Tài liệu Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt 8-3

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thu Ph¬ng KT2B Hµ lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nµy C«ng ty DÖt 8-3 còng nh c¸c C«ng ty Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, bÊt cø 1 Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ViÖt Nam ®Òu ph¶i ®èi ®Çu víi rÊt nhiªï khã kh¨n . Cã nhiÒu ý kiÕn cho r»ng sù thay ®æi qu¸ nhanh cu¶ hÖ thèng vµ ThÕ giíi , sù hßa nhËp kinh tÕ ®Êt níc trong vïng vµ ThÕ giíi , sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ vµ sù c¹nh tranh ®ang lµ yÕu tè c¶n trë sù ph¸t triÓn cu¶ Doanh nghiÖp .C¸c Doanh nghiÖp ®Òu cè g¾n ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh nh»m t×m dîc mét thÕ ®øng trong thÞ trêng hiÖn nay . Muèn cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®îc ®Òu ®Æn , liªn tôc , thêng xuyªn th× viÖc ®¶m b¶o nhu cÇu vËt t ®óng vÒ chÊt lîng , thêi gian , cung øng lµ v« cïng quan träng .§¶m b¶o cung øng vËt t tèt cã tÝnh chÊt tiÒn ®Ò cho viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm , tiÕt kiÖm vËt t , gãp phÇn lµm t¨ng nguån lao ®éng ,c¶i tiÕn thiÕt bÞ m¸y mãc .Ngoµi ra , nã cßn ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cu¶ ®¬n vÞ ,gi¶m gi¸ s¶n phÈm , t¨ng lîi nhuËn , thóc ®Èy sö dông vèn cã hiÖu qu¶ . C«ng ty DÖt 8-3 lµ mét Doanh nghiÖp Nhµ níc , cã quy m« lín tr¶i qua 40 n¨m ho¹t ®éng ®Õn nay ®· gÆt h¸i ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn ®ãng gãp cu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n , ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu . KÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu lµ mét kh©u quan träng cu¶ C«ng ty .Do vËy , qu¶n lý tèt Nguyªn vËt liÖu sÏ gãp phÇn ®¾c lùc trong viÖc h¹ gi¸ thµnh t¨ng lîi nhuËn , mét c¸i ®Ých mµ Doanh nghiÖp nµo còng ph¶i híng tíi .Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nµy , C«ng ty DÖt 8-3 còng nh c¸c C«ng ty Nhµ níc kh¸c ph¶i tù chñ trong kinh doanh , tù do ®Çu vµo , ®Çu ra . Do vËy , kÕ to¸n Nguyªn vËt liªô lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc qu¶n lý vËt t nãi riªng va qu¶n lý s¶n xuÊt nãi chung . Qua gÇn 2 th¸ng thùc tËp t¹i C«ng ty , em ®· ®îc t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty . ViÖc t×m hiÓu nµy ®· gãp phÇn gióp em hoµn thiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh "Tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 ". Víi lîng kiÕn thøc tÝch luü cßn h¹n chÕ . B¶n th©n em ®· cè g¾ng vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc nhµ trêng ®µo t¹o , còng nh ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cu¶ c¸c §ång chÝ c¸n bé nghiÖp vô Phßng kÕ to¸n cu¶ v¨n phßng c«ng ty DÖt 8-3 , cïng víi sù híng dÉn tËn t×nh cu¶ ThÇy (C«) gi¸o híng dÉn vµ c¸c ThÇy(C«) trong bé m«n khoa kÕ to¸n trêng Trung Häc Kinh TÕ . Em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp . Tuy vËy 1 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thu Ph¬ng KT2B Hµ chuyªn ®Ò nµy còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong ®îc sö chØ b¶o vµ gãp ý cu¶ c¸c ThÇy(C«) vµ c¸c §ång chÝ c¸n bé nghiÖp vô v¨n phßng C«ng ty DÖt 83. môc lôc chuyªn ®Ò ®îc x©y dùng bëi 3 phÇn : Lêi më ®Çu................................................................................................................1 phÇn I: 1.1 1.2 1.3 - 1.4 1.5 - §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng ty DÖt 8-3 qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty DÖt 8-3.............................5 Chøc n¨ng - nhiÖm vô kinh doanh ............................................................7 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý..............................................................8 §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ...................................11 §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt...................................................12 PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 2.1 - Lý do chän phÇn hµnh nghiÖp vô kÕ to¸n..................................................15 2 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thu Ph¬ng KT2B Hµ 2.2 - T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-315 2.2.1 - §Æc ®iÓm Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3.......................................15 2.2.2 - Ph©n lo¹i Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 ....................................17 2.2.3 - TÝnh to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3...................................... .17 a - §èi víi Nguyªn vËt liÖu trong kú b - §èi víi Nguyªn vËt liÖu xuÊt kho trong kú 2.2.4 - Quy tr×nh h¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 ...................19 2.2.5 - H¹ch to¸n chi tiÕt Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3......................... 