Tài liệu Toanlop1

  • Số trang: 257 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

TUAÀN :1 Teân Baøi Daïy : TIEÁT HOÏC ÑAÀU TIEÂN Ngaøy Daïy : 5-9-2006 I. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : - Nhaän bieát ñöôïc nhöõng vieäc thöôøng phaûi laøm trong caùc tieát hoïc toaùn. - Böôùc ñaàu bieát yeâu caàu caàn ñaït ñöôïc trong hoïc taäp toaùn 1 II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Saùch GK – Boä ñoà duøng Toaùn 1 cuûa hoïc sinh III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp – Saùch Giaùo khoa . 2.Kieåm tra baøi cuõ : + ( khoâng coù ) 3. Baøi môùi : Giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu saùch toaùn 1 Mt :Hoïc sinh bieát söû duïng saùch toaùn 1 -Giaùo vieân giôùi thieäu saùch toaùn 1 -Giaùo vieân giôùi thieäu ngaén goïn veà saùch toaùn : Sau “tieát -Hoïc sinh laáy saùch toaùn 1 môû hoïc ñaàu tieân “, moãi tieát hoïc coù 1 phieáu teân cuûa baøi hoïc ñaët trang coù “tieát hoïc ñaàu tieân “ ôû ñaàu trang. Moãi phieáu ñeàu coù phaàn baøi hoïc vaø phaàn thöïc -Hoïc sinh laéng nghe quan saùt haønh . Trong tieát hoïc toaùn hoïc sinh phaûi laøm vieäc vaø ghi saùch toaùn nhôù kieán thöùc môùi, phaûi laøm baøi taäp theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân …Khi söû duïng saùch caàn nheï nhaøng, caån thaän ñeå giöõ saùch laâu beàn. –Hoïc sinh thöïc haønh môû, gaáp saùch nhieàu laàn. Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu moät soá hoaït ñoäng hoïc toaùn 1 Mt : Hoïc sinh laøm quen vôùi 1 soá hoaït ñoäng hoïc taäp toaùn ôû lôùp 1 : -Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt töøng aûnh roài thaûo luaän xem hoïc sinh lôùp 1 thöôøng coù nhöõng hoaït ñoäng naøo, baèng caùch naøo, söû duïng nhöõng duïng cuï hoïc taäp naøo trong caùc tieát -Hoïc sinh neâu ñöôïc : toaùn .  Hoaït ñoäng taäp theå, hoaït ñoäng nhoùm, hoaït ñoäng caù nhaân. -Caùc ñoà duøng caàn coù : que tính, -Giaùo vieân giôùi thieäu caùc ñoà duøng hoïc toaùn caàn phaûi coù baûng con, boâ thöïc haønh toaùn, vôû trong hoïc taäp moân toaùn. baøi taäp toaùn, saùch Gk, vôû, buùt, -Giôùi thieäu qua caùc hoaït ñoäng hoïc thaûo luaän taäp theå, thaûo phaán… luaän nhoùm. Tuy nhieân trong hoïc toaùn, hoïc caù nhaân laø quan - Hoïc sinh kieåm tra ñoà duøng cuûa troïng nhaát. Hoïc sinh neân töï hoïc baøi, töï laøm baøi, töï kieåm mình coù ñuùng yeâu caàu cuûa giaùo tra keát quaû theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân. vieân chöa ? Hoaït ñoäng 3: Yeâu caàu caàn ñaït khi hoïc toaùn Mt : Hoïc sinh naém ñöôïc nhöõng yeâu caàu caàn ñaït sau khi hoïc toaùn. -Hoïc toaùn 1 caùc em seõ bieát ñöôïc nhöõng gì ? :  Ñeám, ñoïc soá, vieát soá so saùnh 2 soá, laøm tính coäng, tính & 1& tröø. Nhìn hình veõ neâu ñöôïc baøi toaùn roài neâu pheùp tính, caùch giaûi baøi toaùn ñoù . Bieát ño ñoä daøi bieát xem lòch haøng ngaøy …  Ñaëc bieät caùc em seõ bieát caùch hoïc taäp vaø laøm vieäc, bieát -Hoïc sinh laéng nghe vaø coù theå caùch suy nghó thoâng minh vaø neâu caùch suy nghó cuûa phaùt bieåu 1 soá yù neáu em bieát mình baèng lôøi Hoaït ñoäng 4 : Giôùi thieäu boä ñoàø duøng hoïc toaùn 1 Mt : Hoïc sinh bieát söû duïng boä ñoà duøng hoïc toaùn 1 cuûa hoïc sinh -Cho hoïc sinh laáy boä ñoà duøng hoïc toaùn ra – Giaùo vieân hoûi :  Trong boä ñoà duøng hoïc toaùn em thaáy coù nhöõng ñoà duøng gì ? - Hoïc sinh môû hoäp ñoà duøng hoïc toaùn, hoïc sinh traû lôøi :  Que tính duøng ñeå laøm gì ?  Yeâu caàu hoïc sinh laáy ñöa leân 1 soá ñoà duøng theo yeâu  Que tính, ñoàng hoà, caùc chöõ soá töø 0  10, caùc daáu >< = + - , caàu cuûa giaùo vieân caùc hình &  , bìa caøi soá … o Ví duï : Caùc em haõy laáy nhöõng caùi ñoàng hoà ñöa leân  Que tính duøng khi hoïc ñeám, cho coâ xem naøo ?  Cho hoïc sinh taäp môû hoäp, laáy ñoà duøng, ñoùng naép hoäp, laøm tính caát hoäp vaøo hoäc baøn vaø baûo quaûn hoäp ñoà duøng caån thaän. -Hoïc sinh laáy ñuùng ñoà duøng theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân 4.Cuûng coá daën doø : - Em vöøa hoïc baøi gì ? Hoïc toaùn caàn coù nhöõng duïng cuï gì ? - Nhaän xeùt tieát hoïc - Tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc hoaït ñoäng 5. Ruùt kinh nghieäm : - & 2& Teân Baøi Daïy : Nhieàu hôn- Ít hôn Ngaøy Daïy :6-9-2006 I. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : - Bieát so saùnh soá löôïng cuûa 2 nhoùm ñoà vaät - Bieát söû duïng caùc töø nhieàu hôn- ít hôn khi so saùnh veà soá löôïng II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + -Söû duïng trang cuûa Saùch GK vaø moät soá ñoà vaät nhö : thöôùc, buùt chì, hoäp phaán, khaên baûng. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò Saùch Giaùo khoa . 2.Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? + Haõy keå nhöõng ñoà duøng caàn thieát khi hoïc toaùn + Muoán giöõ caùc ñoà duøng beàn laâu thì em phaûi laøm gì ? + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3. Baøi môùi : Giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu nhieàu hôn ít hôn Mt :Hoïc sinh bieát so saùnh soá löôïng cuûa 2 nhoùm ñoà vaät. -Giaùo vieân ñöa ra 1 soá coác vaø 1 soá thìa noùi :  Coù 1 soá coác vaø 1 soá thìa, muoán bieát soá coác nhieàu hôn -Cho hoïc sinh suy nghó neâu caùch so saùnh soá coác vôùi soá thìa hay soá thìa nhieàu hôn em laøm caùch naøo ? -Sau khi hoïc sinh neâu yù kieán, giaùo vieân goïi hoïc sinh leân -Hoïc sinh chæ vaøo caùi coác chöa ñaët vaøo moãi coác 1 caùi thìa roài hoûi caû lôùp : coù thìa  Coøn coác naøo chöa coù thìa ? -Giaùo vieân neâu : Khi ñaët vaøo moãi caùi coác 1 caùi thìa thì vaãn coøn coác chöa coù thìa. Ta noùi : –Hoïc sinh laëp laïi soá coác nhieàu  Soá coác nhieàu hôn soá thìa -Töông töï nhö vaäy giaùo vieân cho hoïc sinh laëp laïi “ soá thìa hôn soá thìa ít hôn soá coác “ -Giaùo vieân söû duïng moät soá buùt chì vaø moät soá thöôùc yeâu -Hoïc sinh laëp laïi soá thìa ít hôn soá coác caàu hoïc sinh leân laøm theá naøo ñeå so saùnh 2 nhoùm ñoà vaät . Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc vôùi Saùch Giaùo khoa Mt : Bieát söû duïng töø nhieàu hôn, ít hôn khi so saùnh caùc soá -Hoïc sinh leân gheùp ñoâi cöù 1 caây thöôùc gheùp vôùi 1 buùt chì neáu buùt löôïng -Cho hoïc sinh môû saùch Giaùo khoa quan saùt hình. Giaùo chì thöøa ra thì neâu : soá thöôùc ít vieân giôùi thieäu caùch so saùnh soá löôïng 2 nhoùm ñoái töôïng hôn soá buùt chì. Soá buùt chì nhieàu hôn soá thöôùc nhö sau, chaúng haïn :  Ta noái 1 caùi ly chæ vôùi 1 caùi thìa, nhoùm naøo coù ñoái töôïng thöøa ra thì nhoùm ñoù nhieàu hôn, nhoùm kia coù soá -Hoïc sinh môû saùch thöïc haønh löôïng ít hôn. -Hoïc sinh neâu ñöôïc : -Cho hoïc sinh thöïc haønh  Soá nuùt chai nhieàu hôn soá chai -Giaùo vieân nhaän xeùt ñuùng sai -Soá chai ít hôn soá nuùt chai - Tuyeân döông hoïc sinh duøng töø chính xaùc  Soá thoû nhieàu hôn soá cuû caø roát -Soá cuû caø roát ít hôn soá thoû & 3& Hoaït ñoäng 3: Troø chôi nhieàu hôn- ít hôn Mt : Cuûng coá khaùi nieäm “ Nhieàu hôn – Ít hôn “ . -Giaùo vieân ñöa 2 nhoùm ñoái töôïng coù soá löôïng khaùc nhau. Cho hoïc sinh thi ñua neâu nhanh xem nhoùm naøo coù soá löôïng nhieàu hôn, nhoùm naøo coù soá löôïng ít hôn  Soá naép nhieàu hôn soá noài -Soá noài ít hôn soá naép ….v.v  Soá phích ñieän ít hôn oå caém ñieän -Soá oå caém ñieän nhieàu hôn phích caém ñieän -Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh -Hoïc sinh neâu ñöôïc :  Ví duï : -soá baïn gaùi nhieàu hôn soá baïn trai, soá baïn trai ít hôn soá baïn gaùi - Soá baøn gheá hoïc sinh nhieàu hôn soá baøn gheá giaùo vieân. Soá baøn gheá giaùo vieân ít hôn soá baøn gheá hoïc sinh 4.Cuûng coá daën doø : - Em vöøa hoïc baøi gì ? - Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát. - Daën hoïc sinh veà taäp nhìn hình neâu laïi. - Chuaån bò baøi hoâm sau 5. Ruùt kinh nghieäm : - Teân Baøi Daïy :Hình & 4& vuoâng- Hình troøn Ngaøy Daïy :7-9-2006 I. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : - Nhaän ra vaø neâu ñuùng teân cuûa hình vuoâng, hình troøn - Böôùc ñaàu nhaän ra hình vuoâng, hình troøn töø caùc vaät thaät . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Moät soá hình vuoâng, hình troøn baèng bìa coù kích thöôùc, maøu saéc khaùc nhau. Moät soá vaät thaät coù maët laø hình vuoâng, hình troøn III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò Saùch Giaùo khoa. Hoäp thöïc haønh 2.Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? + So saùnh soá cöûa soå vaø soá cöûa ñi ôû lôùp hoïc em thaáy theá naøo ? + Soá boùng ñeøn vaø soá quaït trong lôùp ta, soá löôïng vaät naøo nhieàu hôn, ít hôn ? + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3. Baøi môùi : Giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu hình Mt :Hoïc sinh nhaän ra vaø neâu ñuùng teân cuûa hình vuoâng, hình troøn -Giaùo vieân ñöa laàn löôït töøng taám bìa hình vuoâng -Hoïc sinh quan saùt laéng nghe cho hoïc sinh xem roài ñính leân baûng. Moãi laàn ñöa 1 -Hoïc sinh laëp laïi hình vuoâng hình ñeàu noùi Ñaây laø hình vuoâng -Giaùo vieân ñính caùc hình vuoâng ñuû maøu saéc kích –Hoïc sinh quan saùt traû lôøi thöôùc khaùc nhau leân baûng hoûi hoïc sinh Ñaây laø - Ñaây laø hình vuoâng hình gì ? -Hoïc sinh caàn nhaän bieát ñaây cuõng laø -Giaùo vieân xeâ dòch vò trí hình leäch ñi ôû caùc goùc ñoä hình vuoâng nhöng ñöôïc ñaët ôû nhieàu vò trí khaù nhau vaø hoûi Coøn ñaây laø hình gì ? khaùc nhau.  