Tài liệu Toan hkii

  • Số trang: 145 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu TUAÀN 19 Thöù Tieát 91 ngaøy thaùng naêm 2006 TOÅNG CUÛA NHIEÀU SOÁ I. MUÏC TIEÂU: Giuùp Hs:  Nhaän bieát ñöôïc toång cuûa nhieàu soá.  Bieát caùch tính toång cuûa nhieàu soá.  Chuaån bò hoïc pheùp nhaân nhaân.  Cuûng coá kó naêng thöïc hieän pheùp tính vôùi caùc ñôn vò ño ñaïi löôïng coù ñôn vò kiloâgam, lít. II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng Gv Hoaït ñoäng Hs 1. Kieåm tra baøi cuõ -Goïi 2 hs leân baûng laøm baøi taäp sau: -2 hs laøm baøi treân baûng lôùp, caû lôùp laøm baøi vaøo Tính: vôû nhaùp: 2+5= 3+12+14= 2+5=7 -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. 3+12+14=29 2. Daïy – hoïc baøi môùi: 2.1. Giôùi thieäu baøi 2.2. Höôùng daãn thöïc hieän 2+3+4=9 -Gv vieát: Tính: 2+3+4 leân baûng, yeâu caàu hs ñoïc, sau ñoù yeâu caàu töï nhaåm ñeå tìm keát quaû. -Yeâu caàu 1 hs leân baûng ñaët tính vaø thöïc hieän -Hs nhaåm. pheùp tính theo coät doïc. 2.3. Höôùng daãn thöïc hieän pheùp tính 12+34+40=86 -Gv vieát: Tính: 12+34+40 leân baûng. -Yeâu caàu hs döôùi lôùp nhaän xeùt baøi baïn treân baûng, sau ñoù yeâu caàu hs neâu caùch ñaët tính. -Yeâu caàu caû lôùp nhaän xeùt baøi cuûa baïn treân baûng, sau ñoù yeâu caàu hs neâu laïi caùch thöïc hieän tính. 2.4. Höôùng daãn thöïc hieän pheùp tính 15+46+29+8=98 -Tieán haønh töông töï nhö vôùi tröôøng hôïp 12+34+40=86. Baøi 1 -Yeâu caàu hs töï laøm baøi, sau ñoù ñaët caâu hoûi cho -1 hs laøm treân baûng lôùp. Hs döôùi lôùp laøm baøi hs traû lôøi. vaøo giaáy nhaùp. 1 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. Baøi 2 -Haõy neâu yeâu caàu baøi taäp 2. -Goïi 4 hs leân baûng thöïc hieän pheùp tính, caû lôùp laøm vaøo vôû baøi taäp. -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. Baøi 3 12 * 2 coäng 4 baèng 6, 6 +34 coäng 0 baèng 6, vieát 6 40 * 1 coäng 3 baèng 4, 4 86 coäng 4 baèng 8,vieát 8 -Yeâu caàu hs neâu caùch thöïc hieän tính vôùi caùc ñôn vò ño ñaïi löôïng. -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. -Laøm baøi caù nhaân. 3. Cuûng coá, daën doø -Yeâu caàu hs ñoïc taát caû caùc toång ñöôïc hoïc trong baøi. -Nhaän xeùt tieát hoïc. -Tính. -Hs laøm baøi. -Hs laøm baøi caù nhaân, 1 hs laøm baøi treân baûng lôùp. -Nhaän xeùt baøi baïn. -Khi thöïc hieän tính toång caùc soá ño ñaïi löôïng, ta tính bình thöôøng sau ñoù ghi teân ñôn vò vaøo keát quaû. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY - 2 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu Thöù … ngaøy …. thaùng …. naêm …… PHEÙP NHAÂN Tieát 92 I. MUÏC TIEÂU: Giuùp Hs:  Nhaän bieát ñöôïc pheùp nhaân trong moái quan heä vôùi toång cuûa caùc soá haïng baèng nhau.  Bieát ñoïc vaø vieát pheùp nhaân.  Bieát tính keát quaû cuûa pheùp nhaân döïa vaøo tính toång cuûa caùc soá haïng baèng nhau. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:  5 mieáng bìa, moãi mieáng coù gaén hai hình troøn.  Caùc hình minh hoaï trong baøi taäp 1, 3. II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng Gv Hoaït ñoäng Hs 1. Kieåm tra baøi cuõ -Goïi 2 hs leân baûng laøm baøi taäp. -2 hs laøm abì treân baûng lôùp. -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. 