Tài liệu Tổng quan về công ty cp xây dựng số 9 vinaconex

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa KÕ to¸n Môc lôc Môc lôc ................................................................................................................................. 1 Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t.......................................................................................... 2 Danh môc s¬ ®å, b¶ng biÓu ........................................................................................ 3 Lêi më ®Çu ........................................................................................................................... 4 CH¦¥NG I: Tæng quan vÒ C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 vinaconex ........... 5 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. ..................................... 5 1.1. LÞch sö h×nh thµnh. ................................................................................. 5 1.2. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®-îc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. ......................... 6 II. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña C«ng ty: .................................. 7 III. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ............................................. 8 3.1. LÜnh vùc, ngµnh nghÒ kinh doanh. ......................................................... 8 3.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. ................................................. 9 3.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ......................... 12 IV. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ. ......................................................... 13 Ch-¬ng II: §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp ..................... 17 I. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. ........................................................................... 17 II. §Æc ®iÓm vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n chung t¹i doanh nghiÖp. ............... 19 2.1. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông: ................................................................ 19 2.2. §Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n: ................................................. 19 2.3. §Æc ®iÓm hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n: ................................................... 20 2.4. §Æc ®iÓm hÖ thèng sæ kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n: ........................... 20 2.5. §Æc ®iÓm hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh................................................... 23 III. §Æc ®iÓm mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n c¬ b¶n t¹i doanh nghiÖp........... 23 3.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. .............. 23 3.2. KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng. ............................................... 24 IV. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 Vinaconex. . 27 4.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ NVL. ..................................................................... 27 4.2. VÞ trÝ vµ vai trß cña NVL...................................................................... 27 4.3. Ph-¬ng ph¸p qu¶n lý NVL . ................................................................. 28 4.4. Ph©n lo¹i NVL: .................................................................................... 29 4.5. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ NVL................................................................... 30 4.6. KÕ to¸n chi tiÕt NVL t¹i C«ng ty CP X©y Dùng sè 9. .......................... 32 Ch-¬ng III .......................................................................................................................... 53 ®¸nh gi¸, nhËn xÐt vµ mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt ............................................. 53 I. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý. ...................................................................... 53 1.1. ¦u ®iÓm. ............................................................................................... 53 1.2. H¹n chÕ: ............................................................................................... 54 1.3. Mét sè ý kiÕn ®Ò suÊt:........................................................................... 55 II. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n. .................................................................. 55 2.1. ¦u ®iÓm: ............................................................................................... 55 2.3. Mét sè ý kiÕn ®Ò suÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n. ................... 57 KÕt luËn ............................................................................................................................. 