Tài liệu Tổng quan về công ty cổ phần thương mại cầu giấy

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LêI NãI §ÇU Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña Thñ ®« tiÕp tôc ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ tõ khi ch¬ng tr×nh 06/CTr-TU cña Thµnh uû vÒ “Ph¸t triÓn kinh tÕ ngo¹i thµnh vµ x©y dùng n«ng th«n míi”. C¬ cÊu s¶n xuÊt ngµnh n«ng nghiÖp chuyÓn dÞch theo híng tÝch cùc, tû träng ngµnh ch¨n nu«i, thuû s¶n t¨ng dÇn, tû träng ngµnh trång trät gi¶m dÇn trong khi gi¸ trÞ tuyÖt ®èi vÉn t¨ng. C¸c vïng ngo¹i thµnh Hµ Néi bíc ®Çu ®· h×nh thµnh c¸c vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ tËp trung víi nh÷ng s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao nh: rau, qu¶, hoa, thÞt, s÷a... Trong ®ã, diÖn tÝch trång rau ®· t¨ng lªn. HiÖn nay, lîng rau tiªu thô trªn ®Þa bµn Hµ Néi ®· t¨ng lªn vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng t¨ng cña d©n c. Tuy chÊt lîng rau ®· t¨ng lªn nhng vÉn cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ngêi d©n Thñ ®«. ChÊt lîng rau cha ®ång ®Òu, cha ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Do ®ã, cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m t¨ng lîng rau s¹ch tiªu thô ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña ngêi d©n Thñ ®«. t×nh h×nh tiªu thô rau s¹ch trªn ®Þa bµn hµ néi. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CH¦¥NG I. C¥ Së Lý LUËN VÒ TI£U THô RAU s¹ch I. ý nghÜa cña rau s¹ch 1. Rau cã vÞ trÝ quan träng trong b÷a ¨n Rau lµ mét trong nh÷ng lo¹i thùc phÈm quan träng trong b÷a ¨n hµng ngµy cña mäi ngêi. Trong b÷a ¨n cña mäi gia ®×nh ®Òu sö dông rau nh lµ mét mãn ¨n chÝnh. NÕu trong b÷a ¨n mµ kh«ng cã rau th× mäi ngêi ¨n sÏ kh«ng thÊy ngon miÖng. Rau ®îc sö dông lµm thøc ¨n t¬i hoÆc ®îc sö dông díi d¹ng chÕ biÕn vµ lµm nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp thùc phÈm. C¸c lo¹i rau ®îc sö dông lµm thøc ¨n t¬i nh rau xµ l¸ch, rau tÝa t«, rau kinh giíi... C¸c lo¹i rau ®îc dïng díi d¹ng chÕ biÕn lµ rau muèng, rau c¶i xanh, rau c¶i ngät. Mçi lo¹i rau l¹i ®îc chÕ biÕn theo tõng c¸ch kh¸c nhau, t¹o ra nh÷ng h¬ng vÞ, mµu s¾c riªng cña tõng mãn ¨n. Rau gióp t¹o ra sù c©n ®èi trong b÷a ¨n hµng ngµy. Trong b÷a ¨n cã thÞt, c¸ lµ nh÷ng mãn ¨n nhiÒu chÊt ®¹m, nhiÒu chÊt bÐo nªn cÇn cã thªm rau lµ lo¹i thøc ¨n cã nhiÒu chÊt x¬, gióp qu¸ tr×nh tiªu ho¸ cña c¬ thÓ tèt h¬n. 2. Rau cung cÊp nhiÒu chÊt dinh dìng Rau cung cÊp cho con ngêi rÊt nhiÒu chÊt dinh dìng cÇn thiÕt nh: Vitamin, chÊt kho¸ng, axÝt h÷u c¬ vµ nhiÒu chÊt bæ kh¸c... C¸c chÊt dinh dìng nµy rÊt quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi con ngêi. Cã nhiÒu lo¹i rau cßn cã t¸c dông lµm gi¶m bÖnh. Nhê sö dông rau hµng ngµy mµ con ngêi ®îc bæ sung nhiÒu chÊt dinh dìng cÇn thiÕt: - Rau muèng chøa nhiÒu canxi, rÊt cã lîi trong viÖc duy tr× ¸p lùc thÈm thÊu cña thµnh m¹ch vµ huyÕt ¸p trong giíi h¹n b×nh thêng. - C¶i cóc lµ lo¹i rau cã h¬ng th¬m ®Æc biÖt chøa nhiÒu axÝt amin vµ tinh dÇu cã t¸c dông lµm thanh s¸ng ®Çu ãc vµ gi¶m ¸p. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nhãm thùc phÈm mµu xanh nh sóp l¬ xanh, b¾p c¶i, rau c¶i ®Òu chøa chÊt isothiocynanate, cã t¸c dông kÝch thÝch t¹o ra c¸c men chèng ung th. - Hµnh tái, cÇn t©y, hÑ t©y, rau diÕp... chøa chÊt flavonid cã t¸c dông b¶o vÖ, chèng l¹i sù tæn th¬ng cña tÕ bµo. ii. vai trß cña tiªu thô rau 1. Tiªu thô lµ mét kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Tiªu thô rau lµ mét kh©u rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh. Lóc nµy, rau ®îc ®a tõ lÜnh vùc lu th«ng sang lÜnh vùc tiªu dïng. Tøc lµ, ngêi s¶n xuÊt b¸n rau trªn thÞ trêng vµ ngêi tiªu dïng mua vÒ ®Ó sö dông. Cã thÓ biÓu hiÖn giai ®o¹n tiªu thô rau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh: C¸c yÕu tè s¶n xuÊt S¶n xuÊt Rau Tiªu thô 2. ViÖc tiªu thô tèt sÏ cã t¸c dông lín ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 2.1. §èi víi ngêi s¶n xuÊt Tæ chøc tèt vµ cã hiÖu qu¶ viÖc tiªu thô rau sÏ cã t¸c dông lín ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c c¬ së kinh doanh . Khi rau ®îc tiªu thô hÕt vµ kÞp thêi th× ®©y lµ tÝn hiÖu tèt cho ngêi n«ng d©n vµ c¸c c¬ së kinh doanh. ViÖc tiªu thô nhanh chãng vµ kÞp thêi rau sÏ tr¸nh t×nh tr¹ng rau bÞ ø ®äng, g©y hÐo, háng rau, lµm gi¶m lîi nhuËn cña ngêi s¶n xuÊt. Nh vËy, tiªu thô rau lµ c¬ së th«ng tin vÒ thÞ trêng cho c¸c c¬ së kinh doanh rau. Ngîc l¹i, khi rau kh«ng tiªu thô ®îc, c¸c c¬ së kinh doanh cÇn t×m nguyªn nh©n v× sao mµ rau l¹i kh«ng tiªu thô ®îc hoÆc tiªu thô chËm. Cã nhiÒu nguyªn nh©n lµm cho rau kh«ng tiªu thô ®îc, nhng chñ yÕu vÉn lµ ë kh©u lu th«ng vµ kh©u s¶n xuÊt. Khi c¸c c¬ së kinh doanh t×m ra ®îc nguyªn nh©n khiÕn rau kh«ng tiªu thô 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®îc th× cÇn ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp, kÞp thêi ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Khi ®ã, rau sÏ ®îc tiªu thô hÕt, c¸c c¬ së kinh doanh sÏ kh«ng ph¶i chÞu thua lç nhiÒu. 