Tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty tnhh thương mại sản xuất và dịch vụ vận tải phú quang

  • Số trang: 104 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lêi nãi ®Çu Hoµ m×nh vµo c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt n-íc, tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp ë n-íc ta ®· ®-îc “cëi trãi”.§Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong sù c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ tr-êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµm sao thu ®-îc lîi nhuËn cao nhÊt bíi mét l-îng chi phÝ bá ra lµ thÊp nhÊt.Tõ ®ã doanh nghiÖp hoµn thµnh tèt nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng-êi lao ®éng, cã ®iÒu kiÖn ®Çu tvµo t¸i s¶n xuÊt më réng. §Ó t¹o ra mét thùc tÕ s¶n phÈm cÇn ph¶i cã 3 lo¹i chi phÝ lµ CP NVL trùc tiÕp, CP nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung.Trong ®ã chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ c¬ së cña s¶n phÈm còng nh- chi phÝ t¹o ra s¶n phÈm nhiÒu hay Ýt phô thuéc rÊt nhiÒuvµo chi phÝ nguyªn vËt liÖu dïng ®Ó s¶n xuÊt.Nh- vËy viÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu lµ rÊt quan träng ®ßi hái c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ph¶i ®-îc tæ chøc tèt nh»m h¹ thÊp chi phÝ vËt liÖu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, trong nÒn kinh tÕ thÞ t-êng cã sù c¹nh tranh gay g¾t, c«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i s¶n xuÊt vµ dÞch vô vËn t¶i Phó Quang còng ®øng tr-íc mét vÊn ®Ò bøc xóc lµm sao ®Ó qu¶n lÝ nguyªn vËt liÖu cã hiÖu qu¶.VÊn ®Ò khã kh¨n nhÊt ë ®©y lµ ph¶i theo s¸t nh÷ng biÕn ®éng vËt liÖu ®Ó lµm thÕ nµo qu¶n lÝ vµ sö dông hiÖu qu¶ nhÊt ®ång thêi t×m ph-¬ng h-íng ®Ó ®-a d- luËn vµo thùc tÕ võa chÆt chÏ võa linh ho¹t võa ®óng chÕ ®é chung nh-ng còng phï hîp víi ®iÒu kiÖn chung cña doanh nghiÖp.Thêi gian qua c«ng ty ®· cã nhiÒu ®æi míi tronbg c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n vËt liÖu nãi riªng, tuy nhiªn kh«ng ph¶i lµ ®· hÕt nh÷ng tån t¹i v-íng m¾c ®ßi hái ph¶i t×m ra ph-¬ng ph¸p hoµn thiÖn. ChÝnh v× vËy qua mét thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH TMSX vµ DVVT Phó Quang, nhËn thÊy t©m quan träng cña vËt liÖu KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµ nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong c«ng t¸c, ®-îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c¸n bé trong phßng kÕ to¸n vµ ®Æc biÖt lµ sù h-íng dÉn nhiÖt t×nh cña c« gi¸o NguyÔn H¶i §-êng, em ®· ®i s©u t×m hiÓu vµ nghiªn cøu chuyªn ®Ò “ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty TNHH th-¬ng m¹i s¶n xuÊt vµ dÞch vô vËn t¶i Phó Quang. Néi dung cña chuyªn ®Ò ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn ®-îc chia lµm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng i: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. ch-¬ng ii: T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty TNHH TMSX vµ DVVT Phó Quang ch-¬ng iii: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty TNHH TMSX vµ DVVT Phó Quang Do kiÕn thøc vµ thêi gian cã h¹n nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt,em rÊt mong nhËn ®-îc sù gióp ®ì gãp ý kiÕn bæ sung cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé phßng ban trong c«ng ty ®Ó em hoµn thiÖn kiÕn thøc cña m×nh. KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ch-¬ng i c¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô i/ kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vµ vai trß cña nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô, dông cô trong s¶n xuÊt kinh doanh. 1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. 