Tài liệu Tổ chức, hoạt động của văn phòng trung ương (vptw) đảng nhân dân cách mạng (ndcm) lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo

  • Số trang: 189 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 286 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHOUNXAY PHOMMYXAY TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHOUNXAY PHOMMYXAY TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 9 34 04 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. PGS.TS. Vũ Đức Đán 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu HÀ NỘI, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và được trích dẫn đầy đủ theo quy định. Nghiên cứu sinh PHOUNXAY PHOMMYXAY LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập và nghiên cứu tại Học viện Hành chính quốc gia (Việt Nam), tôi đã hoàn thành luận án “Tổ chức, hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo”. Tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới 02 nhà khoa học hướng dẫn là PGS.TS. Vũ Đức Đán và PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu. Tôi gửi lời cảm ơn trân trọng tới lãnh đạo Học viện Hành chính quốc gia, lãnh đạo Khoa Hành chính học, Khoa Sau đại học, các thầy cô giáo tại Học viện Hành chính quốc gia đã tạo điều kiện thuận lợi, tận tình giúp đỡ, góp ý về chuyên môn trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi gửi lời cảm ơn tới cán bộ, công chức Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã hợp tác và hỗ trợ trong quá trình tác giả để thu thập số liệu thực tiễn. Cảm ơn gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp đã chia sẻ, hỗ trợ về tài liệu, động viên về tinh thần trong suốt quá trình tác giả nghiên cứu. Chân thành cảm ơn! Tác giả luận án MỤC LỤC MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................ 1 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài .................................................... 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................... 4 4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu .......................................... 5 5. Giả thuyết khoa học và câu hỏi nghiên cứu ................................................ 6 6. Những đóng góp mới của đề tài .................................................................. 6 7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .................................................... 7 8. Cấu trúc của Luận án .................................................................................. 7 Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐỀ TÀI ....................................................................................................................... 8 1.1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ............................................................... 8 1.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG ............................................................................ 21 1.2.1. Những kết quả đạt được...................................................................... 21 1.2.2. Những vấn đề cần triển khai ............................................................... 23 Kết luận chương 1 ........................................................................................ 23 Chương 2 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO ....... 25 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN PHÒNG ............................................ 25 2.1.1. Khái niệm, đặc điểm của văn phòng ................................................... 25 2.1.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng ......................................... 30 2.1.3. Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của văn phòng ...................... 33 2.2. VẤN ĐỀ NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ............................................... 39 2.2.1. Một số khái niệm ................................................................................ 39 i 2.2.2. Ưu điểm và hạn chế của việc nhất thể hóa chức danh lãnh đạo ........... 43 2.2.3. Một số chức danh lãnh đạo nhất thể hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ............................................................................................................... 46 2.3. NHỮNG YÊU CẦU, YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO ....... 46 2.3.1. Những yêu cầu về tổ chức, hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo ............................................................................................................... 