Giôùi thieäu hình troøn vaø cho hoïc sinh laëp laïi -Hoïc sinh neâu : ñaây laø hình troøn -Ñính 1 soá hình troøn coù ñuû maøu saéc vaø vò trí, kích -Hoïc sinh nhaän bieát vaø neâu ñöôïc teân thöôùc khaùc nhau hình Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc vôùi Saùch Giaùo khoa Mt : Nhaän daïng hình qua tranh veõ, qua boä ñoà duøng hoïc toaùn 1, qua caùc vaät thaät -Yeâu caàu hoïc sinh laáy caùc hình vuoâng, hình troøn trong boä thöïc haønh toaùn ñeå leân baøn -Hoïc sinh ñeå caùc hình vuoâng, troøn leân -Giaùo vieân chæ ñònh hoïc sinh caàm hình leân noùi teân baøn. Caàm hình naøo neâu ñöôïc teân hình ñoù hình ví duï :  Hoïc sinh caàm vaø ñöa hình vuoâng leân noùi ñaây laø hình vuoâng -Cho hoïc sinh môû saùch Giaùo khoa neâu teân nhöõng  Hoïc sinh noùi vôùi nhau theo caëp vaät coù hình vuoâng, hình troøn - Baïn nhoû ñang veõ hình vuoâng -Chieác khaên tay coù daïng hình vuoâng -Vieân gaïch loùt neàn coù daïng hình vuoâng -Baùnh xe coù daïng hình troøn -Caùi maâm coù daïng hình troøn & 5& -Baïn gaùi ñang veõ hình troøn  Thöïc haønh : -Hoïc sinh toâ maøu hình vuoâng, hình troøn vaøo vôû -Hoïc sinh bieát duøng maøu khaùc nhau ñeå baøi taäp toaùn phaân bieät hình vuoâng, hình troøn. -Giaùo vieân ñi xem xeùt höôùng daãn hoïc sinh yeáu  Nhaän daïng hình qua caùc vaät thaät -Giaùo vieân cho hoïc sinh tìm xem trong lôùp coù -Maët ñoàng hoà coù daïng hình troøn, quaït nhöõng ñoà vaät naøo coù daïng hình vuoâng, hình troøn treo töôøng coù daïng hình troøn, caùi muõ coù daïng hình troøn. -Khung cöûa soå coù daïng hình vuoâng, gaïch hoa loùt neàn coù daïng hình vuoâng, baûng -Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh caøi chöõ coù daïng hình vuoâng…v.v. 4.Cuûng coá daën doø : - Em vöøa hoïc baøi gì ? - Nhaän xeùt tieát hoïc.-- Daën hoïc sinh veà hoaøn thaønh baøi taäp (neáu coù ) - Xem tröôùc baøi hoâm sau – Khen ngôïi hoïc sinh hoaït ñoäng toát 5. Ruùt kinh nghieäm : - Teân Baøi Daïy : Hình TAM GIAÙC Ngaøy Daïy :8-9-2006 & 6& I. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : - Nhaän ra vaø neâu ñuùng teân hình tam giaùc - Böôùc ñaàu nhaän ra hình tam giaùc töø caùc vaät thaät II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Moät soá hình tam giaùc maãu + Moät soá ñoà vaät thaät : khaên quaøng, côø thi ñua, baûng tín hieäu giao thoâng … III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -Saùch Giaùo khoa . 2.Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? + Giaùo vieân ñöa hình vuoâng hoûi : - ñaây laø hình gì ? + Trong lôùp ta coù vaät gì coù daïng hình troøn ? + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu hình tam giaùc Mt :Hoïc sinh nhaän ra vaø neâu ñuùng teân hình tam giaùc -Giaùo vieân gaén laàn löôït caùc hình tam giaùc leân baûng -Hoïc sinh traû lôøi : hình tam giaùc vaø hoûi hoïc sinh : Em naøo bieát ñöôïc ñaây laø hình gì ? - Khoâng gioáng nhau : Caùi cao leân, caùi -Haõy nhaän xeùt caùc hình tam giaùc naøy coù gioáng thaáp xuoáng, caùi nghieâng qua… nhau khoâng -Giaùo vieân khaéc saâu cho hoïc sinh hieåu : Duø caùc hình ôû baát kyø vò trí naøo, coù maøu saéc khaùc nhau –Hoïc sinh ñöôïc chæ ñònh ñoïc to teân nhöng taát caû caùc hình naøy ñeàu goïi chung laø hình hình :hình tam giaùc tam giaùc. -Giaùo vieân chæ vaøo hình baát kyø goïi hoïc sinh neâu teân hình -Hoïc sinh neâu : khaên quaøng, côø thi ñua, Hoaït ñoäng 2 : Nhaän daïng hình tam giaùc bieån baùo giao thoâng coù daïng hình tam Mt : Hoïc sinh nhaän ra hình qua caùc vaät thaät, boä ñoà giaùc . duøng,hình trong saùch GK . -Hoïc sinh laáy caùc hình tam giaùc ñaët leân -Giaùo vieân ñöa 1 soá vaät thaät ñeå hoïc sinh neâu ñöôïc baøn. vaät naøo coù daïng hình tam giaùc  Ñaây laø : hình tam giaùc  Cho hoïc sinh laáy hình tam giaùc boä ñoà duøng ra -Hoïc sinh quan saùt tranh neâu ñöôïc : Bieån -Giaùo vieân ñi kieåm tra hoûi vaøi em : Ñaây laø hình chæ ñöôøng hình tam giaùc, Thöôùc eâ ke coù gì ? hình tam