Tài liệu Tổng quan về kinh tế lượng

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Më §Çu C¸c vÊn ®Ò kinh tÕ lu«n lµ vÊn ®Ò ®-îc mäi ng-êi quan t©m , xÐt trªn c¶ ph-¬ng diÖn tõng c¸ nh©n còng nh- toµn x· héi . Cã nh÷ng sù kiÖn kinh tÕ mµ con ng-êi cã thÓ c¶m nhËn ®-îc b»ng trùc quan , tõ ®ã rót ra cho m×nh nh÷ng c¸ch øng xö hµnh vi riªng trong ho¹t ®éng kinh tÕ .Nh-ng còng cã nh÷ng diÔn biÕn kinh tÕ bÊt ngê x¶y ra , cã thÓ lµ do chñ quan hay kh¸ch quan , mµ con ng-êi kh«ng thÓ nhËn ra ®-îc , kh«ng thÓ l-êng tr-íc ®-îc , do ®ã , c¸c quy luËt kinh tÕ lu«n ®-îc con ng-êi t×m hiÓu kh«ng ngõng thµnh c¸c lý thuyÕt , m« h×nh , c¸c ch-¬ng tr×nh øng dông vµo kinh tÕ .... RÊt nhiÒu m«n häc kinh tÕ ®-îc ra ®êi , ®-a vµo gi¶ng d¹y trong c¸c tr-êng kinh tÕ nh»m hoµn thiÖn kiÕn thøc cho c¸c sinh viªn trë thµnh c¸c nhµ kinh doanh cã kiÕn thøc v÷ng vµng trong t-¬ng lai . Mçi m«n häc ra ®êi ®Òu xuÊt ph¸t tõ nh÷ng bµi to¸n kinh tÕ kh¸c nhau trong cuéc sèng ®-îc ®-a ra , v× vËy mçi m«n häc ®Òu cã nh÷ng ®Æc tr-ng riªng vÒ môc ®Ých , néi dung ,ph-¬ng ph¸p ...®«i khi chóng cßn bæ trî cho nhau vµ gióp Ých rÊt nhiÒu trong thùc tÕ . Mét sè m«n ®-îc ¸p dông nh- mét c«ng cô thËt sù 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 h÷u Ých trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh tÕ , gióp con ng-êi ph¸n ®o¸n ®óng ®¾n ®Ó h-íng ho¹t déng kinh tÕ ®i theo chiÒu h-íng tèt h¬n . Lµ mét sinh viªn , em còng ®· ®-îc häc rÊt nhiÒu m«n häc kh¸c nhau , c¸c m«n häc ®Òu quan träng vµ lµ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n trang bÞ cho b¶n th©n m×nh sau nµy . Trong sè c¸c m«n häc , kinh tÕ l-îng lu«n ®-îc em quan t©m , mét phÇn bëi v× ®©y lµ mét trong c¸c m«n chuyªn ngµnh , mét phÇn bëi v× tÇm quan träng øng dông réng r·i trong thùc tÕ mµ m«n häc nµy mang l¹i . Tuy nhiªn , cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cña m«n häc mµ em ch-a thÓ hiÓu hÕt ®-îc , chÝnh v× vËy , em chän m«n nµy lµm ®Ò ¸n m«n häc ®Ó cã c¬ héi t×m hiÓu nhiÒu h¬n vÒ m«n häc nµy . Trong ®Ò ¸n m«n häc , em míi chØ lµm bµi víi nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ®Çu tiªn lµ c¸ch lËp mét m« h×nh -íc l-îng , kiÓm ®Þnh xem c¸c biÕn ®-a vµo m« h×nh còng nh- m« h×nh ®-a ra ®· phï hîp hay ch-a chø ch-a ®i s©u vµo phÇn kinh tÕ l-îng n©ng cao.Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n gi¸o viªn h-íng dÉn TrÇn B¸ Phi ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò ¸n m«n häc nµy . 