20 2.2.6 - Tæ chøc kÕ to¸n tæng hîp Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3............ 32 a - Tµi kháan sö dông - Sæ kÕ to¸n. b - KÕ tãan nhËp Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 c - KÕ tãan xuÊt Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 PhÇn III : KÕt luËn 3.1- §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3........ 41 3.2 - KÕt luËn ....................................................................................................44 3 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thu Ph¬ng KT2B Hµ PhÇn I : §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty DÖt 8-3 1.1- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty DÖt 8-3 C«ng ty DÖt 8-3 lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty DÖt may ViÖt Nam Tªn giao dÞch : EMTEXCO Trô së c«ng ty :460- Minh Khai -Hai Bµ Trng - Hµ Néi Sau th¾ng lîi vÜ ®¹i cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc, miÒn B¾c gi¶i phãng , ®Þnh híng tiÕn lªn Chñ nghÜa x· héi .Ngay tõ cuèi kÕ ho¹ch ba n¨m kh«i phôc kinh tÕ (1955-1957) ®ång thêi víi viÖc kh«i phôc , më réng nhµ m¸y DÖt Nam §Þnh , nhµ m¸y ®· chñ tr¬ng x©y dùng 1 nhµ m¸y dÖt quy m« lín ë Hµ Néi ®Ó n©ng møc cung cÊp v¶i sîi theo nhu cÇu thÞ hiÕu cña nh©n d©n vµ lùc lîng vò trang , gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho 1 bé phËn lao ®éng cña Thñ ®« ®Æc biÖt lµ lao ®éng n÷ , gãp phÇn c¶i t¹o Hµ Néi tõ 1 thµnh phè tiªu thô thµnh 1 trung t©m kinh tÕ cña hËu ph¬ng miÒn B¾c . Nh»m ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña phô n÷ trong sù ph¸t tiÓn kinh tÕ ®Êt níc n©ng cao ý nghÜa chÝnh trÞ cña c«ng tr×nh x©y dùng nhµ m¸y DÖt míi , Trung ¦¬ng §¶ng vµ héi ®ång chÝnh phñ quyÕt ®Þnh giao cho Trung ¬ng héi liªn hiÖp phô n÷ tæ chøc cuéc vËn ®éng cho vay tiÒn gãp vèn x©y dùng Nhµ m¸y DÖt 8-3 vµ lÊy ngµy Quèc tÕ Phô n÷ 8-3 ®Æt tªn cho nhµ m¸y DÖt t¬ng lai . Cuéc vËn ®éng gãp vèn x©y dùng nhµ m¸y DÖt 8-3 ®îc chÝnh thøc ph¸t ®éng víi môc ®Ých cao ®Ñp gãp phÇn x©y dùng miÒn B¾c v÷ng m¹nh , lµm c¬ së cho cuéc ®Êu tranh thèng nhÊt níc nhµ, ®ång thêi cuéc vËn ®éng gi¸o dôc , n©ng cao nhiÖt t×nh chñ nghÜa X· héi , tinh thÇn yªu níc, cæ vò b»ng lßng h¨ng h¸i phÊn khëi tin tëng cña giíi phô n÷ trªn mäi mÆt c«ng t¸c . 4 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thu Ph¬ng KT2B Hµ Giai ®o¹n 1960 - 1965 lµ thêi gian h×nh thµnh lªn nh÷ng nÒn mãng ban ®Çu cña toµn bé lÞch sö Nhµ m¸y DÖt 8-3 . Vµ ngµy 8-3 - 1965 Nha`m¸y DÖt 8-3 ®îc chÝnh thøc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng . Tæng diÖn tÝch cña Nhµ m¸y cã mÆt b»ng lµ 320.000 m2 trong ®ã diÖn tÝch l¾p ®Æt sö dông lµ 180.000m2 n»m ë phÝa §«ng Nam thµnh phè Hµ Néi , thuéc ®Þa phËn quËn Hai Bµ Trng .KÓ tõ ngµy thµnh lËp vµ trong suèt thêi kú chèng Mü cøu níc Nhµ m¸y lu«n ®i ®Çu trong phong trµo thi ®ua s¶n xuÊt cung øng kÞp thêi nhu cÇu v¶i sîi cho tiÒn tuyÕn ®ång thêi lµm tèt c«ng t¸c hËu ph¬ng võa s¶n xuÊt võa s½n sµng chiÕn ®Êu . N¨m 1985 , Nhµ m¸y vinh dù ®îc Quèc Héi , Héi ®ång Nhµ níc trao tÆng hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt .Tuy nhiªn, tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng , Nhµ m¸y DÖt 8-3 lu«n ph¶i ®¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh .§Æc biÖt lµ khi hÖ thèng X· Héi Chñ NghÜa ë Liªn X« vµ §«ng ¢u sôp ®æ nhµ m¸y ®· mÊt ®i nhiÒu b¹n hµng lín . Nhng nhê sù quan t©m cña Nhµ Níc vµ c¸c cÊp h÷u quan , sù kiªn tr× l·nh ®¹o cña tËp thÓ Nhµ m¸y , Nhµ m¸y DÖt 8-3 ®· tõng bíc kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó thÝch nghi víi c¬ chÕ míi , v¬n lªn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh . Trong s¶n xuÊt Nhµ m¸y lu«n lÊy chÊt lîng s¶n phÈm lµm träng t©m , tiÕn hµnh tæ chøc , s¾p xÕp l¹i lao ®éng cho phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt , ®Çu t mua s¾m nhiÒu m¸y mãc míi ,hiÖn ®¹i ®a d¹ng hãa s¶n phÈm n©ng cao tay nghÒ c«ng nh©n . Nhê nh÷ng biÖn ph¸p trªn Nhµ m¸y DÖt 8-3 ®· vît qua bì ngì ban ®Çu ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô do Bé C«ng nghiÖp nhÑ giao . Ngµy 13-2-1991 theo quyÕt ®Þnh cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ , Nhµ m¸y DÖt 8-3 ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y Liªn Hîp DÖt 8-3 .Nã còng chØ ra chøc n¨ng quyÒn h¹n cña Nhµ m¸y lµ Doanh nghiÖp Nhµ Níc , h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch . H¬n 2 n¨m ho¹t ®éng thùc hiÖn theo m« h×nh Nhµ m¸y Liªn Hîp DÖt , DÖt 8-3 tõng bíc ph¸t huy nh÷ng thÕ m¹nh vèn cã vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i khã kh¨n .Tuy vËy khi sù nghiÖp ®æi míi ®i vµo chiÒu s©u ,sù t¨ng trëng vµ nhÞp ®é vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ ngµy cµng nhanh , ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp kh«ng ngõng ®æi míi ph¬ng thøc tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh .§Ó cã kh¶ n¨ng thÝch øng h¬n n÷a víi c¬ chÕ thÞ trêng , gi÷a th¸ng 4 n¨m 1994 Tæng gi¸m ®èc ®· lµm tê tr×nh göi Bé C«ng nghiÖp nhÑ cho phÐp ®æi tªn Nhµ m¸y Liªn Hîp DÖt 8-3 thµnh c«ng ty DÖt 8-3 . Vµ sau ®ã , ngµy 26-7-1994 Bé C«ng nghiÖp nhÑ ®· ra quyÕt ®Þnh sè 830-TCL§ ®æi tªn theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc .ViÖc ®æi tªn naú kh«ng ph¶i lµ sù chuyÓn ®æi vÒ h×nh thøc mµ 5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thu Ph¬ng KT2B Hµ thùc chÊt lµ chuyÓn ®æi vÒ t duy kinh tÕ , ®æi míi chøc n¨ng ,nhiÖm vô , ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ Nhµ níc . Qua 39 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn , C«ng ty DÖt 8-3 ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ.§· cung cÊp 1 khèi lîng lín c¸c s¶n phÈm cã chÊt lîng vµ ®îc tiªu dïng réng r·i : v¶i phin , v¶i kaki , v¶i chÐo , 1 sè mÆt hµng chÊt lîng 100% cotton , s¶n phÈm may mÆc …S¶n phÈm cña c«ng ty d· cã mÆt t¹i 1 sè thÞ tr êng quan träng trªn thÕ giíi nh §«ng ¢u, NhËt B¶n , Trung Quèc … HiÖn nay , C«ng ty ®· cã 1 ®éi ngò ®«ng ®¶o c¸n bé c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ . NhiÒu c¸n bé c«ng ®oµn tËn tôy , g¬ng mÉu ®· ®îc Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam trao tÆng huy ch¬ng “ V× sù nghiÖp x©y dùng tæ chøc c«ng ®oµn ”… Nh÷ng thµnh c«ng ®¹t ® îc tuy cßn khiªm tèn nhng nã ®· ®¸nh dÊu 1 c¬ së v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng Ty DÖt 8-3. 1.2- Chøc n¨ng – nhiÖm vô kinh doanh . Trong m« h×nh tµi chÝnh qu¶n lý C«ng ty , hai chøc n¨ng s¶n xuÊt vµ kinh doanh lu«n g¾n bã chÆt chÏ víi nhau . C«ng ty DÖt 8-3 lµ Doanh NghiÖp Nhµ níc nªn chøc n¨ng chÝnh cña c«ng ty lµ tæ chøc s¶n xuÊt vµ kinh doanh hµng sîi ,may m¨c theo kÕ ho¹ch cña Tæng C«ng ty DÖt may vµ theo nhu cÇu thÞ trêng Ngoµi ra , C«ng ty cßn thc hiÖn 1 sè chøc n¨ng sau : _ Tù ®Çu t s¶n xuÊt , cung øng , ®Ðn tiªu thô s¶n phÈm. _ XuÊt khÈu nhiªn liÖu , phô liÖu thiÕt bÞ phô tïng ,s¶n phÈm dªt , may mÆc liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong va ngoµi níc . _ Nghiªn cøu , øng dông c«ng nghÖ vµ kü thuËt tiªn tiÕn _ §µo t¹o b«i` dìng c¸n bé qu¶n lý , n©ng cao tr×nh ®é ngêi lao ®éng . _ TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nghµnh nghÒ kh¸c theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vµ nhiÖm vô kh¸c Tæng C«ng ty DÖt may giao cho . Tõ chøc n¨ng - nhiÖm vu trªn cã thÓ nãi C«ng ty DÖt 8-3 ®ãng vai trß quan träng lµ 1 trong nh÷ng C«ng ty DÖt cã quy m« lín , s¶n xuÊt hoµn chØnh c¸c kh©u trong c¶ níc . Chøc n¨ng - nhiÖm vô hiÖn nay cña C«ng ty lµ ®¸p øng nhu cÇu thÞ hiÕu cña thÞ trêng . C«ng ty ®· kh«ng ngõng v¬n lªn ph¸t triÓn vµ ngµy cµng hoµn thiÖn m×nh .Nh»m x©y dùng 1 nÒn kinh tÕ v÷ng ch¾c gãp phÇn cho d©n giµu níc m¹nh vµ X· Héi cµng ®i lªn s¸nh bíc víi c¸c níc trªn ThÕ Giíi . 6 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thu Ph¬ng KT2B Hµ 1.3 - §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty DÖt 8-3. Bíc sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng , ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn C«ng ty ®· chñ tr¬ng c¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lý tõ Nhµ m¸y víi c¸c ph©n xëng thµnh C«ng ty víi c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn .§øng ®Çu C«ng ty lµ Ban gi¸m ®èc chØ ®¹o trùc tiÕp xuèng tõng phßng ban xÝ nghiÖp thµnh viªn .Gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc lµ c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ phßng nghiÖp vô . _ Ban gi¸m ®èc gåm 3 ngêi : 1 Tæng gi¸m ®èc vµ 2 Phã gi¸m ®èc . Tæng gi¸m ®èc lµ ngßi cã quyÒn ®iÒu hµnh lín nhÊt trong C«ng ty , lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . Hai Phã gi¸m ®èc cã nhiÖm vô tham mu cho Tæng gi¸m ®èc vµ gióp Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý C«ng ty trong lÜnh vùc mµ m×nh phô tr¸ch . Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau S¬ §å VÒ Bé M¸y Qu¶n Lý Cña C«ng Ty DÖt 8-3 Tæng gi¸m ®èc Phã TG§ kü thuËt Phßng KT XN Nhuém C¸c Ngµnh Ban CB§T XN May Phã TG§ s¶n xuÊt Phßng KTTC Phßng KH XN Sîi Ca A Phßng XNK Phßng TCL§ XN Sîi ý XN DÖt Ca B Phßng TT TCTH TM XN XN C¬ §iÖn DÞch vô KSC Ca C 7 Phßng KD B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thu Ph¬ng KT2B Tæ S¶n xuÊt Hµ Tæ s¶n xuÊt Tæ s¶n xuÊt + Phßng kÕ ho¹ch tiªu thô : cã chøc n¨ng x©y dng kÕ ho¹ch th¸ng, quý , n¨m. §iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së tiªu thô cña kh¸ch hµng . C¨n cø vµo nhu cÇu vµ c¸c th«ng tin trªn thÞ trêng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh , kÕ ho¹ch s¶n lîng nh»m thu lîi nhuËn cao nhÊt , ®¶m b¶o cung øng vËt t kÞp thêi víi gi¸ c¶ thÊp nhÊt . + Phßng xuÊt nhËp khÈu : gióp Ban l·nh ®¹o trong viÖc tim kiÕm thÞ trêng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm , gäi vèn ®Çu t níc ngoµi x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n ®Çu t . Phã Tæng gi¸m ®èc kü thuËt : chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ m¶ng kü thuËt . Phã Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh : chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ m¶ng tiªu thô s¶n phÈm vµ s¶n xuÊt . Phã Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh tæ chøc–lao ®éng : phô tr¸ch lao ®éng . _ C¸c phßng ban chøc n¨ng nhiÖm vô bao gåm : + Phßng kü thuËt : chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng s¶n phÈm thiÕt kÕ nh÷ng s¶n phÈm míi . + Ban ®Çu t : LËp vµ thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t , qu¶n lý nguån vèn ®Çu t . + Phßng KCS chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t c¸c chØ tiªu chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ kiÓm tra chÊt lîng ®Çu vµo . + Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh gióp l·nh ®¹o C«ng ty trong viÖc c«ng t¸c h¹ch to¸n c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh .B¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng . §ång thêi , cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng . §ång thêi , cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty , x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ vèn , t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña c¸c lo¹i tµi s¶n trong C«ng ty . + Phßng kÕ ho¹ch v¨n phßng kinh doanh cã chøc n¨ng x©y dùng kÕ ho¹ch : th¸ng , n¨m . §iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së tiªu thô cña kh¸ch hµng . C¨n cø vµo nhu cÇu vµ c¸c th«ng tin trªn thÞ trêng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh , kÕ ho¹ch s¶n lîng nh»m thu lîi nhuËn cao nhÊt , ®¶m b¶o cung øng vËt t kÞp thêi víi gi¸ c¶ thÊp nhÊt . 8 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thu Ph¬ng KT2B Hµ + Phßng xuÊt nhËp khÈu : gióp Ban l·nh ®¹o trong viÖc t×m kiÕm thÞ trêng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm , gäi vèn ®Çu t nø¬c ngoµi x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n ®Çu t . + Phßng tæ chøc lao ®éng : cã nhiÖm vô qu¶n lý nh©n lùc trong C«ng ty . _ C¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt chÝnh : lµ n¬i trùc tiÕp s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm , ®øng ®Çu mçi xÝ nghiÖp lµ Gi¸m ®èc . C¸c gi¸m ®èc nµy chÞu sù chØ ®¹o cña cÊp trªn , chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý b¶o toµn , ph¸t triÓn vèn , tµi s¶n vµ c¸c nguån lùc kh¸c do C«ng ty giao . 1.4- §¨c ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty DÖt 8-3 . C«ng ty DÖt 8-3 lµ C«ng ty trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng v¶i , sîi, vµ may mÆc cung cÊp cho thÞ trêng trong vµ ngoµiníc , trong ®ã cã v¶i vµ sîi lµ hai mÆt hµng chÝnh cña C«ng ty . MÆt hµng sîi chiÕm 50% doanh thu vµ 65% mÆt hµng nµy dïng ®Ó cung cÊp cho xÝ nghiÖp DÖt , cßn l¹i ®îc b¸n ra ngoµi . C¸c lo¹i s¶n phÈm dÖt cña C«ng ty ®îc tiªu ding réng r·I nh : kaki , nØ , lanh , siu , v¶i phin , v¶i katª , v¶i chÐo, 1 sè mÆt hµng chÊt liÖu 100% cotton . Ngoµi ra C«ng ty cßn cã mÆt hµng , quÇn ¸o may s½n do xÝ nghiÖp may s¶n xuÊt . §Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i s¶n phÈm nµy lµ cã thÓ ®Ó l©u , kh«ng bÞ hao hôt nªn còng dÔ dµng cho c«ng t¸c qu¶n lý . Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty DÖt 8-3 d¬c chia thµnh 2 bé phËn : _ Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh gåm 5 xÝ nghiÖp : 2 xÝ nghiÖp sîi , xÝ nghiÖp dÖt , xÝ nghiÖp nhuém vµ xÝ nghiÖp may . _ Bé phËn s¶n xuÊt phô gåm 1 xÝ nghiÖp : xÝ nghiÖp c¬ ®iÖn C¸c xÝ nghiÖp ho¹t ®éng riªng biÖt , s¶n phÈm lµm ra cã thÓ lµ b¸n thµnh phÈm ®îc b¸n ra ngoµi hoÆc chuyÓn sang giai ®o¹n sau ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt . S¬ §å Tæ Chøc Ho¹t §éng S¶n XuÊt C«ng Ty DÖt 8/3 9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thu Ph¬ng KT2B Hµ Bé PhËn s¶n xuÊt chÝnh XN Sîi XN DÖt Bé phËn s¶n xuÊt phô XN may XN C¬ §iÖn XN DV - §Æc ®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt . C«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty DÖt 8-3 lµ c«ng nghÖ liªn hîp khÐp kÝn , trong ®ã m«Ü giai ®o¹n chøc n¨ng ®îc thùc hiÖn ë mét XÝ nghiÖp thµnh viªn . S¶n phÈm cña tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt nh : sîi , v¶i , méc , v¶i thµnh phÈm ®Òu cã gi¸ trÞ sö dông ®éc lËp , cè thÓ b¸n ra ngoµi hoÆc cã thÓ tiÕp tôc chÕ biÕn trong néi bé C«ng ty . Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®îc khÐp kÝn tõ Sîi - DÖt – Nhuém – May. Lµm t¨ng tÝnh chñ ®éng trong s¶n xuÊt s¶n phÈm ë C«ng ty , dÔ dµng h¬n trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô , t¹o sù ch¾c ch¾n vµ chÆt chÏ trong c«ng t¸c qu¶n lý . 10 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thu Ph¬ng KT2B Hµ S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty DÖt 8-3 XN Sîi XN DÖt XN nhuém XN may b«ng sîi v¶i mèc v¶i thµnh PhÈm cung b«ng ®¸nh èng §¸nh l«ng ®èt sîi ®Çu t¬ C¾t m¾c sîi rò hå may ghÐp hå sîi däc nÊu tÈy l¸ sîi th« x©u gho giÆt hoµn tÊt sîi can v¶i dÖt kiÒm bãng ®ãng gãi xe v¶i méc nhuém ch¶i s¶n phÈm may v¨ng sÊy ®¸nh èng sîi - H×nh thøc sæ kÕ to¸n mµ C«ng ty ®ang ¸p dông : Do ®Æc ®iÓm cña C«ng ty lµ Doanh nghiÖp cã quy m« lín chu kú s¶n xuÊt ng¾n .§Ó gi¶m bít khèi lîng c«ng viÖc ghi chÐp vµ cung cÊp th«ng tin kÞp thêi vµ v¶i thµnh phÈm 11 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thu Ph¬ng KT2B Hµ thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý C«ng ty lùa chän h×nh thøc KÕ to¸n NhËt ký chøng tõ . Theo dâi theo c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®îc ghi chÐp theo thø tù thêi gian vµ ghi theo hÖ thèng , kÕt hîp gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt. Cuèi th¸ng tæng hîp sè liÖu ph¸t sinh ë c¸c sæ , c¸c B¶ng kª , B¶ng ph©n bæ , NhËt ký chøng tõ ®Ó ghi vµo sæ c¸i lËp B¸o c¸o . HÖ thèng sæ kÕ to¸n vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n HiÖn nay c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh 1141/TC/Q§/CDKT ngµy 01/01/ 1995 cña Bé Trëng Tµi ChÝnh .HÖ thèng sæ kÕ to¸n cña C«ng ty bao gåm 10 NhËt ký chøng tõ , 10 B¶ng kª , 4 B¶ng kª , 4 B¶ng ph©n bæ , 6 B¶ng chi tiÕt , 1 Sæ c¸i , 4 B¶ng b¸o c¸o . Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n lµ ph¬ng ph¸p kª khai nép thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng khÊu trõ kÕt hîp víi viÖc kiÓm tra cuèi kú . §¬n vÞ sö dông trong kÕ to¸n : VN§ . Niªn ®é kÕ to¸n : B¾t ®Çu 01/01/N ®Õn 31/12/N . PHÇN II THùC TR¹NG C¤NG T¸C KÕ TO¸N NGUY£N VËT LIÖU T¹I C¤NG TY DÖT 8-3 2.1 - Lý do chän hµnh nghiÖp vô kÕ to¸n . C«ng ty DÖt 8-3 lµ mét Doanh nghiÖp Nhµ níc tr¶i qua 40 n¨m ho¹t ®éng ®Õn nay ®· gÆt h¸i ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn ®ãng gãp cña c«ng t¸c kÕ to¸n , ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu . 12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thu Ph¬ng KT2B Hµ H¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng bëi v× ®©y lµ chØ tiªu chñ yÕu ¶nh hëng quan träng ®Õn gÝa thµnh s¶n phÈm. ViÖc x¸c ®Þnh l·i , lç cña C«ng ty hay nãi c¸ch kh¸c lµ ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty . Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty DÖt 8-3 ,trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë Trêng , em ®· ®îc sù híng dÉn gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c ThÇy (c«) gÝao híng dÉn , c¸c C« c¸c B¸c c¸c Anh (chÞ) trong Phßng kÕ to¸n nªn em ®· m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 . 2.2 - T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3. 