Tài liệu Tổng quan chung về chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang c¸c thÞ trêng chñ yÕu Ch¬ng I Thùc tr¹ng xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang c¸c thÞ trêng chñ yÕu : NhËt B¶n, Mü, Trung Quèc, EU Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi hiÖn nay, xu híng më cöa vµ héi nhËp kinh tÕ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ vµ ®Çy søc hÊp dÉn ®èi víi nÒn kinh tÕ cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. Xu híng ®ã t¹o nªn nhiÒu c¬ héi vµ thêi c¬ cho kinh doanh, cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ chung, ®ång thêi còng ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc míi cho tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c quèc gia, ®Æc biÖt lµ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn trong ®ã cã ViÖt Nam. Trong bèi c¶nh ®ã, viÖc xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam ngµy cµng ®îc më réng, ®· ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá ®Ó t¨ng thu nhËp b»ng ngo¹i tÖ vµ ®ãng gãp vµo GDP cña ®Êt níc. Trong 10 n¨m trë l¹i ®©y, thuû s¶n lµ mét trong 4 mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam (lµ dÇu khÝ, giÇy dÐp, may mÆc, thuû s¶n) ®¹t kim ng¹ch cao ®· t¹o ®µ vµ më réng ®Ó hµng ho¸ ViÖt Nam x©m nhËp vµo thÞ trêng thÕ giíi. Cung vµ cÇu vÒ thuû s¶n trªn thÕ giíi vµ tiÒm n¨ng cña Viªt Nam 1.1. 1.1.1 T×nh h×nh thuû s¶n thÕ giíi a. T×nh h×nh chung Theo c«ng bè míi nhÊt cña FAO, tæng s¶n lîng thuû s¶n thÕ giíi hiÖn nay ®· vît qua con sè 100 triÖu tÊn /n¨m, trong ®ã cã 71 triÖu tÊn ®îc sö dông lµm thùc phÈm cho con ngêi, 30 triÖu tÊn ®îc dïng cho môc ®Ých kh¸c. Víi d©n sè thÕ giíi kho¶ng 6 tû ngêi, møc tiªu thô thuû s¶n b×nh qu©n ®Çu ngêi ®¹t 13kg/ngêi/n¨m. Tuy vËy, møc sö dông thuû s¶n thùc phÈm lµ rÊt chªnh lÖch gi÷a c¸c khu vùc vµ c¸c quèc gia. C¸c níc c«ng nghiÖp ®øng ®Çu vÒ chØ tiªu møc tiªu thô thuû s¶n theo ®Çu ngêi lµ NhËt B¶n (67kg/ngêi/n¨m) sau ®ã lµ Nauy (46kg/ngêi/n¨m). TrÇn ThÞ HiÒn Thanh A12- K36 E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang c¸c thÞ trêng chñ yÕu Tuy nhiªn, do ¶nh hëng cña hiÖn tîng El Nino vµ La Nina, sau khi t¨ng nhÑ 1,8% vµo n¨m 1997, tæng s¶n lîng thuû s¶n thÕ giíi ®· gi¶m liªn tiÕp trong hai n¨m 1998 vµ 1999. N¨m 1999, s¶n lîng ®¸nh b¾t thuû s¶n ®¹t 91 triÖu tÊn vµ s¶n lîng thuû s¶n nu«i trång ®¹t 31 triÖu tÊn. Trong khi s¶n lîng ®¸nh b¾t gi¶m sót liªn tôc th× khu vùc nu«i trång cã nh÷ng bíc t¨ng trëng kh¸ cao, kho¶ng 7%/n¨m trong 10 n¨m qua. Nh÷ng níc ®øng ®Çu vÒ s¶n lîng ®¸nh b¾t thuû s¶n lµ Trung Quèc, Pªru, NhËt B¶n, Chilª, Mü, Nga, In®«nªxia, Ên §é, Th¸i Lan, Nauy, aix¬len, Hµn Quèc, chiÕm h¬n mét n÷a tæng s¶n lîng thÕ giíi. Trong lÜnh vùc nu«i trång thuû s¶n, Trung Quèc chiÕm h¬n 70% tæng s¶n lîng nhng chØ 50% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. Trong khi ®ã, NhËt B¶n chØ chiÕm 3,7% tæng s¶n lîng thÕ giíi nhng ®¹t gÇn 10% tæng kim ng¹ch trao ®æi thuû s¶n nu«i trång nhê nh÷ng s¶n phÈm cã gi¸ trÞ kinh tÕ rÊt cao nh ngäc trai, c¸ ngõ… ThÞ trêng trao ®æi s¶n phÈm thuû s¶n thÕ giíi rÊt réng lín, bao gåm 195 níc xuÊt khÈu vµ 180 quèc gia nhËp khÈu thuû s¶n trong ®ã nhiÒu quèc gia võa xuÊt khÈu võa nhËp khÈu thuû s¶n nh Mü, Ph¸p, Anh, NhËt… N¨m 1999, lÜnh vùc xuÊt khÈu thuû s¶n thÕ giíi ®¹t h¬n 50 tû ®«la, gi¶m 2,8% so víi 51,4 tû n¨m 1997. HiÖn nay, Th¸i Lan lµ nhµ xuÊt khÈu thuû s¶n lín nhÊt víi kim ng¹ch xuÊt khÈu h¬n 4 tû ®«la, t¬ng ®¬ng 8% tæng kim ng¹ch thuû s¶n thÕ giíi. Sau ®ã lµ Mü, Nauy, Trung Quèc, Pªru, §µi Loan… Quèc gia nhËp khÈu lín nhÊt thÕ giíi lµ NhËt B¶n, chiÕm 30% tæng kim ng¹ch bu«n b¸n quèc tÕ vît xa møc 14% thÞ phÇn cña níc ®øng thø hai lµ Mü. N¨m 1999, nhËp khÈu thuû s¶n cña NhËt B¶n, H«ng K«ng, Singapo… gi¶m sót, nh ng ®· ®îc bï ®¾p phÇn nµo bëi nhu cÇu t¨ng m¹nh ë thÞ trêng Mü. C¸c níc nhËp khÈu thuû s¶n lín cña thÕ giíi ®øng sau NhËt vµ Mü lÇn lît lµ Ph¸p, Italia, §øc, Anh, H«ng K«ng, Hµ Lan… b. Dù b¸o t×nh h×nh cung vÒ thuû s¶n cña thÕ giíi TrÇn ThÞ HiÒn Thanh A12- K36 E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang c¸c thÞ trêng chñ yÕu C¨n cø vµo c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt thuû s¶n thêi gian qua vµ nhu cÇu t¨ng nhanh cña tiªu thô thuû s¶n díi t¸c ®éng cña tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ søc Ðp vÊn ®Ò t¨ng d©n sè vµ t¨ng thu nhËp, tæ chøc n«ng l¬ng LHQ dù b¸o vÒ s¶n xuÊt thuû s¶n thÕ giíi trung h¹n ®Õn n¨m 2005 nh sau: s¶n lîng ®¹t møc 125-135 triÖu tÊn (so víi 118-120 triÖu tÊn n¨m 2000), trong ®ã s¶n lîng nu«i trång sÏ t¨ng 4-5% ®Ó bï l¹i s¶n lîng ®¸nh b¾t kh«ng æn ®Þnh hoÆc cã thÓ bÞ gi¶m sót. Møc t¨ng s¶n lîng thuû s¶n ë c¸c níc ph¸t triÓn dù b¸o ®¹t 1-2%/n¨m, con sè nµy ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn ®¹t 22,5%/n¨m. c. Dù b¸o vÒ cÇu c¸c mÆt hµng thuû s¶n trªn thÕ giíi VÒ kh¶ n¨ng tiªu thô c¸c mÆt hµng thuû s¶n thùc phÈm dù b¸o ®Õn n¨m 2005, khu vùc c¸c níc ®ang ph¸t triÓn sÏ n©ng møc tiªu thô c¸c mÆt hang thuû s¶n thùc phÈm lªn tíi 80 triÖu tÊn. Con sè nay cïng kú ë c¸c n¬c ph¸t triÓn sÏ ®¹t 33-35 triÖu tÊn. Sù gia t¨ng møc tiªu thô thuû s¶n c¸c lo¹i sÏ diÔn ra theo híng: T¨ng tiªu thô c¸c lo¹i thuû s¶n t¬i sèng, c¸c lo¹i thuû s¶n cã gi¸ trÞ dinh dìng cao. T¨ng nhu cÇu vÒ thuû s¶n thùc