Tài liệu Tổng quan về cơ sở dữ liệu

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Bíc vµo thÕ kû thø 21, loµi ngêi ®ang chøng kiÕn sù chuyÓn m×nh vÜ ®¹i cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ trong mçi lÜnh vùc cña x· héi. Sù ph¸t triÓn c¸c xa lé th«ng tin liªn l¹c ®· thu hÑp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c quèc gia, c¸c vïng vµ lµm cho mäi ngêi cã hiÓu biÕt nhanh, ®Çy ®ñ h¬n vÒ vÊn ®Ò m×nh quan t©m. Trªn thùc tÕ th«ng tin ®· ®îc coi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña mét tæ chøc. V.I Lª Nin ®· kh¼ng ®Þnh : “Kh«ng cã th«ng tin th× kh«ng cã th¾ng lîi trong bÊt cø lÜnh vùc nµo, kÓ c¶ khoa häc, kü thuËt vµ s¶n xuÊt ”. Vµ trong bÊt kú ho¹t ®éng nµo cña c¸c c¬ quan, tæ chøc còng cÇn cã th«ng tin. §èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, th«ng tin l¹i cµng cÇn thiÕt, nã t¹o tiÒn ®Ò cho sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. Tuú theo c¸c nhu cÇu l·nh ®¹o qu¶n lý cña Gi¸m ®èc ®Ó phôc vô cho ®iÒu hµnh, s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu néi dung cô thÓ vÒ tæ chøc thu thËp vµ xö lý th«ng tin. Marion Harper cho r»ng :“ Qu¶n trÞ giái mét doanh nghiÖp lµ biÕt qu¶n trÞ t¬ng lai cña nã, vµ biÕt qu¶n trÞ t¬ng lai lµ biÕt qu¶n trÞ th«ng tin ”. Th«ng tin ®îc xem lµ m¸u cña tæ chøc; nã lµ m¹ch g¾n nh÷ng bé phËn phô thuéc cña tæ chøc l¹i víi nhau. Song kh«ng ph¶i th«ng tin nµo còng cã gi¸ trÞ cho c«ng t¸c qu¶n trÞ. Bëi vËy, em xin chän ®Ò tµi tiÓu luËn cña m×nh lµ : TÇm quan träng cña nguyªn t¾c : “ B¶o ®¶m sù cung cÊp th«ng tin qua l¹i ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi, trung thùc vµ cã ®é tin cËy cao ” , nh»m lµm s¸ng tá thªm tÇm quan träng cña viÖc cung cÊp th«ng tin trong doanh nghiÖp sao cho ho¹t ®éng doanh nghiÖp ®¹t hiÓu qu¶ nhÊt. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy c« trong khoa Qu¶n lý doanh nghiÖp ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn cña m×nh. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TÇm quan träng cña nguyªn t¾c : “B¶o ®¶m sù cung cÊp th«ng tin qua l¹i ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi, trung thùc vµ cã ®é tin cËy cao” I. Mét sè nhËn thøc chung vÒ th«ng tin trong qu¶n trÞ kinh doanh. 1. Kh¸i niÖm vÒ th«ng tin qu¶n trÞ. 1.1. Th«ng tin lµ g× ? Th«ng tin lµ mét kh¸i niÖm cã tõ l©u ®êi. §©y lµ mét kh¸i niÖm rÊt réng. Theo nghÜa th«ng thêng, th«ng tin thêng ®îc hiÓu lµ c¸c tin tøc mµ con ngêi trao ®æi víi nhau, hay réng h¬n th«ng tin bao gåm c¶ nh÷ng tri thøc vÒ c¸c ®èi tîng. HiÓu mét c¸ch tæng qu¸t, th«ng tin lµ kÕt qu¶ ph¶n ¸nh c¸c ®èi tîng trong sù t¬ng t¸c vµ vËn ®éng cña chóng. Nh vËy, th«ng tin kh«ng ph¶i lµ vËt chÊt nhng th«ng tin kh«ng thÓ tån t¹i ®îc bªn ngoµi c¸i gi¸ vËt chÊt cña nã, tøc lµ c¸c vËt mang tin, nh÷ng vËt mang tin nµy cã thÓ lµ ©m thanh (lêi nãi, tiÕng…), ch÷ viÕt (s¸ch,b¸o, … ), c¸c biÓu ®å, c¸c b¨ng tõ, c¸c n¬ron thÇn kinh, hay c¸c ký hiÖu tîng trng cña mét ng«n ng÷ nµo ®ã …Ta sÏ gäi chung tËp hîp c¸c vËt mang tin nµy lµ c¸c d÷ liÖu hoÆc c¸c th«ng b¸o. Tuú vµo tõng lÜnh vùc nghiªn cøu, mµ ngêi ta ®a ra nh÷ng ®Þnh nghÜa kh¸c nhau giíi h¹n kh¸i niÖm ®ã l¹i phôc vô môc ®Ých nghiªn cøu. Díi ®©y lµ mét sè ®Þnh nghÜa thêng gÆp : - Th«ng tin lµ nh÷ng d÷ liÖu cã ý nghÜa, biÓu hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ cña sù vËt, hiÖn tîng cña tù nhiªn - x· héi - con ngêi. Nã gióp cho ®èi tîng tiÕp nhËn ®a ra ®îc nh÷ng quyÕt ®Þnh, lùa chän nh»m phôc vô cho yªu cÇu, môc ®Ých mµ hä mong muèn. - Th«ng tin lµ nh÷ng d÷ liÖu cã thÓ nhËn thÊy, hiÓu ®îc vµ khi s¾p xÕp l¹i víi nhau chóng trë thµnh nh÷ng kiÕn thøc cô thÓ phôc vô cho yªu cÇu, môc ®Ých cña con ngêi. Ngêi ta thêng xÐt mét d÷ liÖu hoÆc th«ng b¸o vÒ hai mÆt : 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - MÆt dung lîng th«ng tin chøa trong d÷ liÖu hoÆc th«ng b¸o ®ã. Mét d÷ liÖu ®îc coi lµ cã dung lîng th«ng tin lín nÕu nã ph¶n ¸nh ®îc nhiÒu mÆt, nhiÒu ®Æc trng cña ®èi tîng nghiªn cøu. - MÆt chÊt lîng th«ng tin chøa trong d÷ liÖu hoÆc th«ng b¸o ®ã. Mét d÷ liÖu ®îc coi lµ cã chÊt lîng cao nÕu nã ph¶n ¸nh nh÷ng mÆt b¶n chÊt, nh÷ng ®Æc trng chñ yÕu, quy luËt ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña ®èi tîng nghiªn cøu. Hai mÆt dung lîng th«ng tin vµ chÊt lîng th«ng tin trong mét d÷ liÖu hoÆc th«ng b¸o kh«ng t¸ch dêi nhau, kh«ng ®èi lËp nhau. 1.2. Kh¸i niÖm th«ng tin trong qu¶n trÞ kinh doanh. Mäi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh nãi chung vµ qu¶n trÞ nãi riªng ®Òu cÇn cã th«ng tin. Th«ng tin ®îc nhiÒu ngêi xem lµ nguån lùc thø t. Th«ng tin ®îc hiÓu lµ : - Th«ng tin lµ nh÷ng tin tøc míi, ®îc thu nhËn, ®îc c¶m thô vµ ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã Ých cho viÖc ra quyÕt ®Þnh hoÆc gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò nµo ®ã. - Th«ng tin lµ nh÷ng tin tøc ®îc chñ thÓ qu¶n lý nhËn thøc, ®¸nh gi¸ lµ cã Ých cho viÖc ra quyÕt ®Þnh, hoÆc gi¶i quyÕt mét c«ng viÖc nµo ®ã trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. Nh vËy chóng ta cã thÓ hiÓu : Th«ng tin qu¶n trÞ lµ tÊt c¶ nh÷ng tin tøc n¶y sinh trong qu¸ tr×nh còng nh trong m«i trêng qu¶n trÞ vµ cÇn thiÕt cho viÖc ra quyÕt ®Þnh hoÆc ®Ó gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò nµo ®ã trong ho¹t ®éng qu¶n trÞ cña mét tæ chøc. 2. Mét sè ®Æc trng c¬ b¶n cña th«ng tin. - Th«ng tin lµ nh÷ng tin tøc cho nªn nã kh«ng thÓ tån kho, s¶n xuÊt ®Ó dïng dÇn ®îc. Th«ng tin ph¶i thu thËp, xö lý míi cã gi¸ trÞ. TÝnh gi¸ trÞ cña th«ng tin phô thuéc vµo ®é cÇn thiÕt : th«ng tin cµng cÇn thiÕt cµng quý gi¸. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - TÝnh hiÖu qu¶ cña th«ng tin phô thuéc vµo ®é chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi cña lîng tin. 2.1. Th«ng tin g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn. B¶n th©n th«ng tin kh«ng cã môc ®Ých tù th©n. Nã chØ cã tån t¹i vµ cã ý nghÜa trong mét hÖ thèng cã ®iÒu khiÓn nµo ®ã. Dï th«ng tin ë bÊt kú h×nh thøc nµo : B¶ng biÓu, ký hiÖu, m· hiÖu, biÓu ®å, xung ®iÖn v.v …®Òu cã thÓ dÔ dµng thÊy r»ng nã lµ yÕu tè c¬ b¶n cña mét qu¸ tr×nh thµnh lËp, lùa chän vµ ph¸t ra quyÕt ®Þnh ®Ó ®iÒu khiÓn mét hÖ thèng nµo ®ã, hÖ thèng nµy cã thÓ trong tù nhiªn, trong x· héi hoÆc trong t duy.Qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn th«ng tin trong qu¶n trÞ diÔn ra hai chiÒu. ChiÒu tõ trªn xuèng vµ chiÒu tõ díi lªn. Song lîng tin tõ díi lªn cã dung lîng lín h¬n lîng tin tõ trªn xuèng. Dùa vµo khèi lîng tin tõ díi lªn ®Ó lµm c¬ së, ngêi qu¶n trÞ sÏ tiÕn hµnh ph©n tÝch vµ xö lý th«ng tin ®ã sao cho ®a ra ®îc nh÷ng chiÕn lîc, ph¬ng kÕ hµnh ®éng cã hiÖu qu¶. 2.2. Th«ng tin cã tÝnh t¬ng ®èi. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch hÖ thèng ®· kh¼ng ®Þnh tÝnh bÊt ®Þnh cña mét qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn phøc t¹p. TÝnh bÊt ®Þnh ®ã chÝnh lµ tÝnh kh«ng ®Çy ®ñ th«ng tin. §iÒu nµy còng cã nghÜa lµ mçi th«ng tin chØ lµ mét sù ph¶n ¸nh cha ®Çy ®ñ vÒ hiÖn tîng vµ sù vËt ®îc ph¶n ¸nh, ®ång thêi nã còng phô thuéc vµo tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng cña n¬i nhËn ph¶n ¸nh. TÝnh t¬ng ®èi cña th«ng tin thÓ hiÖn rÊt râ nÐt ®èi víi c¸c hÖ thèng kinh tÕ - x· héi, v× ®©y lµ c¸c hÖ thèng ®éng, hÖ thèng mê, ®èi víi nhiÒu mÆt cßn cã thÓ coi lµ mét hÖ thèng hép ®en. 2.3. TÝnh ®Þnh híng cña th«ng tin. Th«ng tin ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a ®èi tîng ®îc ph¶n ¸nh vµ n¬i nhËn ph¶n ¸nh. §©y lµ mét quan hÖ hai ng«i. Tõ ®èi tîng ®îc ph¶n ¸nh tíi chñ thÓ ®îc ph¶n ¸nh ®îc coi lµ híng cña th«ng tin, thiÕu mét trong hai ng«i, th«ng tin kh«ng cã híng vµ thùc tÕ kh«ng cßn ý nghÜa cña th«ng tin n÷a. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. Vai trß cña th«ng tin ®èi víi doanh nghiÖp. 