Tài liệu Tổng quan về công ty cổ phần nhuộm hà nội

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®· ®-a ra mét quyÕt ®Þnh cã ý nghÜa to lín ®èi víi §Êt n-íc ta: ChuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ tõ c¬ chÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn ®éng theo theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng X· héi chñ nghÜa. D-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, trong nh÷ng n¨m ®æi míi, nÒn kinh tÕ n-íc ta ®· tõng b-íc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, b-íc ®Çu ®· cã nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh. §Æc biÖt, cuèi n¨m 2006, ViÖt Nam ®· trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc thø 150 cña Tæ chøc Th-¬ng m¹i ThÕ giíi WTO. §©y lµ mét trong nh÷ng tiÒn ®Ò gãp phÇn vµo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña mçi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ nãi riªng. Nh÷ng thµnh tùu trong lÜnh vùc kinh tÕ – x· héi cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n ®æi míi lµ kh«ng thÓ phñ nhËn. Tuy nhiªn víi nh÷ng khã kh¨n ®Ó l¹i tõ qu¸ khø, ViÖt Nam ®i lªn tõ mét n-íc bÞ ®« hé míi giµnh ®-îc nÒn ®éc lËp vµ ph¶i tr¶i qua qu·ng thêi gian ba m-¬i n¨m cho c«ng cuéc thèng nhÊt ®Êt n-íc. Nh÷ng khã kh¨n do hËu qu¶ chiÕn tranh ®Ó l¹i, céng víi qu·ng thêi gian dµi chóng ta kh«ng cã c¬ héi ph¸t triÓn do ph¶i ®-¬ng ®Çu víi chiÕn tranh. Do vËy, sau h¬n ba m-¬i n¨m t¸i x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n-íc, ViÖt Nam vÉn n»m trong nhãm c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn víi thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi vµo n¨m 2006 lµ kho¶ng 620 USD (theo http://www.mofa.gov.vn/vi/nr040807104143/nr040807105039/ns070404 084806). ChØ sè ph¸t triÓn con ng-êi (HDI) cña ViÖt Nam – tiªu chÝ ®¸nh gi¸ dùa trªn c¸c chØ sè vÒ tuæi thä, thu nhËp b×nh qu©n tÝnh theo ®Çu ng-êi, tr×nh ®é häc vÊn, tû lÖ nhËp häc, tû lÖ biÕt ch÷, chØ tiªu tiªu dïng c¸ nh©n…- cã t¨ng lªn so víi tr-íc ®©y, song míi chØ ë møc 0,704, ®øng thø 108 trªn tæng sè 177 n-íc ®-îc tæ chøc Liªn Hîp quèc xÕp h¹ng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 (theo http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/bangtin/2005/6772/). Víi thu nhËp trung b×nh n¨m kho¶ng 620 USD, c¬ cÊu chi tiªu cho l-¬ng thùc thùc phÈm ®-îc x¸c ®Þnh chiÕm tíi 60% trong tæng chi tiªu, cßn l¹i 40% thuéc chi tiªu phi l-¬ng thùc – thùc phÈm. Qua mét phÐp tÝnh ®¬n gi¶n cã thÓ thÊy kho¶n chi tiªu cho viÖc mua s¾m nh÷ng vËt dông cÇn thiÕt cho cuéc sèng cßn l¹i kh«ng qu¸ nhiÒu ®Ó ®¹i ®a phÇn ng-êi tiªu dïng cã thÓ lùa chän nh÷ng s¶n phÈm cao cÊp. Tõ ®ã cã thÓ thÊy lµ thÞ tr-êng hµng tiªu dïng cho nh÷ng ng-êi cã thu nhËp trung b×nh vµ trung b×nh - kh¸ vÉn ®ang cã xu h-íng ph¸t triÓn m¹nh trong giai ®o¹n hiÖn t¹i vµ nh÷ng n¨m s¾p tíi. XuÊt ph¸t tõ lý do muèn t×m hiÓu vÒ thÞ tr-êng hµng ho¸ cho nh÷ng ng-êi cã thu nhËp trung b×nh vµ trung b×nh – kh¸ - ®©y lµ mét bé phËn ng-êi tiªu dïng kh«ng nhá ë ViÖt Nam hiÖn nay. Em ®· chän vµo thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH GiÇy Hoµng Gia, mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt s¶n phÈm giÇy phôc vô ®èi t-îng ng-êi tiªu dïng ë møc thu nhËp nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty, em ®· ®-îc sù gióp ®ì cña c¸c c« chó, anh chÞ nh©n viªn t¹i phßng KÕ ho¹ch - Tiªu thô vµ c¸c c« chó, anh chÞ c«ng nh©n t¹i ph©n x-ëng s¶n xuÊt ®Ó cã thÓ hoµn thµnh ®-îc b¶n b¸o c¸o Tæng quan nµy. Tuy nhiªn, do qu·ng thêi gian chuÈn bÞ cßn ng¾n vµ kinh nghiÖm thùc tËp ch-a nhiÒu, nªn b¶n b¸o c¸o Tæng quan cña em sÏ cßn cã nhiÒu thiÕu sãt. Em mong nhËn ®-îc sù chØ b¶o thªm cña c« gi¸o h-íng dÉn ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn h¬n b¶n b¸o c¸o nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I/.Giíi thiÖu doanh nghiÖp 1. Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty TNHH GiÇy Hoµng Gia 2. Gi¸m ®èc hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp: NguyÔn Thiªn TuÊn 3. §Þa chØ: Sè 97 B Ng¸ch 15/149 §-êng VÜnh Tuy, QuËn Hoµng Mai, Hµ Néi 4. C¬ së ph¸p lý cña doanh nghiÖp: - Sè §KKD: 046797 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t- Hµ Néi cÊp ngµy 15/05/1997. - Vèn ®iÒu lÖ: 2.865.000.000 VN§ 5. Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n. 6. LÞch sö ph¸t triÓn doanh nghiÖp qua c¸c thêi kú: Víi xuÊt ph¸t ®iÓm lµ mét x-ëng s¶n xuÊt giÇy dÐp nhá víi l-îng nh©n c«ng khiªm tèn, khi ph¸t triÓn lªn thµnh m« h×nh c«ng ty TNHH GiÇy víi vµi chôc c«ng nh©n lµm viÖc th-êng xuyªn, c«ng ty ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc v-¬n lªn kh¼ng ®Þnh m×nh. Cã thÓ chia nhá qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty ra thµnh c¸c giai ®o¹n sau: * Giai ®o¹n 1: Tõ n¨m 1997 – 1999 Vµo thêi kú ®Çu thµnh lËp, v-¬n lªn tõ mét c¬ së s¶n xuÊt nhá do ph¶i chÞu nhiÒu ¸p lùc vÒ gi¸ tõ phÝa c¸c cöa hµng b¸n lÎ, s¶n phÈm th-êng bÞ ®Èy xuèng gi¸ rÊt thÊp, l·i thu vÒ tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kh«ng ®¸ng lµ bao. Nh-ng khi chuyÓn sang m« h×nh ho¹t ®éng cña mét c«ng ty TNHH, nh÷ng ng-êi l·nh ®¹o c«ng ty còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý c«ng ty. §ã lµ khã kh¨n trong gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vèn. §Ó doanh nghiÖp cã thÓ ho¹t ®éng tèt, cÇn ph¶i cã thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ tiªn tiÕn phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt. * Giai ®o¹n 2: Tõ ®Çu n¨m 2001 ®Õn nay B-íc ®Çu kh¾c phôc ®-îc nh÷ng khã kh¨n trong giai ®o¹n ®Çu thµnh lËp c«ng ty, c«ng ty ®· cã nh÷ng khëi s¾c trong ho¹t ®éng cña m×nh. C«ng ty ®· cã thªm nhiÒu ®¬n vÞ kh¸ch hµng truyÒn thèng, s¶n phÈm ®· v-¬n ra thÞ tr-êng nhiÒu tØnh míi. C¸c kho¶n vay ng©n hµng ®· cã nguån chi tr¶. C«ng ty 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®· dÇn ®i vµo nÒ nÕp, c«ng t¸c an toµn phôc vô s¶n xuÊt ®-îc ®¶m b¶o, tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé, tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n kh«ng ngõng ®-îc n©ng cao. C«ng ty ®· t¹o ®-îc uy tÝn vÒ mÆt chÊt l-îng mÆt hµng vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt cho kh¸ch hµng. C¸c ho¹t ®éng, c¸c gi¸ trÞ t¹o ra cña C«ng ty t¨ng liªn tôc qua c¸c n¨m. Tuy cßn lµ mét c«ng ty non trÎ, ra ®êi vµ ph¸t triÓn trong giai ®o¹n m«i tr-êng kinh doanh cã nh÷ng c¹nh tranh gay g¾t, v-ît qua nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu, c«ng ty ®· t¹o ®-îc nh÷ng b-íc tiÕn nhÊt ®Þnh, tõng b-íc kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ cña m×nh trªn th-¬ng tr-êng. 2.3. Lĩ nh vực kinh doanh: Sả n xuấ t kinh doanh các mặ t hà ng giầ y dép phụ c vụ xuấ t khẩ u và nộ i đ ị a. Công ty đ ược xuấ t khẩ u các sả n phẩ m củ a Công ty và đ ược phép nhậ n ủ y thác nhậ p khẩ u cho các đ ơn vị kinh tế trong nước khi có yêu cầ u. Được nhậ p khẩ u các loạ i nguyên vậ t liệ u, thiế t bị máy móc, phụ tùng hóa chấ t ngà nh da giầ y đ ể phụ c vụ cho nhu cầ u phát triể n sả n xuấ t củ a Công ty và củ a các đ ơn vị có nhu cầ u. Công ty đ ược hợp tác liên doanh, liên kế t, mở cửa hà ng hoặ c đ ạ i lý đ ể giới thiệ u và tiêu thụ sả n phẩ m củ a Công ty và sả n phẩ m liên doanh, liên kế t với các đ ơn vị kinh tế trong và ngoà i nước. Công ty đ ược là m dị ch vụ nhà khách và dị ch vụ du lị ch. Cho thuê trụ sở vă n phòng, nhà ở, siêu thị , kho tà ng bế n bãi. Kinh doanh thương mạ i và kinh doanh bấ t đ ộ ng sả