Tài liệu Toan hki (p1)

  • Số trang: 129 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu Thöù………ngaøy………..thaùng……….naêm 2008 OÂN TAÄP CAÙC SOÁ ÑEÁN 100 Tiết 1 I. MUÏC TIEÂU : II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : Giuùp hoïc sinh ( HS ) cuõng coá veà :  Ñoïc , vieát thöù töï caùc soá trong phaïm vi 100 .  Soá coù 1 chöõ soá, soá coù 2 chöõ soá .  Soá lieàn tröôùc , soá lieàn sau.  Vieát noäi dung baøi 1 leân baûng.  Laøm baûng soá töø 0 ñeán 99 nhöng caét thaønh 5 baêng giaáy, moãi baêng coù 2 doøng. Ghi soá vaøo 5 oâ coøn 15 oâ ñeå troáng. Chaúng haïn : 20 23 26 32 38  Buùt daï . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Giôùi thieäu baøi : GV HS - GV hoûi : Keát thuùc chöông trình lôùp 1 caùc em ñaõ ñöôïc hoïc ñeán soá naøo ? - Neâu : trong baøi hoïc ñaàu tieân cuûa moân toaùn lôùp 2 , chuùng ta seõ cuøng nhau oân taäp veà caùc soá trong phaïm vi 100. - Ghi ñaàu baøi leân baûng . - Hoïc ñeán soá 100. 2. Daïy – hoïc baøi môùi : 2.1 OÂân taäp caùc soá trong phaïm vi 10 : - Haõy neâu caùc soá töø 0 ñeán 10 . - 10 HS noái tieáp nhau neâu : 0, 1, 2 , ……… ,10. Sau ñoù 3 HS neâu laïi . - Haõy neâu caùc soá töø 10 veà 0 . - 3 HS laàn löôït ñeám ngöôïc : 10, 9 , 8,......., 0. - Goïi 1 HS leân baûng vieát caùc soá töø 0 ñeán 10, - Laøm baøi taäp treân baûng vaø trong Vôû Trang 1 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu yeâu caàu caû lôùp laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp. - Hoûi: coù bao nhieâu soá coù 1 chöõ soá ? Keå teân caùc soá ñoù ? - Soá beù nhaát laø soá naøo ? - Soá lôùn nhaát coù moät chöõ soá laø soá naøo ? - Yeâu caàu HS nhaéc laïi caâu traû lôøi cho caùc caâu hoûi treân. - Soá 10 coù maáy chöõ soá? baøi taäp. - Coù 10 soá coù 1chöõ soá laø: 0,1 , 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8 ,9. - Soá 0 - Soá 9 - Soá 10 coù hai chöõ soá laø chöõ soá 1 vaø chöõ soá 0. 2.2 OÂn taäp caùc soá coù 2 chöõ soá :  Troø chôi : cuøng nhau laäp baûng soá.  Caùch chôi : GV caét baûng soá töø 0 ñeán 99 thaønh 5 baêng giaáy nhö ñaõ giôùi thieäu ôû phaàn ñoà duøng. Sau ñoù , chia lôùp thaønh 5 ñoäi chôi, caùc ñoäi thi nhau ñieàn nhanh, ñieàn ñuùng caùc soá coøn thieáu vaøo baêng giaáy. Ñoäi naøo ñieàn xong tröôùc thì daùn tröôùc leân baûng lôùp. Löu yù , daùn ñuùng vò trí ñeå sau khi 5 ñoäi cuøng ñieàn xong seõ taïo thaønh baûng caùc soá töø 0 ñeán 99. ( nghóa laø, giaû söû ñoäi coù baêng giaáy ghi caùc soá töø 60 ñeán 79 xong tröôùc ñoäi coù caùc soá töø 40 ñeán 59 thì khi daùn leân baûng phaûi caùch ra moät khoaûng cho ñoäi kia daùn). Ñoäi naøo xong tröôc, ñieàn ñuùng, daùn ñuùng laø ñoäi thaéng cuoäc. Baøi 2 : - Sau khi HS chôi xong troø chôi, GV cho caùc em töøng ñoäi ñeám caùc soá cuûa ñoäi mình hoaëc ñoäi baïn theo thöù töï töø lôùn ñeán beù, töø beù ñeán lôùn. - Soá beù nhaát coù 2 chöõ soá laø soá naøo ? - Soá lôùn nhaát coù 2 chöõ soá laø soá naøo ? - Yeâu caàu HS töï laøm baøi trong Vôû baøi taäp. - HS ñeám soá. - Soá 10 ( 3 HS traû lôøi ). - Soá 99 ( 3 HS traû lôøi ). 2.3 OÂn taäp veà soá lieàn tröôùc , soá lieàn sau : - Veû leân baûng caùc oâ nhö sau : 39 - Soá lieàn tröôùc cuûa soá 39 laø soá naøo ? - Em laøm theá naøo ñeå tìm ra soá 38 ? - Soá lieàn sau cuûa soá 39 laø soá naøo ? Trang 2 - Soá 38 ( 3 HS traû lôøi ). - Laáy 39 tröø ñi 1 ñöôïc 38. - Soá 40 . Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu - Vì sao em bieát ? - Vì 39 + 1 = 40 . - Soá lieàn tröôùc vaø soá lieàn sau cuûa moät soá - 1 ñôn vò . hôn keùm soá aáy bao nhieâu ñôn vò ? - Yeâu caàu HS töï laøm baøi trong Vôû baøi taäp ( - HS laøm baøi phaàn b , c ). - Goïi HS chöõa baøi . - HS chöõa baøi treân baûng lôùp baèng caùch ñieàn vaøo caùc oâ troáng ñeå coù keát quaû nhö sau : 98 99 100 - soá lieàn 89 90 91 tröôùc cuûa 99 laø 98. soá lieàn sau cuûa 99 laø 100. ( laøm töông töï vôùi soá 90). - Yeâu caàu HS ñoïc keát quaû . - GV coù theå yeâu caàu HS tìm soá lieàn tröôùc, soá lieàn sau cuûa nhieàu soá khaùc hoaëc toå chöùc troø chôi thi tìm soá lieàn tröôùc vaø soá lieàn sau. 2.4 Cuûng coá , daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc, bieåu döông caùc em hoïc toát, tích cöïc, ñoäng vieân khuyeán khích caùc em coøn chöa tích cöïc. - Daën doø HS veà nhaø ñieàn baûng soá töø 10 ñeán 99 trong Vôû baøi taäp. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tiết Thöù………ngaøy………..thaùng……….naêm 2008 OÂN TAÄP CAÙC SOÁ ÑEÁN 100 (tiếp theo ) I. MUÏC TIEÂU : Giuùp hoïc sinh ( HS ) cuõng coá veà :  Ñoïc , vieát, so saùnh caùc soá coù 2 chöõ soá .  Phaân tích Soá coù 2 chöõ soá theo caáu taïo thaäp phaân . Trang 3 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu  Thöù töï caùc soá coù 2 chöõ soá . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC :  Keû saún saøng baûng noäi dung baøi 1 .  2 hình veõ , 2 boä soá caàn ñieàn cuûa baøi taäp 5 ñeå chôi troø chôi . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Kieåm tra baøi cuõ : - Yeâu caàu HS laáy baûng con vaø vieát soá theo yeâu caàu : + Soá töï nhieân nhoû nhaát, lôùn nhaát coù 1 chöõ soá, coù 2 chöõ soá. + Vieát 3 soá töï nhieân lieân tieáp. + Haõy neâu soá ôû giöõa, soá lieàn tröôùc vaø soá lieàn sau trong 3 soá maø em vieát. - Chaám ñieåm vaø nhaän xeùt. - HS vieát 0, 9, 10, 99. - HS töï vieát tuøy choïn . - HS neâu baøi cuûa mình . 2. Daïy – hoïc baøi môùi : 2.1 Giôùi thieäu baøi : Trong giôø hoïc toaùn hoâm nay, chuùng ta tieáp tuïc oân taäp caùc soá ñeán 100. 2.2 Ñoïc vieát soá coù 2 chöõ soá – caáu taïo soá coù 2 chöõ soá : Baøi 1 : - Goïi HS ñoïc teân caùc coät trong baûng cuûa baøi taäp 1 . - Yeâu caàu 1 HS ñoïc haøng 1 trong baûng. - Haõy neâu caùch vieát soá 85. - Haõy neâu caùch vieát soá coù 2 chöõ soá. - Neâu caùch ñoïc soá 85. - Yeâu caàu HS töï laøm baøi sau ñoù ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau. Baøi 2 : Trang 4 - Ñoïc : chuïc, ñôn vò, vieát soá, ñoïc soá. - 8 chuïc, 5 ñôn vò, vieát 85, ñoïc taùm möôi laêm. - Vieát 8 tröôùc sau ñoù vieát 5 vaøo beân phaûi . - Vieát chöõ soá chæ haøng chuïc tröôùc, sau ñoù vieát chöõ soá chæ haøng ñôn vò vaøo beân phaûi soá ñoù. - Ñoïc chæ soá chæ haøng chuïc tröôùc, sau ñoù ñoïc töø “ möôi ” roài ñoïc tieáp ñeán chöõ soá chæ haøng ñôn vò ( ñoïc töø traùi sang phaûi ). - HS laøm baøi, 3 HS chöõa mieäng. Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu - Yeâu caàu HS neâu ñaàu baøi . - 57 goàm maáy chuïc maáy ñôn vò ? - 5 chuïc nghóa laø bao nhieâu ? -Baøi yeâu caàu chuùng ta vieát caùc soá thaønh toång nhö theá naøo ? - Yeâu caàu HS töï laøm baøi. - Goïi HS leân chöõa mieäng . - Nhaän xeùt, cho ñieåm . - Vieát caùc soá 57, 98, 61, 88, 74, 47, theo maãu : 57 = 50 + 7 . - 57 goàm 5 chuïc vaø 7 ñôn vò. - 5 chuïc = 50 . - Baøi yeâu caàu vieát caùc soá thaønh toång cuûa giaù trò haøng chuïc coäng giaù trò haøng ñôn vò. - HS laøm baøi . - HS chöõa ( 98 baèng 90 coäng 8 ). 2.3 So saùnh soá coù 2 chöõ soá : Baøi 3 : - Vieát leân baûng : 34 º 38 vaø yeâu caàu HS neâu daáu caàn ñieàn. - Vì sao ? - Neâu laïi caùch so saùnh caùc soá coù 2 chöõ soá . - Yeâu caàu HS nhaéc laïi sau ñoù cho caùc em töï laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp. - Yeâu caàu HS nhaän xeùt, chöõa baøi. Trang 5 - Ñieàn daáu < - Vì 3=3 vaø 4<8 neân ta coù 34<38. - So saùnh chöõ soá haøng chuïc tröôùc. Soá naøo coù chöõ soá haøng chuïc lôùn hôn thì soá ñoù lôùn hôn vaø ngöôïc laïi. Neáu caùc chöõ soá haøng chuïc baèng nhau ta so saùnh haøng ñôn vò. Soá naøo coù haøng ñôn vò lôùn hôn thì soá ñoù lôùn hôn. - Laøm baøi, 1 HS laøm treân baûng lôùp. Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu - Hoûi : taïi sao 80 + 6 > 85 ? - Muoán so saùnh 80 + 6 vaø 85 ta phaûi laøm gì tröôùc tieân ? - Keát luaän : khi so saùnh moät toång vôùi moät soá ta caàn thöïc hieän pheùp coäng tröôùc roài môùi so saùnh. 2.4 Thöù töï caùc soá coù 2 chöõ soá : - Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi roài töï laøm baøi . - Vì 80 + 6=86 maø 86 > 85 . - Ta thöïc hieän pheùp coäng 80 + 6 = 86. - HS laøm baøi a) 28, 33, 45, 54 . b) 54, 45, 33, 28 . - HS ñoïc keát quaû baøi laøm . - Vì 28 < 33 < 45 < 54 . - Vì 54 > 45 > 33 > 28 . - Goïi HS leân chöõa mieäng. - Taïi sao caâu a laïi vieát laø 28, 33, 45, 54 ? - Hoûi töông töï vôùi caâu b .  Troø chôi : Nhanh maét, nhanh tay .  Caùch chôi : GV chuaån bò 2 hình veõ, 2 boä soá caàn ñieàn nhö trong baøi taäp 5 (coù theå theâm soá caàn ñieàn, neáu theâm thì veõ theâm oâ troáng trong hình ). Choïn 2 ñoäi chôi , moãi ñoäi 5 em, chôi theo hình thöùc tieáp söùc. Khi GV hoâ “baét ñaàu” em ñöùng ñaàu tieân cuûa caû 2 ñoäi nhanh leân phía tröôùc, choïn soá 67 vaø daùn vaøo oâ troáng ñaàu tieân trong hình. Em thöù 2 phaûi daùn soá 76. Cöù chôi nhö theá cho ñeán heát. Ñoäi naøo xong tröôùc ñöôïc nhieàu ñieåm hôn laø ñoäi thaéng cuoäc. Löu yù, thöù töï cuûa soá ñöôïc daùn phaûi truøng vôùi thöù töï xeáp trong haøng, neáu daùn sai thöù töï khoâng ñöôïc tính ñieåm, chaúng haïn em thöù 2 neáu choïn soá 84 hoaëc 93, 98 ñeàu khoâng ñöôïc tính ñieåm vì ñoù laø cuûa caùc baïn khaùc. Moãi oâ daùn ñuùng tính 10 ñieåm, ñoäi xong tröôùc ñöôïc coäng 10 ñieåm.  Hoûi theâm : - Taïi sao oâ troáng thöù nhaát laïi ñieàn 67 ? - Taïi sao oâ troáng thöù nhaát laïi ñieàn 76 ? - Hoûi töông töï vôùi caùc oâ troáng coøn laïi . 2.5 Cuûng coá , daën doø : Trang 6 - Vì 67 < 70 hoaëc 70 > 67. - Vì 70 < 76 < 80 . Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu - Nhaän xeùt tieát hoïc, bieåu döông caùc em hoïc toát, tích cöïc, nhaéc nhôû caùc em coøn chöa chuù yù . - Yeâu caàu HS veà nhaø töï oân veà phaân tích soá, so saùnh caùc soá coù 2 chöõ soá. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thöù………ngaøy………..thaùng……….naêm 2006 Tiết I. II. SOÁ HAÏNG – TOÅNG MUÏC TIEÂU : Giuùp hoïc sinh ( HS ) :  Bieát vaø goïi teân ñuùng caùc thaønh phaàn vaø keát quaû cuûa pheùp coäng : Soá haïng – Toång .  Cuûng coá, khaéc saâu veà pheùp coäng ( khoâng nhôù ) caùc soá coù 2 chöõ soá .  Cuûng coá kieán thöùc veà giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên baèng moät pheùp tính coäng . ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC :  Vieát saún noäi dung baøi taäp 1 trong SGK .  Cac thanh theû ghi saün : Soá haïng - Toång . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Kieåm tra baøi cuõ : - Goïi 2 HS leân baûng kieåm tra. - Hoûi theâm : 39 goàm maáy chuïc vaø maáy Trang 7 - HS 1 leân baûng vieát caùc soá 42, 39, 71, 84 theo thöù töï töø beù ñeán lôùn. - HS 2 vieát caùc soá treân theo thöù töï töø lôùn ñeán beù . - HS 1 : 39 goàm 3 chuïc vaø 9 ñôn Nguyễn Đình Thạnh - ñôn vò ? - Hoûi HS 2 töông töï vôùi soá 84 . - Nhaän xeùt cho ñieåm. Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu vò . - 84 goàm 8 chuïc vaø 4 ñôn vò . 2. Daïy – hoïc baøi môùi : 2.1 Giôùi thieäu baøi : Trong giôø hoïc toaùn hoâm nay, chuùng ta seõ ñöôïc bieát teân goïi cuûa caùc thaønh phaàn trong pheùp coäng vaø teân goïi keát quaû cuûa pheùp coäng . 