giaùc, côø thi ñua hình tam giaùc  Cho hoïc sinh môû saùch giaùo khoa -Caùc hình ñöôïc laép gheùp baèng hình tam -Nhìn hình neâu teân giaùc,rieâng hình ngoâi nhaø lôùn coù laép gheùp 1 soá hình vuoâng vaø hình tam giaùc -Cho hoïc sinh nhaän xeùt caùc hình ôû döôùi trang 9 ñöôïc laép gheùp baèng nhöõng hình gì ? -Hoïc sinh xeáp hình xong neâu teân caùc hình : caùi nhaø, caùi thuyeàn, chong choùng,nhaø coù caây, con caù …  Hoïc sinh thöïc haønh : & 7& -Höôùng daãn hoïc sinh duøng caùc hình tam giaùc, hình vuoâng coù maøu saéc khaùc nhau ñeå xeáp thaønh caùc hình -Giaùo vieân ñi xem xeùt giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu -Hoïc sinh tham gia chôi traät töï Hoaït ñoäng 3: Troø chôi Tìm hình nhanh Mt : Cuûng coá vieäc nhaän daïng hình nhanh, chính xaùc  Moãi ñoäi choïn 1 em ñaïi dieän leân tham gia chôi . -Giaùo vieân ñeå 1 soá hình loän xoän. Khi giaùo vieân hoâ tìm cho coâ hình … -Hoïc sinh phaûi nhanh choùng laáy ñuùng hình gaén leân baûng .Ai gaén nhanh, ñuùng ñoäi aáy thaéng -Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh 4.Cuûng coá daën doø : - Em vöøa hoïc baøi gì ? ÔÛ lôùp ta coù ñoà duøng gì coù daïng hình tam giaùc ? -Haõy keå 1 soá ñoà duøng coù daïng hình tam giaùc - Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát. - Daën hoïc sinh veà xem laïi baøi - Chuaån bò baøi hoâm sau 5. Ruùt kinh nghieäm : - TUAÀN :2 Teân Baøi Daïy : & 8& LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :12-9-2006 I. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : - Cuûng coá veà nhaän bieát hình vuoâng, hình tam giaùc, hình troøn II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Moät soá hình vuoâng, troøn, tam giaùc. Que tính + Moät soá ñoà vaät coù maët laø hình : vuoâng, troøn, tam giaùc III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -Saùch Giaùo khoa . 2.Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? + Haõy laáy 1 hình tam giaùc trong hoäp ñoà duøng hoïc toaùn – keå 1 soá ñoà duøng coù daïng hình tam giaùc + Trong lôùp ta coù ñoà duøng hay vaät gì coù daïng hình tam giaùc ? + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3. Baøi môùi : Giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Toâ maøu hình Mt :Cuûng coá veà nhaän bieát hình vuoâng,hình troøn, hình tam giaùc 1)-Cho hoïc sinh môû saùch Giaùo khoa –Giaùo vieân -Hoïc sinh môû Saùch Gk quan saùt choïn maøu neâu yeâu caàu cho caùc hình : Ví duï  baøi taäp 1 : Toâ maøu vaøo caùc hình cuøng daïng  Hình vuoâng : Maøu ñoû thì cuøng 1maøu .  Hình troøn : Maøu vaøng  Hình tam giaùc : maøu xanh - Hoïc sinh quan saùt caùc hình rôøi vaø caùc hình -Cho hoïc sinh quan saùt baøi taäp 2 : Giaùo vieân ñaõ gheùp môùi . neâu yeâu caàu caùc hình roài gheùp laïi thaønh hình -1 em leân baûng gheùp thöû 1 hình môùi - Hoïc sinh nhaän xeùt -Giaùo vieân söûa sai (neáu coù ) 2)-Cho hoïc sinh môû vôû baøi taäp toaùn – toâ maøu vaøo hình -Giaùo vieân ñi xem xeùt giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu –Hoïc sinh toâ maøu caùc hình cuøng daïng thì toâ cuøng 1 maøu Hoaït ñoäng 2 : Gheùp hình -Hoïc sinh thöïc haønh : Mt : Hoïc sinh bieát laép gheùp caùc hình ñaõ hoïc thaønh nhöõng hình môùi -Phaùt cho moãi hoïc sinh 2 hình tam giaùc vaø 1 hình vuoâng. Yeâu caàu hoïc sinh töï gheùp 3 hình ñoù laïi thaønh nhöõng hình theo maãu trong vôû baøi taäp -Giaùo vieân xem xeùt tuyeân döông hoïc sinh thöïc haønh toát -Gheùp hình môùi : & 9& - Choïn 5 hoïc sinh coù 5 hình gheùp khaùc nhau leân baûng gheùp cho caùc baïn xem -Tuyeân döông hoïc sinh -Cho hoïc sinh duøng que tính gheùp hình vuoâng, hình tam giaùc. -Hoïc sinh leân baûng trình baøy -Lôùp nhaän xeùt boå sung -Hoïc sinh laàn löôït neâu. Em naøo neâu ñöôïc Hoaït ñoäng 3: Troø chôi Tìm hình trong caùc ñoà nhieàu vaø ñuùng laø em ñoù thaéng vaät Mt : Naâng cao nhaän bieát hình qua caùc ñoà vaät trong lôùp, ôû nhaø .v.v -Giaùo vieân neâu yeâu caàu hoïc sinh tìm nhöõng ñoà vaät maø em bieát coù daïng hình vuoâng, hình troøn, hình tam giaùc. -Giaùo vieân nhaän xeùt keát thuùc troø chôi -Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh 4.Cuûng coá daën doø : - Em vöøa hoïc baøi gì ? - Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát. - Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi - Chuaån bò baøi hoâm sau 5. Ruùt kinh nghieäm : - Teân Baøi Daïy : CAÙC SOÁ 1, 2, 3 Ngaøy Daïy :13-9-2006 & 10 & I. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : - Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 1, soá 2, soá 3(Moãi soá laø ñaïi dieän cho 1 lôùp caùc nhoùm ñoái töôïng cuøng soá löôïng - Bieát ñoïc, vieát caùc soá : 1, 2, 3 . Bieát ñeám töø 1 ñeán 3 vaø töø 3 ñeán 1 - Nhaän bieát soá löôïng caùc nhoùm coù 1,2,3 ñoà vaät vaø thöù töï cuûa caùc soá 1,2,3 trong boä phaän ñaàu cuûa daõy soá töï nhieân II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc nhoùm coù 1,2,3 ñoà vaät cuøng loaïi ( 3 con gaø, 3 boâng hoa, 3 hình troøn) + 3 tôø bìa moãi tôø ghi 1 soá : 1,2,3 . 3 tôø bìa veõ saün 1 chaám troøn, 2 chaám troøn, 3 chaám troøn III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -Saùch Giaùo khoa . 2.Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh trong vôû baøi taäp toaùn + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3. Baøi môùi : Giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu Soá 1,2,3 Mt :Hoïc sinh coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 1,2,3 -Giaùo vieân cho hoïc sinh môû saùch giaùo khoa, höôùng -Hoïc sinh quan saùt tranh vaø laëp laïi khi daãn hoïc sinh quan saùt caùc nhoùm chæ coù 1 phaàn töû. giaùo vieân chæ ñònh.”Coù 1 con chim …” Giôùi thieäu vôùi hoïc sinh : Coù 1 con chim, coù 1 baïn gaùi, coù 1 chaám troøn, coù 1 con tính -Taát caû caùc nhoùm ñoà vaät vöøa neâu ñeàu coù soá löôïng laø - Hoïc sinh nhìn caùc soá 1 ñoïc laø : soá 1, ta duøng soá 1 ñeå chæ soá löôïng cuûa moãi nhoùm ñoà vaät moät ñoù -Giaùo vieân giôùi thieäu soá 1, vieát leân baûng . Giôùi thieäu soá 1 in vaø soá 1 vieát -Giôùi thieäu soá 2, soá 3 töông töï nhö giôùi thieäu soá 1 Hoaït ñoäng 2 : Ñoïc vieát soá Mt : Bieát ñoïc, vieát soá 1,2,3. Bieát ñeám xuoâi, ngöôïc trong phaïm vi 3 -Goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc soá –Hoïc sinh ñoïc : soá 1 , soá 2, soá 3 -Höôùng daãn vieát soá treân khoâng. Vieát baûng con moãi -Hoïc sinh vieát boùng soá 3 laàn.Gv xem xeùt uoán naén, söûa sai . -Hoïc sinh vieát vaøo baûng con -Höôùng daãn hoïc sinh chæ vaøo caùc hình oâ vuoâng ñeå  Hoïc sinh ñeám : moät, hai, ba ñeám töø 1 ñeán 3 roài ñoïc ngöôïc laïi Ba, hai, moät -Cho nhaän xeùt caùc coät oâ vuoâng  2 oâ nhieàu hôn 1 oâ  3 oâ nhieàu hôn 2 oâ, nhieàu hôn 1 oâ -Giôùi thieäu ñeám xuoâi laø ñeám töø beù ñeán lôùn  Hoïc sinh ñeám xuoâi, ngöôïc (- Ñt 3 (1,2,3).Ñeám ngöôïc laø ñeám töø lôùn ñeán baøi (3,2,1) laàn ) Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh Mt : Cuûng coá ñoïc, vieát ñeám caùc soá 1,2,3 Nhaän bieát thöù töï caùc soá 1,2,3 trong boä phaän ñaàu cuûa daõy soá töï nhieân & 11 & -Baøi 1 : Cho hoïc sinh vieát caùc soá 1,2,3 -Hoïc sinh vieát 3 doøng -Baøi 2 : Giaùo vieân neâu yeâu caàu : vieát soá vaøo oâ troáng -Hoïc sinh vieát soá vaøo oâ troáng phuø hôïp vôùi soá löôïng ñoà vaät trong moãi tranh -Baøi 3 : vieát soá hoaëc veõ soá chaám troøn -Hoïc sinh hieåu yeâu caàu cuûa baøi toaùn -Giaùo vieân giaûng giaûi theâm veà thöù töï caùc soá 1,2,3  Vieát caùc soá phuø hôïp vôùi soá chaám ( soá 2 lieàn sau soá 1, soá 3 lieàn sau soá 2 ) troøn trong moãi oâ  Veõ theâm caùc chaám troøn vaøo oâ cho phuø hôïp vôùi soá ghi döôùi moãi oâ. Hoaït ñoäng 4 : Troø chôi nhaän bieát soá löôïng Mt : Cuûng coá nhaän bieát soá 1,2,3 -Giaùo vieân yeâu caàu 2 hoïc sinh leân tham gia chôi -Em A : ñöa tôø bìa ghi soá 2 -Giaùo vieân neâu caùch chôi -Em B phaûi ñöa tôø bìa coù veõ 2 chaám troøn -Giaùo vieân nhaän xeùt toång keát -Em A ñöa tôø bìa veõ 3 con chim -Em b phaûi ñöa tôø bìa coù ghi soá 3 4.Cuûng coá daën doø : - Em vöøa hoïc baøi gì ? Em haõy ñeám töø 1 ñeán 3 vaø töø 3 ñeán 1 - Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát. - Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi - Chuaån bò baøi hoâm sau 5. Ruùt kinh nghieäm : - Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :14-9-2006 I. MUÏC TIEÂU : & 12 & + Giuùp hoïc sinh : - Cuûng coá veà nhaän bieát soá löôïng 1,2,3 .Ñoïc vieát ñeám caùc soá trong phaïm vi 3 II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Baûng sô ñoà ven baøi taäp soá 3 trang 9 SBTT + Boä thöïc haønh toaùn hoïc sinh III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -Saùch Giaùo khoa , vôû BTT 2.Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? + Em haõy ñeám xuoâi töø 1 – 3 , ñeám ngöôïc töø 3- 1 + Vieát laïi caùc soá 1,2,3 vaøo baûng con + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi , ghi ñaàu baøi -Cho hoïc sinh môû saùch giaùo khoa -Hoïc sinh laøm mieäng : Coù 2 hình -Giaùo vieân neâu yeâu caàu baøi taäp 1 : - Giaùo vieân nhaéc vuoâng, ghi soá 2. Coù 3 hình tam giaùc ghi nhôû hoïc sinh ghi chöõ soá phaûi töông öùng vôùi soá löôïng soá 3 … ñoà vaät trong moãi hình. -Neâu yeâu caàu baøi taäp 2 : Ñieàn soá coøn thieáu vaøo oâ -Hoïc sinh laøm mieäng. troáng -Giaùo vieân nhaéc nhôû löu yù daõy soá xuoâi hay ngöôïc ñeå ñieàn soá ñuùng -Neâu yeâu caàu baøi taäp 3 : Vieát caùc soá töông öùng vaøo –Hoïc sinh neâu mieäng : 2 hình vuoâng ghi soá 2, 1 hình vuoâng ghi soá 1 . Taát caû oâ troáng -Giaùo vieân gaén bieåu ñoà ven baøi taäp 3 leân vaø höôùng coù 3 hình vuoâng ghi soá 3 daãn hoïc sinh caùch ghi soá ñuùng vaøo oâ -Baøi taäp 4 : Vieát laïi caùc soá 1,2,3 Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh Mt : Cuûng coá nhaän bieát soá löôïng 1,2,3 ñoïc,vieát caùc soá 1,2,3 -Cho hoïc sinh môû vôû baøi taäp toaùn trang 9 -Giaùo vieân ñi xem xeùt nhaéc nhôû theâm cho nhöõng em coøn chaäm, yeáu keùm -Cho hoïc sinh söûa baøi -Giaùo vieân giaûng theâm ôû baøi taäp 3 ; Coù 2 nhoùm hình veõ theo bieåu ñoà ven. Ñaây laø phaàn bieåu dieãn caáu taïo soá . Ví duï : -1 hình vuoâng vôùi 1 hình vuoâng laø 2 hình vuoâng töùc laø 1 vôùi 1 laø 2 hay 2 goàm 1 vaø 1 -2 hình vuoâng vôùi 1 hình vuoâng laø 3 hình vuoâng. Nghóa laø 2 vôùi 1 laø 3 hay 3 goàm 2 vaø 1 -Giaùo vieân thu vôû ñeå chaám baøi & 13 & -Hoïc sinh töï laøm baøi taäp -1 em ñoïc laïi baøi laøm cuûa mình ( moãi hoïc sinh ñoïc 1 baøi taäp ) -Hoïc sinh doø baøi töï kieåm tra ñuùng sai. -Hoïc sinh quan saùt hình vaø laéng nghe ñeå nhaän ra caáu taïo soá 2, soá 3 -Töøng ñoâi leân tham gia chôi. Em naøo nhanh, ñuùng laø thaéng Hoaït ñoäng 3: Troø chôi -Giaùo vieân gaén bieåu ñoà ven treân baûng yeâu caàu hoïc sinh thi ñua gaén soá hay gaén hình ñoà vaät vaøo choã troáng sao cho soá hình vaø chöõ soá phuø hôïp nhau. -Giaùo vieân nhaän xeùt toång keát troø chôi . 4.Cuûng coá daën doø : - Em vöøa hoïc baøi gì ? Ñeám xuoâi töø 1 -3 vaø ngöôïc töø 3 - 1 - Trong 3 soá 1,2,3 soá naøo lôùn nhaát ? soá naøo beù nhaát ? - Soá 2 ñöùng giöõa soá naøo ? - Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát. - Daën hoïc sinh oân baøi - Chuaån bò baøi hoâm sau 5. Ruùt kinh nghieäm : - Teân Baøi Daïy : CAÙC SOÁ Töø 1 & 5. Ngaøy Daïy :15-9-2006 I. MUÏC TIEÂU : & 14 & + Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 4,5. +Bieát ñoïc, vieát caùc soá 4,5 bieát ñeám soá töø 1 ñeán 5 vaø ñoïc soá töø 5 ñeán 1 + Nhaän bieát soá löôïng caùc nhoùm coù töø 1 ñeán 5 ñoà vaät vaø thöù töï cuûa moãi soá trong daõy soá 1,2,3,4,5. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + 5 maùy bay, 5 caùi keùo, 4 caùi keøn, 4 baïn trai . Moãi chöõ soá 1,2,3,4,5 vieát treân 1 tôø bìa + Boä thöïc haønh toaùn hoïc sinh III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -Saùch Giaùo khoa , hoäp thöïc haønh. 2.Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? + Em haõy ñeám töø 1 ñeán 3 , vaø töø 3 ñeán 1 + Soá naøo ñöùng lieàn sau soá 2 ? lieàn tröôùc soá 3 ? + 2 goàm 1 vaø maáy ? 3 goàm 2 vaø maáy ? + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 4, 5 Mt : Hoïc sinh coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 4, 5 : -Treo 3 böùc tranh : 1 caùi nhaø, 2 oâ toâ, 3 con -Hoïc sinh leân ñieàn soá 2 döôùi 2 oâ toâ, soá 1 ngöïa. Yeâu caàu hoïc sinh leân ñieàn soá phuø hôïp döôùi 1 caùi nhaø, soá 3 döôùi 3 con ngöïa. döôùi moãi tranh. -Hoïc sinh coù theå khoâng neâu ñöôïc -Gaén tranh 4 baïn trai hoûi : Em naøo bieát coù maáy -3 Hoïc sinh ñeám 1, 2, 3, 4 . baïn trai ? -Giaùo vieân giôùi thieäu : 4 baïn trai .Goïi hoïc sinh ñeám soá baïn trai . -Hoïc sinh ñeám nhaåm roài traû lôøi : 4 caùi keøn -Giôùi thieäu tranh 4 caùi keøn. Hoûi hoïc sinh : –Coù 4 chaám troøn, 4 con tính  Coù maáy caùi keøn ? -Hoïc sinh laëp laïi : soá 4  Coù maáy chaám troøn ?maáy con tính ? -Hoïc sinh laëp laïi :soá 5  Giôùi thieäu soá 4 in – 4 vieát Töông töï nhö treân giaùo vieân giôùi thieäu cho hoïc sinh bieát 5 maùy bay, 5 caùi keùo, 5 chaám troøn, 5 con tính – soá 5 in – soá 5 vieát Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu caùch ñoïc vieát soá 4,5 Mt : Ñoïc vieát soá töø 1 ñeán 5 vaø ngöôïc laïi  Höôùng daãn vieát soá 4, 5 treân baûng con. -Giaùo vieân giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu  Cho hoïc sinh laáy bìa gaén soá theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân   –Giaùo vieân xem xeùt, nhaéc nhôû, söûa sai, hoïc sinh yeáu. -Hoïc sinh vieát theo quy trình höôùng daãn cuûa giaùo vieân – vieát moãi soá 5 laàn - Hoïc sinh laàn löôït gaén caùc soá 1, 2, 3, 4, 5 .Roài ñeám laïi daõy soá ñoù -Gaén laïi daõy soá : 5, 4, 3, 2, 1 roài ñeám daõy soá ñoù -Hoïc sinh leân vieát 1, 2, 3, 4 , 5 . 