n. Sả n xuấ t kinh doanh các ngà nh nghề khác theo nă ng lực củ a Công ty và nhu cầ u củ a thị trường đ ược pháp luậ t cho phép. Đà o tạ o tay nghề , nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên hoặ c đ ố i tượng khác. 2.4. Nhiệ m vụ: Vị trí củ a Công ty là thu hút nhiề u lao đ ộ ng trong xã hộ i, mức đ ộ đ òi hỏ i trình đ ộ tay nghề vừa phả i có những đ iề u kiệ n thuậ n lợi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trong hợp tác quố c tế và là ngà nh hà ng có giá trị kinh nghiệ m xuấ t khẩ u cao củ a cả nước… Công ty có nhiệ m vụ : + Tậ n dụ ng các nguồ n lực đ ể phát triể n hoạ t đ ộ ng sả n xuấ t kinh doanh theo những đ ị nh hướng củ a Nhà nước. + Công ty phả i thực hiệ n đ úng, đ ầ y đ ủ những cam kế t mà mình đ ã ký với bạ n hà ng (đ ược ghi trong hợp đ ồ ng). + Công ty thực hiệ n nghiêm túc nghĩ a vụ đ óng thuế cho Nhà nước và nghĩ a vụ đ ố i với xã hộ i. 3. Đặ c điể m tổ chức quả n lý và sả n xuấ t kinh doanh Công ty Giầ y Thượng Đình là mộ t đ ơn vị hạ ch toán đ ộ c lậ p, sả n xuấ t tậ p trung với quy mô sả n xuấ t lớn, hoạ t đ ộ ng đ ị nh hướng theo nề n kinh tế thị trường có sự quả n lý củ a Nhà nước nên Công ty đ ã xây dựng bộ máy quả n lý theo kiể u trực tuyế n chức nă ng. + Hệ thố ng trực tuyế n bao gồ m: Ban giám đ ố c Công ty và các xí nghiệ p, các quả n đ ố c phân xưởng. + Hệ thố ng chức nă ng bao gồ m: Các phòng chức nă ng củ a Công ty, các phòng ban quả n lý xí nghiệ p, phân xưởng. Ban giám đ ố c gồ m mộ t giám đ ố c Công ty đ iề u hà nh Công ty theo chế đ ộ mộ t thủ trưởng, chị u trách nhiệ m về mọ i hoạ t đ ộ ng củ a Công ty trước pháp luậ t và trước tậ p thể công nhân viên chức củ a Công ty; mộ t trợ lý giám đ ố c và bố n phó giám đ ố c giúp việ c cho giám đ ố c. Các phòng ban chức nă ng có nhiệ m vụ tham gia đ ề xuấ t với Ban giám đ ố c Công ty những chủ trương, biệ n pháp tă ng cường công tác quả n lý sả n xuấ t kinh doanh và giả i quyế t những khó khă n vướng mắ c trong Công ty theo quyề n hạ n và trách nhiệ m củ a từng phòng ban. + Phòng chế thử mẫ u: Có nhiệ m vụ sả n xuấ t thử các kiể u mẫ u, đ ưa ra các kiể u dáng giầ y mới đ ể đ áp ứng thị hiế u củ a người tiêu dùng hoặ c thiế t kế các kiể u dáng mới theo yêu cầ u củ a đ ơn đ ặ t hà ng. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Phòng Kỹ thuậ t, công nghệ : Chị u trách nhiệ m về phầ n kỹ thuậ t trong sả n xuấ t dựa trên các kiể u mẫ u do phòng chế mẫ u cung cấ p. + Phòng quả n lý chấ t lượng: kiể m tra chấ t lượng củ a sả n phẩ m, chị u trách nhiệ m loạ i bỏ những sả n phẩ m không đ ạ t yêu cầ u khi đ ưa ra thị trường, đ ưa ra những ý kiế n chỉ nh sửa sả n phẩ m sả n xuấ t. Kiể m tra chấ t lượng củ a nguyên vậ t liệ u khi đ ưa và o san xuấ t. + Phòng Kế hoạ ch vậ t tư: Có nhiệ m vụ đ ưa ra kế hoạ ch mua vậ t tư, kế hoạ ch giá thà nh sả n phẩ m, xây dựng đ ị nh mức vậ t tư. + Phòng Tiêu thụ : Lậ p kế hoạ ch tiêu thụ sả n phẩ m hà ng quý, phân tích các thông tin về thị trường tiêu thụ đ ể có các quyế t đ ị nh hợp lý. + Phòng Hà nh chính - Tổ chức: Có chức nă ng tham mưu cho giám đ ố c về việ c tổ chức bộ máy, việ c quả n lý lao đ ộ ng. Chị u trách nhiệ m về đ à o tạ o, nâng cao nghiệ p vụ cho cán bộ và công nhân viên, tổ chức tuyể n dụ ng các nhân viên mới; sắ p xế p và bố trí các vị trí ở các phòng ban cho nhân viên, công nhân cũ ng như những sinh viên thực tậ p tạ i Công ty. Bên cạ nh đ ó phòng nà y còn có nhiệ m vụ đ iề u hà nh các mố i quan hệ giữa các bộ phậ n trong và ngoà i công ty. + Phòng Kế toán Tà i chính: Phòng nà y có trách nhiệ m hạ ch toán chi phí kinh doanh củ a Công ty và xác đ ị nh nhu cầ u về vố n, tinh hình thực hiệ n và biế n đ ộ ng các loạ i tà i sả n, vậ t liệ u, sả n phẩ m