2.2. §èi víi ngêi tiªu dïng - ViÖc tiªu thô tèt rau sÏ ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng v× nhu cÇu cña hä lu«n thay ®æi. Ngoµi ra, tiªu thô tèt rau cßn cã t¸c dông ®iÒu chØnh vµ híng dÉn tiªu dïng míi, ®Æc biÖt lµ ®èi víi nh÷ng lo¹i rau míi. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c c¬ së kinh doanh khi s¶n xuÊt ph¶i híng tíi tiªu dïng vµ lÊy tiªu dïng lµm môc tiªu ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Th«ng qua viÖc tiªu thô rau mµ c¸c c¬ së kinh doanh n¾m b¾t ®îc thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng vÒ sè lîng, mÉu m·, chñng lo¹i rau. V× thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng rÊt ®a d¹ng vµ lu«n thay ®æi nªn c¸c c¬ së kinh doanh ph¶i chó ý ®Õn ®iÒu nµy. Tõ ®ã, c¸c c¬ së kinh doanh ®¸p øng ®îc c¸c nhu cÇu kh¸c nhau cña ngêi tiªu dïng vµ tiªu thô ®îc lîng rau nhiÒu h¬n. - ViÖc tiªu thô rau kÞp thêi vµ nhanh chãng lµ tiÒn ®Ò quan träng thùc hiÖn ph©n phèi s¶n phÈm vµ kÕt thóc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh n«ng nghiÖp. - C¸c c¬ së kinh doanh cÇn n¾m b¾t t©m lý, tËp qu¸n tiªu dïng cña ngêi tiªu dïng trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. Mçi n¬i ngêi d©n t¹i ®ã l¹i cã së thÝch vÒ mét lo¹i rau kh¸c nhau nªn mçi mÆt hµng l¹i cã lîng tiªu thô kh¸c nhau. C¬ së kinh doanh ph¶i t×m hiÓu xem ë ®ã ngêi d©n u dïng lo¹i rau nµo ®Ó tõ ®ã tæ chøc b¸n lo¹i rau mµ hä u thÝch. NÕu lµm tèt viÖc nµy th× s¶n phÈm s¶n xuÊt ra sÏ ®¸p øng ®îc nhu cÇu vµ yªu cÇu cña ngêi tiªu dïng. Do ®ã, lîng rau s¶n xuÊt ra sÏ ®îc tiªu thô hÕt, c¸c c¬ së kinh doanh sÏ thu ®îc doanh thu tèi ®a. Tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn, viÖc tæ chøc tèt ho¹t ®éng tiªu thô rau cã ý nghÜa v« cïng quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c c¬ së kinh doanh n«ng nghiÖp. ViÖc tæ chøc tèt tiªu thô rau gióp cho c¸c c¬ së kinh doanh tiªu thô hÕt lîng rau hiÖn cã, gióp cho hä cã ®îc ®Þnh híng vÒ lîng rau tiªu thô trong t¬ng lai. Nhê ®ã, c¸c c¬ së kinh doanh kh«ng chØ thu ®îc lîi nhuËn tèi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®a mµ cßn gi¶m ®îc chi phÝ b¶o qu¶n rau vµ nh÷ng s¶n phÈm bÞ háng do b¶o qu¶n kÐm hay ®Ó l©u ngµy. iii. ®Æc ®iÓm tiªu thô rau Nh÷ng ®Æc ®iÓm tiªu thô rau g¾n liÒn víi nh÷ng ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ thÞ trêng n«ng s¶n. Nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã lµ: 1. S¶n phÈm rau mang tÝnh vïng vµ khu vùc . Còng gièng nh c¸c s¶n phÈm n«ng s¶n kh¸c, s¶n phÈm rau mang tÝnh chÊt vïng vµ khu vùc râ rÖt, nh ít §µ L¹t mµ chØ ë ®ã míi trång ®îc. §Æc ®iÓm nµy xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, g¾n chÆt víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña tõng vïng. Kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Êt ®ai, khÝ hËu vµ thêi tiÕt ë mçi vïng kh¸c nhau nªn t¹o ra nh÷ng lo¹i rau kh¸c nhau mang ®Æc trng cña vïng ®ã. §iÒu kiÖn tù nhiªn, thêi tiÕt, khÝ hËu níc ta rÊt thuËn lîi cho viÖc s¶n xuÊt rau, s¶n phÈm rau ë níc ta rÊt phong phó vµ ®a d¹ng bao gåm c¶ rau nhiÖt ®íi vµ rau «n ®íi... Cã nh÷ng lo¹i rau chØ cã thÓ trång ë mét vïng, thËm chÝ ë tiÓu vïng. §èi víi nh÷ng s¶n phÈm rau lo¹i nµy, c¸c c¬ së kinh doanh cÇn cã nh÷ng h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p tiªu thô ®Æc biÖt. Tuy nhiªn, cã nhiÒu lo¹i rau cã thÓ trång ®îc ë bÊt kú vïng nµo nh rau muèng, rau c¶i... §èi víi nh÷ng lo¹i rau nµy th× còng cÇn cã nh÷ng h×nh thøc tiªu thô thÝch hîp ®Ó c¸c c¬ së kinh doanh tiªu thô hÕt rau. 2. S¶n phÈm rau cã tÝnh chÊt mïa vô - TÝnh chÊt mïa vô cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn cung cÇu cña thÞ trêng rau vµ gi¸ c¶ rau. Th«ng thêng vµo ®Çu vô vµ cuèi vô, lîng rau trªn thÞ trêng rÊt khan hiÕm mµ nhu cÇu tiªu dïng cña ngêi d©n l¹i cao. §iÒu nµy khiÕn gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i rau ®Òu t¨ng cao, cã thÓ t¨ng gÊp ®«i. Vµo gi÷a vô, lîng rau cung øng cho thÞ trêng t¨ng rÊt nhanh, nhu cÇu tiªu dïng cña ngêi d©n chØ t¨ng lªn chót Ýt. Do ®ã sÏ lµm cho gi¸ rau gi¶m m¹nh, cã thÓ g©y thua lç. BiÖn ph¸p gi¶i quyÕt lµ t×m thÞ trêng míi, kÐo dµi thêi gian tiªu thô b»ng b¶o qu¶n, chÕ biÕn. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Ngoµi ra, s¶n phÈm rau còng chÞu ¶nh hëng cña thêi tiÕt khÝ hËu nh b·o, lò lôt... Khi x¶y ra hiÖn tîng nµy, lîng rau trªn thÞ trêng rÊt khan hiÕm v× rau bÞ háng hoÆc kh«ng thu ho¹ch ®îc. Hay khi thu ho¹ch ®îc th× lîng rau thu ®îc còng rÊt Ýt, bÞ háng, bÞ n¸t nhiÒu, lµm cho chÊt lîng rau gi¶m xuèng. V× vËy, ®Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu tiªu dïng cña ngêi d©n th× c¸c c¬ së kinh doanh rau cÇn tæ chøc tèt c«ng t¸c chÕ biÕn, b¶o qu¶n vµ dù tr÷ rau, nh»m gãp phÇn ®¶m b¶o æn ®Þnh cung cÇu trong qu¸ tr×nh tæ chøc tiªu thô rau. Nh vËy, c¸c c¬ së kinh doanh sÏ cÇn lîng vèn lín ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trªn. 3. S¶n phÈm rau phong phó, ®a d¹ng. - Thêi tiÕt, khÝ hËu, ®Êt ®ai ë mçi vïng cña níc ta rÊt ®a d¹ng nªn t¹o ra nh÷ng lo¹i rau còng ®a d¹ng phï hîp víi tõng vïng. S¶n phÈm rau rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. Nã ®· trë thµnh nhu cÇu thiÕt yÕu cña mçi ngêi, mçi gia ®×nh. Níc ta cã nhiÒu chñng lo¹i rau kh¸c nhau nh rau ¨n l¸, rau ¨n cñ, qu¶ vµ c¸c lo¹i rau gia vÞ kh¸c. Mçi lo¹i rau cã mµu s¾c h¬ng vÞ kh¸c nhau khi ¨n t¬i hay nÊu, ®iÒu ®ã l¹i cµng t¹o thªm sù ®a d¹ng cho s¶n phÈm rau. V× vËy, thÞ trêng tiªu thô rau lµ rÊt réng lín vµ ®a d¹ng, viÖc tæ chøc tiªu thô rau ph¶i hÕt søc linh ho¹t, nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña tõng hé gia ®×nh. - Rau lµ s¶n phÈm t¬i, cång kÒnh vµ khã b¶o qu¶n khi chuyªn chë xa ... g©y nhiÒu khã kh¨n cho ngêi s¶n xuÊt, g©y thÊt tho¸t cho ngêi b¸n vµ kinh doanh rau. §iÒu nµy sÏ lµm cho doanh thu, còng nh lîi nhuËn cña c¸c c¬ së kinh doanh gi¶m xuèng, thËm chÝ g©y ra thua lç. ViÖc thÊt tho¸t do s¶n phÈm bÞ háng lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái, nhng c¸c c¬ së kinh doanh nªn t×m ra c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m lµm gi¶m sù thÊt tho¸t nµy. V× vËy, c¸c c¬ së kinh doanh cÇn tæ chøc c¸c chî n«ng th«n, c¸c cöa hµng lu ®éng, c¸c ®¹i lý, c¸c kièt ®Ó ngêi tiªu dïng thuËn tiÖn trong viÖc mua b¸n. C¸c c¬ së kinh doanh ph¶i sö dông c¸c ph¬ng tiÖn chuyªn dïng riªng khi vËn chuyÓn rau ®i xa, nh»m gi¶m lîng rau h háng. Bªn c¹nh ®ã, c¸c c¬ së kinh doanh cÇn cã biÖn ph¸p an toµn, hîp vÖ sinh trong viÖc b¶o qu¶n rau trong qu¸ tr×nh tiªu thô. V× nÕu c¬ së kinh doanh sö dông c¸c biÖn ph¸p b¶o qu¶n b»ng ho¸ chÊt nhiÒu, 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh«ng ®¶m b¶o an toµn cho ngêi sö dông th× sÏ g©y h¹i ®Õn søc khoÎ cña ngêi tiªu dïng nh ngé ®éc. Tõ ®ã, sÏ khiÕn ngêi sö dông mÊt tin tëng. 4. S¶n phÈm rau ®îc tiªu dïng néi bé hoÆc lµm nguyªn liÖu. - Mét phÇn lín rau ®îc tiªu dïng trong c¸c gia ®×nh, trong c¸c c¬ quan vµ xÝ nghiÖp, c¸c trêng häc, nhµ trÎ, c¸c nhµ hµng vµ kh¸ch s¹n. §èi tîng tiªu dïng rau bao gåm c¶ ngêi lín vµ trÎ em. Dã ®ã, s¶n phÈm rau ®em b¸n trªn thÞ trêng cÇn ph¶i ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm, tr¸nh t×nh tr¹ng g©y ra ngé ®éc thøc ¨n. §©y lµ vÊn ®Ò nhøc nhèi ®èi víi ngêi s¶n xuÊt vµ ngêi tiªu dïng. V× ngêi s¶n xuÊt thêng kh«ng cã kiÕn thøc trong viÖc trång rau s¹ch nªn ®· g©y ra nhiÒu ®iÒu ®¸ng tiÕc cho ngêi tiªu dïng nh g©y ngé ®éc thøc ¨n cho bÕp ¨n trong xÝ nghiÖp, g©y ngé ®éc thøc ¨n trong b÷a ¨n tra cña trêng häc... §iÒu nµy ®· ra cho ngêi tiªu dïng t©m lý e ng¹i khi sö dông c¸c lo¹i rau. - Mét phÇn rau ®îc ®a vµo lµm nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn, t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña ngêi d©n lóc tr¸i vô. Tuy nhiªn c¸c s¶n phÈm nµy vÉn cha ®îc a thÝch v× gi¸ thµnh cßn cao so víi thu nhËp cña ngêi d©n. C¸c c¬ së kinh doanh cÇn ph¶i chó ý tíi c¸c ®Æc ®iÓm trªn trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. Nhê ®ã, c¸c c¬ së kinh doanh sÏ h¹n chÕ ®îc nh÷ng khã kh¨n g©y ra trong qu¸ tr×nh tiªu thô rau nh rau bÞ háng, rau bÞ n¸t... Do ®ã, sÏ gi¶m ®îc chi phÝ trong qu¸ tr×nh tiªu thô rau, cã thÓ thu ®îc lîi nhuËn tèi ®a vµ ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®a d¹ng, yªu cÇu vÖ sinh an toµn thùc phÈm cña ngêi tiªu dïng. iv. tæ chøc tiªu thô rau cña c¬ së kinh doanh 1. Nghiªn cøu vµ dù b¸o thÞ trêng ThÞ trêng lµ ®èi tîng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm rau cña c¸c c¬ së kinh doanh. N¾m b¾t thÞ trêng, nghiªn cøu ®Çy ®ñ vµ dù b¸o chÝnh x¸c thÞ trêng sÏ gióp cho c¸c c¬ së kinh doanh cã kÕ ho¹ch vµ chiÕn lîc ®óng ®¾n trong qu¸ 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tr×nh s¶n xuÊt cña m×nh. V× vËy, nghiªn cøu vµ dù b¸o thÞ trêng lµ néi dung quan träng hµng ®Çu, lµ c«ng viÖc thêng xuyªn ph¶i ®îc tiÕn hµnh. 1.1. Nghiªn cøu thÞ trêng - Nghiªn cøu thÞ trêng nh»m x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c c¬ së kinh doanh. Trªn c¬ së ®ã, c¸c c¬ së kinh doanh n©ng cao kh¶ n¨ng thÝch øng víi thÞ trêng, tõ ®ã tiÕn hµnh tæ chøc s¶n xuÊt vµ tiªu thô rau cã hiÖu qu¶ theo nhu cÇu vµ yªu cÇu cña thÞ trêng. - Nghiªn cøu thÞ trêng bao gåm viÖc nghiªn cøu kh¶ n¨ng th©m nhËp vµ më réng thÞ trêng cña c¸c c¬ së kinh doanh. §Ó nghiªn cøu thÞ trêng, c¸c c¬ së kinh doanh cã thÓ th«ng qua sù biÕn ®éng gi¸ c¶ cña thÞ trêng th«ng qua ph¬ng ph¸p tiÕp thÞ cña c¸n bé vµ c¸c nh©n viªn, tæ chøc c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng, nh÷ng cuéc ®iÒu tra hay th¨m dß ý kiÕn kh¸ch hµng... Khi nghiªn cøu ®èi tîng kh¸ch hµng cÇn nghiªn cøu ph©n lo¹i kh¸ch hµng vÒ møc thu nhËp cña c¸c lo¹i kh¸ch hµng, vÒ giíi tÝnh, ®é tuæi... Ngoµi ra, cÇn xem xÐt sè lîng, chÊt lîng, gi¸ c¶ mµ mçi lo¹i kh¸ch hµng a dïng ®Ó tõ ®ã cã ®èi s¸ch thÝch øng víi tõng lo¹i. 1.2. Dù b¸o thÞ trêng - Trªn c¬ së nghiªn cøu n¾m b¾t thÞ trêng, c¸c c¬ së kinh doanh sÏ cã nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp ®èi víi viÖc tiªu thô rau. ViÖc dù b¸o ®óng ®¾n thÞ trêng gióp cho c¬ së kinh doanh v¹ch ra híng chiÕn lîc vµ triÓn väng cña m×nh tham gia vµo thÞ trêng. Néi dung dù b¸o bao gåm: dù b¸o kh¶ n¨ng vµ triÓn väng vÒ cung cÇu s¶n phÈm rau ®ang tiªu thô vµ s¶n phÈm rau cã thÓ tiªu thô. Dù b¸o vÒ kh¸ch