Tài liệu Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thương mại và xây dựng trung sơn

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Êt n-íc ta ®ang vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng míi ®· t¹o ra mét m«i tr-êng c¹nh tranh kh¾c nghiÖp gi÷a c¸c doanh nghiÖp. Sù c¹nh tranh chñ yÕu xoay quanh vÊn ®Ò vÒ chÊt l-îng vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Chóng ta biÕt r»ng gi¸ thÞ tr-êng cña s¶n phÈm ®-îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¬ së hao phÝ lao ®éng c¸ biÖt thùc tÕ cña doanh nghiÖp. NÕu gi¸ s¶n phÈm ®-îc ®Þnh ra bëi doanh nghiÖp thÊp h¬n gi¸ thÞ tr-êng sÏ t¹o ra cho doanh nghiÖp mét -u thÕ c¹nh tranh. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trë thµnh mét trong nh÷ng mèi quan t©m hµng ®Çu ®èi víi mäi doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ®¸nh gi¸ chÊt l-îng nhiÒu mÆt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng qu¸t vÒ mÆt kinh tÕ, kü thuËt, tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh lµ c¬ së ®Ó ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm, lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé, ph©n tÝch chi phÝ, ®ång thêi lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Víi vai trß hÕt søc to lín cña gi¸ thµnh ®· ®Æt ra yªu cÇu cÇn thiÕt kh¸ch quan lµ ph¶i cã tÝnh chÝnh x¸c, hîp lý gi¸ thµnh cña s¶n phÈm. MÆt kh¸c, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, tÝnh kÞp thêi cña th«ng tin kinh tÕ nãi chung, th«ng tin vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp trªn th-¬ng tr-êng. ChÝnh v× vËy, mµ gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng nh÷ng ph¶i ®-îc tÝnh to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c hîp lý mµ cßn ®¶m b¶o tÝnh chÊt kÞp thêi, ®Ó cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ. TÝnh chÝnh x¸c vµ tÝnh kÞp thêi cña th«ng tin vÒ gi¸ thµnh trong mét chõng mùc nhÊt ®Þnh cã thÓ m©u thuÉn víi nhau. §¶m b¶o sù chÝnh x¸c cã thÓ th«ng tin kh«ng kÞp thêi ®-îc. Ng-îc l¹i, ®¶m b¶o ®-îc tÝnh kÞp thêi th× míi cã th«ng tin chÝnh x¸c ®-îc. Do vËy cÇn ph¶i kÕt hîp hµi hoµ hai tÝnh chÊt nµy. NghÜa lµ, ®¶m b¶o tÝnh chÊt kÞp thêi cña th«ng tin víi møc ®é chÝnh x¸c cã thÓ chÊp nhËn ®-îc. Nh-ng lµm thÕ nµo ®Ó tÝnh ®-îc gi¸ thµnh s¶n 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÈm ®¶m b¶o ®-îc yªu cÇu trªn. §iÒu ®ã cã thÓ thùc hiÖn ®-îc th«ng qua c¸c hÖ thèng kÕ to¸n chi phi s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. NhËn thøc ®-îc tÇm quan trong cña vÊn ®Ò trªn, qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ X©y dùng Trung S¬n. Cïng víi sù h-íng dÉn tËn t×nh cña C« gi¸o NguyÔn B×nh YÕn vµ c¸n bé phßng kÕ to¸n cña C«ng ty, em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi “Tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ X©y dùng Trung S¬n“. Ngoµi lêi më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn néi dung c¬ b¶n cña chuyªn ®Ò bao gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I: Tæng quan vÒ tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ X©y dùng Trung S¬n. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ X©y dùng Trung S¬n . Ch-¬ng III: Mét sè nhËn xÐt vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n CPSX vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ X©y dùng Trung S¬n. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I TæNG quan vÒ tæ chøC kÕ to¸N chi phÝ s¶N xuÊT vµ tÝNH gi¸ thµNH s¶N phÈM t¹I c¤ng ty tnhh th¦¥ng m¹I vµ x¢y dùNg trung s¥n 1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ X©y dùng Trung S¬n . 