c hå s¬ vay vèn b»ng ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng, phèi hîp víi phßng kinh doanh ®Ó thu l·i kÞp thêi. - Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ vµ lµm c¸c dÞch vô ng©n hµng ®èi ngo¹i theo th«ng lÖ quèc tÕ vµ híng dÉn cña TGDD NHCTVN. - LËp c¸c b¸o biÓu kÕ to¸n, b¸o c¸o nghiÖp vô vµ cung cÊp sè liÖu liªn quan theo yªu cÇu cña gi¸m ®èc Së vµ TG§ NHCTVN. *Phßng tæ chøc c¸n bé, lao ®éng vµ tiÒn l¬ng: - Nghiªn cøu ®Ò xuÊt víi gi¸m ®èc Së ph¬ng ¸n s¾p xÕp bé m¸y tæ chøc cña Së, ®¶m b¶o ®óng quy chÕ kinh doanh cã hiÖu qu¶. - TuyÓn dông lao ®éng, ®iÒu ®éng, bè trÝ c¸n bé nh©n viªn vµo c¸c vÞ trÝ c«ng t¸c phï hîp, phï hîp víi n¨ng lùc, phÈm chÊt c¸n bé vµ yªu cÇu nhiÖm vô kinh doanh. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - LËp quy ho¹ch c¸n bé l·nh ®¹o t¹i Së, phèi hîp víi c¸c phßng ®µo t¹o båi dìng c¸n bé trong quy ho¹ch. - Phèi hîp víi c¸c phßng liªn quan tham mu cho gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn quü tiÒn l¬ng gi¶i quyÕt kÞp thêi vÒ tiÒn l¬ng, quyÒn lîi (3 n¨m/lÇn), b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c chÝnh s¸ch kh¸c cho c¸n bé theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ cña ngµnh. - Lu tr÷ vµ qu¶n lý an toµn hå s¬ c¸n bé thuéc Së qu¶n lý. *Phßng kiÓm so¸t néi bé : - Thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm to¸n toµn bé c¸c ho¹t ®éng kinh doanh t¹i Së, b¸o c¸o kÕt qu¶ b»ng v¨n b¶n víi gi¸m ®èc Së, TGDD NHCTVN, kiÕn nghÞ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn söa ®æi, bæ sung vÒ c¬ chÕ. - Lµm ®Çu mèi tiÕp c¸c ®oµn kiÓm tra, kiÓm to¸n ®Õn lµm viÖc t¹i Së. - Gióp gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c¸c ®¬n th khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn Së theo ®óng thÈm quyÒn vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o do TG§ NHCTVN quy ®Þnh. * Phßng ng©n quü: - Thùc hiÖn thu chi tiÒn mÆt, VN§ hoÆc ngo¹i tÖ, ng©n phiÕu thanh to¸n kÞp thêi chÝnh x¸c ®óng chÕ ®é. - Tæ chøc ®iÒu chuyÓn tiÒn gi÷a quü nghiÖp vô Së vµ ng©n hµng Nhµ níc thµnh phè Hµ Néi an toµn, ®óng chÕ ®é trªn c¬ së ®¸p øng kÞp thêi ®Çy ®ñ nhu cÇu chi tr¶ t¹i Së. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ nghiªm tóc c¸c quyÕt ®Þnh vÒ an toµn kho quü. - Thùc hiÖn b¶o qu¶n nhËp xuÊt c¸c lo¹i Ên chØ quan träng vµ qu¶n lý c¸c hå s¬, tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. - Thùc hiÖn mua tiÒn mÆt, thu ®èi sÐc du lÞch, thanh to¸n visa. - Thùc hiÖn chi tiÕt quü, giao nhËn tiÒn mÆt, ng©n phiÕu thanh to¸n víi c¸c quü tiÕt kiÖm an toµn. * Phßng ®iÖn to¸n: TriÓn khai vµ ph¸t triÓn c¸c phÇn mÒm øng dông cña NHCTVN vÒ khai th¸c th«ng tin phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh t¹i Së. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c cho ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng nghiÖp vô ®Ó ®iÒu hµnh kinh doanh cã hiÖu qu¶. - §¶m b¶o an toµn bÝ mËt sè liÖu, th«ng tin vÒ hîp ®ång kinh doanh cña Së theo ®óng quy ®Þnh cña ng©n hµng Nhµ níc,NHCTVN; thùc hiÖn b¶o tr×, b¶o dìng hÖ thèng m¸y tÝnh, thiÕt bÞ tin häc ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý kh«ng bÞ ¸ch t¾c. * Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ: - Thùc hiÖn mua s¾m toµn bé trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn lµm viÖc phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh, theo dâi qu¶n lý, b¶o dìng söa ch÷a tµi s¶n, c«ng cô lao ®éng. - Phèi hîp víi phßng kÕ to¸n tµi chÝnh lËp kÕ ho¹ch mua s¾m, söa ch÷a tµi s¶n vµ c«ng cô lao ®éng hµng quý, hµng n¨m theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ NHCTVN. - Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh xe « t«, néi quy sö dông ®iÖn vµ ®iÖn tho¹i cña Së. - Tæ chøc c«ng t¸c v¨n th, lu tr÷ theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ NHCTVN. - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o vÖ an toµn c¬ quan, x©y dùng néi quy b¶o vÖ c¬ quan. Mét sè chØ tiªu ho¹t ®éng kinh doanh cña Së ChØ tiªu I. Tæng vèn huy ®éng II. Tæng d nî cho vay III. Nî qu¸ h¹n Tæng thu Tæng chi L·i N¨m 1999 7.779.000 1.077.432 6,8% 459.656 339.446 120.210 N¨m 2000 9.262.841 1.246.561 4,8% 405.197 280.512 124.685 N¨m 2001 16.587.595 1.497.004 3,6% 572.966 458.256 114.708 HiÖn nay d nî t¹i Së lµ 1500 tû, trong ®ã chñ yÕu lµ trung dµi h¹n (chiÕm 65 - 70%). Kh¸ch hµng chñ yÕu lµ c¸c tæng C«ng ty lín, vay nhiÒu (nh Tæng C«ng ty Bu chÝnh viÔn th«ng vay 800 tû, Tæng C«ng ty ®iÖn lùc vay 500 tû + ®ång tµi trî 200 triÖu USD cña Së, mét sè dù ¸n nhá, ng¾n h¹n 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nh C«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c 130 - 140 tû, C«ng ty xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt 40 tû …). Nh×n chung kh¸ch hµng cña Së tËp trung, kh«ng ph©n t¸n (kÓ c¶ cho vay doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, c¸ thÓ, C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, C«ng ty cæ phÇn). Nî qu¸ h¹n (trong 1500 tû) tËp trung nî khã ®ßi 56 - 57 tû. Tæng nguån vèn cña Së lµ 10.000 tû. 2 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng b¶o ®¶m tiÒn vay b»ng tµi s¶n cÇm cè vµ thÕ chÊp t¹i së gdi -NHCT vn 2.1 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng b¶o ®¶m tiÒn vay b»ng tµi s¶n cÇm cè Theo quy ®Þnh cña th«ng t sè 06/2000/TT - Ng©n hµng Nhµ níc 1 cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, TSCC gåm 8 lo¹i: + M¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, vËt liÖu, hµng tiªu dïng, ®¸ quý. + Ngo¹i tÖ b»ng tiÒn mÆt, sè d trªn tµi kho¶n tiÒn göi t¹i tæ chøc tÝn dông b»ng tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ. + Tr¸i phiÕu, cæ phiÕu, tÝn phiÕu, kú phiÕu, chøng chØ tiÒn göi, sæ tiÕt kiÖm, th¬ng phiÕu, c¸c giÊy tê kh¸c gi¸ trÞ ®îc b»ng tiÒn, riªng ®èi víi cæ phiÕu cña chÝnh TCTD ph¸t hµnh th× TCTD kh«ng ®îc nhËn lµm TSCC. + QuyÒn tµi s¶n ph¸t sinh tõ quyÒn t¸c gi¶, quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp, quyÒn ®ßi nî, quyÒn ®îc nhËn sè tiÒn b¶o hiÓm, c¸c quyÒn tµi s¶n kh¸c ph¸t sinh tõ hîp ®ång hoÆc tõ c¸c c¨n cø ph¸p lý kh¸c. + QuyÒn ®èi víi phÇn vèn gãp trong doanh nghiÖp, kÓ c¶ trong doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. + QuyÒn khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + Tµu biÓn theo quy ®Þnh