5, 4, 3, 2, 1 . -Hoïc sinh ñeám xuoâi ngöôïc Ñt -2 hoïc sinh leân baûng ñieàn soá :  Giaùo vieân treo baûng caùc taàng oâ vuoâng treân - Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt & 15 & baûng goïi hoïc sinh leân vieát caùc soá töông öùng döôùi moãi taàng .  Ñieàn soá coøn thieáu vaøo oâ troáng, nhaéc nhôû hoïc sinh thöù töï lieàn tröôùc, lieàn sau 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 -Hoïc sinh môû vôû -Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh laøm baøi taäp Mt: -Nhaän bieát soá löôïng cuûa moãi nhoùm ñoà vaät töø 1 5 vaø thöù töï cuûa moãi soá trong daõy . -Cho hoïc sinh laáy vôû Baøi taäp toaùn môû trang 10 -Höôùng daãn hoïc sinh laøm laàn löôït töø baøi 1 ñeán baøi 3 -Neâu yeâu caàu laøm baøi vaø töï laøm baøi  Baøi 1 : Vieát soá 4, 5  Baøi 2 : Ñieàn soá coøn thieáu vaøo oâ troáng ñeå coù caùc daõy soá ñuùng  Baøi 3 : ghi soá vaøo oâ sao cho phuø hôïp vôùi soá löôïng trong moãi nhoùm  1 em chöõa baøi – Hoïc sinh nhaän xeùt - 2 em leân baûng tham gia laøm baøi - Lôùp nhaän xeùt, söûa sai  Giaùo vieân treo tranh baøi 4 treân baûng -Höôùng daãn caùch noái töø hình con vaät hay ñoà vaät ñeán hình chaám troøn töông öùng roài noái vôùi soá töông öùng -Giaùo vieân laøm maãu-Goïi hoïc sinh leân baûng thi ñua laøm baøi –Nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh 4.Cuûng coá daën doø : - Em vöøa hoïc baøi gì ? Ñeám xuoâi töø 1 -5 vaø ngöôïc töø 5 - 1 - Soá 4 ñöùng lieàn sau soá naøo vaø ñöùng lieàn tröôùc soá naøo. - Nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát – Daën hoïc sinh oân baøi vaø chuaån bò baøi hoâm sau 5. Ruùt kinh nghieäm : - TUAÀN :3 Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :19-9-2006 I. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : - Cuûng coá veà nhaän bieát soá löôïng vaø caùc soá trong phaïm vi 5. & 16 & - Ñoïc,vieát,ñeám caùc soá trong phaïm vi 5 II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Veõ sô ñoà ven treân baûng lôùp ( baøi taäp soá 2 vôû baøi taäp toaùn ) + Boä thöïc haønh toaùn giaùo vieân vaø hoïc sinh III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò Saùch Giaùo khoa , vôû BTT,boä thöïc haønh 2.Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? + Em haõy ñeám xuoâi töø 1 – 5 , ñeám ngöôïc töø 5- 1 + Soá 5 ñöùng lieàn sau soá naøo ? Soá 3 lieàn tröôùc soá naøo? 3 goàm maáy vaø maáy? 2 goàm maáy vaø maáy? + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi luyeän taäp caùc soáù töø 15. Mt:Hoïc sinh naém ñöôïc ñaàu baøi hoïc.OÂn laïi caùc soá -Hoïc sinh ñeå baûng con tröôùc maët.Vieát theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân . ñaõ hoïc -Giaùo vieân cho hoïc sinh vieát laïi treân baûng con daõy -Hoïc sinh laàn löôït thöïc hieän. soá 1,2,3,4,5. -Treo moät soá tranh ñoà vaät yeâu caàu hoïc sinh hoïc sinh leân gaén soá phuø hôïp vaøo moãi tranh. -Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh treân vôû BT Mt :Hoïc sinh vaän duïng ñöôïc kieán thöùc ñaõ hoïc: –Hoïc sinh neâu yeâu caàu : Vieát soá phuø hôïp nhaän bieát soá löôïng vaø caùc soá trong phaïm vi 5 vôùi soá löôïng ñoà vaät trong tranh. -Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh môû SGK,quan saùt vaø - 1 hoïc sinh laøm maãu 1 baøi trong SGK. neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp 1. -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi . -Giaùo vieân nhaän xeùt . -Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.Gv quan saùt -Hoïc sinh neâu ñöôïc yeâu caàu cuûa baøi vaø töï vaø cho söûa baøi chung. laøm baøi ,chöõa baøi . *Baøi 2: Ghi soá phuø hôïp vôùi soá que dieâm -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi . -1 em laøm mieäng daõy soá thöù nhaát *Baøi 3: Ñieàn caùc soá coøn thieáu vaøo choã troáng. -Hoïc sinh laøm baøi 3/ VBT. -1 em söûa baøi chung -Cho hoïc sinh laøm baøi 3 vaøo vôû baøi taäp. -Giaùo vieân xem xeùt nhaéc nhôû nhöõng em coøm -Hoïc sinh vieát vaøo vôû BT chaäm. *Baøi 4: Vieát soá -Cho hoïc sinh vieát laïi daõy soá 1,2,3,4,5 vaø 5,4,3,2,1. -Giaùo