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæng quan vÒ kinh tÕ l-îng : Cã nhiÒu c¸ch ®inh nghÜa kh¸c nhau vÒ kinh tÕ l-îng , cã lÏ lµ do c¸ch tiÕp cËn vµ môc ®Ých sö dông kh¸c nhau ®«i chót mµ ®i ®Õn nh÷ng ®Þnh nghÜa kh¸c nhau , c¸ch hiÓu kh¸c nhau . Kinh tÕ l-îng ra ®êi tõ nh÷ng yªu cÇu trong thùc tÕ vµ ngµy nay trë thµnh mét m«n häc ®éc lËp bëi nh÷ng ®Æc tr-ng riªng cña nã : Thø nhÊt , kh¸c víi c¸c m«n häc kh¸c th-êng nªu ra c¸c gi¶ thuyÕt vµ nªu ra b¶n chÊt , quy luËt chung cña kinh tÕ mµ kh«ng ®-a ra mét sè ®o b»ng sè quan hÖ gi÷a chóng , cßn kinh tÕ l-îng còng ®-a ra c¸c gi¶ thuyÕt nh-ng sau ®ã sÏ rót ra kÕt luËn tõ viÖc -íc l-îng b»ng sè vÒ c¸c con sè nµy.Thø hai , kinh tÕ l-îng chñ yÕu quan t©m ®Õn viÖc kiÓm ®Þnh vÒ mÆt thùc nghiÖm c¸c lý thuyÕt kinh tÕ , th-êng sö dông c¸c ph-¬ng tr×nh to¸n häc do c¸c nhµ kinh tÕ to¸n ®Ò xuÊt vµ kiÓm ®Þnh b»ng thùc nghiÖm sù phï hîp cña c¸c ph-¬ng tr×nh to¸n häc nµy .Thø ba, kh¸c víi thèng kª kinh tÕ chñ yÕu chØ dõng l¹i ë viÖc thu thËp , xö lý vµ tr×nh bµy c¸c sè liÖu , kinh tÕ l-îng sö dông c¸c sè liÖu nµy ®Ó kiÓm tra c¸c gi¶ thuyÕt kinh tÕ . Thø t- , c¸c sè liÖu kinh tÕ trong thùc tÕ kh«ng n»m d-íi sù kiÓm so¸t cña con ng-êi , th-êng lµ phi thùc nghiÖm vµ cã ch-a sai sè cña phÐp ®o .Kinh tÕ l-îng ph¶i sö dông c¸c c«ng cô , ph-¬ng ph¸p cña thèng kª to¸n ®Ó t×m ra b¶n chÊt cña c¸c sè liÖu thèng kª nµy.Theo nghÜa ®¬n gi¶n , kinh tÕ l-îng liªn quan ®Õn 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 viÖc ¸p dông c¸c ph-¬ng ph¸p thèng kª trong kinh tÕ häc , ®ã lµ sù hîp nhÊt cña lý thuyÕt kinh tÕ , c«ng cô to¸n häc vµ c¸c ph-¬ng ph¸p luËn thèng kª . Trong kinh tÕ l-îng cã ba vÊn ®Ò ®-îc quan t©m ®Õn lµ :  ¦íc l-îng c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ : xuÊt ph¸t tõ nh÷ng th¾c m¾c vÒ c¸c mèi liªn hÖ gi÷a c¸c biÕn sè trong thùc tÕ cã liªn quan , ¶nh h-ëng ®Õn nhau nh- thÕ nµo, vÝ dô nh- mét c«ng ty muèn xem xÐt t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè gi¸ , mÉu m· ,qu¶ng c¸o tíi l-îng cung hµng ho¸ b¸n ra trªn thÞ tr-êng …  KiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt : Khi ®-a ra bÊt k× mét nghi ngê ,ph¸n ®o¸n nµo ,kinh tÕ l-îng thùc hiÖn viÖc kiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt , vÝ dô nh- mét c«ng ty muèn biÕt lîi nhuËn cã t¨ng hay gi¶m theo