Tài liệu Tổng quan chung về công ty công nghệ thương mại sông hồng

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐHKTQD 1 PHẦN 1 TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CÔNG NGHỆ HỒNG THƢƠNG MẠI SÔNG 1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƢƠNG MẠI SÔNG HỒNG 1.1.1 G t ệu c un về c n t T N T N VỀ N T - Tên công ty : - T n - T n v ết t t tr s - V np - n t o tổn Fax: Email: Website : Mã số t k oản - Mã số t uế o N T t ến n n n o ôn t TN ó qu ền v n ĩ v lĩn vự o t ộn  u ển t o, bảo  N N T N M S N ỒN R RV R N N RN N TR N COMPANY LIMITED REDRIVER CO.,LTD Số n T T n II, Quận ốn , TP Nộ Số n N u n Tu n, Quận T n u n, TP Nộ v 5576090 info@redriver-vn.com http://www.redriver-vn.com … m t n n n te omb nk ôn ô và 05513-630- …m t n n n t ơn m ổ p ần Qu n ộ -1 ôn n T n sự t eo luật ủ ơn m Sôn ồn l ơn v o t ộn ộ lập, n ôn t o ôn n ỡn v , un o t ộn t ấp t ết b , t vấn, t ết kế, l p ặt, ơn m xuất n ập k ẩu ựn k un ôn trìn ôn n p, ơ s tần , tr m ấp n tập trun , o tr n ọ , b n v n, k u n ựn ôn trìn t ủ lợ , ôn trìn t o t n ớ p o bơm t ủ lợ v t o t n ớ , ều t ết lũ v ôn n xử lý n ớ t ựn tr m ấp n ớ s n o t, tr m xử lý n ớ v t o t n tr m ấp n ớ k u ôn n p , k u un …  ựn v un ấp t ết b ồn bộ o x n p ơk , nôn t ủ sản, n m nv u ền ôn n pk SV:NGUYỄN TRUNG HẢI o LỚP: kDTH01-KT37 ớ o tr m ả ớ , ế b ến Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2 ĐHKTQD  T ết b tr qu n o n o tần , ập t ủ , n , ầu, n Re r ver t n lập n t n n m , vớ t l một ôn t t vấn, t ết kế, un ấp t ết b ,l p ặt, bảo n v bảo ỡn m mó , t ết b v sản p ẩm ôn n p k R R V R ó tr s n tr n một mặt bằn r n rộn 200m2 t Nộ , ùn vớ ộ n ũ kỹ s , n n v n ó n n lự tốt về u n môn v kn n m t ự tế R R V R luôn p ấn ấu o sự lớn m n v p t tr ển o t ộn t ơn m ủ mìn ể p ứn n u ầu ủ k n ôn t ó t ể t ự n ợ ều n vì l n ủ n sản xuất u t n tr n t ế ớ v bằn n ữn ến l ợ t ếp t m n mẽ ủ ôn t -Kn n m t ự t n ủ ôn t R R V R ókn n m tron lĩn vự s u       T ết b o t o t n ớ ,t ủ lợ v xử lý n ớ t ả t n p ố, k u ôn n p, b n v n T ết b o ấp n ớ tập trun M p t n, bơm n k ôn v t ốn n k ôn , m nén k B n tả , m b ến tần, ộn ơ esel T ết b o l n mô tr n n ớ , k , n s n , m t n ất v s ub n n ớn ẫn l p ặt, l p ặt, bảo n , bảo ỡn t ết b v v l n qu n k B n k ợ n n ữn t ến bộ tron k n o n , R R V R luôn luôn m n ến o n n ữn ôn n t n t ến tron n n n ớ , ôn n p v mô tr n p n tr n t ế ớ Tron qu trìn o t ộn k n o n R R V R ã x ựn ợ t tr n vớ n ều k n tron n ớ R R V R t n t n rằn v kỹ t uật l một p ần qu n trọn tron o t ộn ủ ôn t T eo n ĩ ẹp ôn t ó t ể l m n ều ơn o n ữn k n ủ ôn t b vì Re r ver o n ữn vấn ề kỹ t uật ủ k n n l vấn ề ủ ôn t *M t u n Sự l n ủ k L t u ều ó, - T vấn, ộn ủ ôn t n n ầu tron o t ộn k n o n ủ R R V R ún tô r m t u n ộn t ển s u ớn o, ể t ợ ẫn l p ặt ôn t Sôn ồn tự o mìn l n ữn n b k n n ằm r n ữn ả p p t ết t ự v Son son vớ v un ấp t ết b , R R V R ậu mã o n ảo n ất vớ ộ n ũ kỹ s l n n ề k o uấn lu n kỹ t uật t n ớ n o ún SV:NGUYỄN TRUNG HẢI n ủ k n , ộn t tố u n ất tron mọ ứn n em ến o b n một ợ o t o ơ bản tron n ớ tô tự o ó ộ n ũ kỹ t LỚP: kDTH01-KT37 vớ n v v uật Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐHKTQD 3 n ều k n n m ã từn t m t vấn , t ết kế v l p ặt t n sử n ó u quả t ết b n n n ớ v n n ôn n t n tựu về t vấn, l p ặt t ết b ủ R R V R ợ ố t u n môn ũn n ất l ợn - u quả l p ặt -Tổ ứ buổ ộ t ảo, k o Một p ần tron t ảo u