2.2 Giôùi thieäu caùc thuaät ngöõ “ Soá haïng – Toång ” : - Vieát leân baûng 35 + 24 = 59 vaø yeâu caàu HS ñoïc pheùp tính treân . - Neâu : Trong pheùp coäng 35 + 24 = 59 thì 35 ñöôïc goïi laø soá haïng , 24 cuõng ñöôïc goïi laø soá haïng, coøn 59 goïi laø Toång. ( Vöøa neâu vöøa ghi leân baûng nhö phaàn baøi hoïc cuûa SGK. - 35 goïi laø gì trong pheùp coäng 35+24=59 ? - 24 goïi laø gì trong pheùp coäng 35+24=59 ? - 59 goïi laø gì trong pheùp coäng 35+24=59 ? - Soá haïng laø gì ? - Toång laø gì ? * Giôùi thieäu töông töï vôùi pheùp tính coät doïc. Trình baøy baûng nhö phaàn baøi hoïc trong saùch giaùo khoa. - 35 coäng 24 baèng bao nhieâu ? - 59 goïi laø Toång, 35 + 24 = 59 neân 35 + 24 cuõng goïi laø toång. - Yeâu caàu HS neâu toång cuûa pheùp coäng 35 + 24. - 35 coäng 24 baèng 59 . - Quan saùt vaø nghe GV giôùi thieäu . - 35 goïi laø soá haïng ( 3 HS traû lôøi ) . - 24 goïi laø soá haïng ( 3 HS traû lôøi ) . - 59 goïi laø Toång ( 3 HS traû lôøi ) . - Soá haïng laø caùc thaønh phaàn cuûa pheùp coäng ( 3 HS traû lôøi ) . - Toång laø keát quaû cuûa pheùp coäng ( 3 HS traû lôøi ) . - Baèng 59 . - Toång laø 59; toång laø 35 + 24 . 2.3 Luyeän taäp – Thöïc haønh : Baøi 1 : - Yeâu caàu HS quan saùt baøi maãu vaø ñoïc pheùp coäng cuûa baøi maãu. - Neâu caùc soá haïng cuûa pheùp coäng 12 + 5= Trang 8 - 12 coäng 5 baèng 17 . - Ñoù laø 12 vaø 5 . -Laø soá 17 . Nguyễn Đình Thạnh - 17 - Toång cuûa pheùp coäng laø soá naøo ?. - Muoán tính toång ta laøm theá naøo ? Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu - Yeâu caàu HS töï laøm baøi. - Laáy caùc soá haïng coäng vôùi nhau ( 3 HS traû lôøi ) . - HS coäng nhaåm roài ñieàn vaøo baûng, 1 HS laøm baøi treân baûng lôùp . - Nhaän xeùt baøi cuûa baïn, töï kieåm tra baøi cuûa mình theo keát luaän cuûa GV . - Goïi HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn sau ñoù ñöa ra keát luaän . - Nhaän xeùt, cho ñieåm HS . Baøi 2 : - Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi, ñoïc maãu vaø nhaän xeùt veà caùch trình baøy cuûa pheùp tính maõu ( vieát theo haøng ngang hay coät doïc ? ) . - Haõy neâu caùch vieát, caùch thöïc hieän pheùp tính theo coät doïc . - Yeâu caàu HS töï laøm baøi, goïi 2 HS leân laøm baøi, moãi HS laøm 2 con tính. - Goïi HS neâu caùch vieát, caùch thöïc hieän pheùp tính 30 + 28 vaø 9 + 20 . Trang 9 - Ñoïc : 42 coäng 36 baèng 78 . Pheùp tính ñöôïc trình baøy theo coät doïc. - Vieát soá haïng thöù nhaát roài vieát tieáp soá haïng kia xuoáng döôùi sao cho ñôn vò thaúng coät vôùi ñôn vò, chuïc thaúng coät vôùi chuïc, vieát daáu +, keû gaïch ngang. Tính töø phaûi sang traùi. - HS laøm baøi sau ñoù chöõa baøi mieäng . - Vieát 30 roài vieát 28 döôùi 30 sao cho 8 thaúng coät vôùi 0 vaø 2 thaúng 3. Vieát daáu + vaø keû vaïch ngang. 0 coäng 8 baèng 8, vieát 8 thaúng haøng ñôn vò, 3 coäng 2 baèng 5, vieát 5 thaúng haøng chuïc. Vaäy 30 coäng 28 baèng 58 . - Traû lôøi töông töï vôùi 9 + 20 . Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu Baøi 3 : - Goïi HS ñoïc yeâu caàu . - Ñeà baøi cho bieát gì ? - Baøi toaùn yeâu caàu tìm gì ? - Muoán bieát caû hai buoåi baùn ñöôïc bao nhieâu xe ta laøm pheùp tính gì ? - Yeâu caàu HS töï laøm baøi . - Ñoïc ñeà baøi - Cho bieát buoåi saùng baùn 12 xe ñaïp, buoåi chieàu baùn ñöôïc 20 xe ñaïp . - Soá xe ñaïp baùn ñöôïc cuûa caû hai buoåi . - Laøm pheùp tính coäng . - HS toùm taét va trình baøy baøi giaûi . Toùm taét Saùng baùn : 12 xe ñaïp Chieàu baùn : 20 xe ñaïp Taát caû baùn :... ... xe ñaïp ? Baøi giaûi Soá xe ñaïp caû hai buoåi baùn ñöôïc laø : 12 + 20 = 32 ( xe ñaïp ) Ñaùp soá : 32 xe ñaïp . - Coù theå yeâu caàu HS neâu caùc caùch traû lôøi khaùc nhau. Chaúng haïn nhö : Cöûa haøng baùn ñöôïc taát caû laø; Caû hai buoåi baùn ñöôïc soá xe laø ... 