quy m« ho¹t ®éng kh«ng , hoÆc c¸c nhµ ph©n tÝch kinh tÕ muèn xem gi¸ dÇu cã bÞ ¶nh h-ëng bëi t×nh h×nh chÝnh trÞ Trung §«ng kh«ng…  Dù b¸o : Sau khi ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña c¸c biÕn sè ®-îc x¸c ®Þnh , chóng ta cã thÓ muèn sö dông c¸c mèi quan hÖ -íc l-îng ®Ó dù ®o¸n c¸c gia trÞ trong t-¬ng lai .VÝ dô nh- C¸c c«ng ty dù b¸o c¸c chØ sè thÞ tr-êng chøng kho¸n vµ gi¸ cæ phiÕu , chÝnh phñ dù ®o¸n thu nhËp,chi tiªu ,l¹m ph¸t ,thÊt nghiÖp… Khi nghiªn cøu mét m« h×nh kinh tÕ nµo ®ã ,ta cÇn cã nh÷ng c©u tr¶ lêi tho¶ ®¸ng cho c¸c c©u hái sau: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - M« h×nh cã ý nghÜa kinh tÕ kh«ng? nã cã thÓ hiÖn mäi quan hÖ t-¬ng thÝch Èn trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch d÷ liÖu hay kh«ng ? - D÷ liÖu cã tin cËy kh«ng? - Ph-¬ng ph¸p -íc l-îng sö dông cã phï hîp kh«ng ? Cã sai lÖch trong c¸c -íc l-îng t×m ®-îc hay kh«ng? - C¸c kÕt qu¶ cña m« h×nh so víi c¸c kÕt qu¶ tõ nh÷ng m« h×nh kh¸c nh- thÕ nµo ? - KÕt qu¶ thÓ hiÖn ®iÒu g× ? kÕt qu¶ cã nh- mong ®îi dùa trªn lÝ thuyÕt kinh tÕ hoÆc c¶m nhËn trùc gi¸c kh«ng? Do ®ã , kinh tÕ l-îng ®-îc thùc hiÖn theo c¸c b-íc : 1. X¸c ®inh vÊn ®Ò nghiªn cøu 2. ThiÕt lËp m« h×nh : M« h×nh nµy ®-îc thiÕt lËp d-íi d¹ng ph-¬ng tr×nh m« t¶ hµnh vi kinh tÕ vµ c¸c biÕn liªn quan.M« h×nh cã thÓ lµ mét ph-¬ng tr×nh hoÆc hÖ gåm nhiÒu ph-¬ng tr×nh. 3. Thu thËp d÷ liÖu. 4. ¦íc l-îng m« h×nh kinh tÕ l-îng : ¦íc l-îng nh÷ng th«ng sè ch-a biÕt cña m« h×nh. 5. KiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt: KiÓm ®Þnh chuÈn ®o¸n m« h×nh nhiÒu lÇn nh»m ch¾c ch¾n lµ nh÷ng gi¶ ®Þnh ®Æt ra vµ c¸c ph-¬ng ph¸p -íc l-îng ®-îc sö dông phï hîp víi d÷ liÖu ®· thu thËp.Môc tiªu lµ t×m ®-îc nh÷ng kÕt luËn phï hîp nhÊt ,lµ nh÷ng kÕt luËn kh«ng thay ®æi nhiÒu ®èi víi c¸c ®Æc tr-ng cña m« h×nh. 6. DiÔn dÞch kÕt qu¶. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sau ®©y lµ vÊn ®Ò nhá cña kinh tÕ l-îng mµ em ®· t×m hiÓu vµ thùc hiÖn b»ng ch-¬ng tr×nh Eview ®ã lµ : Thö x©y dùng c¸c m« h×nh kinh tÕ l-îng kh¸c nhau cho mét vÊn ®Ò vµ chän ra mét m« h×nh thÝch hîp nhÊt qua viÖc lo¹i dÇn c¸c biÕn gi¶i thÝch kh«ng cã ý nghÜa . Chän m« h×nh kinh tÕ l-îng Gi¶ sö ta x©y dùng mét m« h×nh cã d¹ng : 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Y = ß1 + ß2X2i + ß3X3i +….