Tài liệu Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cầu 12

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu X©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc lËp gi÷ vÞ trÝ quan träng, nã cã nhiÖm vô t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh, sö dông l-îng vèn tÝch luü rÊt lín cña x· héi, ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo GDP (tõ 6% ®Õn 12%) lµ ®iÒu kiÖn thu hót vèn n-íc ngoµi trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ . Trong xu thÕ ph¸t triÓn chung, ®Æt biÖt trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, lÜnh vùc ®Çu t- x©y l¾p cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh ch-a tõng cã ë n-íc ta. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ vèn ®Çu t- x©y dùng giao th«ng còng t¨ng lªn. VÊn ®Ò ®Æt ra lµm sao qu¶n lý vèn cã hiÖu qu¶, kh¾c phôc t×nh tr¹ng l·ng phÝ, thÊt tho¸t vèn trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt x©y dùng c¬ b¶n tr¶i qua kh©u (thiÕt kÕ, lËp dù ¸n, thi c«ng, nghiÖm thu ...) ®Þa bµn s¶n xuÊt lu«n thay ®æi thêi gian kÐo dµi cã khi lªn tíi vµi n¨m. Lµ sinh viªn chuyªn ngµnh kÕ to¸n – kiÓm to¸n qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu lý thuyÕt ®ång thêi ®-îc thùc tËp thùc tÕ t¹i C«ng ty cÇu 12, t«i c¶m thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lµ mét vÊn ®Ò cùc kú quan träng, nã sÏ quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ. ChÝnh v× thÕ, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n hîp lý lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng trong c¸c doanh nghiÖp, gióp cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo ®óng nguyªn t¾c tµi chÝnh c«ng khai, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ n-íc, ®ång thêi ®¶m b¶o lîi Ých hµi hoµ cña chñ doanh nghiÖp vµ ng-êi lao ®éng. B¸o c¸o thùc tËp gåm: + Lêi nãi ®Çu. + Ch-¬ng I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty CÇu 12 + Ch-¬ngII: Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty CÇu 12. PhÇn I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1 c«ng ty cÇu 12 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cÇu 12 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh. C«ng ty cÇu 12 lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng I - Bé giao th«ng vËn t¶i. Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: Contruction Company No12 - ViÕt t¾t lµ CC12. Trô së chÝnh: ThÞ TrÊn Sµi §ång, Gia L©m - Hµ Néi. Ngµnh nghÒ kinh doanh: x©y dùng c¬ b¶n TiÒn th©n cña c«ng ty cÇu 12 lµ mét ®éi cÇu chñ lùc thµnh lËp ngµy 17 th¸ng 8 n¨m 1952 - lµ ®¬n vÞ x©y dùng cÇu ®Çu tiªn cña ViÖt Nam víi c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn. Qua nhiÒu n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thµnh víi nhiÒu tªn gäi kh¸c nhau, n¨m 1977 ®éi cÇu chñ lùc ®-îc chuyÓn tªn thµnh XÝ nghiÖp cÇu 12. Tõ ®ã, XÝ nghiÖp CÇu 12 ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn m¹nh mÏ tõ chÕ ®é bao cÊp sang chÕ ®é kinh doanh víi ph-¬ng ch©m tù trang tr¶i tiÕn tíi ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng trong n-íc vµ v-¬n ra thÞ tr-êng quèc tÕ. §Õn n¨m 1993, do sù ph¸t triÓn ngµy cµng lín m¹nh vµ do yªu cÇu tæ chøc qu¶n lý kinh doanh, XÝ nghiÖp cÇu 12 ®· ®æi tªn thµnh C«ng ty cÇu 12 theo quyÕt ®Þnh sè 324/Q§/TCCB-L§ ngµy 04/03/1993 cña Bé giao th«ng vËn t¶i. N¨m m-¬i n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thµnh, tõ mét ®éi cÇu víi m¸y mãc thiÕt bÞ th« s¬, ®Õn nay C«ng ty CÇu 12 ®· cã nh÷ng b-íc tiÕn dµi. C«ng ty ®· söa ch÷a vµ x©y dùng míi trªn 200 l-ît chiÕc cÇu lín, nhá víi tæng chiÒu dµi h¬n 68.850 mÐt. Tõ thêi kú ®Çu chiÕn tranh C«ng ty CÇu 12 lu«n ®¶m nhËn c«ng viÖc x©y dùng míi vµ söa ch÷a c¸c c©y cÇu n¬i tuyÕn löa còng nh- hËu ph-¬ng ®¶m b¶o giao th«ng xuyªn suèt phôc vô cho tiÒn tuyÕn. Hoµ b×nh lËp l¹i, C«ng ty cÇu 12 cïng víi ®ång bµo chiÕn sü c¶ n-íc x©y dùng ®Êt n-íc víi nhiÒu c©y cÇu hiÖn ®¹i to lín - ®-a ®Êt n-íc ta dÇn tiÕn kÞp c¸c n-íc trong khu vùc vµ thÕ giíi trong viÖc ph¸t triÓn vµ hiÖn ®¹i ho¸ m¹ng l-íi giao th«ng. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tr-ëng thµnh C«ng ty CÇu 12 lu«n ®i ®Çu trong lÜnh vùc khoa häc vµ c«ng nghÖ víi tÊt c¶ c¸c lo¹i kÕt cÊu kü thuËt c«ng tr×nh vµ thi c«ng b»ng gi¶i ph¸p ®· cã ë ViÖt nam. Mét sè cÇu lín c«ng ty ®· tõng tham gia hoÆc trùc tiªp x©y dùng : CÇu Ch-¬ng D-¬ng (1983-1985),CÇu Th¸i B×nh(1986-1990), CÇu §ß Quan (19891994),CÇu Hång Phó,... Víi nh÷ng thµnh tÝch lín lao C«ng ty cÇu 12 ®· ®-îc nhµ n-íc 2 lÇn phong tÆng §¬n vÞ anh hïng lao ®éng (n¨m 1985 vµ 1997), tÆng th-ëng nhiÒu hu©n huy ch-¬ng c¸c lo¹i cho tËp thÓ, c¸ nh©n anh hïng lao ®éng. 2 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty C«ng ty CÇu 12 lµ ®¬n vÞ chuyªn ngµnh x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng. Do ®ã, chøc n¨ng nhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty lµ x©y dùng, söa ch÷a vµ n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh giao th«ng. C«ng ty CÇu 12 ®-îc thµnh lËp víi sè vèn kinh doanh lµ 3.585 triÖu ®ång. Trong ®ã: + Vèn cè ®Þnh: 2.107 triÖu ®ång + Vèn l-u ®éng: 1.478 triÖu ®ång Bao gåm c¸c nguån vèn: + Vèn ng©n s¸ch Nhµ n-íc cÊp: 1.304 triÖu ®ång + Vèn do doanh nghiÖp tù bæ sung: 1.137 triÖu ®ång + Vèn vay: 1.144 triÖu ®ång Theo chøng chØ hµnh nghÒ x©y dùng sè 113/BXD/CSKD ngµy 02/07/1998 cña Bé x©y dùng th× C«ng ty cÇu 12 cã n¨ng lùc hµnh nghÒ x©y dùng nh- sau: Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc x©y dùng gåm: + N¹o vÐt vµ båi ®¾p mÆt b»ng, ®µo ®¾p nÒn, ®µo ®¾p c«ng tr×nh; + Thi c«ng c¸c lo¹i mãng c«ng tr×nh; + X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu; + L¾p ®Æt thiÕt bÞ c¬ - ®iÖn - n-íc c«ng tr×nh; + Hoµn thiÖn x©y dùng; Thùc hiÖn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh gåm: + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng; + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ phÇn bao che c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nhãm C. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty ®· më réng quy m« vµ ®Þa bµn kinh doanh, hîp t¸c liªn doanh víi mét sè h·ng, c«ng ty n-íc ngoµi ®Ó tham gia ®Êu thÇu vµ thi c«ng mét sè c«ng tr×nh trong n-íc vµ n-íc ngoµi cã quy m« lín vµ kü thuËt phøc t¹p. Hµng n¨m, c«ng ty ®Òu hoµn thµnh bµn giao vµ ®-a vµo sö dông nhiÒu c©y cÇu ë nhiÒu ®Þa ph-¬ng. C«ng nh©n lu«n cã viÖc lµm, lîi nhuËn t¨ng vµ ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n-íc ngµy cµng nhiÒu. N¨m m-¬i n¨m qua, tõ nhiÖm vô ®¶m b¶o giao th«ng chuyÓn sang x©y dùng kinh tÕ viÖc x©y dùng vµ kh«i phôc míi hµng tr¨m c©y cÇu lín nhá b»ng c¸c lo¹i kÕt cÊu vµ thi c«ng b»ng c¸c gi¶i ph¸p ®· cã ë ViÖt Nam tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p. Mét sè c¶ng s«ng, c¶ng biÓn, s©n bay CC12 còng ®· tõng thi c«ng. 3 CC12 lu«n kh¼ng ®Þnh vai trß ®Çu ®µn vÒ c«ng nghÖ lµm cÇu vµ lu«n chñ ®éng chiÕm lÜnh thÞ tr-êng cÇu míi t¹i ViÖt nam. B»ng chÊt l-îng c¸c s¶n phÈm cÇu cña m×nh, uy tÝn còng nh- c¬ héi hîp t¸c víi c¸c ®èi t¸c ë trong vµ ngoµi n-íc ngay cµng ®-îc më réng. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, CC12 ®· hîp t¸c liªn doanh liªn kÕt víi mét sè h·ng, c«ng ty n-íc ngoµi ®Ó tham gia ®Êu thÇu vµ thi c«ng x©y dùng mét sè c«ng tr×nh trong vµ ngoµi n-ãc cã quy m« lín vµ kü thuËt phøc t¹p. CC12 ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, nh÷ng c«ng tr×nh hoµn thµnh nghiÖm thu ®· ®-îc ®¸nh gi¸ cao vÒ kü thuËt mü thuËt, chÊt l-îng vµ tiÕn ®é thi c«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, ®¶m b¶o ®êi sèng cho 1.174 CBNV trong c«ng ty, thu nhËp b×nh qu©n 1.000.000®/ng-êi /th¸ng. §Ó ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®ã, l·nh ®¹o c«ng ty ®· kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, ngo¹i ng÷, vi tÝnh ®Ó theo kÞp víi ®µ ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc. Cïng víi ®éi ngò thî lµnh nghÒ kÕ tôc nhiÒu ®êi, cã tÝnh kû luËt cao chiÕm 14.3% tæng sè thî chuyªn nghiÖp. §éi ngò kü s- kü thuËt, kinh tÕ vµ ®èc c«ng n¨ng ®éng s¸ng t¹o ®· vµ ®ang ®-îc trÎ ho¸. Qua qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tr-ëng thµnh ®Õn nay CC12 ®· ®-îc nhµ n-íc trao tÆng nhiÒu huy ch-¬ng c¸c lo¹i. Quy m« vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu sau B¶ng sè 01: Quy m« vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång STT ChØ tiªu N¨m 1997 N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 1 Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng 124.000 125.000 195.000 218.000 2 Nguån vèn chñ së h÷u 20.873 22.116 24.000 28.000 3 Gi¸ trÞ s¶n l-îng 100.080 103.240 107.900 116.700 4 Doanh thu 107.683 114.487 135.420 186.434 5 Nép ng©n s¸ch nhµ n-íc 3.416 4.760 2.113 7.857 6 Lîi nhuËn tr-íc thuÕ 1.776 1.695 2.500 3.500 3 .§Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh 3.1. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý 4 Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®Æt d-íi sù chØ ®¹o cña Ban gi¸m ®èc. Ban gi¸m ®èc chØ ®¹o trùc tiÕp ®Õn tõng xÝ nghiÖp ®¬n vÞ trùc thuéc. Gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc lµ c¸c phßng ban chøc n¨ng nghiÖp vô. §èi víi C«ng ty CÇu 12 ta cã thÓ thÊy bé m¸y qu¶n lý theo s¬ ®å 2 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn: + Phßng kü thuËt thi c«ng : Cã nhiÖm vô gi¸m s¸t chÊt l-îng, an toµn tiÕn ®é thi c«ng cña toµn c«ng ty, tham gia tÝnh to¸n c¸c c«ng tr×nh ®Êu thÇu, chñ tr× xem xÐt s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, tæ chøc h-íng dÉn ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cña c¸c phßng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. + Phßng qu¶n lý chÊt l-îng : Cã nhiÖm vô qu¶n lý kü thuËt gi¸m s¸t, chØ ®¹o c¸c c«ng tr×nh thùc hiÖn theo ®óng thiÕt kÕ, quy tr×nh quy ph¹m kü thuËt, ®¶m b¶o chÊt l-îng c«ng tr×nh, gi¶ng d¹y ®µo t¹o ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt, n©ng cao tay nghÒ ®Ó ®¸p øng nÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn. + Phßng kinh tÕ thÞ tr-êng : TiÕp cËn thÞ tr-êng t×m hiÓu c¸c dù ¸n tham gia ®Êu thÇu cho c«ng ty. Nghiªn cøu vµ lËp hå s¬ thi c«ng. TÝnh gi¸ thµnh hoµn thiÖn hå s¬ thÇu + Phßng qu¶n lý vËt t- :Nghiªn cøu hå s¬ thiÕt kÕ ®Ó lÊy chñng lo¹i vËt t- cÇn thiÕt cho c«ng tr×nh. LËp kÕ ho¹ch mua s¾m x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao vËt tcho c¸c c«ng tr×nh . Theo dâi sè l-îng cung cÊp vËt t- cho c¸c c«ng tr×nh, gi¸m s¸t sö dông vËt t- ®ã cã ®óng môc ®Ých hay kh«ng. + Phßng qu¶n lý thiÕt bÞ : Cung cÊp c¸c tÝnh n¨ng t¸c dông, c«ng suÊt cña tõng thiÕt bÞ, lËp kÕ ho¹ch thiÕt bÞ cho c¸c hå s¬ thiÕt kÕ, cã quy tr×nh ho¹t ®éng b¶o qu¶n , b¶o d-ìng cña tõng thiÕt bÞ ®Ó ng-êi ®-îc giao sö dông thùc hiÖn. Më sæ s¸ch theo dâi m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó biÕt râ t×nh tr¹ng cô thÓ vµ cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. H-íng dÉn, ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c chuyªn viªn vµ c«ng nh©n sö dông m¸y. + Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: Ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong c«ng viÖc tham m-u cho gi¸m ®èc c«ng t¸c giao kho¸n vµ cÊp kinh phÝ kho¸n cho c¸c c«ng tr×nh. Tham m-u ký hîp ®ång thÇu phô, thanh lý hîp ®ång, lËp kÕ ho¹ch theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch. + Phßng tæ chøc c¸n bé lao ®éng : Cã tr¸ch nhiÖm tham m-u cho gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c¸c lÜnh vùc nh- x©y dùng ph-¬ng ¸n m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt, c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, qu¶n lý lao ®éng, ®µo t¹o, båi d-ìng tuyÓn dông lao ®éng hîp lý, qu¶n lý quü l-¬ng. + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : Tham m-u vÒ tµi chÝnh cho gi¸m ®èc, ph¶n ¸nh trung thùc kÞp thêi t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty, tæ chøc gi¸m s¸t, ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tõ ®ã gióp gi¸m ®èc c«ng ty n¾m b¾t ®-îc t×nh h×nh cô thÓ cña c«ng ty, gióp gi¸m ®èc so¹n th¶o hîp ®ång giao kho¸n chi phÝ s¶n xuÊt cho 5 c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ x©y dùng quy chÕ ph©n cÊp tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty cho c¸c ®¬n vÞ. + Phßng an toµn lao ®éng: Phæ biÕn c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é, tiªu chuÈn quy ph¹m vÒ an toµn lao ®éng cña nhµ n-íc ®Õn ng-êi lao ®éng, .... + Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ : TiÕp nhËn vµ tr×nh gi¸m ®èc c«ng v¨n giÊy tê, ®iÖn, fax ®Õn vµ ®i, vµo sæ s¸ch theo dâi vµ l-u tr÷ c¸c c«ng v¨n cho ®¬n vÞ. Qu¶n lý vµ sö dông con dÊu sao cho ®óng gi¸ trÞ ph¸p lý. Qu¶n lý toµn bé ®Êt ®ai, nhµ cöa, vµ c¸c trang thiÕt bÞ cña c«ng ty. S¬ ®å 02: Bé m¸y qu¶n lý c«ng ty cÇu 12 Ban gi¸m ®èc Phßng kü thuËt thi c«ng Phßng qu¶n lý chÊt l-îng Chi nh¸nh t¹i thµnh phè HCM C¸c ® Phßng kinh tÕ thÞ tr-êng XÝ nghiÖp XDCT Phßng qu¶n lý vËt t- Phßng qu¶n lý thiÕt bÞ §éi qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh X-ëng söa ch÷a Phßng tæ chøc c¸n bé lao ®éng Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n §éi vËn t¶i Phßng an toµn lao ®éng Phßng hanh chÝnh qu¶n trÞ §éi c«ng tr×nh tõ ®éi 120 ®Õn 130 §éi thi c«ng c¬ giíi C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña c«ng ty C«ng ty chia lùc l-îng lao ®éng ra thµnh c¸c xÝ nghiÖp, chi nh¸nh, c¸c ®éi c«ng tr×nh nªn d-íi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc nµy còng ®-îc ph©n ra thµnh c¸c bé phËn chøc n¨ng: kü thuËt, tµi vô, lao ®éng, tiÒn l-¬ng, an