1.1 Kh¸i niÖm: - Nguyªn liÖu, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ ®èi t-îng lao ®éng mét trong 3 yÕu tè c¬ b¶n ®Ó sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, cung cÊp dÞch vô, lµ c¬ së vËt chÊt cÊu t¹o nªn c¬ së vËt chÊt cña s¶n phÈm. - C«ng cô dông cô: Lµ nh÷ng t- liÖu lao ®éng kh«ng tho¶ m·n ®Þnh nghÜa vµ tiªu chuÈn ghi nhËn lµ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh. Ngoµi nh÷ng t- liÖu lao ®éng nh- ®å dïng b»ng sµnh sø, thuû tinh, giÇy dÐp dï tho¶ m·n ®Þnh nghÜa vµ tiªu chuÈn ghi nhËn lµ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh nh-ng vÉn coi lµ c«ng cô dông cô. 1.2 §Æc ®iÓm : - Nguyªn liÖu, vËt liÖu lµ ®èi t-îng lao ®éng, mét trong 3 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n suÊt, lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nguyªn liÖu, vËt liÖu kh«ng ngõng chuyÓn ho¸, biÕn ®æi c¶ vÒ hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. + VÒ mÆt hiÖn vËt: Nguyªn liÖu, vËt liÖu chØ tham gia mét lÇn vµo chu kú s¶n xuÊt, khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nguyªn liÖu, vËt liÖu bÞ tiªu hao KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµ d-íi t¸c ®éng cña lao ®éng nguyªn vËt liÖu kh«ng gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. + VÒ mÆt gi¸ trÞ: Gi¸ trÞ cña nguyªn liÖu, vËt liÖu ®-îc chuyÓn dÞch toµn bé mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. - §Æc ®iÓm cña c«ng cô, dông cô: + VÒ mÆt hiÖn vËt: C«ng cô dông cô tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶nn xuÊt c«ng cô, dông cô vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i ban ®Çu. + VÒ mÆt gi¸ trÞ: Gi¸ trÞ hao mßn ®-îc dÞch chuyÓn tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. C«ng cô, dông cô th-êng cã gi¸ trÞ nhá hoÆc thêi gian sö dông ng¾n v× vËy ®-îc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nh- tµi s¶n l-u ®éng. 2. Vai trß cña nguyªn liÖu,vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong s¶n xuÊt kinh doanh. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô th-êng chiÕm mét tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô b¶o ®¶m viÖc sö dông hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nh»m h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. ii. ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu & ccdc 1. Ph©n lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh sö dông rÊt nhiÒu lo¹i, thø nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cã vai trß, chøc n¨ng vµ cã c¸c ®Æc tÝnh lý ho¸ kh¸c nhau. §Ó cã thÓ qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ vµ tæ chøc chi tiÕt tíi tõng thø, nhãm, lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n th× cÇn ph¶i ph©n lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ph©n lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lµ viÖc nghiªn cøu, s¾p xÕp c¸c lo¹i vËt liÖu theo néi dung, c«ng dông cña chóng nh»m phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp. * C¨n cø vµo vai trß vµ chøc n¨ng cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµo yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp nguyªn liÖu, vËt liÖu ®-îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh: (bao gåm c¶ nöa thµnh phÈm mua ngoµi) lµ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nã cÊu thµnh thùc thÓ vËt chÊt cña s¶n phÈm nh- v¶i trong c¸c doanh nghiÖp may, b«ng trong c¸c nhµ m¸y sîi. - VËt liÖu phô: Lµ nh÷ng vËt liÖu cã t¸c dông phô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tuy nã kh«ng cÊu thµnh thùc thÓ cña s¶n phÈm nh-ng nã cã vai trß nhÊt ®Þnh vµ cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. VËt liÖu phô khi sö dông kÕt hîp víi vËt liÖu chÝnh ®Ó hoµn thiÖn vµ n©ng cao tÝnh n¨ng, chÊt l-îng cña s¶n phÈm. - Nhiªn liÖu: Lµ vËt liÖu phô dïng ®Ó cung cÊp nhiÖt l-îng, nã bao gåm c¸c lo¹i ë thÓ r¾n, thÓ láng vµ thÓ khÝ nh- x¨ng dÇu h¬i ®èt dïng ®Ó phôc vô cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, cho m¸y mãc ho¹t ®éng trong qu¸ trinh s¶n xuÊt. - Phô tïng thay thÕ: Lµ nh÷ng chi phÝ, phô tïng m¸y mãc, thiÕt bÞ ®-îc dù tr÷ ®Ó sö dông cho viÖc söa ch÷a, thay thÕ cho c¸c bé phËn cña TSC§ h÷u h×nh. - VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: Lµ c¸c lo¹i vËt liÖu vµ thiÕt bÞ dïng cho c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n ®Ó h×nh thµnh TSC§. - VËt liÖu kh¸c: Bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu ch-a ®-îc ph¶n ¸nh ë trªn. => T¸c dông cña c¸ch ph©n lo¹i nµy: Gióp kÕ to¸n h¹ch to¸n ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vËt liÖu. Gióp doanh nghiÖp nhËn biÕt ®-îc vai trß, chøc n¨ng cña tõng lo¹i vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p thÝch hîp trong qu¶n lý vµ sö dông vËt liÖu. KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ th× c«ng cô dông cô ®-îc ph©n chia thµnh: - Dông cô gi¸ l¾p, ®å dïng chuyªn dïng cho s¶n xuÊt. - C«ng