1. Vai trß bao trïm cña th«ng tin ®èi víi doanh nghiÖp. - Th«ng tin quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp. - Th«ng tin lµ c¬ së quan träng gióp nhµ l·nh ®¹o doanh nghiÖp tæ chøc ®iÒu hµnh qu¶n lý doanh nghiÖp. - Th«ng tin gióp cho viÖc ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch kinh doanh vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ®ã ®¹t hiÖu qu¶. - Th«ng tin trùc tiÕp gióp cho c¸c ho¹t ®éng t¸c nghiÖp hµng ngµy cña doanh nghiÖp. Ngoµi nh÷ng tham gia ®ãng gãp trùc tiÕp trong c¸c c«ng viÖc tÝnh to¸n, thèng kª, ph©n tÝch phôc vô c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n (nh s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c s¶n phÈm, c¸c mÆt hµng kh¸c nhau, ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô, më réng vµ khai th¸c dÞch vô ). Th«ng tin ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vai trß tÝch cùc, cã tÝnh quyÕt ®Þnh, ®èi víi c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh, nhÊt lµ trong m«i trêng kinh doanh mang tÝnh c¹nh tranh gay g¾t vµ xu thÕ khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸. 2. Mét sè vai trß cô thÓ cña th«ng tin ®èi víi doanh nghiÖp. Còng gièng nh c¸c ho¹t ®éng kh¸c, qu¶n trÞ kinh doanh cÇn n¾m v÷ng t×nh h×nh mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi b»ng nh÷ng con sè cô thÓ, muèn vËy ph¶i cã th«ng tin, th«ng tin trë thµnh kh©u ®Çu tiªn, cã tÝnh c¬ b¶n cña qu¶n trÞ kinh doanh. 2.1. Vai trß c«ng cô tÝnh to¸n, ph©n tÝch, thèng kª, tæng hîp… phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý. Ra quyÕt ®Þnh lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p, khã kh¨n vµ hÕt søc quan träng cña c¸c nhµ qu¶n trÞ. §Ó ra ®îc mét quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cña c¸c nhµ qu¶n trÞ cÇn rÊt nhiÒu th«ng tin. §©y lµ vai trß tríc tiªn cña th«ng tin mµ con ngêi vèn tr«ng ®îi ë hÖ thèng th«ng tin, nh»m trî gióp trong c¸c ho¹t ®éng th5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 êng xuyªn nh : thu thËp th«ng tin, ph©n tÝch vµ lo¹i trõ nh÷ng th«ng tin kh«ng cÇn thiÕt : tÝnh to¸n, ph©n tÝch ®Ó rót ra nh÷ng th«ng tin kÕt qña bæ Ých, h÷u dông ; chuÈn bÞ c¸c th«ng tin ®¸p øng nhu cÇu tríc m¾t vµ l©u dµi… 2.2. Vai trß trî gióp cho ho¹t ®éng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña nhµ l·nh ®¹o vµ qu¶n lý c¸c cÊp. Trong lÜnh vùc tæ chøc, ho¹ch ®Þnh, l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh, th«ng tin cã vai trß cùc kú quan träng trªn c¸c ph¬ng tiÖn sau : - NhËn thøc vÊn ®Ò. - Cung cÊp d÷ liÖu. - X©y dùng c¸c ph¬ng ¸n. - Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. - Uèn n¾n vµ söa ch÷a c¸c sai sãt, lÖch l¹c. - KiÓm so¸t. v.v… §Ó cã ®îc c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, nh÷ng th«ng tin thu thËp vµ chuÈn bÞ s½n, th«ng qua ph©n tÝch, xö lý mµ nhµ l·nh ®¹o vµ qu¶n lý c¸c cÊp sÏ n¾m ch¾c ®îc t×nh h×nh, c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ khã kh¨n, c¶ nh÷ng kh¶ n¨ng ch¾c ch¾n xÈy ®Õn hoÆc sÏ chØ xÈy ®Õn theo x¸c suÊt nµo ®ã; kÕt hîp víi nh÷ng th«ng tin chØ ®¹o, th«ng tin ph¸p lý, th«ng tin ph¶n håi - dùa trªn c¸c ph¬ng ph¸p khoa häc kh¸c nhau ®Ó ho¹ch ®Þnh ®êng lèi chiÕn lîc l©u dµi, hoÆc ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh, c¸c gi¶i ph¸p t×nh thÕ thÝch hîp, trong ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cô thÓ. 2.3. Vai trß cè vÊn trî gióp l·nh ®¹o trong kinh doanh qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. HÖ thèng th«ng tin kh«ng chØ dõng l¹i ë chç cung cÊp cho nhµ qu¶n lý nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô theo yªu cÇu ®Þnh tríc, mµ cßn gãp phÇn gîi më, t vÊn khi thiÕt kÕ c¸c ph¬ng ¸n hoÆc lùa chän quyÕt ®Þnh tèi u. ChÝnh x¸c h¬n, vai trß cè vÊn cña nã thÓ hiÖn ë nhiÒu kh©u : ph©n tÝch t×nh h×nh, x¸c ®Þnh 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 