n n n ổ kn n m vớ t ết b T ôn qu n t n t ến tr n t ot o ôn v pk n v o N ữn o về u nn n o t ộn p on p ú ủ R R V R l v tổ ứ buổ ộ ộ t ảo l nơ ặp ỡ ữ k n tron ả n ớ , ùn tr o N sản xuất tron qu trìn sản xuất, l p ặt, bảo ỡn v bảo trì o t ộn n , k n n ó ơ ộ t ếp ận vớ n ữn ôn ế ớ , từ ó p n v o t ự t n sử n t t tr n V t N m - T ết kế Vớ ộ n ũ kỹ s ukn n m ùn k ả n n từn t m t ết kế tr m, k u xử lý n ớ s n o ất o n m lớn ó ôn suất l n tớ u n môn o, R R V R ã o t, n ớ t ả t ốn lo v m n m N o r , R R V R n ợ b ết ến n k ả n n t vấn t ết kế tron một số lĩn vự n t ốn b n tả ôn n p, tr m p t mo ule un ấp k nén tron ôn n p, t ốn ều k ển v m b ến tần tron n n n ớ v n n ôn n p k , mo n mp nt t ôn số về mô tr n ( n s n , m t n , ất, n ok n n ựp n , ứn n ủ ule p n t ớ ,k ) 1.2 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ THƢƠNG MẠI SÔNG HỒNG -Mặt hàng kinh doanh: Máy móc, t ết b n n n ớ , t ết b mô tr - ìn t ứ s ữu vốn Vốn óp -Lĩn vự k n o n kn o n m -Tổn số ôn n n v n v n - ặ ểm o t ộn k n ến b o ot - ôn t tổ n … o n mó , t ết b , l o ộn ủ o n n u ển o ôn n n p tron n m t n n ứ b n  B n n t i kho  B n n n t eo p ơn p p o t ẳng SV:NGUYỄN TRUNG HẢI … LỚP: kDTH01-KT37 ó ản n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  B n n t ôn qu  B n n t eo ự n ấu t ầu ợp ồn ủ t t Công ty TNHH Công n ể xuất b n trự t ếp t tr bất ứ ìn t ứ n o p ợp ồn , t ến ơn m Sôn n kn o n ều p ả k o ủ n xuất k o P K op L n ok L n ủ ếu n ập k o ợ lập t n n kn n n t n to n n kn n ứv o o o về ậm…Vớ o n ận t eo o n sẽ v ết “ o ơn ơn oặ p ếu xuất k o ể l n o n ữ n mu T ủ k o sử n n ứ v o kế o ôn t ; p “ p ếu xuất k o” T ủ k o sẽ L n ồn n tron n ớ , ử b n, b n o trự t ếp t T T” ĐHKTQD 4 n ể o ữ to n t ết, uố t n u ển l n o kế to n hàng hoá. Ở kho:t ủ k o sử từn lo n n n n t ẻk o ể o t eo n n ập - xuất ứn từ ó ể xếp, p n lo ợp lý n v ot ẻk o N o n kỳ t ẻ k o v n ận n ợ m o lập n ận v o o kế to n n kế to n T n ứv o ó ể mỗ n o t eo t ền) ủ n o bản k tổn n ả v o sổ t ết n p v o sổ n kế to n, kế t ết n n vật (số l ợn ), uố t n , kế to n ộn số l uj tr n sổ ợp n ập - xuất - tồn T T T) kế to n n ). , kế to n xuốn k o ể k ểm tr , ký x o r t ủk o ứn từ n ập, xuất, t ết o từn lo ứn từ n ập xuất s u ó to n k ểm tr Sổ ủ mv s p ứn từ n ập xuất m n về p ứn từ một n n n ón ứn từ n ập xuất ể Ở phòn kế to n ìn n ập, xuất tồn t u số l ợn ( t ẻ k t ủk ot ự n ứv o ép tìn t ết n o , tr (số o v lập n ứ p ếu n ập, xuất k o ( o ơn o Cuối tháng thủ kho ghi số l ơng nhập-xuất- tồn vào bảng kê nhập - xuất- tồn hàng hoá (lấy dòng tổng cộng phát sinh và tồn cuối tháng trên các sổ chi tiết hàng hoá). T ó p n kế to n ự tr n o từn t ơn tự n k n ập n ểm t ẻk on n n ứn từ n ập xuất ó t ơn ứn vớ t ẻ k o m k l t eo ứn từ n ập xuất o t u k o SV:NGUYỄN TRUNG HẢI n ó ểm s t ết n k o Sổ n ó nộ un về mặt u ển tớ kế to n n n n oặ ó k ểm tr LỚP: kDTH01-KT37 n kỳ ố ếu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP v ơn v o sổ kế to n ộn sổ kế to n bản tổn t ết t ết n ợp n ập xuất tồn ó v n ĐHKTQD 5 n ó v t n r số t ền ố uố t n kế to n ếu vớ t ẻ k o rồ lấ số l u ó ó t eo từn lo n v o ó 1.3 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CÔNG NGHỆ THƢƠNG MẠI SÔNG HỒNG Tổ chức bộ máy quản lý SXKD của doanh nghi p có vai trò quan trọng trong vi c quản lý, iều hành các ho t ộng của doanh nghi p, t o nên sự thống nhất, nh p nhàng giữa các bộ phận, các ơn v trong doanh nghi