Tài liệu Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với mục tiêu tăng cường quản trị doanh nghiệp tại công ty bột giặt viso

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu HiÖn nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng môc tiªu t×m kiÕm lîi nhuËn vÉn lu«n lµ môc tiªu c¬ b¶n nhÊt cña c¸c doanh nghiÖp, nã chÞu sù chi phèi ®Õn mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. BÊt kú doanh nghiÖp nµo còng lu«n t×m vµ thùc thi nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m h¹ gi¸ thµnh vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. Nh-ng ®Ó lµm ®-îc ®iÒu nµy th× kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n mµ nã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp bªn c¹nh viÖc t×m h-íng ®i ®óng ®¾n cho m×nh cßn ph¶i cã mét chÕ ®é kÕ to¸n hîp lý tøc ph¶i phï hîp víi thùc tÕ, ®Æc ®iÓm kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh. Bëi v× viÖc tÝnh to¸n chi phÝ ®Ó tÝnh ra gi¸ thµnh s¶n phÈm quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ viÖc t¨ng hay gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn c¸c chØ tiªu kinh tÕ kh¸c. ThÊy râ ®-îc tÇm quan träng trªn, cïng víi qu¸ tr×nh häc t¹i tr-êng em ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi: “Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm víi môc tiªu t¨ng c-êng qu¶n trÞ doanh nghiÖp t¹i c«ng ty bét giÆt Viso ” Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung chuyªn ®Ò sÏ kÕt cÊu thµnh ba ch-¬ng nh- sau: Ch-¬ng I: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Ch-¬ng II: T×nh h×nh tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty bét giÆt Viso. Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn qu¸ tr×nh tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty bét giÆt Viso. V× thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn trong qu¸ tr×nh viÕt chuyªn ®Ò, em kh«ng sao tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em mong thÇy, c« gãp ý ®Ó chuyªn ®Ò ®-îc hoµn thiÖn h¬n. §ång thêi, em xin c¶m ¬n ViÖn qu¶n trÞ kinh doanh vµ thÇy NguyÔn Huy MËu ®· gióp em hoµn thµnh kho¸ häc nµy. CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 ch-¬ng I: nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt I-/ chi phÝ s¶n xuÊt: 1- Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i tiªu dïng trong mét kú ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm. Thùc chÊt chi phÝ lµ sù chuyÓn dÞch vèn - chuyÓn dÞch gi¸ trÞ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt - vµo c¸c ®èi t-îng tÝnh gi¸ (s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô ). NÒn s¶n xuÊt x· héi cña bÊt kú ph-¬ng thøc s¶n xuÊt nµo còng g¾n liÒn víi sù vËn ®éng vµ tiªu hao c¸c yÕu tè c¬ b¶n t¹o nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nãi mét c¸ch dÔ hiÓu h¬n, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp cña 3 yÕu tè: T- liÖu lao ®éng, ®èi t-îng lao ®éng vµ søc lao ®éng. Do ®ã, ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt hµng ho¸, ng-êi s¶n xuÊt ph¶i bá chi phÝ vÒ thï lao lao ®éng, vÒ t- liÖu lao ®éng vµ ®èi t-îng lao ®éng. V× vËy, sù h×nh thµnh nªn c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt lµ tÊt yÕu kh¸ch quan. Nh- vËy, chi phÝ s¶n xuÊt trong kú lµ nh÷ng hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt trong kú ®ã. 2- Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt ë c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i, nhiÒu s¶n phÈm kh¸c nhau c¶ vÒ néi dung, tÝnh chÊt, c«ng dông, vai trß... trong qu¸ tr×nh kinh doanh. §Ó qu¶n lý vµ h¹ch to¸n ®-îc thuËn lîi th× cÇn ph¶i ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. §ã lµ viÖc s¾p xÕp chi phÝ s¶n xuÊt vµo tõng laäi, tõng nhãm kh¸c nhau theo nh÷ng ®Æc tr-ng nhÊt ®Þnh. Sau ®©y lµ mét sè c¸ch ph©n lo¹i ®-îc sö dông phæ biÕn: a. Ph©n lo¹i theo lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh:  Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: gåm chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, tiªu thô vµ qu¶n lý hµnh chÝnh.  Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh: gåm chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng vÒ vèn vµ ®Çu ttµi chÝnh.  Chi phÝ bÊt th-êng: gåm nh÷ng chi phÝ ngoµi dù kiÕn cã thÓ do chñ quan hay kh¸ch quan mang l¹i. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho viÖc ph©n ®Þnh chi phÝ ®-îc chÝnh x¸c, phôc vô cho viÖc ph©n tÝch gi¸ thµnh, x¸c ®Þnh chi phÝ vµ kÕt qu¶ cña tõng lo¹i ho¹t ®éng kinh doanh ®óng ®¾n. 2 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 b. Ph©n theo yÕu tè chi phÝ: Bao gåm 7 yÕu tè sau:  Nguyªn liÖu, vËt liÖu: gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ, c«ng cô, dông cô ... sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh.  Nhiªn liÖu, ®éng lùc sö dông vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong kú.  TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l-¬ng: ph¶n ¸nh l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn chøc.  BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh theo tû lÖ quy ®Þnh.  KhÊu hao TSC§: ph¶n ¸nh tæng sè khÊu hao TSC§ ph¶i trÝch trong kú cña tÊt c¶ TSC§ sö dông cho SXKD trong kú.  DÞch vô mua ngoµi: ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng vµo SXKD.  Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ch-a ph¶n ¸nh vµo c¸c yÕu tè trªn dïng vµo ho¹t ®éng SXKD trong kú. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cung cÊp th«ng tin cô thÓ vÒ chi phÝ nh»m phôc vô cho viÖc x©y dùng vµ ph©n tÝch ®Þnh møc vèn l-u ®éng, viÖc lËp, kiÓm tra vµ ph©n tÝch dù to¸n chi phÝ, c¸c yÕu tè chi phÝ trªn cã thÓ ®-îc chi tiÕt ho¸ theo néi dung kinh tÕ cô thÓ cña nã. c. Ph©n theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm: gåm 8 kho¶n môc chi phÝ:  Chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp: ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ vÒ nguyªn, vËt liÖu chÝnh, phô ... tham gia trùc tiÕp vµp viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô, dÞch vô.  Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: gåm tiÒn l-¬ng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch cho c¸c quÜ BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ.  Chi phÝ s¶n xuÊt chung: lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong ph¹m vi ph©n x-ëng s¶n xuÊt( trõ chi phÝ vËt liÖu vµ nh©n c«ng trùc tiÕp ). d. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo chøc n¨ng: gåm ba lo¹i:  Chi phÝ s¶n xuÊt: lµ chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm trong ph¹m vi ph©n x-ëng.  Chi phÝ tiªu thô: lµ chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô ...  Chi phÝ qu¶n lý: lµ nh÷ng chi phÝ qu¶n lý kinh doanh, hµnh chÝnh vµ nh÷ng chi phÝ chung liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña toµn doanh nghiÖp. e. Ph©n theo quan hÖ cña chi phÝ víi khèi l-îng c«ng viÖc, s¶n phÈm hoµn thµnh:  Chi phÝ cè ®Þnh.  Chi phÝ biÕn ®æi. 3 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 II -/ Gi¸ thµnh s¶n phÈm: 1- Kh¸i niÖm vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm: Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ®· hoµn thµnh nªn thµnh phÈm, dÞch vô. 2 - Ph©n lo¹i gi¸ thµnh:  Theo thêi ®iÓm tÝnh vµ nguån sè liÖu ®Ó tÝnh gi¸ thµnh, gåm:  Gi¸ thµnh ®Þnh møc: lµ nh÷ng chi phÝ theo ®Þnh møc ®Ó hoµn thµnh thµnh phÈm, dÞch vô.  Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: lµ nh÷ng chi phÝ theo kÕ ho¹ch ®Ó hoµn thµnh thµnh phÈm, dÞch vô.  Gi¸ thµnh thùc tÕ: lµ nh÷ng chi phÝ thùc tÕ ®Ó hoµn thµnh thµnh phÈm, dÞch vô.  Theo ph¹m vi ph¸t sinh chi phÝ, gi¸ thµnh ®-îc chia thµnh:  Gi¸ thµnh s¶n xuÊt: ph¶n ¸nh tÊt c¶ chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm trong ph¹m vi ph©n x-ëng s¶n xuÊt.  Gi¸ thµnh toµn bé( tiªu thô ): ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm. Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt + Chi phÝ QLDN + Chi phÝ b¸n hµng 3- Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm: Chi phÝ s¶n xuÊt ph¶n ¸nh mÆt hao phÝ s¶n xuÊt, cßn gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶n ¸nh mÆt kÕt qu¶ cña s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra bÊt kÓ ë kú nµo nh-ng cã liªn quan ®Õn khèi l-îng c«ng viÖc, s¶n phÈm ®· hoµn thµnh trong kú. S¬ ®å mèi quan hÖ gi÷a CPSX vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. CPSX dë dang ®Çu kú A CPSX ph¸t sinh trong kú B C CPSX Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm Qua s¬ ®å ta thÊy: D dë dang cuèi kú AC = AB + BD - CD. Lỗi! 4. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: lµ mét ph-¬ng ph¸p kü thuËt tÝnh to¸n chi phÝ cho tõng ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. Sau ®©y lµ mét sè ph-¬ng ph¸p: 4 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688  Ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp (cßn gäi lµ ph-¬ng ph¸p gi¶n ®¬n): ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp thuéc lo¹i h×nh s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, sè l-îng mÆt hµng Ýt, s¶n xuÊt víi khèi l-îng lín vµ chu kú s¶n xuÊt ng¾n nh- c¸c nhµ m¸y ®iÖn, n-íc ... Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : Lỗi! Lỗi!  Ph-¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ: Ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông víi c¸c doanh nghiÖp mµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc thùc hiÖn nhiÒu ë nhiÒu bé phËn s¶n xuÊt, nhiÒu lo¹i ®o¹n c«ng nghÖ, ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¸c bé phËn, chi tiÕt s¶n phÈm hoÆc giai ®o¹n c«ng nghÖ hay bé phËn s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch céng chi phÝ s¶n xuÊt cña c¸c bé phËn, chi tiÕt s¶n phÈm hay tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña c¸c giai ®o¹n, bé phËn s¶n xuÊt t¹o nªn thµnh phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm = Z1 + Z2 + ....... + Zn Trong ®ã Z1, Z2, ..., Zn lµ gi¸ thµnh cña c¸c bé phËn, chi tiÕt s¶n phÈm. + Ph-¬ng ph¸p hÖ sè quy ®æi:  Ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho doanh nghiÖp cã ph©n x-ëng tæ ®éi s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i thµnh phÈm dÞch vô chi tiÕt cïng nhãm. C¸ch x¸c ®Þnh gi¸ thµnh cho mçi lo¹i thµnh phÈm dÞch vô trong nhãm :  KÕ to¸n chän mét lo¹i thµnh phÈm, dÞch vô trong nhãm lµm s¶n phÈm gèc sau ®ã qui ®æi c¸c lo¹i thµnh phÈm cßn l¹i trong nhãm vÒ s¶n phÈm gèc nµy th«ng qua hÖ sè qui ®æi Hi: Hi = Lỗi! Sè l-îng s¶n phÈm cña c¸c lo¹i thµnh phÈm, dÞch vô qui vÒ s¶n phÈm gèc lµ: Qgèc =  qi.Hi Trong ®ã qi lµ sè l-îng thµnh phÈm dÞch vô i hoµn thµnh. * X¸c ®Þnh tæng gi¸ thµnh c«ng x-ëng thùc tÕ cña nhãm thµnh phÈm dÞch vô hoµn thµnh: Lỗi! * X¸c ®Þnh gi¸ thµnh cho mçi lo¹i thµnh phÈm dÞch vô: Z ®¬n vÞ s¶n phÈm gèc= Lỗi! Z ®¬n vÞ thµnh phÈm dÞch vô i = Z®¬n vÞ s¶n phÈm gèc x Hi VËy tæng ZCXTT cña sè thµnh phÈm = Z®¬n vÞ thµnh phÈm i x qi dÞch vô i (hoµn thµnh) 5 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 + Ph-¬ng ph¸p tû lÖ: ®-îc ¸p dông ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm cã qui c¸ch phÈm chÊt kh¸c nhau nh- may mÆc, dÖt kim, ®ãng giÇy ... ®Ó gi¶m bít khèi l-îng h¹ch to¸n, kÕ to¸n th-êng tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo nhãm s¶n phÈm cïng lo¹i. C¨n cø vµo tû lÖ chi phÝ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ víi chi phÝ s¶n xuÊt kÕ ho¹c (hoÆc ®Þnh møc), kÕ ho¹ch sÏ tÝnh ra gi¸ thµnh ®¬n vÞ vµ tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm cïng lo¹i. Gi¸ thµnh thùc tÕ ®¬n vÞ s¶n phÈm tõng lo¹i Tû lÖ = = Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®¬n vÞ s¶n phÈm tõng lo¹i x Tû lÖ chi phÝ Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña c¸c lo¹i s¶n phÈm ––––––––––––– x 100 Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt kÕ ho¹ch cña c¸c lo¹i s¶n phÈm + Ph-¬ng ph¸p lo¹i trõ gi¸ trÞ s¶n phÈm phô: Ph-¬ng ph¸p nµy dïng trong c¸c doanh nghiÖp mµ trong mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, bªn c¹nh c¸c s¶n phÈm chÝnh thu ®-îc cßn cã thÓ thu ®-îc nh÷ng s¶n phÈm phô, vµ ®Ó tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm chÝnh, kÕ to¸n ph¶i lo¹i trõ gi¸ s¶n phÈm phô khái tæng chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm: Tæng gi¸ thµnh = Gi¸ thµnh s¶n phÈn + Tæng chi phÝ s¶n _ Gi¸ trÞ s¶n phÈm _ Gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n phÈm chÝnh dë dang ®Çu kú xuÊt ph¸t sinh trong kú phô thu håi chÝnh dë dang cuèi kú ch-¬ng II t×nh h×nh tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty bét giÆt Haso A. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: I. Theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn: 1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (NVL) lµ chi phÝ vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô tham gia trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm. §èi víi nh÷ng vËt liÖu khi xuÊt dïng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ riªng biÖt th× h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®èi t-îng ®ã. Tr-êng hîp vËt liÖu xuÊt dïng cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ, kh«ng thÓ h¹ch to¸n riªng th× ¸p dông ph-¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸m tiÕp ®Ó ph©n bæ cho c¸c ®èi t-îng cã liªn quan. Tiªu thøc ph©n bæ th-êng ®-îc sö dông lµ ph©n bæ theo ®Þnh møc tiªu hao, theo hÖ sè, theo träng l-îng, theo sè l-îng s¶n phÈm ... C«ng thøc ph©n bæ nh- sau: 6 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Chi phÝ vËt liÖu ph©n bæ = Tiªu thøc ph©n bæ cho tõng ®èi t-îng cña tõng ®èi t-îng HÖ sè ph©n bæ = X tû lÖ (hÖ sè) ph©n bæ Tæng chi phÝ vËt liÖu cÇn ph©n bæ –––––––––––––– Tæng tiªu thøc ph©n bæ §Ó theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 621- Chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp. Ph-¬ng ph¸p tËp hîp nh- sau: TK 152 TK 621(chi tiÕt ®èi t-îng) Gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt kho cho s¶n TK 411 xuÊt trùc tiÕp ®èi t-îng TK 152 Gi¸ thùc tÕ cña NVL kh«ng hÕt nhËp l¹i Gi¸ thùc tÕ cña NVL ®-îc cÊp, gãp ®-a vµo sx trùc tiÕp ko qua kho TK 111, 112, 331... Gi¸ thùc tÕ cña NVL mua ngoµi ®-a vµo s¶n xuÊt trùc tiÕp kh«ng qua kho TK151 TK 154 Gi¸ thùc tÕ cña NVL trªn ®-êng ®· vÒ ®-a vµo s¶n xuÊt trùc tiÕp kh«ng qua kho TK 311, 336, 338 Gi¸ thùc tÕ cña NVL ®i vay ®-a vµo s¶n xuÊt trùc tiÕp kh«ng qua kho Cuèi kú kÕt chuyÓn gi¸ trÞ NVLTT ®· sö dông trong kú vÒ TK' tæng hîp 2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp( NCTT ) lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô, nh- tiÒn l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l-¬ng. Ngoµi ra cßn bao gåm c¸c kho¶n ®ãng gãp cho c¸c quÜ BHXH, BHYT, KPC§ do chñ sö dông lao ®éng chÞu vµ ®-îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh víi sè tiÒn l-¬ng ph¸t sinh cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. §Ó theo dâi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 7 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Ph-¬ng ph¸p tËp hîp nh- sau: TK 334 TK 622(chi tiÕt) TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp ®èi t-îng TK 154(ct) Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ NCTT vÒ tµi kho¶n tæng hîp. TK 338(2,3,4) Kho¶n trÝch nép 19% theo l-¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp ®èi t-îng TK 335 Sè trÝch l-¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp( víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt theo mïa vô ) 3. H¹ch to¸n chi phÝ tr¶ tr-íc: Chi phÝ tr¶ tr-íc lµ nh÷ng chi phÝ ®· thùc tÕ ph¸t sinh trong kú nh-ng sö dông cho nhiÒu kú sau. VÝ dô: - C«ng cô dông cô xuÊt - dïng nhiÒu kú. - L·i tiÒn thuª tµi s¶n cè ®Þnh tµi chÝnh. - Gi¸ trÞ söa ch÷a lín TSC§ ngoµi kÕ ho¹ch. - TiÒn thuª TSC§ ho¹t ®éng tr¶ tr-íc cho nhiÒu kú. - TiÒn ®iÖn, n-íc, ®iÖn tho¹i, fax, l·i tiÒn vay tr¶ tr-íc trong nhiÒu kú. C¸c chi phÝ tr¶ tr-íc nµy ®-îc gäi lµ chi phÝ tr¶ tr-íc chê ph©n bæ vµ ®-îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 1421- " chi phÝ chê ph©n bæ ". Sau ®ã hµng kú ph©n bæ chi phÝ nµy cho ®èi t-îng sö dông. Chi phÝ thêi kú( 641, 642 ) trong kú, phÇn kh«ng phï hîp víi doanh thu kú ®ã th× ®-îc gäi lµ chi phÝ tr¶ tr-íc chê kÕt chuyÓn vµ ®-îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 1422" Chi phÝ chê kÕt chuyÓn ". 8 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Ph-¬ng ph¸p tËp hîp nh- sau: TK 1531 TK 142 C«ng cô dông cô xuÊt-dïng nhiÒu TK 627,641,642 (1421) hµng kú phÇn bæ kú( 1421 ) chi phÝ nµy cho ®èi t-îng sö dông TK 342 L·i thuª ph¶i tr¶ cña TSC§(1421) thuª tµi chÝnh TK 2413 Gi¸ trÞ SCL TSC§(1421) ngoµi kÕ ho¹ch TK 111,112,311 TiÒn thuª TSC§ h®, tiÒn ®iÖn, n-íc...tr¶ tr-íc nhiÒu kú TK 641,642 TK 911 Cuèi kú kÕt chuyÓn phÇn kh«ng phï (1422) Chi phÝ thêi kú hîp víi doanh thu ®ã K/chuyÓn c.fÝ khi nã phï hîp víi doanh thu PhÇn phï hîp víi doanh thu kú ®ã 4. H¹ch to¸n chi phÝ ph¶i tr¶ - trÝch tr-íc: Chi phÝ tr¶ tr-íc lµ nh÷ng chi phÝ ch-a thùc tÕ ph¸t sinh trong kú nh-ng ®· ghi nhËn lµ ®ang sö dông. VÝ nh-: - TrÝch tr-íc tiÒn l-¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n SXTT( Dn mïa vô ). - TrÝch tr-íc ®Ó söa ch÷a lín TSC§ trong kÕ ho¹ch( kÕ ho¹ch trÝch tr-íc ). - TrÝch tr-íc tiÒn thuª TSC§ ho¹t ®éng, ®iÖn, l·i tiÒn vay ... tr¶ sau nhiÒu kú. - TrÝch tr-íc ®Ó b¶o d-ìng, duy tu s¶n phÈm, hµng ho¸ háng. C¸c chi phÝ nµy ®-îc tËp hîp vµo bª ®ã cña tµi kho¶n 335-" Chi phÝ ph¶i tr¶-trÝch tr-íc". §Õn