phÈm chÕ biÕn víi chÊt lîng s¶n phÈm cao, h¬ng vÞ hÊp dÉn. Vµ c¸c thuû s¶n thùc phÈm ph¶i ®¶m b¶o tèt vÖ sinh an toµn thùc phÈm. 1.1.2 T×nh h×nh s¶n xuÊt, tiªu thô vµ xuÊt nhËp khÈu thuû s¶n ë c¸c thÞ trêng chñ yÕu a. ThÞ trêng NhËt B¶n NhËt B¶n lµ quèc gia cã møc tiªu thô thuû s¶n b×nh qu©n ®Çu ngêi cao nhÊt thÕ giíi (67kg/ngêi /n¨m). Ngêi NhËt B¶n coi träng nguån cung cÊp protein tõ t«m c¸, ®Æc biÖt trong n¨m, ngêi NhËt cã tíi hµng tr¨m lÔ héi vµ mçi lÔ héi hÇu nh cã mét hay vµi mãn ¨n chÕ biÕn tõ thuû s¶n . TrÇn ThÞ HiÒn Thanh A12- K36 E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang c¸c thÞ trêng chñ yÕu Nhng trong lÞch sö ph¸t triÓn l©u dµi cña m×nh, NhËt B¶n ®· sím lµ mét quèc gia biÓn nªn cã tiÒm n¨ng lín vÒ ®¸nh b¾t vµ nu«i trång thuû s¶n , kim ng¹ch xuÊt khÈu nh÷ng n¨m gÇn ®©y cña NhËt B¶n trªn díi 3,6 tû USD, riªng 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001, xuÊt khÈu ®¹t 128.377 tÊn, trÞ gi¸ 44,9 tû yªn. NhËt B¶n chñ yÕu xuÊt khÈu mùc, c¸ håi Th¸i B×nh D¬ng sang Trung Quèc víi khèi lîng rÊt lín, trªn 90% lîng c¸ chuån ®îc xuÊt sang Th¸i Lan lµm nguyªn liÖu cho h¶i s¶n ®ãng hép. MÆt hµng thuû s¶n mµ NhËt B¶n nhËp vÒ chñ yÕu lµ t«m, c¸ ngõ, c¸ mùc, l¬n, surimi, cua…N¨m 2000, NhËt B¶n nhËp 246.627 tÊn t«m ®«ng l¹nh, gi¶m 3% so víi n¨m 1999. C¸c níc xuÊt khÈu t«m sang thi trêng NhËt chñ yÕu lµ Ên §é, In®«nªxia vµ ViÖt Nam , c¸ ngõ vµng ®«ng l¹nh vµ c¸ ngõ m¾t to tõ Hµn Quèc vµ §µi Loan, c¸ håi tõ Nauy vµ Chi Lª, l¬n t Trung Quèc. b. ThÞ trêng Mü Trong thËp kû võa qua, Mü lu«n ®øng thø ba, thø t trªn thÕ giíi vÒ tæng s¶n lîng thuû s¶n víi møc kh¸ æn ®Þnh tõ 5,5-5,9 triÖu tÊn/n¨m. HÇu hÕt c¸c mÆt hµng thuû s¶n cña Mü ®Òu cã chÊt lîng cao, phong phó vÒ chñng lo¹i víi nhiÒu s¶n phÈm quý nh c¸ håi, c¸ tuyÕt, c¸ ngõ, t«m hïm, sß, ®iÖp, c¸ nheo...Tuy nhiªn, s¶n lîng thuû s¶n nªu trªn vÉn cha ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong níc. H¬n thÕ, thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng Mü l¹i tËp trung vµo mét sè mÆt hµng nh: T«m ®«ng bãc ®Çu, c¸ ngõ ®ãng hép, c¸ håi t¬i §¹i T©y D¬ng, c¸ phi lª t¬i, t«m hïm, thÞt ®iÖp...C¸c mÆt hµng nªu trªn cña Mü l¹i cã rÊt Ýt hoÆc cã nhng kh«ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña ngêi tiªu dïng. §Æc ®iÓm nµy lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc quan träng cho ngo¹i th¬ng hµng thuû s¶n cña Mü ph¸t triÓn toµn diÖn c¶ vÒ xuÊt khÈu lÉn nhËp khÈu. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, xuÊt nhËp khÈu thuû s¶n cña Mü ®¹t gi¸ trÞ b×nh qu©n 10 tû USD/n¨m, lín thø 2 trªn thÕ giíi. C¸c mÆt hµng thuû s¶n nhËp khÈu vµo Mü rÊt ®a d¹ng, chñ yÕu lµ thuû s¶n t¬i sèng vµ ®«ng l¹nh (kho¶ng 88% gi¸ trÞ nhËp khÈu), 73% lµ c¸c mÆt hµng thuû s¶n ®ãng hép, cßn l¹i lµ c¸c mÆt hµng thuû s¶n kh¸c. T«m ®«ng l¹nh lµ mÆt hµng nhËp khÈu quan träng nhÊt vµo Mü, chiÕm tíi 38% gi¸ trÞ nhËp khÈu TrÇn ThÞ HiÒn Thanh A12- K36 E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang c¸c thÞ trêng chñ yÕu cña thuû s¶n níc nµy, chiÕm gÇn 30% gi¸ trÞ t«m ®«ng l¹nh nhËp khÈu cña thÕ giíi. T«m ®«ng l¹nh nhËp khÈu vµo Mü chñ yÕu lµ t«m bãc ®Çu (chiÕm 55% khèi lîng vµ 58% gi¸ trÞ) vµ t«m nguyªn liÖu th« (chiÕm 38% khèi lîng vµ 34% gi¸ trÞ nhËp khÈu t«m ®«ng). Th¸i Lan tiÕp tôc chiÕm lÜnh thÞ trêng t«m ®«ng l¹nh ë Mü nhng so víi n¨m 1995 th× khèi lîng gi¶m 7%. Equado l¹i lµ nhµ xuÊt khÈu t«m ®«ng l¹nh thø 2 sang Mü nhng vÒ khèi lîng so víi n¨m 1995 còng gi¶m 8,5%. Sau n÷a lµ ®Õn Trung Quèc vµ mét sè níc kh¸c cã kim ng¹ch xuÊt khÈu t«m ®«ng l¹nh kh¸ lín sang thÞ trêng Mü. Ngoµi t«m ®«ng l¹nh, mÆt hµng thuû s¶n nhËp khÈu lín thø hai lµ c¸ philª t¬i vµ íp ®«ng. MÆc dï Mü cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt c¸ philª nhng do ngêi Mü rÊt a chuéng c¸ philª cña T©y ¢u vµ Canada, v× vËy Mü ph¶i xuÊt khÈu s¶n phÈm cña m×nh vµ nhËp khÈu s¶n phÈm cña c¸c níc kh¸c (Canada, Chi Lª, Na uy, T©y Ban Nha...). Sau t«m ®«ng l¹nh vµ c¸ philª, c¸c mÆt hµng kh¸c nh : c¸ ngõ nguyªn con, c¸ håi nguyªn con vµ íp l¹nh, c¸ ngõ ®èng hép...®îc nhËp khÈu vµo Mü víi gi¸ trÞ hµng n¨m t¬ng ®èi lín nh»m ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña c d©n níc nµy vµ ®Ó t¸i chÕ råi xuÊt sang níc kh¸c. c. ThÞ trêng Trung Quèc N¨m 2000, s¶n lîng thuû s¶n c¸c lo¹i cña Trung Quèc ®¹t 42.785 ngµn tÊn trong ®ã s¶n lîng thuû s¶n khai th¸c tù nhiªn lµ 17.400 ngµn tÊn vµ s¶n lîng thuû s¶n nu«i trång ®¹t 25.385 ngµn tÊn. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2001, s¶n lîng thuû s¶n cña Trung Quèc sÏ t¨ng lªn ®Õn trªn 50 ngµn tÊn nh»m ®¸p øng nhu cÇu tiªu thô trong níc ngµy cµng t¨ng vµ nhu cÇu cho xuÊt khÈu víi khèi lîng lín. VÒ tiªu thô, do møc sèng cña nh©n d©n Trung Quèc tiÕp tôc t¨ng lªn vµ nhu cÇu vÒ thuû s¶n t¬i sèng còng t¨ng theo, díi ®©y lµ sè liÖu thèng kª cña Trung Quèc cho ta thÊy. B¶ng 1: C¬ cÊu tiªu dïng vµ xuÊt nhËp khÈu thuû s¶n Trung Quèc. N¨m §¬n vÞ 1999 2000 TrÇn ThÞ HiÒn Thanh A12- K36 E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang c¸c thÞ trêng chñ yÕu ChØ tiªu Møc tiªu thô b×nh qu©n. - Thµnh thÞ: - N«ng th«n: NhËp khÈu. XuÊt khÈu. kg/ngêi ,, ,, TÊn ,, 5,82 10,3 3,28 626.000 1.296.000 6,74 11,7 3,92 1.251.000 1.485.000 TÝnh ®Õn hÕt th¸ng 4/2001, khèi lîng thuû s¶n mËu dÞch cña Trung Quèc dù