Tài liệu Tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp và trong tổ chức phi lợi nhuận

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LOGO TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP VÀ TRONG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN Nhóm 2 GVHD: TS. Huỳnh Lợi w w w.themegallery.com DANH SÁCH NHÓM 2 1. Khu Việt Nghĩa (nhóm trưởng) 2. Ngô Bá Phong 3. Nguyễn Hồng Quang 4. Lê Phương Dung 5. Huỳnh Thị Kim Ngọc 6. Trần Khánh Ly 7. Nguyễn Tài Cam Ly 8. Hồ Thị Hiền 9. Nguyền Hoàng Uyên Phương 4. COMPANY LOGO w w w.themegallery.com Nội dung 1. Mục tiêu chuyên đề 2. Sự khác biệt của kế toán quản trị trong doanh nghiệp với tổ chức phi lợi nhuận 3. Nhận xét 4. COMPANY LOGO w w w.themegallery.com Mục tiêu chuyên đề Xem xét sự khác biệt về mục tiêu, nội dung, phương pháp kỹ thuật, mô hình tổ chức giữa xây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp với trong các tổ chức phi lợi nhuận. COMPANY LOGO w w w.themegallery.com Sự khác biệt của kế toán quản trị trong doanh nghiệp với tổ chức phi lợi nhuận Mục tiêuadd Title Nội dung Phương pháp kỹ thuật Mô hình COMPANY LOGO w w w.themegallery.com Mục tiêu Giống nhau Kiểm soát việc sử dụng nguồn lực kinh tế của tổ chức nhằm đạt chiến lược và mục tiêu của tổ chức. Khác nhau Doanh nghiệp Tối đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp. Tổ chức phi lợi nhuận Cung cấp càng nhiều hàng hóa và dịch vụ đến cộng đồng một cách hiệu quả nhất. Mang lại giá trị cho cộng đồng hoặc hoạt động vì một mục đích phi lợi nhuận. COMPANY LOGO w w w.themegallery.com Nội dung • Chức năng cung cấp thông tin định hướng • Chức năng cung cấp thông tin tổ chức thực hiện • Chức năng cung cấp thông tin kiểm tra, đánh giá • Chức năng cung cấp thông tin ra quyết định COMPANY LOGO w w w.themegallery.com Chức năng cung cấp thông tin định hướng Lập dự toán ngân sách sản xuất và kinh doanh: Doanh nghiệp Việc lập dự toán sản xuất được lập ra dựa trên mục tiêu thông tin mà nhà quả trị muốn sử dụng. Họ có thể lập dự toán dựa trên hệ thống chỉ tiêu như sau: Hệ thống chỉ tiêu dự toán ngân sách sản xuất, kinh doanh được xây dựng riêng cho từng quá trình, như: Quá trình mua hàng, quá trình sản xuất, quá trình tiêu thụ sản phẩm của hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và chi tiết cho từng nội dung: Vốn bằng tiền; Hàng tồn kho; Từng loại chi phí nghiệp vụ kinh doanh: Chi phí bán hàng; Chi phí quản lý doanh nghiệp; Từng loại báo cáo tổng hợp: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,… Tổ chức phi lợi nhuận Họ cũng lập các dự toán hoạt động, nhưng việc lập dự toán được lập ra để xem xét trước khả năng hoạt động của dự án, từ đó dự trù nguồn ngân sách cũng như cách thức quản lý hoạt động dự án để đảm bảo mục tiêu mà dự án mang lại. COMPANY LOGO w w w.themegallery.com Chức năng cung cấp thông tin tổ chức thực hiện Quản trị chi phí Doanh nghiệp Doanh nghiệp căn cứ vào đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý để tổ chức tập hợp chi phí theo từng trung tâm phát sinh chi phí. Từ đó phân loại, đánh giá, kiểm soát chi phí theo từng trung tâm phát sinh chi phí. Tổ chức phi lợi nhuận Để đảm bảo hoàn thành