khi chi phÝ ®ã thùc tÕ ph¸t sinh th× trõ vµo sè ®· trÝch tr-íc. 9 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Ph-¬ng ph¸p tËp hîp nh- sau: TK 334 TK 335 TK 622 TiÒn l-¬ng nghØ phÐp thøc tÕ ph¸t TrÝch tr-íc l-¬ng nghØ sinh cña CNSXTT trõ vµo trÝch tr-íc phÐp cña CNSXTT(DN vô) TK 2413 TK 627,641,642 Gi¸ trÞ SCL TSC§ trong kÕ ho¹ch ®· TrÝch tr-íc ®Ó CSL TSC§ thùc tÕ ph¸t sinh söa ch÷a trong kÕ ho¹ch( møc trÝch TK 111,112,311 theo dù to¸n ) TiÒn thuª TSC§ ho¹t ®éng... TrÝch tr-íc tiÒn thuª tµi l·i tiÒn vay ®· ph¸t sinh chi tr¶ s¶n cè ®Þnh h®, l·i tiÒn vay tr¶ sau nhiÒu kú TK 154,155,156 Chi phÝ söa ch÷a, gi¸ trÞ s¶n phÈm dÞch vô hµng ho¸ háng ®· ph¸t sinh trõ vµo trÝch tr-íc TK 6415 TrÝch tr-íc ®Ó b¶o d-ìng duy tu, s¶n phÈm, dÞch vô hµng ho¸ háng 5. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong ph©n x-ëng hoÆc tæ ®éi kh«ng cã tÝnh chÊt trøc tiÕp nh- 621, 622. C¸c chi phÝ ®ã khi ph¸t sinh trong kú ®-îc t©p hîp vµo tµi kho¶n 627-" Chi phÝ s¶n xuÊt chung"- Chi tiÕt cho tõng ph©n x-ëng, tæ ®éi. C¸c chi phÝ nµy ®-îc chi tiÕt theo yÕu tè ci phÝ vµo tµi kho¶n chi tiÕt t-¬ng øng lµ : - TK 6271 "Chi phÝ nh©n viªn s¶n xuÊt chung " - TK 6272 "Chi phÝ NVL cho s¶n xuÊt chung" - TK 6273 "Chi phÝ CCDC cho s¶n xuÊt chung" - TK 6274 "Chi phÝ khÊu hao TSC§ cho s¶n xuÊt chung" - TK 6277 "Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi hµng kú" - TK 6278 "Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn Ph-¬ng ph¸p tËp hîp nh- sau:(trang sau) NÕu trong mét ph©n x-ëng (tæ, ®éi) cã s¶n xuÊt ≥ 2 lo¹i thµnh phÈm, dÞch vô th× viÖc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung trong kú cho mçi lo¹i thµnh phÈm, dÞch vô ®ã th-êng ®-îc lùa chän tiªu chuÈn ph©n bæ lµ mét trong c¸c tiªu chuÈn sau sao cho phï hîp. - Tiªu chuÈn ph©n bæ theo tiÒn c«ng nh©n SXTT mçi lo¹i thµnh phÈm dÞch vô. - Tiªu chuÈn ph©n bæ theo sè l-îng thµnh phÈm dÞch vô cña mçi lo¹i - Tiªu chuÈn ph©n bæ theo sè giê m¸y ch¹y cña mçi lo¹i thµnh phÈm dÞch vô. 10 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 TK 334 TK 627(CTPX) TK 154(CT§T) TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ nh©n viªn SXC Cho ®èi t-îng trong vµ 19% trÝch nép (6271) ph©n x-ëng TK 152 tæ, ®éi NVL xuÊt cho s¶n xuÊt chung(6272) Cuèi kú TK 154(CT§T) kÕt chyÓn CPSXC Cho ®èi t-îng TK 1531 trong ph©n CCDC xuÊt-dïng 1 kú (6273) x-ëng tæ, ®éi TK 1421,335 Chi phÝ tr¶ tr-íc ph©n bæ(....) vµ chi phÝ trÝch tr-íc hµng kú TK 214(1,2,3) Chi phÝ khÊu hao TSC§ trong s¶n xuÊt chung (6274) TK 111,112,311,331 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi hµng kú, chi phÝ kh¸c = tiÒn (6278) 6. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kiÓm kª, ®¸nh gi¸, gi¸ trÞ s¶n phÈm dÞch vô dë dang cuèi kú: ZCXTT cña 1 thµnh phÈm = Tæng ZCXTT cña chóng(i) dÞch vô hoµn thµnh(i) Sè l-îng thµnh phÈm, dÞch vô hoµn thµnh Vµ c¨n cø vµo kÕ ho¹ch l-u chuyÓn sè thµnh phÈm dÞch vô hoµn thµnh trong kú (dïng néi bé, nhËp kho, göi b¸n, b¸n ngay) ®Ó h¹ch to¸n. 11 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: TK 621 TK 154(Ct) TK 111,1528 PhÕ liÖu thu håi Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp TK 335,1386 TK 622 Gi¸ trÞ s¶n phÈm, dÞch vô háng (trong ®Þnh møc vµ ngoµi ®Þnh møc) Cuèi kú k/c chi phÝ NCTT TK 627, 641,642 Tæng ZCXTT cña sè Sè dïng ngay trong TP, DV hoµn thµnh néi bé doanh nghiÖp TK 627 TK155 Cuèi kú ph©n bæ k/c chi phÝ Sè nhËp kho s¶n xuÊt chung TK 157 Sè göi b¸n TK 632 Sè b¸n ngay IV -/ Theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 1- H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu §Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ vËt liÖu ®· xuÊt dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt, s¶n phÈm, kÕ to¸n sö dông TK 621 - chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. C¸c chi phÝ ®-îc ph¶n ¸nh trªn TK 621 kh«ng ghi theo tõng chøng tõ xuÊt dïng nguyªn, vËt liÖu, c«ng cô, dông cô mµ ®-îc ghi mét lÇn vµo cuèi kú h¹ch to¸n, sau khi tiÕn hµnh kiÓm kª vµ x¸c ®Þnh ®-îc gi¸ trÞ nguyªn, vËt liÖu, dông cô tån kho vµ hµng mua ®ang ®i ®-êng. 12 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Ph-¬ng ph¸p tËp hîp nh- sau: TK 331, 111 TK 611 (611) Gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp trong kú TK 621 Gi¸ trÞ VL xuÊt dïng cho S¶n xuÊt s¶n phÈm, thùc hiÖn lao vô, dÞch vô TK 631 KÕt chuyÓn CPVL, dông