trong Công ty. Phòng Kế toán Tà i chính có nghĩ a vụ báo cáo các kế t quả kinh doanh và mộ t số báo cáo tà i chính khác trước Ban giám đ ố c và cơ quan thuế . Đề xuấ t với cấ p trên về các chính sách ưu đ ãi, chế đ ộ kế toán về vố n, nguồ n vố n, tà i sả n củ a doanh nghiệ p nhằ m hỗ trợ đ áp ứng cho Công ty sả n xuấ t kinh doanh hiệ u quả hơn. + Phòng Kinh doanh xuấ t nhậ p khẩ u: Xây dựng kế hoạ ch kinh doanh xuấ t nhậ p khẩ u các nguyên liệ u, các sả n phẩ m giầ y dép, sau đ ó trình Công ty phê duyệ t. Có nhiệ m vụ tìm kiế m thị trường tiêu thụ sả n 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phẩ m, tìm hiể u thông tin về khách hà ng đ ể có chiế n lược kinh doanh mới. Phòng nà y còn thực hiệ n việ c xuấ t nhậ p khẩ u sả n phẩ m và nhậ p các yế u tố sả n xuấ t theo hợp đ ồ ng. Tổ chức liên doanh, liên kế t trong sả n xuấ t kinh doanh xuấ t nhậ p khẩ u giầ y dép; kinh doanh thương mạ i dị ch vụ với các tổ chức kinh tế trong và ngoà i nước nhằ m thực hiệ n kế hoạ ch đ ược giao. + Phòng Cơ nă ng: Có nhiệ m vụ bố trí đ iệ n nước, nă ng lượng phụ c vụ cho quá trình sả n xuấ t. + Phòng Bả o vệ : Thực hiệ n việ c kiể m tra, bả o vệ mọ i tà i sả n thuộ c sở hữu củ a Công ty, cũ ng như giữ gìn trậ t tự trị an trong nộ i bộ Công ty. + Ban Vệ sinh môi trường: Thực hiệ n công tác vệ sinh môi trường trong toà n Công ty. + Trạ m Y tế : Thực hiệ n các biệ n pháp cụ thể đ ể phòng - khám chữa bệ nh cho cán bộ , công nhân viên trong Công ty. Các phân xưởng chị u sự quả n lý củ a phó giám đ ố c sả n xuấ t. Đây là bộ phậ n trực tiế p sả n xuấ t ra sả n phẩ m, là đ ầ u mố i quan trọ ng trong việ c xúc tiế n quá trình tiêu thụ sả n phẩ m. Các phòng ban chức nă ng 7 có Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhiệ m vụ riêng nhưng vẫ n có mố i quan hệ mậ t thiế t với nhau trong đ ó Phòng Kế toán Tà i chính là trung tâm đ ầ u mố i củ a tấ t cả các phòng ban khác trong Công ty. Sơ đ ồ tổ chức quả n lý củ a Công ty áp dụ ng hệ thố ng quả n lý theo nguyên tắ c tậ p trung, Ban giám đ ố c đ iề u hà nh giao trách nhiệ m quả n lý cho các phòng quả n lý chức nă ng và chỉ đ ạ o mọ i hoạ t đ ộ ng sả n xuấ t kinh doanh. Sơ đ ồ bộ máy quả n lý củ a Công ty Giầ y Thượng Đình như sau: 4.2. Đặ c điể m quy trình công nghệ : Ở Công ty Giầ y Thượng Đình, việ c sả n xuấ t ra sả n phẩ m gồ m nhiề u chi tiế t và bộ phậ n nhỏ khác nhau nên đ ể sả n xuấ t ra thà nh phầ n, cầ n qua nhiề u bước, công đ oạ n khác nhau. Vì thế quy trình sả n xuấ t ra sả n phẩ m mà Công ty áp dụ ng là mộ t quy trình hỗ n hợp, gồ m nhiề u những bước tuầ n tự đ ồ ng thời cũ ng đ an xen những công đ oạ n thực hiệ n song song xen kẽ . Từ nguyên liệ u là các loạ i vả i, đ ược đ ưa và o bồ i vả i (nhiề u lớp vả i đ ược mế ch dán chồ ng lên nhau), máy bồ i là m cho các loạ i vậ t liệ u nà y kế t dính với nhau bằ ng keo dính. Vả i bồ i đ ó đ ược cắ t thà nh các chi tiế t củ a mũ giầ y theo các mã nhấ t đ ị nh, và như vậ y nó đ ược đ ưa sang bộ phậ n cắ t, tùy và o yêu cầ u củ a mũ giầ y mà có thể nó sẽ đ ược thêu, và sau đ ó đ ược chuyể n sang bộ phậ n lắ p ráp các chi tiế t củ a mũ giầ y, dùng chỉ ôzê đ ể hình thà nh nên những mũ giầ y hoà n chỉ nh. Tiế n hà nh đ ồ ng thời cùng với quá trình trên là quá trình cao su hóa chấ t, đ ược hóa luyệ n, cán ra hình rồ i dậ p đ ể trở thà nh các bán thà nh phẩ m cao su (chính là các đ ế giầ y). Các mũ giầ y, đ ế giầ y sẽ đ ược chuyể n sang quá trình gò, lắ p ráp, chiế t mũ i, dán cao su, dán viề n, dán đ ế ở bă ng chuyề n… hình thà nh nên các sả n phẩ m giầ y số ng. Từ đ ó đ ược đ em và o hấ p chín và 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đ ưa sang bă ng chuyề n nguộ i, sau quá trình nà y đ ã hoà n thà nh đ ược đ ôi giầ y hoà n chỉ nh, từ đ ó đ em tới bộ phậ n bao gói và đ ưa và o nhậ p kho. Ta có sơ đồ về quy trình công nghệ sả n xuấ t ở Công ty Giầ y Thƣợng Đình: 4.3. Về trang thiế t bị sả n xuấ t: Máy móc thiế t bị là mộ t tà i sả n cố đ ị nh củ a Công ty. Ta có, tình hình trang thiế t bị sả n xuấ t hiệ n có ở Công ty theo các phân xưởng: B¶ng: Mét sè m¸y mãc sö dông t¹i ph©n x-ëng TT Trang thiÕt bÞ 1 M¸y c¾t 2 M¸y mµi da 3 C«ng Sè l-îng N-íc s¶n N¨m s¶n ®o¹n hiÖn cã xuÊt xuÊt 05 Hµn Quèc 1979 03 Hµn Quèc 1974 M¸y Ðp (viÒn, toµn phÇn, ®Õ) 04 Hµn Quèc 1989 4 M¸y c¾t m¾t xèp 01 Hµn Quèc 1976 5 M¸y c¸n 04 Hµn Quèc 1992 6 M¸y c¾t rËp 04 §µi Loan 1992 7 M¸y lµm mót 01 Hµn Quèc 1996 8 M¸y kh©u c¸c lo¹i 35 Hµn Quèc 1986 9 M¸y lµ mòi giÇy 01 Hµn Quèc 1994 10 M¸y c¾t chun 01 Hµn Quèc 1972 11 M¸y v¾t sæ 05 Hµn Quèc 1994 12 M¸y Ðp nhiÖt 01 NhËt B¶n 1978 Lµm da Lµm ®Õ May Nguån: Ph©n x-ëng s¶n xuÊt Trình đ ộ củ a máy móc thiế t bị sẽ quyế t đ ị nh tới chấ t lượng sả n phẩ m, đ ế n tỷ lệ phế phẩ m trong quá trình sả n xuấ t. Máy móc thiế t bị hiệ n đ ạ i sẽ góp phầ n là m giả m chi phí nguyên vậ t liệ u; còn 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngược lạ i, nế u máy móc thiế t bị cũ kĩ lạ c hậ u thì tỷ lệ phế phẩ m sẽ tă ng lên, đ ồ ng thời sẽ là m tă ng chi phí nguyên vậ t liệ u. Từ bả ng số 2 ta có thể thấ y rằ ng, số lượng máy móc thiế t bị hiệ n nay củ a Công ty Giầ y Thượng Đình tương đ ố i nhiề u, đ a dạ ng. Tuy nhiên vẫ n còn những máy móc thiế t bị cũ , có từ nă m 70-80, còn lạ i là đ ược mua từ những nă m gầ n đ ây. Trong thời gian qua, Công ty đ ã có những đ ợt đ ổ i mới công nghệ , mua sắ m máy móc thiế t bị mới nhằ m tă ng nă ng lực sả n xuấ t. Trong nă m 1996 – 1997, Công ty đ ã đ ầ u tư khoả ng 5 tỷ đ ồ ng đ ể mua sắ m máy móc thiế t bị mới. Bả ng 3: Đổi mới máy móc thiế t bị của Công ty B¶ng: §æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång STT Tªn trang thiÕt bÞ N¨m mua Nguyªn gi¸ (1 thiÕt bÞ) Gi¸ trÞ cßn l¹i 1 M¸y kh©u 2000 47,55 40,83 2 M¸y v¾t sæ 2000 1.200 1.010,525 3 M¸y Ðp 2001 847,5 762,75 4 M¸y c¾t rËp 2001 293,47 270,9 5 M¸y lµm mót 2002 20,2 15,82 Nguồ n: Phòng Kế toán – Tà i chính Về dây chuyề n công nghệ , Công ty đ ã có sự đ ổ i mới công nghệ nhằ m thay thế những dây chuyề n cũ , lạ c hậ u và nhằ m đ áp ứng với yêu cầ u mở rộ ng quy mô sả n xuấ t. Hiệ n nay, Công ty có 5 dây chuyề n công nghệ với công suấ t 5 triệ u đ ôi/nă m, đ ây là những dây chuyề n mang tính tự đ ộ ng hóa và khép kín. + 3 dây chuyề n sả n xuấ t giầ y vả i với sả n lượng đ ạ t 4 triệ u đ ôi/nă m đ ược nhậ p khẩ u từ Đà i Loan (kèm theo là các thiế t bị phụ c vụ : 10 máy cắ t dậ p thủ y lực, 400 máy khâu chuyên dùng, 1 máy thêu vi tính, hệ thố ng các thiế t bị cán luyệ n cao su). 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + 2 dây chuyề n sả n xuấ t giầ y thể thao, dép sandal nhậ p khẩ u từ Đà i Loan với sả n lượng đ ạ t 1 triệ u đ ôi/nă m (kèm theo là các thiế t bị phụ c vụ : 30 máy cắ t dậ p thủ y lực, 900 máy khâu chuyên dùng, 6 máy ép cao tầ n). Ngoà i ra, Công ty còn có phòng thí nghiệ m cơ lý hóa với thiế t bị hiệ n đ ạ i đ ủ khả nă ng kiể m tra chấ t lượng sả n phẩ m. 4.4. Đặ c điể m về nguyên vậ t liệ u: Nguyên vậ t liệ u đ ược sử dụ ng là rấ t đ a dạ ng, đ iề u đ ó là do đ ặ c đ iể m sả n phẩ m giầ y có kế t cấ u phức tạ p, vì thế khi sả n xuấ t đ ược mộ t đ ôi giầ y thì cầ n rấ t nhiề u loạ i nguyên vậ t liệ u khác nhau, hơn nữa đ ố i với từng loạ i sả n phẩ m giầ y khác nhau thì yêu cầ u đ ố i với nguyên vậ t liệ u cầ n thiế t lạ i có sự khác biệ t. Nguyên vậ t liệ u đ ược chia thà nh 2 loạ i: nguyên vậ t liệ u chính và nguyên vậ t liệ u phụ . * Nguyên vậ t liệ u chính bao gồm: - Các loạ i vả i (vả i mộ c, vả i đ ã nhuộ m hoặ c đ ược tẩ y trắ ng, vả i kẻ , vả i bạ t,…). Chỉ : chỉ kaki, chỉ thưa, chỉ in hoa, các loạ i chỉ mầ u. - Mút: mút xố p cao su, mút xương cá. - Da, PVC. - Phin: phin lót, phin thưa, phin in hoa, các loạ i phin mà u. - Các loạ i khóa, bạ t. Dây giầ y: dây bông dẹ t, dây bắ n đ ôi. * Nguyên vậ t liệ u phụ: - Keo: keo Newtex, keo Latex, keo A300 - Dầ u hóa chấ t, bă ng dính, túi nilon. Các loạ i tem, hộ p giấ y… Chi phí nguyên vậ t liệ u thường chiế m khoả ng 75–80% trong giá thà nh sả n phẩ m, vì thế việ c là m thế nà o đ ể giả m chi phí nguyên vậ t liệ u sẽ là m gia tă ng kế t quả hoạ t đ ộ ng sả n xuấ t kinh doanh củ a Công ty. Hiệ n nay, ở Công ty giầ y Thượng Đình, nguyên vậ t liệ u thường mua ở trong nước (khoả ng 80%), còn lạ i là nhậ p khẩ u từ nước ngoà i, cũ ng có thể là nguyên vậ t liệ u đ ược gửi đ ế n đ ể gia công. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.5. Đặ c điể m về sả n phẩ m: Giầ y dép là mộ t vậ t phẩ m phụ c vụ tiêu dùng cho con người, nó vừa đ áp ứng tiêu dùng, vừa mang tính thời trang, vì thế những mẫ u mã mới phong phú và đ a dạ ng sẽ rấ t thu hút thị hiế u người tiêu dùng. Trong thời gian qua, Công ty đ ã có sự quan tâm đ ế n công tác thiế t kế sả n phẩ m, vì thế sả n phẩ m củ a Công ty luôn có những mẫ u mã mới đ ả m bả o về chấ t lượng. Nế u phân loạ i sả n phẩ m củ a Công ty theo mặ t hà ng thì sẽ gồ m 2 loạ i chính là giầ y vả i và giầ y thể thao, ngoà i ra còn có sandal. * Giầ y vả i: - Giầ y vả i nộ i đ ị a: 98-05, 99-02, 99-05, 99-09, bata. - Giầ y vả i xuấ t khẩ u: FT, CPS, 9001, 9002, 9002A, 9002A-1, QH,… * Giầ y thể thao: - Giầ y thể thao nộ i đ ị a: AS, TĐ-401, TĐ-402,… - Giầ y thể thao xuấ t khẩ u: PETT, ALLSTAR cao cổ , GTS, AVIA, Nike, FA, LB-02,… - Sả n phẩ m mới: LB-01, LB-02, M-01, M-02,… - Sả n phẩ m mới cả i tiế n: 99-01, 99-02, 99-05, 99-09,… - Sả n phẩ m truyề n thố ng: Bata, giầ y cao cổ , basket. - Sả n phẩ m nhậ n gia công: Footech, CPS, FA,… Do là sả n phẩ m mang tính thời trang, chủ ng loạ i giầ y củ a Công ty đ òi hỏ i phả i đ a dạ ng và luôn phả i đ ược nghiên cứu, thiế t kế ra các mẫ u mới đ ể đ áp ứng nhu cầ u khách hà ng. Vì thế việ c quan tâm đ ế n chấ t lượng và mẫ u mã sả n phẩ m là cực kì cầ n thiế t. 4.6. Đặ c điể m về vốn của Công ty: Vố n là yế u tố đ ầ u và o quan trọ ng cho quá trình sả n xuấ t, đ ồ ng thời cũ ng dùng đ ể mua sắ m các yế u tố khác. Nguồ n vố n ở Công ty gồ m vố n chủ sở hữu và vố n vay, trong vố n chủ sở hữu gồ m có vố n ngân sách cấ p và vố n tự bổ sung. Dưới đ ây là bả ng về tình hình tà i sả n và nguồ n vố n củ a Công ty. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bả ng 4: Tình hình tà i sả n và nguồn vốn giai đoạ n 2002-2006 Đơ n vị tính: triệ u đ ồ ng 2002 Chỉ tiêu Giá trị 2003 % Giá trị 2004 Giá % trị 2005 % Giá trị 2006 % Giá % trị Tà i sả n 52.650 100 53.387 100 64.650 100 69.680 100 75.373 100 TSCĐ 16.059 30,5 16.657 31,2 19.977 31 22.298 32 21.487 28,5 TSLĐ 36.591 69,5 36.730 68,8 44.673 69 47.382 68 53.986 71,5 52.650 100 53.387 100 64.650 100 69.680 100 75.373 100 Vố n vay 24.008 45,6 23.490 44 29.286 45,3 31.356 45 25.000 33,2 Vố n CSH 28.642 54,4 29.897 56 35.364 54,7 38.324 55 50.373 66,8 Nguồn vốn Nguồ n: Phòng Kế toán – Tà i chính Qua bả ng, ta thấ y nguồ n vố n củ a Công ty không ngừng tă ng lên theo thời gian; nă m 2002, nguồ n vố n là 52.650 triệ u đ ồ ng thì đ ế n nă m 2006, đ ã tă ng lên đ ế n 75.373 triệ u đ ồ ng, tă ng lên 43,16% so với nă m 2002. Nguồ n vố n đ ầ u tư cho tà i sả n cố đ ị nh cũ ng không ngừng tă ng lên; nă m 2002 là 16.059 triệ u đ ồ ng thì đ ế n nă m 2006 là 21.487 triệ u đ ồ ng, tă ng lên 33,8% so với nă m 2002. Xét về