47 2.3.2. Những yếu tố tác động đến tổ chức và hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo ....................................................................................... 54 2.3.3. Những tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quả về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo ............................................................... 58 2.4. KINH NGHIỆM TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG VÀ GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO ........................ 62 2.4.1. Kinh nghiệm tổ chức, hoạt động của một số Văn phòng trung ương ... 62 2.4.2. Giá trị tham khảo cho Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào ..................................................................................................... 69 Kết luận chương 2 ........................................................................................ 71 Chương 3 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO HIỆN NAY ..................................................................................................................... 73 ii 3.1. GIỚI THIỆU VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO VÀ VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ..................................................................... 73 3.1.1. Giới thiệu Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào .... 73 3.1.2. Giới thiệu Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào91 3.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO HIỆN NAY ..................................... 97 3.2.1. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào ............................................................................................. 97 3.2.2. Các đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào ................................................................................................... 100 3.2.3. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức của Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào .................................................................. 102 3.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO HIỆN NAY .......................... 106 3.3.1. Công tác tổ chức, cán bộ................................................................... 106 3.3.2. Công tác tham mưu, tổng hợp ........................................................... 110 3.3.3. Công tác văn thư, lưu trữ .................................................................. 115 3.3.4. Công tác lễ tân, đối ngoại, phối hợp hoạt động với các văn phòng ở trung ương và địa phương .......................................................................... 117 3.3.5. Công tác quản lý kinh phí, tài sản ..................................................... 120 3.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG .......................................................................... 122 3.4.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân của kết quả trong tổ chức và hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng .............................................. 122 3.4.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng ................................. 129 iii 3.4.3. Đánh giá mô hình văn phòng hợp nhất giữa văn phòng cấp ủy và văn phòng ủy ban nhân các cấp ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay .... 134 Kết luận chương 3 ...................................................................................... 135 Chương 4 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO HIỆN NAY ................................................... 137 4.1. QUAN ĐIỂM ĐỔI MỚI TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO ...................... 137 4.1.1. Đổi mới tổ chức và hoạt động Văn phòng Trung ương phải gắn với phương hướng, nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng ........... 137 4.1.2. Đổi mới tổ chức và hoạt động Văn phòng Trung ương phải gắn với sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng .................................................... 141 4.1.3. Đổi mới tổ chức và hoạt động Văn phòng Trung ương phải gắn với năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức ..................................................... 143 4.2. GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TRONG ĐIỀU KIỆN NHẤT THỂ HÓA MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO ............... 144 4.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào đối với việc đổi mới tổ chức bộ máy và hoạt động của Văn phòng Trung ương ..... 