hµng ®Ó lùa chän kh¸ch hµng chñ lùc, thêng xuyªn cña c¬ së kinh doanh, cã thÓ xuÊt hiÖn nh÷ng kh¸ch hµng míi. Dù b¸o vÒ sè lîng vµ c¬ cÊu chñng lo¹i rau cã triÓn väng. Dù b¸o vÒ thêi gian, kh«ng gian tiªu thô s¶n phÈm vµ dù b¸o vÒ xu thÕ biÕn ®éng cña gi¸ c¶. - ViÖc nghiªn cøu thÞ trêng vµ dù b¸o thÞ trêng mét c¸ch cô thÓ, tØ mØ víi nh÷ng ph¬ng ph¸p thÝch hîp gióp cho c¬ së kinh doanh cã nh÷ng ®iÒu chØnh bæ sung vµ quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña m×nh ®Ó tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái ®Æt ra nh: §Ó c¶i tiÕn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô rau, 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¬ së kinh doanh nªn tiÕn hµnh nh thÕ nµo? B¾t ®Çu tõ ®©u? Thu hÑp hay më réng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña c¬ së kinh doanh ? ... 2. X¸c ®Þnh gi¸ c¶ tiªu thô - Víi chøc n¨ng lµ thíc ®o gi¸ trÞ, gi¸ c¶ nh lµ tÝn hiÖu cho ngêi s¶n xuÊt, ngêi tiªu dïng vµ trë thµnh th«ng tin quan träng thÓ hiÖn sù biÕn ®éng cung cÇu trªn thÞ trêng. Gi¸ c¶ trë thµnh c«ng cô quan träng ®iÒu khiÓn quan hÖ cung-cÇu. V× vËy, gi¸ c¶ võa cã t¸c ®éng kÝch thÝch s¶n xuÊt võa h¹n chÕ ®èi víi ngêi s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. MÆt kh¸c, gi¸ c¶ cßn lµ mét c«ng cô ®Ó ph©n phèi l¹i lîi nhuËn cña c¸c c¬ së kinh doanh. - ViÖc x¸c ®Þnh hîp lý gi¸ c¶ tiªu thô s¶n phÈm cña c¬ së kinh doanh b¶o ®¶m cho c¬ së kinh doanh b¶o tån ®îc vèn s¶n xuÊt vµ cã l·i. Khi cã l·i c¸c c¬ së kinh doanh sÏ cã kh¶ n¨ng më réng thÞ trêng h¬n, sÏ ®¸p øng ®îc nhu cÇu tiªu dïng ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. Gi¸ tiªu thô s¶n phÈm cña c¬ së kinh doanh ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ b¸n = Gi¸ thµnh + lîi nhuËn hîp lý Lîi nhuËn hîp lý nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo ®Þa ®iÓm tiªu thô, vµo cung s¶n phÈm, thêi gian tiªu thô s¶n phÈm( b¸n sím, b¸n ngay sau khi thu ho¹ch, b¸n chËm). - ViÖc t¨ng gi¸ rau t¨ng lªn cã thÓ do: gi¸ mua t¨ng, t¨ng cÇu qu¸ møc, l¹m ph¸t. ¶nh hëng cña cÇu lµm t¨ng gi¸. Khi nhu cÇu vÒ rau t¨ng lªn vît qu¸ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt th× gi¸ rau t¨ng lªn nhanh. Song do c¹nh tranh nªn c¸c c¬ së kinh doanh kh«ng thÓ t¨ng gi¸ liªn tôc ®îc. Gi¸ rau t¨ng lªn còng do ®iÒu kiÖn thêi tiÕt ®em l¹i nh b·o, lò lôt, h¹n h¸n... v× lóc nµy lîng rau trªn thÞ trêng rÊt khan hiÕm. - Khi xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh gi¸ b¸n ra, c¸c c¬ së kinh doanh cÇn lu ý ®Õn c¸c yÕu tè trªn ®©y trong c¬ chÕ ho¹t ®éng cña gi¸ c¶ vµ ®¶m b¶o cho c¬ së kinh doanh cã l·i. Nhng gi¸ c¶ ph¶i hîp lý, nÕu gi¸ qu¸ cao khiÕn cho ngêi tiªu dïng mua Ýt ®i. V× vËy, ph¶i linh ho¹t ®iÒu chØnh møc gi¸ kÞp thêi nh»m tiªu thô nhanh chãng rau. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. Tæ chøc m¹ng líi tiªu thô rau - Tæ chøc m¹ng líi tiªu thô rau lµ viÖc tæ chøc ®a rau cña c¸c c¬ së kinh doanh ®Õn ngêi tiªu dïng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, kh¸ch hµng vµ ngêi tiªu dïng lµ ®èi tîng phôc vô cña c¸c c¬ së kinh doanh. V× vËy, c¸c c¬ së kinh doanh cÇn ph¶i lùa chän ph¬ng thøc thÝch hîp nhÊt ®Ó ®a s¶n phÈm tíi ngêi tiªu dïng mét c¸ch nhanh nhÊt, kÞp thêi nhÊt, thuËn tiÖn nhÊt. - C¸c c¬ së kinh doanh cã thÓ tiªu thô rau cña m×nh theo hai c¸ch: Mét lµ, b¸n trùc tiÕp tõ c¬ së kinh doanh tíi ngêi tiªu dïng. u ®iÓm cña kªnh ph©n phèi nµy lµ : gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn nªn gi¸ rÎ nªn kh¶ n¨ng tiªu thô thuËn lîi h¬n; c¸c c¬ së kinh doanh sÏ t×m hiÓu chÝnh x¸c yªu cÇu cña ngêi tiªu dïng; thêi gian tiªu thô s¶n phÈm nhanh chãng nªn chÊt lîng s¶n phÈm ®îc ®¶m b¶o. Tuy nhiªn, nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy lµ: cha t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt lu th«ng ®i vµo chuyªn m«n ho¸; quy m« tiªu thô cña c¬ së kinh doanh thêng kh«ng lín nªn kh¶ n¨ng ®¸p øng cho ngêi tiªu dïng cßn h¹n chÕ; kh¶ n¨ng më réng thÞ trêng tiªu thô thÊp v× khã vËn chuyÓn s¶n phÈm ®i xa. Hai lµ, b¸n gi¸n tiÕp tõ nhµ s¶n xuÊt th«ng qua mét hoÆc nhiÒu kh©u trung gian sau ®ã míi ®Õn ngêi tiªu dïng. u ®iÓm cña kªnh ph©n phèi nµy lµ: quy m« tiªu thô kh¸ lín, ®Þa bµn tiªu thô réng th«ng qua nhiÒu kªnh ph©n phèi, ®Þa ®iÓm tiªu thô réng kh¾p; t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®i vµo chuyªn m«n ho¸, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao n¨ng suÊt cho tõng giai ®o¹n. Nhîc ®iÓm cña kªnh ph©n phèi nµy lµ chi phÝ lu th«ng lín khiÕn gi¸ b¸n cao. Tuú ®iÒu kiÖn quy m«, mÆt hµng s¶n phÈm, ®Þa bµn s¶n xuÊt, tuú tr×nh ®é ph¸t triÓn mµ c¬ së kinh doanh lùa chän kªnh ph©n phèi thÝch hîp. Xu híng chung trong qu¸ tr×nh tiªu thô lµ c¸c c¬ së kinh doanh sö dông c¶ hai kªnh ph©n phèi nµy. 4. Tæ chøc th«ng tin qu¶ng c¸o, giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm rau s¹ch 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C¸c c¬ së kinh doanh cÇn tæ chøc th«ng tin qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh ®Ó híng dÉn ngêi tiªu dïng sö dông s¶n phÈm rau s¹ch cña