2.2.1 - §Æc ®iÓm Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 . C«ng ty DÖt 8-3 lµ Doanh nghiÖp cã quy m« lín , s¶n phÈm ®Çu ra nhiÒu vÒ sè lîng , ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ mÆt hµng . Do vËy lµ yÕu tè ®µu vµo cña C«ng ty còng bao gåm nhiÒu chñng lo¹i ( Kho¶ng 8000 ®Õn 9000 lo¹i ) sè lîng mçi lo¹i t¬ng ®èi lín , cã nhiÒu ®Æc ®iÓm vµ ®¬n vÞ tÝnh kh¸c nhau . Doanh nghiÖp nhËp kho chñ yÕu lµ Nguyªn vËt liÖu mua ngoµi vµ vËt liÖu s¶n xuÊt mua trong níc . Nguyªn vËt liÖu chÝnh dïng ®Ó s¶n xuÊt lµ B«ng , B«ng cã ®Æc ®iÓm dÔ bÞ hót Èm ngoµi kh«ng khÝ nªn thêng ®îc ®ãng thµnh kiÖn . Träng l¬ng cña B«ng thêng ®îc thay ®æi theo ®iÒu kiÖn khÝ hËu , ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n . Do ®Æc ®iÓm nµy nªn C«ng ty cÇn ph¶i tÝnh to¸n chÝnh x¸c ®é hót Èm cña B«ng khi nhËp vµ khi xuÊt B«ng ®Ó lµm c¬ së cho viÖc thanh to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh .MÆt kh¸c , ®Ó b¶o qu¶n tèt B«ng , C«ng ty cÇn ph¶i ®Ò ra nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt ®èi víi trang thiÕt bÞ t¹i kho, B«ng thêng ®îc ®Æt ë nh÷ng n¬i kh« r¸o vµ tho¸ng m¸t . HÖ thèng kho cña C«ng ty chia thµnh 6 lo¹i bao gåm 12 kho : - Kho chøa Nguyªn vËt liÖu chÝnh : Kho B«ng . - Kho chøa Nguyªn vËt liÖu phô . + Kho thiÕt bÞ + Kho t¹p phÈm + Kho hãa chÊt + Kho bét - Kho chøa phô tïng bao gåm : + Kho c¬ kiÖn sîi + Kho c¬ kiÖn dÖt - Kho chøa nhiªn liÖu : Kho x¨ng , dÇu . - Kho chøa c«ng cô dông cô : 13 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thu Ph¬ng KT2B Hµ + Kho c«ng cô + Kho ®iÖn - Kho chøa phÕ liÖu C¸c kho dù tr÷ cña C«ng ty ®îc s¾p xÕp hîp lý , gÇn c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt . C¸c kho ®Òu ®îc trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho viÖc b¶o qu¶n do ®ã chÊt lîng vËt t cÇn ®îc b¶o qu¶n tèt . T¹i ®¬n vÞ s¶n xuÊt nh C«ng ty DÖt 8-3 víi ®Æc ®iÓm Nguyªn vËt liÖu ®a d¹ng phøc t¹p th× khèi lîng c«ng viÖc h¹ch to¸n do 3 ngêi ®¶m nhiÖm . Mét ngêi phô tr¸ch kÕ to¸n vËt liÖu chÝnh , mét ngêi phô tr¸ch vËt liÖu phô vµ phô tïng thay thÕ , ngêi cßn l¹i phô tr¸ch nhiªn liÖu vµ phÕ liÖu . ViÖc h¹ch to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt Nguyªn vËt liÖu , chñ yÕu thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh . KÕ to¸n hµng ngµy cã nhiÖm vô thu nhËp , kiÓm tra chøng tõ nh : PhiÕu xuÊt kho , phiÕu nhËp kho sau ®ã ®Þnh kho¶n ®èi chiÕu víi sæ s¸ch cña thñ kho nh thñ kho nh thÎ kho . D÷ liÖu ®ù¬c nhËp vµo m¸y , m¸y sÏ tù ®éng tÝnh c¸c chØ tiªu cßn l¹i nh : TÝnh gi¸ , t×nh h×nh NhËp - XuÊt– Tån Nguyªn vËt liÖu , b¶ng tæng hîp NhËpXuÊt- Tån , c¸c b¸o c¸o theo yªu cÇu cña kÕ to¸n ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c h¹ch to¸n . 2.2.2- Ph©n lo¹i Nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty DÖt 8-3 . C«ng ty dùa vµo c«ng dông vµ t×nh h×nh sö dông cña vËt liÖu ®Î ph©n thµnh c¸c lo¹i sau : - VËt liÖu chÝnh : B«ng , sîi , … - VËt liÖu phô : Thuèc tÈy , thuèc nhuém , hå … - Phô tïng thay thÕ : cäc sîi , d©y s¨ng , d©y thõng sîi … - Nhiªn liÖu : Than , x¨ng , dÇu ,®iÖn … - PhÕ liÖu : V¶I phÕ phÈm , ®Çu sîi . - §Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý Nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n nhËp sæ “ Danh ®iÓm vËt t ” sæ nµy ®îc lu tr÷ trªn m¸y tÝnh . 2.2.3- TÝnh gÝa nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 . a - §èi víi Nguyªn vËt liÖu NhËp kho trong kú . _ Víi nh÷ng lo¹i Nguyªn vËt liÖu ®îc ngêi cung cÊp ngay t¹i kho th× gi¸ ghi trªn hãa ®¬n lµ gi¸ nhËp kho . Trong trêng hîp ph¶i mua Nguyªn vËt liÖu ë xa th× gi¸ nhËp kho : Gi¸ thùc tÕ NVL mua ngoµi nhËp kho = Gi¸ mua tªn hãa ®¬n + Chi phÝ cã liªn quan . - §èi víi Nguyªn vËt liÖu NhËp kho do C«ng ty tù s¶n xuÊt ®îc : 14 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thu Ph¬ng KT2B Hµ Gi¸ thùc tÕ nhËp kho = Gi¸ thùc tÕ Nguyªn vËt liÖu xuÊt kho chÕ biÕn + Chi phÝ chÕ biÕn thùc tÕ . Cßn ®èi víi phÕ liÖu NhËp kho th× gi¸ thùc tÕ vËt liÖu thu håi íc tÝnh cã thÓ sö dông ®îc . Trong C«ng ty DÖt 8-3 kh«ng cã trêng hîp nhËn vèn gãp liªn doanh , viÖn trî … b - §èi víi Nguyªn vËt liÖu XuÊt kho trong kú . Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ Nguyªn vËt liÖu XuÊt kho ®îc C«ng ty ¸p dông lµ ph¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n gia quyÒn . Trong C«ng ty cã sö dông kÕ to¸n m¸y nªn ph¬ng ph¸p nµy lµ hoµn toµn chÝnh x¸c v× ph¬ng ph¸p nµy sÏ cho ta gi¸ s¸t víi thùc tÕ nhÊt vµ mçi lÇn xuÊt ta ®Òu biÕt ®îc ngay gi¸ XuÊt kho . §èi víi vËt liÖu B«ng XuÊt kho ®îc kÕ to¸n cña C«ng ty tÝnh theo ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n vËt liÖu B«ng ®îc sö dông riªng mét ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ v× : - Chñng lo¹i B«ng cña C«ng ty kh«ng nhiÒu , gÝa c¶ thêng xuyªn biÕn ®éng do phô thuéc vµo c¸c yÕu tè chñ quan còng nh kh¸ch quan ( vô mïa , thêi tiÕt …). - Khi mua B«ng cã nhiÒu chi phÝ nªn gi¸ mua ghi trªn hãa ®¬n vµ gÝa trÞ thùc tÕ thanh to¸n víi ngêi b¸n thêng chªnh lÖch rÊt nhiÒu . V× nh÷ng lý do trªn , ®Ó ®¬n gi¶n trong c«ng t¸c h¹ch to¸n B«ng kÕ to¸n ®· sö dông ph¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n cho B«ng xuÊt kho . Cuèi th¸ng kÕ to¸n ®iÒu chØnh gi¸ B«ng tõ h¹ch to¸n vÒ gi¸ thùc tÕ th«ng qua hÖ sè gi¸ .C¸ch tÝnh nh sau : - §èi víi B«ng nhËp kho trong th¸ng kÕ to¸n vËt liÖu ghi theo hãa ®¬n mua hµng cµ ®a sè liÖu vµo m¸y tÝnh . - §èi víi B«ng xuÊt kho kÕ to¸n ¸p dông gi¸ h¹ch to¸n vµ ®iÒu chØnh vÒ gi¸ thùc tÕ th«ng qua hÖ sè gi¸. Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL xuÊt dïng = Gi¸ h¹ch to¸n NVL xuÊt dïng *HÖ sè gi¸ . Trong ®ã : HÖ sè = GÝa thùc tÕ NVL tån ®Çu kú+ Gi¸ thùc tÕ NVL nhËp trong kú gÝa GÝa h¹ch to¸n NVLtån ®Çu kú+Gi¸ h¹ch to¸n NVL nhËp trong kú Gi¸ h¹ch to¸n vµ thùc tÕ cña B«ng tån kho lÊy tõ “ NhËt ký chøng tõ sè 5 ”. ghi cã TK 331 ."Trªn nhËt ký sè 5" kÕ to¸n theo dâi tõng lo¹i vËt liÖu nhËp trong kú . NhËn xÐt : 15 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thu Ph¬ng KT2B Hµ Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ víi vËt liÖu chÝnh lµ B«ng xuÊt kho mµ kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông cã u ®iÓm lµm gi¶n tiÖn cho c«ng t¸c h¹ch to¸n B«ng trong th¸ng. Tuy nhiªn , viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ B«ng nh trªn cßn cã ®iÒu cha hîp lý . NÕu lµm nh vËy vËt liÖu B«ng sÏ ®îc tÝnh gi¸ hai lÇn . 2.2.4 - Quy tr×nh h¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3. NKCT Sè 5 Sæ CT Sè 2 PhiÕu nhËp ThÎ kho B¸o c¸o Sæ sè d Sæ c¸i Ghi cuèi th¸ng B¶ng kª nhËp B¶ng ph©n bæ sè 2 B¶ng tæng hîp N-X-T PhiÕu xuÊt B¶ng kª xuÊt : Quan hÖ ®èi chiÕu : 2.2.5. H¹ch to¸n chi tiÕt Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 . a - Thñ tôc vµ chøng tõ NhËp Nguyªn vËt liÖu . §èi víi Nguyªn vËt liÖu mua ngoµi , chøng tõ mµ kÕ to¸n sö dông lµ “ PhiÕu nhËp kho ”. Trªn c¬ cë kÕ ho¹ch mua s¾m Nguyªn vËt liÖu cho dù tr÷ vµ s¶n xuÊt , t×m kiÕm thÞ trêng sao cho phï hîp nhÊt . Khi hµng vÒ , ®èi víi c¸c lo¹i vËt t cÇn thiÕt ph¶i ®îc kiÓm nghiÖm th× C«ng ty sÏ lËp Ban kiÓm nghiÖm , kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm ®îc 16 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thu Ph¬ng KT2B Hµ ghi vµo : “ Biªn b¶n kiÓm nghiÖm ”. Trªn c¬ së hãa ®¬n , biªn b¶n kiÓm nghiÖm vµ c¸c chøng tõ liªn quan ( nÕu cã ) bé phËn cung øng sÏ lËp phiÕu nhËp kho. PhiÕu nµy lËp lµm 3 liªn , cã thÓ lËp cho mét thø hoÆc nhiÒu thø Nguyªn vËt liÖu cïng lo¹i cïng mét lÇn giao nhËn vµ cïng mét kho . Dùa vµo “ PhiÕu nhËp kho”kÕ to¸n thñ kho , bé phËn cung tiªu cung tiÕn hµnh kiÓm kª Nguyªn vËt liÖu . Sau ®ã thñ kho sÏ ghi sæ vµo cét thùc nhËp trªn “ PhiÕu nhËp kho ”. PhiÕu nhËp kho lËp lµm 3 liªn , 1 liªn lu t¹i bé phËn cung øng , 1 liªn lu cïng hãa ®¬n sÏ göi cho kÕ to¸n thanh to¸n víi ngêi b¸n ®Ó gi sæ vµ theo dâi , liªn cßn l¹i thñ kho gi÷ lµm c¨n cø ghi thÎ kho vµo chuyÓn lªn cho kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu ®Ó kiÓm kª , ®Þnh kho¶n vµ vµo m¸y . §èi víi vËt liÖu tù chÕ nhËp kho , vËt liÖu kh«ng dïng hÕt nhËp kho , vËt liÖu thõa khi kiÓm kª , phÕ liÖu thu håi th× chøng tõ nhËp kho cña C«ng ty lµ “PhiÕu nhËp kho ” do bé phËn cã vËt liÖu nhËp kho lËp . STT Tªn hµng hãa,dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01 B«ng VN l« 1 Kg 300 24.000 7.200.000 02 B«ng x¬ (vô 3/4) Kg 500 28.000 11.900.000 Céng tiÒn hµng 19.100.000 ThuÕ suÊt GTGT 10% 1.910.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 21.010.000 hãa ®¬n (GTGT) Liªn 2 ( Giao cho kh¸ch hµng ) Ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2004 sè 01-ca/00-b §¬n vÞ b¸n : C«ng ty B«ng ViÖt Nam §Þa chØ :.......................................................Sè tµi kho¶n .......................... §iÖn tho¹i :...........................................................MS..................................... Hä, tªn ngêi mua: C«ng ty DÖt 8-3 ..................................................................... H×nh thøc thanh to¸n :TiÒn mÆt ..................................MS: 0100381341............... 