p. công tác kiểm tra, giám sát, ch ảm bảo cho vi c t ng c ng o quá trình sản xuất, nâng cao hi u quả SXKD của doanh nghi p. Vậy ể có một cơ cấu tổ chức hợp lý, mỗi ơn v , mỗi doanh nghi p cần phải c n cứ vào từng ặc iểm của mỗi công vi c ể sử d ng bộ máy tổ chức. Công ty Côn n t ơn m Sôn ồn là một doanh nghi p kinh doanh các mặt hàng chủ yếu là t ết b vật t n n n ớ ,t ết b tr ôn n p v t ết b môi n … vớ n ều chủng lo i sản phẩm nên vi c tổ chức tổ chức bộ máy quản lý có những ặc iểm riêng: Công ty có mô hình tổ chức sản xuất theo hình thức trực tuyến chức n ng. Quá trình nghiên cứu ề tài t i Công ty thì bộ máy tổ chức và iều hành của công ty ợc thể hi n nh s u Sơ ồ 1.1 Sơ ồ tổ ứ bộ m quản lý ôn t ôn n ồn SV:NGUYỄN TRUNG HẢI LỚP: kDTH01-KT37 t ơn m Sôn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐHKTQD 6 ÁM Ố PHÓ ÁM Ố VĂN P ÒN ÁM Ố P . DỰ ÁN P.KINH DOANH P.MUA HÀNG P .DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG P . KỸ THUẬT THI CÔNG PHÒNG HÀNH CHÍNH P . TÀI CHÍNH Bộ máy quản lý của công ty ứng ầu là Giám ốc giữ vai trò iều tiết toàn công ty, i di n cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của công ty và ch u trách nhi m về kết quả ho t ộng kinh doanh của công ty và tr ớc pháp luật. T m m u p n o m ố l một p ó ự n v p n kỹ t uật t về tất ả p n b n tron ôn , n o m ố , l n r n u tr n trự t ếp p tr m tr ớ m ố ôn t Phòng Kinh doanh : T vấn b n T ự n n ôn v mặt n b n n từ tìm k ếm k ợp ồn -ký ợp ồn - tổ ôn t k n ứ tr ển k t ự o n n -chào hàng -k ến t o n ợp ồn - qu n ến ợp ồn -> giao hàng -> thanh toán -> t n lý kết t ú ợp ồn … P òn Dự án SV:NGUYỄN TRUNG HẢI vấn ề l n LỚP: kDTH01-KT37 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ủ n m ự n, t m ấu t ầu, mặt n ôn t k n o n t , ĐHKTQD 7 o n tr n ơn n ủ ôn T ự n ôn v ủ ự n từ k mu ồ sơ t u -> ấu t ầu -> ký ợp ồn ->tổ ứ tr ển k t ự n ợp ồn -> vấn ề l n qu n ến ợp ồn ->giao hàng -> l p ặt ->thanh toán ->t n lý kết t ú ợp ồn … Phòng Mua hàng K t n uồn n , mu n n ớ n o , mu n tron n ớ , n ập k ẩu n ó ,k t m n ,l mt o n ớ n o ,x ựn b n, t ôn t n o l n qu n ến tất ả mặt n P mu n mu v o T ự n ôn v từ k tìm ố t mu n ến lú n về ến k o, vấn ề l n qu n ến ợp ồn mu v v s ub n n P òn Dịc vụ k ác B n àn o t ết b , bảo P òn Kỹ t uật t ỡn , bảo n v ứ t ôn l p ặt t ết b t Phòng Tài chính vấn ề t n – kế to n ủ - L n kế o v s p xếp t n n v ký u t - T eo ,l m -L m b o -L mt ủt -B o o tìn n k … c n ớn ẫn kỹ t uật, tổ kỹ t uật kèm - t ầm v s ub n t ủt ôn tr n v ôn t o ôn t ứn từ t n to n t n to n v t u ồ ôn nợ o v qu ết to n t uế v vốn ìn o t ộn kết quả k n o n ủ ôn t Phòng Hành chính Quản tr n n sự, bộ p ận quản tr t ốn m n mó t ết b p n v np v k o n ,v nt l u trữ, quản tr m n , n , l xe, bảo v , t p v … 1.5 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY Hình thức kế toán là h thống tổ chức sổ kế toán bao gồm các loa sổ kế toán chi t ết, sổ kế toỏn tổn ợp, kết cấu mẫu sổ, mối quan h các lo i sổ với nhau, trình tự ghi SV:NGUYỄN TRUNG HẢI LỚP: kDTH01-KT37 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐHKTQD 8 sổ nhằm h thống hoá toàn bộ thông tin kế toán từ các chứng từ kế toán ể lập báo cáo ợc các nh kỳ. Hi n nay quy mô nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển thì yêu cầu quản lý ối với nền sản xuất ngày càng cao, yêu cầu cung cấp thông tin ngày càng nhanh và khi máy tính ợc sử d ng rộng rãi trong công tác kế toán của doanh nghi p i hỏi công ty phải áp d ng hình thức kế toán phù hợp. Chính vì vậy, Côn t TN t ơn m to n ơn t uận lợ k Sôn ồn ản, t ang áp d ng hình thức kế toán Nhật ký chung là hìn t ứ kế ợp vớ ứn ôn n n m ìn t ứ o n n p l vừ v n ỏ ặ b t ó n ều v t n tron xử lý th ng tin kế toán trên máy vi tính theo phần mềm Fast- Accouting. 