Tài liệu Tổ chức công tác lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
sharebook

Tham gia: 25/12/2015

Mô tả:

Trường CĐTC Kế Toán CAO ĐẲNG TÀI Báo cáoKẾ thựcTOÁN tập tốt nghiệp TRƢỜNG CHÍNH ====***==== BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN Đề tài: “TỔ CHỨC CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP” SVTH: Nguyễn Xuân Bình Quảng ngãi,ngày 5 tháng 9 năm 2008  SVTH: Nguyễn Xuân Bình Trang 1  Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐTC Kế Toán LỜI MỞ ĐẦU Quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc bằng pháp luật trong những năm qua đã đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới hệ thống công cụ quản lý.Trong khi đó Việt Nam đang trong quá trình hội nhập, khi mà cánh cổng quốc tế đang dần mở rộng, đất nƣớc sẽ tiến đến những thử thách mới đầy khó khăn, chúng ta đang cố gắng hết sức để hoà nhập với nền kinh tế thế giới về mọi mặt,mà trong đó kế toán là một công cụ quan trọng, nó có vai trò tích cực đổi mới đối với việc quản lý tài sản và việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh ở từng doanh nghiệp; và là nguồn thông tin số liệu đáng tin cậy để Nhà nƣớc điều hành nền kinh tế vĩ mô, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các ngành, các khu vực. Hàng loạt các Doanh nghiệp thành lập và đã đi vào hoạt động, điều này rất đáng hoan nghênh. Song, làm thế nào để quản lý mọi hoạt động của các đơn vị, tổ chức vừa đảm bảo tính chặc chẽ, khách quan, không ảnh hƣỏng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quốc gia, nhất là trong thời kỳ mở cửa hiện nay? Một trong những công cụ quản lý đắc lực là THUẾ. Thuế có vai trò quan trọng nhằm bố sung nguồn ngân sách nhà nƣớc (NSNN), quản lý vĩ mô nền kinh tế, điều hoà thu nhập, thực hiện công bằng xã hội trong phân phối,... Để giúp cho doanh nghiệp (DN) thực hiện tốt chế độ kế toán, cũng nhƣ cẩn thận trong quá trình tổ chức công tác kế toán và thực hiện nghĩa vụ thuế của DN và sự kiểm tra xác thực của cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ phát hiện ra những sai sót, vi phạm hoặc những khó khăn của DN mà giúp DN có biện pháp tháo gỡ kịp thời….Đó là thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Thuế TNDN là một sắc thuế quan trọng nhất của thuế trực thu, số thu về thuế TNDN có tỷ trọng lớn trên tổng số thu của NSNN. Mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh là đối tƣợng nộp thuế TNDN. Số thuế đƣợc xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất.  SVTH: Nguyễn Xuân Bình Trang 2  Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐTC Kế Toán Thu nhập chịu thuế đƣợc xác định bao gồm: thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác trong kỳ tính thuế, kể cả thu nhập thu đƣợc từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ở nƣớc ngoài. Thuế suất do Nhà nƣớc quy định phụ thuộc vào tình hình kinh tế xã hội của quốc gia ở mỗi thời điểm khác nhau. Căn cứ điểm 1, mục V, phần B, thông tƣ số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài Chính Hƣớng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐCP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế suất phổ thông của thuế TNDN là 28% trên thu nhập chịu thuế. Việc kê khai và nộp thuế TNDN vào NSNN trong kỳ kế toán là thƣớc đo phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nên việc kê khai, quyết toán thuế TNDN là một khâu rất quan trọng của công tác kế toán. Chính vì tầm quan trọng của những vấn đề trên, tôi quyết