60 NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 1 KiÓm to¸n 46A B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa KÕ to¸n Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t CP NVL TSC§ CCDC CNV BHXH QLDA KT TK KTVT KH-TKª MT VT KTTC : : : : : : : : : : : : : : NguyÔn ThÞ Thu HiÒn Cæ phÇn Nguyªn vËt liÖu Tµi s¶n cè ®Þnh C«ng cô dông cô C«ng nh©n viªn B¶o hiÓm x· héi Qu¶n lý Dù ¸n KÕ to¸n Thèng kª KÕ to¸n vËt tKÕ ho¹ch thèng kª M¸y tÝnh VËt tKÕ to¸n tµi chÝnh 2 KiÓm to¸n 46A B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa KÕ to¸n Danh môc s¬ ®å, b¶ng biÓu B¶ng 1.1: Mét sè lÜnh vùc x©y dùng chñ yÕu B¶ng 1.2 : Sè liÖu tµi chÝnh b¶ng 1.3: b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh B¶ng 2.1: Sæ chi tiÕt TK 152 B¶ng 2.2: TrÝch sæ nhËt ký chung B¶ng 2.3: Sæ c¸i TK 152 B¶ng 3.1: B¶ng ph©n bæ NVL B¶ng 3.1: B¶ng ph©n bæ NVL S¬ ®å 1.1: Quy tr×nh c«ng nghÖ x©y l¾p S¬ ®å 1.2: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 S¬ ®å 2.1: Tæ chøc cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n S¬ ®å 2.1: Tæ chøc cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n S¬ ®å 2.2: H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt kÝ S¬ ®å 2.3: Tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh S¬ ®å 2.4: h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh: S¬ ®å 2.5:KÕ to¸n tiÒn S¬ ®å 2.6: Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ NVL nhËp kho S¬ ®å 2.7: Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ xuÊt kho NVL S¬ ®å 2.8: H¹ch to¸n chi tiÕt theo ph-¬ng ph¸p thÎ song song BiÓu 1: Ho¸ ®¬n GTGT BiÓu 2: PhiÕu nhËp kho BiÓu 3: GiÊy hoµn chøng tõ thanh to¸n, t¹m øng BiÓu 4 : PhiÕu xuÊt kho BiÓu 5: ThÎ kho NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 3 KiÓm to¸n 46A B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa KÕ to¸n Lêi më ®Çu Trong giai ®o¹n hiÖn nay, nhÊt lµ khi n-íc ta héi nhËp tæ chøc th-¬ng m¹i quèc tÕ WTO, nhu cÇu vÒ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng lµ nhu cÇu thiÕt yÕu. V× vËy x©y dùng ®· trë thµnh mét ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®éc lËp quan träng. C¸c doanh nghiÖp x©y l¾p muèn n©ng cao søc c¹nh tranh, kh¼ng ®Þnh uy tÝn, th-¬ng hiÖu cña m×nh th× c«ng t¸c qu¶n lý nhÊt lµ hÖ thèng kÕ to¸n cña doanh nghiªp ph¶i ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. §èi víi c¸c doanh nghiÖp cµng lín, yªu cÇu trªn cµng ®-îc ®ßi hái cao h¬n. Bªn c¹nh ®ã, trong vµi n¨m trë l¹i ®©y, hÖ thèng kÕ to¸n ®· cã nhiÒu thay ®æi, hoµn thiÖn, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn míi cña n-íc ta. ChÝnh v× vËy, qu¸ tr×nh kiÕn tËp cã thÓ gióp sinh viªn cã c¬ héi hiÒu râ h¬n vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c¸c doanh nghiÖp, ¸p dông lý thuyÕt vµo thùc tÕ. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 9 lµ doanh nghiÖp h¹ng I trong Tæng C«ng ty XuÊt NhËp KhÈu ViÖt Nam, lµ mét C«ng ty lín, cã th©m niªn trong ngµnh x©y dùng. Víi 30 n¨m ho¹t ®éng vµ tr-ëng thµnh, C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®-îc th-¬ng hiÖu, uy tÝn cña m×nh trong n-íc còng nh- trong khu vùc. Sau mét thêi gian kiÕn tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 9, ®-îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Hång Thuý vµ c¸c c« chó, anh chÞ trong ®¬n vÞ em ®· hoµn thµnh b¸o c¸o kiÕn tËp cña m×nh. Trong b¸o c¸o nµy em ®· ®Ò cËp ®Õn mét sè vÊn ®Ò sau: Ch-¬ng I: Tæng quan vÒ C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 9 Ch-¬ng II: Tæ chøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 9 Ch-¬ng III: KiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c kÕ to¸n Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c phßng ban trong C«ng ty, sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Hång Thuý. NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 4 KiÓm to¸n 46A B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa KÕ to¸n Ch-¬ng i Tæng quan vÒ C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 vinaconex I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. 1.1. LÞch sö h×nh thµnh. C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 lµ doanh nghiÖp h¹ng I trùc thuéc Tæng C«ng ty XNK X©y Dùng ViÖt Nam. Víi 30 n¨m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p, C«ng ty ®· kh«ng ngõng kh¼ng ®Þnh th-¬ng hiÖu, uy tÝn cña m×nh t¹i thÞ tr-êng trong n-íc vµ khu vùc, thÓ hiÖn ®-îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao trong giai ®o¹n héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay. Trô së chÝnh cña c«ng ty t¹i tÇng 6 vµ 7, nhµ D9, §-êng KhuÊt Duy TiÕn, Ph-êng Thanh Xu©n B¾c, QuËn Thanh Xu©n, Thµnh phè Hµ Néi. C«ng ty ®-îc thµnh lËp vµo th¸ng 11 n¨m 1977 theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp Doanh nghiÖp Nhµ n-íc sè 129/BXD-TC cña Bé X©y Dùng víi tªn lµ C«ng ty x©y dùng sè 9 trùc