Tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty xây dựng i thanh hoá

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Ch¬ng 1: Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ hé s¶n xuÊt 1.1. TÝn dông Ng©n hµng vµ vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ hé s¶n xuÊt 1.1.1. TÝn dông Ng©n hµng 1.1.1.1. Kh¸i niÖm TÝn dông lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh mèi quan hÖ giao dich gi÷a hai chñ thÓ, trong ®ã mét bªn chuyÓn giao mét lîng gi¸ trÞ sang cho bªn kia sö dông trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, ®ång thêi bªn nhËn ®îc ph¶i cam kÕt tr¶ víi mét lîng gi¸ trÞ lín h¬n theo thêi h¹n ®· tho¶ thuËn TDNH lµ mèi quan hÖ tin dông gi÷a mét bªn lµ Ng©n hµng víi mét bªn lµ c¸c chñ thÓ kh¸c trong NKT, trong ®ã Ng©n hµng ®ãng vai trß lµ ngêi ®i huy ®éng ®Ó cho vay. Gi¸ (l·i suÊt) cña kho¶n vay do Ng©n hµng Ên ®Þnh cho kh¸ch hµng vay lµ møc lîi tøc mµ kh¸ch hµng ph¶i tr¶ trong suèt kho¶n thêi gian tån t¹i cña kho¶n vay. Chñ thÓ tham gia trong quan hÖ TDNH lµ Ng©n hµng, Nhµ níc, Doanh nghiÖp vµ hé d©n c. §èi tîng ®îc sö dông ®Ó cho vay ë ®©y lµ tiÒn, nã kh«ng chÞu sù giíi h¹n theo hµng ho¸, vËn ®éng ®a ph¬ng ®a chiÒu. §©y lµ ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a TDNH víi c¸c lo¹i h×nh tÝn dông kh¸c. TDNH ®èi víi hé s¶n xuÊt lµ tÝn dông mµ mét bªn chñ thÓ tÝn dông lµ NH, mét bªn lµ c¸c hé s¶n xuÊt. 1.1.1.2. §Æc trng cña tÝn dông - TÝn dông lµ sù cung cÊp mét lîng gi¸ trÞ dùa trªn c¬ së lßng tin. ë ®©y ngêi cho vay tin tëng ngêi ®i vay sö dông vèn vay cã hiÖu qu¶ sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh vµ do ®ã cã kh¶ n¨ng tr¶ nî . 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - TÝn dông lµ sù chuyÓn nhîng mét lîng gi¸ trÞ cã thêi h¹n . §Ó ®¶m b¶o thu håi nî ®óng h¹n, ngêi cho vay thêng x¸c ®Þnh râ thêi gian cho vay. ViÖc x¸c ®Þnh thêi h¹n cho vay dùa vµo: + Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn cña ®èi tîng vay. Cã nghÜa lµ thêi h¹n cho vay ph¶i phï h¬p víi chu kú lu©n chuyÓn vèn cña ®èi tîng vay th× lóc ®ã ngêi vay míi cã ®iÒu kiÖn tr¶ nî. NÕu thêi h¹n cho vay nhá h¬n chu kú lu©n chuyÓn vèn cña ®èi tîng vay khi ®Õn h¹n kh¸ch hµng cha cã nguån ®Ó tr¶ nî sÏ g©y khã kh¨n cho kh¸ch hµng. Ngîc l¹i, nÕu thêi h¹n cho vay dµi h¬n chu kú lu©n chuyÓn vèn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng sö dông vèn kh«ng ®óng môc ®Ých vµ kh«ng cã nguån ®Ó tr¶ nî, nhng nÕu cã nguån thu nhËp kh¸c ngoµi nguån thu chÝnh th× cã thÓ thu nî tõ nguån ®ã. V× vËy, thêi h¹n cho vay cã thÓ ng¾n h¬n chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc x¸c ®Þnh thêi h¹n cho vay kh«ng chØ dùa vµo chu kú lu©n chuyÓn vèn cña ®èi tîng vay mµ cßn dùa vµo tÝnh chÊt vèn cña ngêi cho vay cã thÓ dµi h¬n vµ ngîc l¹i th× thêi h¹n cho vay ng¾n h¬n ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña Ng©n hµng. - TÝn dông lµ sù chuyÓn nhîng t¹m thêi mét lîng gi¸ trÞ trªn nguyªn t¾c ph¶i hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i. §©y lµ thuéc tÝnh riªng cña tÝn dông. V× vèn cho vay cña Ng©n hµng lµ vèn huy ®éng cña nh÷ng ngêi t¹m thêi thõa nªn sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh Ng©n hµng ph¶i tr¶ l¹i cho ngêi kú th¸c. MÆt kh¸c, Ng©n hµng cÇn ph¶i cã nguån ®Ó bï ®¾p chi phÝ ho¹t ®éng nh: khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, tr¶ l¬ng c¸n bé c«ng nh©n viªn, chi phÝ v¨n phßng phÈm nªn ngêi vay vèn ngoµi viÖc tr¶ nî gèc cßn ph¶i tr¶ cho Ng©n hµng mét kho¶n l·i. 1.1.1.3. C¸c ph¬ng thøc cÊp tÝn dông chñ yÕu cña Ng©n hµng a. Cho vay trùc tiÕp tõng lÇn §©y lµ h×nh thøc cho vay phæ biÕn cña NH ®èi víi c¸c kh¸ch hµng kh«ng cã nhu cÇu vay vèn thêng xuyªn. Mçi lÇn vay kh¸ch hµng ph¶i lµm ®¬n vµ gi¶i tr×nh cho NH ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh. NH sÏ tiÕn hµnh thÈm ®Þnh ph©n tÝch kh¸ch hµng xem cã ®ñ ®iÒu kiÖn vµ an toµn ®Ó cho vay hay kh«ng. NÕu NH xÐt thÊy 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®ñ ®iÒu kiÖn ký kÕt hîp ®ång cho vay, x¸c ®Þnh quy m« cho vay, thêi h¹n gi¶i ng©n, møc l·i suÊt vµ c¸c ®iÒu kiÖn rµng buéc kh¸c cÇn thiÕt. Theo tõng kú h¹n nî trong hîp ®ång, NH sÏ tiÕn hµnh thu gèc vµ l·i. Qu¸ tr×nh kh¸ch hµng sö dông vèn vay, NH sÏ kiÓm so¸t môc ®Ých sö dông tiÒn vay vµ hiÖu qu¶ dù ¸n. NÕu thÊy cã dÊu hiÖu vi ph¹m hîp ®ång NH sÏ huû hîp ®ång, thu nî tríc h¹n hoÆc chuyÓn nî qu¸ h¹n. b. Cho vay theo h¹n møc HMTD lµ møc d nä tÝn dông tèi ®a ®îc duy tr× trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh mµ tæ chøc tÝn dông vµ kh¸ch hµng ®· tho¶ thuËn trong H§TD §©y lµ nghiÖp vô tÝn dông mµ theo ®ã Ng©n hµng tho¶ thuËn cÊp cho kh¸ch hµng mét HMTD. Trong k× kh¸ch hµng cã thÓ thùc hiÖn vay vµ tr¶ nhiÒu lÇn, song d nî kh«ng vît qu¸ HMTD. Mçi lÇn vay kh¸ch hµng chØ cÇn tr×nh bµy ph¬ng ¸n kinh doanh sö dông tiÒn vay, nép c¸c chøng tõ chøng minh ®· mua hµng ho¸ hoÆc dÞch vô, nªu yªu cÇu vay vµ lµm giÊy nhËn nî. Sau khi kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p vµ hîp lÖ cña