định chọn chuyên đề “TỔ CHỨC CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP” làm chuyên đề báo cáo thực tập cho mình. Việc lập và trình bày Báo cáo Thuế TNDN, đòi hỏi ngƣời lập phải có sự hiểu biết nhất định và kinh nghiệp thực tiễn về thuế. Với một Sinh viên sắp ra trƣờng, kiến thức, năng lực chƣa vững, cộng thêm thời gian hạn hẹp nên Chuyên đề không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót. Rất mong nhận đƣợc sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của Các anh chị trong Công ty và quý Thầy cô giáo Nhà trƣờng để em có đƣợc nhiều kiến thức bổ ích hơn. Em xin chân thành cảm ơn. Quảng Ngãi, ngày 5 tháng 9 năm 2008 NGUYỄN XUÂN BÌNH  SVTH: Nguyễn Xuân Bình Trang 3 Trường CĐTC Kế Toán  Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƢƠNG I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TY CPXD 25 I. Chức năng và nhiệm vụ của công ty Cổ Phần xây dựng 25 Công ty cổ phần xây dựng 25 hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện nhỏ, xây dựng các công trình giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp,… Nhiệm vụ chính của công ty là xây dƣng mới, khôi phục, mở rộng các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, các công trình cơ sở hạ tầng giao thông, công nghiệp trong hệ thống các công trình thuỷ lợi ở khu vực Miền trung và Tây nguyên. Hiện tại Công ty đang thi công các công trình sau: - Công trình Thuỷ điện Sông Ba Hạ -Phú Yên; - Công trình hồ chứa nƣớc Định Bình –Bình Định; - Công trình Plêikrông –Đăklăk; - Công trình thuỷ lợi IARing –Gia Lai; - Công trình kênh Liệt Sơn -Quảng Ngãi; - …… Với phạm vi hoạt động trên nhiều địa bàn khác nhau,cán bộ nhân viên trong công ty luôn nổ lực hết mình, vƣợt mọi khó khăn thử thách để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra nhằm đƣa hoạt động của công ty ngày càng lớn mạnh và phat triển không ngựng. Công ty đã xây dựng nên những công trình kỹ thuật, mỹ thuật cao phục vụ tốt cho nông nghiệp và dân sinh của các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hoà và Tây Nguyên. Khi thành lập Công ty cổ phần xây dựng 25 có vốn điều lệ là : 6.000.000.000 đồng. Trong đó: - Vốn nhà nƣớc ( Tổng công ty cơ điện –XDNN và Thuỷ lợi -Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn) chiếm 51,04 %. - Vốn của các cổ đông là cán bộ công nhân viên trong công ty chiếm 48,96%. Một số chỉ tiêu phản ánh doanh thu của công ty trong các năm qua nhƣ sau:  SVTH: Nguyễn Xuân Bình Trang 4  Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐTC Kế Toán Số Năm 2004 2005 2006 TT Chỉ tiêu 1 Tổng doanh thu 34.480.171.552 34,890.654.752 39,170,432,567 2 Lãi sau thuế 7.1624.634 806.756.348 859.167.250 3 Nộp ngân sách 488.450.689 516.450.354 536.152.470 4 Thu nhập BQ/ngƣời 1.180.000 1.250.000 1.280.000 II. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: Liên hiệp xây dựng thuỷ lợi II - Bộ thuỷ lợi là tiền thân của công ty xây dựng thuỷ lợi 25 hiện nay. Liên hiệp đƣợc thành lập từ đầu năm 1980, phạm vi hoạt động chính là khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Liên hiệp xây dựng thuỷ lợi II có 5 đơn vị thành viên: - Công ty xây dựng thuỷ lợi 25; Địa chỉ: Phƣờng Quảng Phú, Thành Phố Quảng Ngãi. - Công ty xây dựng thuỷ lợi 24; Địa chỉ: Phƣờng Trƣờng Thi –TP Vinh -Nghệ An. - Công ty xây dựng thuỷ lợi 26; Địa chỉ: 4C -Nguyễn Cƣ Trinh –TP Huế -Thừa Thiên Huế. - Công ty xây dựng thuỷ lợi 27; Địa chỉ: Số 2 -Nguyễn Du –Đà Nẵng. - Trƣờng dạy nghề xây dựng; Địa chỉ: Huyện Phù Cát -Tỉnh Bình Định. Trong đó công ty xây dựng thuỷ lợi 25 là một trong những thành viên chủ lực của liên hiệp. Công ty Cổ phần xây dựng 25 đƣợc thành lập theo quyết định số 3641/QĐ/BNN-TCCB của Bộ trƣởng Bộ Thuỷ lợi (cũ), nay thuộc Tổng công ty cơ điện xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi -Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Có : - Trụ sở : Tổ 21 - Phƣờng Quảng Phú – TP Quảng Ngãi - Quảng Ngãi. - Diện tích : 6.788m 2 .  