Tài liệu Trung Quốc sau khi gia nhập WTO thành công và thách thức

  • Số trang: 258 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

trungquocle.pdf trungquocch.pdf trungquocle.pdf trungquocch.pdf trungquocle.pdf trungquocch.pdf trungquocle.pdf trungquocch.pdf trungquocle.pdf trungquocle.pdf trungquocle.pdf 1 CHUONG . , Irung QUOctif sau kbi gia nb" WlO · liee Iblle hlen . eie' eamkel ,a nbii'nglie dong . ,Sau nam, 2004 Trung Qu6e biit dau phAn dAu d~ d~t tai ffil;lC ti~u c:u6i ~img trongcae eam kltgia I1h~p WTO. Theo nhi~u danh gia, cho tai nay, Trung Qu6c da hinh thanh quan h~ tuong h6 toan di~n vai WT01• Phan nay h~ng ke't vi~c th'!c hi~~ nhitng earn klt vdi ~TO va nhitng thanh tlJUkinh t~ n6i b~t eua Trung Qu6e tit sau khi gia nh~p WTO!~6ng thdi cfing n~u ra nhitng vAn d~ dang d~t ra va nhitng huang x~ Iy cae vAn d~ do cua Trung Qu6c. :J . trungquocch.pdf trungquocle.pdf - D61 vdi 6 t6, tit ngayl/1/2002Trung Qu6e eiit giam gAn 1/3 thut d6i vdi'(:aclo~iO'~ nh~p khau. Thut danh vao cae'loii'i 6t6 ~n '3000 phAn kh61 dU<;1e giam tit 80% xu6ng 50,7%; voi elk'loii'i xe du8i 3000 phAn kh6i giain tit 70% xu6ng43,8 % .. Tit nam 2002, cae e6ng ty Ii~n doanh xe hoi Trung Qu6c - nrloe ngoai dU<;1ephep l~p ri~ng cae m~ng luoi ti~u th1;l.De'n}thang7/2006, mue thue' danhvao cae 'lOl;li'xe hdi nh~pkhAu se giant con 25%, vathu€dann vao phl;l tUng xe hoi se giam tit 23,4% xu6ng con 10%. Hl;lnng~kh nh~p khau xe hoiciingdu<;1c bo h~n vao nam 2005. - Trong lrnh vH'cppng lU{1ng - tiiu ma, Trung Qu6e d6ng y md eua eae.nganh dAu th6 va dAu ehe'bie'n eho ~ac thuong gia tl1nhAn qua vi~e tv do hoa dAn va giam St!d¢e quy~n mua ban dAu. Trung Qu6e eiing se md cua linh vt!e phAn ph6i ban m~t hang nay sau 3 nam gia nh~p WTO. Trung Qu6e se mdeua thi trudng ban bu6n dAu s'au 5 nam gia nh~p WTO. Ie - Vi ho~t d~ng cua cac ngAn hang nude ngoai cae ngAn hang nuoe ngoai dU - Xem thêm -