+ßkXki + ui Vµ thu ®-îc c¸c -íc l-îng cho c¸c hÖ sè ßi ,tr-íc hÕt ta ®Ó ý ®Õn c¸c hÖ sè -íc l-îng thu ®-îc vµ xem xÐt dÊu cña chóng cã phï hîp víi gi¶ thuyÕt vÒ kú väng ban ®Çu vÒ dÊu cña c¸c hÖ sè khi ®-a ra m« h×nh hay kh«ng. 1) Ta kiÓm ®Þnh c¸c tham sè riªng lÎ b»ng kiÓm ®Þnh t: Gi¶ thuyÕt kiÓm ®Þnh : Ho : ßk = 0 Xk kh«ng cã ¶nh h-ëng ®èi víi Y. H1 : ßk # 0 Xk cã ¶nh h-ëng ®èi víi Y. Ta kú väng b¸c bá Ho X¸c ®Þnh trÞ thèng kª kiÓm ®Þnh : ßk tqs= , t* =tanpha/2,,n-k Sßk KÕt luËn : NÕu | tqs| > t* B¸c bá Ho Hay p_value < anpha NÕu | tqs| > t* b¸c bá Ho ,chÊp nhËn H1. Kh«ng cã c¬ së Hay p_value > anpha NÕu biÕt dÊu kú väng cña ßk ta cã thÓ thùc hiÖn kiÓm ®Þnh 1 phÝa víi c¸c gi¶ thiÕt: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ho : ßk = 0 H1 : ßk < 0 : ßk > 0 Khi ®ã miÒn b¸c bá lµ : tqs < -tanpha,n-k Ho : ßk = 0 H1 tqs > tanpha,n-k 2) KiÓm ®Þnh tæ hîp c¸c tham sè ( Wald test) KiÓm ®Þnh nµy gióp x¸c ®Þnh nªn thªm vµo hay bít ®i mét nhãm biÕn trong m« h×nh ,gióp chän mét trong hai m« h×nh sau: M« h×nh nhiÒu biÕn (U) : Yi = ß1+ß2X2i+ß3X3i+…+ßmXmi+ßm+1X(m+1)i+… +ßkXki M« h×nh Ýt biÕn-m« h×nh giíi h¹n (R) : Yi = ß1+ß2X2i+ß3X3i+…+ßmXmi Gi¶ thuyÕt kiÓm ®Þnh : Ho : ßm+1= ßm+1 = … =ßk =0 Chän m« h×nh R H1 : Cã Ýt nhÊt mét sè ßj # 0 (víi j= m+1,…,k ) Chän m« h×nh U. X¸c ®Þnh trÞ thèng kª kiÓm ®Þnh: (ESSR-ESSU)/(k-m) (R2U -R2R)/ (k-m) Fqs = = ESSU/(n-k) (1-R2U)/(n-k) F* = Fanpha,k-m,n-k KÕt luËn : 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NÕu Fqs < F* B¸c bá Ho Hay p_value < anpha 3)KiÓm ®Þnh ®é thÝch hîp cña m« h×nh: KiÓm ®Þnh nµy gióp x¸c ®Þnh c¸c biÕn ®éc lËp trong m« h×nh cã ¶nh h-ëng lªn biÕn phô thuéc Y hay kh«ng .§©y lµ mét tr-êng hîp ®Æc biÖt cña kiÓm ®Þnh Wald Ta cã: Y = ß1 + ß2X2i + ß3X3i +….+ßkXki + ui Gi¶ thuyÕt kiÓm ®Þnh: Ho : ß2= ß3 = … =ßk =0 TÊt c¶ c¸c biÕn kh«ng t¸c ®éng ®Õn Y H1 : Cã Ýt nhÊt mét sè ßj # 0 (j = 2,3….,k) TrÞ thèng kª ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: R2/ (k-1) Fqs = (1-R2)/(n-k) F* = Fanpha,k-1,n-k KÕt luËn : NÕu |Fqs| < F* Hay p_value < anpha 9 B¸c bá Ho Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sau ®©y lµ mét bµi tËp sö dông c¸c lý thuyÕt trªn: XÐt m« h×nh mµ gi¸ nhµ phô thuéc vµo sè phßng t¾m ,sè phßng ngñ , nhµ cã phßng gia ®×nh, thiÕt bÞ b¸o ch¸y , hå b¬i ,diÖn tÝch nhµ . KÝ hiÖu: -BiÕn phô thuéc : gia – gi¸ nhµ. (®¬n vÞ : 1000 USD) -C¸c biÕn ®éc lËp: + ptam : Sè phßng t¾m. + pngu : Sè phßng ngñ + phong : Phßng gia ®×nh ,nhËn gi¸ trÞ b»ng 1 nÕu nhµ cã phßng gia ®×nh vµ gi¸ trÞ 0 nÕu nhµ kh«ng cã phßng gia ®×nh. + baochay: ThiÕt bÞ b¸o ch¸y,nhËn gi¸ trÞ b»ng 1 nÕu nhµ cã thiÕt bÞ b¸o ch¸y vµ gi¸ trÞ 0 nÕu nhµ kh«ng cã thiÕt bÞ b¸o ch¸y. + hoboi : Hå b¬i,nhËn gi¸ trÞ b»ng 1 nÕu nhµ cã hå b¬i vµ gi¸ trÞ 0 nÕu nhµ kh«ng cã hå b¬i. + dt : DiÖn tÝch nhµ.