môc tiªu, ®Ò xuÊt vµ lùa chän tiªu chuÈn tèi u, ph¬ng ¸n tèt h¬n, quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn rµng buéc vµ x©y dùng thuËt to¸n gi¶i thÝch tæng hîp. C¸c hÖ hç trî quyÕt ®Þnh, hÖ ph©n tÝch thèng kª, hÖ chuyªn gia… ®îc sö dông thêng xuyªn ®Ó lµm tèt c«ng viÖc cè vÊn cña m×nh. Ngµy nay, hÖ thèng th«ng tin ®îc xem lµ ngêi cè vÊn s¸ng suèt vµ trung thùc, ®¸ng tin cËy vµ thùc sù cÇn thiÕt cña mçi nhµ l·nh ®¹o trong ho¹t ®éng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. III. yªu cÇu ®èi víi th«ng tin trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu qu¶n lý, ngêi ta sÏ quyÕt ®Þnh viÖc thu thËp th«ng tin, xö lý, lu tr÷, sö dông khai th¸c, trao ®æi, phæ biÕn th«ng tin nh thÕ nµo ? Nh vËy kh«ng ph¶i tÊt c¶ mäi th«ng tin ®Òu ®îc ®¸nh gi¸, xem xÐt nh nhau, v× vai trß vµ ý nghÜa cña chóng cã thÓ rÊt kh¸c nhau, kÓ c¶ c«ng dông tríc m¾t hoÆc l©u dµi. Sè lîng th«ng tin lµ v« cïng, trong khi ®ã, kh¶ n¨ng thu thËp vµ ph©n tÝch, xö lý, lu tr÷ cña trang thiÕt bÞ, cho dï m¹nh ®Õn mÊy còng chØ lµ h÷u h¹n. Bëi vËy, quyÕt ®Þnh vÒ nguyªn t¾c, c¸ch thøc lùa chän th«ng tin lµ hÕt søc quan träng. ChØ trªn c¬ së quyÕt ®Þnh ®óng, míi cã ®ñ th«ng tin ®Ó phôc vô cho viÖc sö dông vµ khai th¸c mét c¸ch cã hiÖu qu¶, tr¸nh ®îc nh÷ng l·ng phÝ kh«ng cÇn thiÕt. §Ó th«ng tin cã thÓ ®îc sö dông vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶, ®iÒu tríc tiªn lµ th«ng tin ph¶i cã chÊt lîng, cô thÓ vµ ph¶i ®¸p øng ®ñ c¸c nguyªn t¾c sau : 1. Th«ng tin ph¶i ®Çy ®ñ. Th«ng tin ph¶i ®Çy ®ñ, nghÜa lµ ph¶i ph¶n ¸nh ®îc tÊt c¶ nh÷ng khÝa c¹nh cÇn thiÕt, kh«ng ®Ó xÈy ra t×nh tr¹ng chØ cung cÊp mét vµi h×nh ¶nh phiÕm diÖn, mÐo mã, lÖch l¹c vÒ ®èi tîng ®ang ®îc quan t©m ®Õn. TÝnh ®Çy ®ñ cña th«ng tin thÓ hiÖn sù bao qu¸t c¸c vÊn ®Ò ®¸p øng yªu cÇu cña nhµ qu¶n lý. Nhµ qu¶n lý sö dông mét th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ cã thÓ dÉn ®Õn c¸c quyÕt ®Þnh vµ hµnh ®éng kh«ng ®¸p øng víi ®ßi hái vµ t×nh h×nh thùc tÕ. DÜ nhiªn, muèn cã mét danh môc th«ng tin ®Çy ®ñ,ngay tõ ®Çu nhµ qu¶n lý ph¶i cã mét ®Þnh híng ®óng ®¾n, kh¸ch quan, mäi quy ®Þnh ph¶i dùa trªn mét ph¬ng ph¸p luËn râ rµng, khoa häc, cã kh¶ n¨ng thuyÕt phôc. H¬n n÷a ®Ó 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ho¹t ®éng mang tÝnh hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm, th«ng tin còng ph¶i hµm nghÜa lµ kh«ng d thõa, kh«ng cÇn thiÕt, lµm l·ng phÝ c«ng cña, thêi gian. Thùc ra, ®iÒu nµy kh«ng hÒ ®¬n gi¶n chót nµo khi ch¹y theo yªu cÇu tøc thêi, ng¾n h¹n. Cã nh÷ng th«ng tin h«m nay ®· bÞ bá qua, do bÞ cho lµ cha mang ý nghÜa thiÕt thùc, ngµy mai cã thÓ l¹i cÇn ®Õn, khi ®ã chóng ta ph¶i mÊt c«ng thu thËp hoÆc phôc håi, rÊt tèn kÐm, nhiÒu khi c¬ héi ®· lì, kh«ng thÓ nµo cã l¹i ®îc n÷a, nhng víi tÇm nh×n chiÕn lîc cÇn ph¶i thêng xuyªn chuÈn bÞ s½n th«ng tin cÇn thiÕt cho nhu cÇu sö dông, khai th¸c l©u dµi. 2. Th«ng tin ph¶i kÞp thêi vµ linh ho¹t. Th«ng tin ph¶i kÞp thêi nghÜa lµ ph¶i thu thËp ®óng lóc, ph¶n ¸nh ®óng thùc tr¹ng cña ®èi tîng ( theo gãc ®é thêi gian ) ®Ó ngêi qu¶n lý cã ®ñ thêi gian ph©n tÝch, ph¸n ®o¸n, sö lý ngay nÕu thÊy cÇn thiÕt vµ cã thÓ. Th«ng tin kh«ng kÞp thêi kh«ng nh÷ng kh«ng gióp ®îc g× cho viÖc ra quyÕt ®Þnh, mµ ®«i khi cßn g©y ra phiÒn to¸i, r¾c rèi hoÆc cã t¸c ®éng tiªu cùc kh¸c. VÝ nh mét cöa hµng rót tiÒn tù ®éng cã thêi gian tr¶ lêi tíi 5 phót th× sÏ mÊt kh¸ch hµng rÊt nhanh. Tuy nhiªn, kh¸i niÖm kÞp thêi ®îc nãi ®Õn ë ®©y cßn tuú thuéc chñ yÕu vµo tr×nh ®é khoa häc vµ kü thuËt cô thÓ ( cña con ngêi, cña trang thiÕt bÞ vµ cña c¶ nh÷ng ph¬ng ph¸p mµ con ngêi ®ang sö dông khi ®iÒu khiÓn c¸c trang thiÕt bÞ còng nh c¸c quyÕt ®Þnh cÇn thiÕt ). C«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i víi sù trî gióp cña c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng, c¸c ®a ph¬ng tiÖn ®· t¹o ®îc kh¶ n¨ng gióp con ngêi vît qua h¹n chÕ cña thêi gian vµ kh«ng gian, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n trong viÖc thu thËp c¸c th«ng tin kÞp thêi nãi trªn. Cã thÓ nãi th«ng tin kÞp thêi sÏ quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cho qu¶n lý tíi 50%. 