1.5.1 Chính sách kế toán áp dụn tạ c n t - Niên ộ kế toán: b t ầu từ 01/01- Kết thúc:31/12 d ơn l - ơn v tiền t ể ghi chép sổ kế to n v b o ế ộ kế to n p - n : ot ế ộ kế to n Q – BT n n n m n ồng Vi t Nam(VND) o n n p vừ v n ỏ t eo Q ủ Bộ T n - Nguyên t c, ph ơng pháp chuyển ổi các ồng tiền khác:Theo tỷ giḠt ự tế t ểm p t s n n p v t ền v t n to n v o n bìn qu n ủ t tr n N m ôn bố v o n to n v o p o n oặ n o n t u o t ộn t o TS ợ x t sản t eo tỷ l ợ u ển ổ t n n o t l nn n kết t ú n m t - Ph ơng pháp kế toán TSC kế K ấu k oản p ả t u, p ả trả ó ố n o t kết t ú n m t n n l n tỷ n t ơn p p Q Mứ n sử n n n m ủ om TS n N v p ơn p p SV:NGUYỄN TRUNG HẢI N ớ V t ( nếu ó ) Q v tr n t ẳn p tron suốt t –BT n t n to n n = Nguyên giá của TSC *Tỷ l KH n m = Nguyên giá của TSC *1/Số n m sử d ng dự k ến -N u nt ợ VN t eo tỷ BTC. T t ợ ủ kỳ t ơn ứn ợ t n to n ể p n bổ n u n ớ t n v p ù ợp vớ qu on n ợ p ản n t eo n u n n t eo p số n ận doanh thu: LỚP: kDTH01-KT37 o m n lũ n o tất ả n sử n ủ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐHKTQD 9 - Doanh thu ối với d ch v xây l p, sửa chữ ,bảo n ,bảo ỡn trun i tu các công trình ợc ghi nhận khi ã hoàn thành công trình, h ng m c công trình và có biên bản nghi m thu, bàn giao công trình a vào sử d ng và ợc khách hàng chấp nhận thanh toán, không ph thuộc ã thu tiền hay ch a. - Doanh thu ối với ho t ộng kinh doanh hàng hoá khác ợc ghi nhận trên cơ s hoá ơn bán hàng phát hành cho khối l ợng sản phẩm, hàng hoá và d ch v ã cung cấp và ợc khách hàng chấp nhận thanh toán, không ph thuộc ã thu tiền hay ch a. -Thuế Thuế giá tr gia t ng Hàng hoá, d ch v do Công ty sản xuất và cung cấp ch u thuế giá tr gia t ng theo các mức thuế suất nh sau: - Hàng hoá l m mó , t ết b 5% - D ch v xây l p và d ch v khác 5% - 10% Thuế thu nhập doanh nghi p - Công ty tính và nộp thuế thu nhập doanh nghi p theo mức thuế suất 28%. Các lo i thuế khác ợc tính theo quy nh hi n hành của Nhà n ớc -Ph ơng pháp h ch toán hàng tồn kho: -N u n t n ận n tồn k o N ập tr ớ – xuất tr ớ - Ph ơng pháp h ch toán hàng tồn k o K k t n xu n - Ph ơng pháp tính thuế GTGT: Ph ơng pháp khấu trừ. 1.5.2 Tổ c ức vận dụn c ứn từ kế toán. T i các bộ p ận, ông vi c của thống kê là ghi chép lập chứng từ ban ầu, tập hợp, phân lo i chứng từ nhập xuất ể lập tổng hợp nhập, xuất cho từng hợp lo n óa, h ng m c công trình. T i các bộ phận, vi c nhập, xuất hàng hóa ều phải o ếm c thể, k ểm tr ất l ợn k o, b n bản b n n ó , n ãn u o, b n bản k ểm n hàng hóa cho tổng hợp lo nh kỳ, các hợp ồng n n ó , từ ó lập các phiếu nhập kho, xuất m Tổng hợp các bảng kê chi phí mua – bán ó s u ó nộp lên phòng Kế toán tài chính. ợc thanh quyết toán, trong ó kê rõ chi phí mua- bán hàng hoá, d ch v mua ngoài, chi phí quản lý, bảng thanh toán l ơng kèm theo phiếu nhập xuất hàng hóa, hoá ơn, bảng kê thuế GTGT ầu vào, kèm theo phiếu nghi m thu. t ốn b n n , TS ợp p p, ợp l ứn từ ồm t u t ền, ều t eo sự p n ôn t ự ủ n tồn k o, l o ộn v t ền l ơn , mu n ứn từ, p n lo v xử lý SV:NGUYỄN TRUNG HẢI ôn v ứn từ kế to n từ k ểm tr t n o tớ v LỚP: kDTH01-KT37 sổ, tổn ợp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP v t ốn o số l u v ự tr n o tron kế o ôn v un ấp ã lập, t ến quản lý, t ôn t n kế to n p n p nt ều ĐHKTQD 10 n v quản lý, ồn t o t ộn k n tế ể úp b n lãn o t ộng kinh doanh 1.5.3 Tổ c ức vận dụn tà k oản kế toán. t ốn t k oản kế to n ủ kế to n o n n n ôn t p vừ v n ỏ b n ủ Bộ tr n Bộ T p n t ốn n ất vớ n kèm t eo qu t ốn t n Q - k oản – BTC hính 1.5.4 Tổ c ức vận dụn sổ kế toán. Hình thức sổ sách kế toán của Công ty áp d ng là hình thứ “n ật ký chung” và ợc thực hi n ghi chép trên máy. Các lo i sổ sách công ty ang sử d ng: + Sổ Nhật ký chung: l sổ quản lý to n bộ số l u kế to n ủ ộ kế to n; ợ sử n ể p ản n t ợn n o, t eo t ứ tự t quản lý nv n kết ơn v tron một n n p v p t s n k ôn p n b t ủ u ển từ số l u ủ ố n ật ký ặ b t ể un + Sổ n ật ký ặ b t l sổ n ật ký m r n son vớ n ật ký un tn ủ lo ất p t s n N ật ký ặ b t k ôn ố t ợn , ũn n o một số ố t ợn , ốn n u ữ l u kế to n từ sổ n ật ký L sổ tổn t eo từn t k oản m o mỗ ợp ùn ố t ợn ơn v , tù t uộ u ầu quản lý ủ + Sổ cái TK 1561, 632, 511, 521, 642, 911,. . .Sổ cái là sổ t ốn ó ép son ôn t ợ m n ể t ếp số pv p tsn to n + Các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan ( dựơc m chi tiết cho các tài khoản theo phần hành kế toán. M theo yêu cầu quản lý nhằm chi tiết hoá ối t ợng kế toán) nh : sổ chi tiết bán hàng, Sổ chi tiết tài sản cố ng nh, Sổ chi tiết hàng hoá, Sổ chi tiết thanh toán với i mua, Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết phải thu của khách hàng, sổ chi tiết chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghi p, sổ chi tiết theo dõi kết quả kinh doanh,. . SV:NGUYỄN TRUNG HẢI LỚP: kDTH01-KT37 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐHKTQD 11 Sơ đồ 1.3 : Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung của công ty đƣợc thể hiện qua sơ đồ sau ứn từ ố Sổ t ết k oản Sổ n ật ký chung Sổ n ật ký ặ b t Bản tổn ợp t ết TK Sổ B o Chú thích ( ) t n xu n tron kỳ ( ), ( ), ( ) n uố ( ) SV:NGUYỄN TRUNG HẢI o kế to n ố ếu số l u uố kỳ LỚP: kDTH01-KT37 t Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐHKTQD 12 PHẦN 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƢƠNG MẠI SÔNG HỒNG  Thiết b ã ợc REDRIVER cung cấp t i Vi t Nam trong nhữn n m qu ợc sản suất t LB ồng Châu Âu, khu vự khác thuộc cộn ợc mua chủ yếu k  P p ần ức và Mỹ, S n pore,… S n pore ối với các lo ợc mua ơn t ứ mu u n t m ều ũn n t i các quốc gia bìn ơn .Nguồn hàng bơm n ớc, còn các thiết b n ớc châu âu ủ ôn t l n ập k ẩu trự t ếp oặ l mu n tron n ớ  n ó tr t ơn ủ ôn t l n ữn ố lớn số l ợn v ỏ n ôn t p ả ó p n ôn n kỹ t uật ó sự bảo quản v quản lý o, ó ặt ẽ ả về tr 2.1.2. Kế toán chi tiết hàng hóa * Chứng từ sử d ng: Trong ho t ộng sản xuất kinh doanh của doanh nghi p các nghi p v kinh tế phát sinh liên quan ến vi c nhập xuất hàng hoá ều phải lập chứng từ th i, úng chế ộ qu Theo chế ầy ủ, k p nh ộ quy nh chứng từ kế toán ban hành theo quyết nh Q số 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2007 của bộ tr ỏng bộ tài chính, các chứng từ kế toán vế hàng hoá bao gồm: - PNK(mẫu 01- VT); - PXK(mẫu 02- VT); - PXK kiêm vận chuyển nội bộ(mẫu 03- VT); - Biên bản kiểm kê vật t , hàng hoá (mẫu 08- VT); - Hoá ơn(GTGT)- MS01 GTKT- 2LN ; SV:NGUYỄN TRUNG HẢI LỚP: kDTH01-KT37 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐHKTQD 13 - Hoá ơn bán hàng mẫu02GTKT- 2LN; - Hoá ơn c ớc phí vận chuyển; ối với các chứng từ này phải theo úng quy pháp lập, ng nh về mẫu biểu nội dung, ph ơng i lập chứng từ phải ch u trách nhi m về tính hợp lý hợp pháp của chứng từ về các nghi p v kinh tế tài chính phát sinh Ngoài các chứng từ b t buộc sử d ng thống nhất theo quy nh của nhà n ớc, các doanh nghi p tuỳ vào iều kiên ho t ộng kinh doanh của ơn v mà có thể sử d ng thêm các chứng từ h ớng dẫn ể thuận ti n cho vi c theo dõi và h ch toán nh : - Phiếu xuất vật t theo h n mức(Mẫu 04- VT); - Biên bản kiểm nghiểm(mẫu 05- VT); - Phiếu báo vật t còn l i cuối kỳ(Mẫu 07- VT); * H thống sổ kế toán: Sử d ng trong doanh nghi p ể ghi chép, h thống hoá thông tin từ các chứng từ kế toán phù hợp với hình thức kế toán doanh nghi p áp d ng. - H thống sổ kế toán trong hình thức kế toán Nhật ký chung bao gồm: + Sổ Nhật ký chung. + Sổ cái TK 632, 511, 512,521, 642, 911,. . . + Các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan nh sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết phải thu của khách hàng, sổ chi tiết chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghi p, sổ chi tiết theo dõi kết quả kinh doanh,. . * Ph ơng pháp xác nh tr giá vốn thực tế hàng mua vào. - Hàng mua vào giao bán thẳng (hàng nhập khẩu): hàng nhập khẩu tính theo giá CIF ( cost insurance feight ), giao bán ngay t i cảng (cửa khẩu) Vi t Nam. Tr giá vốn thực tế hàng mua vào = Giá CIF + Thuế nhập khẩu (nếu có) giao thẳng - Hàng mua vào nhập kho (hàng nhập khẩu hoặc mua vào trong n ớc): tr giá vốn thực tế hàng mua vào nhập kho ợc xác SV:NGUYỄN TRUNG HẢI nh theo tr giá thực tế mua vào và chi phí mua: LỚP: kDTH01-KT37 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Tr giá thực tế Tiền phải mua vào của = trả cho hàng hoá ng Chi phí mua ĐHKTQD 14 Thuế nhập khẩu + thuế khác i bán Giảm giá hàng bán - hàng bán b trả l i ( nếu có ) = Chi phí ( nếu có ) + Phí bảo + Phí m vận chuyển hiểm L/C + Phí kiểm nh Tr giá vốn thức tế hàng mua vào = tr giá thực tế mua vào của hàng hoá + chi phí mua - Chi phí mua th phí mua ng chiếm khoảng 5 - 7% tr giá thực tế mua vào của hàng hoá, chi ợc theo dõi từng lo i hàng, từng lần nhập. Tuy nhiên không phải công ty lúc nào cũng xuất bán một lần toàn bộ lô hàng ã nhập mà lô hàng ấy có thể xuất bán nhiều lần. Do ó chi phí mua có liên quan ến cả hàng ã tiêu th và hàng còn l i. *Ph ơng pháp xác nh tr giá vốn thực tế hàng xuất bán Tr giá vốn thực tế hàng xuất bán Tr giá thực tế = trong kỳ Chi phí mua phân mua vào của hàng + bổ cho hàng xuất xuất bán trong kỳ bán trong kỳ Trong ó: + Tr giá mua vào thực tế của hàng xuất bán trong kỳ: xuất lô hàng nào thì lấy tr giá mua vào th c tế của lô hàng ó ể tính tr giá mua hàng xuất bán (theo ph ơng pháp ch danh). + Chi phí mua phân bổ cho hàng xuất bán trong kỳ: ợc phân bổ cho hàng ã bán theo tiêu thức số l ợng hàng xuất bán ( kế toán c n cứ vào số l ợng hàng hoá xuất kho trên thẻ kho). SV:NGUYỄN TRUNG HẢI LỚP: kDTH01-KT37 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chi phí mua của hàng Chi phí mua phân bổ cho = hàng xuất bán trong kỳ tồn ầu kỳ Số l ợng hàng mua tồn ầu kỳ ĐHKTQD 15 + + Chi phí mua của hàng nhập trong kỳ Số l ợng hàng mua nhập trong kỳ * Thủ t c nhập kho : - ối với hàng mua trong n ớc: C n cứ vào l ợng hàng dự trữ trong kho, phòng kinh doanh lên kế ho ch mua hàng và thực hi n kế ho ch ó. Nhân viên phòng kinh