m×nh, thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng tíi s¶n phÈm rau s¹ch cña m×nh. V× nhiÒu khi kh¸ch hµng kh«ng cã th«ng tin vÒ s¶n phÈm mµ c¬ së kinh doanh tiªu thô. C¬ së kinh doanh cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh tivi, b¸o, t¹p chÝ, ¸p phÝch, tê r¬i... C¸c bµi qu¶ng c¸o cña c¬ së kinh doanh ph¶i nãi lªn ®îc t¸c dông, lîi Ých khi sö dông s¶n phÈm rau s¹ch cña m×nh. C¸c c¬ së kinh doanh khi thùc hiÖn qu¶ng c¸o, s¶n phÈm rau s¹ch ph¶i cã bao b× ®ãng gãi, mÉu m· vµ nh·n m¸c cña c¬ së kinh doanh. - C¸c c¬ së kinh doanh cÇn tæ chøc c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ngay trong c¬ së hay ë nh÷ng n¬i thuËn tiÖn võa giíi thiÖu s¶n phÈm, võa b¸n s¶n phÈm. H×nh thøc qu¶ng c¸o nµy cña c¬ së kinh doanh còng rÊt cã hiÖu qu¶. C¸c c¬ së kinh doanh còng cã thÓ tham gia c¸c héi chî, triÓn l·m qua ®ã giíi thiÖu s¶n phÈm rau s¹ch cña m×nh, tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng nh»m c¸m ¬n kh¸ch hµng ®· mua s¶n phÈm rau s¹ch cña c¬ së. Khi ®ã, c¬ së kinh doanh cã thÓ ký ®îc hîp ®ång víi c¸c kh¸ch hµng. - §èi víi c¸c s¶n phÈm rau ®· qua chÕ biÕn, c¸c c¬ së kinh doanh cÇn ®¨ng ký s¶n phÈm cña m×nh c¶ vÒ quy c¸ch, mÉu m·, nh·n, gióp cho c¬ së kinh doanh b¶o ®¶m së h÷u c«ng nghiÖp vÒ s¶n phÈm cña m×nh, tr¸nh lµm hµng gi¶ vµ lîi dông uy tÝn cña nh÷ng ngêi kh¸c. Nh vËy, sÏ tr¸nh t×nh tr¹ng tranh chÊp gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau. V× khi x¶y ra tranh chÊp sÏ g©y thiÖt h¹i kh«ng chØ vÒ tµi chÝnh mµ cßn lµm gi¶m uy tÝn ®èi víi ngêi tiªu dïng, khiÕn ngêi tiªu dïng kh«ng muèn tiªu dïng n÷a. - Tuy nhiªn muèn qu¶ng c¸o c¸c c¬ së kinh doanh ph¶i cã tµi chÝnh, ®©y lµ khã kh¨n lín ®èi víi c¸c c¬ së kinh doanh. V× hÇu hÕt c¸c c¬ së kinh doanh rau s¹ch thêng cã quy m« võa vµ nhá, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cßn thÊp nªn viÖc thùc hiÖn qu¶ng c¸o cßn Ýt. Do ®ã, c¸c c¬ së kinh doanh ph¶i lùa chän h×nh thøc qu¶ng c¸o cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh. Nh÷ng c¬ së kinh doanh lín cã thÓ qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh, cßn c¸c c¬ së kinh doanh võa vµ nhá cã thÓ qu¶ng c¸o trªn ®µi ph¸t thanh, b¸o, t¹p chÝ.... 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5. X©y dùng vµ qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu. ViÖc x©y dùng vµ qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu cã vai trß rÊt quan träng kh«ng nh÷ng ®èi víi c¸c c¬ së kinh doanh mµ cßn ®èi víi ngêi tiªu dïng: - §èi víi c¸c kinh doanh: th¬ng hiÖu lµ tµi s¶n v« h×nh cã gi¸ trÞ lín cña c¸c c¬ së kinh doanh. Th«ng qua viÖc x©y dùng vµ qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu, c¸c c¬ së kinh doanh t¹o lËp ®îc uy tÝn cña m×nh ®èi víi kh¸ch hµng. Th¬ng hiÖu mµ c¬ së kinh doanh t¹o lËp ®îc cµng lín th× uy tÝn cña doanh nghiÖp cµng cao. Tuy nhiªn, nhiÒu c¬ së kinh doanh cha gi÷ ®îc uy tÝn cña s¶n phÈm, chÊt lîng s¶n phÈm thêng gi¶m sau khi c¬ së kinh doanh ®· cã uy tÝn trªn thÞ. §iÒu nµy g©y nªn t©m lý kh«ng tèt cho ngêi tiªu dïng. Ngoµi ra, trªn thÞ trêng nhiÒu khi xuÊt hiÖn hµng gi¶, hµng nh¸i lµm cho c¸c c¬ së kinh doanh gÆp khã kh¨n trong viÖc tiªu thô. ViÖc nµy cÇn sù gi¶i quyÕt cña c¸c c¬ quan qu¶n lý. Cã nh vËy, c¸c c¬ së kinh doanh míi gi÷ ®îc uy tÝn trªn thÞ trêng, gi÷ võng lßng tin cña ngêi tiªu dïng. Khi ®· cã lßng tin cña ngêi tiªu dïng th× kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¬ së kinh doanh sÏ cµng lín. - §èi víi ngêi tiªu dïng: uy tÝn cña c¬ së kinh doanh sÏ lµm cho ngêi tiªu dïng an t©m trong viÖc sö dông s¶n phÈm. Ngêi tiªu dïng sÏ tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ, rñi ro trong tiªu dïng. Tuy nhiªn c¸c c¬ së kinh doanh còng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc x©y dùng th¬ng hiÖu: s¶n xuÊt quy m« nhá, ph©n t¸n nªn viÖc x©y dùng th¬ng hiÖu rÊt khã; x©y dùng th¬ng hiÖu rÊt tèn kÐm; x©y dùng th¬ng hiÖu cßn thiÕu kinh nghiÖm. Tõ ®ã, c¸c c¬ së kinh doanh cÇn t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m x©y dùng th¬ng hiÖu cho s¶n phÈm rau s¹ch cho m×nh. - HiÖn nay, trªn thÞ trêng tiªu thô n«ng s¶n mét sè mÆt hµng ®· x©y dùng ®îc th¬ng hiÖu cho m×nh th«ng qua viÖc tæ chøc c¸c HiÖp héi. Mét thùc tÕ kh«ng thÓ phñ nhËn lµ hÇu hÕt c¸c HiÖp héi cña ViÖt Nam cã “ tuæi ®êi” cßn rÊt trÎ, thiÕu kinh nghiÖm, thiÕu chuyªn gia vµ sù nhÞp nhµng nªn khi gÆp ph¶i nh÷ng r¾c rèi lín, míi mÎ th× c¶ HiÖp héi vµ c¸c c¬ së kinh doanh ®Òu lóng tóng. HiÖn tîng nµy xuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng lµ nguån th«ng tin cña HiÖp 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 héi nh c¸c lo¹i Ên phÈm, Website... ®ang cßn qu¸ nghÌo nµn tríc bèi c¶nh bïng næ th«ng tin nh hiÖn nay. C¸c c¬ së kinh doanh còng nªn tæ chøc HiÖp héi rau s¹ch cho m×nh ®Ó tõ ®ã t¹o thuËn lîi cho viÖc qu¶ng b¸ s¶n phÈm khiÕn qu¸ tr×nh tiªu thô trë nªn thuËn lîi h¬n, h¹n chÕ ®îc nh÷ng rñi ro do kinh tÕ thÞ trêng g©y ra. HiÖp héi ®îc thµnh lËp th× sÏ gióp cho c¸c c¬ së kinh doanh kh¾c phôc vµ gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò hµng nh¸i, hµng gi¶; gióp cho c¸c c¬ së kinh doanh t¹o niÒm tin v÷ng ch¾c ®èi víi ngêi tiªu dïng. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng ii. Thùc tr¹ng tiªu thô rau s¹ch ë hµ néi i. t×nh h×nh tiªu thô rau s¹ch cña c¶ níc ViÖc s¶n xuÊt rau s¹ch ë níc ta cßn míi mÎ, cha phæ biÕn nªn s¶n xuÊt rau cßn ph©n t¸n, manh món, quy m« nhá, tr×nh ®é chuyªn canh vµ th©m canh cha cao, n¨ng suÊt lao ®éng cßn thÊp so víi nhiÒu níc trong khu vùc. S¶n phÈm rau s¹ch vÉn cha thùc sù ®Õn víi ngêi d©n, ngêi d©n còng cha thùc sù hiÓu râ vÒ s¶n phÈm rau s¹ch. ViÖc tiªu thô rau s¹ch vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n do ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi níc ta cßn khã kh¨n, thu nhËp cña ngêi d©n cßn thÊp cha ®ñ kh¶ n¨ng tiªu dïng s¶n phÈm cao cÊp nµy. §Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n, c¸c c¬ së kinh doanh cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi nh»m n©ng cao chÊt lîng rau s¹ch, ®ång thêi h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nh»m ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng vµ thu nhËp cña ngêi d©n. Nh vËy, mäi tÇng líp d©n c trong x· héi ®Òu ®îc dïng s¶n phÈm rau s¹ch. HiÖn nay, rau s¹ch cña c¶ níc chñ yÕu ®îc tiªu thô díi d¹ng t¬i theo thêi vô, tû lÖ chÕ biÕn chØ chiÕm 10% tæng s¶n lîng. Trong khi ®ã, viÖc thu ho¹ch, vËn chuyÓn cßn mang tÝnh thñ c«ng, kü thuËt b¶o qu¶n rau s¹ch cßn mang tÝnh cæ truyÒn, g©y tæn thÊt nÆng sau thu ho¹ch. MÆt kh¸c, do ch¹y theo lîi nhuËn, nhiÒu n¬i phun thuèc trong suèt thêi gian kÒ s¸t tríc khi thu ho¹ch, dÉn tíi hµm lîng thuèc b¶o vÖ thùc vËt cao qu¸ ngìng cho phÐp. §iÒu nµy cã thÓ g©y ngé ®éc cho ngêi tiªu dïng vµ lµm ngêi tiªu dïng e ng¹i khi sö dông rau. HiÖn nay, cã rÊt nhiÒu trêng hîp bÞ ngé ®éc do c¸c lo¹i rau g©y ra, lµm tæn thÊt c¶ ngêi vµ cña. Do ®ã, nhu cÇu sö dông rau s¹ch cña ngêi d©n lµ rÊt lín. Bªn c¹nh ®ã, c¸c s¶n phÈm rau s¹ch cha cã bao b× ®Ñp nªn cha hÊp dÉn ®îc ngêi tiªu dïng mµ s¶n phÈm rau s¹ch thêng ®îc ®ùng trong c¸c bao t¶i, c¸c sät tre th«ng thêng. Céng thªm ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn th« s¬ lµm cho s¶n phÈm rau s¹ch bÞ háng, bÞ n¸t trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn khiÕn rau s¹ch 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b¸n kh«ng ®îc gi¸, cßn c¬ së kinh doanh th× gi¶m doanh thu. Mét sè chî ®Çu mèi b¸n bu«n rau s¹ch ë Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh cã ph¬ng ph¸p b¶o qu¶n m¸t, nhng sè nµy lµ rÊt Ýt. NÕu nh÷ng ngêi bu«n b¸n lín trong chî ®Çu t cho viÖc b¶o qu¶n rau s¹ch tèt h¬n th× rau sÏ ®îc b¶o qu¶n tèt h¬n, tr¸nh thÊt tho¸t trong tiªu thô. ii. t×nh h×nh tiªu thô rau s¹ch ë hµ néi 1. C¸c nguån cung cÊp rau s¹ch ë Hµ Néi 1.1. T¹i c¸c chî T¹i c¸c chî lín trong Thñ ®«: nh chî H«m, chî ®Çu mèi phÝa Nam Hµ Néi... ®©y lµ nguån cung cÊp rau s¹ch chñ yÕu cho Hµ Néi v× hÇu hÕt ngêi d©n ®Òu ®Õn chî ®Ó mua thøc ¨n. Lîng rau s¹ch tiªu thô ë nh÷ng chî nµy rÊt lín v× c¸c cöa hµng b¸n rau s¹ch trong chî rÊt ®«ng vµ thêng lµ nh÷ng cöa hµng b¸n bu«n. T¹i ®©y, ngêi tiªu dïng cã thÓ mua bÊt cø lo¹i rau nµo cÇn mua. Gi¸ c¶ ë c¸c cöa hµng b¸n rau nµy còng rÊt c¹nh tranh, nh»m thu hót kh¸ch hµng. Do ®ã, gi¸ c¶ ë ®©y thêng rÎ h¬n ë c¸c kièt, c¸c siªu thÞ nªn ngêi tiªu dïng thêng hay ®Õn ®©y mua rau h¬n lµ ®Õn n¬i kh¸c. Nh÷ng cöa hµng nµy ngoµi viÖc b¸n lÎ cho ngêi tiªu dïng hä cßn b¸n bu«n cho nh÷ng ngêi b¸n hµng víi quy m« nhá h¬n ë c¸c chî nhá. Nh÷ng ngêi b¸n hµng nµy l¹i b¸n rau s¹ch ®Õn trùc tiÕp cho ngêi tiªu dïng. 1.2. T¹i c¸c kièt Rau s¹ch ®îc bµy b¸n t¹i c¸c kièt b¸n rau qu¶ trªn ®Þa bµn Hµ Néi. HiÖn nay, ë Hµ Néi c¸c kièt nh thÕ nµy rÊt phæ biÕn vµ ®îc ngêi tiªu dïng a thÝch. C¸c kièt nµy thêng do c¸c c¬ së kinh doanh më ra nh»m giíi thiÖu vµ tiªu thô rau s¹ch tíi tËn tay ngêi tiªu dïng. Ngêi d©n rÊt u thÝch lo¹i h×nh b¸n hµng nµy v× c¸c kièt nµy ®Òu cã giÊy phÐp kinh doanh vµ ®¶m b¶o an toµn. Rau s¹ch ®îc b¸n ë ®©y ®Ñp vÒ mÉu m·, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, chÊt lîng tèt. §iÒu ®ã khiÕn lîng rau tiªu thô trong c¸c kièt còng rÊt lín. Tuy nhiªn, gi¸ c¶ 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cña s¶n phÈm rau ë ®©y thêng ®¾t h¬n trong chî khiÕn nhiÒu ngêi tiªu dïng ph¶i ®¾n ®o, suy nghÜ v× thu nhËp cña ngêi d©n cßn thÊp. C¸c kièt nµy nªn ®a ra nh÷ng møc gi¸ thÝch hîp ®Ó thu hót ngêi tiªu dïng vµo mua vµ ®Ó phï hîp víi thu nhËp cña ngêi d©n h¬n. 1.3. T¹i c¸c siªu thÞ Rau s¹ch cßn ®îc bµy b¸n t¹i c¸c siªu thÞ trªn toµn Hµ Néi. Lîng rau s¹ch bµy b¸n ë ®©y t¬ng ®èi Ýt so víi c¸c chî vµ c¸c kièt nhng víi sè lîng siªu thÞ nhiÒu nh hiÖn nay th× lîng rau s¹ch tiªu thô trªn kh¾p ®Þa bµn Hµ Néi còng rÊt lín. T¹i ®©y, chñng lo¹i rau cßn cha ®îc phong phó, chÕ ®é b¶o qu¶n cña c¸c siªu thÞ l¹i rÊt tèt nªn chÊt lîng rau ®îc ®¶m b¶o. Gi¸ c¶ c¸c lo¹i rau s¹ch ë ®©y còng ®¾t h¬n so víi trong chî vµ kh«ng ph¶i ai còng cã thÓ mua s¶n phÈm rau s¹ch thêng xuyªn ®îc. HÇu hÕt ®èi tîng tiªu dïng s¶n phÈm rau s¹ch ë ®©y lµ nh÷ng ngêi cã thu nhËp cao vµ æn ®Þnh. Mµ sè lîng nh÷ng ngêi nµy cßn Ýt