2.4 Cuûng coá , daën doø : - Neáu coøn thôøi gian, GV coù theå toå chöùc cho caùc em thi tìm nhanh keát quaû cuûa caùc pheùp coäng. Caùc pheùp coäng ñöôïc ñöa ra döôùi caùc daïng caâu hoûi nhö : + Toång 32 vaø 41 laø bao nhieâu ? Trang 10 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu + Neáu caùc soá haïng laø 12 vaø 26 thì toång laø bao nhieâu ? + Tính toång cuûa pheùp coäng coù hai soá haïng ñeàu laø 33 ... - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Daën doø HS veà nhaø oân laïi caùch thöïc hieän pheùp coäng caùc soá coù 2 chöõ soá khoâng nhôù. Ghi nhôù teân goïi caùc thaønh phaàn vaø keát quaû trong pheùp coäng . IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT HOÏC : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tiết Thöù………ngaøy………..thaùng……….naêm 2006 LUYEÄN TAÄP I. MUÏC TIEÂU : II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU : Giuùp hoïc sinh ( HS ) cuõng coá veà :  Teân goïi caùc thaønh phaàn vaø keát quaû trong pheùp coäng .  Thöïc hieän pheùp coäng khoâng nhôù caùc soá coù 2 chöõ soá ( coäng nhaåm, coäng vieát ) .  Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên baèng 1 pheùp tính coäng .  Vieát saún noäi dung baøi taäp 5 leân baûng .  Vieát saún noäi dung kieåm tra baøi cuõ leân baûng . 1. Kieåm tra baøi cuõ : - Goïi 2 HS leân baûng thöïc hieän caùc pheùp coäng sau : + HS 1 : 18 + 21, 32 + 47 . + HS 2 : 71 + 12, 30 + 8 . - Sau khi HS thöïc hieän xong, GV yeâu caàu HS goïi teân caùc thaønh phaàn vaø keát quaû cuûa töøng pheùp tính . - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm . 2. Daïy – hoïc baøi môùi : 2.1 Giôùi thieäu baøi : Trong giôø hoïc toaùn hoâm nay, chuùng ta seõ luyeän taäp veà pheùp coäng khoâng nhôù caùc soá coù 2 chöõ soá, goïi teân caùc thaønh phaàn vaø keát quaû cuûa pheùp coäng, giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên baèng moät pheùp tính coäng . 2.2 Luyeän taäp : Trang 11 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu Baøi 1 : - Goïi 2 HS leân baûng laøm baøi ñoàng thôøi yeâu caàu HS caû lôùp laøm baøi trong Vôû baøi taäp . - Goïi HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn . - Yeâu caàu HS neâu caùch vieát, caùch thöïc hieän caùc pheùp tính 34 + 42, 62 + 5, 8 + 71 . - HS töï laøm baøi . - Baøi baïn laøm Ñuùng/Ssai . - 3 HS laàn löôït neâu caùch ñaët tính, caùch tính cuûa 3 pheùp tính ( neâu töông töï nhö neâu caùch tính vaø tính caùch tính pheùp coäng 30 + 28 = 58 ñaõ giôùi thieäu ôû tieát 3 ) . - Cho ñieåm HS . Baøi 2 : - Yeâu caàu HS neâu ñeà baøi . - Goïi 1 HS laøm maãu 50 + 10 + 20 . - Yeâu caàu caû lôùp laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp. - Goïi 1 HS chöõa baøi mieäng, caùc HS khaùc ñoåi vôû ñeå kieåm tra baøi cuûa nhau . - Hoûi : Khi bieát 50 + 10 + 20 = 80 coù caàn tính 50 + 30 khoâng ? vì sao ? . Baøi 3 : - Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi . - Muoán tính toång khi ñaõ bieát caùc soá haïng ta phaûi laøm nhö theá naøo ? - Yeâu caàu HS töï laøm baøi, nhaéc caùc em chuù Trang 12 - Tính nhaåm . - 50 coäng 10 baèng 60, 60 coäng 20 baèng 80 . - Laøm baøi . - 1 HS ñoïc töøng pheùp tính trong baøi laøm ( caùch ñoïc nhö treân ) . - Khoâng caàn tính maø coù theå ghi ngay keát quaû laø 80 vì 10 + 20 = 30 . - HS ñoïc ñeà baøi . -Ta laáy caùc soá haïng coäng vôùi nhau . - HS töï laøm baøi sau ñoù ñoåi cheùo vôû Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu yù vieát pheùp tính sao cho caùc soá thaúng coät vôùi nhau . ñeå kieåm tra baøi laãn nhau . - Goi 1 HS ñoïc ñeà baøi . - Baøi toaùn yeâu caàu tìm gì ? - Baøi toaùn cho bieát nhöõng gì veà soá HS ôû trong thö