144 4.2.2. Hợp nhất Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào với Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ....................... 147 4.2.3. Hoàn thiện cơ chế làm việc theo hướng tăng cường mối quan hệ giữa Văn phòng Trung ương Đảng với các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương ................................................................................................. 152 4.2.4. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào ......................................................... 157 iv 4.3.5. Hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật và tăng cường công tác hậu cần cho Văn phòng Trung ương Đảng .............................................................. 164 Kết luận chương 4 ...................................................................................... 168 KẾT LUẬN................................................................................................ 169 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................... 171 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1. BCHTW: Ban chấp hành Trung ương 2. CHDCND: Cộng hòa dân chủ nhân dân 3. NDCM: Nhân dân cách mạng 4. VPCP: Văn phòng Chính phủ 5. VPTW: Văn phòng Trung ương vi MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Văn phòng là bộ phận quan trọng của mỗi cơ quan, tổ chức, đây là bộ phận tham mưu, giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo, là bộ phận cầu nối giữa lãnh đạo đơn vị với các đơn vị chức năng trong và ngoài tổ chức. Để đảm bảo chức năng này được thực hiện thì công tác tổ chức và hoạt động của văn phòng cần phải được hoàn thiện và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của mình. Tham mưu là hiến kế, kiến nghị, đề xuất, đưa ra các ý tưởng hay, sáng tạo có cơ sở khoa học, các sáng kiến, các phương án tối ưu, những chiến lược, sách lược và các giải pháp hữu hiệu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc đặt ra và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn, hàng năm của cơ quan, đơn vị đạt kết quả cao nhất. Công tác tham mưu có vị trí đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo, quản lý và điều hành công việc của tất cả các cơ quan nhà nước. Ngoài ra, văn phòng còn có chức năng hậu cần của tổ chức, đây là chức năng không kém phần quan trọng so với hai chức năng cơ bản trên. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành thực hiện, công tác này còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết bởi những vấn đề về tổ chức, hoạt động của văn phòng là hết sức phức tạp. Văn phòng Trung ương (VPTW) Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào (sau đây gọi tắt là Văn phòng Trung ương có vị trí, vai trò quan trọng trong cơ cấu tổ chức của hệ thống chính trị nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào, là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW), trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của ĐảngNDCM Lào. VPTW là đầu mối phối hợp, điều hoà chương trình công tác của đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và một số hoạt động của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thực hiện Quy chế làm việc và chương trình công tác của Bộ Chính 1 trị, Ban Bí thư. Tham gia tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các hội nghị BCHTW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập; các cuộc làm việc của đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Giúp Thường trực Ban Bí thư xử lý công việc hằng ngày của Đảng. Cơ cấu tổ chức sẽ ảnh hưởng đến sự hoạt động VPTW. Sự hoạt động có ảnh hưởng mạnh mẽ tới chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và hậu cần của VPTW. Chất lượng hoạt động của VPTW có tác động đến hoạt động chung của cả bộ máy Đảng NDCM Lào. Nâng cao chất lượng tham mưu của VPTW là nhằm nâng cao năng lực hoạt động của văn phòng để đảm nhiệm nhiệm vụ chính trị giai đoạn mới, giúp Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện sự lãnh đạo của mình đối với sự nghiệp cách mạng toàn diện một cách hiệu quả và thiết thực. Thực hiện chủ trương nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo, ở CHDCND Lào đã tiến hành nhất thể hóa một số chức danh. Mặc dù có chủ trương, đã thực hiện trên thực tế nhưng hiện chưa có văn bản nào quy định cụ thể vấn đề nhất thể hóa chức danh lãnh đạo. Về mặt lý luận, cũng chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu hoặc đề cập. Do đó, vấn đề nhất thể hóa chức danh lãnh đạo ở CHDCND Lào là một vấn đề còn bỏ ngỏ, chưa có cơ sở lý luận vững chắc. Về mặt thực tiễn, lịch sử của VPTW đã có giai đoạn dài hợp nhất với Văn phòng Chính phủ (từ năm 1976 - 1992) để thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc chung cho BCHTW và Chính phủ. Có thể thấy, vấn đề nhất thể hóa đã được thực hiện trong lịch sử. Hiện nay vấn đề nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở Lào đang tiến hành và bước đầu có những kết quả tốt đẹp. Nhất thể hóa đem lại sự thống nhất, tập trung trong tổ chức, điều hành công việc của Đảng và quản lý của Nhà nước, điều này góp phần hoàn thiện tổ chức bộ máy 2 nhà nước cũng như kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng. Để thực hiện tốt vấn đề này thì vị trí, vai trò cũng như chức năng, nhiệm vụ của VPTW cần được hoàn thiện và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tham mưu của văn phòng. Chính vì vậy mà yêu cầu về tổ chức và hoạt động của VPTW đóng vai trò then chốt. Thông qua tổ chức và hoạt động của VPTW, có thể tìm ra được những giải pháp hoàn thiện và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động. Trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo giữa Đảng và Nhà nước vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết không chỉ ở cấp Trung ương mà còn ở cấp địa phương. Ở Trung ương hiện nay Chủ tịch nước và Tổng Bí thư là một đồng chí đảm nhiệm, thế nhưng lại tồn tại hai văn phòng: Văn phòng Chủ tịch nước và VPTW. Điều này có vẻ có sự trùng lặp, tuy nhiên lại hoàn toàn hợp lý bởi lẽ Văn phòng Chủ tịch nước sẽ thực hiện các công việc của Nhà nước, còn VPTW thực hiện các công việc của Đảng. Trong những năm qua, được sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, VPTW đã có nhiều cố gắng đổi mới hoạt động, thu được những kết quả trên các mặt công tác để hoàn thành sứ mệnh lịch sử quan trọng của mình, giành nhiều thành công lớn. Nhưng so với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị đặt ra thì còn nhiều vấn đề phải được khắc phục, giải quyết kịp thời. Vì thế, việc nâng cao vai trò tham mưu của VPTW là cần thiết, khách quan. Do vậy, tác giả chọn vấn đề “Tổ chức, hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo” làm đề tài nghiên cứu của luận án tiến sĩ. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2.1. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của VPTW trong điều kiện nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, chức danh Chánh VPTW và Bí thư Đảng bộ VPTW, luận án đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt 3 động VPTW hiện nay. Qua đó, đề xuất một số giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động VPTW nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của VPTW. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan những công trình về tổ chức và hoạt động của văn phòng nói chung, về VPTW nói riêng để tìm hiểu các công trình trước đã đạt được những kết quả gì, còn hạn chế những gì liên quan đến VPTW. - Xây dựng khung lý thuyết về tổ chức và hoạt động của VPTW trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo. - Đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của VPTW hiện nay, tìm ra ưu điểm, hạn chế tác động kết quả hoạt động của VPTW, nguyên nhân của ưu, hạn chế để khắc phục. - Đề xuất những giải pháp nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của VPTW hiện nay. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là cách thức tổ chức và hoạt động của VPTW trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo hiện nay. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung Luận án nghiên cứu về cơ cấu tổ chức và sự hoạt động của VPTW trong bối cảnh nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước và một số chức danh khác. - Phạm vi không gian và thời gian Luận án nghiên cứu trong phạm vi VPTW và Văn phòng Chủ tịch nước của CHDCND Lào từ Đại hội Đảng NDCM Lào lần thứ IX (nhiệm kỳ 2011 2016) đến đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2016 - 2020) và định hướng cho những nhiệm kỳ tiếp theo. 4 4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 4.1. Cơ sở phương pháp luận Luận án nghiên cứu vấn đề trên cơ sở học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Cayxon Phomvihan với quan điểm duy vật biện chứng, quan điểm duy vật lịch sử, quan điểm hệ thống. 4.2. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau. Điển hình là các phương pháp dưới đây: - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: + Nghiên cứu tài liệu, sách, tạp chí, các thông tin khoa học về kết quả nghiên cứu cụ thể có liên quan đến đề tài đã được công bố để tiếp thu có chọn lọc các kết quả nghiên cứu đi trước về những vấn đề có liên quan đến đề tài. + Thông qua các phương pháp như phân tích, tổng hợp, so sánh, hệ thống hóa, khái quát hóa các tri thức đã có trong các tài liệu về tổ chức và hoạt động của văn phòng để đưa ra các luận cứ của vấn đề nghiên cứu. - Phương pháp tổng kết thực tiễn: + Thu thập, hệ thống hóa và phân tích số liệu để góp phần phát hiện những vấn đề về tổ chức và hoạt động của văn phòng. + Nghiên cứu các báo cáo tổng kết của VPTW và một số văn phòng khác để làm rõ thực trạng tổ chức và hoạt động của VPTW thời gian qua. - Phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia: Ngoài các phương pháp trên thì phương pháp chuyên gia cũng là phương pháp có tính thực tiễn cao. Mục đích là nhằm tham khảo ý kiến và trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia về lĩnh vực, các nhà lãnh đạo Đảng, có thể là những nhà quản lý có kinh nghiệm, những nhà nghiên cứu chuyên sâu về công tác tổ chức, hoạt động về VPTW,... Đây sẽ là nguồn tư liệu quý giá, chân thực để làm phong phú hơn cho luận án của tác giả. 5 5. Giả thuyết khoa học và câu hỏi nghiên cứu 5.1. Giả thuyết khoa học Ở CHDCND Lào, bộ máy giúp việc cho Tổng Bí thư là VPTW, bộ máy giúp việc cho Chủ tịch nước là Văn phòng Chủ tịch nước. Tuy nhiên, chức danh Tổng Bí thư và chức danh Chủ tịch nước là hợp nhất. Do đó, nếu VPTW và Văn phòng Chủ tịch nước được hợp nhất sẽ tinh gọn bộ máy, chất lượng và hiệu quả hoạt động sẽ cao hơn. 5.2. Câu hỏi nghiên cứu Một là, việc nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo ở CHDCND Lào có tác động như thế nào đến tổ chức và hoạt động của văn phòng cấp ủy đảng và cơ quan nhà nước ở địa phương, ở trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước và VPTW? Hai là, việc tổ chức và hoạt động của VPTW gặp những thuận lợi và khó khăn gì khi nhất thể hóa chức danh một số chức danh lãnh đạo? Ba là, để VPTW hoạt động hiệu quả trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo thì cần làm gì? 6. Những đóng góp mới của đề tài Luận án là công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện và có hệ thống về lý luận và thực tiễn về VPTW. Kết quả nghiên cứu có những đóng góp mới sau: 6.1. Về mặt lý luận - Nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống vấn đề lý luận về văn phòng, xây dựng được khung lý thuyết về tổ chức và hoạt động của VPTW. - Chỉ ra được những yếu tố tác động đến tổ chức và hoạt động của VPTW trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo. - Nêu được một số giá trị tham khảo cho VPTW trong việc tổ chức và hoạt động. 6.2. Về mặt thực tiễn 6 - Căn cứ vào khung lý thuyết về văn phòng, luận án đã phân tích, đánh giá một cách toàn diện, hệ thống về thực trạng tổ chức và hoạt động của VPTW Đảng NDCM Lào - Xác định quan điểm và giải pháp nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của VPTW Đảng NDCM Lào. 7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Các kết quả nghiên cứu của Luận án sẽ cung cấp thêm cơ sở khoa học về tổ chức và hoạt động của văn phòng. - Các kết quả nghiên cứu của Luận án sẽ góp phần bổ sung thể chế về tổ chức và hoạt động của VPTW. - Các kết quả nghiên cứu của Luận án sẽ cung cấp cho VPTW một số giải pháp nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của VPTW. - Các kết quả nghiên cứu của Luận án sẽ là tài liệu phục vụ giảng dạy và tham khảo cho vấn đề tổ chức và hoạt động của văn phòng ở nước CHDCND Lào. 8. Cấu trúc của Luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, Luận án được cấu trúc thành 4 chương: Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đề tài Chương 2. Cơ sở khoa học về tổ chức, hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo Chương 3. Thực trạng tổ chức, hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo hiện nay Chương 4. Quan điểm và giải pháp nhằm đổi mới tổ chức, hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo hiện nay 7 Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐỀ TÀI 1.1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG 1.1.1. Ở các nước trên thế giới - Cuốn sách “Một số vấn đề trong nghiên cứu về quản trị văn phòng và lưu trữ học” của Nghiêm Kỳ Hồng, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014 [7]. Tác giả khẳng định quản trị văn phòng và công tác lưu trữ là những công tác rất quan trọng trong hoạt động của mọi cơ quan, tổ chức. Với ý nghĩa đó, tác giả đã đi sâu vào những công việc quản lý nội bộ văn phòng (quản trị văn phòng) và hoạt động lưu trữ. Với sự hiểu biết và trải nghiệm của mình, tác giả đã phần nào làm sáng rõ hơn một số vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn về quản trị văn phòng và công tác lưu trữ học như: những kiến thức cơ bản về văn phòng và quản trị văn phòng; đổi mới và hiện đại hóa văn phòng; đóng góp của văn phòng đối với công cuộc cải cách hành chính nhà nước; hiện đại hóa công tác lưu trữ; đổi mới công tác tổ chức sử dụng tài liệu nhằm phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ; thành tựu và những đóng góp của công tác lưu trữ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam và một số vấn đề cần thiết khác. Có thể thấy, công trình đề cập khá đầy đủ những yếu tố và hoạt động của một tổ chức công, dù vậy, tác giả đi sâu vào công tác lưu trữ. Những nội dung hoạt động và yếu tố cấu thành quản trị văn phòng nhưng cũng chỉ nhằm mục đích cho hoạt động lưu trữ. - Cuốn sách “Quản trị hành chánh văn phòng” của Nguyễn Hữu Thân xuất bản năm 2004 bởi Nhà xuất bản Thống kê [13]. 