(®¬n vÞ: m2) Ta sÏ thö x©y dùng c¸c m« h×nh sau ®©y vµ xem liÖu m« h×nh nµo lµ tèt nhÊt trong sè ®ã: 1) Gia = 1 + 2 ptam + 3 pngu + 4 phong + 5 baochay + 6 hoboi + 7 dt 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2) Gia = 1 + 2 ptam + 3pngu + 4 phong + 5 baochay + 6 hoboi + 7 dt + 8 baochay* dt 3) Gia = 1 + 2 ptam + 3 pngu + 4 phong + 5 baochay + 6 hoboi + 7dt+ 8 baochay* pngu 4) Gia= ß1 + ß2ptam + ß3pngu+ ß4phong + ß5baochay + ß6hoboi + ß7dt + ß8hoboi*dt. 5) Gia= + ß2ptam + ß3pngu+ ß4phong + ß5baochay + ß6hoboi + ß7dt +ß8phong*pngu +ß9baochay*dt +ß10hoboi*dt +ß11baochay*pngu + ß12hoboi*ptam. * §Çu tiªn ,ta -íc l-îng m« h×nh : Gia = 1 + 2 ptam + 3 pngu + 4 phong + 5 baochay + 6 hoboi + 7 dt Dependent Variable: GIA Method: Least Squares Date: 10/28/07 Time: 09:04 Sample: 1 14 Included observations: 14 Variable Coeffi Std. t- Prob. cient Error Statisti c PTAM - 41.454 - 0.995 0.263 65 0.0063 1 691 61 PNGU - 28.736 - 0.813 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 7.045 27 0.2451 4 531 79 PHONG - 42.873 - 0.633 21.34 40 0.4978 8 471 54 BAOCHAY 26.18 53.845 0.4863 0.641 799 37 55 6 HOBOI 53.19 22.063 2.4110 0.046 581 52 30 7 DT 0.146 0.0301 4.8685 0.001 551 01 77 8 C 39.05 89.539 0.4361 0.675 715 75 99 8 R-squared 0.911 Mean 317.4 504 dependent var 929 Adjusted R- 0.835 S.D. 88.49 squared 650 dependent var 816 S.E. of 35.87 Akaike info 10.30 regression 726 criterion 494 Sum 9010. Schwarz 10.62 squared 244 criterion 447 resid Log - F-statistic 12.01 likelihood 65.13 657 456 Durbin2.602 Prob(F0.002 Watson stat 259 statistic) 213 Víi kÕt qu¶ trªn ,ta thÊy c¸c hÖ sè p_value cña c¸c biÕn ptam,pngu,phong,baochay ®Òu lín h¬n anpha = 5% .Ta thùc hiÖn kiÓm ®Þnh Wald víi : 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ho : ß1 = ß2 = ß3 = ß4 =0 H1 :Cã Ýt nhÊt mét gi¸ trÞ ßi= # 0 (víi i=1,2,3,4) Ch¹y Eview ta cã kÕt qu¶: Wald Test: Equation: Untitled Null C(1) Hypothes is: C(2) C(3) C(4) F0.086 statistic 452 Chi0.345 square 807 Probabilit 0.983 y 881 Probabilit 0.986 y 668 p_value sau khi ch¹y