1.1. S¬ l-îc vÒ C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ X©y dùng Trung S¬n. Tªn c«ng ty: c«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ X©y dùng Trung S¬n Tªn giao dÞch: Trung Son Construction and Trading company limited Tªn viÕt t¾t: Trung Son Contra Co., Ltd. Gi¸m ®èc : U«ng ThÞ DiÔm LÖ. Trô së chÝnh : th«n Phó Cèc, x· Hµ Håi, huyÖn Th-êng TÝn, thµnh phè Hµ Néi §iÖn tho¹i : 0433851569 Fax : 0433851569 M· sè thuÕ : 0500555539 Ngµy cÊp: 09/02/2007 T- c¸ch ph¸p nh©n: giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 0302001841 ®¨ng ký lÇn ®Çu ngµy 08 th¸ng 02 n¨m 2007, ®¨ng ký thay ®æi lÇn thø hai ngµy 23 th¸ng 04 n¨m 2008 do së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t- tØnh Hµ T©y cÊp Ng©n hµng giao dÞch : Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÒn n«ng th«n Th-êng TÝn. Sè tµi kho¶n: 2208201000200 Vèn ®iÒu lÖ: 15.000.000.000 ®ång (M-êi n¨m tû ®ång) 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2. Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ X©y dùng Trung S¬n ®-îc thµnh lËp vµo ®Çu n¨m 2007, ban ®Çu khi míi thµnh lËp c«ng ty gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n do c¸n bé c«ng nh©n viªn Ýt, sè c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, tay nghÒ cßn Ýt vµ thiÕu kinh nghiÖm … Do ®ã trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty ph¶i cö ng-êi ®µo t¹o tay nghÒ cho c«ng nh©n viªn.VÒ c¬ së h¹ tÇng b-íc ®Çu c«ng ty ph¶i ®i thuª ®Þa ®iÓm thuËn tiÖn ®Ó më lµm v¨n phßng, trang thiÕt bÞ ®Çu t- m¸y mãc cßn Ýt vµ l¹c hËu. Tuy vËy nhê sù nç lùc cña tËp thÓ c«ng nh©n viªn vµ ®-êng lèi chØ ®¹o ®óng ®¾n cña c«ng ty chØ sau mét thêi gian ng¾n c«ng ty ®· v-ît qua ®-îc mäi khã kh¨n vµ b-íc ®Çu cã nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. C«ng ty lu«n ph©n ®Êu vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô nép thuÕ ®èi víi nhµ n-íc. C«ng ty ®· tõng b-íc t¨ng tÝch luü vµ më réng vèn kinh doanh. KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay c«ng ty ®· thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng chÊt l-îng cao, bµn giao ®óng tiÕn ®é, gi¸ c¶ hîp lý.C«ng ty lu«n ®-îc c¸c chñ ®Çu t- ®¸nh gi¸ cao vÒ chÊt l-îng, kü mü thuËt cña s¶n phÈm,®¹t ®-îc sù tÝn nhiÖm cña c¸c nhµ ®Çu t-. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sau ®©y lµ mét sè chØ tiªu chñ yÕu mµ c«ng ty ®· ®¹t ®-îc trong nh÷ng n¨m qua: B¶ng 1.1: mét sè chØ tiªu c¬ b¶n (§¬n vÞ tÝnh: ®ång) STT ChØ tiªu N¨m 2007 N¨m 2008 N¨m 2009 Ghi chó I Tµi s¶n 3.716.298.095 7.629.987.773 9.433.250.240 1 Tµi s¶n l-u ®éng 1.396.667.080 3.977.469.057 4.253.621.524 2.319.631.014 3.652.518.716 5.179.628.716 vµ ®Çu t- ng¾n h¹n 2 Tµi s¶n l-u ®éng vµ ®Çu t- dµi h¹n II Nguån vèn 3.716.298.095 7.629.987.773 9.433.250.240 1 Nî ph¶i tr¶ 2.948.442.128 2.851.784.793 2.732.458.970 2 Nguån vèn chñ së 767.855.967 4.778.202.980 6.700.791.270 1.999.349.736 7.390.641.310 8.678.984.678 10.347.013 9.433.250.240 7.449.849 4.253.621.524 h÷u III Doanh thu IV Lîi nhuËn tr-íc thuÕ V Lîi nhuËn sau thuÕ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 1.3.1. §Æc ®iÓm bé m¸y qu¶n lý. §éi ngò c¸n bé trong c«ng ty: + Kü s- : 6 ng-êi + Cö nh©n kinh tÕ : 1 ng-êi + Cö nh©n luËt : 1 ng-êi + Trung cÊp kinh tÕ : 3 ng-êi + Thî bËc 5, 6,7 : 125 ng-êi + Thî bËc 3, 4 : 262 ng-êi §Ó ®¸p øng yªu cÇu chuyªn m«n ho¸ vµ thuËn tiÖn cho viÖc h¹ch to¸n kinh tÕ th× toµn bé c¬ cÊu qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc x¾p xÕp bè trÝ vµo c¸c phßng ban, c¸c ®éi ngò x©y dùng. §øng ®Çu lµ tæng gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc, gi÷a cã c¸c phßng ban, c¸c ®éi x©y dùng cña C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ X©y dùng Trung S¬n h¹ch to¸n ®éc lËp vµ lµ mét ph¸p nh©n phô thuéc cña c«ng ty. Ngoµi nh÷ng c«ng viÖc ®-îc c«ng ty giao c¸c ®éi x©y dùng cßn