vieän ? - Muoán bieát coù taát caû bao nhieâu HS ta phaûi laøm pheùp tính gì ? - Taïi sao ? - HS ñoïc ñeà baøi . - Tìm soá HS ôû trong thö vieän . - Coù 25 HS trai vaø 32 HS gaùi . Baøi 4 : - Pheùp tính coäng . - Vì soá HS ôû trong thö vieän goàm caû soá HS trai vaø soá HS gaùi . - Yeâu caàu HS töï laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp . - HS laøm. 1 HS leân baûng lôùp laøm. Toùm taét Baøi giaûi Trai : 25 hoïc sinh Soá hoïc sinh coù taát caû laø : Gaùi : 32 hoïc sinh 25 + 32 = 57 ( hoïc sinh ) Taát caû coù :.... hoïc sinh ? Ñaùp soá : 57 hoïc sinh . - GV Coù theå hoûi HS veà caùc caùch traû lôøi khaùc nhau. Chaúng haïn nhö : Soá hoïc sinh coù maët trong thö vieän laø; Trong thö vieän coù taát caû laø ... Baøi 5 : - Goïi HS Yeâu caàu cuûa baøi . - Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng . - Laøm maãu : GV vieát pheùp tính ñaàu tieân leân baûng : 32 + 4 77 - Hoûi : 2 coäng maáy baèng 7 ? - Vaäy ta ñieàn 5 vaøo oâ troáng . - 2 coäng 5 baèng 7 . - HS nhaéc laïi : Ñieàn 5 vaøo oâ troáng, sau ñoù ñoïc pheùp tính : 32 + 45 = 77 . - HS laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp. 2 HS leân baûng laøm baøi . - Yeâu caàu HS töï laøm baøi . - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS . 2.4 Cuûng coá , daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Daën doø HS veà nhaø oân laïi caùch thöïc hieän pheùp coäng khoâng nhôù caùc soá coù 2 chöõ soá khoâng nhôù. Ghi nhôù teân goïi caùc thaønh phaàn vaø keát quaû trong pheùp coäng. Trang 13 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu VI. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT HOÏC : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thöù………ngaøy………..thaùng……….naêm 2006 Tiết ÑEÂXIMET I . MUÏC TIEÂU : Giuùp HS :  Bieát vaø ghi nhôù ñöôïc teân goïi, kyù hieäu, ñoä lôùn cuûa ñôn vò ño ñoä daøi ñeâximet (dm) .  Hieåu moái quan heä giöõa ñeâximet vaø xaêngtimet ( 1 dm = 10 cm ) .  Thöïc hieän pheùp tính coäng, tröø soá ño ñoä daøi coù ñôn vò laø ñeâximet .  Böôùc ñaàu thöïc taäp ño vaø öôùc löôïng ñoä daøi theo ñôn vò ñeâximet . II . ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC :  Thöôùc thaúng, daøi, coù vaïch chia theo dm, cm .  Chuaån bò cho HS : 2 HS moät baêng giaáy daøi 1 dm, 1 sôïi len daøi 4 dm . III . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Giôùi thieäu baøi : - Yeâu caàu HS neâu teân ñôn vò ño ñoä daøi ñaõ - Xaêngtimet ( cm ) . hoïc ôû lôùp 1 . - Trong giôø toaùn hoâm nay chuùng ta bieát theâm moät ñôn vò ño ñoä daøi nöõa, lôùn hôn xaêngtimet, ñoù laø ñeâximet. - Ghi teân baøi leân baûng . 2. Daïy – hoïc baøi môùi : 2.1 Giôùi thieäu ñeâximet ( dm ) : - Phaùt cho moãi baøn moät baêng giaáy vaø yeâu - Duøng thöôùc thaúng ño ñoä daøi baêng caàu HS duøng thöôùc ño . giaáy . - Baêng giaáy daøi maáy xaêngtimet ? -Daøi 10 xaêngtimet . - Neâu : 10 xaêngtimet coøn goïi laø 1 ñeâximet (GV vöøa noùi vöøa vieát leân baûng : 1 ñeâximet ) . - Yeâu caàu HS ñoïc . - HS ñoïc . Trang 14 Nguyễn Đình Thạnh - - Neâu : ñeâximet vieát taét laø dm . Vöøa neâu vöøa ghi leân baûng . 1 dm = 10 cm 10 cm = 1 dm - Yeâu caàu HS neâu laïi . Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu - Yeâu caàu HS duøng phaán vaïch treân thöôùc caùc ñoaïn thaúng coù ñoä daøi laø 1 dm . - Yeâu caàu veõ ñoaïn thaúng daøi 1 dm vaøo baûng con . 2.2 Thöïc haønh : Baøi 1 : - Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi sau ñoù töï laøm baøi trong Vôû baøi taäp . - Yeâu caàu HS ñoåi vôû ñeå kieåm tra baøi nhau ñoàng thôøi goïi 1 HS ñoïc chöõa baøi . Baøi 2 : Trang 15 - 1 ñeâximet baèng 10 xaêngtimet, 10 xaêngtimet baèng 1 ñeâximet (5 HS neâu). - Töï vaïch treân thöôùc cuûa mình . - Veõ trong baûng con . - HS laøm baøi caù nhaân . - HS ñoïc chöõa : a) Ñoä daøi ñoaïn thaúng AB lôùn hôn 1dm. Ñoä daøi ñoaïn thaúng CD ngaén hôn 1 dm. b) Ñoaïn thaúng AB daøi hôn ñoaïn thaúng CD. Ñoaïn thaúng CD ngaén hôn ñoaïn thaúng AB . Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu - Yeâu caàu HS nhaän xeùt veà caùc soá trong baøi taäp 2 . - Yeâu caàu HS quan saùt maãu : 1 dm + 1 dm = 2 dm - Yeâu caàu giaûi thích taïi sao 1 dm coäng 1 dm laïi baèng 2 dm ( neáu HS khoâng giaûi thích ñöôïc thì GV neâu cho caùc em ) . - Hoûi : muoán thöïc hieän 1 dm + 1 dm ta laøm nhö theá naøo ? - Höôùng daãn töông töï vôùi pheùp tröø sau ñoù cho HS laøm baøi vaøo vôû, yeâu caàu 2 HS leân baûng laøm baøi . - Ñaây laø caùc soá ño ñoä daøi coù ñôn vò laø ñeâximet . - Vì 1 coäng 1 baèng 2 . - Ta laáy 1 coäng 1 baèng 2, vieát 2 roài vieát dm vaøo sau soá 2 . - HS laøm baøi, nhaän xeùt baøi cuûa baïn vaø kieåm tra laïi baøi cuûa mình. Ba øi 3 : - Yeâu caàu 1 HS ñoïc ñeà baøi . - Theo yeâu caàu cuûa ñeà baøi, chuùng ta phaûi chuù yù nhaát ñieàu gì ? - Haõy neâu caùch öôùc löôïng ( neáu HS khoâng neâu ñöôïc, GV neâu cho caùc em roõ ) . Trang 16 - Khoâng duøng thöôùc ño, haõy öôùc löôïng ñoä daøi cuûa moãi ñoaïn thaúng roài ghi soá thích hôïp vaøo choã chaám . - Khoâng duøng thöôùc ño ( khoâng thöïc hieän pheùp ño ) . - Öôùc löôïng trong baøi naøy laø so saùnh ñoä daøi AB vaø CD vôùi 1 dm, sau ñoù ghi soá döï ñoaùn vaøo choã chaám . Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu - Yeâu caàu HS laøm baøi . - HS ghi soá öôùc löôïng vaøo baøi . - Yeâu caàu HS kieåm tra laïi soá ñaõ öôùc löôïng. - HS duøng thöôùc kieåm tra soá ñaõ öôùc löôïng ñöôïc . 2.4 Cuûng coá , daën doø : - Troø chôi : Ai nhanh, ai kheùo . - Caùch chôi : GV phaùt cho 2 HS cuøng baøi 1 sôïi len daøi 4 dm. Yeâu caàu caùc em suy nghó ñeå caét sôïi len thaønh 3 ñoaïn, trong ñoù coù 2 ñoaïn daøi 1 dm vaø 1 ñoaïn daøi 2 dm. Caëp naøo xong ñaàu tieân vaø ñuùng seõ ñöôïc thöôûng . - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Daën doø HS veà nhaø taäp ño 2 chieàu cuûa quyeån saùch Toaùn 2 xem ñöôïc bao nhieâu dm, coøn thöøa bao nhieâu cm IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT HOÏC : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thöù………ngaøy………..thaùng……….naêm 2006 Tiết I. LUYEÄN TAÄP MUÏC TIEÂU : Giuùp HS cuûng coá veà :  Teân goïi, kyù hieäu, ñoä lôùn cuûa ñeâximet (dm ) .  Quan heä giöõa ñeâximet vaø xaêngtimet ( 1 dm = 10 cm ) .  Taäp öôùc löôïng ñoä daøi theo ñôn vòø xaêngtimet (cm ), ñeâximet (dm ) .  Veõ ñoaïn thaúng coù ñoä daøi cho tröôùc . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : Thöôùc thaúng, coù chia roõ caùc vaïch theo dm, cm . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Kieåm tra baøi cuõ: - Goïi 1 HS ñoïc caùc soá ño treân baûng : 2dm, 3dm, 40cm . - Goïi moät HS vieát caùc soá ño theo lôøi ñoïc cuûa GV. - Hoûi : 40 xaêngtimet baèng bao nhieâu ñeâximet? 2. Daïy – hoïc baøi môùi : 2.1 Giôùi thieäu baøi Trang 17 - HS ñoïc caùc soá ño : 2 ñeâximet, 3 ñeâximet, 40 xaêngtimet. - HS vieát : 5dm , 7dm , 1dm. - 40 xaêngtimet baèng 4 ñeâximet. Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu GV giôùi thieäu baøi ngaén goïn teân baøi roài ghi ñaàu baøi leân baûng. 