cô dông cô dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý. - C«ng cô dông cô b¶o hé lao ®éng nh- quÇn, ¸o vµ mò b¶o hé lao ®éng. - Khu«n mÉu ®óc s½n. - L¸n, tr¹i t¹m thêi. - C¸c lo¹i bao b× dïng ®Ó chøa ®ùng hµng ho¸ vËt liÖu. - C¸c lo¹i dông cô kh¸c. * Trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n c«ng cô dông cô ®-îc chia lµm 3 lo¹i; - C«ng cô dông cô. - Bao b× lu©n chuyÓn. - §å dïng cho thuª. VËy tuú thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý, mÆt hµng s¶n xuÊt…vµ h¹ch to¸n chi tiÕt mµ nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô cã thÓ chia thµnh tõng thø, nhãm, lo¹i kh¸c nhau sao cho phï hîp víi tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp. 2- §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. - Kh¸i niÖm : §¸nh gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lµ dïng th-íc ®o tiÒn tÖ ®Ó biÓu hiÖn gi¸ cña chóng theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. - Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. KÕ to¸n hµng tån kho ph¶i ®-îc ghi nhËn theo nghuyªn t¾c gi¸ gèc. Tr-êng hîp gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®-îc thÊp h¬n gi¸ trÞ gèc th× ph¶i tÝnh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®-îc. - Nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp ®-îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, nªn néi dung cÊu thµnh gi¸ gèc cña nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®-îc x¸c ®Þnh theo tõng tr-êng hîp nhËp – xuÊt. KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1 Gi¸ gèc nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp kho. * Gi¸ gèc cña nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô mua ngoµi nhËp kho ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ gèc nguyªn Gi¸ mua ghi trªn C¸c lo¹i vËt liÖu vµ ho¸ ®¬n sau khi trõ thuÕ kh«ng CCDC mua = ngoµi ®i c¸c kho¶n chiÕt + ®-îc hoµn khÊu, gi¶m gi¸ l¹i Chi phÝ liªn + quan trùc tiÕp ®Õn mua hµng C¸c chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua hµng bao gåm: Chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, thuª kho *Gi¸ gèc nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô tù chÕ biÕn nhËp kho ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ gèc nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô Gi¸ gèc nguyªn vËt = liÖu vµ c«ng cô dông nhËp kho tù chÕ cô xuÊt kho + Chi phÝ chÕ biÕn Chi phÝ chÕ biÕn hµng tån kho bao gåm nh÷ng chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt nh-: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn nguyªn liÖu,vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô, chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh. * Gi¸ gèc nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn nhËp kho ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ gèc Gi¸ gèc NL, TiÒn c«ng nguyªn vËt VL vµ CCDC ph¶i tr¶ liÖu vµ CCDC = xuÊt kho thuª ngoµi chÕ biÕn + cho ng-êi chÕ biÕn Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì vµ + c¸c chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp kh¸c * Gi¸ gèc: cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËn gãp liªn doanh, gãp vèn cæ phÇn hoÆc thu håi vèn gãp ®-îc ghi nhËn theo gi¸ thùc tÕ KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 do héi ®ång ®Þnh gi¸ vµ ®· ®-îc chÊp nhËn céng víi c¸c chi phÝ tiÕp nhËn(nÕu cã) *Gi¸ gèc: cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô biÕu tÆng: Gi¸ trÞ hîp lý ban ®Çu Gi¸ gèc nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông = cô do ®-îc biÕu tÆng cña nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t-¬ng C¸c chi phÝ cã + ®-¬ng liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc tiÕp nhËn * Gi¸ gèc: cña nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®-îc cÊp: Gi¸ gèc nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp kho do ®-îc cÊp Gi¸ ghi trªn sæ cña ®¬n vÞ = cÊp trªn hoÆc gi¸ ®-îc ®¸nh gi¸ l¹i theo gi¸ trÞ thuÇn Chi phÝ vËn chuyÓn, + bèc dì, chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp kh¸c 2.2 Gi¸ gèc nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt kho: §Ó tÝnh gi¸ gèc hµng xuÊt kho kÕ to¸n cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ hang tån kho sau: 2.2.1 Ph-¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ ®Ých danh: - ¸p dông víi doanh nghiÖp sö dông Ýt thø nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô, cã gi¸ trÞ lín cã thÓ nhËn diÖn ®-îc ®Æc biÖt lµ cã thÓ b¶o qu¶n riªng theo trong l« trong kho. - Theo ph-¬ng ph¸p nµy gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt kho tÝnh theo gi¸ trÞ thùc tÕ cña tõng l« vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp kho. - ¦u ®iÓm: X¸c ®Þnh ®-îc ngay gi¸ trÞ nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt kho nh-ng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i th-o dâi vµ qu¶n lý chÆt chÏ tõng l« nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt vµ nhËp kho. 2.2.2 Ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc - xuÊt tr-íc: KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Ph-¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp sö dông Ýt lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô , sè lÇn nhËp, xuÊt kho nguªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô Ýt. - Theo ph-¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ hµng xuÊt kho ®-îc tÝnh theo gi¸ cña l« hµng nhËp kho t¹i thêi ®iÓm ®Çu kú hoÆc gÇn ®Çu kú, gi¸ trÞ cña hµng tån kho ®-îc tÝnh theo gi¸ cña hµng nhËp kho ë thêi ®iÓm cuèi kú hoÆc gÇn cuèi kú hµng tån kho. 2.2.3 Ph-¬ng ph¸p nhËp sau - xuÊt tr-íc: - Ph-¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã tÇn xuÊt nhËp, xuÊt nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhiÒu. - Theo ph-¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ hµng xuÊt kho ®-îc tÝnh theo gi¸ cña l« hµng nhËp sau hoÆc gÇn sau cïng, gi¸ trÞ cña hµng tån kho ®ùoc tÝnh theo gi¸ hµng nhËp kho ®Çu kú hoÆc gÇn ®Çu kú cßn tån kho. 2.2.4 Ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn: - Gi¸ trÞ cña lo¹i hµng tån kho ®-îc tÝnh theo gi¸ trÞ trung b×nh cña tõng lo¹i hµng kho t-¬ng tù ®Çu kú vµ gi¸ trÞ tõng lo¹i hµng tån kho ®-îc mua hoÆc s¶n xuÊt trong kú (b×nh qu©n gia quyÒn cuèi kú). Gi¸ trÞ trung b×nh cã thÓ ®-îc tÝnh theo thêi kú hoÆc mçi khi l« hµng vÒ, phô thuéc vµo t×nh h×nh doanh nghiÖp (b×nh qu©n gia quyÒn theo mçi lÇn nhËp). Gi¸ trÞ thùc tÕ nguyªn Sè l-îng nguyªn vËt vËt liÖu vµ c«ng cô = liÖu vµ c«ng cô dông + dông cô xuÊt kho cô xuÊt kho §¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn Trong ®ã ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn cã thÓ tÝnh theo hai ph-¬ng ph¸p sau: Ph-¬ng ph¸p 1: Gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL, §¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn c¶ kú dù tr÷ Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL, CCDC tån kho ®Çu + CCDC nhËp kho trong kú = kú Sè l-îng NVL, CCDC tån kho ®Çu kú + Sè l-îng NVL, CCDC nhËp kho trong kú => Ph-¬ng ph¸p nµy tuy ®¬n gi¶n nh-ng møc ®é chÝnh x¸c kh«ng cao. C«ng viÖc tÝnh to¸n chØ thùc hiÖn vµo cuèi th¸ng nªn ¶nh h-ëng tíi ®é chÝnh x¸c vµ tÝnh kÞp thêi cña th«ng tin kÕ to¸n. Vµ nã phï hîp víi doanh nghiÖp h¹ch to¸n theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. - Ph-¬ng ph¸p 2: Gi¸ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp. §¬n gi¸ Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL, b×nh qu©n CCDC tån kho tr-íc khi gia quyÒn + nhËp = sau mçi lÇn Sè l-îng NVL, CCDC tån nhËp kho tr-íc khi nhËp + Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL, CCDC nhËp kho cña tõng lÇn nhËp Sè l-îng NVL, CCDC nhËp kho cña tõng lÇn nhËp => Ph-¬ng ph¸p nµy ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kÞp thêi cña th«ng tin kÕ to¸n nh-ng ®ßi hái nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc tÝnh to¸n v× ®¬n gi¸ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt dïng ®-îc tÝnh l¹i sau mçi lÇn nhËp kho. 2.2.5 Ph-¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n: §èi víi c¸c doanh nghiÖp sö dông nhiÒu lo¹i, nhãm, thø nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô, viÖc xuÊt nhËp kho th-êng xuyªn víi sè l-îng lín th-êng sö dông ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt kho theo gi¸ h¹ch to¸n. Gi¸ h¹ch to¸n lµ gi¸ do kÕ to¸n cña doanh nghiÖp tù x©y dùng, ®ã cã thÓ lµ gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thù hiÖn ®-îc trªn thÞ tr-êng. Gi¸ h¹ch to¸n lµ gi¸ t¹m tÝnh ®-îc sö dông æn ®Þnh, thèng nhÊt trong thêi gian dµi t¹i doanh nghiÖp ®Ó ghi chÐp, tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt kho. Tuy nhiªn do gi¸ h¹ch to¸n kh«ng cã ý nghÜa trong thanh to¸n vµ trong h¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nªn ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cuèi kú ph¶i ®æi gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô tõ gi¸ h¹ch to¸n sang gi¸ thùc tÕ. VËy hÖ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ h¹ch to¸n cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL, HÖ sè chªnh lÖch gi¸ = CCDC tån kho ®Çu kú Gi¸ trÞ h¹ch to¸n NVL, CCDC tån kho ®Çu kú Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL, CCDC xuÊt kho = Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL, CCDC nhËp (xuÊt) kho = + + Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL, CCDC nhËp kho trong kú Gi¸ trÞ h¹ch to¸n CCDC Gi¸ trÞ h¹ch to¸n NVL, CCDC xuÊt kho Gi¸ trÞ h¹ch to¸n NVL, CCDC nhËp (xuÊt) kho nhËp kho trong kú x x HÖ sè chªnh lÖch HÖ sè chªnh lÖch gi¸ iii. nhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ ccdc §Ó ph¸t huy vai trß, chøc n¨ng cña kÕ to¸n trong c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp, kÕ to¸n cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô c¬ b¶n sau: - Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh chÝnh s¸c kÞp thêi sè l-îng, khèi l-îng, phÈm chÊt, quy c¸ch vµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt, nhËp kho vµ tån kho. - VËn dông ®óng ®¾n c¸c ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n, ph-¬ng ph¸p tÝnh gÝa trÞ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp, xuÊt kho. H-íng dÉn vµ kiÓm tra c¸c phßng ban, c¸c bé phËn vÒ viÖc chÊp hµnh c¸c nguyªn t¾c thñ tôc nhËp, xuÊt vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é kÕ to¸n. - Më c¸c lo¹i sæ(thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt theo tõng thø nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô theo ®óng chÕ ®é, ph-¬ng ph¸p quy ®Þnh. KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÕ ®é mua hµng, t×nh h×nh dù tr÷ vµ sö dông nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô theo dù to¸n, tiªu chuÈn , ®Þnh møc chi phÝ vµ ph¸t hiÖn c¸c tr-êng hîp vËt t- ø ®äng hoÆc bÞ thiÕu hôt, tham «, l·ng phÝ tõ ®ã x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p xö lý. - Tham gia kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô theo chÕ ®é quy ®Þnh cña nhµ n-íc. - Cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý. §Þnh kú tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh mua hµng, b¶o qu¶n vµ sö dông nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. iv. thñ tôc qu¶n lý nhËp - xuÊt kho nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô, c¸c chøng tõ kÕ to¸n cã liªn quan. 1. Thñ tôc nhËp kho nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. Bé phËn cung cÊp vËt t- c¨n cø vµo kÕ ho¹ch mua hµng vµ hîp ®ång mua hµng ®· ký kÕt, phiÕu b¸o gi¸ ®Ó tiÕn hµnh mua hµng. khi hµng vÒ ®Õn n¬i nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt cã thÓ lËp ban kiÓm nghiÖm ®Ó kiÓm nhËn ®Ó ®¸nh gi¸ hµng mua vÒ c¸c mÆt sè l-îng, khèi l-îng, chÊt l-îng vµ quy c¸ch, c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm, ban kiÓm nghiÖm lËp “ Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t-” . Sau ®ã bé phËn cung cÊp hµng lËp “ PhiÕu nhËp kho” trªn c¬ së ho¸ ®¬n, giÊy b¸o nhËn hµng vµ biªn b¶n kiÓm nghiÖm giao cho ng-êi mua hµng lµm thñ tôc nhËp kho. Thñ kho sau khi c©n, ®o, ®ong, ®Õm sÏ ghi sè l-îng thùc nhËp vµo phiÕu nhËp vµ sö dông ph¶n ¸nh sè l-îng nhËp vµ tån cña tõng thø vËt t- vµo thÎ kho, tr-êng hîp ph¸t hiÖn thõa thiÕu, sai quy c¸ch phÈm chÊt, thñ kho ph¶i b¸o c¸o cho bé phËn cung øng biÕt vµ cïng ng-êi giao hµng lËp biªn b¶n. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú thñ kho chuyÓn giao phiÕu nhËp cho kÕ to¸n vËt tlµm c¨n cø ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. 2. Thñ tuc xuÊt kho nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c bé phËn sö dông vËt t- viÕt phiÕu xin lÜnh vËt t-. C¨n cø vµo phiÕu xin lÜnh vËt t- bé phËn cung cÊp vËt t- KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 viÕt phiÕu xuÊt kho tr×nh gi¸m ®èc duyÖt. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho thñ kho xuÊt vËt liÖu vµ ghi sè thùc xuÊt vµo phiÕu xuÊt, sau ®ã ghi sè l-îng xuÊt vµ tån kho cña tõng thø vËt t- vµo thÎ kho. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú thñ kho chuyÓn phiÕu xuÊt kho cho kÕ to¸n vËt t-, kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh hoµn chØnh phiÕu xuÊt ®Ó lÊy sè liÖu ghi sæ kÕ to¸n. 3. C¸c chøng tõ kÕ to¸n cã liªn quan. §Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp th× kÕ to¸n ph¶i theo dâi chi tiÕt vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt theo tõng kho, theo tõng lo¹i, nhãm, thø nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô, ®Æc biÖt ph¶i tiÕn hµnh ®ång thêi ë kho vµ phßng kÕ to¸n trªn tõng c¬ së chøng tõ. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông ®-îc quy ®Þnh theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n ban hµnh theo Q§ sè 1141/TC/C§KT ngµy 1/11/1996 cña Bé Tµi ChÝnh vµ quyÕt ®Þnh kh¸c cã liªn quan bao gåm: - PhiÕu nhËp kho. (MÉu sè 01- VT) - PhiÕu xuÊt kho. (MÉu sè 02- VT) - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé. (MÉu sè 03- VT) - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t-, s¶n phÈm, hµng ho¸. (MÉu sè 08- VT) - Ho¸ ®«n kiÓm phiÕu xuÊt kho. (MÉu sè 02- VT) - Ho¸ ®¬n b¸n hµng. - Ho¸ ®¬n GTGT. §èi víi c¸c chøng tõ b¾t buéc sö dông thèng nhÊt theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc, ph¶i lËp kÞp thêi ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh vÒ mÉu biÓu, néi dung vµ ph-¬ng ph¸p lËp. Doanh nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña chøng tõ vÒ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh. Ngoµi ra tuú thuéc vµo t×nh h×nh cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp, kÕ to¸n cã thÓ sö dông thªm c¸c chøng tõ kÕ to¸n h-íng dÉn nh-: - PhiÕu xuÊt vËt t- theo h¹n môc. (MÉu sè 04- VT) - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t-. (MÉu sè 05- VT) KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - PhiÕu b¸o vËt t- cßn l¹i cuèi kú. (MÉu sè 07- VT) v. ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn liÖu, vËt liÖu &CCDC HiÖn nay, chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®-îc thùc hiÖn ®ång thêi ë kho vµ ë phßng kÕ to¸n ®-îc tiÕn hµnh theo c¸c ph-¬ng ph¸p sau: - Ph-¬ng ph¸p thÎ song song. - ph-¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. - Ph-¬ng ph¸p sè d-. Mçi mét ph-¬ng ph¸p ®Òu cã nh÷ng -u ®iÓm, nhù¬c ®iÓm riªng trong viÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh, kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu. KÕ to¸n c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp vÒ quy m« còng nh- yªu cÇu qu¶n lý ®Ó lùa chän vµ ¸p dông ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô thÝch hîp, ph¸p huy hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n. 1. Ph-¬ng ph¸p thÎ song song. S¬ ®å chi tiÕt vËt t- theo ph-¬ng ph¸p thÎ song song. ThÎ kho Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt Sæ chi tiÕt VL, CCDC B¶ng tæng hîp N- X- T Sæ tæng hîp KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra - Nguyªn t¾c h¹ch to¸n: ë kho, thñ kho ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt tån trªn ThÎ kho vÒ mÆt sè l-îng. ë phßng kÕ to¸n sö dông sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån cña tõng thø vËt t- vÒ mÆt sè l-îng vµ gi¸ trÞ. - Tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt theo ph-¬ng ph¸p thÎ song song: + Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ nhËp – xuÊt kho vËt t- hîp ph¸p, hîp lÖ thñ kho tiÕn hµnh nhËp, xuÊt kho vµ ghi sè l-îng nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô thùc nhËp, thùc xuÊt vµo chøng tõ sau ®ã ghi vµo thÎ kho vµ tÝnh sè tån sau mçi lÇn nhËp, xuÊt. Hµng ngµy sau khi ghi xong vµo thÎ kho, thñ kho ph¶i chuyÓn nh÷ng chøng tõ nhËp – xuÊt cho phßng kÕ to¸n cã kÌm theo giÊy giao nhËn chøng tõ do thñ kho lËp. + Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú khi nhËn ®-îc chøng tõ nhËp – xuÊt vËt t-, kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra chøng tõ kÕ to¸n, hoµn chØnh chøng tõ: Ghi ®¬n gi¸, tÝnh thµnh tiÒn. Ph©n lo¹i chøng tõ sau ®ã ghi vµo sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt. + §Þnh kú hoÆc cuèi th¸ng kÕ to¸n chi tiÕt vËt t- vµ thñ kho ®èi chiÕu sè liÖu víi thÎ kho víi sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt. + C¨n