chøng tõ, Ng©n hµng sÏ tiÕn hµnh gi¶i ng©n cho kh¸ch hµng. Thêi h¹n cho vay ®îc x¸c ®Þnh trªn H§TD hoÆc trªn tõng giÊy nhËn nî phï hîp víi chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng, nÕu kh¸ch hµng kinh doanh tæng hîp th× lùa chän chu k× kinh doanh dµi nhÊt hoÆc chiÕm tû träng lín nhÊt ®Ó x¸c ®Þnh thêi h¹n cho vay. Thêi h¹n cho vay trªn giÊy nhËn nî cã thÓ kh«ng phï hîp víi thêi h¹n hiÖu lùc cña HMTD. Cho vay theo HMTD lµ h×nh thøc cho vay thuËn tiÖn cho nh÷ng kh¸ch hµng vay mîn thêng xuyªn, vèn vay tham gia thêng xuyªn vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. c. Cho vay lu©n chuyÓn Lµ nghiÖp vô dùa trªn sù lu©n chuyÓn cña hµng ho¸. Doanh nghiÖp khi mua hµng ho¸ cã thª thiÕu vèn. Ng©n hµng cã thÓ cho vay ®Ó kh¸ch hµng mua hµng vµ sÏ thu ®îc nî khi doanh nghiÖp b¸n hµng. §Çu n¨m hoÆc ®Çu quý ngêi vay ph¶i lµm ®¬n xin vay lu©n chuyÓn. Ng©n hµng vµ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh¸ch hµng sÏ tho¶ thuËn víi nhau vÒ ph¬ng thøc vay,HMTD, l·i suÊt vµ ph¬ng thøc tr¶ l·i, c¸c nguån cung cÊp hµng ho¸ vµ kh¶ n¨ng tiªu thô. HMTD cã thÓ tho¶ thuËn trong mét n¨m hoÆc vµi n¨m. §©y kh«ng ph¶i lµ thêi h¹n hoµn tr¶ mµ lµ thêi h¹n ®Ó Ng©n hµng xem xÐt mèi quan hÖ vãi kh¸ch hµng vµ quyÕt ®Þnh cã cho vay n÷a hay kh«ng tuú mèi quan hÖ gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng còng nh tinh h×nh tµi chÝnh cña Ng©n hµng. Khi vay, kh¸ch hµng chØ cÇn göi ®Õn Ng©n hµng c¸c chøng tõ ho¸ ®¬n nhËp hµng vµ sè tiÒn vay. Ng©n hµng sÏ cho vay vµ tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n, theo h×nh thøc nµy, gi¸ trÞ hµng ho¸ mua vµo (Cã ho¸ ®¬n, hîp ph¸p, hîp lÖ ®óng ®èi tîng) ®Òu lµ ®èi tîng ®îc Ng©n hµng cho vay; thu nhËp b¸n hµng ®Òu lµ nguån ®Ó chi tr¶ cho Ng©n hµng. Tuy nhiªn Ng©n hµng cã thÓ chØ cho vay ®èi víi mét tû lÖ nhÊt ®Þnh tuú theo khèi lîng vµ quan hÖ nî nÇn cña ngêi vay. C¸c kho¶n ph¶i thu vµ c¶ hµng ho¸ trong kho cña kh¸ch hµng trë thµnh vËt ®¶m b¶o cho kho¶n vay. Cho vay lu©n chuyÓn thêng ¸p dông víi c¸c doanh nghiÖp th¬ng nghiÖp hoÆc c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã chu kú tiªu thô ng¾n ngµy, cã quan hÖ vay tr¶ thêng xuyªn víi Ng©n hµng. Cho vay lu©n chuyÓn rÊt thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng. Thñ tôc vay chØ cÇn mét lÇn cho nhiÒu lËn vay. Kh¸ch hµng ®îc ®¸p øng nhu cÇu vèn kÞp thêi, v× vËy viÖc thanh to¸n cho ngêi cung cÊp sÏ nhanh gän h¬n. Song nÕu nh doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n trong tiªu thô hµng ho¸, dÞch vô th× NH sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc thu håi vèn do thêi h¹n cña kho¶n vay kh«ng ®îc quy ®Þnh râ rµng. Cho vay lu©n chuyÓn dùa trªn sù lu©n chuyÓn cña hµng ho¸ c¶ Ng©n hµng lÉn doanh nghiÖp ®Òu ph¶i nghiªn cøu kÕ ho¹ch lu chuyÓn hµng ho¸ ®Ó dù ®o¸n dßng ng©n quü trong thêi gian tíi…tõ ®ã x¸c tíi mét thêi h¹n cho vay hîp lý nhÊt. d. Cho vay tr¶ gãp Cho vay tr¶ gãp lµ h×nh thøc tÝn dông mµ theo ®ã Ng©n hµng cho phÐp kh¸ch hµng tr¶ gèc vµ l·i lµm nhiÒu lÇn trong thêi h¹n tÝn dông ®· tho¶ thuËn. Cho vay tr¶ gãp thêng ¸p dông ®èi víi c¸c kho¶n vay trung vµ dµi h¹n, tµi trî cho TSC§, hµng l©u bÒn hoÆc ®èi víi c¸c kho¶n cho vay 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiªu dïng. Sè tiÒn tr¶ mçi lÇn ®îc tÝnh to¸n sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng (thêng lµ tõ khÊu hao vµ thu nhËp sau thuÕ cña dù ¸n, hoÆc thu nhËp hµng k× cña ngêi tiªu dïng). Ng©n hµng thêng cho vay tr¶ gãp ®èi víi ngêi tiªu dïng th«ng qua h¹n møc nhÊt ®Þnh. Ng©n hµng sÏ thanh to¸n cho ngêi b¸n vÒ sè hµng ho¸ mµ kh¸ch hµng mua tr¶ gãp. C¸c cöa hµng b¸n nhËn tiÒn ngay sau khi b¸n hµng tõ phÝa Ng©n hµng vµ lµm ®¹i lý thu tiÒn cho Ng©n hµng, hoÆc kh¸ch hµng tr¶ trùc tiÕp cho cöa hµng. §©y lµ h×nh thøc tÝn dông tµi trî cho ngêi mua (qua ®ã ®Õn ngêi b¸n) nh»m khuyÕn khÝch tiªu thô hµng ho¸. Cho vay tr¶ gãp thêng rñi ro cao do kh¸ch hµng thêng thÕ chÊp b»ng hµng ho¸ tr¶ gãp. Kh¶ n¨ng tr¶ nî phô thuéc vµo thu nhËp ®Òu ®Æn cña ngêi vay. NÕu ngêi vay mÊt viÖc, èm ®au, thu nhËp gi¶m sót th× kh¶ n¨ng thu nî cña Ng©n hµng còng bÞ ¶nh hëng. ChÝnh v× rñi ro cao nªn l·i suÊt cho vay tr¶ gãp thêng lµ cao nhÊt trong khung l·i suÊt cho vay cña Ng©n hµng. e. Cho vay thÊu chi Cho vay thÊu chi lµ nghiÖp vô cho vay qua ®ã Ng©n hµng cho phÐp ngêi vay ®îc chi tréi sè d tiÒn göi thanh to¸n cña m×nh ®Õn mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh trong mét kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. Giíi h¹n nµy gäi lµ h¹n møc thÊu chi. §©y lµ h×nh thøc tÝn dông ng¾n h¹n, linh ho¹t, thñ tôc ®¬n gi¶n, phÇn lín kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o, cã thÓ cÊp cho c¶ doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n song chØ chñ yÕu cÊp cho kh¸ch hµng cã ®é tin cËy cao, thu nhËp ®Òu ®Æn vµ k× thu nhËp ng¾n. §Ó ®îc thÊu chi kh¸ch hµng ph¶i lµm ®¬n xin Ng©n hµng h¹n møc thÊu chi vµ thêi gian thÊu chi (kh¸ch hµng cã thÓ ph¶i tr¶ phÝ cam kÕt cho Ng©n hµng). Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, kh¸ch hµng cã thÓ kÝ sÐc, lËp uû nhiÖm chi…vît qu¸ sè d tiÒn göi ®Ó tr¶ (song trong h¹n møc thÊu chi). Khi kh¸ch hµng cã tiÒn nhËp vÒ tµi kho¶n tiÒn göi Ng©n hµng sÏ tiÕn hµnh thu nî gèc vµ l·i. Sè l·i mµ kh¸ch hµng ph¶i tr¶: L·i = L·i suÊt thÊu chi * Thêi gian thÊu chi*Sè tiÒn thÊu chi f. Cho vay gi¸n tiÕp 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cho vay gi¸n tiÕp lµ h×nh thøc Ng©n hµng cho kh¸ch hµng vay th«ng qua c¸c tæ chøc trung gian. §ã lµ c¸c tæ, ®éi, héi, nhãm nh nhãm s¶n xuÊt, Héi n«ng d©n, Héi cùu chiÕn binh, Héi phô n÷..C¸c tæ chøc nµy thêng liªn kÕt c¸c thµnh viªn theo mét môc ®Ých riªng, song chñ yÕu lµ ®Ó hç trî lÉn nhau, b¶o vÖ quyÒn lîi cho mçi thµnh viªn. V× vËy, viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, lµm giµu, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo lu«n ®îc c¸c trung gian rÊt quan t©m. Trong ph¬ng thøc cho vay nµy Ng©n hµng cã thÓ chuyÓn mét vµi kh©u cña ho¹t ®éng cho vay sang c¸c tæ chøc trung gian nh thu nî, ph¸t tiÒn vay…Tæ chøc trung gian còng cã thÓ ®øng ra tÝn chÊp cho c¸c thµnh viªn vay, hoÆc c¸c thµnh viªn trong nhãm b¶o l·nh cho mét thµnh viªn vay. §iÒu nµy rÊt thuËn tiÖn khi ngêi vay kh«ng cã hoÆc kh«ng ®ñ tµi s¶n thÕ chÊp. Tuy nhiªn ®Ó c¸c tæ chøc trung gian ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× c¸c tæ chøc trung gian còng bÞ mÊt chi phÝ, v× vËy Ng©n hµng ph¶i trÝch mét phÇn thu nhËp cho c¸c tæ chøc trung gian. Ng©n hµng còng cã thÓ cho vay th«ng qua c¸c ngêi b¸n lÎ c¸c s¶n phÈm ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ViÖc cho vay theo c¸ch nµy h¹n chÕ ngêi vay sö dông tiÒn sai môc ®Ých. Cho vay gi¸n tiÕp thêng ¸p dông ®èi víi thÞ trêng cã nhiÒu mãn vay nhá, ngêi vay ph©n t¸n, c¸ch xa Ng©n hµng. Trong trêng hîp nh vËy cho vay th«ng qua trung gian cã thÓ tiÕt kiÖm chi phÝ cho vay (ph©n tÝch, gi¸m s¸t, thu nî…) Cho vay th«ng qua trung gian nh»m gi¶m bít rñi ro, chi phÝ cña Ng©n hµng, tuy nhiªn nã còng béc lé nh÷ng khuyÕt ®iÓm. NhiÒu trung gian ®· lîi dông vÞ thÕ cña m×nh vµ nÕu ng©n hµng kh«ng kiÓm so¸t tèt sÏ t¨ng l·i suÊt cho vay ®Ó cho vay ngîc l¹i, hoÆc gi÷ lÊy sè tiÒn cña c¸c thµnh viªn kh¸c cho riªng m×nh. C¸c nhµ b¸n lÎ cã thÓ lîi dông ®Ó b¸n hµng kÐm chÊt lîng hoÆc b¸n víi gi¸ ®¾t cho ngêi vay vèn. g. C¸c ph¬ng thøc cho vay kh¸c: Mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm phï hîp víi quy ®Þnh t¹i quy chÕ sè 1627/2002/Q§-NHNN vµ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng kinh doanh cña tæ chøc tÝn dông vµ ®Æc ®iÓm cña kh¸ch hµng vay vèn 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.1.1.4. C¸c nguyªn t¾c vµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cña tÝn dông Ng©n hµng a. C¸c nguyªn t¾c tÝn dông §Æc thï cña ho¹t ®éng Ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng tÝn dông nãi riªng lµ hµm chøa rÊt nhiÒu rñi ro v× mäi rñi ro cña kh¸ch hµng ®Òu liªn ®íi hoÆc trùc tiÕp ¶nh hëng ®Õn Ng©n hµng. §Ó gi¶m thiÓu rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông cña m×nh c¸c Ng©n hµng thêng tiÕn hµnh ph©n lo¹i vµ lùa chän kh¸ch hµng, tøc lµ lùa chän cho m×nh nh÷ng kh¸ch hµng tèt nhÊt, nh÷ng kh¸ch hµng cã thÓ ®¶m b¶o tÝnh an toµn, tÝnh sinh lêi cña Ng©n hµng. Sù lùa chän nµy dùa trªn mét sè nguyªn t¾c tÝn dông, c¸c nguyªn t¾c tÝn dông nµy ®îc cô thÓ ho¸ trong c¸c quy ®Þnh cña NHNN vµ NHTM bao gåm: Thø nhÊt: Kh¸ch hµng ph¶i cam kÕt hoµn tr¶ vèn (gèc) vµ l·i víi thêi gian x¸c ®Þnh. Víi nguyªn t¾c nµy Ng©n hµng cã thÓ kÕ ho¹ch ho¸ ®îc c¸c dßng tiÒn ra_vµo ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thanh kho¶n. C¸c kho¶n tÝn dông cña Ng©n hµng chñ yÕu cã nguån gèc tõ c¸c kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng vµ c¸c kho¶n Ng©n hµng ®i vay mîn vµ Ng©n hµng ph¶i tr¶ gèc vµ l·i theo ®óng cam kÕt. Do vËy Ng©n hµng lu«n yªu cÇu kh¸ch hµng thùc hiÖn ®óng cam kÕt nµy. §©y lµ ®iÒu kiÖn ®Ó Ng©n hµng ph¸t triÓn. - Thø hai: Kh¸ch hµng ph¶i cam kÕt sö dông vèn ®óng môc ®Ých ®· tho¶ thuËn víi Ng©n hµng, ®ã lµ nh÷ng tho¶ thuËn kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña Ng©n hµng cÊp trªn. LuËt ph¸p quy ®Þnh ph¹m vi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng vµ Ng©n hµng ph¶i ho¹t ®éng trong ph¹m vi ®îc khèng chÕ. Thùc hiÖn nguyªn t¾c nµy Ng©n hµng qu¶n lý xem c¸c kh¸ch hµng cña m×nh cã sö dông vèn ®óng víi dù ¸n ®· ®îc Ng©n hµng thÈm ®Þnh lµ hiÖu qu¶, vµ c¸c ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng kh«ng ®îc ®i ngîc l¹i víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu nµy gióp Ng©n hµng qu¶n lý ®îc nguån vèn cña m×nh. Môc ®Ých tµi trî ®îc ghi trong hîp ®ång tÝn dông ®¶m b¶o Ng©n hµng kh«ng tµi trî cho c¸c ho¹t ®éng luËt ph¸p vµ viÖc tµi trî ®ã phï hîp víi c¬ng lÜnh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. b. C¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o tÝn dông NH chØ xem xÐt cho vay khi kh¸ch hµng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +Thø nhÊt: Cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù, n¨ng