cơ cấ u tà i sả n thì tỷ trọ ng đ ầ u tư cho tà i sả n cố đ ị nh cũ ng không phả i là nhỏ , thường chiế m hơn 30% trong tà i sả n và giá trị ngà y cà ng tă ng, chứng tỏ Công ty đ ã quan tâm tới đ ầ u tư mua sắ m máy móc thiế t bị và đ ổ i mới công nghệ sả n xuấ t. Qua bả ng ta cũ ng thấ y, nguồ n vố n chủ sở hữu luôn lơn hơn vố n vay, đ iề u nà y cũ ng chứng tỏ rằ ng tiề m lực tà i chính củ a Công ty là khá vững và ng. 4.7. Về đội ngũ lao động: Lao đ ộ ng là yế u tố đ ầ u và o rấ t quan trọ ng củ a quá trình sả n xuấ t, hiệ n nay ở Việ t Nam do trình đ ộ khoa họ c công nghệ chưa cao 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nên vai trò củ a lao đ ộ ng trong sả n xuấ t là rấ t lớn. Trình đ ộ củ a người lao đ ộ ng ả nh hưởng trực tiế p tới nă ng suấ t lao đ ộ ng và chấ t lượng sả n phẩ m. Do đ ặ c trưng sả n phẩ m củ a Công ty nên lượng lao đ ộ ng phầ n lớn là nữ và số lượng lao đ ộ ng tương đ ố i nhiề u do có khâu trong sả n xuấ t vẫ n còn đ ang thực hiệ n thủ công. Hiệ n nay, số lượng lao đ ộ ng củ a Công ty là 2.722 người, với đ ộ tuổ i bình quân là 32, và chủ yế u là lao đ ộ ng phổ thông. Bả ng 5: Cơ cấ u lao động của Công ty Giầ y Thƣợng Đình B¶ng: C¬ cÊu lao ®éng Số lượng (người) Tỷ lệ 2.722 100 Nam 813 29,9 Nữ 1.909 70,1 2. Theo tính chấ t sả n xuấ t 2.722 100 Lao đ ộ ng trực tiế p 2.397 88,1 Lao đ ộ ng gián tiế p 325 11,9 3. Theo trình độ đà o tạ o 2.722 100 Đạ i họ c và trên đ ạ i họ c 132 4,8 Cao đ ẳ ng và trung cấ p 101 3,7 Tố t nghiệ p THPT trở xuố ng 2.489 91,5 4. Công nhân sả n xuấ t 2.397 100 Bậ c 1 và 2 1615 67,4 Bậ c 3 và 4 361 15,1 Bậ c 5 trở lên 421 17,5 Lao đ ộ ng 1. Theo giới tính Nguồ n: Phòng tổ chứ c - Phân loạ i theo giới tính: do đ ặ c trưng củ a công việ c nên ở Công ty, tỷ lệ nữ chiế m phầ n lớn (70,1%), còn lạ i là nam. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phân loạ i theo trình đ ộ đ à o tạ o: lao đ ộ ng có trình đ ộ tố t nghiệ p phổ thông trở xuố ng (chiế m 91,5%), như vậ y phầ n lớn lao đ ộ ng củ a Công ty là lao đ ộ ng phổ thông. - Phân loạ i theo tính chấ t sả n xuấ t: chủ yế u là lao đ ộ ng trực tiế p (chiế m 87,5%), còn lạ i là lao đ ộ ng gián tiế p – chính là các cán bộ quả n lý. - Phân loạ i công nhân sả n xuấ t theo trình đ ộ tay nghề : số lượng công nhân có tay nghề cao chỉ chiế m tỷ trọ ng nhỏ , công nhân bậ c 5 trở lên chỉ (chiế m 17,5%), chủ yế u là công nhân bậ c 1 và 2 (chiế m 67,4%) trình đ ộ nà y có đ ược chủ yế u là qua các lớp đ à o tạ o ngắ n hạ n do Công ty tổ chức. 15 B¸o c¸o thùc tËp Tæng quan Ng« TiÕn M¹nh. K11 QT2 SƠ ĐỒ BỘ MÁY CÔNG TY GIẦY THƢỢNG ĐÌNH II/.Kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt – kinh doanh cña doanh nghiÖp 1. MÆt hµng s¶n phÈm: Lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt giÇy, doanh nghiÖp tËp trung vµo s¶n xuÊt c¸c dßng s¶n phÈm chÝnh sau ®©y: - GiÇy da nam; - GiÇy thÓ thao nam, n÷; - GiÇy v¶i ®Õ b»ng cho nam vµ n÷. 2. S¶n l-îng tõng mÆt hµng: Lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt, mçi n¨m C«ng ty GiÇy Hoµng Gia cung cÊp cho thÞ tr-êng hµng chôc ngµn s¶n phÈm. C¬ cÊu s¶n l-îng s¶n phÈm cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh- sau: 1 B¸o c¸o thùc tËp Tæng quan Ng« TiÕn M¹nh. K11 QT2 B¶ng: C¬ cÊu mÆt hµng cña C«ng ty TNHH GiÇy Hoµng Gia. MÆt hµng 1. GiÇy da nam (®«i) Cì 22-31 Cì 32-41 Cì 42-48 2. GiÇy thÓ thao (®«i) Cì 22-31 Cì 32-41 Cì 42-48 3. GiÇy v¶i (®«i) Cì 21-31 Cì 32-41 Cì 42-48 Tæng céng: N¨m 2002 39.225 10.470 20.770 7.985 70.820 18.120 40.780 11.920 0 0 0 0 110.045 N¨m 2003 38.500 9.800 21.500 7.200 72.400 17.200 45.075 10.125 10.045 2.845 5.050 2.150 120.945 N¨m 2004 40.030 4.830 24.600 10.600 92.250 18.100 75.200 11.800 12.850 3.500 6.450 