2. Daïy – hoïc baøi môùi 2.1. Giôùi thieäu baøi. 2.2. Giôùi thieäu pheùp nhaân -Tieán haønh nhö sgk+sgv. -Giaûng: chæ coù toång cuûa caùc soá haïng baèng nhau chuùng ta môùi chuyeån ñöôïc thaønh pheùp nhaân. -Keát quaû cuûa pheùp nhaân chính laø keát quaû cuûa toång. 2.3. Luyeän taäp, thöïc haønh. Baøi 1 -Yeâu caàu hs neâu ñeà baøi. -Yeâu caàu hs ñoïc baøi maãu. -Ñeà baøi yeâu caàu chuùng ta chuyeån toång caùc soá haïng baèng nhau thaønh pheùp nhaân. -Yeâu caàu hs suy nghó ñeå laøm tieáp caùc phaàn coøn -Ñoïc: 4+4=8. laïi cuûa baøi. 4X2=8. Baøi 2 -2 hs leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm vaøo vôû baøi -Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? taäp. -Vieát baûng:4+4+4+4+4=20 vaø yeâu caàu hs ñoïc laïi. -Vieát pheùp nhaân töông öùng vôùi toång cho tröôùc. -Yeâu caàu hs suy nghó vaø chuyeån toång treân -Ñoïc: 4 coäng 4 coäng 4 coäng 4 coäng 4 baèng 20. thaønh pheùp nhaân töông öùng. -Traû lôøi: pheùp nhaân ñoù laø:4 X 5=20. -2 hs laøm baøi treân baûng lôùp, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû Baøi 3 baøi taäp. -Neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp: baøi taäp yeâu caàu caùc em döïa vaøo hình minh hoaï ñeå vieát pheùp nhaân töông öùng. 3 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu -Treo tranh minh hoaï phaàn a (hoaëc yeâu caàu hs quan saùt hình veõ trong sgk) vaø ñaët caâu hoûi höôùng daãn nhö sgv. -Quan saùt hình veõ trong sgk. -Yeâu caàu hs neâu pheùp nhaân trong yù b vaø giaûi thích vì sao em vieát ñöôïc pheùp nhaân naøy. 3. Cuûng coá, daën doø -Hoûi: nhöõng toång nhö theá naøo thì coù theå b) 4X3=12 chuyeån thaønh pheùp nhaân? Vì coù 3 ñaøn gaø, moãi ñaøn gaø coù 4 con gaø hay 4 -Nhaän xeùt tieát hoïc con gaø ñöôïc laáy 3 laàn. -Nhöõng toång coù caùc soá haïng ñeàu baèng nhau thì chuyeån ñöôïc thaønh pheùp nhaân töông öùng. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY - Thöù … ngaøy …. thaùng …. naêm …… THÖØA SOÁ, TÍCH Tieát 93 I. MUÏC TIEÂU: Giuùp Hs:  Nhaän bieát ñöôïc teân goïi caùc thaønh phaàn vaø keát quaû cuûa pheùp nhaân.  Cuûng coá caùch tìm keát quaû pheùp nhaân thoâng qua vieäc tính toång soá haïng baèng nhau. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:  3 mieáng bìa ghi: Thöøa soá Thöøa soá 4 Tích Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng Gv 1. Kieåm tra baøi cuõ -Goïi 2 hs leân baûng laøm baøi taäp sau. -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. 2. Daïy – hoïc baøi môùi 2.1. Giôùi thieäu baøi 2.2. Giôùi thieäu “thöøa soá– tích” -Tieán haønh nhö sgk. -2 goïi laø gì trong pheùp nhaân 2 X 5=10 ? -5 goïi laø gì trong pheùp nhaân 2 X 5=10 ? -10 goïi laø gì trong pheùp nhaân 2 X 5=10 ? -10 goïi laø tích, 2 X 5 cuõng goïi laø tích. 2.3. Luyeän taäp, thöïc haønh Baøi 1 -Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? -Yeâu caàu hs töï laøm baøi. -Yeâu caàu hs nhaän xeùt baøi cuûa baïn treân baûng, sau ñoù ñöa ra keát luaän. -Yeâu caàu hs goïi teân caùc thaønh phaàn vaø keát quaû cuûa caùc pheùp nhaân vöøa laäp ñöôïc. -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. Baøi 2 -Goïi hs neâu yeâu caàu cuûa baøi. -Baøi toaùn naøy laø baøi toaùn ngöôïc so vôùi baøi 1. -Yeâu caàu hs töï laøm baøi. -Yeâu caàu hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng, sau ñoù ñöa ra keát luaän. -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. Baøi 3 -Yeâu caàu hs vieát pheùp nhaân coù thöøa soá laø 8 vaø 2, tích laø 16. -Goïi hs ñoïc baøi laøm cuûa mình, sau ñoù nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. 