tù kiÕm thÞ tr-êng ho¹t ®éng cña m×nh, h¹ch to¸n lç l·i riªng cho tõng ®éi nh-ng trªn mçi c«ng tr×nh c«ng ty ®· thu % trªn lîi nhuËn tr-íc thuÕ vµ chi phÝ qu¶n lý chung, c¸c ®éi kh«ng h¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý vµ chi phÝ b¸n hµng. PhÇn chi phÝ nµy do c«ng ty qu¶n lý. C¸c ®éi x©y dùng nÕu thanh to¸n qua Ng©n hµng th× ph¶i thanh to¸n qua tµi kho¶n cña c«ng ty vµ khi thùc hiÖn thanh to¸n ph¶i cã th«ng b¸o víi phßng kÕ to¸n cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty vÉn qu¶n lÝ ë tÇm vÜ m« toµn bé ho¹t ®éng cña c¸c ®éi x©y dùng. TÊt c¶ vÉn do sù qu¶n lÝ vµ ®iÒu hµnh cña ban gi¸m ®èc c«ng ty. C¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng theo môc tiªu vµ ph-¬ng h-íng chung cña toµn c«ng ty ®ã lµ ®Æc ®iÓm næi bËt trong ho¹t ®éng ®iÒu hµnh cña c«ng ty. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3.2. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lý t¹i C«ng ty TNHH th-¬ng m¹i vµ x©y dùng Trung S¬n. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng kÕ ho¹ch, kinh tÕ, kü thuËt Phßng vËt tthiÕt bÞ Phßng tæ chøc hµnh chÝnh BiÓu sè 1.2: S¬ ®å bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lý ë C«ng ty Nh×n vµo s¬ ®å trªn ta ®· thÊy ®-îc m« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty trong ®ã chøc n¨ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cô thÓ cña tõng bé phËn vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban trong c«ng ty sù phô thuéc vµ quyÒn h¹n cña c¸c ban ngµnh. Tõ s¬ ®å trªn ta cã thÓ thÊy ®-îc sù qu¶n lý cña c«ng ty lµ võa tËp trung võa ph©n t¸n. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChÕ ®é l·nh ®¹o vµ qu¶n lý trong c«ng ty thèng nhÊt lµ chÕ ®é l·nh ®¹o mét thñ tr-ëng. L·nh ®¹o theo c¬ cÊu trùc tuyÕn tham m-u, nghÜa lµ c¸c phßng ban chØ cã chøc n¨ng tham m-u cho phã gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®-îc giao. TÊt c¶ c¸c quyÕt ®Þnh trong c«ng ty ®Òu do ban gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh . §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc vµ sau ®ã lµ c¸c phßng ban. Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc c«ng ty vµ tr-íc ph¸p luËt vÒ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ trong ph¹m vi, quyÒn h¹n vµ nghÜa vô ®-îc quy ®Þnh. Gi¸m ®èc lµ ng-êi trùc tiÕp ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ giao, nhËn thÇu vµ thanh lý bµn giao c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh cho bªn A. Gi¸m ®èc c«ng ty cßn lµ ng-êi cã quyÒn qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty. Phã gi¸m ®èc lµ ng-êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng cña gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®-îc giao. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng  Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: ChÞu huy ®éng c¸c nguån vèn vµ ®iÒu hßa ph©n phèi cho c¸c ®éi (tõng c«ng tr×nh) dùa trªn c¬ së tiÕn ®é thi c«ng, th-êng xuyªn kiÓm tra, gi¸m s¸t vÒ mÆt tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®éi x©y dùng trùc thuéc c«ng ty. §¶m b¶o chi l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n trong toµn c«ng ty vµ kiÓm tra chøng tõ kÕ to¸n hîp ph¸p, hîp lý, hîp lÖ. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Phßng kÕ ho¹ch, kinh tÕ, kü thuËt: §i s©u vµo c«ng viÖc lµm hå s¬ ®Êu thÇu ®¶m b¶o chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ c¸c b¶n vÏ vµ c¸c sè liÖu cã liªn quan. X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh dµi h¹n vµ ng¾n h¹n, ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt nh»m c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l-îng c«ng tr×nh, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.  