lùc hµnh vi d©n sù vµ chÞu tr¸ch nhiÖm hµnh vi d©n sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt + Thø hai: Cã môc ®Ých sö dông vèn vay hîp ph¸p. + Thø ba: cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi h¹n cam kÕt, cô thÓ: - Cã vèn tù cã tham gia vµo dù ¸n. - Kinh doanh cã hiÖu qu¶: cã l·i, trêng hîp lç th× ph¶i cã ph¬ng ¸n kh¶ thi kh¾c phôc lç ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi h¹n cam kÕt. §èi víi kh¸ch hµng vay vèn nhu cÇu ®êi sèng th× ph¶i cã nguån thu æn ®Þnh ®Ó tr¶ nî NH. + Thø t: Cã dù ¸n ®Çu t, ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô kh¶ thi vµ cã hiÖu qu¶ hoÆc cã dù ¸n ®Çu t, ph¬ng ¸n phôc vô ®êi sèng kh¶ thi. + Thø n¨m: Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ ®¶m b¶o tiÒn vay theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ, NHNN ViÖt Nam vµ híng dÉn cña c¸c NHTM vµ c¸c TCTD. 1.2 Vai trß cña hé s¶n xuÊt ®èi víi nÒn kinh tÕ ®Êt níc trong giai ®o¹n CNH_H§H ®Êt níc 1.2.1. Kh¸i niÖm hé s¶n xuÊt: Theo nghÞ ®Þnh 14/CP ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh phñ th× Hé s¶n xuÊt bao gåm: C¸c hé n«ng d©n, hé t nh©n, c¸ thÓ, c«ng ty cæ phÇn, c¸c tæ chøc hîp t¸c. C¸c DN, c¸c thµnh viªn cña HTX, tËp ®oµn s¶n xuÊt cña cac DNNN ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c ngµnh N«ng- L©m- NgDiªm nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp ë n«ng th«n. Nh vËy hé s¶n xuÊt theo nghÞ ®Þnh 14/CP bao gåm nhiÒu lo¹i h×nh së h÷u. Trong ®ã cã c¶ së h÷u Nhµ níc. §Ó cã th¸i ®é ®èi xö thÝch hîp trong ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi c¸c lo¹i h×nh së h÷u ®Ó ®¶m b¶o phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lÝ tÝn dông do 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NHNN ban hµnh. NHNo&PTNT ViÖt Nam ®· cã qui ®Þnh sè 499/N§NT ngµy 2//9/1993 gi¶i thÝch kh¸i niÖm vÒ hîp t¸c x· nh sau Hé s¶n xuÊt lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ, trùc tiÕp ho¹t ®éng kinh doanh, lµ chñ thÓ trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Cã hai lo¹i hé vay vèn: Hé lo¹i 1: Bao gåm hé chuyªn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng nghiÖp, diªm nghiÖp cã tÝnh chÊt tù s¶n, tù tiªu, hé c¸ thÓ t nh©n lµm kinh tÕ gia ®×nh theo nghÞ ®Þnh 29 ngµy 29/3/1993. Hé lµ nh÷ng thµnh viªn nhËn kho¸n cña c¸c tæ chøc kinh tÕ hîp t¸c c¸c DNNN. Hé lo¹i 2: Lµ hé s¶n xuÊt kinh doanh theo luËt ®Þnh bao gåm c¸c hé: Hé t nh©n, hé lµm nhãm s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc theo nghÞ ®Þnh 66/H§BT ngµy 2/3/1992 hîp t¸c x· tæ chøc theo ®iÒu lÖ hîp t¸c x·, do Nhµ níc qui ®Þnh, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, tæ chøc theo luËt doanh nghiÖp t nh©n ngµy 21/12/1990. C¸c lo¹i hé nãi trªn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô trong c¸c ngµnh: N«ng, l©m, ng, diªm nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp ë n«ng th«n, thÞ trÊn, thÞ x· ven ®« ®Òu ®îc vay vèn t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT ViÖt Nam 1.2.2. §Æc ®iÓm kinh tÕ hé s¶n xuÊt. - Hé s¶n xuÊt lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së, võa lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt, võa lµ mét ®¬n vÞ tiªu dïng. - Quan hÖ gi÷a tiªu dïng vµ s¶n xuÊt cña c¸c hé s¶n xuÊt biÓu hiÖn ë tr×nh ®é ph¸t triÓn cña hé tõ tù cÊp hoµn toµn ®Õn s¶n xuÊt hµng ho¸. - C¸c hé s¶n xu©t ngoµi ho¹t ®éng n«ng nghiÖp vµ c«ng chøc cßn tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng phi n«ng nghiÖp (s¶n xuÊt hµng ho¸, dÞch vô, tiÓu thñ c«ng nghiÖp) víi c¸c møc ®é kh¸c nhau. - Hé nghÌo vµ hé trung b×nh chiÕm tû träng cao, khã kh¨n lín nh©t cña hé s¶n xuÊt lµ thiÕu vèn. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - VÒ nh©n lùc: Hé s¶n xuÊt chñ yÕu sö dông nguån nh©n lùc tù cã. §©y lµ nguån nh©n lùc ë quy m« gia ®×nh ®îc huy ®éng ®Ó t¨ng gia s¶n xuÊt. Mét sè hé s¶n xuÊt hµng ho¸ cã thuª thªm lao ®éng vµo lóc thêi vô hoÆc thuª lao ®éng thêng xuyªn nÕu hé ®ã cã quy m« s¶n xuÊt lín. - VÒ quy m« s¶n xuÊt: Hé s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô víi quy m« nhá, quy m« ë møc gia ®×nh vµ trang tr¹i lµ chñ yÕu. Do ®iÒu kiÖn vÒ nguån vèn vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý, søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng nªn hé s¶n xuÊt thêng khã më réng ®îc quy m«. Tuy nhiªn trong thêi gian tíi ch¾c ch¾n sÏ xuÊt hiÖn nhiÒu hé s¶n xuÊt víi quy m« lín h¬n. - VÒ ngµnh nghÒ: Hé s¶n xuÊt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn rÊt nhiÒu lÜnh vùc, víi nhiÒu ngµnh nghÒ rÊt ®a d¹ng vµ phong phó bao gåm s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, thËm chÝ cã nhiÒu hé cßn tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt c¶ trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp nh c«ng nghiÖp may mÆc, x©y dùng c¬ b¶n. - VÒ kh¶ n¨ng qu¶n lý: Kh¶ n¨ng qu¶n lý cña hé s¶n xuÊt nh×n chung cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ. Kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt chñ yÕu dùa vµo kinh nghiÖm ®îc tÝch luü trong cuéc sèng. Ngêi chñ gia ®×nh thèng nhÊt qu¶n lý mäi yÕu tè tõ nguyªn vËt liÖu, s¶n xu©t tíi tiªu dïng vµ tiªu thô. - VÒ nguån vèn s¶n xu©t: Nguån vèn s¶n xuÊt cña hé s¶n xuÊt chñ yÕu lµ tù cã víi quy m« nhá. §©y lµ nguån vèn do tiÕt kiÖm tÝch luü ®îc hoÆc lµ do vay mîn cña ngêi quen, b¹n bÌ. Cã rÊt Ýt hé s¶n xuÊt tiÕp cËn ®îc víi nguån vèn Ng©n hµng v× thiÕu c¸c ®iÒu kiÖn trong ®¶m b¶o tiÒn vay cña Ng©n hµng vµ quy tr×nh vay mîn rêm rµ phøc t¹p. NhËn xÐt: Tõ nh÷ng néi dung ®· nªu trªn cho thÊy kinh tÕ hé s¶n xuÊt rÊt phong phó, ®a d¹ng; ®èi tîng cho vay mang tÝnh tæng hîp bao gåm nhiÒu lÜnh vùc; møc ®é vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn còng kh¸c nhau. ChÝnh v× vËy néi dung thÈm ®Þnh vèn cho vay ®èi víi hé n«ng d©n ®ãng vai trß hÕt søc quan trong vµ lµ kh©u quyÕt ®Þnh ®Õn sù an toµn vèn còng nh sù ph¸p triÓn bÒn v÷ng cña Ng©n hµng. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.3. Vai trß cña kinh tÕ hé s¶n xuÊt ®èi víi NKT trong giai ®o¹n CNH_H§H ®Êt níc §Êt níc lµ mét chØnh thÓ thèng nhÊt víi mçi gia ®×nh lµ mét tÕ bµo cña nã. Mét chØnh thÓ chØ cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng nÕu tõng tÕ bµo cña nã ®Òu khoÎ m¹nh vµ sung søc. NKT cña mét quèc gia kh«ng thÓ kh«ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng khi nã chØ dùa vµo mét sè Ýt c¸c c¸ thÓ. §ã lµ nguyªn t¾c c¬ b¶n cña mét NKT ®a thµnh phÇn – NKT víi c¸c t¸c nh©n kinh tÕ kh¸c nhau trong ®ã hé gia ®×nh ®îc xem lµ c¬ së cña sù ph¸t triÓn. Hé s¶n xu©t ngµy cµng trë nªn quan träng vµ ®· trë thµnh “Doanh nghiÖp hé gia ®×nh” víi ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng kinh tÕ tõ viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Õn viÖc ra quyÕt ®Þnh vµ s¶n xuÊt. Cã mét thêi ë ViÖt Nam chóng ta coi träng tËp thÓ lµ trªn hÕt vµ kh«ng quan t©m ®Õn quyÒn lîi kinh tÕ cña c¸c hé c¸ nh©n. TËp thÓ lµ g×? Nã chÝnh lµ c¸c c¸ nh©n hîp l¹i mµ thµnh. VËy th× tËp thÓ lµm sao v÷ng m¹nh nÕu nh tõng hé c¸ nh©n kh«ng cã c¬ héi tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Nh÷ng suy nghÜ ®ã tríc ®©y ®· quy nh÷ng ngêi m¹nh d¹n ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ vµo téi tiÓu t s¶n vµ xa rêi tËp thÓ. Nhê cã nh÷ng nhËn ®Þnh s¸ng suèt cña §¶ng vµ Nhµ níc ViÖt Nam trong chÝnh s¸ch ®æi míi kinh tÕ, nh÷ng ®êng lèi ®óng ®¾n trong bíc ®Çu cñng cè NKT quèc d©n ®· nhËn ra vai trß cña hé gia ®×nh vµ ®a hé gia ®×nh vµo träng t©m ph¸t triÓn NKT quèc d©n. §iÒu nµy ®îc cô thÓ ho¸ b»ng nghÞ quyÕt 10 cña Bé chÝnh trÞ mµ theo ®ã hé n«ng d©n ®· trë thµnh ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong hoµn c¶nh ViÖt Nam lµ mét níc víi 80% d©n sè sèng b»ng nghÒ n«ng nghiÖp th× vai trß cña hé gia ®×nh cµng trë nªn quan träng, nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay khi chóng ta ®ang trong c«ng cuéc CNH_H§H ®Êt níc. Vai trß cña hé s¶n xuÊt ®èi víi NKT quèc d©n thÓ hiÖn trªn c¸c ph¬ng diÖn sau: Thø nh©t: Hé gia ®×nh t¸i s¶n xuÊt ra con ngêi, t¸i s¶n xuÊt ra søc lao ®éng- mét nh©n tè quan träng hµng ®Çu kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng th× con ngêi ®Òu ®øng ë vÞ trÝ trung t©m chi phèi tíi c¸c nh©n tè kh¸c. HiÖn nay §¶ng vµ Nha níc ta x¸c 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Þnh lÊy nguån lùc con ngêi lµ kh©u then ch«t ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng CNH_H§H ®Êt níc. §iÒu ®ã cµng cho thÊy vai trß v« cïng quan träng cña hé gia ®×nh - ®¬n vÞ s¶n xuÊt ra nguån lùc con ngêi, s¶n xuÊt ra t¬ng lai, vËn héi vµ thêi ®¹i. Thø hai: Hé gia ®×nh lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ cung cÊp hµng ho¸ cho nÒn kinh tÕ. Th«ng qua ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña m×nh hé s¶n xuÊt lµm ra c¸c s¶n phÈm vËt chÊt, dÞch vô ®Ó tiªu dïng vµ cung cÊp cho thÞ trêng. Trong giai ®o¹n hiÖn nay,s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ x©y dùng nÒn kinh tÕ vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng ®· trë thµnh mét xu thÕ tÊt yÕu cña bÊt cø quèc gia nµo. NÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· chØ ra r»ng ph¶i s¶n xuÊt c¸i thÞ trêng cÇn, b¸n c¸i thÞ trêng cÇn chø kh«ng b¸n c¸i m×nh cã. C¸c hé s¶n xuÊt ®· vµ ®ang chuyÓn tõ viÖc s¶n xuÊt,tiªu dïng tù cÊp tù tóc sang s¶n xuÊt hµng ho¸. NhiÒu hé gia ®×nh ®· m¹nh d¹n ®Çu t vµo chuyªn m«n ho¸, ®a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt, cung cÊp cho thÞ trêng nhiÒu lo¹i hµng ho¸ cã gi¸ trÞ vµ cã chÊt lîng. Nh vËy hé gia ®×nh lµ mét nh©n tè ®ãng gãp vai trß quan träng trong tæng cung cña nÒn kinh tÕ, ®ãng gãp vµo cho GDP cña x· héi mét khèi lîng vËt chÊt ®¸ng kÓ. Thø ba: Hé gia ®×nh lµ ®¬n vÞ tiªu dïng hµng ho¸, dÞch vô, lµ thÞ trêng cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. Nh vËy, hé n«ng d©n gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®Çu ra cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt , t¸i s¶n xuÊt ®îc th«ng suèt. Tiªu dïng cña hé gia ®×nh lµ mét yÕu tè ®Ó ®¸nh