được mục đích đặt ra với chi phí tối thiểu, quản trị chi phí trong tổ chức phi lợi nhuận phải gắn liền với việc phân loại, đánh giá, kiểm soát chi phí theo từng trung tâm phát sinh chi phí hoặc theo từng quá trình hoạt động, phạm vi chuyên môn, cấp bậc quản trị… COMPANY LOGO w w w.themegallery.com Chức năng cung cấp thông tin tổ chức thực hiện Giá thành sản phẩm Doanh nghiệp Doanh nghiệp sẽ căn cứ vào đối tượng tính giá thành và cách thức tổ chức, quản lý chi phí mà xác định phương pháp tính giá thành phù hợp với mục tiêu mà doanh nghiệp muốn hướng đến. Tổ chức phi lợi nhuận Thông thường, các tổ chức này không hoặt ít quan tâm đến việc quản trị về giá thành (nếu có). COMPANY LOGO w w w.themegallery.com Chức năng cung cấp thông tin tổ chức thực hiện Định giá bán Doanh nghiệp Tổ chức phi lợi nhuận Doanh nghiệp sẽ dựa trên nguyên tắc: giá bán bù đắp được chi phí và đạt được lợi nhuận mong muốn. Giá bán (nếu có) thường được quy định theo chuẩn chung do nhà nước ban hành. COMPANY LOGO w w w.themegallery.com Chức năng cung cấp thông tin kiểm tra, đánh giá Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận: Doanh nghiệp Tổ chức phi lợi nhuận Doanh nghiệp thường dựa trên các tiêu chí, chỉ tiêu phân tích bao gồm: +Lãi tính trên biến phí đơn vị (còn gọi là số dư đảm phí); +Tổng lãi tính trên biến phí; +Tỷ suất lãi tính trên biến phí; +Kết cấu chi phí; +Đòn bẩy kinh tế; +Điểm hoà vốn (sản lượng, doanh thu, công suất, thời gian hoà vốn,…); Thông thường không phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận, bởi mục tiêu của các tổ chức này không phải là tối đa hóa lợi nhuận như các doanh nghiệp thông thường. Nếu có quan tâm đến vấn đề này, có thể chỉ dừng lại ở việc: cân đối hoặc so sánh giữa chi phí bỏ ra với lợi ích thu được để xem xét việc hoạt động đang có hiệu quả hay không? COMPANY LOGO w w w.themegallery.com Chức năng cung cấp thông tin ra quyết định Lựa chọn thông tin thích hợp cho việc ra quyết định: Doanh nghiệp Tổ chức phi lợi nhuận Doanh nghiệp luôn phải đối mặt với việc đưa ra các quyết định ngắn hạn – dài hạn trong quá trình hoạt động. Với mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận nên doanh nghiệp luôn phải cân nhắc giữa chi phí bỏ ra với lợi nhuận thu được. Dựa trên các cách thức quản lý và thu thập thông tin, các doanh nghiệp sẽ sử dụng để đưa ra quyết định. Như đã nói, họ quan tâm đến mục tiêu chính là các hoạt động và xứ mệnh vì cộng đồng và xã hội. Do đó, họ có cách thức lựa chọn và cách thức thu thập thông tin để đưa ra quyết định khác với các doanh nghiệp thông thường. COMPANY LOGO w w w.themegallery.com Phương pháp kỹ thuật Định nghĩa Phương pháp kỹ thuật của kế toán quản trị là phương tiện để thực hiện nội dung quản trị. Đó là những phương tiện để xác nhận nhu cầu thông tin, xây dựng chỉ tiêu, nhận dạng, phân tích, tổng hợp và lập báo cáo quản trị, truyền tải thông tin, truyền tải báo cáo cho các đối tượng sử dụng. Các phương pháp kỹ thuật của KTQT Các phương pháp kỹ thuật kế toán tài chính như chứng từ, tài khoản,….. Các công cụ đo lường, định tính, định lượng, phân tích, dự báo. Các mô hình quản trị, mô hình tài chính. COMPANY LOGO w w