vieân giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu. -Toå cöû 1 ñaïi dieän leân tham gia troø chôi. Hoaït ñoäng 3: Troø chôi -Giaùo vieân veõ caùc chaám troøn vaøo bieåu ñoà ven. & 17 & -Hoïc sinh döôùi lôùp coå vuõ cho baïn. -Yeâu caàu 4 toå cöû 4 ñaïi dieän leân ghi soá phuø hôïp vaøo caùc oâ troáng.Toå naøo ghi nhanh,ñuùng,ñeïp laø toå ñoù thaéng. -Giaùo vieân quan saùt nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh laøm toát. 4.Cuûng coá daën doø : - Em vöøa hoïc baøi gì ? Ñeám xuoâi vaø ñeám ngöôïc trong phaïm vi 5. - Soá naøo ôû giöõa soá 3 vaø 5 ? soá naøo lieàn tröôùc soá 2 ? - 5 goàm 4 vaø maáy? 5 goàm 3 vaø maáy ? - Nhaän xeùt tieát daïy.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát. - Daën hoïc sinh chuaån bò baøi Beù hôn-Daáu < 5. Ruùt kinh nghieäm : - Teân Baøi Daïy : BEÙ HÔN – DAÁU < Ngaøy Daïy :20-9-2006 I. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : - Böôùc ñaàu bieát so saùnh soá löôïng vaø söû duïng töø beù hôn,daáu< khi so saùnh caùc soá . - Thöïc haønh so saùnh caùc soá töø 1 ñeán 5 theo quan heä beù hôn. & 18 & II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc nhoùm ñoà vaät,tranh gioáng SGK. + Caùc chöõ soá 1,2,3,4,5 vaø daáu < III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp . 2.Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? Soá naøo beù nhaát trong daõy soá töø 1 ñeán 5 ? Soá naøo lôùn nhaát trong daõy soá töø 1 ñeán 5? + Ñeám xuoâi vaø ñeám ngöôïc trong phaïm vi 5 + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu khaùi nieäm beù hôn Mt :Hoïc sinh nhaän bieát quan heä beù hôn - Treo tranh hoûi hoïc sinh : -Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi :  Beân traùi coù maáy oâ toâ? o Beân traùi coù 1 oâ toâ  Beân phaûi coù maáy oâ toâ? o Beân phaûi coù 2 oâ toâ  1 oâ toâ so vôùi 2 oâ toâ thì theá naøo? o 1 oâ toâ ít hôn 2 oâ toâ  Beân traùi coù maáy hình vuoâng?  Beân phaûi coù maáy hình vuoâng ?  1 hình vuoâng so vôùi 2 hình vuoâng thì theá naøo ? -Giaùo vieân keát luaän: 1 oâtoâ ít hôn 2 oâtoâ, 1 hình vuoâng ít hôn 2 hình vuoâng.Ta noùi: Moät beù hôn hai vaø ta vieát nhö sau 1<2. -Laøm töông töï nhö treân vôùi tranh 2 con chim vaø 3 con chim. Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu daáu”<” vaø caùch vieát Mt : Hoïc sinh bieát daáu < vaø caùch vieát daáu < . -Giôùi thieäu vôùi hoïc sinh daáu < ñoïc laø beù -Höôùng daãn hoïc sinh vieát vaøo baûng con < , 1 < 2 . -Giaùo vieân söû duïng boä thöïc haønh Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh Mt : Hoïc sinh bieát vaän duïng kieán thöùc vöøa hoïc vaøo baøi taäp thöïc haønh : -Giaùo vieân cho hoïc sinh môû saùch giaùo khoa, nhaéc laïi hình baøi hoïc  Baøi 1 : Vieát daáu <  Baøi 2 :Vieát vaøo oâ troáng pheùp tính thích hôïp  Baøi 3 : Vieát pheùp tính phuø hôïp vôùi hình veõ – Giaùo vieân giaûi thích maãu  Baøi 4 : Ñieàn daáu < vaøo oâ vuoâng.  Baøi 5 : Noái  vôùi soá thích hôïp & 19 &  1 soá em nhaéc laïi o … coù 1 hình vuoâng o … coù 2 hình vuoâng o 1 hình vuoâng ít hôn 2 hình vuoâng - Vaøi em nhaéc laïi –Hoïc sinh ñoïc laïi “moät beù hôn hai “ Hoïc sinh laàn löôït nhaéc laïi -Hoïc sinh nhaéc laïi -Hoïc sinh vieát baûng con 3 laàn daáu < Vieát : 1< 2 , 2 < 3 -Hoïc sinh söû duïng boä thöïc haønh -Hoïc sinh môû saùch giaùo khoa -Hoïc sinh vieát vôû Baøi taäp toaùn -Hoïc sinh laøm mieäng -Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi -1 Hoïc sinh leân thöïc haønh -Giaùo vieân giaûi thích treân baûng lôùp –Goïi hoïc sinh leân noái thöû – giaùo vieân nhaän xeùt -Cho hoïc sinh laøm baøi taäp 7 trong vôû baøi taäp -Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai chung treân baûng lôùp -Hoïc sinh nhaän xeùt -Hoïc sinh söûa baøi 4.Cuûng coá daën doø : - Hoâm nay ta vöøa hoïc baøi gì ? -Daáu beù ñaàu nhoïn chæ veà phía tay naøo ? chæ vaøo soá naøo ? - Soá 1 beù hôn nhöõng soá naøo -Soá 4 beù hôn soá naøo - Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát. - Daën hoïc sinh veà xem laïi baøi - Chuaån bò baøi hoâm sau 5. Ruùt kinh nghieäm : - Teân Baøi Daïy : LÔÙN HÔN , DAÁU > Ngaøy Daïy :21-9-2006 I. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : - Böôùc ñaàu bieát so saùnh soá löôïng vaø söû duïng töø ”lôùn hôn”,daáu > khi so saùnh caùc soá -Thöïc haønh so saùnh caùc soá trong phaïm vi 5 theo quan heä lôùn hôn II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : & 20 &
- Xem thêm -