cô vµo gi¸ thµnh SP, lao vô, dÞch vô TK 151, 152 Gi¸ trÞ VL tån kho vµ ®i ®-êng cuèi kú 2- Gi¸ trÞ VL tån kho vµ ®ang ®i ®-êng ®Çu kú H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: C¸ch tËp hîp chi phÝ trong kú gièng ph-¬ng ph¸p kiÓm kª th-êng xuyªn Cuèi kú, ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô, kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo TK 631 theo tõng ®èi t-îng b»ng bót to¸n Nî TK 631 Cã TK 622 3- H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt chung cuèi kú ®-îc tËp hîp vµo TK 627 vµ ®-îc chi tiÕt theo c¸c tiÓu kho¶n t-¬ng øng t-¬ng tù n- víi doanh nghiÖp ¸p dông ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. Sau ®ã sÏ ®-îc ph©n bæ vµo TK 631 chi tiÕt theo tõng s¶n phÈm, lao vô ®Ó tÝnh gi¸ thµnh vµ ghi: Nî TK 631 Cã TK 627 4Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú §Ó tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 631 - “Gi¸ th¯nh s°n xuÊt” t¯i kho°n n¯y ®­îc h¹ch to¸n chi tiÕt theo tõng ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ vµ theo lo¹i, nhãm s¶n phÈm chi tiÕt s¶n phÈm... cña c¶ bé phËn s¶n xuÊt - kinh doanh chÝnh, s¶n xuÊt kinh doanh phô, chi phÝ thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn... §-îc h¹ch to¸n vµo TK 631 bao gåm 3 lo¹i chi phÝ sau: - Chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chi phÝ s¶n xuÊt chung * C¸ch thøc h¹ch to¸n: - §Çu kú, kÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang vµo gi¸ thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm lao vô, dÞch vô. - Cuèi kú kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú vµo gi¸ thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô... - Cuèi kú, c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. - Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô hoµn thµnh. 13 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm TK 154 TK 631 TK 154 KÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú KÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú TK 621 Chi phÝ NVL trùc tiÕp TK 632 TK 622 Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm lao vô, dÞch vô hoµn thµnh Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung B-/ t×nh h×nh tæ chøc ho¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty bét giÆt haso I- §Æc ®iÓm cña c«ng ty C«ng ty bét giÆt DaSo lµ mét c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt bét giÆt nh»m tho¶ m·n nhu cÇu thÞ tr-êng. §Æc ®iÓm cña c«ng ty nµy lµ trong cïnh mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nã cïng sö dông mét thø nguyªn liÖu vµ mét l-îng lao ®éng nh-ng thu ®-îc ®ång thêi hai lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau lµ xµ phßng giÆt vµ xµ phßng th¬m, vµ chi phÝ kh«ng tËp hîp riªng cho tõng lo¹i s¶n phÈm ®-îc mµ ph¶i tËp hîp chung cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy, kÕ to¸n cña c«ng ty ®· ¸p dông ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph-¬ng ph¸p hÖ sè. II - ViÖc ho¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ë c«ng ty. KÕ to¸n ®· sö dông c¸c tµi kho¶n sau ®Ó h¹ch to¸n -TK621 Chi phÝ NVLTT -TK622 Chi phÝ NCTT -TK627 Chi phÝ SXC -TK154 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang C«ng ty ®· quy ®Þnh xµ phßng giÆt cã hÖ sè b»ng 1 vµ xµ phßng th¬m cã hÖ sè b»ng 0,8 th«ng qua nhiÒu ®ît s¶n xuÊt. C«ng ty cã tû träng c¸c chi phÝ trong tæng chi phÝ lµ : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm 60 - 70% so víi tæng chi phÝ, chi phÝ c«ng trùc tiÕp chiÕm 15 - 20% so víi tæng chi phÝ. Sau ®©y lµ sè liÖu trong th¸ng 1- 1998 cña c«ng ty (®v: ®ång) 14 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 *Chi phÝ cña s¶n phÈm dë dang ®Çu th¸ng gåm: -Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: 50.000.000 -Nh©n c«ng trùc tiÕp: 10.000.000 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung: 10.500.000 *Trong th¸ng: -Nguyªn vËt liÖu chÝnh s¶n xuÊt dïng theo gi¸ thùc tÕ (ho¸ chÊt) víi khèi l-îng 6 tÊn trÞ gi¸ 480.000.000 -Nguyªn vËt liÖu phô suÊt dïng theo gi¸ thùc tÕ (h-¬ng liÖu, vµ c¸c chÊt phô gia) víi khèi l-îng 0,5 tÊn trÞ gi¸ 100.000.000 ë ®©y chi phÝ NVLTT chiÕm 60 -70% so víi tæng chi phÝ gåm: Chi phÝ NVL chÝnh vµ chi phÝ NVL phô. -TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chiÕm 15 -20% so víi tæng chi phÝ gåm tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n s¶n xuÊt, c¸c kho¶n b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn... + C«ng nh©n s¶n xuÊt 90.000.000 + Cho nh©n viªn phôc vô qu¶n lý ph©n x-ëng: 30.000.000 + TrÝch b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi, kinh phÝ c«ng ®oµn theo tû lÖ quy ®Þnh. - TrÝch khÊu hao TSC§ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã: +KhÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ : 2.000.000 + Nhµ kho, ph©n x-ëng s¶n xuÊt : 210.000 + TSC§ cho bé phËn b¸n hµng : 100.000 + Nhµ lµm viÖc, phßng ban : 100.000 - Chi phÝ ®iÖn n-íc phôc vô s¶n xuÊt ph¶i tr¶ trong th¸ng lµ: 243.000. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong th¸ng cña c«ng ty ®· chÕ biÕn ®-îc 80.000 gãi xµ phßng giÆt vµ 100.000 b¸nh xµ phßng th¬m nhËp kho. * Cuèi th¸ng trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi k× lµ 40.000.000. Tõ sè liÖu trªn, kÕ to¸n c«ng ty ®· ho¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh nh- sau: 1 - H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt a) H¹ch to¸n chi phÝ NVLTT +Khi s¶n xuÊt kho NVL chÝnh kÕ to¸n ghi: Nî 6211: 480.000.000 Cã 1521:480.000.000 +Khi xuÊt kho NVL phô, kÕ to¸n ghi Nî 6212: 100.000.000 Cã 1522:100.000.000 +Cuèi k× kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp Nî 154: 580.000.000 Cã 621: 580.000.000 15 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n: TK1521 TK621 480.000.000 TK154 580.000.000 TK1522 100.000.000 0 0 b> H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: + Khi tÝnh tiÒnl-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt kÕ to¸n ghi: Nî TK622 90.000.000 Cã TK334 90.000.000 +Khi trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§..., kÕ to¸n ghi Nî TK622 17.100.000 Cã TK338 17.100.000 +Cuèi k× chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Nî TK154 107.100.000 Cã TK622 107.000.000 Ph¶n ¸nh lªn tµi kho¶n TK334 TK622 TK154 90.000.000 107.100.000 TK338 17.100.000 0 0 c> H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung +Khi tÝnh tiÒnl-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n phôc vô vµ qu¶n lý, kÕ to¸n ghi: Nî TK627 300.000.000 Cã TK334 300.000.000 16 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 +Khi trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§..., kÕ to¸n ghi Nî TK627 5.700.000 Cã TK338 5.700.000 +Khi trÝch khÊu hao TSC§, kÕ to¸n ghi: Nî TK627 2.410.000 Cã TK2141 2.410.000 §ång thêi ghi Nî TK 009 +Chi phÝ ®iÖn n-íc phôc vô s¶n xuÊt ph¶i tr¶ trong th¸ng Nî TK627 2.430.000 Cã TK331 2.430.000 Ph¶n ¸nh lªn tµi kho¶n: TK334 TK627 30.000.000 TK154 40.540.000 TK331 2.430.000 TK214 2.410.000 TK338 5.700.000 0 0 17 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 d.Tæng hîp chÝ phÝ: TK621 TK154 580.00.000 TK622 107.100.000 727.640 TK627 40.540.000 2- TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm : *Quy ®æi s¶n phÈm thùc tÕ ra s¶n phÈm tiªu chuÈn Xµ phßng giÆt: 80.000  1 = 80.000 Xµ phßng th¬m: 100.000  0.8 = 80.000 Tæng céng 160.000 *TÝnh tæng gi¸ thµnh c«ng x-ëng thùc tÕ cña c¶ hai lo¹i s¶n phÈm: C¸c kho¶n môc s¶n phÈm dë s¶n phÈm ph¸t dang ®Çu kú sinh trong kú s¶n phÈm Tæng gi¸ dë dang thµnh cuèi kú 58.000.000 40.000.000 590.000.000 Chi phÝ NVL trùc tiÕp 50.000.000 Chi phÝ NVL trùc tiÕp 10.000.000 107.100.000 Chi phÝ SXC 10.500.000 40.540.000 0 117.100.000 0 51.040.000 70.500.000 727.460.000 40.000.000 758.140.000 Tæng *X¸c ®Þnh gi¸ thµnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm - Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm tiªu chuÈn 18 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 758.140.000 Z®¬n vÞ sp tiªu chuÈn =  = 4.738,378 ®/1sp 160.000 - Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ xµ phßng giÆt Z®¬n vÞ sp XPG = 4.738,375  1=4.738,375®/1sp -Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ xµ phßng th¬m Z®¬n vÞ sp XPT = 4.738,375  0.8 = 3.790,7®/1sp Nh- vËy: + Gi¸ thµnh c«ng x-ëng thùc tÕ cña mét gãi xµ phßng giÆt lµ: 4.738,375®/1s¶n phÈm + Gi¸ thµnh c«ng x-ëng thùc tÕ cña mét b¸nh xµ phßng th¬m lµ: 3.790,7 ®/1s¶n phÈm Ch-¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn qu¸ tr×nh tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt I -/ Nh÷ng nhËn xÐt chung vÒ tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty bét giÆt VisO HiÖn nay, khi