3. Cuûng coá, daën doø -Hoûi: thöøa soá laø gì trong pheùp nhaân? Tích laø gì trong pheùp nhaân? -Nhaän xeùt tieát hoïc. Hoaït ñoäng Hs -2 hs laøm baøi treân baûng lôùp. -2 goïi laø thöøa soá(3 hs traû lôøi) -5 goïi laø thöøa soá(3 hs traû lôøi) -10 goïi laø tích(3 hs traû lôøi) -Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta vieát caùc toång döôùi daïng tích. -2 hs laøm baøi treân baûng lôùp, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. -Nhaän xeùt baøi cuûa baïn vaø töï kieåm tra baøi cuûa mình. -Thöïc hieän yeâu caàu cuûa gv. -Vieát caùc tích döôùi daïng toång caùc soá haïng böøng nhau roài tính. -2 hs laøm baøi treân baûng lôùp, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. -Nhaän xeùt baøi cuûa baïn vaø töï kieåm tra baøi cuûa mình. -2 hs leân baûng vieát, caû lôùp vieát vaøo giaáy nhaùp. 5 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu -Hs ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau. -Traû lôøi caâu hoûi cuûa gv. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY - Tieát 94 Thöù … ngaøy …. thaùng …. naêm …… BAÛNG NHAÂN 2 I. MUÏC TIEÂU: Giuùp Hs:  Thaønh laäp baûng nhaân 2(2 nhaân vôùi 1,2,3…,10) vaø hoïc thuoäc loøng baûng nhaân naøy.  Ap duïng baûng nhaân 2 ñeå giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên baèng moät pheùp tính nhaân.  Thöïc haønh ñeám theâm 2. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:  10 taám bìa, moãi taám coù gaén 2 hình troøn hoaëc 2 hình tam giaùc, 2 hình vuoâng,…  Keû saün baøi taäp 3 leân baûng. II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng Gv 1. Kieåm tra baøi cuõ -Goïi 2 hs leân baûng laøm baøi taäp. -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. 2. Daïy – hoïc baøi môùi 2.1. Giôùi thieäu baøi 2.2. Höôùng daãn thaønh laäp baûng nhaân 2 -Nhö sgv. 2.3. Luyeän taäp, thöïc haønh Hoaït ñoäng Hs -2 hs laøm baøi treân baûng lôùp. 6 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu Baøi 1 -Hoûi: baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? -Yeâu caàu hs töï laøm baøi, sau ñoù 2 hs ngoài caïnh nhau ñoåi vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau. Baøi 2 -Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi. -Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta tính nhaåm. -Laøm baøi vaø kieåm tra baøi laøm cuûa baïn. -Hoûi: coù taát caû maáy con gaø? -Moãi con gaø coù bao nhieâu chaân? -Vaäy ñeå bieát 6 con gaø coù bao nhieâu chaân ta laøm nhö theá naøo? -Yeâu caàu caû lôùp laøm baøi vaøo vôû, 1 hs leân baûng lôùp laøm. -Chöõa baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. Baøi 3 -Hoûi: baøi toaùn yeâu caàu chuùng ta laøm gì? -Ñoïc: moãi con gaø coù 2 chaân. Hoûi 6 con gaø coù bao nhieâu chaân? -Coù taát caû 6 con gaø. -Moãi con gaø coù 2 chaân. -Ta tính tích 2 X 6 -Laøm baøi. -Giaûng: trong daõy soá naøy, moãi soá ñeàu baèng soá ñöùng ngay tröôùc noù coäng theâm 2. -Yeâu caàu hs töï laøm tieáp baøi, sau ñoù chöõa baøi. 3. Cuûng coá, daën doø -Yeâu caàu hs ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 2 vöøa -Baøi toaùn yeâu caàu chuùng ta ñeám theâm 2 roài hoïc. vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng. -Nhaän xeùt tieát hoïc. -Nghe giaûng. -Laøm baøi taäp. -Moät soá hs ñoïc thuoäc loøng theo yeâu caàu. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY - 7 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu Thöù … ngaøy …. thaùng …. naêm …… Tieát 95 LUYEÄN TAÄP I.MUÏC TIEÂU: Giuùp Hs:  Cuûng coá kó naêng thöïc haønh tính trong baûng nhaân 2.  Aùp duïng baûng nhaân 2 ñeå giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên baèng moät pheùp tính nhaân.  Cuûng coá teân goïi thnaøh phaàn vaø keát quaû trong pheùp nhaân. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:  Vieát saün baøi taäp 4,5 leân baûng. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng Gv 1. Kieåm tra baøi cuõ -Goïi 2 hs leân baûng ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 2. -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. 2. Daïy – hoïc baøi môùi 2.1. Giôùi thieäu baøi 2.2. Luyeän taäp, thöïc haønh Baøi 1 -Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? -Yeâu caàu hs töï laøm tieáp baøi taäp, sau ñoù goïi 1 hs ñoïc chöõa baøi. -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. Baøi 2 -Yeâu caàu hs ñoïc maãu vaø töï laøm baøi. Hoaït ñoäng Hs -2 hs leân baûng traû lôøi, caû lôùp theo doõi nhaän xeùt. -Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng. -Laøm baøi vaø chöõa baøi. -Hs laøm baøi, sau ñoù 2 hs ngoài caïnh nhau ñoåi vôû 8 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu -Kieåm tra baøi laøm cuûa moät soá hs. Baøi 3 -Goïi 1 hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp. -Yeâu caàu hs töï laøm baøi. ñeå chöõa baøi cho nhau. -1 hs ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm vaø phaân -Goïi 1 hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. tích ñeà baøi. -1 hs laøm baøi treân baûng lôùp, caû lôùp laøm vaøo vôû Baøi 4 baøi taäp. -Hoûi: baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? -Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn vaø töï kieåm tra baøi -Giaûng: ñeå ñieàn ñuùng caùc soá vaøo oâ troáng, laøm cuûa mình. chuùng ta phaûi thöïc hieän ñuùng pheùp nhaân 2 vôùi caùc soá ôû doøng ñaàu tieân trong baûng. -Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta vieát soá thích hôïp Baøi 5 vaøo oâ troáng. -Hoûi: baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? -Nghe giaûng vaø töï laøm baøi. caû lôùp laøm baøi vaøo -Yeâu caàu hs töï laøm baøi sau ñoù chöõa baøi. vôû. 1 hs leân baûng laøm baøi. -Yeâu caàu hs ñoïc caùc pheùp nhaân trong baøi taäp sau khi ñaõ ñieàn soá vaøo taát caû caùc oâ troáng. 3. Cuûng coá, daën doø -Yeâu caàu hs oân laïi baûng nhaân 2. -Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta vieát soá thích hôïp -Toång keát giôø hoïc. vaøo oâ troáng. -1 hs laøm baøi treân baûng lôùp, caû lôùp laøm baøi vaøo nhaùp. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY - 9 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu TUAÀN 20 Tieát 96 Thöù … ngaøy …. thaùng …. naêm …… BAÛNG NHAÂN 3 I.MUÏC TIEÂU: Giuùp Hs:  Thaønh laäp baûng nhaân 3(3 nhaân vôùi 1,2,3,…,10) vaø hoïc thuoäc loøng baûng nhaân naøy.  Aùp duïng baûng nhaân 3 ñeå giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên baèng moät pheùp tính nhaân.  