3.Th«ng tin ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c vµ trung thùc. Th«ng tin ph¶i trung thùc nghÜa lµ th«ng tin ph¶i chÝnh x¸c, kh¸ch quan, sö dông ®îc vµ ph¶i hîp víi yªu cÇu. - Th«ng tin cÇn ®îc ®o lêng chÝnh x¸c vµ ph¶i chi tiÕt ho¸ ®Õn møc ®é cÇn thiÕt lµm c¨n cø cho viÖc ra quyÕt ®Þnh ®îc ®óng ®¾n mµ tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - 4. Th«ng tin cÇn ph¶n ¸nh trung thùc t×nh h×nh kh¸ch quan cña ®èi tîng qu¶n lý vµ m«i trêng xung quanh ®Ó cã thÓ trë thµnh kim chØ nam tin cËy cho qu¶n trÞ. Th«ng tin ph¶i cã ®é tin cËy cao. Th«ng tin cã ®é tin cËy cao thÓ hiÖn c¸c mÆt vÒ ®é x¸c thùc vµ ®é chÝnh x¸c. Th«ng tin Ýt ®é tin cËy dÜ nhiªn lµ g©y cho tæ chøc nh÷ng hËu qu¶ tåi tÖ. Ch¼ng h¹n hÖ thèng lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng cã nhiÒu sai sãt, nhiÒu kh¸ch hµng kªu ca vÒ tiÒn ph¶i tr¶ gi cao h¬n gi¸ trÞ hµng ®· thùc mua sÏ dÉn ®Õn h×nh ¶nh xÊu vÒ cöa hµng, lîng kh¸ch hµng sÏ gi¶m vµ doanh sè sÏ sôt xuèng. 5. Th«ng tin ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng vµ tæng hîp Th«ng tin ph¶i ®îc g¾n theo m¹ch thêi gian cã tÝnh hÖ thèng, nghi· lµ ph¶i n»m trong mét s©u chuçi cã tr×nh tù hîp lý, nghiªm ngÆt nh»m phôc vô cho viÖc qu¶n lý cã hiÖu qu¶. ThiÕt thùc trî gióp cho ho¹t ®éng t duy cña con ngêi, lµm cho chñ thÓ qu¶n lý cã thÓ xem xÐt ®èi tîng qu¶n lý víi toµn bé tÝnh phøc t¹p, ®a d¹ng cña nã, ®iÒu chØnh sù ho¹t ®éng cña ®èi tîng qu¶n lý cho phï hîp víi tõng t×nh huèng cô thÓ. V× nÕu xÐt trong mét hÖ thèng xö lý th«ng tin tù ®éng, viÖc g¾n theo m¹ch thêi gian cña th«ng tin lµ tiªu chuÈn quan träng. Mäi sù tuú tiÖn, v« trËt tù kh«ng chØ lµm gi¶m bít, thËm chÝ triÖt tiªu gi¸ trÞ cña b¶n th©n th«ng tin ®ã, mµ cßn kÐo theo mét sù lén xén, r¾c rèi cïng nh÷ng hËu qu¶ cã thÓ nÆng nÒ kh¸c. Do ®ã, c«ng nghÖ cµng hiÖn ®¹i, ®é chuÈn x¸c cÇn ph¶i ®îc ®Ò cao, trong ®ã tÝnh trËt tù, tæ chøc cña th«ng tin lµ ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn vµ kh«ng thÓ xem nhÑ. 6. TÝnh c« ®äng vµ l«gic. Th«ng tin ph¶i cã tÝnh nhÊt qu¸n, tÝnh cã luËn cø, kh«ng cã chi tiÕt thõa, tÝnh cã nghÜa cña vÊn ®Ò, tÝnh râ rµng cña môc tiªu ®¹t tíi nhê sö dông th«ng tin.Th«ng tin ph¶i cã tÝnh ®¬n nghÜa ®Ó tr¸nh c¸c c¸ch hiÓu kh¸c nhau. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 7. TÝnh kinh tÕ. Th«ng tin trong qu¶n lý ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ mÆt kinh tÕ cña ho¹t ®éng qu¶n lý. Yªu cÇu nµy liªn quan ®Õn tÝnh tèi u, tÝnh hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña qu¶n lý. 8. TÝnh b¶o mËt. ViÖc lu chuyÓn th«ng tin trong qu¶n lý kinh tÕ cÇn b¶o vÖ vÒ c¸c vÊn ®Ò bÝ mËt cña néi bé hÖ thèng, khiÕn cho c¸c hÖ thèng kh¸c khã n¾m b¾t ®Ó dÔ dµng ®èi phã. 9. TÝnh cã thÈm quyÒn. Th«ng tin kinh tÕ ph¶i t¬ng øng gi÷a c¸c quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô, lîi Ých cña c¸c chñ thÓ lÉn ®èi tîng nhËn tin. IV. §èi tîng cña th«ng tin vµ vÊn ®Ò nhiÔu th«ng tin trong hÖ thèng th«ng tin. 1.§èi tîng cña th«ng tin. Mét trong nh÷ng yªu cÇu quan träng cña c«ng t¸c th«ng tin trong qu¶n trÞ lµ kh«ng ®îc thõa còng kh«ng ®îc thiÕu. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy th× viÖc cÇn thiÕt lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ®èi tîng cña th«ng tin lµ g× ? §èi tîng cña th«ng tin lµ c¸c ®èi tîng tham gia vµo qu¸ tr×nh thu thËp, xö lý vµ truyÒn b¸ th«ng tin. §ã chÝnh lµ c¸c con ngêi, sù viÖc, sè liÖu, hiÖn tîng, qu¸ tr×nh, c¸c quy luËt x¶y ra trong qu¸ tr×nh kinh doanh vµ phôc vô kinh doanh… ViÖc x¸c ®Þnh c¸c ®èi tîng cô thÓ lµ tuú vµo ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh cô thÓ ë mçi tæ chøc qu¶n trÞ, tuy nhiªn ®èi víi mét doanh nghiÖp nh÷ng ®èi tîng chÝnh thêng lµ : - §èi tîng thu thËp: sè liÖu, t liÖu xÈy ra trong qu¸ tr×nh kinh doanh vµ trong m«i trêng kinh doanh. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §èi tîng sö dông: c¸c nhµ qu¶n trÞ, kh¸ch hµng, ®èi thñ c¹nh tranh, c¸c cæ ®«ng… - §èi tîng nhËn tin: c¸c nhµ qu¶n trÞ, c¸c c¬ quan vµ bé phËn tham mu gióp viÖc. - §èi tîng sö lý vµ b¶o qu¶n: c¸c v¨n b¶n, tµi liÖu… 2. VÊn ®Ò nhiÔu th«ng tin trong hÖ thèng th«ng tin. Mét nguyªn nh©n quan träng lµm ¶nh hëng tíi chÊt lîng cña th«ng tin trong hÖ thèng lµ vÊn ®Ò nhiÔu trong qu¸ tr×nh truyÒn tin. NhiÔu th«ng tin lµ hiÖn tîng th«ng tin tõ nguån tin tíi n¬i nhËn bÞ sai lÖch, mÐo mã. Cã 3 nguyªn nh©n dÉn ®Õn nhiÔu lµ : - NhiÔu vËt lý: Do sù cè kü thuËt g©y ra hoÆc do ¶nh hëng cña m«i trêng. §Ó kh¾c phôc nhiÔu nµy cã thÓ dïng c¸c biÖn ph¸p kü thuËt. - NhiÔu ng÷ nghÜa: Do c¸c hiÖn tîng ng«n ng÷ g©y ra nh c¸c tõ ®ång ©m dÞ nghi·, dÞ nghÜa ®ång ©m, c¸c kh¸i niÖm cha thèng nhÊt hoÆc m¾c lçi v¨n ph¹m. - NhiÔu thùc dông: Do c¸c hiÖn tîng x· héi g©y ra. Tin cña ngêi ph¸t vµ ngêi nhËn cã mèi quan hÖ vÒ lîi Ých. §©y lµ nguyªn nh©n thêng xuyªn vµ rÊt khã kh¾c phôc. Khi x©y dùng hÖ thèng th«ng tin cÇn ph¶i sö dông nhiÒu h¬n biÖn ph¸p ®ång bé nh: Gi¸o dôc, kü thuËt, tæ chøc, hµnh chÝnh, kinh tÕ… ®Ó kh¾c phôc tèi ®a nhiÔu g©y ra cho th«ng tin. V. Ph©n lo¹i th«ng tin. Th«ng tin vµ qu¸ tr×nh th«ng tin trong c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ lµ hÕt søc phøc t¹p, phong phó vµ ®a d¹ng. §Ó nghiªn cøu vµ ¸p dông nh÷ng thµnh tùu míi nhÊt vÒ c«ng nghÖ th«ng tin, ngêi ta thêng tiÕn hµnh ph©n lo¹i th«ng tin. VÒ thùc chÊt, ph©n lo¹i th«ng tin trong qu¶n trÞ lµ mét qu¸ tr×nh chia th«ng tin 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thµnh nh÷ng líp, nh÷ng d¹ng ®ång nhÊt trªn mét sè ph¬ng diÖn nµo ®ã ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh qu¶n trÞ. Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i th«ng tin, tuú theo môc ®Ých yªu cÇu cña chñ thÓ qu¶n lý th«ng tin, tuú tõng trêng hîp, hoµn c¶nh cô thÓ. 1. Ph©n lo¹i theo nguån th«ng tin. - Th«ng tin bªn trong : lµ nh÷ng th«ng tin ph¸t sinh trong néi bé doanh nghiÖp, bao gåm c¸c sè liÖu vÒ ®éi ngò c¸n bé, nh©n lùc, vèn, tµi s¶n thiÕt bÞ, nguyªn nhiªn vËt liÖu… - Th«ng tin bªn ngoµi : bao gåm c¸c th«ng tin trªn thÞ trêng nh gi¸ c¶, chÊt lîng, chñng lo¹i s¶n phÈm, sù biÕn ®éng cña tiÒn tÖ, d©n c… 2. Theo kªnh tiÕp nhËn. Theo c¸ch nµy cã hai lo¹i : Nguån th«ng tin cã hÖ thèng vµ nguån th«ng tin kh«ng cã hÖ thèng. - Nguån th«ng tin cã hÖ thèng lµ nguån th«ng tin ®em ®Õn cho ngêi nhËn theo thêi gian ®· ®Þnh tríc vµ víi nh÷ng th«ng sè quy íc chung mang tÝnh phæ cËp ( b¶n tin, c«ng b¸o, c¸c b¸o c¸o thèng kª ®îc duyÖt, th«ng tin vÒ t×nh h×nh kinh doanh hµng ngµy hoÆc hµng th¸ng, hµng quý … ) - Nguån th«ng tin kh«ng cã hÖ thèng lµ nguån th«ng tin ®a ®Õn cho ngêi nhËn kh«ng theo ®Þnh kú, ®ét xuÊt n¶y sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc x¶y ra trªn thÞ trêng, mang tÝnh chÊt ngÉu nhiªn, t¹m thêi. 3. Ph©n theo chøc n¨ng cña th«ng tin. Chia lµm hai lo¹i: Th«ng tin chØ ®¹o vµ th«ng tin thùc hiÖn. - Th«ng tin chØ ®¹o: lµ th«ng tin ®a ®Õn cho ngêi tiÕp nhËn nh÷ng néi dung cã tÝnh mÖnh lÖnh, chØ thÞ, chñ tr¬ng, nhiÖm vô, môc tiªu kinh tÕ ®· ®Þnh. Thong tin chØ ®¹o cã c¸c t¸c ®éng quy ®Þnh ®Õn mäi ph¬ng híng ho¹t ®éng cña ®èi tîng qu¶n lý. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Th«ng tin thùc hiÖn: Lµ lo¹i th«ng tin ph¶n ¸nh toµn diÖn kÕt qu¶ thùc hiÖn môc tiªu cña doanh nghiÖp. 