cña Bé luËt Hµng H¶i ViÖt Nam, tµu bay theo quy ®Þnh cña luËt Hµng kh«ng D©n dông ViÖt Nam trong trêng hîp ®îc cÇm cè. + C¸c tµi s¶n kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §èi víi lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng theo luËt (nh c¸c C«ng ty cæ phÇn, C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, XÝ nghiÖp liªn doanh víi níc ngoµi, doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi, doanh nghiÖp t nh©n, hîp t¸c x·) khi vay vèn nhÊt thiÕt ph¶i thùc hiÖn mét trong c¸c h×nh thøc ®¶m b¶o nghÜa vô tr¶ tiÒn vay nh sau: 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + ThÕ chÊp + CÇm cè + B¶o l·nh cña bªn thø 3. Nh vËy ho¹t ®éng cÇm cè t¹i Së thùc chÊt lµ c«ng viÖc gi÷a Së víi hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Sè lîng c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vay cña Së cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n cÇm cè lµ rÊt Ýt, Së rÊt ng¹i trong lo¹i h×nh cho vay nµy, v× phÇn lín lµ rñi ro cao. HiÖn nay Së ®ang ph¸t triÓn m¹nh ho¹t ®éng cho vay cã tµi s¶n cÇm cè b¶o ®¶m lµ sæ tiÕt kiÖm, ®Æc biÖt lµ cµng thÝch hîp h¬n víi nh÷ng ngêi kinh doanh, hé kinh doanh, xÝ nghiÖp kinh doanh võa vµ nhá. Thñ tôc giao dÞch trong lo¹i h×nh cho vay nµy rÊt thuËn tiÖn, nhanh chãng vÒ c¶ 2 phÝa: Së vµ ngêi vay. Ng©n hµng kh«ng mÊt nhiÒu thêi gian thÈm ®Þnh dù ¸n, xem xÐt kü cµng ph¬ng ¸n kinh doanh cña kh¸ch hµng v× sæ tiÕt kiÖm cã tÝnh b¶o ®¶m cao, cßn ngêi vay cã thÓ nhanh chãng cã ®îc mét kho¶n tiÒn phôc vô kÞp thêi cho môc ®Ých cña m×nh. Nh×n chung lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ngêi vay muèn vay cã b¶o ®¶m b»ng sæ tiÕt kiÖm lµ rÊt Ýt so víi gi¸ trÞ cña Së, Së ho¹t ®éng linh ho¹t h¬n víi lo¹i h×nh nµy. VÝ dô mét c¸ nh©n muèn vay mét kho¶n tiÒn, Së sÏ ph¶i lËp bé hå s¬ gåm 3 giÊy sau: Biªn b¶n hîp ®ång tÝn dông, giÊy nhËn nî, giÊy ®Ò nghÞ x¸c nhËn vµ phong to¶ sæ tiÕt kiÖm. Trong hîp ®ång tÝn dông kh¸ch hµng sÏ ph¶i tr×nh bµy chøng minh th, ®iÖn tho¹i cña m×nh, sè tiÒn m×nh muèn vay, tr×nh bµy môc ®Ých sö dông tiÒn cña m×nh, thêi h¹n vay: thêi h¹n tr¶ gèc vµ l·i; trÞ gi¸ cña sæ tiÕt kiÖm. Trªn c¬ së hîp ®ång tÝn dông, ng©n hµng sÏ lËp giÊy nhËn nî (chñ yÕu lµ x¸c nhËn l¹i c¸c th«ng tin trong hîp ®ång tÝn dông nhng ng¾n gän h¬n, ngoµi ra ngêi vay cßn ph¶i khai b¸o thªm cã d nî t¹i Së hay kh«ng. Quan träng trong giÊy nhËn nî lµ ph¶i cã ®ñ ch÷ ký cña bªn nhËn nî, cña c¸n bé tÝn dông, cña trëng phßng kinh doanh vµ c¶ ch÷ ký cña gi¸m ®èc Së giao dÞch. Cuèi cïng ng©n hµng sÏ göi giÊy ®Ò nghÞ x¸c nhËn vµ phong to¶ tíi n¬i ®· ph¸t hµnh sæ tiÕt kiÖm, yªu cÇu c¬ quan ®ã ph¶i x¸c nhËn vµ phong to¶ sæ tiÕt kiÖm cña ngêi vay t¹i Së. Sau khi c¬ quan nµy x¸c nhËn vµ göi l¹i giÊy nµy th«ng b¸o cho Së, lóc ®ã Së míi tiÕn hµnh cÇm cè sæ tiÕt kiÖm vµ giao cho ngêi vay sè tiÒn vay. VÝ dô cô thÓ: Theo hîp ®ång tÝn dông sè 01 ngµy 7/2/2002 bµ Lª Minh Ngäc, sè chøng minh th 141300062 do c«ng an H¶i Hng cÊp ngµy 27/9/94, sè ®iÖn tho¹i 0913007379 muèn vay sè tiÒn lµ 30 triÖu ®ång cho môc ®Ých tiªu dïng, thêi gi¹n 3 th¸ng (tõ 7/2/2002 ®Õn 7/5/2002), l·i suÊt vay lµ 20
- Xem thêm -