tÝnh t¨ng 13% so víi cïng kú n¨m 2000. Nga lµ thÞ trêng chÝnh xuÊt khÈu chÝnh ®èi víi mÆt hµng c¸ íp ®«ng cña Trung Quèc. Trªn 50% khèi lîng c¸ ®«ng l¹nh nhËp khÈu vµo Trung Quèc lµ tõ thÞ trêng Nga, phÇn cßn l¹i ®îc nhËp khÈu tõ Ên §é vµ c¸c thÞ trêng kh¸c. HÇu hÕt c¸ ®«ng l¹nh nhËp khÈu vµo Trung Quèc ®îc läc x¬ng vµ t¸i xuÊt. Mùc lµ loµi nhuyÔn thÓ th©n mÒm ®îc giao dÞch víi khèi lîng lín, phÇn lín mùc nhËp khÈu vµo Trung Quèc ®îc chÕ biÕn vµ t¸i xuÊt sang NhËt, Mü vµ Hµn Quèc. Ngoµi ra, Trung Quèc còng xuÊt khÈu mét khèi lîng lín mùc sèng, t«m ®«ng l¹nh, l¬n sèng vµ ®«ng l¹nh. d. ThÞ trêng EU Liªn minh Ch©u ¢u hiÖn nay bao gåm 15 quèc gia víi h¬n 365 triÖu ngêi tiªu dïng. Tõ n¨m 1968, EU ®· lµ mét thÞ trêng thèng nhÊt vÒ h¶i quan, cã ®Þnh møc thuÕ h¶i quan chung cho tÊt c¶ c¸c níc thµnh viªn. Ngµy 7/2/1992 hiÖp íc Masstricht ®îc ký kÕt t¹i Hµ Lan më ®Çu cho sù thèng nhÊt vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ tiÒn tÖ gi÷a c¸c níc thµnh viªn EU. ThÞ trêng EU thèng nhÊt cho phÐp tù do lu th«ng søc lao ®éng, hµng ho¸ dÞch vô vµ vèn gi÷a c¸c níc thµnh viªn. Riªng ®èi víi mÆt hµng thuû s¶n, EU lµ mét trong ba thÞ trêng tiªu thô thuû s¶n lín nhÊt thÕ giíi bªn c¹nh NhËt B¶n vµ Mü. Hµng n¨m Liªn minh Ch©u ¢u chiÕm tõ 25-30% nhËp khÈu thuû s¶n cña toµn thÕ giíi. Møc tiªu thô thuû s¶n b×nh qu©n ®Çu ngêi ë EU lµ 17kg/n¨m vµ t¨ng dÇn hµng n¨m kho¶ng 3%. Gi¸ c¶ mÆt hµng thuû s¶n ë thÞ trêng EU còng cao h¬n c¸c thÞ trêng Ch©u ¸ trung b×nh kho¶ng tõ 1,1 ®Õn 1,4 lÇn vµ cã tÝnh æn ®Þnh. ThÞ trêng thuû s¶n EU cã tÝnh æn ®Þnh cao, víi nhiÒu nhãm c d©n cã TrÇn ThÞ HiÒn Thanh A12- K36 E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang c¸c thÞ trêng chñ yÕu nhiÒu yªu cÇu kh¸c nhau trong thãi quen tiªu thô c¸c s¶n phÈm thuû s¶n. Trong khi nhu cÇu vÒ hµng thuû s¶n ®ang ngµy cµng t¨ng, Uû ban nghÒ c¸ cña EU míi ®©y ®· ra tuyªn bè c¾t gi¶m 1/3 s¶n lîng khai th¸c h¶i s¶n tõ n¨m 1997-2010, nh»m ®Ó b¶o vÖ nguån lîi h¶i s¶n. ChÝnh ®iÒu nµy lµm cho nhu cÇu nhËp khÈu thuû s¶n cña EU ®ang ngµy cµng t¨ng cao. Tuy nhiªn thÞ trêng EU thËt sù lµ mét thÞ tr¬ng khã tÝnh, cã tÝnh chän läc cao víi nh÷ng yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ tiªu chuÈn chÊt lîng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. 1.1.3 TiÒm n¨ng cña thuû s¶n ViÖt Nam a. §¸nh b¾t tù nhiªn ViÖt Nam lµ mét quèc gia cã bê biÓn dµi 3260km víi 112 cöa s«ng, l¹ch; vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ réng kho¶ng 1 triÖu km2 víi h¬n 4000 hßn ®¶o lín nhá t¹o ra nhiÒu eo, vÞnh vµ ®Çm ph¸ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn vµ duy tr× nguån lîi thuû s¶n. Theo sè liÖu ®iÒu tra cha ®Çy ®ñ, hµng n¨m ViÖt Nam cã thÓ khai th¸c 1,21,4 triÖu tÊn h¶i s¶n c¸c lo¹i mµ kh«ng ¶nh hëng ®Õn tiÒm n¨ng nguån lîi thuû s¶n. Trong khai th¸c tù nhiªn, nhê cã khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nªn cã thÓ x¸c ®Þnh trö lîng vµ x©y dùng kÕ ho¹ch khai th¸c hîp lý ®èi víi tõng lo¹i thuû s¶n, tõng vïng biÓn vµ tõng mïa vô võa ®¶m b¶o khai th¸c tèi ®a nguån lîi thuû s¶n võa ®¶m b¶o kh¶ n¨ng t¸i t¹o ®Ó æn ®Þnh khai th¸c l©u dµi. Nh÷ng tµu lín ®îc trang bÞ hiÖn ®¹i, cã kh¶ n¨ng më réng khai th¸c h¶i s¶n xa bê vµ h×nh thµnh nghÒ c¸ viÔn d¬ng trong t¬ng lai. b. Nu«i trång thuû s¶n ViÖt Nam cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n còng lµ rÊt lín. ViÖt Nam cã kho¶ng 1,4 triÖu ha mÆt níc néi ®Þa, trong ®ã gÇn 30 v¹n ha lµ n¬i thÝch hîp ®Ó nu«i trång thuû s¶n. Ngoµi ra ViÖt Nam cßn cã h¬n 800 ngµn ha eo, vïng, vÞnh biÓn, ®Çm ph¸ tù nhiªn cã thÓ sö dông vµo c«ng t¸c nu«i trång thuû s¶n. C¸c ch¬ng tr×nh nu«i trång thuû s¶n ®· ph¸t triÓn kh¸ m¹nh mÏ vµ v÷ng ch¾c, tõng bíc ®Èy lïi viªc nu«i trång manh móm, tù TrÇn ThÞ HiÒn Thanh A12- K36 E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang c¸c thÞ trêng chñ yÕu ph¸t theo lèi thñ c«ng truyÒn thèng da vµo thiªn nhiªn sang nu«i trång cã quy ho¹ch víi khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i h¬n, ®a diÖn tÝch tõ 295.000 ha n¨m 1990 lªn 535.000 ha n¨m 1999. NÕu n¨m 1998 s¶n lîng nu«i chØ ®îc 500 ngµn tÊn th× ®Õn n¨m 1999 ®· t¨ng lªn 600 ngµn tÊn vµ cßn cã nhiÒu kh¶ n¨ng ph¸t triÓn h¬n n÷a trong nh÷ng n¨m tíi. c. XuÊt khÈu thuû s¶n Mçi n¨m ViÖt Nam xuÊt sang 62 níc hµng ngµn tÊn thuû s¶n trong ®ã chñ yÕu lµ c¸c lo¹i t«m ®«ng, mùc, c¸ ®«ng, c¸ hép, thÞt t«m hçn hîp vµ mét sè lo¹i thuû s¶n kh¸c nh nhuyÔn thÓ hai m¶nh vá. Bé Thuû s¶n ViÖt Nam ®· sím cã chñ tr¬ng ®Èy m¹nh khai th¸c, chÕ biÕn h¶i s¶n phôc vô xuÊt khÈu v× vËy hµng thuû s¶n ViÖt Nam ®Õn nay ®· cã thÓ x©m nhËp c¸c thÞ trêng khã tÝnh nh NhËt B¶n, Mü, EU....Bé Thuû s¶n ViÖt Nam tiÕp tôc ®æi míi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, tiÕp thu nhng kü thuËt tiªn tiÕn ®ång thêi kªu gäi ®Çu t vµo lÜnh vùc quan träng nh»m t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh hµng thuû s¶n ViÖt Nam trªn thÞ trêng thÕ giíi. Do ®ã, ngµnh Thuû s¶n ViÖt Nam ®· cã nh÷ng bíc tiÕn quan träng trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc: c. ChÕ biÕn thuû s¶n §· tõng bíc kh¾c phôc t×nh tr¹ng lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh sang sö dông m¸y mãc c«ng nghÖ kh¸ hiÖn ®¹i vµ ®ång bé. Mét sè c«ng nghÖ míi ®îc ®a vµo s¶n xuÊt, nhê ®ã kÐo dµi thêi gian gi÷ chÊt lîng vµ ®é t¬i sèng cña hµng thuû s¶n; t¹o ra nhiÒu chñng lo¹i hµng ho¸, träng lîng, mÈu m· víi chÊt lîng tèt, sè lîng nhiÒu, gi¸ thµnh h¹ phôc vô yªu cÇu ¨n ngay, nÊu ngay rÊt tiÖn lîi cña ngêi tiªu dïng vµ n©ng cao gi¸ trÞ hµng ho¸ thuû s¶n cña ViÖt Nam, më réng thÞ trêng tiªu thô. VÝ dô: ë An Giang tríc ®©y xuÊt khÈu c¸ ba sa sang Phi- lª ®«ng l¹nh ®¹t hiÖu qu¶ thÊp, nhng khi ¸p dông kû thuËt x«ng khãi nguéi cña trung t©m c«ng nghÖ vµ thuû s¶n sinh häc thuû s¶n cña ViÖn nghiªn cøu nu«i trång thuû s¶n II, ®· ®a gi¸ trÞ th¬ng m¹i t¨ng tõ 1,5- 2 lÇn vµ më réng thÞ trêng tiªu thô. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Kiªn Giang chuyÓn tõ c«ng nghÖ ®«ng tiÕp xóc sang ®«ng rêi nhanh IQF ®· thu chªnh lÖch gi¸ b¸n tõ 0,03- 0,05 USD/kg TrÇn ThÞ HiÒn Thanh A12- K36 E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang c¸c thÞ trêng chñ yÕu t«m ®«ng, nÕu mæi n¨m s¶n xuÊt 2.000 tÊn s¶n phÈm sÎ thu chªnh lÖch tõ 60.000- 100.000 USD. NhiÒu s¶n phÈm thuû s¶n tríc ®©y kh«ng cã gi¸ trÞ kinh tÕ, nay nhê cã c«ng nghÖ chÕ biÕn tiªn tiÕn ®· t¹o ra nhiÒu hµng ho¸ cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, thÞ trêng ®îc më réng; nhê ®ã ®· thóc ®Èy viÖc nu«i trång, khai th¸c thuû s¶n vµ c¶ trong dÞch vô hËu cÇn nghÒ c¸ còng ph¸t triÓn theo. 1.2 . T×nh h×nh xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam trong thêi gian qua. 1.2.1. T×nh h×nh chung. Trong ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn xuÊt khÈu thuû s¶n ®Õn n¨m 2005 ®îc Thñ tíng phª duyÖt vµo cuèi n¨m 1998, môc tiªu gi¸ trÞ xuÊt khÈu thuû s¶n ®îc x¸c ®Þnh ph¶i phÊn ®Êu ®¹t 1,1 tû USD vµo n¨m 2000 vµ 2,5 tû USD vµo n¨m 2005. Nh÷ng n¨m qua, vît qua biÕt bao thö th¸ch gian nan cña c¶ thiªn nhiªn lÉn thÞ trêng, ngµnh Thuû s¶n ViÖt Nam ®· ghi ®îc mét dÊu Ên quan träng vµo n¨m 2000, n¨m ho¹t ®éng xuÊt khÈu thuû s¶n c¶ níc: kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n ®· gia t¨ng vît bËc, ®¹t trªn 1,3 tû USD trong 11 th¸ng ®Çu n¨m, c¶ n¨m ®¹t 1,478 tû USD, ®øng thø 3 trong c¸c ngµnh xuÊt khÈu m¹nh nhÊt cña ViÖt Nam chØ sau dÇu th« vµ dÖt may. B¶ng 2. C¬ cÊu mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu §¬n vÞ tÝnh: tû USD 1998 1999 2000 7T/2001 Tæng kim ng¹ch XK MÆt hµng 1. DÇu th« 2. Hµng dÖt may 3. H¶i s¶n 4. Dµy dÐp 5. G¹o 9,32 11,54 14,45 9,13 2,76 1,45 0,86 1,03 0,70 3,37 1,75 0,974 1,39 0,86 3,502 1,892 1,478 1,464 0,667 2,10 1,14 1,02 0,89 0,41 Nguån: Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. TrÇn ThÞ HiÒn Thanh A12- K36 E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang c¸c thÞ trêng chñ yÕu Tæng s¶n lîng thuû s¶n c¶ níc n¨m 2000 ®¹t 1.951.350 tÊn, vît 15,54% so víi cïng kú n¨m 1999. Trong ®ã, khai th¸c ®¹t 1.308.975 tÊn, vît 15% so víi cïng kú, nu«i trång ®¹t 642.375 tÊn, t¨ng 16,6%. Theo nghiªn cøu cña FAO, trong sè 20 níc cã s¶n lîng khai th¸c thuû s¶n hµng n¨m tõ 1 triÖu tÊn trë lªn, níc ta ®øng hµng thø 17. NÕu tÝnh 10 níc cã s¶n lîng nu«i trång thuû s¶n cao th× ViÖt Nam ®øng hµng thø 7 ( trªn Mü). Tõ n¨m 1990 ®Õn n¨m 2000, mÆc dï tæng s¶n lîng thuû s¶n ( kÓ c¶ khai th¸c vµ nu«I trång chØ t¨ng gÇn gÊp ®«i ( tõ 1.019.800 tÊn lªn 1.950.000 tÊn) nhng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ®· t¨ng gÊp gÇn 7 lÇn ( tõ 205 triÖu USD lªn 1,478 tû USD). NÕu tÝnh tõ n¨m 1998, xuÊt khÈu ®¹t 858 triÖu USD trë l¹i ®©y, th× nhÞp ®é t¨ng trëng b×nh qu©n mçi n¨m trªn 20%, trong khi ®ã s¶n lîng thuû s¶n t¨ng b×nh qu©n gÇn 5%/n¨m. B¶ng 3: T×nh h×nh s¶n xuÊt – xuÊt khÈu thuû s¶n tõ n¨m 1998-2000 Danh môc S¶n lîng thuû s¶n(Tr. tÊn) Trong ®ã: Khai th¸c h¶i s¶n Nu«i trång thuû s¶n Kim ng¹ch xuÊt khÈu(Tû USD) 1998 1999 2000 2001 2005 1,676 1,80 1,9 1,95 2,2 1,138 0,538 1,18 0,62 1,3 0,7 1,20 0,75 1,2 1,0 0,585 0,971 1,47 1,55 2,5 TrÇn ThÞ HiÒn Thanh A12- K36 E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang c¸c thÞ trêng chñ yÕu Bé Nguån: B« KÕ ho¹ch vµ §Çu t. Nhng thµnh tùu c¬ b¶n nhÊt lµ ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn ®· chuyÓn biÕn m¹nh mÏ vÒ chÊt, viÖc c¶i thiÖn s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt lîng vµ ®¶m b¶o tiªu chuÈn an toµn vÖ sinh thùc phÈm thuû s¶n theo HACCAP ®· cã nh÷ng tiÕn bé râ rÖt, ®îc ghi nhËn b»ng viÖc ViÖt Nam chÝnh thøc vµo danh s¸ch I xuÊt khÈu thuû s¶n vµ nhuyÔn thÓ hai m¶nh vá sang EU ®· t¹o thÕ ®øng vµ uy tÝnh v÷ng ch¾c cho thuû s¶n ViÖt Nam v¬n xa h¬n n÷a trªn thÞ trêng thÕ giíi. a. VÒ c¬ cÊu s¶n phÈm: c¸c nhãm s¶n phÈm xuÊt khÈu ®Òu t¨ng. Nhãm s¶n phÈm t«m ®¹t gi¸ trÞ cao nhÊt (641,3 triÖu USD), chiÕm 47,1% tæng gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n c¶ níc, vµ cã tèc ®é t¨ng trëng m¹nh nhÊt (t¨ng 168 triÖu USD) so víi cïng kú n¨m 1999), víi sù tham gia cña 160 doanh nghiÖp chÕ biÕn kinh doanh t«m trong c¶ níc. Hai thÞ trêng dÉn ®Çu vÒ nhËp khÈu s¶n phÈm nµy tõ ViÖt Nam lµ NhËt vµ Mü. ThÞ trêng NhËt ®øng ®Çu vÒ kim ng¹ch, ®¹t 271,1 triÖu USD, t¨ng 23,1% so víi cïng kú n¨m ngo¸i, cßn Mü tuy ë vÞ trÝ thø hai, ®¹t 201 triÖu USD, nhng l¹i cã møc t¨ng trëng bÊt ngê, b»ng 220% so víi cïng kú n¨m tríc, b¸o hiÖu sù t¨ng tèc trong n¨m 2001 vÒ s¶n phÈm t«m. TrÇn ThÞ HiÒn Thanh A12- K36 E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang c¸c thÞ trêng chñ yÕu Nhãm s¶n phÈm c¸ tuy chØ chiÕm tû träng 