n-íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc th× c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ tµi chÝnh, c¸c chÕ ®é thÓ lÖ kÕ to¸n ®· cã chiÒu h-íng thay ®æi c¨n b¶n. §iÒu nµy ®· gióp cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n, ph¸t huy ®-îc hÕt tiÒm n¨ng vèn cã cña m×nh nh-ng t¹i c¸c doanh nghiÖp, vÊn ®Ò tæ chøc hîp lý vµ khoa häc c«ng t¸c kÕ to¸n vÉn ®ang cßn lµ vÊn ®Ò mµ c¸c nhµ qu¶n lý cÇn quan t©m ®Ó nh»m t¨ng hiÖu lùc cña th«ng tin kÕ to¸n, ph¸t huy vai trß quan träng cña kÕ to¸n trong qu¶n lý vµ tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Thùc tÕ t¹i c«ng ty bét giÆt Viso, c«ng t¸c h¹ch to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng ®· cã nhiÒu ®æi míi, thùc hiÖn ®óng c¸c chÕ ®é h¹ch to¸n mµ nhµ n-íc ®· ban hµnh. ChÝnh v× vËy bé phËn kÕ to¸n cña c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ: 19 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 - C«ng ty h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty ®· tu©n theo ®óng nguyªn t¾c, c¸c phÇn viÖc kÕ to¸n cã sù phèi hîp thèng nhÊt chÆt chÏ víi nhau. - Bé phËn kÕ to¸n ®-îc tæ chøc gän nhÑ nh-ng ho¹t ®éng ¨n khíp nhau vµ ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao, ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña c«ng viÖc, bªn c¹nh ®ã ph¸t huy ®-îc tÝnh n¨ng lùc tÝnh s¸ng t¹o cña mçi ng-êi trong tæ chøc. -C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ ®©y lµ mét ®iÓm hoµn toµn phï hîp víi ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tr×nh ®é h¹ch to¸n vµ kÕ to¸n cña c«ng ty. ViÖc ghi chÐp nµy ®· kÕt hîp ®-îc chÆt chÏ gi÷a ghi theo thêi gian vµ hÖ thèng, gi÷a h¹ch to¸n tæng hîp víi chi tiÕt trªn c¬ së mÉu sæ s¸ch in s½n thuËn lîi cho viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ rót ra c¸c chØ tiªu qu¶n lý kinh tÕ. Nã ®· gi¶m bít ®-îc khèi l-îng ghi chÐp, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, c¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty theo h×nh thøc tæ chøc tËp chung sÏ t¹o ®iÒu kiÖn kiÓm tra chØ ®¹o nghiÖp vô vµ b¶o ®¶m sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt cña kÕ to¸n tr-ëng còng nh- sù l·nh ®¹o kÞp thêi cña l·nh ®¹o c«ng ty ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - KÕ to¸n h¹ch to¸n b»ng tµi kho¶n víi sè l-îng chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ ®· gióp cho c«ng t¸c chi phÝ ®-îc chÝnh x¸c tõ ®ã gi¸ thµnh ®-îc tÝnh mét c¸ch x¸t thùc. Tuy hhiªn, trong c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vÉn cã mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh mµ c«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc. - ViÖc x¸c ®Þnh s¶n phÈm dë dang cÇn chó ý ®Õn tÝnh kinh tÕ tøc lµ nÕu x¸c ®Þnh s¶n phÈm dë dang qu¸ cao sÏ dÉn ®Õn l·i gi¶m vµ ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn, cßn nÕu x¸c ®Þnh s¶n phÈm dë dang thÊp th× l·i sÏ cao nh-ng lµ l·i gi¶, ch-a ph¶n ¸nh ®-îc hiÖu qu¶ kinh doanh kú b¸o c¸o vÉn tån t¹i - Ch-a x¸c ®Þnh ®óng ®èi t-îng chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ®èi t-îng cho hîp lý c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt mÆc dï thuéc vÒ kÕ to¸n qu¶n trÞ doanh nghiÖp xong nã l¹i cã ý nghÜa rÊt quan träng vµ chi phèi ®Õn chÊt l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n kh¸c còng nh- chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, t×nh h×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch, chÕ ®é tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. V× vËy ®Ó hoµn thiÖn ngµy cµng tèt h¬n qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm th× nh÷ng ng-êi qu¶n lý nãi chung vµ nh÷ng ng-êi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng trong c¸c doanh nghiÖp cÇn hoµn thµnh vai trß, nhiÖm vô cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt. II -/ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ hoach tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty visO - Lùa chän, ®µo t¹o nh©n viªn kÕ to¸n cã tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n tèt cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc ®-îc giao. C«ng viÖc giao ph¶i phï hîp víi n¨ng lùc tõng ng-êi vµ ph¶i cã sù ph©n cÊp qu¶n lý râ rµng. Sù phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c bé phËn kÕ to¸n ph¶i ®ång bé h¬n n÷a, ®Æc biÖt lµ gi÷a c¸c bé phËn kÕ to¸n c¸c yÕu 20
- Xem thêm -