w.themegallery.com Phương pháp kỹ thuật So sánh phương pháp kỹ thuật trong kế toán quản trị trong doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận: PP kỹ thuật Doanh nghiệp PP kỹ thuật kế toán tài chính Áp dụng như chứng từ, tài khoản,….. Công cụ đo lường, định tính, Áp dụng định lượng, phân tích, dự báo Các mô hình quản trị, mô Áp dụng hình tài chính. Tổ chức phi lợi nhuận Áp dụng Áp dụng có chọn lọc và điều chỉnh, chủ yếu là các công cụ đo lường liên quan đến chi phí Áp dụng thích hợp COMPANY LOGO w w w.themegallery.com Phương pháp kỹ thuật Phân tích sự khác biệt Nhân tố chính của các tổ chức kinh doanh là lợi nhuận vượt quá chi phí càng nhiều càng có thể. Trong các tổ chức phi lợi nhuận thì việc hạn chế chi phí là quan trọng, nếu các tổ chức muốn duy trì sự tồn tại. Trong hầu hết những hoạt động phi lợi nhuận, nhấn mạnh vào việc quản lý được đặt vào mức độ của dịch vụ cung cấp cho người bảo trợ. Trong các tổ chức phi lợi nhuận, mục tiêu không phải đàm bảo rằng doanh thu vượt qua chi phí trong bất kỳ trường hợp nào. Do đó, cung cấp dich vụ không tạo ra lợi nhuận là lý do chính cho việc kiểm soát chi phí trong các tổ chức phi lợi nhuận. Nguồn tiền hỗ trợ cung cấp cho các tổ chức phi lợi nhuận không phải lúc nào cũng có liên quan trực tiếp đến dịch vụ được cung cấp. Phương pháp đo lường sự thành công này đã chỉ ra việc ra quyết định trong các tổ chức phi lợi nhuận khác với các tổ chức kinh doanh Do đó những kỹ thuật phân tích trong các tổ chức kinh doanh phải được vận dụng và có sự điều chỉnh thích hợp trong các tổ chức phi lợi nhuận. COMPANY LOGO w w w.themegallery.com MÔ HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Mô hình tổ chức KTQT có thể khái quát thành 2 loại mô hình: +Mô hình kết hợp (mô hình kiểu Mỹ): được sử dụng ở Mỹ và hầu hết các nước . +Mô hình tách rời (mô hình kiểu Pháp): Áp dụng chủ yếu ở Cộng hòa Pháp và những nước thực hiện theo kế toán Cộng hòa Pháp. COMPANY LOGO w w w.themegallery.com Mô hình kết hợp Theo mô hình này kế toán trưởng chịu trách nhiệm chung về toàn bộ công tác kế toán trong doanh nghiệp từ việc tổ chức xây dựng bộ máy kế toán, lưu chuyển chứng từ, vận dụng tài khoản, hệ thống báo cáo…nhằm cung thông tin cho nhà quản trị. Các bộ phận kế toán có chức năng thu thập và cung cấp thông tin kế toán vừa tổng hợp, vừa chi tiết...đồng thời lập dự toán tổng hợp và chi tiết theo yêu cầu quản lý. COMPANY LOGO w w w.themegallery.com Mô hình kết hợp  KTQT đặt trọng tâm vào việc xây dựng, kiểm tra, xác định và hoạch định các chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.  KTQT không sử dụng chế độ kế toán riêng, tách rời với kế toán tài chính mà sử dụng các tài khoản kế toán chi tiết, hệ thống sổ kế toán và báo cáo KTQT kết hợp chung trong một hệ thống kế toán thống nhất với kế toán tài chính. COMPANY LOGO w w w.themegallery.com Mô hình kết hợp Kế toán tài chính sử dụng các tài khoản kế toán tổng hợp còn KTQT sử dụng các tài khoản chi tiết, sổ kế toán chi tiết phù hợp. Báo cáo kế toán nội bộ và còn sử dụng thêm các phương pháp khác như phương pháp thống kê, phương pháp toán...để hệ thống hóa và xử lý thông tin. COMPANY LOGO
- Xem thêm -