Thöïc haønh ñeám theâm 3. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:  10 taám bìa, moãi taám coù gaén 3 hình troøn hoaëc 3 hình tam giaùc, 3 hình vuoâng,…  Keû saün baøi taäp 3 leân baûng. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng Gv Hoaït ñoäng Hs 1. Kieåm tra baøi cuõ -Goïi 2 hs leân baûng laøm baøi taäp. -2 hs laøm baøi treân baûng lôùp. -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. 2. Daïy – hoïc baøi môùi 2.1. Giôùi thieäu baøi 2.2. Höôùng daãn laäp baûng nhaân 3 -Nhö sgv. -Chæ baûng vaø noùi: ñaây laø baûng nhaân 3. Caùc pheùp nhaân trong baûng ñeàu coù moät thöøa soá laø 3, thöøa soá coøn laïi laàn löôït laø caùc soá 1,2,3…,10. -Nghe giaûng -Yeâu caàu hs ñoïc baûng nhaân 3 vöøa laäp ñöôïc. -Toå chöùc cho hs thi hoïc thuoäc loøng. 2.3. Luyeän taäp, thöïc haønh Baøi 1 -Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh baûng nhaân 3 laàn, sau -Yeâu caàu hs töï laøm baøi, sau ñoù 2 hs ngoài caïnh ñoù töï hoïc thuoäc loøng baûng nhaân. nhau ñoåi vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau. Baøi 2 -Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi. -Hoûi: moät nhoùm coù maáy hs? -Coù taát caû maáy nhoùm? -Laøm baøi vaø kieåm tra baøi laøm cuûa baïn. -Ñeå bieát coù taát caû bao nhieâu hs ta laøm pheùp tính gì? -Yeâu caàu hs vieát toùm taét vaø trình baøy baøi giaûi 10 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu vaøo vôû. Goïi 1 hs leân baûng laøm baøi. -Moät nhoùm coù 3 hoïc sinh. -Coù taát caû 10 nhoùm. -Ta laøm pheùp tính nhaân 3 X 10. -Laøm baøi. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY - Tieát 97 Thöù … ngaøy …. thaùng …. naêm …… LUYEÄN TAÄP I.MUÏC TIEÂU: Giuùp Hs:  Cuûng coá kó naêng thöïc haønh tính trong baûng nhaân 3.  AÙp duïng baûng nhaân 3 ñeå giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên baèng moät pheùp tính nhaân.  Cuûng coá kó naêng thöïc haønh ñeám theâm 2, ñeám theâm 3. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:  Vieát saün baøi taäp 5 leân baûng. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng Gv 1. Kieåm tra baøi cuõ -Goïi 2 hs leân baûng ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân Hoaït ñoäng Hs 11 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu 3. 2. Daïy hoïc baøi môùi 2.1. Giôùi thieäu baøi 2.2. Luyeän taäp, thöïc haønh Baøi 1 -Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? -Yeâu caàu hs töï laøm tieáp baøi taäp, sau ñoù goïi 1 hs chöõa baøi. -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. Baøi 2 -Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs . Baøi 3 -Yeâu caàu hs caû lôùp töï laøm baøi treân baûng lôùp -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. Baøi 4 -Tieán haønh töông töï nhö baøi taäp 3 Baøi 5 -Hoûi: baøi taäp yeâu caàu ñieàu gì -Yeâu caàu hs töï laøm tieáp baøi taäp -Töï laøm baøi vaøo vôû baøi taäp, sau ñoù 1 hs ñoïc chöõa baøi, caû lôùp theo doõi ñeå nhaän xeùt. -Laøm baøi theo yeâu caàu. 3. Cuûng coá , daën doø Toå chöùc cho hoïc sinh thi hoïc thuoäc loøng baûng nhaân 3. -Nhaän xeùt tieát hoïc -2 hs laøm baøi treân baûng lôùp. Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY - 12 Nguyễn Đình Thạnh Tieát 98 Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu Thöù … ngaøy …. thaùng …. naêm …… BAÛNG NHAÂN 4 I.MUÏC TIEÂU: Giuùp Hs:  Thaønh laäp baûng nhaân 4(4 nhaân vôùi 1,2,3,…,10) vaø hoïc thuoäc loøng baûng nhaân naøy.  Aùp duïng baûng nhaân 4 ñeå giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên baèng moät pheùp tính nhaân.  Thöïc haønh ñeám theâm 4. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:  10 taám bìa, moãi taám coù gaén 4 hình troøn hoaëc 4 hình tam giaùc, 4 hình vuoâng,…  Keû saün noäi dung baøi taäp 3 leân baûng. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng Gv Hoaït ñoäng Hs 1. Kieåm tra baøi cuõ -Goïi 1 hs leân baûng laøm baøi taäp. -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. -1 hs laøm baøi treân baûng lôùp. -Goïi hs khaùc leân baûng ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 3. 2. Daïy hoïc baøi môùi 2.1. Giôùi thieäu baøi 2.2. Höôùng daãn thaønh laäp baûng nhaân 4 -Nhö sgv. -Chæ baûng vaø noùi: ñaây laø baûng nhaân 4. Caùc pheùp nhaân trong baûng ñeàu coù moät thöøa soá laø 4, thöøa soá coøn laïi laàn löôït laø caùc soá 1,2,3,…,10. -Yeâu caàu hs ñoïc baûng nhaân 4 vöøa laäp ñöôïc. -Toå chöùc cho hs thi ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân. 2.3. Luyeän taäp, thöïc haønh Baøi 1 -Hoûi: baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? -Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh baûng nhaân 4 laàn, sau -Yeâu caàu hs töï laøm baøi, sau ñoù 2 hs ngoài caïnh ñoù töï hoïc thuoäc loøng baûng nhaân. -Ñoïc baûng nhaân. nhau ñoåi vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau. Baøi 2 -Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi. -Hoûi: coù taát caû maáy chieác oâtoâ? -Moãi chieác oâtoâ coù maáy baùnh xe? -Vaäy ñeå bieát 5 oâtoâ coù taát caû bao nhieâu baùnh xe ta laøm nhö theá naøo? -Yeâu caàu caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp, 1 hs laøm baøi treân baûng lôùp. -Chöõa baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. Baøi 3 -Hoûi: Baøi toaùn yeâu caàu chuùng ta laøm gì? -Hoûi: trong daõy soá naøy, moãi soá ñöùng ngay sau -Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta tính nhaåm. -Laøm baøi vaø kieåm tra baøi laøm cuûa baïn. -Ñoïc: moãi xe oâtoâ coù 4 baùnh. Hoûi 5 xe nhö vaäy coù bao nhieâu baùnh xe? -Coù taát caû 5 oâtoâ. -Moãi chieác xe oâtoâ coù 4 baùnh xe. -Ta tính tích: 4 X 5. 13 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu hôn soá ñöùng ngay tröôùc noù maáy ñôn vò? -Laøm baøi. -Yeâu caàu hs töï laøm tieáp baøi, sau ñoù chöõa baøi roài cho hs ñoïc xuoâi, ñoïc ngöôïc daõy soá vöøa tìm ñöôïc. 3. Cuûng coá, daën doø -Yeâu caàu hs ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 4 vöøa -Moãi soá ñöùng sau hôn moãi soá ñöùng tröôùc noù 4 hoïc. -Nhaän xeùt tieát hoïc. ñôn vò. -Moät soá hs ñoïc thuoäc long theo yeâu caàu. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY - 14 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu Thöù … ngaøy …. thaùng …. naêm …… Tieát 99 LUYEÄN TAÄP I.MUÏC TIEÂU: Giuùp Hs:  Cuûng coá kó naêng thöïc haønh tính trong baûng nhaân 3. Aùp duïng baûng nhaân 3 ñeå giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên baèng moät pheùp tính nhaân vaø caùc baøi taäp khaùc coù lieân quan. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:  Vieát saün baøi taäp 2 leân baûng. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:  Vieát saün baøi taäp 2 leân baûng. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng Gv 1. Kieåm tra baøi cuõ -Goïi 2 hs leân baûng ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 3. 2. Daïy hoïc baøi môùi 2.1. Giôùi thieäu baøi 2.2. Luyeän taäp, thöïc haønh Baøi 1 -Goïi 1 hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. -Yeâu caàu hs töï laøm baøi, sau ñoù yeâu caàu 1 hs ñoïc baøi laøm cuûa mình. -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. Baøi 2 -Vieát leân baûng:2 X 3+4= -Yeâu caàu hs suy nghó ñeå tìm keát quaû cuûa bieåu thöùc treân. -Nhaän xeùt: trong hai caùch tính treân, caùch 1 laø caùch ñuùng. Khi thöïc hieän tính giaù trò cuûa moät bieåu thöùc coù caû pheùp nhaân vaø pheùp coäng ta thöïc hieän pheùp nhaân tröôùc roài môùi thöïc hieän pheùp coäng. -Yeâu caàu hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng vaø cho ñieåm hs. Baøi 3 -Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi. Hoaït ñoäng Hs -Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. 1 hs ñoïc chöõa baøi, caùc em coøn laïi theo doõi vaø nhaän xeùt baøi cuûa baïn. -Theo doõi. -Laøm baøi. 15 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu -Nghe giaûng vaø töï laøm baøi. 3 hs leân baûng laøm baøi. -Yeâu caàu hs töï toùm taét vaø laøm baøi. Baøi 4 -Yeâu caàu hs töï laøm baøi, sau ñoù nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. 3. Cuûng coá, daën doø -Yeâu caàu hs oân laïi baûng nhaân 4. -Toång keát tieát hoïc. -Moãi hs ñöôïc möôïn 4 quyeån saùch. Hoûi 5 hs ñöôïc möôïn bao nhieâu quyeån saùch. -1 hs leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY - 16 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu Thöù … ngaøy …. thaùng …. naêm …… Tieát 100 BAÛNG NHAÂN 5 I.MUÏC TIEÂU: Giuùp Hs:  Thaønh laäp baûng nhaân 4(4 nhaân vôùi 1,2,3,…,10) vaø hoïc thuoäc loøng baûng nhaân naøy.  Aùp duïng baûng nhaân 4 ñeå giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên baèng moät pheùp tính nhaân.  Thöïc haønh ñeám theâm 4. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:  10 taám bìa, moãi taám coù gaén 4 hình troøn hoaëc 4 hình tam giaùc, 4 hình vuoâng,…  Keû saün noäi dung baøi taäp 3 leân baûng. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng Gv Hoaït ñoäng Hs 1. Kieåm tra baøi cuõ -Goïi 1 hs leân baûng laøm baøi taäp. -1 hs laøm baøi treân baûng lôùp, caû lôùp laøm baøi ra -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. giaáy nhaùp. -Goïi hs khaùc leân baûng ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 3. 2. Daïy hoïc baøi môùi 2.1. Giôùi thieäu baøi 2.2. Höôùng daãn thaønh laäp baûng nhaân 5. -Nhö sgv. -Chæ baûng vaø noùi: ñaây laø baûng nhaân 5. Caùc pheùp nhaân trong baûng ñeàu coù moät thöøa soá laø 5, thöøa soá coøn laïi laàn löôït laø caùc soá 1,2,3,…,10. -Yeâu caàu hs ñoïc baûng nhaân 5 vöøa laäp ñöôïc. -Toå chöùc cho hs thi ñoïc thuoäc loøng. 