cø vµo sè liÖu tæng hîp tõ c¸c sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng kª tæng hîp nhËp – xuÊt – tån, mçi thø vËt t- ghi mét dßng sau ®ã tæng hîp theo tõng nhãm, tõng lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. Sè liÖu nµy dïng ®Ó ®èi chiÕu víi sè liÖu cña kÕ to¸n tæng hîp. - -u ®iÓm: ViÖc ghi sæ ®¬n gi¶n, râ rµng, dÔ kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu, ph¸t hiÖn sai sãt trong viÖc ghi chÕp vµ qu¶n lý. KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Nh-îc ®iÓm: ViÖc ghi chÐp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n cßn bÞ trïng lÆp vÒ mÆt sè l-îng, khèi l-îng ghi chÐp nhiÒu. C«ng viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu chñ yÕu dån vµo ngµy cuèi th¸ng nªn kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu kÞp thêi cña kÕ to¸n. 2- Ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn: - Nguyªn t¾c h¹ch to¸n: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó theo dâi sè l-îng nhËp – xuÊt – tån trªn thÎ kho, kÕ to¸n më sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó theo dâi sè l-îng, gi¸ trÞ nhËp – xuÊt – tån cña tõng thø vËt liÖu, c«ng cô dông cô. - Tr×nh tù kÕ to¸n theo ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn: + Thñ kho tiÕn hµnh c«ng viÖc quy ®Þnh t-¬ng tù nh- ph-¬ng ph¸p thÎ song song. + §Þnh kú kÕ to¸n më b¶ng kª tæng hîp nhËp – xuÊt trªn c¬ së c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt cña tõng thø nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lu©n chuyÓn trong th¸ng theo chØ tiªu trªn sè l-îng vµ gi¸ trÞ. + C¨n cø vµo sæ tæng hîp trªn b¶ng kª ®Ó ghi vµo sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn, mçi thø ghi mét dßng vµo ngµy cuèi th¸ng. Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®-îc më vµ dïng cho c¶ n¨m. + Cuèi th¸ng ®èi chiÕu sè l-îng nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp, xuÊt, tån cña tõng thø vËt liÖu, c«ng cô dông cô trªn thÎ kho víi sè ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. + §èi chiÕu gi¸ trÞ nhËp – xuÊt – tån trªn sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn víi sæ kÕ to¸n tæng hîp. KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt vËt t- theo ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. ThÎ kho PhiÕu nhËp PhiÕu xuÊt B¶ng kª nhËp B¶ng kª xuÊt Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Sæ kÕ to¸n tæng hîp Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra -u ®iÓm: Gi¶m ®-îc khèi l-îng ghi sæ kÕ to¸n do chØ ghi mét lÇn vµo ngµy cuèi th¸ng. Nh-îc ®iÓm: ViÖc ghi sæ kÕ to¸n vÉn bÞ trïng lÆp víi thñ kho vÒ mÆt sè l-îng. ViÖc kiÓm tra ®èi chiÕu chØ tiÕn hµnh vµo k× kÕ to¸n do ®ã h¹n chÕ chøc n¨ng kÕ to¸n. 3. Ph-¬ng ph¸p sæ sè d-: KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt vËt t- theo ph-¬ng ph¸p sæ sè d-. Chøng tõ nhËp ThÎ kho Chøng tõ xuÊt B¶ng giao nhËn chøng tõ nhËp Sæ sè d- B¶ng giao nhË chøng tõ xuÊt Sæ tæng hîp nhËp xuÊt tån B¶ng luü kÕ nhËp xuÊt tån - Nguyªn t¾c kÕ to¸n chi tiÕt: Thñ kho dïng thÎ kho ®Ó ghi chÐp sè l-îng nhËp – XuÊt – tån vµ cuèi kú ph¶i ghi sè tån kho ®· tÝnh ®-îc trªn thÎ kho cña tõng thø nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô vµo cét sè l-îng trªn sæ sè d-. KÕ to¸n (tæng hîp) lËp b¶ng tæng gi¸ trÞ nhËp, xuÊt, tån cña tõng nhãm nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cña tõng kho vµ ghi gi¸ trÞ tån kho cuèi kú cña tõng thø nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô vµo cét sè tiÒn trªn sæ sè d®Ó cã sè liÖu ®èi chiÕu víi b¶ng tæng hîp gi¸ trÞ nhËp, xuÊt, tån kho vÒ mÆt gi¸ trÞ. Sæ sè d- ®-îc lËp vµ dïng cho c¶ n¨m. - Tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt vËt t- theo ph-¬ng ph¸p sæ sè d-: + Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú, sau khi thÎ kho xong thñ kho tËp hîp vµ ph©n lo¹i chøng tõ nhËp, xuÊt ph¸t sinh trong kú theo tõng nhãm vËt t-. + Thñ kho lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt cña tõng nhãm nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®Ýnh kÌm chøng tõ gèc göi kÕ to¸n vËt t-. + KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, khi nhËn ®-îc phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt cña tõng nhãm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®Ýnh