toµn, c¸c ®éi s¶n xuÊt. C¸c ®¬n vÞ nµy ®-îc phÐp më tµi kho¶n chuyªn chi ë ng©n hµng; ®-îc qu¶n lý tµi chÝnh theo nguyªn t¾c h¹ch to¸n kÕ to¸n xÝ nghiÖp thµnh phÇn, më sæ s¸ch cËp nhËt sè liÖu cña chøng tõ thu chi theo h-íng dÉn cña phßng kÕ to¸n tµi chÝnh c«ng ty. C¸c ®¬n vÞ chñ ®éng tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý ®¶m b¶o an toµn lao 6 ®éng, h¹ch to¸n cã l·i, hoµn thµnh c¸c kho¶n trÝch theo quy ®Þnh. Khi thu ®-îc tiÒn ë c«ng tr×nh th× chuyÓn vÒ tµi kho¶n cña c«ng ty. PhÇn giao kho¸n cho ®éi c«ng tr×nh bao gåm §èi víi c¸c ®éi, c«ng tr-êng nhËn kho¸n khi nhËn ®-îc b¶n giao kho¸n ph¶i c¨n cø vµo tiÕn ®é, thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng cña phßng kinh tÕ kü thuËt, giao cho c¸c tæ nhãm. Víi c¬ chÕ giao kho¸n , cµng tiªu hao Ýt chi phÝ th× phÇn ®éi ®-îc h-ëng cµng nhiÒu cho nªn ®· thóc ®Èy tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh. PhÇn l·i tõ c«ng tr×nh sÏ ®-îc ph©n phèi nh- sau: + 50% quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt. + 30% quü khen th-ëng, quü phóc lîi, 10% quü dù phßng tµi chÝnh, 5% quü trî cÊp mÊt viÖc lµm. 3.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt Do ®Æc thï c«ng viÖc l-u ®éng, ®Þa bµn ho¹t ®éng réng trªn ph¹m vi c¶ n-íc vµ trong cïng mét thêi gian c«ng ty ph¶i th-êng xuyªn triÓn khai thùc hiÖn nhiÒu hîp ®ång x©y dùng kh¸c nhau trªn c¸c ®Þa bµn kh¸c nhau. §Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu thi c«ng c«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc - Chi nh¸nh c«ng ty cÇu 12 t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh - XÝ nghiÖp XDCT: Tæ chøc h¹ch to¸n vµ qu¶n lý theo c¬ chÕ xÝ nghiÖp thµnh viªn - §éi qu¶n lý m¸y, thiÕt bÞ chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty. - X-ëng söa ch÷a : Ho¹t ®éng nh- mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt phôc vô cho viÖc söa ch÷a xe vµ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng cña c«ng ty - §éi vËn t¶i - Cã 11 ®éi c«ng tr×nh cã tªn tõ ®éi 120 ®Õn ®éi 130, cã nhiÖm vô trùc tiÐp thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh theo hîp ®ång ®· ký kÕt, theo tiÕn ®é vµ yªu cÇu kü thuËt mµ c«ng ty ®-a ra. ( Xem s¬ ®å 2) 3.3.§Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh CC12 cã nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu sau: - S¶n phÈm ®¬n chiÕc vµ ®ßi hái yªu cÇu kü thuËt cao, ®Þa bµn s¶n xuÊt kinh doanh réng trªn kh¾p c¶ n-íc - Chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm dµi , thêi gian thi c«ng mét c©y cÇu th-êng kÐo dµi 1 ®Õn 3 n¨m. V× chu kú s¶n xuÊt dµi vµ s¶n phÈm cÇu ®-îc ®Çu t- b»ng nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n-íc nªn th-êng bÞ thanh to¸n chËm. Do ®ã, c«ng ty th-êng xuyªn ph¶i vay vèn ng©n hµng vµ hµng n¨m ph¶i tr¶ mét kho¶n l·i vay rÊt lín. 7 - Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái ®¬n vÞ ph¶i cã tr×nh ®é kü thuËt cao, thiÕt bÞ thi c«ng tiÕn ®é vµ ph¶i tu©n theo mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh- sau: S¬ ®å 03: Quy tr×nh thi c«ng cÇu NÒn mãng cäc §ãng cäc Thi c«ng phÇn trªn(b»ng d©y v¨ng) BÖ, Th©n, Mè trô Hoµn thiÖn vµ thi c«ng phÇn mÆt. Khoan nhåi BÖ Th©n Rung cäc èng KiÓm tra chÊt l-îng cäc L¾p dùng v¸n khu«n ®µ gi¸o th©n. L¾p cac ®èt dÇm vµ c¨ng c¸p L¾p ®Æt vµ buéc cèt thÐp th©n §iÒu chØnh phÇn lùc c¨ng c¸p §Ýnh ch×m §Ëp ®Çu cäc Uèn cèt thÐp cäc Thi c«ng phÇn th¸p §æ bª t«ng th©n L¾p v¸n khu«n cèt thÐp bÖ §æ bª t«ng PhÇn II: tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n ë c«ng ty cÇu 12 8 i. §Æc ®iÓm vÒ bé m¸y kÕ to¸n ë c«ng ty cÇu 12 vµ c¸c h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông. Bé m¸y kÕ to¸n ¸p dông ë c«ng ty theo h×nh thøc tËp trung, mäi chøng tõ ®Òu vµ ®-îc göi vÒ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty Chøc n¨ng cña c¸c nh©n viªn trong phßng nh- sau: 1. KÕ to¸n tr-ëng : Phô tr¸ch vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh tiÒn tÖ toµn c«ng ty 2. Thñ quü kiªm kÕ to¸n b¶o hiÓm : §¶m nhiÖm viÖc xuÊt tiÒn mÆt trªn c¬ së phiÕu thu, phiÕu chi hîp lý. Lµm c¸c viÖc vÒ b¶o hiÓm toµn c«ng ty. 3. KÕ to¸n nguån vèn kiªm kÕ to¸n thanh to¸n: ChÞu tr¸ch nhiÖm cïng kÕ to¸n tr-ëng lo huy ®éng huy ®éng vèn tõ ng©n hµng vµ c¸c nguån kh¸c phôc vô s¶n xuÊt cña c«ng ty. 4. KÕ to¸n tæng hîp: Cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n ph¶i tr¶ néi bé, tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh tõ c¸c ®éi s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. 5. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh kiªm kÕ to¸n c«ng nî : Theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh, qu¶n lý hå s¬ tµi s¶n cè ®Þnh; theo dâi c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu vµ ph¶i tr¶ cña c¸c ®¬n vÞ ngoµi c«ng ty. 6. KÕ to¸n nguån vèn : Theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m nguån vèn cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n vèn c¸c c«ng tr×nh. 7. KÕ to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: H¹ch to¸n vµ kª khai thuÕ. 8. KÕ to¸n vËt t-: Theo dâi sè l-îng vËt t- nhËp vµ xuÊt cho c¸c c«ng tr×nh. S¬ ®å 4: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty CÇu 12 KÕ to¸n tr-ëng 9 Phã phßng kiªm kÕ to¸n tæng hîp Thñ quü kiªm kÕ to¸n BH KÕ to¸n TSC § Cg nî nî KÕ to¸n vËt t- KÕ to¸n thanh to¸n Phã phßng phô tr¸ch tµi vô KÕ to¸n chi phÝ KÕ to¸n thuÕ Nh©n viªn kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Nh- môc 1.3 ®· nªu c«ng ty gåm 13 ®éi s¶n xuÊt vµ mét chi nh¸nh hiÖn ®ang h¹ch to¸n theo h×nh thøc b¸o sæ. Cuèi kú h¹ch to¸n, ®¬n vÞ chuyÓn b¸o c¸o vÒ c«ng ty cïng víi chøng tõ gèc. T¹i phßng kÕ to¸n c«ng ty kiÓm tra sè liÖu gi÷a b¸o c¸o víi chøng tõ gèc. Sau ®ã tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh toµn c«ng ty. S¬ ®å5: S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ néi bé c«ng ty KÕ to¸n tæng hîp B¸o c¸o quyÕt to¸n quÝ, n¨m KÕ to¸n ®éi (Chøng tõ gèc) B¸o c¸o quyÕt to¸n toµn c«ng ty §èi chiÕu c«ng nî TM, vËt t- B¶ng c©n ®èi PS KÕ to¸n chi tiÕt Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho c«ng ty ¸p dông lµ ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. S¬ ®å 6: KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ¸p dông ph-¬ng ph¸p thÎ song song 10 ThÎ kho ë kho vµ phßng vËt tChøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt Sæ Sæ chi chi tiÕt tiÕt nhËp nhËp xuÊt xuÊt Ghi hµng ngµy: B¶ng kª nhËp X-T §èi chiÕu Ghi cuèi th¸ng II. T×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n ë C«ng ty CÇu 12. HiÖn nay, phßng kÕ to¸n cña C«ng ty tæ chøc sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung. C¸c biÓu mÉu sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nµy ®-îc thiÕt kÕ trªn m¸y vi tÝnh theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh. §Æc ®iÓm cña h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung lµ viÖc kÕt hîp viÖc ghi sæ theo tr×nh tù thêi gian vµ sæ ph©n lo¹i theo hÖ thèng c¸c nghiÖp vô kinh tÕ cïng lo¹i trong sæ NhËt ký chung. Hµng ngµy, c¨n cø vµo chøng tõ gèc (phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt vËt t- , phiÕu chi, phiÕu thu tiÒn mÆt, . . . ) kÕ to¸n nhËp d÷ liÖu vµo m¸y tÝnh. TÊt c¶ c¸c d÷ liÖu nµy sau khi ®-îc xö lý b»ng phÇn mÒm cña ch-¬ng tr×nh kÕ to¸n néi bé cña C«ng ty sÏ tù ®éng cËp nhËt vµo c¸c danh môc liªn quan nhsæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n: TK 152, TK 131, TK 331, TK 154, TK 627,... ®· ®-îc chi tiÕt thµnh nh÷ng tiÓu kho¶n. KÕt hîp danh môc tµi kho¶n víi danh môc c¸c yÕu tè chi phÝ ®Ó tæng hîp chi phÝ toµn C«ng ty. S¬ ®å 7: Tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung Chøng tõ gèc 11 Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý, ë C«ng ty CÇu 12 ph©n chia dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh thµnh c¸c kho¶n môc chi phÝ: + Dù to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu: th-êng chiÕm 60%-70% + Dù to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: th-êng chiÕm 10%-15%. Vµ phÇn cßn l¹i lµ chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ chi m¸y thi c«ng. 12 Thùc tÕ t¹i c«ng ty c¸c kho¶n chi phÝ m¸y thi c«ng c«ng ty h¹ch to¸n vµo ®óng tµi kho¶n 623. Kh«ng h¹ch to¸n kho¶n môc nµy vµo tµi kho¶n 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung. Nh»m môc ®Ých tr¸nh sù nhÇm lÉn víi c¸c kho¶n chi phÝ trùc tiÕp trong tµi kho¶n 627. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ë C«ng ty CÇu 12 . 