gi¸ vµ lîng ho¸ tæng cÇu. Còng th«ng qua sù thay ®æi cña tiªu dïng trong hé n«ng d©n c¸c doanh nghiÖp cã thÓ nhËn biÕt vµ chuyÓn ®æi lÜnh vùc ®Çu t mét c¸ch thÝch hîp vµ hiÖu qu¶. Thø t: Kh«ng nh÷ng t¸i s¶n xuÊt ra con ngêi, hé gia ®×nh cßn lµ n¬i nu«i dìng ch¨m sãc con ngêi tõ thuë Êu th¬ ®Õn khi trëng thµnh, lµ m«i trêng ®Çu tiªn vµ quan träng ®Þnh h×nh nh©n c¸ch con ngêi. Th«ng qua nh÷ng lÒ lèi gia phong, nh÷ng truyÒn thèng ®¹o lý, hé gia ®×nh gãp phÇn b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam nhÊt lµ trong thêi buæi më cöa hoµ nhËp kinh tÕ vµ v¨n ho¸ víi thÕ giíi. Hé gia ®×nh ®ãng gãp mét phÇn quan träng trong chiÕn lîc cña §¶ng lµ hoµ nhËp mµ kh«ng hoµ tan, ®æi s¾c kh«ng ®æi mµu. NÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc n»m ë trong mçi con ngêi vµ nh vËy nã n»m trong truyÒn thèng ®¹o lý gia phong 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cña mçi gia ®×nh. NÕu c«ng t¸c nu«i dìng gi¸o dôc con ngêi trong c¸c hé gia ®×nh ®îc lµm tèt sÏ gãp phÇn h¹n chª c¸c tÖ n¹n x· héi. 1.2.4. §Þnh híng ph¸t triÓn cña kinh tÕ hé s¶n xuÊt Cïng víi xu híng ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung trong c¬ chÕ thÞ trêng cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸, kinh tÕ hé cã mét xu híng vËn ®éng ph¸t triÓn sau: Xu híng chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt: Trong c¬ chÕ thÞ trêng víi ®ßi hái s¶n xu©t c¸i thÞ trêng cÇn vµ vßng quay cña trao ®æi diÔn ra m·nh liÖt c¸c gia ®×nh ®· tËn dông tèi ®a nh÷ng lîi thÕ kinh tÕ cña m×nh ®Ó chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cung cÊp cho thÞ trêng. Thùc tÕ ®· xuÊt hiÖn nhiÒu hé gia ®×nh chuyªn s¶n xuÊt nÊm, cµ phª, ch¨n nu«i bß s÷a. §iÓn h×nh cña xu híng nµy lµ viÖc kh«i phôc vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng. T¹i c¸c lµng nghÒ nµy mét bé phËn kh«ng nhá lao ®éng ®· ®îc rót ra khái s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®Ó chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng cung cÊp cho thÞ trêng. Xu thÕ nµy ®· gãp phÇn tÝch cùc vµ tiÕn tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. Cïng víi xu thÕ nµy bé mÆt n«ng th«n ngµy cµng ®îc ®æi míi vÒ mäi mÆt. Kinh tÕ x· héi ë c¸c lµng nghÒ ph¸t triÓn m¹nh mÏ, thu nhËp cña c¸c hé gia ®×nh lµ nghÒ ngµy mét t¨ng cao. Xu híng ®a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt: Víi nhiÒu m« h×nh kinh tÕ nh m« h×nh VAC, m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i kÕt hîp n«ng l©m thuû s¶n, c¸c hé gia ®×nh ®ang ngµy cµng ®a d¹ng ho¸ c©y trång vËt nu«i. §· xuÊt hiÖn nh÷ng m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i kÕt hîp du lÞch sinh th¸i hÕt søc hiÖu qu¶ võa t¨ng thu nhËp võa gãp phÇn c¶i thiÖn méi trêng. ViÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt nµy ®· tËn dông mét c¸ch tèi ®a c¸c t liÖu s¶n xuÊt, gãp phÇn t¨ng thu nhËp. Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt ®· t¹o ra nhiÒu con gièng, c©y gièng míi thÝch hîp víi nhiÒu ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh¸c nhau ®· dÇn h¹n chÕ vµ xo¸ bá tÝnh mïa vô cña c©y trång vËt nu«i, §iÒu nµy gióp c¸c hé gia ®×nh trong cïng mét thêi gian cã thÓ cã ®îc mét c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i phong phó ®a d¹ng. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NhiÒu hé gia ®×nh cßn tranh thñ kho¶ng thêi gian r¶nh rçi ®Ó lµm thªm c¸c nghÒ phô nh cung cÊp c¸c dÞch vô mua b¸n, lµm c¸c nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng, gãp phÇn t¨ng thu nhËp cho c¸c gia ®×nh c¶i thiÖn ®êi sèng. Víi xu thÕ ph¸t triÓn nµy ®· tËn dông mét c¸ch tèi ®a lao ®éng trong lóc n«ng nhµn cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, qua ®ã gãp phÇn lµm gi¶m c¸c tÖ n¹n x· héi. §©y lµ quy luËt tÊt yÕu vµ kh¾c nghiÖt cña ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng. NKT thÞ trêng ®· vµ ®ang lµm cho hè ng¨n c¸ch giµu nghÌo gi÷a c¸c hé gia ®×nh trong x· héi ngµy mét s©u s¾c. Mét sè c¸c hé gia ®×nh do n¾m b¾t ®îc nhu cÇu, nhanh nh¹y víi nh÷ng thay ®æi cña thÞ trêng ®· nhanh chãng trë nªn giµu cã. Mét sè hé kh¸c do kh«ng cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm, kh«ng cã ph¬ng ¸n s¶n xu©t kinh doanh phï hîp ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng ®· trë nªn nghÌo khã. C¸c hé giµu do cã vèn nªn hä cã ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt kinh doanh nªn l¹i cµng giµu thªm cßn c¸c hé nghÌo th× ngµy cµng trë nªn tóng quÉn. Xu híng ph©n ho¸ giµu nghÌo nµy lµm cho t×nh h×nh an ninh x· héi ngµy cµng trë nªn phøc t¹p vµ ®a d¹ng lµ nh÷ng vÊn ®Ò nan gi¶i cña ®Êt níc. 1.3. Vai trß cña TDNH ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ hé s¶n xuÊt. 1.3.1. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng trong viÖc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ViÖt Nam nãi chung. Trong nhiÒu n¨m qua, kÓ tõ khi thµnh lËp Ng©n hµng Quèc gia ViÖt Nam (5/1951) cho ®Õn nay ®Êt níc tr¶i qua nh÷ng giai ®o¹n khã kh¨n nhng Nhµ níc lu«n lu«n chó träng ®Õn viÖc hç trî vèn cho ®ång bµo ë c¸c vïng n«ng th«n, ®¶m b¶o ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh, còng nh tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña hé n«ng d©n trong viÖc cung cÊp l¬ng thùc, thùc phÈm vµ nh÷ng s¶n phÈm thiÕt yÕu cho x· héi. Nh»m ®¸p øng nhu cÇu kinh tÕ x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, hÖ thèng hîp t¸c x· tÝn dông ë n«ng th«n tríc ®©y vµ quü tÝn dông ngµy nay vµ c¸c NHTM ®· tham gia cung øng vèn cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp mµ chñ yÕu lµ th«ng qua cho vay hé s¶n xuÊt. Cho vay s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam ®· thÓ hiÖn nh÷ng vai trß sau: - Thóc ®Èy qu¸ tr×nh huy ®éng vèn trong nÒn kinh tÕ vµ ®¸p øng nhu cÇu vèn nh»m ph¸t triÓn vµ më réng s¶n xuÊt hµng ho¸. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §Èy m¹nh qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung vèn trong n«ng nghiÖp n«ng th«n. - Gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n, t¨ng tÝnh hµng ho¸ cña s¶n phÈm n«ng nghiÖp trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN ë níc ta. - Ph¸t huy tèi ®a néi lùc cña c¸c hé kinh tÕ, khai th¸c hÕt c¸c tiÒm n¨ng vÒ lao ®éng vµ ®Êt ®ai mét c¸ch hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt. - Gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ngêi n«ng d©n, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao d©n trÝ, h×nh thµnh nh÷ng thãi quen t«t trong ho¹t ®éng kinh tÕ cho phï hîp víi yªu cÇu CNH_H§H ®Êt níc. - §Èy lïi tÖ n¹n cho vay nÆng l·i ë n«ng th«n. 1.3.2. Vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh. Ng©n hµng ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña NKT hµng ho¸. §èi víi Nhµ níc th× TDNH cßn lµ mét c«ng cô ®¾c lùc h÷u hiÖu trong qu¶n lý kinh tÕ. §èi víi doanh nghiÖp, c¸ nh©n th× TDNH lµ nguån tµi trî cho sù thiÕu hôt t¹m thêi vÒ vèn s¶n xuÊt. §Æc biÖt lµ c¬ chÕ qu¶n lý hiÖn nay. Nhµ níc ®· giao quyÒn sö dông ®Êt l©u dµi cho tõng hé s¶n xuÊt, mçi hé s¶n xuÊt giê ®©y trë thµnh mét ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ, ph¶i tÝnh to¸n møc chi phÝ bá ra kh¶ n¨ng thu nhËp, x¸c ®Þnh møc vèn cÇn thiÕt cho ®Çu t s¶n xuÊt, kh¶ n¨ng cÊp vèn tù cã, sè vèn cÇn ph¶i ®i vay. Do ®ã trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, TDNH cã vai trß rÊt lín ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña Hé s¶n xuÊt. Mét lµ : §¸p øng nhu cÇu cho Hé s¶n xuÊt ®Ó duy tr× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc, gãp phÇn ®Çu t ph¸t triÓn NKT. Khi chuyÓn ®æi NKT tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng th× nhu cÇu trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c¸c vïng víi nhau ngµy mét gia t¨ng. C¸c hé s¶n xuÊt ngµy nay chØ chuyªn m«n ho¸ c¸c lo¹i n«ng s¶n hµng ho¸ cã lîi nhÊt vµ lo¹i dÇn c¸c lo¹i n«ng s¶n phÈm s¶n xuÊt theo kiÓu tù cung tù cÊp. C¸c hé s¶n xuÊt b¸n cho x· héi s¶n phÈm mµ hä s¶n xuÊt ra, ®ång thêi mua tõ thÞ trêng nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ mµ hä cÇn, 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã c¸c hé s¶n xuÊt cÇn nhiÒu vèn ®Ó mua vÊt t, ®Çu t ®æi míi kü thuËt mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, trong khi vèn tù cã cña c¸c hé cßn rÊt h¹n chÕ, nªn c¸c hé s¶n xuÊt cÇn tíi sù gióp ®ì cña Ng©n hµng ®Ó më réng s¶n xuÊt ®îc liªn tôc. V× thÕ TDNH cã vai trß cùc k× quan träng trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu vèn cho hé s¶n xuÊt ®Ó ph¸t triÓn kinh tª hé n«ng nghiÖp n«ng th«n ë níc ta hiÖn nay. Hai lµ : Thóc ®Èy qu¸ tr×nh tËp trung s¶n xuÊt trªn c¬ së gãp phÇn tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh vËn ®éng liªn tôc cña nguån vèn cña hé s¶n xuÊt. T¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong x· héi lu«n xuÊt hiÖn mét lùc lîng tiÒn t¹m thêi nhµn rçi cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, ®ång thêi còng xuÊt hiÖn nh÷ng tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n cÇn vèn s¶n xuÊt kinh doanh. NghiÖp vô cña Ng©n hµng lµ tËp trung nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi ®Ó cho c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n t¹m thiÕu vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh. Ng©n hµng tËp trung ®Çu t tÝn dông cho c¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, phï hîp víi ®Þnh híng ph¸t triÓn cña §¶ng vµ Nhµ níc nh¨m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ kinh tÕ cña Hé s¶n xuÊt, khuyÕn khÝch c¸c hé kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a ®Ó Ng©n hµng trî gióp cho vay. §Çu t lµ qu¸ tr×nh tÊt yÕu võa h¹n chÕ ®îc rñi ro tÝn dông cho Ng©n hµng võa thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ. NHTM víi t c¸ch lµ trung gian tµi chÝnh, lµ cÇu nèi tiÕt kiÖm vµ ®Çu t ®· thóc ®Èy qu¸ tr×nh tËp trung vèn , tËp trung s¶n xuÊt trªn c¬ së ®ã gãp phÇn tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh vËn ®éng liªn tôc cña nguån vèn Trong NKT bao cÊp, viÖc huy ®éng vèn hay cho vay vèn kh«ng ph¶i