doanh trực tiếp ến tận nơi mua hàng. Chứng từ trong tr do bên bán lập( liên 2). Hàng hoá ng hợp này là hoá ơn GTGT ợc vận chuyển về kho của công ty(công ty tự vận chuyển hoặc thuê ngoài). T i kho thủ kho kiểm nhận hàng hoá tr ớc khi nhập kho, ồng th i ghi vào thẻ kho.Công ty có một bộ phận kiểm nhận sẽ chứng nhận kết quả qua PNK. Thủ kho ch ghi số l ợng thực nhập vào PNK c n cứ vào hoá ơn GTGT, sau ó PNK và hoá ơn (GTGT) ợc chuyển lên phòng kế toán. Kế toán l u PNK(phản ánh mặt hi n vật) và c n cứ vào hoá ơn (GTGT) ể phản ánh mặt giá tr hàng hoá mua vào các sổ kế toán - ối với hàng nhập khẩu: Khi có bộ chứng từ gốc bao gồm : + Hoá ơn th ơng m i(Invoice) + Vận ơn ng biển(Bill of Ladding) + Giấy chứng nhận xuất xứ(Certificate of original) + Giấy chứng nhận phẩm chất(Certificate of quality) + Bảng kê khai chi tiết hàng NK(Packing list) Cán bộ phòng kinh doanh xuất nhập khẩu sẽ c n cứ vào ó làm giấy phép NK và làm giấy phép NK và m t khai hải quan. Sau khi nhận ến a iểm giao hàng thì cán bộ phòng XNK là những ng ợc thông báo hàng ã về i ch u trách nhi m về vi c tiếp nhận hàng và làm thủ t c hải quan cho lô hàng ó. C n cứ ể làm giấy phép nkập khẩu và m t khai hải quan chính là bộ chứng từ gốc Hàng hoá sau khi ã trên. ợc hoàn thành thủ t c hải quan sẽ ợc chuyển về nhập kho bằng ph ơng ti n chuyên dùng của chính công ty(H thống xe ch hàng). Tr ớc SV:NGUYỄN TRUNG HẢI LỚP: kDTH01-KT37 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ĐHKTQD BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 16 khi nhập kho hàng hoá sẽ ựoc kiểm tra, giám nh về số l ợng, phẩm chất. Trên cơ s biên bản kiểm nhận, hoá ơn của ng i bán, biên lai nộp thuế phòng kinh doanh tiến hành vào số li u cho máy và in ra PNK. o ều k n t n ớ n o n n ó n n n em x n tr theo sales contract ) số ó ơn T T mu n s u Ngày 05/10/2007 Côn t mu NVO ẫn số n R tz n ủ R TZ PUMPS PT ,LT - Singapore ú t ỏn ơn mu n m n n o (B ểu số ( OMM R L ) Việc nhập kho đánh giá lô hàng như sau: - T i kho, thủ kho c n cứ vào hoá ơn GTGT và kết quả kiểm nhận, ghi số l ợng thực nhập vào phiếu nhập kho và thẻ kho. Sau ó chuyển phiếu nhập kho và hoá ơn GTGT cho phòng kế toán. - T i phòng kế toán: C n cứ vào hoá ơn GTGT, kế toán xác tế ủ m bơm l t m tr n n mo el NORM J có thuế GTGT) ghi trên hoá ơn l , , nh tr giá mua thực -13 nhập kho là tiền hàng (ch a ồn n ứ các chứng từ mà phòng kinh doanh ã lập, các số li u cho vào máy. Lúc này sau khi ã có ầy ủ các chứng từ liên quan ến n ập k o, p òng kinh doanh mới lập phiếu nhập kho cho lô hàng nhập khẩu nh s u (b ểu số SV:NGUYỄN TRUNG HẢI ) LỚP: kDTH01-KT37 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐHKTQD 17 B ểu số 02 N N CÔNG TY TNHH T n 32 -T T - ốn - N M S N ỒN Nộ PHIẾU NHẬP KHO Số từ MUA HÀNG NHẬP KHẨU Liên 1 N Ng i nhập hàng t n n m .............. Ph ơng thức nhập 01- Nhập khẩu ơn v trả hàng RITZ PUMPS PTE,LTD.- N uồn ơn v thanh toán RIDRIVER Engineering and trading Co., a ch n n S n pore 32 Thai thinh II Str., Dong Da, HaNoi - VietNam ả N ập mu bơm ỏ lo ủ R TZ PUMPS Mã số thuế 0100778643-1 Mã hợp ồng 061007- ngày 05.10.2007 Nhập vào kho Kho c ng ty Tỷ giá USD: 26,060 – Tỷ ỏ VND : 16,095 VND/USD Tên hàng Mã hàng VT Số Giá l ợng Bơm l t m tr c ngang Thành tiền Thành NT VN tiền 8413701000 Bộ 02 800 1,600 25,752,000 8413701000 Bộ 02 2215 4430 71,300,850 8413701000 Bộ 02 3562 7124 114,660,780 8413701000 Bộ 02 1151 2302 