2.3.Luyeän taäp, thöïc haønh Baøi 1 -Nghe giaûng -Hoûi: baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? -Yeâu caàu hs töï laøm baøi, sau ñoù 2 hs ngoài caïnh nhau ñoåi vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau. Baøi 2 -Goïi 1 hs ñoïc ñeå baøi. -Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh baûng nhaân 2 laàn, sau -Chöõa baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. ñoù töï hoïc thuoäc loøng baûng nhaân. Baøi 3 -Hoûi: baøi toaùn yeâu caàu chuùng ta laøm gì? -Giaûng: trong daõy soá naøy, moãi soá hôn soá ñöùng ngay tröôùc noù coäng maáy ñôn vò? 17 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu -Yeâu caàu hs töï laøm tieáp baøi, sau ñoù chöõa baøi -Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta tính nhaåm. vaø cho hs ñoïc xuoâi, ñoïc ngöôïc daõy soá vöøa tìm -Laøm baøi vaø kieåm tra baøi laøm cuûa baïn. ñöôïc. 3. Cuûng coá, daën doø -Yeâu caàu hs ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 5 vöøa hoïc. -Nhaän xeùt tieát hoïc, yeâu caàu hs veà nhaø hoïc cho thaät thuoäc baûng nhaân 5. -Moãi soá ñöùng sau baèng soá ñöùng ngay tröôùc noù coäng 5 ñôn vò. -Laøm baøi taäp. -Moät soá hs ñoïc thuoäc loøng theo yeâu caàu. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY - 18 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu TUAÀN 21 Thöù … ngaøy …. thaùng …. naêm …… Tieát 101 LUYEÄN TAÄP I.MUÏC TIEÂU: Giuùp Hs:  Cuûng coá kó naêng thöïc haønh tính trong baûng nhaân 5.  Aùp duïng baûng nhaân 5 ñeå giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên baèng moät pheùp tính nhaân vaø caùc baøi taäp khaùc coù lieân quan. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:  Vieát saün baøi taäp 2 leân baûng. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng Gv 1. Kieåm tra baøi cuõ -Goïi 2 hs leân baûng ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 5. -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. 2. Daïy hoïc baøi môùi 2.1. Giôùi thieäu baøi 2.2. Luyeän taäp, thöïc haønh Baøi 1 -Goïi 1 hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. -Yeâu caàu hs töï laøm baøi, sau ñoù yeâu caàu 1 hs ñoïc baøi laøm cuûa mình. -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. Baøi 2 - Vieát leân baûng:5 X 4-9= -Bieåu thöùc treân coù maáy daáu tính? Ñoù laø nhöõng daáu tính naøo? -Khi thöïc hieän tính em seõ thöïc hieän daáu tính naøo tröôùc? Baøi 3 -Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi. -Yeâu caàu hs töï toùm taét vaø laøm baøi. Baøi 4 -Yeâu caàu hs töï laøm baøi, sau ñoù nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. Baøi 5 -Yeâu caàu hs laøm baøi, chöõa baøi. 3. Cuûng coá, daën doø Hoaït ñoäng Hs -Tính nhaåm. - Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. 1 hs ñoïc chöõa baøi, caùc em coøn laïi theo doõi vaø nhaän xeùt baøi cuûa baïn. -Theo doõi. -Coù 2 daáu tính laø daáu nhaân vaø daáu tröø. -Daáu nhaân tröôùc (/) hoaëc daáu tröø tröôùc. -1 hs leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû 19 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu -Nhaän xeùt tieát hoïc. -Daën doø hs veà nhaø oân laïi caùc baûng nhaân ñaõ hoïc. baøi taäp. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY - Tieát 102 Thöù … ngaøy …. thaùng …. naêm …… ÑÖÔØNG GAÁP KHUÙC ÑOÄ DAØI ÑÖÔØNG GAÁP KHUÙC I.MUÏC TIEÂU: Giuùp Hs:  Nhaän bieát ñöôøng gaáp khuùc.  Bieát tính ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc baèng caùch tính toång ñoä daøi cuûa caùc ñoaïn thaúng thaønh phaàn cuûa ñöôøng gaáp khuùc. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC: 20
- Xem thêm -