Wald test trong kiÓm ®Þnh trªn cã : p_value =0.983881 > anpha = 5% V× vËy ,ta chÊp nhËn gi¶ thiÕt Ho.VËy ,c¸c biÕn ptam,pngu,phong,baochay ®Òu b»ng 0; hay c¸c biÕn sè phßng t¾m, phßng ngñ ,cã phßng gia ®×nh ,cã thiÕt bÞ b¸o ch¸y ®Òu kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn gi¸ nhµ.Do ®ã,ta cã thÓ bá c¸c biÕn trªn ra khái m« h×nh .Lóc nµy ta cã m« h×nh: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Dependent Variable: GIA Method: Least Squares Date: 10/28/07 Time: 11:18 Sample: 1 14 Included observations: 14 Variable Coeffi Std. t- Prob. cient Error Statisti c HOBOI 52.78 16.481 3.2029 0.008 980 72 31 4 DT 0.144 0.0141 10.180 0.000 415 85 86 0 C 22.67 29.505 0.7684 0.458 277 80 17 4 R-squared 0.907 Mean 317.4 132 dependent var 929 Adjusted R- 0.890 S.D. 88.49 squared 247 dependent var 816 S.E. of 29.31 Akaike info 9.781 regression 856 criterion 728 Sum 9455. Schwarz 9.918 squared 359 criterion 669 resid Log - F-statistic 53.72 likelihood 65.47 383 210 Durbin2.526 Prob(F0.000 Watson stat 380 statistic) 002 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Víi c¸c gi¸ trÞ p_value tr-íc biÕn hoboi vµ biÕn dt ®Òu nhá h¬n 5%.V× vËy ,chÊp nhËn m« h×nh nµy.Ph-¬ng tr×nh håi quy lóc nµy : Ln gia =22.67277 + 52.7898 * hoboi + 0.144415* dt 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *Ta -íc l-îng m« h×nh thø hai gia = ß1 + ß2ptam + ß3 pngu + ß4phong + ß5baochay +ß6hoboi + ß7dt + ß8baochay*dt. Ta -íc l-îng b»ng Evivew: Dependent Variable: GIA Method: Least Squares Date: 10/28/07 Time: 11:40 Sample: 1 14 Included observations: 14 Variable Coeffi Std. t- Prob. cient Error Statisti c PTAM - 40.239 - 0.904 5.049 99 0.1254 2 608 87 PNGU 0.068 28.363 0.0024 0.998 210 62 05 2 PHONG - 41.421 - 0.619 21.67 30 0.5232 6 260 23 BAOCHAY 437.6 340.01 1.2872 0.245 739 21 30 4 HOBOI 65.52 23.574 2.7795 0.032 753 64 78 0 DT 0.502 0.2917 1.7208 0.136 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 063 55 37 1 BAOCHAY* - 0.2901 - 0.266 DT 0.355 25 1.2246 6 295 27 C - 362.22 - 0.321 391.6 06 1.0813 1 926 65 R-squared 0.929 Mean 317.4 200 dependent var 929 Adjusted R- 0.846 S.D. 88.49 squared 601 dependent var 816 S.E. of 34.66 Akaike info 10.22 regression 139 criterion 469 Sum 7208. Schwarz 10.58 squared 472 criterion 986 resid Log - F-statistic 11.24 likelihood 63.57 945 282 Durbin2.524 Prob(F0.004 Watson stat 457 