1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ë C«ng ty CÇu 12 chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm : + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh: c¸t, ®¸, sái, xi m¨ng, s¾t, neo... + Chi phÝ vËt liÖu phô: v÷a phô gia, nhùa ®-êng, que hµn... Hµng quÝ, c¨n cø vµo b¶n giao kho¸n vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt quÝ, khi cã nhu cÇu, c«ng ty sÏ xuÊt mét sè vËt t- ®Æc chñng ®· hîp ®ång trong b¶n giao kho¸n ®Ó c«ng tr-êng tiÕn hµnh thi c«ng x©y dùng. ViÖc nµy do phßng vËt t- m¸y ®¶m nhiÖm viÕt PhiÕu xuÊt kho chuyÓn xuèng kho, thñ kho c«ng ty c¨n cø vµo ®ã ®Ó xuÊt kho. Do c«ng ty ®· giao kho¸n (kho¸n gän), gi¸ thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh tíi tõng ®éi s¶n xuÊt, c«ng tr-êng nªn c¸c kho¶n c«ng ty cung øng cÊp hoÆc cho c«ng tr-êng vay, kÕ to¸n c«ng ty sö dông TK 136 - Ph¶i thu néi bé. Tµi kho¶n nµy më chi tiÕt cho tõng c«ng tr-êng, ®éi s¶n xuÊt. V× c«ng ty sö dông kÕ to¸n m¸y nªn qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty nh- sau: S¬ ®å 7: Quy tr×nh kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô B-íc chuÈn bÞ D÷ liÖu ®Çu vµo - X§ m· danh ®iÓm vËt t-, thu nhËp chøng tõ gèc - PhiÕu nhËp kho, xuÊt kho c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn vËt t- nh- kiÓm kª M¸y tÝnh xö lý th«ng tin vµ ®-a ra D÷ liÖu ®Çu ra - Sæ NKC - Sæ c¸c TK vËt t- B¶ng lòy kÕ NX-T - Sæ chi tiÕt Cuèi quÝ ®Ó tÝnh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu thùc tÕ xuÊt kho thi c«ng c«ng tr×nh, kÕ to¸n c¨n cø vµo sè liÖu nhËp kho trong quÝ, tån kho quÝ tr-íc chuyÓn sang, ®Ó tÝnh ra ®¬n gi¸ xuÊt kho thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn. Gi¸ trÞ thùc tÕ tån kho §¬n gi¸ nguyªn vËt liÖu ®Çu quý Gi¸ trÞ thùc tÕ XKNVL + trong quÝ 13 b×nh qu©n = cña NVL Sè l-îng tån kho Sè l-îng nhËp kho NVL ®Çu quÝ Gi¸ trÞ xuÊt Sè l-îng xuÊt dïng thùc tÕ = dïng thùc tÕ cña NVL + NVL trong quÝ b¸o c¸o §¬n gi¸ b×nh x trong kú cña NVL qu©n quÝ b¸o c¸o cña NVL Cô thÓ ®èi víi xi m¨ng PC40 ®¬n gi¸ b×nh qu©n ®-îc tÝnh nh- sau: * Tån quý III chuyÓn sang: (sè liÖu lÊy tõ B¶ng tæng hîp N-X-T quÝ III /2000) Sè l-îng: 7.000 kg Thµnh tiÒn: 6.581.000 ®ång * NhËp trong quÝ IV/2000 (sè liÖu tæng céng tõ kª chi tiÕt nhËp nguyªn vËt liÖu quý IV/2000) Sè l-îng: 110.000 kg Thµnh tiªn: 103.870.000 ®ång §¬n gi¸ b×nh qu©n 1 kg XMP40 = 6.581.000  103.870.000  940 ®ång 7.000  110.500 VËy gi¸ trÞ XMPC40 xuÊt trong quÝ 4 lµ: 50.000 x 940® = 47.000.000 ®ång Víi VD trªn, gi¸ thµnh nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp c«ng tr-êng L¹c QuÇn chi ra trong quÝ IV/2000 lÊy ë dßng céng cña b¶ng tæng hîp NhËp - xuÊt - tån vËt tquÝ IV lµ: 561.985.844 ®ång Khi cã chøng tõ vÒ, kÕ to¸n nhËp chøng tõ vµo m¸y vµ m¸y tÝnh xö lý ph¶n ¸nh vµo sæ NhËt ký chung vµ sæ c¸i TK 621 Nî TK 621 - chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : 561.985.844 Cã TK 136- PTNB (Chi tiÕt c«ng tr-êng L¹c QuÇn): 561.985.844 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cña c¸c c«ng tr-êng kh¸c còng ®-îc tËp hîp t-¬ng tù nh- vËy. Khi cã nghiÖp vô kinh tÕ kh¸c ph¸t sinh kÕ to¸n l¹i nhËp sè liÖu vµo m¸y, m¸y tÝnh xö lý ®-a ra c¸c lo¹i sæ: sæ nhËt ký chung, sæ c¸i TK 621. 2.3.2 H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. ë C«ng ty CÇu 12, kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm tiÒn l-¬ng chÝnh, tiÒn l-¬ng phô, phô cÊp cña c«ng nh©n trùc tiÕp (h¹ch to¸n trªn tµi kho¶n 622 - chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ) HiÖn nay c«ng ty CÇu 12 ¸p dông hai h×nh thøc tiÒn l-¬ng 14 + L-¬ng kho¸n (L-¬ng s¶n phÈm) ¸p dông ®èi víi c¸c bé phËn trùc tiÕp thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo khèi l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh vµ ®¬n gi¸ nh©n c«ng kho¸n. + L-¬ng thêi gian : ¸p dông cho bé m¸y chØ ®¹o s¶n xuÊt thi c«ng vµ bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp . Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ë C«ng ty CÇu 12 ®èi víi c«ng nh©n trong danh s¸ch: ë d-íi ®éi, c«ng tr-êng: c¸c tæ tr-ëng s¶n xuÊt theo dâi t×nh h×nh lao ®éng cña c«ng nh©n trong tæ, ghi vµo b¶ng chÊm c«ng( mÉu5). Sau ®ã, cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng vµ b¶n nghiÖm thu khèi l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh trong th¸ng cña ®éi, kÕ to¸n tÝnh ra tæng s¶n l-îng kho¸n mµ c¶ tæ, c¶ ®éi ®-îc h-ëng. KÕ to¸n tÝnh c¸c kho¶n BHXH, KPC§, BHYT trÝch trªn tiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt theo tû lÖ trong ®ã 19% trÝch vµo chi phÝ trong kú, 6% ng-êi lao ®éng chÞu nh- chÕ ®é quy ®Þnh. C¸ch tÝnh nh- sau: S¶n l-îng kho¸n Khèi l-îng c«ng viÖc(i) cña c«ng viÖc (i) = hoµn thµnh hoµn thµnh trong th¸ng §¬n gi¸ kho¸n x ¸p dông cho ®¬n vÞ c«ng viÖc (i ) §¬n gi¸ kho¸n ®-îc x©y dùng trªn c¬ së ®¬n gi¸ qui ®Þnh cña Nhµ n-íc vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. C¸ch tÝnh l-¬ng:  L-¬ng kho¸n: Tr-íc hÕt thùc hiÖn tÝnh l-¬ng theo cÊp bËc cña tõng c«ng nh©n Sau ®ã thùc hiÖn tÝnh l-¬ng n¨ng suÊt: TiÒn l-¬ng cÊp bËc cña CNi L-¬ng