37,050,690 8413701000 Bộ 02 1713 3426 55,141,470 Model:Norma J65-13 Bơm l t m tr c ngang Model:Norma J65-26 Q:115m3/h; H:80m; Power:45km Bơm l t m tr c ngang Model:Norma J80-32 Bơm l t m tr c ngang Model:Norma J80-16G Bơm l t m tr c ngang SV:NGUYỄN TRUNG HẢI LỚP: kDTH01-KT37 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐHKTQD 18 Model:Norma J150-26 Bơm l t m tr c ngang 8413701000 Bộ 01 454 454 7,307,130 8413701000 Bộ 02 528 1056 16,996,320 ứng 8413702300 Bộ 02 319 638 10,268,610 ứng 8413702300 Bộ 02 300 600 9,657,000 8413701000 Bộ 02 2215 4430 71,300,850 26,060 419,435,700 Model:Norma J32-13 Bơm l t m tr c ngang Model:Norma J32-16 Bơm l t m tr Model:5525C-90 Bơm l t m tr Model:5525C-70 Bơm l t m tr c ngang Model:Norma J65-26 Q:100m3/h;H:85m;Power:45km Tổng cộng tiền hàng Chi phí Tổng cộng tiền thanh toán 5185.23 83,456,300 31,245.23 502,892,000 Thuế nhập khẩu 20% 85,879,701 Thuế GTGT 26,560,935 5% Cộng toàn bộ 31,245.23 Bằng chữ S u tr m m Ng Ng i mua i lập phiếu SV:NGUYỄN TRUNG HẢI n m tr u, b tr m b Thủ kho Kế toán tr n ng 615,332,636 ìn, s u tr m b s u ồn Thủ tr LỚP: kDTH01-KT37 n ơn v Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 19 ĐHKTQD Khi bán 3 máy horizontal centrifugal pump model :NORMA J65-13. Kế toán xác nh tr giá vốn thực tế hàng xuất bán là : 3*(12,876,000 + 422,530) = 39,895,590 ồng Chi phí phân bổ cho hàng ã bán: 422,530 ồng *Thủ tục xuất kho và chứng từ sử dụng: Công ty TNHH Công ngh t xuất bán trực tiếp th tr ơn m i Sông Hồng chủ yếu nhập hàng hoá về ể ng tron n ớc, gửi bán, bán hàng thanh toán chậm... Với bất cứ hình thức nào phòng kinh doanh ều phải c n cứ vào kế ho ch giao hàng theo hợp ồng, hay giao trực tiếp t i kho của công ty; phòng kinh doanh sẽ viết “ oá ơn T T” p ếu “ P ếu xuất k o” T ủ kho sẽ c n cứ vào hoá ơn hoặc phiếu xuất kho ể tiến hành xuất kho. PXK ợc lập thành 3 liên: Liên 1: Do phòng kinh doanh giữ Liên 2: Do khách hàng mua hàng hoá giữ Liên 3: Thủ kho sử d ng ể h ch toán chi tiết, cuối tháng chuyển lên cho kế toán hàng hoá. Ngày 05/03/2008 nhận o ôn t … số … n theo trích dẫn n ợc kế ho ch bàn giao hàng theo hợp ồng bán hàng …t n …n m …p n kn o n sẽ viết phiếu xuất kho s u ( B ểu số 03) SV:NGUYỄN TRUNG HẢI LỚP: kDTH01-KT37 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐHKTQD 20 Biểu số 03: CÔNG TY TNHH CÔNG NGH T 32 -Thái Th nh 2 - ốn N M I SÔNG HỒNG -Hà Nội PHIẾU XUẤT KHO số 0816/1561 Ngày 05/03/2008 Tên ng i nhận hàng:................................. ơn v : công ty TNHH TM Minh Hòa Di n giải : Xuất bán 3 bộ m Xuất t i kho: STT Kho công ty Tên và quy cách phẩm chất M 1. bơm l t m tr ngang model J65-13 ộn Thủ tr ng ơn v ơn p p VT Số l ợng theo Số l ợng Thành tiền chứng từ theo thực tế máy 03 03 39,895,590 máy 03 03 39,895,590 Kế toán tổng hợp (Ký, họ tên ) *P bơm l t m tr c ngang model J65-13 (Ký, họ tên ) Ng i nhận (Ký, họ tên ) Thủ kho (Ký, họ tên) ch toán chi tiết hàng hóa trong công ty Công ty thực hi n chi tiết kế toán hàng hoá theo ph ơng pháp ghi thẻ song song, ph c v ph ơng pháp này công ty sử d ng các mẫu sổ chi tiết nh sau: thẻ kho, sổ chi tiết hàng hoá,bảng kê tổng hợp nhập - xuất - tồn hàng hoá và sử d ng TK chi tiết: TK 1561A - gt - Hàng giao thẳng. TK 1561A - xk - Hàng xuất kho. TK 1561B - Hàng uỷ thác. Ph ơng pháp này có u iểm là cách ghi ơn giản, d kiểm tra ối chiếu số li u, SV:NGUYỄN TRUNG HẢI LỚP: kDTH01-KT37
- Xem thêm -