statistic) 472 Ta thÊy c¸c hÖ sè p_value cña c¸c biÕn ptam,pngu,phong,baochay,dt,baochay*dt ®Òu lín h¬n anpha= 5%.Ta thùc hiÖn kiÓm ®Þnh Wald víi gi¶ thiÕt: Ho : ß1 = ß2 = ß3 = ß4 = ß5 = ß6 = ß7 = 0 H1 : Cã Ýt nhÊt mét ßi # 0 (víi i=1,2,3,4,5,6,7) Ch¹y Eview cho ta kÕt qu¶: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Wald Test: Equation: Untitled Null C(1) Hypothes is: C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) F11.24 statistic 945 Chi78.74 square 613 Probabilit 0.004 y 472 Probabilit 0.000 y 000 p_value sau khi ch¹y Wald test trong kiÓm ®Þnh trªn : p_value=0.004472< anpha=5% . Do ®ã ,ta b¸c bá gi¶ thiÕt Ho ,vËy cã Ýt nhÊt mét gi¸ trÞ ßi # (i=1,2,3,4,5,6,7) §Ó thùc hiÖn viÖc x©y dùng m« h×nh tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p,ta c¨n cø vµo hÖ sè p_value cña c¸c biÕn ®éc lËp .BiÕn bÞ lo¹i khái m« h×nh lµ biÕn cã hÖ sè p_value lín. +§Çu tiªn ta bá biÕn pngu ra khái m« h×nh v× biÕn nµy cã p_value =0.9982 lín nhÊt.Sau khi bá biÕn,kÕt qu¶ Eview nh- sau: Dependent Variable: GIA Method: Least Squares 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Date: 10/28/07 Time: 13:19 Sample: 1 14 Included observations: 14 Variable Coeffi Std. t- Prob. cient Error Statisti c PTAM - 34.611 - 0.888 5.013 87 0.1448 9 808 58 PHONG - 36.908 - 0.575 21.69 77 0.5879 1 964 26 BAOCHAY 437.5 312.01 1.4023 0.203 656 88 70 6 HOBOI 65.50 20.551 3.1875 0.015 844 32 53 3 DT 0.501 0.2640 1.9011 0.099 915 05 54 0 BAOCHAY* - 0.2629 - 0.218 DT 0.355 10 1.3508 8 152 49 C - 312.04 - 0.250 391.3 40 1.2542 0 735 25 R-squared 0.929 Mean 317.4 200 dependent var 929 Adjusted R- 0.868 S.D. 88.49 squared 515 dependent var 816 S.E. of 32.09 Akaike info 10.08 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 regression Sum squared resid Log likelihood 023 criterion 7208. Schwarz 479 criterion - F-statistic 63.57 283 Durbin2.525 Prob(FWatson stat 083 statistic) 183 10.40 136 15.31 173 0.001 044 Ta nhËn thÊy c¸c hÖ sè p_value cña c¸c biÕn ptam,phong,baochay,dt,baochay*dt ®Òu lín h¬n anpha = 5% .Ta tiÕp tôc bá biÕn ptam,do cã p_value =0.8889 lín nhÊt. Ta ®-îc kÕt qu¶ sau ®©y: Dependent Variable: GIA Method: Least Squares Date: 10/28/07 Time: 13:24 Sample: 1 14 Included observations: 14 Variable Coeffi Std. t- Prob. cient Error Statisti c PHONG - 32.708 - 0.494 23.43 93 0.7164 1 309 12 BAOCHAY 437.8 292.29 1.4978 0.172 20
- Xem thêm -