8 Theo tác giả thì bất cứ cấp quản trị nào có văn phòng làm việc đều phải quản trị văn phòng của mình gọi là Quản trị hành chính văn phòng. Việt Nam là thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) từ năm 1995, thành viên của APEC và đã gia nhập chính thức vào Tổ chức thương mại thế Giới WTO vào ngày 11-1-2007. Chính vì vậy chúng ta cần phải quản trị Hành chính văn phòng theo tiêu chuẩn hiện đại mà các nước ASEAN và các nước công nghiệp phát triển đang áp dụng. Với cuốn sách này, tác giả đã chỉ ra chủ thể của quản trị văn phòng đó là trưởng phòng (hoặc giám đốc) và thư ký; mối quan hệ giữa trưởng phòng (hoặc giám đốc) và thư ký; và bối cảnh của quản trị văn phòng. Trên cơ sở đó, tác giả đi vào các nội dung của quản trị văn phòng, bao gồm: chức năng, hoạch định quản trị, bộ máy và nguyên tắc hoạt động của bộ máy; các công cụ và phương tiện kiểm soát việc quản trị. Quản trị thời gian, không gian, hồ sơ; lễ tân… Như vậy, có thể khẳng định tác giả đã nghiên cứu tổ chức và hoạt động của một tổ chức rất cụ thể, chi tiết và toàn diện. Tuy nhiên, tổ chức mà tác giả tiếp cận là tổ chức kinh tế thực hiện chức năng kinh doanh, và do đó quản trị hành chính văn phòng mà công trình này đề cập thực chất là những hoạt động mang tính hành chính nội bộ, không phải là hành chính mang tính nhà nước. Hay nói khác đi, đây là hoạt động của hành chính tư, quản lý tư; không phải là hành chính công, quản lý công. - Cuốn sách “Nghiệp vụ hành chính văn phòng - công tác điều hành tham mưu, tổng hợp lễ tân” của Lưu Kiếm Thanh do Nhà xuất bản Thống kê xuất bản năm 2009 [12]. Có thể nói đây là công trình tương đối công phu và đầy đủ về nghiệp vụ hành chính văn phòng. Theo tác giả, chức năng tham mưu được thể hiện trong mỗi nhiệm vụ cụ thể như xây dựng quy chế làm việc và tổ chức làm việc theo quy chế; giúp lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác; 9 thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo; thẩm định về phạm vi, yêu cầu, quy trình, tiến độ, thể thức của các đề án; kiến nghị xử lý các vấn đề thuộc chức năng lãnh đạo của cơ quan, tổ chức; biên tập, kiểm tra và chịu trách nhiệm về thủ tục, thể thức của văn bản... Bên cạnh đó, văn phòng còn là bộ phận phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày như tổ chức các cuộc làm việc của lãnh đạo, các hội nghị, các chuyến đi công tác, hoạt động chuyên môn của các đơn vị, bộ phận; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện bảo đảm công tác của cơ quan, tổ chức nói chung. Chức năng tham mưu, tổng hợp và phục vụ đan xen nhau, có quan hệ mật thiết với nhau: tham mưu là để phục vụ, trong phục vụ có tham mưu. Cũng từ đó việc lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn phòng cần có định hướng đáp ứng tốt chức năng, nhiệm vụ của văn phòng, trong đó cần xác định rõ văn phòng không chỉ là cái “hộp thư” hay “một cái máy giúp việc” đơn thuần, mà cần có những con người phấn đấu vươn lên, sáng tạo, có được những ý kiến đề xuất xác đáng; đồng thời cũng cần tránh coi văn phòng là “tổng tham mưu”, bao biện làm thay những công việc không đúng chức năng. Tác giả cho rằng: văn phòng phải có ý thức đi trước một bước so với các đơn vị khác trong nhiệm vụ đổi mới. Văn phòng càng sớm hiện đại hoá, càng phục vụ tốt sự lãnh đạo của cơ quan, tổ chức. Hiện đại hoá văn phòng cũng không phải là việc tốn kém lắm, điều kiện để trang bị cơ sở vật chất cũng không đến nỗi khó lắm, song việc đào tạo nhân sự thích ứng với trang thiết bị hiện đại đó, với phong cách làm việc mới, hiện đại lại là vấn đề cần bàn. Việc hiện đại hoá trang thiết bị phải được tiến hành đồng thời với hiện đại hoá chính tri thức con người làm việc trên những trang thiết bị đó và trong đó việc trang bị tri thức cần được tiến hành trước một bước. Chất lượng công tác mọi mặt của văn phòng phụ thuộc rất nhiều vào việc giải quyết vấn đề đó. Đặc biệt, đối với cán bộ nghiên cứu, tổng hợp cần phải luôn luôn tự rèn luyện 10
- Xem thêm -