14,9% trong tæng gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu, víi kim ng¹ch 193,878 triÖu USD trong 11 th¸ng ®Çu n¨m, nhng cã møc t¨ng 49,9% so víi cïng kú n¨m tríc. C¸ lµ s¶n phÈm thu hót nhiÒu nhÊt sè doanh nghiÖp xuÊt khÈu thuû s¶n trong c¶ níc tham gia: 300/600 doanh nghiÖp. N¨m 2000 lµ n¨m chóng ta më ®îc nhiÒu thÞ trêng tiªu thô nhÊt, huy ®éng ®îc nhiÒu nhÊt nguån nguyªn liÔu c¸ c¸c lo¹i ®a vµo chÕ biÕn xuÊt khÈu hoÆc xuÊt c¸c s¶n phÈm t¬i, íp ®¸. Mü lµ thÞ trêng dÉn ®Çu vÒ tiªu thô c¸ cña ViÖt Nam , ®¹t 56,1 triÖu USD, chiÕm xÊp xØ 30% tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu c¸ c¸c lo¹i cña c¶ níc. §©y lµ møc kû lôc, b»ng 260% so víi cïng kú n¨m 1999, khiÕn cho NhËt B¶n ph¶i nhêng vÞ trÝ dÉn ®Çu trong viÖc nhËp khÈu nhãm hµng nµy cho Mü, v× míi ®¹t 20,2% trong tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu c¸. C¬ cÊu s¶n phÈm n¨m 1999-2000 15% 16% 16% 49% 6% 43% 12% 14% 14% 15% Nhãm t«m Hµng kh« S¶n phÈm kh¸c Nhãm c¸ NhuyÔn thÓ Nhãm hµng kh« cã møc t¨ng trëng cao nhÊt trong c¸c nhãm s¶n phÈm thuû s¶n xuÊt khÈu n¨m 2000, t¨ng gÊp 3,8 lÇn so víi cïng kú n¨m 1999, ®¹t gi¸ trÞ 184,5 triÖu USD trong 11 th¸ng ®Çu n¨m 2000, xÊp xØ møc gi¸ trÞ cña s¶n phÈm c¸, ®a tû träng mÆt hµng nµy vît lªn vÞ trÝ thø 3 sau t«m vµ c¸. Cµng vÒ cuèi n¨m nhãm mÆt hµng nay cµng cã sù t¨ng trëng nhanh. §ãng gãp ®¸ng kÓ vµ cã tû träng ngµy cµng lín vµo bøc tranh s¸ng sña cña xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam cßn cã vai trß tÝch cùc cña c¸c nhãm s¶n phÈm kh¸c, ®Æc biÖt lµ c¸c mÆt hµng thùc phÈm chÕ biÕn, nhuyÔn thÓ hai m¶nh vá, cua ghÑ, ®Æc s¶n biÓn. Trong n¨m 2000, c¸c nhãm s¶n phÈm nay ®¹t kim ng¹ch trªn 230 triÖu USD, t¨ng trªn 59% so víi cïng kú n¨m ngo¸i, chiÕm tû träng 16,2% trong kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n . §©y lµ th¾ng lîi cña viÖc ®a TrÇn ThÞ HiÒn Thanh A12- K36 E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang c¸c thÞ trêng chñ yÕu d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng, xu híng tÝch cùc cÇn ®îc tiÕp tôc duy tr× vµ ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. NhuyÔn thÓ ch©n ®Çu lµ nhãm s¶n phÈm cã tèc ®é t¨ng trëng chËm nhÊt (1,1%/n¨m), tríc hÕt v× lý do biÕn ®éng nguån lîi, song còng cßn do t¸c ®éng cña viÖc gi¶m søc mua nhãm s¶n phÈm nµy cña 2 thÞ trêng NhËt B¶n vµ Mü. b. VÒ gi¸ thµnh xuÊt khÈu Nh ta ®· biÕt, viÖc t¨ng s¶n lîng thuû s¶n cña thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng chñ yÕu hy väng vµo viÖc t¨ng s¶n lîng thuû s¶n nu«i trång, cßn kh¶ n¨ng t¨ng ®¸nh b¾t c¸ tù nhiªn lµ rÊt h¹n chÕ, nhÊt lµ ®èi víi nguån h¶i s¶n ®¸nh b¾t ven bê, v× nguån tµi nguyªn ë ®©y ®· ®îc khai th¸c qu¸ c«ng suÊt cïng víi vÊn ®Ò « nhiÔm m«i trêng nghiªm träng vµ chi phÝ ®¸nh b¾t ®· t¨ng cao h¬n møc cã thÓ chÊp nhËn, nªn quan hÖ cung cÇu ®· mÊt c©n ®èi. Bëi vËy, gi¸ c¶ cña hÇu hÕt c¸c lo¹i thuû s¶n ngµy cµng t¨ng cao, theo dù b¸o cña c¸c nhµ kinh tÕ thÕ giíi, gi¸ cña c¸c mÆt hµng thuû s¶n t¨ng ë møc 20%-25%/n¨m. §©y lµ nh©n tè thuËn lîi gãp phÇn t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua. 1.2.2 T×nh h×nh xuÊt khÈu sang c¸c thÞ trêng chñ yÕu §Õn n¨m 2000, hµng thuû s¶n ViÖt Nam ®· cã mÆt ë 62 níc ë trªn thÕ giíi, t¬ng ®¬ng víi sè lîng thÞ trêng xuÊt khÈu cña n¨m 1999, song kim ng¹ch xuÊt khÈu sang c¸c thÞ trêng chÝnh ®Òu t¨ng trëng vît bËc. a. ThÞ trêng Mü –thÞ trêng cã møc t¨ng trëng nhanh nhÊt. Tríc n¨m 1994, Mü ®ang thùc hiÖn chÝnh s¸ch cÊm vËn ®èi víi ViÖt Nam, trong thêi gian nµy, xuÊt khÈu thuû s¶n trùc tiÕp vµo Mü hÇu nh kh«ng ®¸ng kÓ. N¨m 1996, hµng thuû s¶n ViÖt Nam vµo Mü chØ cã 8 triÖu USD, n¨m 1987 t¨ng 4,5 lÇn vµ n¨m 1988 t¨ng 10 lÇn so víi n¨m 1986. Hµng thuû s¶n ViÖt Nam muèn xuÊt khÈu sang Mü ph¶i qua mét níc trung gian thø 3 ( chñ yÕu lµ Singapore). §Õn n¨m 1994, sau khi Mü dì bá lÖnh cÊm vËn ®èi víi ViÖt Nam , xuÊt khÈu n«ng s¶n cña ViÖt Nam nãi chung vµ thuû s¶n nãi riªng ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ. C¸c mÆt hµng h¶i s¶n ®øng thø 2 (®¹t 52 triÖu USD/n¨m) sau cafª víi kim ng¹ch lµ100triÖu USD/n¨m . Trong suèt giai ®o¹n 1994-1999, xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü chØ chiÕm 4-5% tæng gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vµ nhËp khÈu tõ Mü chØ ®¹t 2,4% tæng kim ng¹ch nhËp kh©ñ cña ViÖt Nam . Trong khi ®ã, tû lÖ nµy ë c¸c níc trong khu vùc mµ Mü ®· ¸p dông quy chÕ quan hÖ b×nh thêng nh Th¸i Lan lµ 17,4% vµ 10,3% vµ Malaixia lµ19,4% vµ 11,9%. N¨m 1999, xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam ®· t¨ng gÇn 18 lÇn so víi TrÇn ThÞ HiÒn Thanh A12- K36 E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang c¸c thÞ trêng chñ yÕu n¨m 1986, vµ ®©y lµ mét bíc tiÕn bé trong qu¸ tr×nh x©m nhËp vµo thÞ trêng Mü. XuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang Mü. 304 sè doanh nghiÖp 54 80.1 55 39 9.8 5.1 1997 1998 129.5 94 97 20.6 13.8 1999 Gi¸ trÞ xuÊt khÈu (tr.USD) Tû träng XKTS (%) 2000 N¨m 1997, gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thi trêng Mü ®¹t 273 triÖu USD, trong ®ã thuû s¶n ®¹t 42,8 triÖu USD, chiÕm 15,7%, trong hai n¨m sau, tû träng thuû s¶n xuÊt khÈu t¨ng dÇn vµ kim ng¹ch t¨ng manh (n¨m 1998 t¨ng gÇn gÊp ®«i n¨m 1997, cßn n¨m 1999 gÊp 3 lÇn ). MÆc dï kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n sang thÞ trêng ®· cã nh÷ng bíc t¨ng trëng ®¸ng kÓ, tuy nhiªn do 2 níc cha ®îc ký HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i nªn cha ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh cña thuû s¶n ViÖt Nam . ThÞ trêng Mü lµ mét thÞ trêng tiªu thô nhËp khÈu vµ tiªu thô thuû s¶n lín thø hai thÕ giíi (sau NhËt) , ®©y lµ mét thÞ trêng ®a d¹ng vµ cã tiÒm n¨ng rÊt lín. So víi c¸c thÞ trêng cã møc tiªu dïng b×nh qu©n ®Çu ngêi t¬ng ®¬ng Mü nh EU hay NhËt B¶n th× xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang Mü chiÕm mét tû lÖ rÊt khiªm tèn. Do thuÕ nhËp khÈu trung b×nh ®èi víi s¶n phÈm n«ng nghiÖp cña c¸c thÞ trêng nµy cao h¬n rÊt nhiÒu so víi Mü, vÝ dô ®èi víi EU lµ 45% trong khi Mü lµ 13% nªn khi mµ HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ®îc thi hµnh th× xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang thÞ trêng Mü sÏ cã c¬ héi t¨ng lªn ®¸ng kÓ. B¶ng 4: T×nh h×nh xuÊt khÈu thuû s¶n sang thÞ trêng Mü thêi kú 19972001. ChØ tiªu 1997 1998 1999 2000 6T/200 1 Tæng kim ng¹ch XK sang Mü (Tr.USD) Trong ®ã: Thuû s¶n. Tû träng (%) 273,3 468,6 540,1 732,5 502,2 42,9 15,7 81,5 17,4 125,6 23,3 304,4 41,6 203,4 40,5 TrÇn ThÞ HiÒn Thanh A12- K36 E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang c¸c thÞ trêng chñ yÕu Nguån: Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. N¨m 2000, khi thùc hiÖn HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i, Mü sÏ ¸p dông thuÕ suÊt phï hîp víi quy ®Þnh cña WTO (íc tÝnh thuÕ nhËp khÈu trung b×nh cña hµng ho¸ ViÖt Nam vµo Mü sÏ gi¶m tõ 40 xuèng cßn 4%), lo¹i bá hµng rµo phi thuÕ quan, c¸c h¹n chÕ ®Þnh lîng vµ më ®êng cho hµng ho¸ ViÖt Nam th©m nhËp vµ c¹nh tranh b×nh ®¼ng trªn thÞ trêng Mü. VÒ phÝa m×nh, ViÖt Nam cam kÕt sÏ lo¹i bá c¸c rµo c¶n, phi thuÕ quan, gi¶m møc thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu tõ Mü vµo ViÖt Nam; do ®ã, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi tiªu dïng ViÖt Nam mua hµng ho¸ cña Mü víi gi¸ rÎ h¬n. HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i kh«ng nh÷ng thóc ®Èy t¨ng trëng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vµo mét trong nh÷ng thÞ trêng lín nhÊt thÕ giíi mµ cßn t¹o thªm ®éng lùc cho t¨ng trëng kinh tÕ cña ViÖt Nam. §èi víi ngµnh thuû s¶n, tríc ®ay ph¶i chÞu møc thuÕ nhËp khÈu cao, khã kh¨n th©m nhËp thÞ trêng Mü nay ®· cã mét c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn vµ thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn do thuÕ nhËp khÈu gi¶m m¹nh. §iÒu nµy ®îc minh chøng qua kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n vµo thÞ trêng Mü n¨m 2000 vµ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001. Ngay ®Çu th¸ng 10/2000, Bé Thuû s¶n ®· häp b¸o c«ng bè ®Õn hÕt th¸ng 9/2000, xuÊt khÈu thuû s¶n ®· vît ngìng 1 tû USD, ®¹t 90,90% kÕ ho¹ch n¨m, t¨ng 52,4% so víi cïng kú n¨m 1999. §©y lµ mèc son quan träng ®¸nh dÊu bíc ph¸t triÓn míi cña ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam. Nhng ®Õn cuèi n¨m 2000, xuÊt khÈu thuû s¶n ®· ®¹t tíi1,478 tû USD, t¨ng 55% so víi cïng kú n¨m tríc vµ gÊp 1,35 lÇn kÕ ho¹ch n¨m.Trong ®ã, Mü chiÕm 305 triÖu USD ( 20,6%), xÕp thø 2 sau NhËt, vît qua EU. C¬ cÊu thÞ tr êng xuÊt khÈu thuû s¶n n¨m 2000 21% 24% 7% 33% 15% Mü. NhËt. Trung Quèc. EU. C¸c thÞ tr êng kh¸c. Trong bíc ph¸t triÓn míi cña ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam th× viÖc chiÕm lÜnh thÞ trêng Mü cã mét ý nghÜa høa hÑn më ra triÓn väng cho xuÊt khÈu thuû TrÇn ThÞ HiÒn Thanh A12- K36 E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang c¸c thÞ trêng chñ yÕu s¶n c¸c n¨m sau, v× thÕ mµ chØ trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001, xuÊt khÈu thuû s¶n sang Mü ®· lªn tíi 204 triÖu USD, chiÕm 40,5% tång kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n vµo Mü. C¸c mÆt hµng thuû s¶n ViÖt Nam ®îc ngêi Mü a chuéng lµ c¸ basa, c¸ tra, t«m só, r«phi ®¬n tÝnh… HiÖn cã tíi 130 n íc ®ang b¸n hµng thuû s¶n sang Mü, ViÖt Nam lµ nhµ cung cÊp t«m ®øng hµng thø 10 cho thÞ trêng Mü. §îc biÕt, sau khi kiÓm tra chÊt lîng nguån vµ m«i trêng nu«i c¸ basa ë Ch©u §èc (An Giang), c¸c doanh nghiÖp Mü ®· ký hîp ®ång c¸ basa víi lè lîng gÊp 2 lÇn theo dù tÝnh. §Æc ®iÓm cña thÞ trêng Mü lµ yªu cÇu chÊt lîng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm rÊt cao vµ ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn cam kÕt. ThÞ trêng nµy cã søc mua lín ®èi víi nh÷ng ®Æc s¶n cã gi¸ trÞ. Theo dù b¸o, doanh sè xuÊt khÈu thuû s¶n sang thÞ trêng nµy sÏ tiÕp tôc t¨ng nhanh nhê quy chÕ tèi huÖ quèc. C¸c nhµ ®Çu t va c¸c c«ng ty níc ngoµi tõ Mü vµ c¸c níc kh¸c sÏ cïng víi c¸c ®çi t¸c ViÖt Nam tæ chøc s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµnh ®Ó xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü. C¸c mèc chÝnh trong quan hÖ thuû s¶n ViÖt – Mü 1994 - Mü chÝnh thøc b·i bá lÖnh cÊm vËn kinh tÕ víi ViÖt Nam - L« hµng thuû s¶n ®Çu tiªn cña ViÖt Nam do c«ng ty xuÊt nhËp khÈu c¶ng biÓn tiÓu bang Florida cña Mü, më quan hÖ th¬ng m¹i thuû s¶n chÝnh thøc gi÷a hai níc 1995 - ThiÕt lËp quan hÖ ngo¹i giao chÝnh thøc gi÷a hai níc. 1998 - Héi th¶o vÒ qui dÞnh HACCP cña Mü do Bé thuû s¶n ViÖt Nam phèi hîp víi c«ng ty Darden (Mü) vµ Amanda (Xingapo) tæ chøc cho trªn 100 doanh nghiÖp thuû s¶n ViÖt Nam. - ChuyÕn th¨m Mü cña §oµn Thuû s¶n ViÖt Nam do thø trëng Bé thuû s¶n NguyÔn ThÞ Hång Minh dÉn ®Çu vµ lµm viÖc víi Côc NghÒ c¸ BiÓn Quèc gia (NMFS), gÆp gì HiÖp héi Thuû s¶n Mü (NFI), tham quan Héi chî Quèc tÕ Boston. - ChuyÕn th¨m ViÖt Nam cña §oµn Thuû S¶n Mü, do Côc trëng Côc NghÒ c¸ BiÓn Quèc gia Mü Schmitten dÉn ®Çu. - Täa ®µm ViÖt – Mü vÒ hîp t¸c trong lÜnh vùc thuû s¶n t¹i Hµ Néi. - To¹ ®µm gi÷a HiÖp héi Thuû s¶n Mü (NH) vµ HiÖp héi ChÕ biÕn vµ XuÊt khÈu Thuû s¶n ViÖt Nam (VASEP) - Ký biªn b¶n tho¶ thuËn gîp t¸c gi÷a nghÒ c¸ 2 níc. 1998 – Kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n tõ ViÖt Nam sang Mü ®¹t trªn 80 triÖu USD, t¨ng gÊp ®«i so víi n¨m 1997 (40 triÖu USD). 