2.900 145.130 N¨m 2005 45.100 6.600 30.250 8.250 85.200 10.145 65.800 9.255 32.245 7.045 25.200 0 162.545 0106/2006 35.650 4.985 27.125 3.540 37.350 8500 22.300 6.550 28.250 4.050 21.100 3.100 101.250 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty TNHH GiÇy Hoµng Gia n¨m 2002 - 01/06/2006) Qua b¶ng ta thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y tËp trung vµo lo¹i s¶n phÈm giÇy da nam, tuy nhiªn cã mét mòi s¶n phÈm c«ng ty ®· m¹nh d¹n ®-a vµo s¶n xuÊt ®ã lµ s¶n phÈm giµy v¶i ®Õ b»ng vµ ®· ®-îc nhanh chãng tiªu thô víi sè l-îng lín. §iÒu nµy cho thÊy sù nhanh nh¹y cña l·nh ®¹o c«ng ty ®· d¸m ®Çu t- vµo mét lo¹i mÆt hµng cã xu h-íng t¨ng cÇu trªn thÞ tr-êng, mÆc dï ®©y kh«ng ph¶i lµ mÆt hµng thÕ m¹nh cña c«ng ty. BiÓu ®å c¬ cÊu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong n¨m 2005: 2 B¸o c¸o thùc tËp Tæng quan Ng« TiÕn M¹nh. K11 QT2 Qua biÓu ®å h×nh trßn phÝa trªn, cã thÓ thÊy rÊt râ s¶n phÈm chñ lùc cña doanh nghiÖp lµ s¶n phÈm giÇy thÓ thao, chiÕm 52,42% trong tæng sè 162.545 s¶n phÈm s¶n xuÊt ®-îc trong toµn n¨m 2005. MÆt hµng giÇy v¶i tuy míi ®-îc doanh nghiÖp ph¸t triÓn trong vµi n¨m trë l¹i ®©y, tuy nhiªn do ®©y lµ dßng s¶n phÈm ®ang ®-îc ng-êi tiªu dïng -a thÝch, cho nªn s¶n l-îng s¶n xuÊt còng chiÕm mét tû träng lín trong tæng sè s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, cô thÓ lµ 19,83%. Nã thÓ hiÖn b-íc ®i ®óng ®¾n cña doanh nghiÖp khi biÕt tung ra ®óng s¶n phÈm mµ thÞ tr-êng yªu thÝch. 3. Doanh thu: B¶ng: Mét sè chØ tiªu c¬ b¶n tõ 2002 - 6/2003 TT §¬n vÞ ChØ tiªu Tèc ®é ph¸t triÓn (%) 2002 2003 2004 2005 01-06/2006 2003/2002 2004/2003 2005/2004 1 Tæng s¶n phÈm s¶n xuÊt §«i 110.045 120.945 145.130 162.545 101.250 109,90 120,00 112,00 2 Tæng chi phÝ s¶n xuÊt Tr.® 5.296,345 6.401,20 7.228,69 8.116,935 5.346,25 120,86 113,83 112,29 3 Doanh thu Tr.® 7.966,74 9.010,93 5.911,13 120,02 115,65 113,11 8610,00 9.161.75 10.812 7.978,65 Vốn lưu động bình quân 5.739,94 6.888,805 Tr.đ 7.460.7 5 Lîi nhuËn tr-íc thuÕ Tr.® 443,59 487,610 738,304 894,00 564,88 109,00 151,41 121,09 6 Lîi nhuËn sau thuÕ 319,38 351,08 576,80 698,437 406,71 109,92 164,29 121,09 4 Tr.® (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh) Tõ b¶ng th«ng tin ta thÊy r»ng tæng s¶n phÈm s¶n xuÊt cña c«ng ty liªn tôc t¨ng qua c¸c n¨m. T¹i n¨m 2002, s¶n l-îng n¨m cña c«ng ty lµ 110.045 ®«i th× sang n¨m 2003, con sè nµy t¨ng ë møc gÇn hai con sè, 3 B¸o c¸o thùc tËp Tæng quan Ng« TiÕn M¹nh. K11 QT2 ®¹t 120.945 ®«i, nh- vËy s¶n l-îng ®· t¨ng 109,90%. TiÕp theo, s¶n l-îng n¨m 2004 cña c«ng ty lµ 145.130 ®«i, tiÕp tôc t¨ng víi con sè ®¸ng kÓ, ®¹t møc 120% so víi n¨m tr-íc ®ã (2003). Sang ®Õn n¨m 2005, s¶n l-îng cña c«ng ty vÉn tiÕp tôc t¨ng, tuy nhiªn, kh«ng duy tr× ®-îc tèc ®é t¨ng nh- n¨m tr-íc ®ã, tèc ®é t¨ng lµ 112,29% so víi tèc ®é t¨ng cña n¨m tr-íc lµ 120%. BiÓu ®å T¨ng tr-ëng doanh thu qua c¸c n¨m Qua biÓu ®å, ta thÊy doanh thu cña doanh nghiÖp trong n¨m 2002 ®· ®¹t ng-ìng 5.739,94 triÖu ®ång, sang n¨m 2003, con sè nµy lµ 6.888,805 triÖu ®ång, vÒ sè tuyÖt ®èi ®· t¨ng 1.148,865 triÖu ®ång, vÒ sè t-¬ng ®-¬ng ®· t¨ng xÊp xØ 120%. KÕt qu¶ cña n¨m 2004 s¶n l-îng vÉn t¨ng tuy kh«ng t¨ng m¹nh nh- n¨m 2003, ®¹t møc 7.966,74 triÖu ®ång. KÕt qu¶ kinh doanh cña n¨m 2005 lµ 9.010,93 triÖu ®ång, ®¹t møc t¨ng tr-ëng 121,09%, trong n¨m nµy, doanh nghiÖp ®· lÊy l¹i ®-îc tèc ®é t¨ng tr-ëng m¹nh cña 2 n¨m tr-íc ®ã. §©y lµ mét kÕt qu¶ kinh doanh thuyÕt phôc cña c«ng ty. 4. Doanh thu xuÊt khÈu: 4 B¸o c¸o thùc tËp Tæng quan Ng« TiÕn M¹nh. K11 QT2 Doanh nghiÖp kh«ng s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu. HiÖn t¹i, doanh nghiÖp vÉn ®ang dõng l¹i ë viÖc n¾m v÷ng thÞ tr-êng trong n-íc. 5
- Xem thêm -