nªn rau s¹ch còng cha ®Õn ®îc víi nh÷ng ngêi cã thu nhËp thÊp. C¸c siªu thÞ còng nªn ®a ra møc gi¸ thÊp h¬n ®Ó cã thÓ thu hót ®îc ngêi tiªu dïng mua rau s¹ch t¹i siªu thÞ cña m×nh. Tõ ®ã, siªu thÞ sÏ cã nhiÒu kh¸ch hµng h¬n vµ tiªu thô ®îc lîng rau lín h¬n. 2. T×nh h×nh tiªu thô rau s¹ch ë Hµ Néi 2.1. Nhu cÇu dïng rau s¹ch cña ngêi d©n MÆc dï gi¸ c¶ ®¾t h¬n so víi rau thêng nhng rau s¹ch ®ang ngµy cµng hÊp dÉn ngêi tiªu dïng ë Hµ Néi. Kho¶ng vµi n¨m tríc ®©y, ngêi d©n Hµ Néi cßn l¹ lÉm víi lo¹i rau s¹ch nµy, rÊt Ýt ngêi sö dông v× hä cha cã hiÓu biÕt vÒ nã vµ do gi¸ c¶ rau s¹ch ®¾t h¬n. VËy mµ b©y giê, ngêi Hµ Néi ®· quen sö dông c¸c s¶n phÈm rau s¹ch vµ nhu cÇu tiªu dïng cña ngêi d©n ngµy cµng t¨ng lªn. Ngêi d©n Hµ Néi thÝch dïng rau s¹ch v× nã ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm, lµm hä an t©m trong chÕ biÕn thøc ¨n. HiÖn nay, nhu cÇu rau s¹ch ë Hµ Néi ngµy cµng t¨ng, íc tÝnh ®· lªn ®Õn kho¶ng 90.000 tÊn/n¨m. §ã lµ nhu cÇu dïng trong ngµy thêng. Khi ®Õn TÕt, nhu cÇu vÒ rau s¹ch t¨ng lªn rÊt nhiÒu so víi thêng ngµy. Do ®ã, c¸c lµng rau Hµ Néi, c¸c chî lín, c¸c kièt, c¸c siªu thÞ lu«n chuÈn bÞ lîng lín rau s¹ch 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nh»m ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña ngêi d©n trong ngµy TÕt. Tuy nhiªn, lîng rau s¹ch vÉn kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu cña ngêi d©n lµm cho gi¸ rau t¨ng cao, thËm chÝ gÊp 2 lÇn so víi ngµy thêng. Nhng kh«ng v× thÕ mµ ngêi d©n Hµ Néi kh«ng mua, hä vÉn u chuéng v× ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong sö dông. Tuy nhiªn rau s¹ch vÉn cha ®Õn ®îc víi tõng ngêi d©n bëi gi¸ c¶ cña nã. Ai còng muèn sö dông rau s¹ch trong b÷a ¨n hµng ngµy cña gia ®×nh nhng kh«ng ph¶i ai còng cã kh¶ n¨ng mua. C¸c nhµ cung cÊp rau s¹ch cÇn lu ý vÊn ®Ò nµy, nÕu gi¸ rau s¹ch gi¶m xuèng chót Ýt n÷a th× lîng ngêi tiªu dïng sÏ t¨ng lªn, do ®ã lîng rau s¹ch mµ ngêi tiªu dïng cÇn còng sÏ t¨ng lªn. 2.2. T×nh h×nh s¶n xuÊt rau s¹ch ë Hµ Néi N«ng nghiÖp, n«ng th«n Hµ Néi kh«ng nh÷ng cã vai trß, vÞ trÝ quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi nãi riªng cña Thñ ®« mµ nã cßn ph¶i lµ h×nh mÉu cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®« thÞ vµ n«ng th«n trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ c¶ níc. Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¨ng kh«ng ngõng, tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n n¨m 5,1% n¨m trong giai ®o¹n 10 n¨m 1991 – 2000, trong ®ã, gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh ch¨n nu«i vµ thuû s¶n t¨ng víi tèc ®é nhanh h¬n so víi tèc ®é t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh trång trät ( tèc ®é t¨ng trung b×nh cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh ch¨n nu«i lµ 8,1%/n¨m, cña ngµnh thuû s¶n lµ 7,8%/n¨m, cßn cña ngµnh trång trät chØ lµ 3,7%/n¨m). Kinh tÕ n«ng nghiÖp ®· chuyÓn dÞch theo c¬ cÊu tiÕn bé: tû träng ngµnh trång trät ngµy cµng gi¶m ( tõ 66,3% n¨m 1991 xuèng 60,4% n¨m 1996 vµ cßn 59,7% n¨m 2000); tû träng ngµnh ch¨n nu«i – thuû s¶n t¨ng ( tõ 32,4% n¨m 1991 t¨ng lªn 38,6% n¨m 1996 vµ ®¹t 39,5% n¨m 2000). Trong ®ã, diÖn tÝch c¸c c©y trång cã gi¸ trÞ cao nh : c©y ¨n qu¶, hoa, rau chÊt lîng t¨ng nhanh. Bíc ®Çu ®· h×nh thµnh vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ vÒ rau an toµn vÖ sinh thùc phÈm. Tuy nhiªn, s¶n xuÊt rau s¹ch cßn ph¸t triÓn chËm, nhiÒu n¬i c¬ b¶n vÉn lµ s¶n xuÊt nhá, ph©n t¸n, c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¹c hËu, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, chÊt lîng cña nhiÒu lo¹i rau cha cao. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HiÖn nay, rau s¹ch ®· phñ hÇu kh¾p 5 huyÖn ngo¹i thµnh Hµ Néi vµ mét phÇn c¸c huyÖn ven ®«. Lîng rau s¹ch ®îc trång nhiÒu ®· lµm ngót m¾t nh÷ng ngêi ®· tõng ®Õn c¸c vïng rau nµy. Theo Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«ng Hµ Néi, thµnh phè ®· cã 30 hîp t¸c x· vµ c¬ së s¶n xuÊt rau s¹ch. C¸c nhµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®· kh«ng bá lì c¬ héi phôc vô nhu cÇu ngµy cµng lín cña thÞ trêng Hµ Néi vµ tõ sù thµnh c«ng cña c¸c m« h×nh trång rau s¹ch, c¸c phiªn chî rau s¹ch... Ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt rau s¹ch cña Hµ Néi ®· ngµy cµng më réng. N¨m 2003, diÖn tÝch trång rau s¹ch cña thµnh phè ®¹t tíi 3.272 ha, t¨ng gÇn 773 ha so víi n¨m 2002; s¶n lîng ®¹t trªn 50.500 tÊn, t¨ng 4000 tÊn. Chñng lo¹i rau còng rÊt phong phó víi nhiÒu lo¹i gièng míi ®îc trång vµ ch¨m sãc ®óng theo qui tr×nh kü thuËt cao. Trong ®ã, cã nhiÒu lo¹i rau chÊt lîng cao nh ®Ëu Hµ Lan, b¾p c¶i tÝm, cñ c¶i ®á, ng« Mü... vµ nhiÒu lo¹i rau, cñ qu¶ kh¸c ®îc trång quanh n¨m. §Õn víi c¸c x· ngo¹i thµnh Hµ Néi b©y giê, kh«ng khÝ s¶n xuÊt rau s¹ch thùc sù lan “nãng”. §«ng Anh cã lÏ lµ huyÖn h¨ng h¸i nhÊt víi 10 HTX (hîp t¸c x·) s¶n xuÊt rau s¹ch vµ xuÊt ®Õn ®©u, tiªu thô hÕt ®Õn ®ã. TiÕp ®Õn lµ Gia L©m, Thanh Tr× víi mçi huyÖn 6 HTX... NhiÒu chñ hé n«ng d©n cho biÕt, hä ®îc HTX tËp huÊn, híng dÉn trång rau s¹ch theo c¸c tiªu chÝ kü thuËt rÊt