1999 - §oµn Thuû s¶n ViÖt Nam cã gian hµng tham gia Héi chî TriÓn l·m Thuû s¶n Quèc tÕ Boston lÇn ®Çu tiªn TrÇn ThÞ HiÒn Thanh A12- K36 E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang c¸c thÞ trêng chñ yÕu - §oµn thanh tra FDA sang ViÖt Nam lµm viÖc víi Bé Thuû s¶n, NAFIQACEN, kh¶o s¸t viÖc ¸p dông HACCP cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, to¹ ®µm vÒ quy ®Þnh HACCP víi c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn thuû s¶n ViÖt Nam t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. - §µo t¹o vÒ thÈm ®Þnh chÊt lîng thuû s¶n do Bé Thuû s¶n phèi hîp víi Côc NghÒ c¸ BiÓn Quèc gia Hoa Kú (NMIS) tæ chøc. - Kim ng¹ch thuû s¶n xuÊt khÈu sang Mü vît qua ngìng 100 triÖu USD/n¨m, ®¹t 130 triÖu USD, t¨ng 62,5% so víi n¨m 1998. 2000 - Ký kÕt HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i ViÖt – Mü - Gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n sang Mü trong th¸ng 7 ®¹t trªn 45 triÖu USD, vît NhËt B¶n, dÉn ®Çu c¸c thÞ trêng. - Dù b¸o n¨m 2000 – Kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n sang Mü vît con sè 250 triÖu USD, chiÕm trªn 22% kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n c¶ níc. b. NhËt B¶n – thÞ trêng nhËp khÈu lín nhÊt §Çu nh÷ng n¨m 90, s¶n phÈm thuû s¶n xuÊt khÈu cña ViÖt Nam b¾t ®Çu cã mÆt víi khèi lîng ®¸ng kÓ t¹i thÞ trêng NhËt B¶n. §èi víi ViÖt Nam, ®©y lµ thÞ trêng cã tû träng lín nhÊt, lu«n gi÷ møc 80% thuû s¶n xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. Lµ thÞ trêng sè mét cña ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam, víi tû träng ®ã, thuû s¶n ViÖt Nam phô thuéc rÊt nhiÒu vµo thÞ trêng NhËt B¶n. Trong khi ®ã, nÒn kinh tÕ NhËt lµ mét nÒn kinh tÕ rÊt nh¹y c¶m, dÔ bÞ biÕn ®éng do ®ã ViÖt Nam cÇn ph¶i x©y ®ùng c¬ cÊu thÞ trêng theo híng ®a d¹ng ho¸ thÞ trêng. Tõ nh÷ng n¨m sau ®ã, tû träng cña thÞ trêng NhËt B¶n gi¶m dÇn trong khi kim ng¹ch vÉn t¨ng ®Òu. N¨m 1997, tû träng trong c¬ cÊu thÞ trêng xuÊt khÈu thuû s¶n cña NhËt B¶n gi¶m ®Õn cßn 50,3%, víi kim ng¹ch lµ 360,4 triÖu USD chiÕm 22,3% trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng ho¸ sang NhËt B¶n. Thuû s¶n lµ mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu sang thÞ trêng nµy vµ lu«n chiÕm kho¶ng 20% trong tæng kim ng¹ch (xem c¬ cÊu thÞ trêng xuÊt khÈu thuû s¶n n¨m 1997). N¨m 1998, thuû s¶n xuÊt khÈu sang NhËt B¶n gi¶m 3,7% nhng tû träng vÉn t¨ng lªn do tæng kim ng¹ch gi¶m.Së dÜ nh vËy lµ do trong thêi gian nµy, NhËt B¶n bÞ ¶nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh – tiÒn tÖ Ch©u ¸, ngêi tiªu dïng NhËt B¶n trë nªn mÉn c¶m víi gi¸ c¶, gi¸ cña c¸c h¶i s¶n cao cÊp gi¶m xuèng do ngêi tiªu dïng kh«ng tr¶ gi¸ cao. B¶ng 5: T×nh h×nh xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam vµo NhËt thêi kú 1997-2001. ChØ tiªu 1997 1998 1999 2000 6T/2001 TrÇn ThÞ HiÒn Thanh A12- K36 E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang c¸c thÞ trêng chñ yÕu Tængkimng¹ch(Tr. USD) Trong ®ã:Thuû s¶n Tû träng (%) 1614,6 1481,3 1786,3 2621,7 1249,7 360,4 22,3 347,1 23,4 421,4 23,0 488,0 18,6 227,0 18,2 Nguån: Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t N¨m 1999, nÒn kinh tÕ NhËt B¶n vÉn tr× trÖ, tuy nhiªn kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang NhËt B¶n t¨ng m¹nh (t¨ng 14,5% so víi n¨m 97) nhng tû träng xuÊt khÈu sang thÞ ttêng NhËt B¶n trong c¬ cÊu thÞ trêng l¹i gi¶m ®Õn møc 40,9%. §Õn thêi ®iÓm nµy th× cã thÓ dÔ dµng thÊy râ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ®a d¹ng ho¸ thÞ trêng, gi¶m sù lÖ thuéc vµo mét thÞ trêng duy nhÊt cña xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam. Víi thµnh tùu ®Æc biÖt xuÊt s¾c trong n¨m 2000 (kim ng¹ch ®¹t 488 triÖu USD, chiÕm 18,6% trong tæng kim ng¹ch, chiÕm 33% tû trong c¬ cÊu thÞ trêng xuÊt khÈu) ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc môc tiªu vÒ ®a d¹ng ho¸ ®Ó t¹o sù c©n b»ng thÞ trêng, gi¶m tû träng cña thÞ trêng NhËt B¶n xuèng díi møc 35% nh chiÕn lîc xuÊt khÈu ®Õn n¨m 2001 ®· ho¹ch ®Þnh. C¬ cÊu thÞ tr êng xuÊt khÈu thuû s¶n 6T/2001 23% 24% 11% 27% 15% Mü. Trung Quèc. C¸c thÞ tr êng kh¸c. NhËt. EU. c. ThÞ trêng EU- thÞ trêng khã tÝnh nhÊt. ThÞ trêng EU võa mang c¸c yÕu tè cña mét thÞ trêng tiªu thô th«ng thêng, võa mang yÕu tè gióp n©ng cao uy tÝn cña hµng thuû s¶n ViÖt Nam trªn thÞ trêng quèc tÕ, ®ång thêi nã cßn lµ c«ng cô nh»m gióp ®a d¹ng vµ lµm c©n b»ng c¸c thÞ trêng xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam. ThÞ trêng EU ®ang ngµy cµng ph¸t TrÇn ThÞ HiÒn Thanh A12- K36 