4. Ph©n theo ®Æc ®iÓm vµ néi dung chuyªn m«n. Ho¹t ®éng kinh doanh ®ßi hái ph¶i cã sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c phßng, ban nghiÖp vô. Trong kh«ng gian kinh tÕ s«i ®éng ngµy nay, viÖc ®¶m b¶o th«ng suèt c¸c dßng th«ng tin phôc vô cho qu¸ tr×nh vËn hµnh doanh nghiÖp trë nªn tèi quan träng, thËm chÝ cã ý nghÜa sèng cßn. H¬n ai hÕt, nhµ qu¶n trÞ ph¶i ý thøc ®îc nhiÖm vô hµng ®Çu nµy. Th«ng thêng ë c¸c doanh nghiÖp, c¨n cø vµo néi dung vµ ®Æc ®iÓm, ngêi ta chia ra mét sè luång th«ng tin nh sau : Luång th«ng tin quy ph¹m ph¸p luËt; Luång th«ng tin tin tøc; Luång th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh; Luång th«ng tin khoa häc kü huËt; Luång th«ng tin chÝnh trÞ - x· héi; vµ c¸c luång th«ng tin kh¸c nh v¨n ho¸, m«i trêng, an ninh quèc phßng…Ph©n luång th«ng tin chÝnh x¸c, cã ý nghÜa quan träng, t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn ®êi sèng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. 5. Ph©n theo sè lÇn gia c«ng. - Th«ng tin ban ®Çu: cßn gäi lµ th«ng tin s¬ cÊp tøc lµ th«ng tin thu thËp ban ®Çu cha qua xö lý. - Th«ng tin thø cÊp: lµ nh÷ng th«ng tin ®· qua xö lý tøc lµ c¸c b¸o c¸o, c¸c biÓu mÉu ®· ®îc chØnh lý theo mét yªu cÇu nµo ®ã. VI. Thùc tr¹ng vËn dông ë c¸c doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ héi nhËp ®Çy c¹nh tranh, doanh nghiÖp muèn cã kh¶ n¨ng tèt lu«n ph¶i cËp nhËt th«ng tin. Do thiÕu th«ng tin vÒ diÔn biÕn cña thÞ trêng lóa g¹o, h¹t ®iÒu thÕ giíi, c¸c Doanh nghiÖp xuÊt khÈu cña ta thêng bÞ thua lç. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ý thøc ®îc vai trß to lín cña th«ng tin trong qu¶n lý vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, Níc ta ®· chó ý x©y dùng vµ ph¸t triÓn rÊt nhiÒu trung t©m th«ng tin, c«ng nghÖ th«ng tin tõ nh÷ng n¨m 70. Nhng thùc tÕ lµ tõ cuèi nh÷ng n¨m 80 do nhu cÇu cña c«ng cuéc ®æi míi vµ do sù th©m nhËp nhanh chãng cña c«ng nghÖ th«ng tin thÕ giíi, viÖc øng dông th«ng tin vµ m¸y vi tÝnh míi cã sù ph¸t triÓn nhanh chãng vµ réng r·i. Ngµy 07/04/95 ChÝnh phñ ®· phª duyÖt kÕ ho¹ch tæng thÓ ®Õn n¨m 2000 cña ch¬ng tr×nh quèc gia vÒ c«ng nghÖ th«ng tin. Th«ng tin cã rÊt nhiÒu nhng ®Ó lµm chñ ®îc th«ng tin, t×m ra ®îc c¸i g× lµ cña m×nh, c¸i g× cÇn cho m×nh, phï hîp cho m×nh vµ thu thËp, xö lý th«ng tin ®ã nh thÕ nµo l¹i phô thuéc vµo kiÕn thøc cña nh÷ng ngêi lµm kinh doanh. So víi 10 n¨m tríc ®©y, hiÖn nay, th«ng tin cho doanh nghiÖp phong phó, ®a d¹ng vµ cËp nhËt h¬n nhiÒu. Bªn c¹nh nguån truyÒn thèng vµ c¬ b¶n lµ b¸o trÝ, lµ c¸c nguån tõ c¸c trang th«ng tin ®iÖn tö ( website ); nguån tõ c¸c c¬ quan cña ChÝnh phñ, cña c¸c tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp cã chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin; vµ nguån phi chÝnh thøc tõ b¹n bÌ, d luËn… Nhng thùc tÕ chØ cã mét sè rÊt Ýt nhµ kinh doanh biÕt khai th¸c nh÷ng nguån th«ng tin nµy mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi ®Ó phôc vô h÷u hiÖu cho m×nh. Doanh nghiÖp kinh doanh c¸c hµng ho¸, dÞch vô cã hµm lîng chÝ tuÖ t¬ng ®èi cao nh c¸c ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin, xuÊt khÈu ra níc ngoµi, t vÊn, gi¸o dôc ®µo t¹o,… rÊt chó träng viÖc khai th¸c nh÷ng nguån th«ng tin phï hîp víi yªu cÇu th«ng tin ®Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh cña m×nh. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng truyÒn thèng cung cÊp cho thÞ trêng (chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá), n¨ng lùc khai th¸c th«ng tin yÕu h¬n, hä vÉn chó träng th«ng tin phi chÝnh thøc vµ kinh doanh dùa vµo nh÷ng mèi lµm ¨n cã s½n. PhÇn lín sè doanh nghiÖp cßn l¹i vµ gÇn 2 triÖu hé kinh doanh c¸ thÓ kinh doanh hoµn toµn dùa vµo kinh nghiÖm vµ d luËn, tin ®ån mµ hÇu nh kh«ng quan t©m nhiÒu ®Õn nguån chÝnh thèng ®Ó ®a ra chiÕn lîc kinh doanh. Nh vËy, th«ng tin kh«ng thiÕu nhng c¸c nhµ kinh doanh l¹i thiÕu c¸ch thøc tiÕp cËn vµ khai th¸c th«ng tin sao cho th«ng tin ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c, trung thùc, ®Çy ®ñ ®Ó phôc vô c«ng viÖc sao cho cã hiÖu qu¶ . 