thuéc Bé X©y Dùng. Ngµy 12/2/1993, Bé X©y Dùng ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp sè 050A/BXD-TCL§ vÒ viÖc thµnh lËp C«ng ty X©y Dùng sè 9 trùc thuéc Bé X©y Dùng. Ngµy 20/11/1995, QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ n-íc sè 992/BXD-TCL§ cña Bé X©y Dùng vÒ viÖc thµnh lËp Tæng C«ng ty XuÊt nhËp khÈu X©y Dùng ViÖt Nam trªn c¬ së tæ chøc s¾p xÕp l¹i c¸c ®¬n vÞ cña Tæng C«ng ty XuÊt nhËp khÈu X©y dùng ViÖt Nam vµ mét sè ®¬n vÞ trùc thuéc Bé X©y Dùng. Ngµy 21/2/2001, QuyÕt ®Þnh sè 123 Q§/VC-TCL§ cña tæng C«ng ty XuÊt nhËp khÈu X©y Dùng ViÖt Nam vÒ viÖc bæ sung ngµnh nghÒ kinh doanh cho C«ng ty X©y dùng sè 9. Ngµy 10/7/2000, C«ng ty ®-îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 1131152 vµ GiÊy chøng nhËn bæ sung ngµnh nghÒ kinh doanh cña Së KÕ Ho¹ch vµ §Çu T- Hµ Néi: lÇn 1 vµo ngµy 28/2/2001, lÇn 2 ngµy 25/1/2002, lÇn 3 ngµy 30/8/2002, lÇn 4 ngµy 11/4/2003. NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 5 KiÓm to¸n 46A B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa KÕ to¸n C«ng ty ®· ®-îc c«ng nhËn kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c ph¸p thö cña phßng thÝ nghiÖm VËt liÖu x©y dùng theo QuyÕt ®Þnh sè 1181/Q§-BXD ngµy 19/9/2002 cña Bé X©y Dùng. Ngµy 04/11/2004, theo QuyÕt ®Þnh sè 1737/Q§-BXD cña Bé X©y Dùng, C«ng ty X©y dùng sè 9 ®-îc chuyÓn tõ doanh nghiÖp nhµ n-íc thµnh C«ng ty cæ phÇn trùc thuéc tæng C«ng ty XuÊt NhËp KhÈu X©y Dùng ViÖt Nam víi tªn míi lµ: C«ng ty Cæ PhÇn X©y dùng sè 9 Vinaconex (The Viet Nam construction join stock company N 09), nhËn giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 0103007318 ngµy 08/04/2005. C«ng ty cã vèn ®iÒu lÖ lµ 21.000.000.000 ®ång, trong ®ã sè vèn tæng C«ng ty ®· gãp lµ 12.600.000.000 ( chiÕm 60% vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty). 1.2. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®-îc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Tõ ngµy thµnh lËp, tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty ®· tham gia x©y dùng hµng tr¨m c«ng tr×nh trong ph¹m vi c¶ n-íc trong ®ã cã c¸c c«ng tr×nh lín nh-: x©y dùng nhµ m¸y xi m¨ng Hoµng Th¹ch, BØm S¬n, Bót S¬n, Nghi S¬n, Holcim, Hoµng Mai, Hµ Tiªn, Sao Mai…; c¸c nhµ m¸y ®iÖn U«ng BÝ, Ph¶ L¹i, Ninh B×nh, Phó Mü; c¸c c«ng tr×nh giao th«ng: cÇu Quý Cao, Ph¶ L¹i, Bång S¬n, Bµn Th¹ch, cÇu v-ît Nam §Þnh, c¸c cÇu trung thuéc Dù ¸n ®-êng Hå ChÝ Minh; trong lÜnh vùc ®Çu t-: ®ang triÓn khai thùc hiÖn 2 dù ¸n kinh doanh bÊt ®éng s¶n vµ h¹ tÇng khu ®« thÞ míi t¹i Quang Minh- VÜnh Phóc vµ Nghi Phó- Vinh- NghÖ An. B»ng viÖc øng dông khoa häc kÜ thuËt c«ng nghÖ tiªn tiÕn hµng ®Çu trong ngµnh x©y l¾p nh- viÖc øng dông c«ng nghÖ cèp pha tr-ît lÇn ®Çu tiªn cña ViÖt Nam, ®-îc Côc Së h÷u c«ng nghÖ cÊp b»ng ®éc quyÒn s¸ng chÕ vÒ ph-¬ng ph¸p n©ng vËt nÆng trong thi c«ng x©y l¾p cïng víi hÖ thèng v¸n khu«n tr-ît, C«ng ty ®· ®em l¹i sù hµi lßng cho kh¸ch hµng vÒ c¶ chÊt l-îng còng nh- tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh, kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ tiªn phong cña m×nh trong ngµnh x©y l¾p. Bªn c¹nh ®ã, ®i ®«i víi sù ph¸t triÓn, nguån nh©n lùc cña C«ng ty còng ®-îc n©ng cao c¶ vÒ sè l-îng lÉn chÊt l-îng. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 6 KiÓm to¸n 46A B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa KÕ to¸n hiÖn nay ®· lªn ®Õn 1350 ng-êi víi tay nghÒ kÜ thuËt cao, giµu kinh nghiÖm, trong ®ã: kÜ s-: 136 ng-êi, kü thuËt viªn: 83 ng-êi, c«ng nh©n kü thuËt: 772 ng-êi, c«ng nh©n kh¸c: 389 ng-êi. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi kh«ng ngõng t¨ng cao. Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m nay, thu nhËp b×nh qu©n xÊp xØ 2,3 triÖu ®ång/ng-êi, t¨ng 23% so víi cïng kú n¨m ngo¸i. II. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña C«ng ty: Víi xu thÕ héi nhËp hiÖn nay, ®Æc biÖt lµ sau sù kiÖn ViÖt Nam ra nhËp tæ chøc WTO th× yªu cÇu x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, nh÷ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông chÊt l-îng cao cµng trë nªn cÇn thiÕt. Xu h-íng héi nhËp còng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù n©ng cao søc c¹nh tranh cña m×nh ®Ó tån t¹i, ®øng v÷ng vµ kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh. V× vËy, ®èi víi C«ng ty 9, viÖc qu¸n triÖt c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty, víi yªu cÇu cña giai ®o¹n míi lµ hÕt søc cÇn thiÕt. C¸c chøc n¨ng chñ yÕu : + Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông; + Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh giao th«ng thuû lîi; + Thi c«ng bª t«ng b»ng ph-¬ng ph¸p cèp pha tr-ît vµ bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc; + §Çu t- kinh doanh bÊt ®éng s¶n, h¹ tÇng c¸c khu c«ng nghiÖp, khu ®« thÞ míi; + Khai th¸c, kinh doanh n-íc s¹ch vµ n¨ng l-îng ®iÖn. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: + LËp ra c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, c«ng t¸c kü thuËt, tµi chÝnh vÒ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh b»ng c¸c kü thuËt ®Æc biÖt vÒ bª t«ng; tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ®ã theo nhiÖm vô vµ chØ tiªu kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra; + LËp vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t- x©y dùng, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty nh»m ph¸t triÓn n¨ng lùc s¶n xuÊt, ®¸p øng nhiÖm vô vµ môc tiªn ®· ®Ò ra cña c«ng ty; + øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt- c«ng nghÖ, c¸c ph-¬ng ph¸p x©y dùng tiªn tiÕn, c¸c s¸ng kiÕn ph¸t minh míi vµo qu¸ tr×nh x©y l¾p, th-êng NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 7 KiÓm to¸n 46A B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa KÕ to¸n xuyªn c¶i tiÕn kÜ thuËt nh»m n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh vµ thêi l-îng thi c«ng. TiÕn hµnh c«ng t¸c thùc nghiÖm nh»m ®¶m b¶o c¸c kü thuËt, c«ng nghÖ míi phï hîp víi tõng lo¹i h×nh c«ng tr×nh, ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh cña c«ng ty vµ c¸c nh©n tè kh¸ch quan kh¸c; + Thùc hiÖn ®óng ®¾n chÕ ®é qu¶n lý, chÕ ®é kÕ to¸n, chÕ ®é tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc. Hoµn thµnh nghÜa vô nép tÝch luü vµ c¸c kho¶n nép kh¸c vµo ng©n s¸ch. Cã biÖn ph¸p qu¶n lý, sö dông lao ®éng, nguån vèn, vËt t- trang thiÕt bÞ mét c¸ch hîp lý, chèng biÓu hiÖn tham «, l·ng phÝ; + Tæ chøc, qu¶n lý hîp lý vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n sao cho phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô, quy m« cña c«ng ty trong tõng giai ®o¹n cô thÓ. Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng nh©n viªn th«ng qua c¸c kho¸ ®µo t¹o, båi d-ìng tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô; + §-a ra nh÷ng chÝnh s¸ch ®·i ngé, khen th-ëng hîp lý; tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua lao ®éng trong toµn C«ng ty nh»m khuyÕn khÝch, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt; + Ch¨m lo båi d-ìng chÝnh trÞ, t- t-ëng ®¹o ®øc; tæ chøc b¶o vÖ kinh tÕ trong toµn C«ng ty. III. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 3.1. LÜnh vùc, ngµnh nghÒ kinh doanh. C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc x©y dùng c«ng nghiÖp víi c«ng nghÖ cèp pha tr-ît, tuy nhiªn C«ng ty vÉn lu«n h-íng tíi nhiÒu ngµnh nghÒ kinh doanh kh¸c nh»m më réng quy m«, lÜnh vùc ho¹t ®éng, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, nh»m môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Do ®ã, hiÖn nay lÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng, bao gåm: + X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh d©n dông; + S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng, kinh doanh vËt t- thiÕt bÞ, vËt liÖu x©y dùng; + Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, b-u ®iÖn, cÊp tho¸t n-íc, nÒn mãng, c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt h¹ tÇng ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, c¸c c«ng tr×nh ®-êng d©y vµ tr¹m biÕn thÕ ®iÖn; NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 8 KiÓm to¸n 46A B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa KÕ to¸n + Kinh doanh ph¸t triÓn khu ®« thÞ míi, h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp vµ kinh doanh bÊt ®éng s¶n; + XuÊt nhËp khÈu hµng thñ c«ng mÜ nghÖ, hµng n«ng l©m thuû s¶n, hµng tiªu dïng, ®å gç néi ngo¹i thÊt; + Khai th¸c, kinh doanh n-íc s¹ch vµ n¨ng l-îng ®iÖn. B¶ng 1.1: Mét sè lÜnh vùc x©y dùng chñ yÕu ThÓ lo¹i x©y dùng Thêi gian ho¹t ®éng (n¨m) - Thi c«ng b»ng ph-¬ng ph¸p cèp pha c¸c c«ng tr×nh sil«-èng khãi 30 - X©y dùng c«ng nghiÖp 29 - X©y dùng d©n dông 29 - Trang trÝ néi, ngo¹i thÊt c¸c c«ng tr×nh 24 - X©y g¹ch chÞu löa, èng khãi lß nung 15 - X©y dùng nÒn mãng h¹ tÇng 15 - X©y dùng c«ng tr×nh chuyªn ngµnh n-íc 15 - X©y dùng ®-êng bé 15 - X©y dùng ®ª ®Ëp 15 - X©y dùng ®-êng d©y tr¹m biÕn thÕ 13 - Thi c«ng c¸p kÐo c¨ng cèt thÐp dù øng lùc 12 - C«ng nghÖ n©ng nÆng c¸c t¶i träng siªu, tr-êng siªu träng 12 - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh cÇu 12 - Kinh doanh ph¸t triÓn nhµ 07 3.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. ë C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh tiÕn hµnh rÊt hîp lý. §Æc thï cña s¶n phÈm x©y l¾p lµ tÝnh ®¬n chiÕc vµ kh«ng tËp trung nªn nhµ qu¶n lý ph¶i tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh sao cho phï hîp víi ®Æc tÝnh nµy cña s¶n phÈm. NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 9 KiÓm to¸n 46A B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa KÕ to¸n §èi víi c¸c c«ng tr×nh giao thÇu do tæng C«ng ty hoÆc bªn A (bªn cã c«ng tr×nh) giao: c¨n cø vµo hå s¬ thiÕt kÕ dù to¸n cña c«ng tr×nh x©y dùng, gi¸m ®èc sÏ trùc tiÕp ph©n c«ng cho chi nh¸nh, xÝ nghiÖp, ®éi, phßng kü thuËt qu¶n lý dù ¸n, phßng tµi chÝnh kÕ to¸n... sÏ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn h¹ch to¸n. §èi víi c«ng tr×nh do C«ng ty ®Êu thÇu: c¨n cø vµo luËt ®Êu thÇu, thêi gian më ®Êu thÇu ë bªn A, theo yªu cÇu cña gi¸m ®èc, phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch vµ phßng kÕ ho¹ch sÏ lËp hå s¬ ®Êu thÇu trong qu¸ tr×nh lËp sÏ ph¶i tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ, kü thuËt, dù to¸n chi phÝ... ®Ó sao cho võa ®¶m b¶o yªu cÇu cña bªn A võa ®em l¹i lîi nhuËn cho c«ng tr×nh. Sau khi dù thÇu nÕu tróng gi¸m ®èc C«ng ty trùc tiÕp giao cho c¸c chi nh¸nh xÝ nghiÖp, gi¸m ®èc xÝ nghiÖp tæ chøc thi c«ng vµ ¸p dông theo h×nh thøc kho¸n thu. Theo quy ®Þnh cña C«ng ty, nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, gi¸m ®èc sÏ trùc tiÕp xem xÐt vµ ký hîp ®ång. Cßn ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ tõ 3 tû trë xuèng chi nh¸nh ®-îc phÐp ký hîp ®ång vµ tù lËp B¸o c¸o tµi chÝnh riªng; nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ tõ 1 tû trë xuèng, xÝ nghiÖp, ®éi ®-îc phÐp tù ký hîp ®ång vµ tæ chøc h¹ch to¸n d-íi h×nh thøc kho¸n chi, b¸o sæ. §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi, n©ng cao tÝnh linh ®éng trong viÖc ®Êu thÇu c«ng tr×nh, t¹o thªm nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho c«ng nh©n viªn. * §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty: C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong ngµnh x©y l¾p, do ®ã quy tr×nh s¶n xuÊt vµ trang thiÕt bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt mang nh÷ng nÐt ®Æc tr-ng cña ngµnh nghÒ kinh doanh.  Quy tr×nh c«ng nghÖ. Trong c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty lu«n ph¶i tu©n thñ theo quy tr×nh c«ng nghÖ x©y l¾p sau: NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 10 KiÓm to¸n 46A B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa KÕ to¸n S¬ ®å 1.1: Quy tr×nh c«ng nghÖ x©y l¾p Mua vËt t-, tæ chøc thi c«ng Tæ chøc thi c«ng NhËn thÇu NghiÖm thu c«ng tr×nh LËp kÕ ho¹ch thi c«ng Trªn ph-¬ng diÖn s¶n xuÊt x©y dùng, ho¹t ®éng x©y dùng cña C«ng ty ®-îc tiÕn hµnh víi quy tr×nh c«ng nghÖ sau: + Kh¶o s¸t th¨m dß thiÕt kÕ thi c«ng phÇn mãng c«ng tr×nh ë giai ®o¹n nµy, m¸y mãc thiÕt bÞ ®-îc tËn dông ë møc ®é tèi ®a; + TiÕn hµnh thi c«ng c«ng tr×nh (x©y dùng phÇn th«); + L¾p ®Æt hÖ thèng n-íc, thiÕt bÞ theo yªu cÇu cña c«ng tr×nh; + Hoµn thiÖn trang trÝ ®¶m b¶o tÝnh mü thuËt cña c«ng tr×nh, kiÓm tra nghiÖm thu vµ tiÕn hµnh bµn giao quyÕt to¸n c«ng tr×nh.  Trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt kü thuËt. Trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt kü thuËt còng lµ nh©n tè v« cïng quan träng, quyÕt ®Þnh thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Mét C«ng ty cã ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ m¸y mãc, c¬ së vËt chÊt kü thuËt tiªn tiÕn sÏ gióp thùc thi tiÕn ®é c«ng tr×nh nhanh h¬n, ®ång thêi ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt vµ mü thuËt cña c«ng tr×nh, tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty, t¨ng lîi nhuËn vµ n¨ng cao søc c¹nh tranh. C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 mÆc dï ®-îc trang bÞ phÇn lín lµ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i song sè l-îng cßn Ýt. V× vËy trong tiÕn tr×nh héi nhËp hiÖn nay, nhu cÇu vÒ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh lín ngµy cµng nhiÒu cïng víi yªu cÇu vÒ tiÕn ®é còng nh- yªu cÇu vÒ kü thuËt vµ thÈm mü kh«ng ngõng n©ng cao, C«ng ty cÇn ph¶i bæ sung thªm m¸y mãc thiÕt bÞ, ®¶m b¶o ®Çy ®ñ sè l-îng vµ tÝnh ®ång bé, nh»m phôc vô tèt nhÊt cho viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt cña C«ng ty trong thêi gian tíi. NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 11 KiÓm to¸n 46A B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa KÕ to¸n 3.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Víi viÖc tu©n thñ quy tr×nh c«ng nghÖ cïng víi trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt kü thuËt s½n cã, lîi nhuËn cña C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng cao. Sau ®©y lµ sè liÖu tµi chÝnh vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña 3 n¨m gÇn nhÊt (2004, 2005, 2006): B¶ng 1.2 : Sè liÖu tµi chÝnh ChØ tiªu 2004 2005 Tæng TS TS nî Vèn TS thùc ho¹t ®éng GT s¶n Doanh l-îng thu Sè tiÒn 340.522 325.307 15.215 15.215 213.675 155.347 Sè tiÒn 345.785 328.464 17.321 17.321 272.815 183.798 T¨ng 1.6% tr-ëng Sè tiÒn 2006 Tæng (§¬n vÞ : triÖu ®ång) 1% 14% 415.549 393.749 T¨ng tr-ëng 20.2% 20% 14% 21.800 26% 28% 18.3% 21.800 309.971 26% 14% 230.774 26% b¶ng 1.3: b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (§¬n vÞ:®ång) ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp 155.347.296.119 183.798.964.583 230.774.597.783 dÞch vô 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 137.811.528.504 166.803.275.235 213.444.952.171 3. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch 17.535.767.615 16.955.689.348 17.329.645.612 242.145.177 740.446.154 1.072.376.425 vô 4. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 12 KiÓm to¸n 46A B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa KÕ to¸n 5. Chi phÝ tµi chÝnh 9.805.396.805 7.061.674.382 5.693.091.435 6. ChÝ phÝ b¸n hµng _ 312.116.685 14.545.636 7.265.760.310 7.025.451.588 9.443.049.607 706.755.677 3.336.892.847 3.251.335.359 9. Thu nhËp kh¸c 36.557.067 5.644.261 990.601.482 10. Chi phÝ kh¸c 129.571.381 14.963.666 403.155.178 11. Lîi nhuËn kh¸c (93.014.314) (9.139.405) 587.446.304 12.Tæng lîi nhuËn tr-íc 613.741.363 3.327.573.442 3.838.781.663 nghiÖp ph¶i nép 211.375.556 918.890.638 140.742.738 14. Lîi nhuËn sau thuÕ 402.365.807 2.408.682.804 3.698.038.925 7. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 8. Lîi nhuËn thuÇn vÒ ho¹t ®éng kinh doanh thuÕ 13.ThuÕ thu nhËp doanh NhËn xÐt: T×nh h×nh tµi s¶n, gi¸ trÞ s¶n l-îng cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng qua c¸c n¨m, ®Æc biÖt lµ trong n¨m 2006 Lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty còng t¨ng kh¸ nhanh, ®Æc biÖt lµ n¨m 2005, lîi nhuËn t¨ng gÊp 6 lÇn so víi n¨m tr-íc. Lîi nhuËn t¨ng chñ yÕu lµ do doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh t¨ng m¹nh, ®ã chÝnh lµ lîi tøc thu ®-îc tõ ho¹t ®éng ®Çu t- cæ phØÕu t¹i c¸c C«ng ty kh¸c. IV. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ. Bé m¸y qu¶n lÝ cña C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 ®-îc tæ chøc khoa häc, hîp lÝ. C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é mét thñ tr-ëng, x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña tõng cÊp qu¶n lý. Lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng d-íi h×nh thøc C«ng ty cæ phÇn nªn bé m¸y tæ chøc mang ®Æc ®iÓm chung cña c¸c c«ng ty cæ phÇn vµ mang ®Æc ®iÓm riªng cña c«ng ty x©y l¾p ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh. Trong ®ã: NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 13 KiÓm to¸n 46A B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa KÕ to¸n - §¹i héi ®ång cæ ®«ng: Lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty, bao gåm c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt, víi c¸c quyÒn vµ nghÜa vô nh-: quyÕt ®Þnh lo¹i, sè l-îng cæ phÇn ®-îc chµo b¸n, quyÕt ®Þnh møc cæ tøc hµng n¨m cña tõng lo¹i cæ phÇn; quyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ C«ng ty… §¹i héi ®ång cæ ®«ng häp th-êng niªn vµ bÊt th-êng Ýt nhÊt mét n¨m mét lÇn. - Héi ®ång qu¶n trÞ: Do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra, lµ c¬ quan qu¶n lý mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Héi ®ång qu¶n trÞ tr-íc §¹i héi ®ång cæ ®«ng lµ: tr×nh b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m, ®-a ra c¸c kiÕn nghÞ… Héi ®ång qu¶n trÞ häp th-êng kú 1 quý 1 lÇn, tr-êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ häp phiªn bÊt th-êng. - Ban kiÓm so¸t: Do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra, cã nhiÖm vô kiÓm so¸t qu¶n lý mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ lªn §¹i héi ®ång cæ ®«ng. - Gi¸m ®èc C«ng ty: Do Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm, cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt trong viÖc ®iÒu hµnh c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®-îc giao. - Phã gi¸m ®èc C«ng ty: Do Gi¸m ®èc bæ nhiÖm, C«ng ty cã 4 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau. C¸c phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm hç trî gi¸m ®èc, ®ång thêi phèi hîp víi nhau trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh qu¶n lÝ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. - C¸c phßng ban: C«ng ty cã 5 phßng tæ chøc vµ 6 ban ®iÒu hµnh, mçi phßng ban chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cô thÓ theo sù chØ ®¹o cña Ban gi¸m ®èc. Trong ®ã, tr¸ch nhiÖm cña 5 phßng tæ chøc cô thÓ nh- sau: + Phßng kÜ thuËt-qu¶n lý dù ¸n: Phô tr¸ch viÖc lËp hå s¬ dù thÇu, thi c«ng, gi¸m s¸t, qu¶n lÝ chÊt l-îng c¸c c«ng tr×nh, tiÕp thÞ, ®Êu thÇu, qu¶n lÝ c¸c hîp ®ång x©y l¾p vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh; theo dâi thÞ tr-êng vµ lËp c¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, dµi h¹n cho C«ng ty; + Phßng qu¶n lý CN- TB: Qu¶n lÝ m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t- trong qu¸ tr×nh thu mua, b¶o qu¶n vµ sö dông khi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh; qu¶n lý tµi s¶n NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 14 KiÓm to¸n 46A B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa KÕ to¸n dïng trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®ång thêi cung cÊp th«ng tin vÒ gi¸ c¶ vËt t- trªn thÞ tr-êng gióp C«ng ty cã kÕ ho¹ch nhËp, xuÊt, dù tr÷ vËt t- mét c¸ch hîp lý; + Phßng ®Çu t-: Cã chøc n¨ng tham m-u cho gi¸m ®èc trong viÖc lËp kÕ ho¹ch, thùc hiÖn vµ qu¶n lÝ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t-; + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Lµ bé phËn trî gióp Ban gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lÝ tµi chÝnh cña C«ng ty. Phßng trùc tiÕp tiÕp nhËn th«ng tin tµi chÝnh liªn quan ®Õn c¸c c«ng tr×nh vµ toµn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp råi xö lÝ vµ tæng hîp thµnh c¸c b¸o c¸o chÝnh lµm c¬ së ®Ó Ban gi¸m ®èc quan lÝ vµ ®iÒu hµnh doanh nghiÖp; + Phßng tæ chøc- hµnh chÝnh: Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn tæ chøc vµ qu¶n lÝ nh©n sù, ®iÒu ®éng nguån nh©n lùc cho c¸c c«ng tr×nh. NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 15 KiÓm to¸n 46A B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa KÕ to¸n S¬ ®å 1.2: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty CP X©y Dùng sè 9 §¹i héi ®ång cæ ®«ng Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc C«ng ty Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc KÕ to¸n tr-ëng C¸c phßng tæ chøc: 1. Phßng tæ chøc – hµnh chÝnh 2. Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n 3. Phßng kü thuËt – qu¶n lý dù ¸n 4. Phßng ®Çu t5. Phßng qu¶n lý CN – TB C¸c ban ®iÒu hµnh dù ¸n: 1. Ban ®iÒu hµnh dù ¸n B1 2. Ban ®iÒu hµnh dù ¸n B3 3. Ban ®iÒu hµnh dù ¸n B5 4. Ban qu¶n lý dù ¸n Chi §«ng 5. Ban qu¶n lý dù ¸n Nghi Phó 6. Ban qu¶n lý dù ¸n HH2-2 Chi nh¸nh TPHCM Chi nh¸nh Ninh B×nh NguyÔn ThÞ Thu HiÒn Phã gi¸m ®èc 1. §éi x©y dùng sè 1 2. §éi x©y dùng sè 3 3. §éi x©y dùng sè 7 4. §éi x©y dùng sè 12 5. §éi vËn hµnh thiÕt bÞ chuyªn ngµnh 6. X-ëng c¬ khÝ vµ x©y dùng 16 KiÓm to¸n 46A B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa KÕ to¸n Ch-¬ng II §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp I. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. T¹i C«ng ty CP X©y Dùng sè 9, bé m¸y kÕ to¸n ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n “nöa tËp trung, nöa ph©n t¸n”, thùc hiÖn chøc n¨ng h¹ch to¸n ®éc lËp. Theo m« h×nh nµy, nh÷ng ®¬n vÞ thµnh viªn cã møc ®é ph©n cÊp qu¶n lý cao sÏ tæ chøc bé m¸y h¹ch to¸n riªng, cßn ®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ phô thuéc cã møc ®é ph©n cÊp qu¶n lý thÊp chØ cÇn mét vµi nh©n viªn kÕ to¸n víi nhiÖm vô thu thËp chøng tõ vµ xö lý mét vµi nghiÖp vô c¬ b¶n cô thÓ. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Vinaconex 9 cã tÊt c¶ 11 nh©n viªn, bao gåm: 1 kÕ to¸n tr-ëng (tr-ëng phßng), 3 phã phßng, 5 kÕ to¸n viªn vµ 2 kÕ to¸n viªn tËp sù. S¬ ®å 2.1: Tæ chøc cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n KÕ to¸n tr-ëng Tæ tr-ëng tæ 1 (Phã phßng, KT tæng hîp) KT Thanh to¸n KT Ng©n hµng Tæ tr-ëng tæ 2 (Phã phßng, KTVT, c«ng nî…) Thñ kho, Thñ quü KT ThuÕ vËt tCNî KT KHTKª Tæ tr-ëng tæ 3 (KTQLDA) KT viªn tËp sù KT c¸c tæ, ®éi, xÝ nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 17 KiÓm to¸n 46A B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa KÕ to¸n - KÕ to¸n tr-ëng (Tr-ëng phßng): Do Gi¸m ®èc bæ nhiÖm, cã nhiÖm vô chØ ®¹o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n trong toµn c«ng ty; - Phã phßng 1- Tæ tr-ëng tæ 1 (KÕ to¸n tæng hîp): Cã nhiÖm vô theo dâi, tæng hîp toµn bé chi phÝ vµ ph¶n ¸nh lªn gi¸ thµnh c«ng tr×nh; lËp c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh ®Þnh kú, B¸o c¸o nhanh, B¸o c¸o ®ét xuÊt; ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc hoµn thµnh quyÕt to¸n néi bé vµ ®èi chiÕu c«ng nî; ®iÒu hµnh c«ng viÖc khi Tr-ëng phßng ®i v¾ng; - Phã phßng 2- Tæ tr-ëng tæ 2 (phô tr¸ch TSC§, VT-, CCDC, ThuÕ, C«ng nî, KH-TKª): Phô tr¸ch c«ng t¸c KÕ ho¹ch- Thèng kª; KÕ to¸n TSC§VËt t-- CCDC nh- ghi chÐp, ph¶n ¸nh vÒ sè l-îng, mÉu m·, chñng lo¹i, t¨ng gi¶m tån kho vËt liÖu, CCDC, tµi s¶n…; kÕ to¸n c«ng nî, trùc tiÕp ®«n ®èc c«ng t¸c thu håi c«ng nî, thanh to¸n c«ng nî t¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc; - Phã phßng 3- Tæ tr-ëng tæ 3 (KÕ to¸n qu¶n lý Dù ¸n): Chuyªn qu¶n c¸c Dù ¸n ®Çu t-, c¸c Dù ¸n x©y l¾p chñ yÕu th«ng qua c«ng t¸c kiÓm tra chøng tõ hoµn øng cña c¸c ®¬n vÞ cÊp d-íi, lËp tê kª h¹ch to¸n chuyÓn cho KÕ to¸n tæng hîp kiÓm tra ®Ó tiÕn hµnh ghi sæ NhËt ký chung; - KÕ to¸n thanh to¸n: Thanh to¸n l-¬ng cho CNV, thanh to¸n BHXH, quyÕt to¸n chi BHXH, chi kh¸c; ®«n ®èc CNV hoµn chøng tõ sau khi t¹m øng tiÒn mÆt; - KÕ to¸n ng©n hµng: Theo dâi, b¸o c¸o thu chi tiÒn vay, tiÒn göi ng©n hµng, b¸o c¸o tiÒn sÐc; ghi Sæ nhËt ký chung chøng tõ thu, chi tiÒn göi, tiÒn vay ng©n hµng; b¸o c¸o kinh phÝ ®· cÊp cho c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm; - Thñ quü, thñ kho C«ng ty kiªm v¨n th-, l-u tr÷ v¨n phßng: LËp b¸o c¸o thu, chi tiÒn mÆt hµng tuÇn; - KÕ to¸n thuÕ, vËt t-, c«ng nî: Phô tr¸ch thñ tôc nhËp- xuÊt, kª khai VAT chøng tõ vËt t-; ®¨ng ký kª khai thuÕ víi c¸c ®Þa ph-¬ng; ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ néi bé kª khai VAT, tæng hîp vµ kª khai thuÕ víi Côc thuÕ Hµ Néi; ph©n bæ l-¬ng; ghi sæ NhËt ký chung chøng tõ quü, chøng tõ hoµn øng c¸c ®¬n vÞ thuéc Tæ 1 chuyÓn qu¶n; - KÕ to¸n KÕ ho¹ch- Thèng kª, ghi sæ nhËt ký chung: Thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch, thèng kª nh-: lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m, B¸o c¸o NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 18 KiÓm to¸n 46A B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa KÕ to¸n thèng kª ®Þnh kú; h¹ch to¸n vµ ghi sæ NhËt ký chung chøng tõ hoµn øng; ghi sæ NhËt ký chung chøng tõ vËt t- vµ chøng tõ hoµn øng c¸c ®¬n vÞ thuéc tæ 2 chuyªn qu¶n. II. §Æc ®iÓm vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n chung t¹i doanh nghiÖp. 