2.2 Luyeän taäp : Baøi 1 : - Yeâu caàu HS töï laøm phaàn a vaøo Vôû baøi taäp . - Yeâu caàu HS laáy thöôùc keû vaø duøng phaán vaïch vaøo ñieåm coù ñoä daøi 1 dm treân thöôùc . - HS vieát : 10 cm = 1dm, 1 dm = 10cm . - Thao taùc theo yeâu caàu. - Caû lôùp chæ vaøo vaïch vöøa vaïch ñöôïc ñoïc to : 1 ñeâximet . - Yeâu caàu HS veõ ñoaïn thaúng AB daøi 1 dm - HS veõ sau ñoù ñoåi baûng ñeå kieåm tra vaøo baûng con . baøi cuûa nhau . - Yeâu caàu HS neâu caùch veõ ñoaïn thaúng AB - Chaám ñieåm A treân baûng, ñaët thöôùc coù ñoä daøi 1 dm . sao cho vaïch 0 truøng vôùi ñieåm A. Tìm ñoä daøi 1 dm treân thöôc sau ñoù chaám ñieåm B truøng vôùi ñieåm treân thöôùc chæ ñoä daøi 1dm. Noái AB . Baøi 2 : - Yeâu caàu HS tìm treân thöôùc vaïch chæ 2 dm - HS thao taùc, 2 HS ngoài caïnh nhau vaø duøng phaán ñaùnh daáu . kieåm tra cho nhau . - Hoûi : 2 ñeâximet baèng bao nhieâu - 2 dm baèng 20 cm . xaêngtimet ? (Yeâu caàu HS nhìn treân thöôùc vaø traû lôøi ) . - Yeâu caàu HS vieát keát quaû vaøo vôû baøi taäp . Baøi 3 : - Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? - Muoán ñieàn ñuùng phaûi laøm gì ? - Löu yù cho HS coù theå nhìn vaïch treân thöôùc keû ñeå ñoåi cho chính xaùc . Trang 18 - Ñieàn soá thích hôïp vaøo choã chaám . - Suy nghó vaø ñoåi caùc soá ño töø ñeâximet thaønh xaêngtimet, hoaëc töø xaêngtimet thaønh ñeâximet . - HS laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp . Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu - Coù theå noùi cho HS “meïo” ñoåi : Khi muoán ñoåi ñeâximet ra xaêngtimet ta theâm vaøo sau soá ño dm 1 chöõ soá 0 vaø khi ñoåi töø xaêngtimet ra ñeâximet ta bôùt ñi ôû sau soá ño xaêngtimet 1 chöõ soá 0 seõ ñöôïc ngay keát quaû . - Goïi HS ñoïc chöõa baøi sau ñoù nhaän xeùt vaø cho ñieåm . Baøi 4 : - Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi . - Höôùng daãn : Muoán ñieàn ñuùng, HS phaûi öôùc löôïng soá ño cuûa caùc vaät, cuûa ngöôøi ñöôïc ñöa ra. Chaúng haïn, buùt chì daøi 16 ......, muoán ñieàn ñuùng haõy so saùnh ñoä daøi cuûa buùt chì vôùi 1 dm vaø thaáy buùt chì daøi 16 cm, khoâng phaûi 16 dm . - Yeâu caàu 1 HS chöõa baøi . Trang 19 - Ñoïc baøi laøm, chaúng haïn : 2 ñeâximet baèng 20 xaêngtimet, 30 xaêngtimet baèng 3 ñeâximet .......... - Haõy ñieàn xaêngtimet ( cm ), hoaëc ñeâximet ( dm ) vaøo choã chaám thích hôïp . - Quan saùt, caàm buùt chì vaø taäp öôùc löôïng. Sau ñoù laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp. - HS ñoïc baøi : Ñoä daøi buùt chì laø 16 cm; ñoä daøi gang tay cuûa meï laø 2 dm; ñoä daøi 1 böôc chaân cuûa Khoa laø 30cm; beù Phöông cao 12 dm . Nguyễn Đình Thạnh - 2.4 Cuûng coá , daën doø : Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu - Neáu coøn thôøi gian GV cho HS thöïc haønh ño chieàu daøi cuûa caïnh baøn, caïnh gheá, quyeån vôû .......... - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Daën doø HS oân laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau . IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT HOÏC : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thöù………ngaøy………..thaùng……….naêm 2006 SOÁ BÒ TRÖØ – SOÁ TRÖØ Tiết I. MUÏC TIEÂU : Giuùp HS :  Bieát vaø goïi teân ñuùng caùc thaønh phaàn vaø keát quaû trong pheùp tröø : Soá bò tröø – Soá tröø - Hieäu .  Cuõng coá khaéc saâu veà pheùp tröø khoâng nhôù caùc soá coù 2 chöõ soá .  Cuûng coá kieán thöùc giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên baèng moät pheùp tính tröø . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC :   III. Soá tröø Caùc thanh theû Soá bò tröø Noäi dung baøi taäp 1 vieát saún treân baûng . Hieäu ( neáu coù ) . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Giôùi thieäu baøi : Trong giôø hoïc tröôùc, chuùng ta ñaõ bieát teân goïi cuûa caùc thaønh phaàn vaø keát quaû trong pheùp coäng. Trong giôø hoïc hoâm nay, chuùng ta seõ ñöôïc bieát teân goïi cuûa thaønh phaàn vaø keát quaû trong pheùp tröø . 2. Daïy – hoïc baøi môùi : 2.1 Giôùi thieäu caùc thuaät ngöõ Soá bò tröø – Soá tröø – Hieäu : Trang 20
- Xem thêm -