SVTH: Nguyễn Xuân Bình Trang 5 Trường CĐTC Kế Toán  Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Tổng số cán bộ nhân viên : 250 ngƣời. Công ty Cổ phần xây dựng 25 là một doanh nghiệp nhà nƣớc, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông kết hợp các công trình thuỷ lợi, các công trình công nghiệp…. Lãnh đạo và công nhân, nhân viên trong công ty luôn tìm hƣớng đi mới, ra sức phấn đấu phát huy những thế mạnh, không ngừng tìm tòi sáng tạo trong công việc, không ngừng nâng cao chất lƣợng sản phẩm, tạo uy tín trên thị trƣờng, mở rộng qui mô và địa bàn hoạt động. Tuy nhiên, Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quản lý và tìm kiếm việc làm trong cơ chế đấu thầu hiện nay. III.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty CP xây dựng 25: 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: Xuất phát từ hoạt động của công ty,hiện nay công ty tố chức cơ cấu quản lý điều hành công ty theo chức năng:Giám đốc điều hành trực tiếp, giúp việc cho giám đốc là các phó giám đốc,các phòng ban tham mƣu tƣ vấn đƣợc phân công, các xí nghiệp, tổ đội thực hiện chức năng sản xuất chính. Mỗi quan hệ giữa các phòng ban là mỗi quan hệ cùng cấp, vì vậy các bộ phận, có chức năng, nhiệm vụ khác nhau.  SVTH: Nguyễn Xuân Bình Trang 6  Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐTC Kế Toán Sơ đồ 1: SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CHỦ TỊCH HĐQT BAN KIỂM SOÁT BAN GIÁM ĐỐC Phòng kế hoạch kỹ thuật Phòng thí nghiệm Ban chỉ huy công trƣờng Phòng kế toán Phòng vật tƣ xe máy Xƣởng sửa chữa xe máy Phòng tổ chức hành chính Phòng tổ chức lao động tiền lƣơng Ghi chú :-Quan hệ trực tuyến: -Quan hệ chức năng: -quan hệ trao đổi: Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: *Chủ tịch hội đồng quản trị:Đƣợc hội đồng quản trị bầu ra,là ngƣời đứng đầu công ty,có quyền quản lý,chỉ đạo ,giám sát mọi hoạt động kinh doanh của công ty.Là ngƣời có trách nhiệm giám sát giám đốc điều hành và những ngƣời quản lý khác.Chủ tịch hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp cổ đông và làm chủ toạ trong các cuộc họp đó và các cuộc họp khác của công ty.  SVTH: Nguyễn Xuân Bình Trang 7 Trường CĐTC Kế Toán  Báo cáo thực tập tốt nghiệp *Ban kiểm soát: Kiểm tra ,giám sát ,chỉ đạo các phòng ban làm việc theo đúng pháp luật của nhà nƣớc cũng nhƣ quy định của công ty. *Giám đốc điều hành:là ngƣời hội đồng quản trị bổ nhiêm ,là ngƣời lãnh đạo trực tiếp,tổ chức và điều hành các hoạt động của công ty.thực thi các kế hoạch kinh doanh hàng năm do hội đồng quản trị và hội đồng cổ đông thông quavà đề xuất các biện pháp nhàem nâng cao hoạt động và quản lý của công ty,quyết định số lƣợng ngƣời lao động,mức lƣơng trợ cấp. Giúp việc cho giám đốc gồm có: *Các phó giám đốc:là những ngƣời chỉ đạo về các kế hoạch sản xuất hàng tháng,hàng quỹ,chất lƣợng ,kỹ thuật ,mỹ thuật của côg trình.