2.1. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông: Theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé tr-ëng Bé Tµi chÝnh, chÝnh s¸ch kÕ to¸n ®-îc ¸p dông t¹i C«ng ty nh- sau: - Niªn ®é kÕ to¸n cña C«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 ®Õn hÕt ngµy 31/12 d-¬ng lÞch hµng n¨m; - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông lµ ViÖt Nam ®ång. §èi víi tr-êng hîp cã nghiÖp vô ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ, doanh nghiÖp ph¶i sö dông tØ gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh ®Ó h¹ch to¸n; - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n vµ kÕ to¸n chi tiÕt hµng tån kho: Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn, ghi nhËn gi¸ trÞ hµng tån kho theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh; - Ph-¬ng ph¸p tÝnh trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt kho: §-îc x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ khèi l-îng thùc hiÖn ®· ®-îc nghiÖm thu vµ chÊp nhËn thanh to¸n cña c¸c ®¬n vÞ thi c«ng; - Ph-¬ng ph¸p khÊu hao TSC§: Ph-¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh; - Ph-¬ng ph¸p thuÕ GTGT: Ph-¬ng ph¸p khÊu trõ; - H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông: NhËt ký chung trªn m¸y vi tÝnh. 2.2. §Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n: C«ng ty sö dông hÖ thèng tµi kho¶n ¸p dông theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC cña Bé Tµi ChÝnh. Víi lo¹i h×nh C«ng ty Cæ phÇn vµ ®Æc thï ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh riªng, C«ng ty ®· sö dông 79 tµi kho¶n trong danh môc hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp trõ c¸c tµi kho¶n: 158, 161, 441, 461, 466, 611, 631. Trong ®ã: TK 152, 153, 155…: C«ng ty më chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ sö dông, tõng kho, tªn vµ quy c¸ch vËt t-; NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 19 KiÓm to¸n 46A B¸o c¸o kiÕn tËp Khoa KÕ to¸n TK 154, 621, 622, 623, 627: C«ng ty më chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh; TK 131, 331: C«ng ty më chi tiÕt theo tõng kh¸ch hµng. §èi víi hÖ thèng tµi kho¶n ngoµi b¶ng, C«ng ty sö dông 4 tµi kho¶n sau: 001, 003, 004, 007. 2.3. §Æc ®iÓm hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n: HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n t¹i c«ng ty ¸p dông theo quy ®Þnh cña LuËt kÕ to¸n vµ NghÞ ®Þnh sè 129/2004/N§-CP ngµy 31/5/2004 cña ChÝnh Phñ bao gåm: - Chøng tõ ban hµnh theo chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp gåm 5 chØ tiªu: + Lao ®éng, tiÒn l-¬ng: B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng, GiÊy ®i ®-êng, PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh, Hîp ®ång giao kho¸n, B¶ng kª trÝch nép c¸c kho¶n theo l-¬ng…; + Hµng tån kho: PhiÕu nhËp kho, PhiÕu xuÊt kho, Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t- hµng ho¸, Biªn b¶n kiÓm kª vËt t- hµng ho¸, B¶ng kª mua hµng, B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, PhiÕu b¸o vËt t- cßn l¹i cuèi kú; + B¸n hµng: B¶ng thanh to¸n hµng ®¹i lý, ký göi, ThÎ quÇy hµng; + TiÒn tÖ: PhiÕu thu, PhiÕu chi, GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n, B¶ng kiÓm kª quü, Biªn lai thu tiÒn, B¶ng kª chi tiÒn…; + Tµi s¶n cè ®Þnh: Biªn b¶n giao nhËn TSC§, Biªn b¶n thanh lý TSC§, Biªn b¶n bµn giao TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh, Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§, Biªn b¶n kiÓm kª TSC§, B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§. - Chøng tõ ban hµnh theo c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c: Danh s¸ch ng-êi nghØ h-ëng trî cÊp èm ®au, thai s¶n, Ho¸ ®¬n GTGT, Danh s¸ch ng-êi nghØ èm h-ëng BHXH, B¶ng kª thu mua hµng ho¸ vµo kh«ng cã ho¸ ®¬n… 2.4. §Æc ®iÓm hÖ thèng sæ kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n: HÖ thèng sæ kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc ¸p dông theo quy ®Þnh vÒ sæ kÕ to¸n trong LuËt kÕ to¸n vµ NghÞ ®Þnh sè 129/2004/N§-CP ngµy 31/5/2005. HÖ thèng sæ kÕ to¸n bao gåm: Sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ Sæ kÕ to¸n chi tiÕt. - Sæ kÕ to¸n tæng hîp: Sæ nhËt ký chung, Sæ nhËt ký thu tiÒn, Sæ nhËt ký chi tiÒn, Sæ nhËt ký mua hµng, Sæ C¸i… NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 20 KiÓm to¸n 46A
- Xem thêm -