thêi gian HÖ sè l-¬ng* L-¬ng c¬ b¶n CNi = c¬ b¶n CNi Sè c«ng chÕ ®é trong th¸ng L-¬ng c¬ b¶n = 26 ngµy Sè ngµy c«ng x lµm viÖc thùc tÕ trong th¸ng cña CNi HÖ sè tÝnh theo Sè c«ng l-¬ng * NSBQ cña 1CN * l-¬ng thêi gian trùc tiÕp 15 * §èi víi c«ng nh©n thuª ngoµi: (C«ng nh©n ngoµi danh s¸ch) Do c«ng ty cã nhiÒu c«ng tr×nh ë xa, khi cÇn kh«ng thÓ ®iÒu ®éng ®-îc c«ng nh©n ë c¸c c«ng tr×nh kh¸c tíi hç trî thi c«ng. cho nªn ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng, c«ng ty cho phÐp c¸c c«ng tr-êng ®-îc thuª c«ng nh©n ngoµi t¹i ®Þa ph-¬ng khi cÇn. §èi víi c«ng nh©n ngoµi danh s¸ch, chøng tõ ban ®Çu ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng lµ phiÕu nghiÖm thu vµ thanh to¸n khèi l-îng c«ng viÖc thuª ngoµi hoµn thµnh. Víi c«ng nh©n thuª ngoµi, c«ng ty kh«ng thùc hiÖn trÝch BHXH, KPC§ mµ khi kÝ hîp ®ång c«ng ty ®· tÝnh to¸n hîp lý trong ®¬n gi¸ tr¶ cho khèi l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh. Cô thÓ C«ng tr-êng L¹c QuÇn, thanh to¸n l-¬ng th¸ng 12/2000 cho c«ng nh©n ®· vay chi l-¬ng mét kho¶n lµ 40.348.000,® (Sè liÖu lÊy tõ phiÕu t¹m øng cña c«ng tr-êng L¹c QuÇn ngµy 30/12/2000). Sè liÖu nµy ®-îc kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë sæ chi tiÕt TK 136. Nî TK 136 - chi tiÕt c«ng tr-êng L¹c QuÇn : 40.348.000 Cã TK 111 (111) : 40.348.000 Nh- vËy, khi ph¸t sinh chi l-¬ng ë ®éi, c«ng tr-êng, kÕ to¸n kh«ng h¹ch to¸n ngay vµo TK 334, TK 622 mµ ghi Nî kho¶n vay chi l-¬ng vµo tµi kho¶n 136, chØ cã chi l-¬ng trªn c«ng ty cho bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp kÕ to¸n h¹ch to¸n ngay vµo Tµi kho¶n 334. C¨n cø vµo sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp l-¬ng cña c«ng tr-êng L¹c QuÇn, kÕ to¸n h¹ch to¸n : Nî TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : 146.470.000 Cã TK 334 - Chi phÝ c«ng nh©n : 146.470.000 Nî TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : 16.863.876 Cã TK 338 - Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c : 16.863.876 §ång thêi m¸y tÝnh xö lý vµ cho ra sæ chi tiÕt TK136, sæ nhËt ký chung sæ c¸i tµi kho¶n 622. M¸y tù kÕt chuyÓn theo ®Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n 154 vµ sæ c¸i TK 622. 2.3.3 H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung KÕ to¸n c«ng ty sö dông tµi kho¶n tæng hîp lµ TK627 vµ tµi kho¶n chi tiÕt cña TK 627, ë c«ng ty CÇu 12, chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm: Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý.... chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c, chi phÝ khÊu hao TSC§. §Ó h¹ch to¸n c¸c yÕu tè chi phÝ trªn t-¬ng øng víi mçi yÕu tè chi phÝ kÕ to¸n c«ng ty sö dông mét tµi kho¶n cÊp 2 t-¬ng øng lµ: 6271, 6273, 6277, 6278 vµ tËp hîp chung vµo tµi kho¶n 627. 16 Tr×nh tù tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung ë C«ng ty CÇu 12 2.3.3.1 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý bao gåm l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô vµ c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ trÝch trªn tiÒn l-¬ng c¬ b¶n cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi, c«ng tr-êng nh- ®éi tr-ëng, tr-ëng ban chØ huy c«ng tr×nh. Cô thÓ víi sè liÖu l-¬ng gi¸n tiÕp ®-îc tËp hîp trong quÝ IV/2000 cña c«ng tr-êng L¹c QuÇn lµ: 33.612.992 ®ång. Nî TK 627 (6271) - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý: 32.572.991 Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn: 32.572.991 Nî TK 627 (6271) : 1.040.001 Cã TK 338 - PTPNK : 1.040.001 Sau ®ã kÕ to¸n chuyÓn sang tµi kho¶n 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt KDDD Nî TK 154 - chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang : 33.612.992 (Sæ chi tiÕt TK154 - chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang) Cã TK 627 (6271) - chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý : 33.612.992 2.3.3.2 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ®-îc tËp hîp tõ d-íi c«ng tr-êng bao gåm: tiÒn ®iÖn, tiÒn n-íc, ®iÖn tho¹i, tiÒn thuª nhµ, thÇu phô. Cô thÓ chi phÝ dÞch vô mua ngoµi cña c«ng tr×nh L¹c QuÇn quÝ IV/2000 ®-îc tËp hîp nh- sau: Chi phÝ m¸y thuª ngoµi : 56.782.500 ®ång Chi phÝ tiÒn ®iÖn : 17.076.000 ®ång Chi tiÒn ®iÖn tho¹i: : 6.307.000 ®ång Tæng céng 80.165.500 ®ång Sè liÖu nµy, cuèi quÝ khi kÕ to¸n ®éi chuyÓn b¸o c¸o quyÕt to¸n quÝ vÒ, kÕ to¸n nhËp sè liÖu vµo m¸y vµ m¸y tÝnh xö lý theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 627 (6277): chi phÝ DVMN : 80.165.500 Cã TK 136 - chi tiÕt L¹c QuÇn : 80.165.000 Sau ®ã tËp hîp chi phÝ sang TK154 - chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh DD Nî TK 154 - CFSXKDDD : 80.165.500 Cã TK 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung : 80.165.500 C¸c c«ng tr-êng kh¸c còng tËp hîp vµ ghi sæ t-¬ng tù nh- vËy. Trªn c¬ së ®ã m¸y tÝnh xö lý vµ ghi sæ NhËt ký chung vµ sæ c¸i TK 627 . 