kÌm chøng tõ gèc ph¶i kiÓm tra viÖc ph©n lo¹i chøng tõ vµ ghi gi¸ h¹ch to¸n trªn tõng chøng tõ gèc, tæng céng sè tiÒn cña c¸c chøng tõ nhËp xuÊt theo tõng nhãm ®Ó KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ghi vµo cét tiÒn trªn phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt sau ®ã lËp b¶ng luü kÕ nhËp, xuÊt tån kho theo tõng kho. + KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu c¨n cø vµo b¶ng luü kÕ nhËp, xuÊt, tån kho ®Ó lËp b¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån (nÕu vËt t- ®-îc b¶o qu¶n ë nhiÒu kho). + Cuèi th¸ng c¨n cø vµo thÎ kho, thñ kho ghi sè l-îng vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô vµo sæ sè d- sau ®ã chuyÓn cho phßng kÕ to¸n. Sæ sè d- do phßng kÕ to¸n lËp cho tõng kho vµ dïng cho c¶ n¨m giao cho thñ kho tr-íc ngµy cuèi th¸ng. + Khi nhËn sæ sè d-, kÕ to¸n kiÓm tra vµ ghi chØ tiªu gi¸ trÞ vµo sæ sè dsau ®ã ®èi chiÕu sè liÖu trªn b¶ng luü kÕ nhËp, xuÊt, tån kho hoÆc b¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån víi sæ sè d-. - -u ®iÓm: Gi¶m nhÑ khèi l-îng ghi chÐp hµng ngµy do kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu chØ theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ cña tõng nhãm vËt t- trnhs ®-îc viÖc trïng lÆp víi thñ kho, c«ng viÖc kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Òu trong th¸ng, thùc hiÖn viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t th-êng xuyªn cña kÕ to¸n. - Nh-îc ®iÓm: Khã ph¸t hiÖn ®-îc nguyªn nh©n khi ®èi chiÕu ph¸t hiÖn ra sai sãt vµ ®ßi hái yªu cÇu tr×nh ®é qu¶n lý cña thñ kho vµ kÕ to¸n ph¶i cao. vi- kÕ to¸n tæng hîp nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. Nguyªn liÖu, vËt liÖ vµ c«ng cô dông cô lµ tµi s¶n l-u ®éng, thuéc nhãm hµng tån kho cña doanh nghiÖp. ViÖc më c¸c tµi kho¶n tæng hîp, ghi chÐp sæ kÕ tãan vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho, gi¸ trÞ hµng b¸n ra hoÆc xuÊt x-ëng tuú thuéc vµo viÖc doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn hay kiÓm kª ®Þnh kú. 1- KÕ to¸n tæng hîp nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn lµ ph-¬ng ph¸p ghi chÐp, ph¶n ¸nh th-êng xuyªn liªn tôc t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho c¸c lo¹i vËt liÖu vµ c«ng KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cô dông cô, thµnh phÈm, hµng ho¸ trªn c¸c tµi kho¶n hµng tån kho c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp xuÊt hµng tån kho. Nh- vËy viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng ®-îc c¨n cø trùc tiÕp vµo chøng tõ xuÊt kho sau khi ®· ®-îc tËp hîp, ph©n lo¹i theo c¸c ®èi t-îng sö dông ®Ó ghi vµo c¸c tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n. Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn ®-îc ¸p dông trong phÇn lín c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i kinh doanh nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ trÞ lín vµ hiÖn nay ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc sö dông rÊt phæ biÕn ë n-íc ta. 1.1- Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. * Tµi kho¶n 151: Hµng mua ®ang ®i trªn ®-êng - KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 151 – “ Hµng mua ®ang ®i trªn ®-êng” ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vËt t-, hµng ho¸ mua ngoµi ®· thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp cßn ®ang trªn ®-êng vËn chuyÓn, ®ang ë bÕn c¶ng, bÕn b·i hoÆc ®· vÒ ®Õn doanh nghiÖp nh-ng ®ang chê kiÓm nhËn nhËp kho. - KÕt cÊu vµ néi dung tµi kho¶n 151 – hµng mua ®ang ®i trªn ®-êng. Bªn nî: Gi¸ trÞ vËt t- hµng ho¸ ®· mua ®ang ®i trªn ®-êng. Bªn cã: Gi¸ trÞ vËt t- hµng ho¸ ®ang ®i trªn ®-êng ®· nhËp kho hoÆc chuyÓn dao th¼ng cho c¸c bé phËn sö dông, cho kh¸ch hµng. Sè d- bªn nî: Gi¸ trÞ vËt t- hµng ho¸ ®· mua nh-ng ch-a vÒ nhËp kho(hµng ®i ®-êng). * Tµi kho¶n 152- Nguyªn liÖu, vËt liÖu - KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 152 – Nguyªn liÖu, vËt liÖu ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ bªn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m c¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu trong kho cña doanh nghiÖp. - KÕt cÊu vµ néi dung tµi kho¶n 152 – Nguyªn liÖu, vËt liÖu. Bªn nî: KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 20
- Xem thêm -