E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang c¸c thÞ trêng chñ yÕu triÓn vµ kh¼ng ®Þnh lµ mét trung t©m kinh tÕ lín cña thÕ giíi, h¬n thÕ n÷a EU ®ang tÝch cùc trong c«ng t¸c kÕt n¹p thªm thµnh viªn, t¹o ra ®iÒu kiÖn më réng thªm thÞ trêng vµ nhu cÇu tiªu thô. Ch¾c ch¾n trong t¬ng lai thÞ trêng EU vÉn sÏ lµ mét thÞ trêng ®Çy høa hÑn ®èi víi hµng thuû s¶n xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. ChÝnh v× vËy, ®Ó tiÕp tôc chiÕm lÜnh vµ më réng thÞ phÇn t¹i EU, ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam cÇn nç lùc nhiÒu h¬n n÷a, bªn c¹nh ®ã còng cÇn cã sù hîp t¸c, gióp ®ì cña c¸c Bé, ban ngµnh cã liªn quan nh Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé ngo¹i giao… vµ nhÊt lµ cña ChÝnh phñ. Nãi ®Õn khèi lîng vµ gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang EU , nÕu chØ nªu sè lîng doanh nghiÖp code xuÊt khÈu sang thÞ trêng nµy cã lÎ lµ cha ®ñ .C¸c chÝnh s¸ch th¬ng m¹i, hµng rµo th¬ng m¹i cña EU cïng víi sù biÕn ®éng cña ®ång euro ®Òu cã vai trß quan träng chi phèi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña 15 níc thµnh viªn EU vµ dÜ nhiªn cñng t¸c ®éng m¹nh dÕn ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong ®ã cã ViÖt Nam . Tõ th¸ng 11-1999 c¸c s¶n phÈm thuû s¶n Made in ViÖt Nam ®· chÝnh thøc ®îc c«ng nhËn vÒ mÆt ph¸p lý ®Ó kh¶ng ®Þnh chæ ®øng t¹i 15 níc EU. §©y lµ thÞ trêng liªn kÕt chÆt chÏ thµnh khèi mËu dÞch thèng nhÊt m¹nh nhÊt thÕ giíi ,cã søc mua lín æn ®Þnh ,vµ cñng lµ mét thÞ trêng khã tÝnh nhÊt thÕ giíi vÒ tiªu dïng thuû s¶n, nhng trong 3 n¨m gÇn ®©y mæi n¨m ®· nhËp khÈu s¶n phÈm thuû s¶n cña ViÖt Nam vãi gi¸ trÞ xÊp xØ 100 triÖu USD. ThÞ trêng nµy, víi së thÝch tiªu dïng s¶n phÈm t«m , c¸, nghªu ..,chÊt lîng võa ph¶i ®· bæ sung cho thÞ trêng NhËt B¶n vµ Mü vÒ c¬ cÊu hµng ho¸,t¹o thÕ c©n b»ng cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam, tuy kim ng¹ch ®øng sau 2 thÞ trêng lín nµy v× vËy , nh÷ng yÕu tè bªn trong thÞ trêng EU t¸c ®éng ®Õn t¨ng gi¶m nhËp khÈu thuû s¶n rÊt ®¸ng ®îc quan t©m, nhÊt lµ tõ th¸ng 7 –2000 ®Õn nay, khi sè doanh ViÖt Nam trong danh s¸ch 1 ®îc phÐp xuÊt khÈu thuû s¶n sang EU ®· lªn tíi con sè 49, t¹o tiÒn ®Ò t¨ng gi¸ trÞ xuÊt khÈu sang thÞ trêng nµy. Tõ n¨m 1997, hµng thuû s¶n xuÊt khÈu sang EU chÕm tû träng 9,8% trong tæng gÝa trÞ cña c¶ níc, víi 23.777 tÊn trÞ gi¸ 74,8 triÖu USD .Thêi gian nµy chóng ta ®ang trong qu¸ tr×nh x©y dùng hÖ thèng luËt cho xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang Ch©u ¢u, vµ hÖ thèng c¸c phßng kiÓm nghiÖm ( NAFIQACEN):§iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt lîng cña c¸c doanh nghiÖp còng cha ®îc n©ng cÊp ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh cña ChØ thÞ 91/493/EEC cña Uû ban Liªn minh Ch©u ¢u. Lóc ®ã, trong 54 níc xuÊt khÈu thuû s¶n sang Ch©u ¢u, ViÖt Nam ®îc xÕp ë nhãm 2, gåm 27 níc, tuy ®· ®îc thanh tra EU kh¶o s¸t nhng cha héi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn t¬ng ®¬ng vÒ luËt ph¸p, vÒ c¬ quan thÈm quyÒn vµ vÒ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn thùc phÈm cña c¬ së chÕ biÕn. Do vËy, chóng ta chØ ®îc xuÊt khÈu theo quan hÖ song ph¬ng víi tõng TrÇn ThÞ HiÒn Thanh A12- K36 E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang c¸c thÞ trêng chñ yÕu thµnh viªn EU. Còng trong thêi gian nµy, hµng thuû s¶n ViÖt Nam bÞ kiÓm so¸t g¾t gao t¹i c¸c níc BØ, Italia, Ph¸p, T©y Ban Nha, víi danh sach 14 l« hµng bÞ c¶nh b¸o. C¬ cÊu thÞ tr êng xuÊt khÈu thuû s¶n n¨m 1997 6% 36% 46% 8% Mü. NhËt. 4% Trung Quèc. EU. C¸c thÞ tr êng kh¸c. N¨m 1998, tû träng xuÊt khÈu thuû s¶n cña níc ta sang EU ®· ®¹t 11,4% tæng gi¸ trÞ kim ng¹ch, víi khèi lîng 23.000 tÊn, trÞ gi¸ 93,3 triÖu USD. B×nh qu©n mçi th¸ng ®¹t gi¸ trÞ xuÊt khÈu 7,7 triÖu USD, t¨ng so víi møc 6,2 triÖu USD cïng kú n¨m tríc. ThÞ trêng Hµ Lan dÉn ®Çu ®¹t 5.350 tÊn, tiÕp theo lµ BØ (3.630 tÊn). Hµ Lan tuy dÉn ®Çu vÒ nhËp khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam nhng chØ mang ý nghÜa t¬ng ®èi v× c¶ng Rotterdam (Hµ Lan) lµ c¶ng qu¸ c¶nh lín nhÊt hµng nhËp khÈu vµo mét sè níc Ch©u ¢u trong ®ã cã BØ (cung cÊp 1/3 lîng nhËp khÈu cña BØ). Trong khèi EU, BØ tuy lµ níc lín thø hai vÒ nhËp khÈu hµng thuû s¶n ViÖt Nam, nhng thÞ trêng nµy rÊt ®¸ng quan t©m v× søc tiªu thô ë ®ã ngµy cµng t¨ng m¹nh. Chóng ta lµ níc cung cÊp t«m lín thø t cho BØ, sau Ên §é, B¨ngla®et, Th¸i Lan. N¨m 1999, ®©y lµ n¨m c¨ng th¼ng nhÊt trong c¶ chÆng ®êng vèn ®· rÊt gian nan vÊt v¶, víi bao nhiªu biÕn ®éng th¨ng trÇm khiÕn ho¹t ®éng xuÊt khÈu thuû s¶n ph¶i chÞu søc Ðp tõ nhiÒu phÝa. Do c¬ quan thó y cña mét sè níc EU kiÓm tra qu¸ kh¾t khe, nhiÓu doanh nghiÖp ng¹i xuÊt hµng sang thÞ trêng nµy, lµm cho lîng hµng xuÊt gi¶m ®i. Tû träng hµng xuÊt khÈu thuû s¶n sang EU gi¶m h¼n, chØ cßn chiÕm 8,82% tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu thuû s¶n cña c¶ níc, ®¹t 22.000 tÊn (gi¶m 1.000 tÊn) vµ 82,7 triÖu USD (gi¶m 10,6 triÖu USD) so víi n¨m 1998. Song xuÊt khÈu sang Italia l¹i t¨ng ®ét ngét lªn 5,600 tÊn, dÉn ®Çu vÒ lîng hµng thuû s¶n ViÖt Nam sang EU, BØ vÉn æn ®Þnh ë vÞ trÝ thø hai (5.300 tÊn), Hµ Lan thø ba (3.400 tÊn). B¶ng 6: T×nh h×nh xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam sang EU thêi kú 1997-2001. TrÇn ThÞ HiÒn Thanh A12- K36 E
- Xem thêm -