2.3.3.3 Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: 17 YÕu tè chi phÝ nµy bao gåm c¸c kho¶n chi nh-: chi tiÕp kh¸ch, chi hµnh chÝnh, chi c«ng t¸c phÝ,... Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn còng ®-îc tËp hîp t-¬ng tù nh- chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Cô thÓ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn cña c«ng tr-êng L¹c QuÇn QuÝ IV/2000 ®-îc tËp hîp nh- sau: Chi tiÕp kh¸ch : 20.976.000 Chi hµnh chÝnh : 25.000.000 Chi c«ng t¸c phÝ : 4.750.000 C«ng: : 50.726.000 Nî TK 627 (6278) : 50.726.000 Cã TK 136 : 50.726.000 Sau ®ã m¸y tÝnh tù kÕt chuyÓn sang sæ tæng hîp chi tiÕt TK154, NhËt ký chung bót to¸n sau: Nî TK 154 : 50.726.000 Cã TK 627(8) : 50.726.000 2.3.4 H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ toµn bé c¸c chi phÝ mµ c«ng ty ®· bá ra ®Ó phôc vô m¸y mãc, thiÕt bÞ sö dông trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh. Do ®ã h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng sÏ bao gåm chi phÝ m¸y c¸c tæ, ®éi tiÕp nhËn cña c«ng ty vµ c¶ phÇn thuª m¸y cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c. HiÖn nay c«ng ty trÝch khÊu hao tÊt c¶ c¸c TSC§ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c«ng tr×nh, trong ®ã kho¶n trÝch khÊu hao m¸y thi c«ng ®-îc ®-a vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong kú cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh . Do vËy kÕ to¸n c«ng ty tÝnh khÊu hao m¸y thi c«ng vµo b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ phÇn m¸y thi c«ng ®éng lùc. HiÖn nay c«ng ty ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng theo tiªu thøc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Tæng gi¸ trÞ khÊu hao MTC cÇn Gi¸ trÞ ph©n bæ chi phÝ khÊu hao MTC cña CT L¹c QuÇn = ph©n bæ trong c¸c kú h¹ch to¸n Tæng chi phÝ NVL cho tÊt c¶ c¸c CT, HMCT trong kú Chi phÝ nh©n x c«ng trùc tiÕp cña CT cÇu L¹c QuÇn Tæng gi¸ trÞ KHMTC: 92.790.794 18 Gi¸ trÞ ph©n bæ chi phÝ KHMTC CT L¹c QuÇn = 92.790.794 5.770.078.402 x 163.333.876 = 26.266.333 KÕ to¸n c«ng ty ®Þnh kho¶n sè tiÒn khÊu hao trÝch: Nî TK 6234 : 26.266.333 Cã TK 214 : 26.266.333 C¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho nhiªn liÖu: x¨ng, dÇu phôc vô cho m¸y thi c«ng trÝch sæ chi tiÕt 623. Nî TK 6232 : 67.267.983 Cã TK 152 : 67.267.983. Vµo cuèi quÝ toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh tËp hîp ®-îc lµ Nî TK154 :147.381.586 Cã TK623(1) :29.766.898 Cã TK623 (2) : 67.267.983 Cã TK623 (4) : 26.266.333 Cã TK623 (8) :24.080.372 2.4. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt c«ng tr-êng. Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n, h¬n n÷a c¸c c«ng tr×nh l¹i ph©n t¸n vµ xa c«ng ty nªn ë c«ng ty CÇu 12 chØ ®Õn thêi ®iÓm cuèi mçi quý kÕ to¸n göi b¸o c¸o quyÕt to¸n quÝ cïng c¸c chøng tõ gèc . KÕ to¸n tæng hîp tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng c«ng tr×nh vµ nhËp sè liÖu vµo m¸y tÝnh. S¬ ®å 8: Quy tr×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. B-íc chuÈn bÞ - §¨ng ký tªn c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng ®èi t-îng tÝnh gi¸ thu nhËp chøng tõ D÷ liÖu ®Çu vµo C¸c d÷ liÖu cã liªn quan vµ c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh kÕt chuyÓn M¸y tÝnh xö lý th«ng tin vµ ®-a ra D÷ liÖu ®Çu ra - Sè c¸c TK 622,621, 627,154 - B¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ 19 thµnh KÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty CÇu 12, t«i nhËn thÊy C«ng ty lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n-íc cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t-¬ng ®èi ph¸t triÓn. D-íi sù l·nh ®¹o cña Ban gi¸m ®èc C«ng ty, c¸n bé nh©n viªn trong C«ng ty lµm viÖc víi n¨ng suÊt cao ®· ®em l¹i nguån lîi kh«ng chØ cho riªng C«ng ty mµ cßn cho Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng I. §Ó cã ®-îc nh÷ng thµnh tÝch nh- hiÖn nay cã phÇn ®ãng gãp kh«ng nhá cña bé phËn kÕ to¸n. C«ng ty cã bé phËn kÕ to¸n hîp lý, c¸n bé nh©n viªn cã tr×nh ®é vµ lu«n nç lùc phÊn ®Êu d-íi sù chØ ®¹o cña kÕ to¸n tr-ëng. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty ¸p dông 20
- Xem thêm -