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn Tãm l¹i, viÖc ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña th«ng tin qu¶n trÞ cã mét vai trß hÕt søc to lín trong qu¶n trÞ kinh doanh. NhiÒu c«ng tr×nh ®· chØ ra r»ng trong mçi tæ chøc, mçi doanh nghiÖp muèn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu ®îc lµ ph¶i x©y dùng mét hÖ thèng th«ng tin tèt, hiÖu qu¶ kinh doanh cña viÖc ®Çu t vµo hÖ thèng th«ng tin thêng lµ cao. Th«ng tin ®îc ph¸t sinh tõ nhiÒu nguån cung cÊp, tuy nhiªn trong trùc tÕ, th«ng tin thêng ®îc ph¸t sinh tËp trung ë mét sè nguån cã gi¸ trÞ. Nghiªn cøu nguån th«ng tin trong qu¶n trÞ lµ mét viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o tÝnh kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c. Kinh nghiÖm chØ ra r»ng, nÕu cã 100 nguån cung cÊp th«ng tin, th× thêng chØ cã kho¶ng tõ 20 ®Õn 30 nguån cã gi¸ trÞ mµ th«i. Nh vËy, viÖc nghiªn cøu th«ng tin sao cho th«ng tin ®¶m b¶o tÝnh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi cã ¶nh hëng rÊt lín tíi sù thµnh c«ng cña c«ng ty. §èi víi doanh nghiÖp, viÖc ®¶m b¶o sù cung cÊp th«ng tin qua l¹i ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi, trung thùc vµ cã ®é tin cËy cao lµ kim chØ lam cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®¹t ®îc hiÖu qu¶ mong muèn. Th«ng tin gi÷ mét vai trß quan träng trong c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ lµ ®iÒu ai còng biÕt, nhng lµm thÕ nµo ®Ó th«ng tin trong c«ng t¸c qu¶n trÞ cã hiÖu qu¶ l¹i lµ mét viÖc kh«ng ®¬n gi¶n. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh døt kho¸t r»ng, chÊt lîng cña th«ng tin cã ¶nh hëng tíi mäi ho¹t ®éng cña qu¸ tr×nh qu¶n trÞ, ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh, tíi sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. Muèn ®¸nh gi¸ chÊt lîng th«ng tin ngêi ta thêng dùa vµo c¸c tiªu chuÈn. Nh÷ng tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng trong qu¶n trÞ chÝnh lµ c¸c chØ tiªu nhanh, chÝnh x¸c, kÞp thêi,®Çy ®ñ vµ cã ®é tin cËy cao cña th«ng tin. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tµi liÖu tham kh¶o : 1. 2. Gi¸o tr×nh Tæ chøc qu¶n lý - Trêng §H Qu¶n lý & kinh doanh. Gi¸o tr×nh Hµnh chÝnh doanh nghiÖp - Trêng §H Qu¶n lý & Kinh doanh. 3. Gi¸o tr×nh Lý thuyÕt Qu¶n trÞ kinh doanh - NXB Khoa häc vµ kü thuËt. 4. Gi¸o tr×nh HÖ thèng th«ng tin qu¶n lý - Trêng §H Kinh tÕ quèc d©n. 5. 6. 7. 8. 9. Qu¶n trÞ häc - NXB Thèng kª. Qu¶n lý kinh tÕ - NXB ChÝnh trÞ quèc gia. Kinh tÕ tri thøc, vÊn ®Ò vµ gi¶i ph¸p - NXB Thèng kª. Nguyªn lý qu¶n lý kinh tÕ - NXB ChÝnh trÞ quèc gia. Qu¶n trÞ Marketing - NXB Gi¸o dôc. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu. Môc I. Mét sè nhËn thøc chung vÒ th«ng tin trong qu¶n trÞ kinh doanh 1. Kh¸i niÖm vÒ th«ng tin trong qu¶n trÞ kinh doanh 2. Mét sè ®Æc trng c¬ b¶n cña th«ng tin. Môc II. Vai trß cña th«ng tin ®èi víi doanh nghiÖp. 1. Vai trß bao trïm cña th«ng tin ®èi víi doanh nghiÖp. 2. Mét sè vai trß cô thÓ cña th«ng tin ®èi víi doanh nghiÖp. Môc III. Yªu cÇu ®èi víi th«ng tin trong qu¶n lý doanh nghiÖp. 1. Th«ng tin ph¶i ®Çy ®ñ. 2. Th«ng tin ph¶i kÞp thêi vµ linh ho¹t. 3. Th«ng tin ph¶i chÝnh x¸c vµ trung thùc. 4. Th«ng tin ph¶i cã ®é tin cËy cao. 5. Th«ng tin ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng vµ tæng hîp. 6. TÝnh c« ®äng vµ logic. 7. TÝnh kinh tÕ. 8. TÝnh b¶o mËt. 9. TÝnh cã thÈm quyÒn. 10. Môc IV. §èi tîng cña th«ng tin vµ vÊn ®Ò nhiÔu th«ng tin trong HÖ thèng th«ng tin. 1. §èi tîng cña th«ng tin. 2. VÊn ®Ò nhiÔu th«ng tin trong HÖ thèng th«ng tin. Môc V. Ph©n lo¹i th«ng tin. 1. Ph©n lo¹i theo nguån tin. 2. Ph©n theo kªnh tiÕp nhËn. 3. Ph©n theo chøc n¨ng cña th«ng tin. 4. Ph©n theo ®Æc ®IÓm vµ néi dung chuyªn m«n. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5. Ph©n theo sè lÇn gia c«ng. Môc VI. Thùc tr¹ng vËn dông ë c¸c doanh nghiÖp. KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o. 19
- Xem thêm -