Phßng vËt t- thiÕt bÞ: §¶m b¶o cung øng ®Çy ®ñ kÞp thêi ®ång bé c¸c lo¹i vËt t- cho s¶n xuÊt. Tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ nguån vËt t-, chñng lo¹i, sè l-îng vËt t-, tæ chøc giao dÞch vËn chuyÓn, cÊp ph¸t vËt t- kÞp thêi cho c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt.  Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc c«ng ty tæ chøc bé m¸y ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý cña c«ng ty còng nh- c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé lao ®éng, ®ång thêi gióp gi¸m ®èc n¾m b¾t ®-îc kh¶ n¨ng tr×nh ®é kü thuËt cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®Ò ra ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o båi d-ìng c¸n bé c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh..  C¸c tæ ®éi x©y dùng: Bao gåm c¸c ®éi c«ng tr×nh, nhiÖm vô cña c¸c ®éi c«ng tr×nh lµ ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é thi c«ng vµ chÊt l-îng c«ng tr×nh.  Bé phËn l¸i xe, l¸i m¸y thi c«ng: §éi gåm h¬n 20 m¸y thi c«ng nhiÒu lo¹i víi m¸y xóc, m¸y ®Çm, m¸y ñi, ... ®-îc nhËp khÈu lµm nhiÖm vô vËn chuyÓn vËt t-, thiÕt bÞ, san lÊp mÆt b»ng vµ thi c«ng c«ng tr×nh mét c¸ch hiÖu qu¶. §©y lµ mét bé phËn quan träng hµng ®Çu víi vèn ®Çu t- trang thiÕt bÞ cao. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Bé phËn b¸n hµng: Cã chøc n¨ng thùc viÖc b¸n bu«n vËt liÖu, m¸y mãc, thiÕt bÞ phô tïng thay thÕ, mua b¸n vµ ký göi hµng ho¸. C¸c nh©n viªn ®-îc ®µo t¹o bµi b¶n ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt c¸c hîp ®ång mua b¸n, t¹o uy tÝn, qu¶ng b¸ h×nh ¶nh c«ng ty ë ®Þa ph-¬ng vµ c¸c tØnh thµnh l©n cËn. Nh- vËy c¸c ban ngµnh cña c«ng ty ho¹t ®éng d-íi sù gi¸m s¸t cña gi¸m ®èc vµ cã sù gióp ®ì cña phã gi¸m ®èc, m« h×nh qu¶n lý cña c«ng ty phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr-êng. 1.4. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Ngµnh nghÒ lÜnh vùc kinh doanh: HiÖn nay, víi ®éi ngò c¸n bé giµu kinh nghiÖm, thiÕt bÞ chuyªn dông, hÖ thèng m¸y tÝnh ®iÖn tö vµ th- viÖn phÇn mÒm, ph-¬ng tiÖn kiÓm tra hiÖn ®¹i, ¸p dông qui tr×nh, tiªu chuÈn quèc tÕ, c«ng ty ho¹t ®éng trªn c¸c lÜnh vùc chñ yÕu sau: - Khai th¸c c¸t, ®¸, sái. - ChuÈn bÞ mÆt b»ng (dän dÑp, san lÊp, c¶i t¹o mÆt b»ng c«ng tr×nh). - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, c«ng tr×nh khu c«ng nghiÖp, khu ®« thÞ, khu d©n c-, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ cao, khu vui ch¬i gi¶i trÝ. - L¾p ®Æt trang thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. - Hoµn thiÖn c«ng tr×nh x©y dùng. - B¸n bu«n vËt liÖu x©y dùng.§¹i lý mua, b¸n, ký göi hµng ho¸. - B¸n bu«n m¸y mãc, thiÕt bÞ phô tïng thay thÕ. - VËn t¶i hµng ho¸ ®-êng bé. - Ho¹t ®éng hç trî kh¸c cho vËn t¶i. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Cho thuª ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ®-êng bé. - Cho thuª m¸y mãc thiÕt bÞ x©y dùng. - S¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn kim lo¹i. - RÌn, dËp, Ðp vµ c¸n c¸c kim lo¹i, luyÖn bé kim lo¹i. - Gia c«ng c¬ khÝ, xö lý vµ tr¸ng phñ kim lo¹i. - S¶n xuÊt m¸y chuyªn dông kh¸c. S¶n xuÊt m¸y x©y dùng. - S¶n xuÊt th©n xe cã ®éng c¬, r¬moãc vµ b¸n r¬moãc. - S¶n xuÊt phô tïng, bé phËn phô trî cho xe cã ®éng c¬ vµ ®éng c¬ xe. - S¶n xuÊt ph-¬ng tiÖn vµ thiÕt bÞ vËn t¶i kh¸c. - Söa ch÷a c¸c s¶n phÈm kim lo¹i. Söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ. - Söa ch÷a vµ b¶o d-ìng ph-¬ng tiÖn vËn t¶i. - L¾p ®Æt m¸y mãc vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp. - X©y dùng c«ng tr×nh ®-êng d©y vµ tr¹m ®iÖn cã ®iÖn ¸p ®Õn 35 KW. - L¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn. L¾p ®Æt hÖ thèng x©y dùng kh¸c. - Ho¹t ®éng x©y dùng chuyªn dông kh¸c. Qu¸ tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt cña C«ng ty ®-îc diÔn ra ë nhiÒu ®Þa ®iÓm kh¸c nhau: øng hoµ,Th-êng TÝn,... phô thuéc vµo hîp ®ång. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña ngµnh s¶n xuÊt x©y l¾p nªn s¶n phÈm cña c«ng ty th-êng mang nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng cña ngµnh ®ã lµ: s¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc, quy m« lín, nhá, kh«ng ®ång ®Òu, kÕt cÊu phøc t¹p, thêi gian x©y dùng th-êng kÐo dµi, phøc t¹p. C«ng tr×nh sau khi hoµn thµnh ®-îc bµn giao cho ®¬n vÞ sö dông vµ trë thµnh hµng ho¸, tµi s¶n cè ®Þnh cña ®¬n vÞ ®ã. ChÊt l-îng s¶n phÈm cña c«ng tr×nh ch-a ®-îc kh¼ng ®Þnh ngay khi hoµn thµnh bµn giao mµ cßn ®-îc kiÓm nghiÖm qua mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Cho nªn s¶n phÈm ®Æc 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thï nµy kh«ng ®-îc trao ®æi tù do trªn thÞ tr-êng nh- c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ kh¸c mµ nã chØ ®-îc sö dông sau khi hîp ®ång ®· ®-îc ký kÕt. 1.4.1. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty §Æc ®iÓm cña x©y l¾p cã ¶nh h-ëng lín ®Õn viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng, ®ã lµ s¶n phÈm trong x©y dùng nãi chung vµ cña c«ng ty x©y dùng nãi riªng lµ nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp thuéc x©y dùng c¬ b¶n... Cã quy m«, c¬ cÊu phøc t¹p, s¶n phÈm ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt l©u dµi víi quy m« lín ®ßi hái mét khèi l-îng vÒ quy m« vµ chñng lo¹i c¸c yÕu tè vµ nh©n tè ®Çu vµo ph¶i cã kÕ ho¹ch n¨m. §Æc ®iÓm nµy lµm cho viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p kh¸c víi doanh nghiÖp kh¸c ë chç: s¶n phÈm x©y l¾p ph¶i lËp dù to¸n (dù to¸n thiÕt kÕ, dù to¸n thi c«ng). Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p ph¶i so s¸nh dù to¸n, ph¶i lÊy dù to¸n lµm th-íc ®o. S¶n phÈm tiªu thô theo gi¸ dù to¸n (gi¸ thanh to¸n víi bªn chñ ®Çu t-) hoÆc gi¸ tho¶ thuËn víi bªn chñ ®Çu t- (gi¸ tho¶ thuËn nµy còng ®-îc x¸c ®Þnh trªn dù to¸n c«ng tr×nh). MÆt kh¸c s¶n phÈm x©y l¾p cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt chÞu nhiÒu ¶nh h-ëng cña ®Þa ph-¬ng n¬i ®Æt s¶n phÈm (®Þa h×nh, ®Þa chÊt, thuû v¨n, thêi tiÕt khÝ hËu, thÞ tr-êng c¸c yÕu tè ®Çu vµo). H¬n n÷a c¸c ®iÒu kiÖn cña s¶n xuÊt nh-: xe m¸y thiÕt bÞ...ng-êi lao ®éng ph¶i ®-îc chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æt s¶n phÈm. §Æc ®iÓm nµy lµm cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông h¹ch to¸n nh- vËt t- tµi s¶n cña c«ng ty dÔ mÊt m¸t, h- háng. Ngoµi ®Æc ®iÓm x©y l¾p, viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cña c«ng ty cßn chÞu nhiÒu ¶nh h-ëng cña quy tr×nh x©y l¾p. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cã thÓ kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh x©y dùng mét c«ng tr×nh cña c«ng ty nh- sau: §Êu thÇu, nhËn hîp ®ång c«ng trinh LËp dù to¸n c«ng tr×nh Trang bÞ vËt liÖu,lao ®éng m¸y thi c«ng TiÕn hµnh ho¹t ®éng x©y l¾p TiÕn hµnh lËp quyÕt to¸n c«ng tr×nh Giao nhËn h¹ng môc c«ng tr×nh HT Thanh lý hîp ®ång, giao nhËn CT BiÓu sè 1.3: S¬ ®å quy tr×nh x©y dùng 1.5. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty 1.5.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Do C«ng ty tæ chøc kiÓu ph©n cÊp gåm c¸c ®éi x©y dùng trùc thuéc nªn bé m¸y kÕ to¸n C«ng ty gåm 2 bé phËn kÕ to¸n: - KÕ to¸n c«ng ty - KÕ to¸n thèng kª t¹i c¸c ®éi x©y dùng c«ng tr×nh KÕ to¸n thèng kª t¹i c¸c ®éi x©y dùng c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm tËp h¬p c¸c chøng tõ ban ®Çu, ghi chÐp lËp nªn b¶ng kª chi tiÕt... Sau ®ã chuyÓn tÊt c¶ c¸c chøng tõ liªn quan lªn phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty theo ®Þnh kú. KÕ to¸n t¹i C«ng ty sÏ c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nµy ®Ó ghi vµo c¸c sæ s¸ch cÇn thiÕt, sau ®ã kÕ to¸n tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cã vai trß quan rÊt träng trong viÖc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Nã thùc hiÖn chøc n¨ng thu nhËn vµ 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xö lý th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh cho c¸c ®èi t-îng cã liªn quan. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cã nhiÖm vô tham m-u, hç trî cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c ®Çu tliªn doanh liªn kÕt. Cô thÓ bé m¸y kÕ ho¹ch cña C«ng ty cã c¸c nhiÖm vô sau: - Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n: ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c t×nh h×nh biÕn ®éng tµi s¶n trong quan hÖ víi nguån vèn. - LËp vµ tr×nh bµy c¸c b¸o c¸o cÇn thiÕt theo quy ®Þnh. - Tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ®Ó ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi cho viÖc ra quyÕt ®Þnh cña nhµ qu¶n lý. - Thùc hiÖn c«ng t¸c xö lý vµ b¶o qu¶n chøng tõ theo quy ®Þnh. - Tæ chøc c«ng t¸c, phæ biÕn kÞp thêi c¸c chÕ ®é, thÓ lÖ quy ®Þnh, quy chÕ tµi chÝnh míi ban hµnh. - H-íng dÉn, båi d-ìng, n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n.. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n C«ng ty: KÕ to¸n tr-ëng (Tr-ëng phßng TC-KT) KÕ to¸n tæng hîp KÕ To¸n ®éi KÕ to¸n thuÕ, l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng KÕ to¸n vËt t-, chi phÝgi¸ thµnh KÕ to¸n TSC§, vèn b»ng tiÒn, c«ng nî Thñ quü BiÓu sè 1.4: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë C«ng ty 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®-îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung. §øng ®Çu bé m¸y lµ kÕ to¸n tr-ëng – Tr-ëng phßng TC-KT. KÕ to¸n tr-ëng lµ ng-êi cã tr×nh ®é, cã th©m niªn c«ng t¸c, cã kinh nghiÖm ®Æc biÖt lµ ®-îc ®µo t¹o chuyªn ngµnh tµi chÝnh kÕ to¸n vµ ch-¬ng tr×nh kÕ to¸n tr-ëng. KÕ to¸n tr-ëng cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh vµ tæ chøc ho¹t ®éng trong phßng kÕ to¸n tµi vô, h-íng dÉn h¹ch to¸n, kiÓm tra viÖc tÝnh to¸n ghi chÐp t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty trªn c¬ së nh÷ng chÕ ®é chÝnh s¸ch ®· ®-îc Nhµ n-íc quy ®Þnh. KÕ to¸n tr-ëng cã nhiÖm vô cËp nhËp ®-îc c¸c th«ng tin míi vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh cho c¸c c¸n bé kÕ to¸n trong C«ng ty, n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé kÕ to¸n trong C«ng ty. KÕ to¸n tæng hîp: lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty. Trùc tiÕp kiÓm tra vµ gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thu nhËn, xö lý vµ cung cÊp th«ng tin cho c¸c ®èi t-îng kh¸c nhau. KÕ to¸n tæng hîp cßn ph¶i th-êng xuyªn kiÓm tra ®èi chiÕu chi tiÕt vµ tæng hîp, ®ång thêi hç trî kÕ to¸n tr-ëng trong viÖc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n phï hîp vµ ®Þnh kú lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp theo quy ®Þnh vµ b¸o c¸o ®ét xuÊt theo yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý. Trong ®ã: KÕ to¸n ®éi, thùc hiÖn ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin ban ®Çu vÒ lao ®éng tiÒn l-¬ng vµ theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng phô cÊp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. Cuèi kú kÕ to¸n tiÒn l-¬ng ph¶i lËp c¸c b¸o c¸o vÒ lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý. KÕ to¸n thuÕ kiªm KÕ to¸n l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cã nhiÖm vô tæng hîp tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng tõ c¸c sè liÖu vÒ sè l-îng, thêi gian lao ®éng, ®ång thêi ph©n bæ chi phÝ tiÒn l-¬ng theo ®óng ®èi t-îng sö dông. §ång thêi kª khai ®óng c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép, ph¶n ¸nh kÞp thêi sè thuÕ ®· nép t¹m thêi cho Nhµ n-íc hoÆc sè chÝnh thøc. §Èy m¹nh viÖc thanh to¸n víi Nhµ n-íc ®¶m b¶o ®óng thêi gian quy ®Þnh. KÕ to¸n vËt t-, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ – tÝnh gi¸ thµnh cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m vËt t-, kiÓm tra viÖc ph©n bæ c¸c chi phÝ trong kú c¸c 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®èi t-îng, chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. Cuèi kú kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh trong kú vµ lËp b¸o c¸o tæng hîp chi phÝ gi¸ thµnh. KÕ to¸n TSC§, vèn b»ng tiÒn kiªm kÕ to¸n c«ng nî: lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi TSC§, trÝch khÊu hao TSC§ vµ xö lý c¸c nghiÖp vô cã liªn quan ®Õn vèn b»ng tiÒn nh-: TiÒn mÆt t¹i quü, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn. Hµng ngµy kÕ to¸n tiÒn mÆt ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu chi tiÒn mÆt, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh ®Þnh møc tån quü tiÒn mÆt, ®èi chiÕu tiÒn mÆt t¹i quü vµ tiÒn mÆt ghi trong sæ s¸ch, ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi c¸c sai ph¹m vÒ tiÒn mÆt. Ngoµi ra, kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn cßn ph¶i kiÓm tra t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m vÒ tiÒn göi ng©n hµng vµ tiÒn ®ang chuyÓn. §ång thêi, theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ ph¸t sinh trung kú vµ luü kÕ tõ c¸c kú tr-íc. Thñ quü lµ ng-êi trùc tiÕp qu¶n lý tiÒn mÆt t¹i quü cña C«ng ty, thùc hiÖn nhËp, xuÊt tiÒn mÆt khi cã phiÕu thu, chi kÌm theo cã ch÷ ký cña Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n tr-ëng. ChÞu tr¸ch nhiÖm më sæ kÕ to¸n chi tiÕt tiÒn mÆt ®Ó ghi chÐp hµng ngµy liªn tôc theo tr×nh tù c¸c kho¶n thu, chi quü tiÒn mÆt t¹i mäi thêi ®iÓm. Hµng ngµy, thñ quü ph¶i kiÓm,kÕ to¸n sè tån quü tiÒn mÆt thùc tÕ vµ tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi sè liÖu cña sæ quü tiÒn mÆt vµ sæ kÕ to¸n tiÒn mÆt. §ång thêi kÕt hîp víi kÕ to¸n ®Ó ®-a ra c¸c kiÕn nghÞ vµ biÖn ph¸p xö lý khi cã chªnh lÖch x¶y ra. 1.5.2. ChÕ ®é kÕ to¸n vµ c¸c nguyªn t¾c kÕ to¸n ¸p dông trong c«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ X©y dùng Trung S¬n  ¸p dông theo quyÕt ®Þnh sè 48/2006/Q§-BTC ngµy 14/9/2006 cña Bé tr-ëng Bé Tµi ChÝnh.  Kú kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ 28/2/2009 ®Õn 31/12/2009.  §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông: ViÖt nam ®ång * VÒ chÕ ®é chøng tõ: c«ng ty vËn hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 48/2006/Q§BTC, trong thùc tÕ, ngoµi viÖc sö dông c¸c mÉu chøng tõ h-íng dÉn vµ b¾t buéc theo chÕ ®é quy ®Þnh th× c«ng ty cßn sö dông mét sè chøng tõ tù lËp ra ®Ó phï 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ nhu cÇu thùc tÕ cña m×nh. Tuy nhiªn c¸c chøng tõ ®ã vÉn cã gi¸ trÞ ph¸p lý vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh, kÕ to¸n cña c«ng ty. * VÒ chÕ ®é tµi kho¶n: C«ng ty sö dông hÇu hÕt c¸c tµi kho¶n theo quyÕt ®Þnh 48/2006/Q§-BTC ngµy 14/9/2006 cña Bé tr-ëng Bé Tµi ChÝnh. * H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: Công ty sử dụng hình thức tổ chức công tác kế toán vừa tập trung vừa phân tán vì quy mô của c«ng ty là vừa và nhỏ nhưng lại hoạt động trªn địa bàn vừa tập trung vừa phân tán vµ cã sự kiểm tra giám sát nªn c¸c hoạt động có hiệu quả. * Hình thức và sổ kế toán mà c«ng ty đang áp dụng: C«ng ty TNHH Thương mại và X©y dựng Trung Sơn ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n “NhËt ký chung” v× quy m« cña c«ng ty lµ võa vµ nhá, mÉu sæ ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n. C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n mµ c«ng ty ®ang dïng lµ: + Sæ kÕ to¸n tæng hîp: NhËt ký chung vµ Sæ C¸i + Sæ kÕ to¸n chi tiÕt c¸c tµi kho¶n 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n: Chøng tõ gèc (B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc) Sæ quü NhËt ký chung Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng chi tiÕt sè ph¸t sinh B¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh B¶ng C§KT vµ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n kh¸c Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng, hoặc theo định kỳ Quan hệ đối chiếu kiểm tra BiÓu sè 1.5: Tr×nh tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty ¸p dông ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ: - Ph-¬ng ph¸p khÊu hao TSC§: tÝnh khÊu hao theo ph-¬ng ph¸p ®-êng th¼ng - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn - Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ hµng xuÊt kho: theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n * ChÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n: C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ X©y dùng Trung S¬n thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh 48/2006/Q§-BTC ngµy 14/9/2006 cña Bé Tr-ëng Bé Tµi ChÝnh. ChÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty bao gåm: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n : MÉu sè B01-DNN - B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n : MÉu sè F01-DNN - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t déng kinh doanh : MÉu sè B02-DNN - B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ : MÉu sè B03-DNN - B¶n thuyÕt minh BCTC : MÉu sè B09-DNN C«ng ty lËp vµ nép b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¬ quan Nhµ n-íc theo kú kÕ to¸n n¨m. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH¦¥NG II Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty tnhh th-¬ng m¹i vµ x©y dùng trung s¬n 2. Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 2.1. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt * §Æc ®iÓm chi phÝ s¶n xuÊt cña C«ng ty Mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt ë c¸c ngµnh nghÒ kh¸c nhau th× ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm s¶n phÈm còng kh¸c nhau. Theo ®ã, chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ë mçi ngµnh cã nh÷ng ®Æc thï riªng. Do quy tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p, quy m« c«ng tr×nh kh«ng ®ång ®Òu nªn chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc tËp hîp theo c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh. * Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt Nh»m ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty còng nh- theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc chia thµnh c¸c kho¶n môc sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : lµ nh÷ng chi phÝ vÒ vËt liÖu chÝnh(s¾t, thÐp, d©y ®iÖn,...), vËt liÖu phô (s¬n,...), nhiªn liÖu (gas,...) sö dông vµo môc ®Ých trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cña c«ng ty. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Lµ nh÷ng chi phÝ vÒ tiÒn l-¬ng gåm l-¬ng s¶n phÈm c¸ nh©n trùc tiÕp, l-¬ng thêi gian, c¸c kho¶n phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Bao gåm c¸c chi phÝ dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt chung ë c¸c tæ, ®éi ngoµi hai kho¶n môc trªn. §Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý trong tõng xÝ nghiÖp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, ®ång thêi gióp kÕ to¸n thuËn tiÖn x¸c ®Þnh c¸c chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt chung chia thµnh: 20
- Xem thêm -