Đồng thờichỉ đạo trực tiếp các phòng ban chức năng để đảm bảo sản xuất đúng kế hoạch. *Phòng kế toán tài vụ : -Căn cứ vào kế hoạch sản xuất lập kế hoạch tài chính năm. -Tham gia ,kỹ kết ,thực thi và theo dõi các hợp đồng kinh tế. -Tổng hợp các báo cáo kế toán,giải quyết các công việc theo chế độ kế toán hiện hành. -Đẩy nhanh công việc thu hồi vốn ,giải quyết thanh toán côn nợ và thực hiện nghĩa vụ với nhà nƣớc. -Việc ghi chép phản ánh tình hình hoạt động sản xuất của công ty và phân tích kết quả sản xuất kịp thời và chính xác. -Kiểm tra và xử lý các hao hụt, mất mát. -Hƣỡng dẫn kiểm tra công tác kế toán tại các công trƣờng. -Bảo quản ,lƣu trữ chứng tù ,tài liệu kế toán. *Phòng kế hoạch kỹ thuật: -Lập phƣơng án sản xuất cho toàn công ty. -Thực hiện công tác tham gia đấu thầu các công trình ở các địa điểm khác nhau,giao nhận và liên doanh sản xuất. -Giám sát tiến độ thi công các công trình xây dựng để các côg trình hoàn thành và bàn giao cho các chủ thầu có liên quan.  SVTH: Nguyễn Xuân Bình Trang 8 Trường CĐTC Kế Toán  Báo cáo thực tập tốt nghiệp *Phòng tổ chức lao động tiền luơng: -Phổ biến đến ngƣời lao động các chế đọ chính sách của nhà nƣớc. -Quản lý và lập định mức tiền lƣơng cho toàn công ty. -Lấp kế hoạch khen thƣởng cho cán bộ công nhân viên trong công ty theo từng quỹ,từng năm. -Kỹ kết các hợp đồng lao động,quản lý lao động,thi nâng bậc. -Lƣu giữ các sổ kế toán liên quan đến lao động,sổ bảo hiểm,và hợp đồng lao động. *Phòg vật tƣ xe máy:lập kế hoạch cung ứng vật tƣ cho công ty. -Quản lý xe máy ,thiết bị ,vật tƣ,cung ứng và điều động cho các công trƣờng kịp thời theo đúng kế hoạch. -Lập kế hoạch kiểm tra ,trùng tu ,đại tu ,sửa chữa xe máy ,thiết bị,chịu trách nhiệm về vật chất và phụ tùng thay thế. *Phòng hành chính: -Quản lý và tham gia công tác đối nội ,đối ngoại. -Quản lý heo dõi tài sản thuộc bộ phận hành chính của công ty *Phòng thí nghiệm : -Theo dõi việc nghiên cứu các vẫn đề kỹ thuật ảnh hƣởng đến chất lƣợng của công trình:nhƣ điều kiện thời tiết , khí hậu của từng vùng,điều kiện về vật tƣ... -Đƣa các kết quả đã nghiên cữu vào ứng dụng thực tế nhằm nâng cao chất lƣợng công trình và hiệu quả kinh doanh. *Đội sửa chữa xe máy: -Điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động thi công ở công trƣờng. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp gọn nhẹ ,sử dụng và phân cônglao động hợp lý ,dúng ngƣời ,đúng việc,mọi công việc đƣợc giải quyết theo kênh liên hệ thẳng.Phân rõ quyền hạn của từng khâu ,từngngƣời quản lý,giải quyết công việc một cách nhanh chóng,dễ duy trì và kiểm tra.Vì vậy phát huy hết đƣợc thế mạnh của từng ngƣời ,từng bộ phận,phòng ban ,công việc luôn đƣợc giải quyết nhanh chống và co hiệu quả rất cao.  SVTH: Nguyễn Xuân Bình Trang 9  Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐTC Kế Toán 2. Cơ cấu tổ chức sản xuất a) Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty CP xây dựng 25: Để công trình hoàn thành theo đúng tiến độ,kế hoạch và dạt chất lƣợng tốt ,các đơn vị trực thuộc công ty đã có quan hệ chặt chẽ với nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi đáo ứng dủ ,kịp thời các yêu cầu càn thiết dể thi công các công trình. Sơ đồ 2: mô hình tổ chức sản xuất: CÔNG TRƢỜNG Đội xây lắp Tổ mộc Tổ sắt Đội cơ giới Tổ xây lắp Tổ ô tô vận chuyển Tổ máy ủi, xúc, san Đội mìn Tổ máy khoan mìn Tổ khai thác đá Ghi chú:-Quan hệ chỉ đạo: -Quan hệ chức năng: Toàn công ty gồm có: +3 đội xây lắp: -Đội xây lắp 4.25 -Đội xây lắp 6.25 -Đội xây lắp 8.25 +3 đội cơ giới: -Đội cơ giới 3.25 -Đội cơ giới 5.25 -Đội cơ giới 7.25 .  SVTH: Nguyễn Xuân Bình Trang 10
- Xem thêm -