kü lìng víi m«i trêng s¶n xuÊt ®¶m b¶o nh ®Êt kh«ng nhiÔm kim lo¹i nÆng, ®Çy ®ñ níc s¹ch, kh«ng khÝ trong lµnh. MÆt kh¸c, ph¬ng ph¸p canh t¸c, ph©n bãn, gièng, thêi vô gieo trång còng ph¶i ®óng quy tr×nh, quy ph¹m...Theo anh NguyÔn V¨n Ho¹t, mét n«ng d©n ë §a Tèn, Gia L©m nãi: “ MÆc dï kü thuËt s¶n xuÊt rau s¹ch ®ßi hái kh¾t khe, nhng chóng t«i lu«n cè g¾ng tu©n thñ mäi quy tr×nh, cèt lµm sao ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i rau s¹ch ®óng nghÜa cña nã vµ ®îc ngêi tiªu dïng ®ãn nhËn”. NhiÒu HTX hiÖn nay rÊt n¨ng ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §Ó rau s¹ch ®Õn tËn tay ngêi tiªu dïng mét c¸ch nhanh nhÊt, ngon nhÊt vµ më réng thÞ trêng tiªu thô, nhiÒu HTX ®· tù më c¸c ®Þa ®iÓm b¸n rau s¹ch ë c¸c kièt, c¸c chî, chñ ®éng cung cÊp rau s¹ch cho c¸c siªu thÞ trong thµnh phè. HiÖn nay, ë Hµ Néi cã rÊt nhiÒu c¬ së kinh doanh rau s¹ch. HiÖn t¹i, cã tíi 12 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh nghiÖp chuyªn kinh doanh rau s¹ch víi c¸c cöa hµng b¸n rau s¹ch ®îc ph©n bæ kh¸ ®ång ®Òu trªn ®Þa bµn. Tíi ®©y, cßn cã 26 x· cã vïng quy ho¹ch rau s¹ch sÏ lµ ®Þa chØ b¸n bu«n thêng xuyªn cho Trung t©m Metro Th¨ng Long víi s¶n lîng lín. Nh vËy, lîng rau s¹ch tiªu thô sÏ ngµy cµng t¨ng lªn vµ ngêi tiªu dïng sÏ cã nhiÒu c¬ héi ®Ó tiªu dïng rau s¹ch h¬n. 2.3. T×nh h×nh kiÓm tra chÊt lîng rau s¹ch MÆc dï hiÖn nay rau s¹ch ®ang ngµy cµng chinh phôc ngêi d©n Hµ Néi, nhng hä vÉn cha thùc sù tin tëng vµo chÊt lîng, ®é an toµn cña rau s¹ch. §Ó ngêi d©n Hµ Néi tin tëng hoµn toµn vµo chÊt lîng, ®é an toµn th× cÇn ph¶i cã thêi gian. Cã mét thùc tÕ lµ dÉu ngêi tiªu dïng ®· mua rau ë c¸c cöa hµng rau s¹ch cã niªm yÕt tªn tuæi cña nhµ, lµng s¶n xuÊt nhng ngêi tiªu dïng vÉn kh«ng tin h¼n. Ngêi tiªu dïng vÉn kh«ng biÕt rau mµ m×nh mua cã ph¶i lµ rau s¹ch thùc sù hay kh«ng. V× kh«ng ph¶i ngêi s¶n xuÊt nµo còng thùc hiÖn ®óng quy tr×nh kü thuËt, quy ph¹m trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. NhiÒu ngêi v× lîi nhuËn vµ muèn ®a rau nhanh vµo tiªu thô ®· bá qua mét sè kh©u s¶n xuÊt, hay thu ho¹ch ngay trong thêi gian bãn ph©n... ®· lµm ngêi tiªu dïng mÊt lßng tin. Ngoµi ý thøc cña ngêi s¶n xuÊt th× vÊn ®Ò qu¶n lý còng cÇn ph¶i coi träng. Tõ n¨m 1997, UBND Hµ Néi ®· ®a ra nhiÒu c¸ch qu¶n lý, nÕu ®îc c¸c cÊp thùc hiÖn tèt, phèi hîp nhÞp nhµng th× còng cã thÓ coi lµ chÆt: Së NN vµ PTNT ®¶m nhiÖm viÖc khuyÕn c¸o, híng dÉn, quy ho¹ch vµ tæ chøc s¶n xuÊt rau s¹ch; Së Y tÕ kiÓm tra rau b¸n trªn quÇy; Së Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng thÈm ®Þnh, cÊp giÊy chøng nhËn rau s¹ch cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh; Së Th¬ng m¹i tæ chøc m¹ng líi tiªu thô... ThÕ nhng, thùc tÕ chØ cã mét vµi kh©u lµm tèt, ®îc duy tr× liªn tôc nh kh©u quy ho¹ch vµ tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc m¹ng líi tiªu thô... Kh©u cÊp giÊy chøng nhËn s¶n xuÊt rau s¹ch – mét kh©u rÊt quan träng l¹i ®ang bÞ bá ngá. Theo mét HTX s¶n xuÊt rau s¹ch, hä chØ ®îc cÊp giÊy chøng nhËn tõ nh÷ng n¨m 1997 ®Õn 1999, víi thêi h¹n 1 n¨m/lÇn. Tõ n¨m 2000 ®Õn nay, kh«ng cã c¬ quan nµo ®Õn kiÓm tra, thÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn cho 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hä. V× vËy, hiÖn nay c¸c nhµ s¶n xuÊt ®ang trång rau s¹ch theo l¬ng t©m vµ uy tÝn th¬ng hiÖu cña m×nh lµ chÝnh. Tríc sù nghi ng¹i cña ngêi tiªu dïng, hiÖn nhiÒu nhµ s¶n xuÊt rÊt muèn ®îc c¬ quan qu¶n lý cã tr¸ch nhiÖm ®Õn thÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn cho m×nh, nhng vÊn ®Ò ®Õn nay vÉn cha ®îc gi¶i quyÕt. Së NN vµ PTNT Hµ Néi ®ang s½n sµng ®¶m nhiÖm nhiÖm vô trªn, nh»m thèng nhÊt qu¶n lý h¬n trong vÊn ®Ò rau s¹ch. Mét chñ cöa hµng rau s¹ch ë chî H«m, Hµ Néi nãi: “ Gi¸ nh cã giÊy chøng nhËn nµy, viÖc kinh doanh cña chóng t«i sÏ thuËn lîi, tÊn tíi nhiÒu h¬n. Bëi chØ cÇn ph« t« giÊy bµy t¹i cöa hµng cïng víi nh÷ng s¶n phÈm ®îc niªm yÕt tªn tuæi nhµ s¶n xuÊt th× ngêi tiªu dïng sÏ yªn t©m tuyÖt ®èi, s½n sµng nãi OK víi c¸c s¶n phÈm rau s¹ch”. 2.4. Gi¸ cña rau s¹ch Gi¸ cña rau s¹ch ®¾t h¬n rau thêng tõ 150 ®Õn 250®/kg, ch¼ng ®¸ng lµ bao nhng ngêi d©n vÉn ham rÎ mµ mua. Nh÷ng lo¹i rau thêng nµy cha thùc sù b¶o ®¶m vÖ sinh an toµn thùc phÈm, cã g©y ngé ®éc cho ngêi tiªu dïng bÊt cø lóc nµo. Tuy nhiªn nhiÒu ngêi vÉn cha nhËn thøc ®îc ®iÒu nµy. Rau s¹ch ®¾t h¬n rau thêng do quy tr×nh s¶n xuÊt rau s¹ch thêng kh¾t khe, cÇn sù ch¨m sãc nhiÒu h¬n, viÖc b¶o qu¶n cÈn thËn h¬n... Khi vµo ®Çu mïa gi¸ rau thêng ®¾t, nhng ngêi tiªu dïng vÉn thÝch tiªu dïng v× rau ®Çu mïa lu«n cã tiÕng lµ võa ngon võa ngät. NhiÒu ngêi b¸n hµng cho biÕt, cø vµo ®Çu vô lîng rau lu«n khan hiÕm nªn gi¸ rau còng t¨ng cao. Gi¸ rau s¹ch t¨ng lªn còng do ¶nh hëng cña thêi tiÕt nh b·o, lò lôt, h¹n h¸n. Nh c¬n b·o sè 7 võa qua, ë §ång b»ng s«ng Hång, nhiÒu diÖn tÝch rau mµu kh«ng thu ho¹ch ®îc ®· ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn nguån cung cÊp rau s¹ch cho thÞ trêng. T¹i Hµ Néi c¸c lo¹i rau ®Òu t¨ng, cã lo¹i t¨ng gÊp rìi, gÊp ®«i so víi tríc khi b·o x¶y ra. 20
- Xem thêm -