17 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thu Ph¬ng KT2B Hµ Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai m¬i mèt triÖu kh«ng tr¨m mêi ngµn ®ång ch½n . Ngêi mua hµng ( Ký ghi râ hä tªn ) KÕ to¸n trëng ( Ký ghi râ hä tªn ) Thñ trëng ®¬n vÞ ( Ký ghi râ hä tªn ) C¨n cø vµo kÕ ho¹ch vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt , xÐt thÊy nhu cÇu xin lÜnh vËt t , xÝ nghiÖp lËp phiÕu XuÊt kho víi sù cho phÐp cña ngêi phô tr¸ch Nguyªn vËt liÖu .Sau ®ã PhiÕu xuÊt kho ®îc chuyÓn lªn cho bé ph©n cung tiªu duyÖt . NÕu ®îc duyÖt , ngêi nhËn sÏ xuèng kho ®Ó cïng thñ kho nhËn hµng .Thñ kho sÏ ghi sè lîng thùc xuÊt , sè lîng nµy chØ ®îc phÐp nhá h¬n sè lîng yªu cÇu cña XÝ nghiÖp khi trong kho kh«ng ®ñ vµ kh«ng ®îc lín h¬n sè lîng yªu cÇu . "PhiÕu XuÊt kho" lËp lµm 3 liªn :1 liªn lu t¹i bé phËn thèng kª , 1 liªn do ®¬n vÞ lÜnh vËt t lu, cßn l¹i 1 liªn do thñ kho gi÷ ®Ó vµo thÎ kho sau ®ã chuyÓn cho Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh . §èi víi Nguyªn vËt liÖu , Ban kÕ to¸n sö dông chøng tõ "Hãa ®¬n kiÓm phiÕu xuÊt kho ".C¨n cø vµo tháa thuËn cña Kh¸ch hµng , Phßng kÕ ho¹ch tiªu thô lËp "Hãa ®¬n kiªm phiÕu XuÊt kho ".PhiÕu nµy lËp thµnh 3 liªn : 1 liªn giao cho Kh¸ch hµng , 1 liªn thñ kho gi÷ l¹i ®Ó ghi thÎ kho sau ®ã chuyÓn cho Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh , 1 liªn lu t¹i bé phËn b¸n hµng cña Phßng kÕ ho¹ch tiªu thô . §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm vËt liÖu kho tµng cña c«ng ty vµ ®Ó c«ng t¸c kÕ to¸n ®¹t hiÖu qu¶ cao , C«ng ty ®· h¹ch tãan chi tiÕt vËt liÖu , theo ph¬ng ph¸p " Sæ sè d ". C¸c h¹ch tãan ®îc thùc hiÖn theo tr×nh tù : - T¹i kho : Mçi kho , thñ kho më thÎ kho vµ thÎ kho nµy ®îc më cho c¶ n¨m cho tõng lo¹i Nguyªn vËt liÖu .Hµng ngµy , c¨n cø vµo c¸c Chøng tõ NhËp , XuÊt kho , thñ kho ghi vµo thÎ kho. Sau khi ghi vµo thÎ kho , cuèi ngµy thñ kho tËp hîp c¸c chøng tõ XuÊt , NhËp kho göi cho Phßng kÕ to¸n ®Ó lµm c¨n cø ghi sæ . VÝ dô : Theo phiÕu NhËp kho sè 08 ngµy 10/4/04 t¹i kho (B¶ng 02) vµ theo phiÕu XuÊt kho sè 03 ngµy 15/4/04 t¹i kho B«ng , kÕ to¸n ghi vµo thÎ kho tê sè 8(B¶ng 04 ). - T¹i phßng kÕ to¸n : §Þnh kú , kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu xuèng kho híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc ghi chÐp cña thñ kho .Hµng ngµy kho nhËn ®îc c¸c chøng tõ phiÕu XuÊt , NhËp , kÕ to¸n vËt liÖu kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ , råi l¹i nhËp sè liÖu vµo m¸y tÝnh .M¸y sÏ tù ®éng tÝnh 18 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thu Ph¬ng KT2B Hµ gi¸ cho c¸c phiÕu XuÊt kho theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gi¸ quyÒn liªn hoµn cho tõng thø vËt liÖu .Cuèi th¸ng , kÕ to¸n in ra c¸c b¶ng :"B¶ng liÖt kª c¸c chøng tõ XuÊt NhËp vËt liÖu ", "B¶ng tæng hîp NhËp , XuÊt , Tån kho vËt liÖu ", vµ "Sæ sè d " cho tõng kho". B¶ng 2 PhiÕu nhËp kho Ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2004 Sè 08 Nî TK 152(152.1) Cã TK 331 Hä tªn ngêi giao hµng : Anh Quang . Theo hãa ®¬n sè 10500 ngµy 02/04/04 cña C«ng ty DÖt Nhuém XuÊt KhÈu Th¨ng Long . NhËp t¹i kho : B«ng . STT Tªn,nh·n ,hiÖu,quy M· sè §VT Sè lîng §¬n Theo CT Thùc nhËp c¸ch vËt t gi¸ 01 B«ng VN l« 1 152001 Kg 300 300 24.000 02 B«ng x¬ (3/4) 152002 Kg 500 500 3.800 Céng Thµnh tiÒn 7.200.000 11.900.000 19.100.000 NhËp ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2004 B¶ng 03 C«ng ty DÖt 8-3 19 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thu Ph¬ng KT2B Hµ PhiÕu xuÊt kho Ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2004 / Nî TK 621(621.1). Cã TK 152(152.1) Hä tªn ngêi giao hµng §Þa chØ Lý do xuÊt kho XuÊt t¹i kho STT Tªn nh·n,hiÖu, quy M· sè 01 Sè 03 B«ng VN l« 1 : Anh HiÕu . : XÝ nghiÖp Sîi ý : S¶n xuÊt . :B«ng . §VT 152001 Kg Sè lîng §¬n Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp gi¸ 300 300 24.120 7.236.000 7.236.000 XuÊt , ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2004 Phô tr¸ch BP sö dông (Ký,ghi râ hä tªn ) C«ng ty DÖt 8-3 Tªn kho: B«ng . Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËn (Ký,ghi râ hä tªn) Thñ kho (Ký,ghi râ hä tªn) MÉu sè 06-VT Ban hµnh theo quyÕt dÞnh 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña BTC B¶ng 04 ( TrÝch ) ThÎ kho (trÝch) Ngµy lËp thÎ : ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2004 Tê sè 08 Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t : B«ng VN l« 1 20
- Xem thêm -