lµ môc tiªu sèng cßn cña ho¹t ®éng tÝn dông, huy ®éng vèn bao nhiªu , cho vay nh thÕ nµo cã ®¸p øng ®îc nhu cÇu vÒ vèn cho NKT hay kh«ng, thu håi vèn ®óng h¹n kh«ng? ®Òu ®îc gi¶i quyÕt theo c¬ chÕ bao cÊp. Tr¸i l¹i g¾n víi NKT thÞ trêng lµ kinh doanh phai cã hiÖu qu¶, ph¶i cã lîi nhuËn ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Ng©n hµng trong ho¹t ®«ng kinh doanh cña m×nh ph¶i cã lîi nhuËn. NÕu ®Çu t tÝn dông mµ kh«ng tèt, kh«ng cã hiÖu qua kh«ng thu håi ®îc nî th× ho¹t ®«ng kinh doanh sÏ bÞ lç vµ cã thÓ dÉn ®Õn ph¸ s¶n, cho nªn trong m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt, 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mçi Ng©n hµng ph¶i cã chiÕn lîc kinh doanh cña m×nh, ph¶i t×m biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m ®¶m b¶o tèi ®a nguån vèn tiÒm tµng víi chi phÝ thÊp ®Ó kinh doanh tÝn dông cã hiÖu qu¶. Do vËy cã thÓ nãi r»ng, cïng víi c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ th¬ng m¹i, tÝn dông gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh vËn ®éng liªn tôc cña nguån vèn, lµm t¨ng tèc ®é chu chuyÓn tiÒn tÖ trong x· héi nãi chung vµ trong NKT hé nãi riªng, gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¨ng trëng cña NKT. Ba lµ: TTDNH t¸c dông cã hiÖu qu¶ ®Õn nhÞp ®é ph¸t triÓn s«i ®éng, thóc ®Èy m¹nh c¹nh tranh trong NKT hé gãp phÇn t¹o nªn mét c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý. Trong m«i tr¬ng c¹nh tranh, c¸c chñ doanh nghiÖp, c¸c hé s¶n xuÊt lu«n ho¹t ®éng t×m kiÕm vµ thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p nh øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt, ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n trÞ kinh doanh. §Ó lµm ®îc ®iÒu nay, ®ßi hái mét lîng vèn lín. ChÝnh TDNH sÏ lµ ngêi tµi trî cho nhu cÇu nµy, ®Æc biÖt trong NKT thÞ trêng, ®Ó tr¸nh ®îc sù trõng ph¹t kinh tÕ do kh«ng tr¶ ®îc nî vay Ng©n hµng, ®ång thêi t¹o kh¶ n¨ng n¾m phÇn th¾ng trong c¹nh tranh gay g¾t, thËm chÝ khèc liÖt. Trong bèi c¶nh ®ã, ho¹t ®éng kinh tÕ ®¬ng nhiªn sÏ rÊt nhén nhÞp vµ s«i ®éng. Bªn c¹nh ®ã, TDNH còng t¹o ra nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc di chuyÓn s¶n xuÊt kinh doanh tõ ngµnh nghÒ nµy sang ngµnh nghÒ kh¸c v× chØ cã tÝn dông míi ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn cho viÖc thay ®æi c¬ c©u s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c hé s¶n xuÊt sÏ dÔ dµng chuyÓn tõ ngµnh nghÒ cã lîi nhuËn thÊp sang ngµnh nghÒ cã lîi nhuËn cao, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc b×nh qu©n ho¸ tØ suÊt lîi nhuËn trong NKT tÕ nh»m h×nh thµnh nªn c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý. TDNH víi ®Æc trng lu«n tr¶ gèc vµ l·i gióp cho viÖc sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cña c¸c hé s¶n xuÊt, c¸c c¸c doanh nghiÖp chÝnh ®iÒu nµy thÓ hiÖn u thÕ cña TDNH so víi viÖc cÊp vèn ng©n s¸ch ®Çu t vµo lÜnh vùc nµy, v× khi ®îc cÊp vèn ng©n s¸ch, ngêi sö dông vèn thêng Ýt quan t©m ®Õn sö dông vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ do kh«ng ph¶i hoµn tr¶ l¹i vèn. Bèn lµ: TDNH gãp phÇn h¹n chÕ cho vay nÆng l·i ë n«ng th«n ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c hé s¶n xuÊt. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp mang tÝnh thêi vô cao nªn t¹i thêi ®iÓm cha thu ho¹ch ®îc, cha cã hµng ho¸ ®Ó b¸n th× ngêi n«ng d©n ë t×nh tr¹ng thiÕu thu nhËp ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ chi tiªu tèi thiÓu, tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho vay nÆng l·i hoµnh hµnh, ®Æc biÖt c¬ b¶n cña tÝn dông cho vay nÆng l·i ë n«ng th«n lµ l·i suÊt cho vay rÊt cao, lµm cho hé s¶n xuÊt ®· khã kh¨n l¹i cµng khã kh¨n h¬n vµ kh«ng bao giê tho¸t khái vßng luÈn quÈn ®ã ®îc. N¹n cho vay nÆng l·i kh«ng nh÷ng kh«ng thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn mµ cßn k×m h·m s¶n xuÊt, ®Èy ngêi n«ng d©n ®Õn chç nghÌo tóng h¬n, g©y nªn tiªu cùc ë n«ng th«n. §øng tríc t×nh h×nh trªn Ng©n hµng ®· n¾m b¾t ®îc thùc tÕ vµ tiÕn hµnh cho vay trùc tiÕp ®èi víi hé s¶n xuÊt. T¹o ®iÒu kiÖn cho hé s¶n xuÊt tiÕp xóc víi vèn vay Ng©n hµng, c¸c Ng©n hµng ®· ®¬n gi¶n thñ tôc cho vay, tæ chøc m¹ng líi Ng©n hµng tíi tËn c¸c th«n xãm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt, khuyÕn khÝch ngêi s¶n xuÊt chñ ®éng trong ®Çu t ®æi míi s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, gãp phÇn lµm giµu cho b¶n th©n vµ x· héi. TDNH th«ng qua viÖc më réng cho vay ®èi víi hé s¶n xuÊt ®· gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ hé, gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò cho vay nÆng l·i ë n«ng th«n, ng¨n chÆn ®îc t×nh tr¹ng mét sè kÎ cã tiÒn lîi dông ®Ó bãc lét ngêi lao ®éng ®Ó thu lîi nhuËn. N¨m lµ: TDNH lµ ®ßn bÈy kinh tÕ quan träng thóc ®Èy c¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh nhanh chãng thÝch nghi vµ héi nhËp quan hÖ quèc tÕ. Ngµy nay trong mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c níc trªn thÕ giíi vµ khu vùc ®ang ph¸t triÓn rÊt ®a d¹ng c¶ vÒ néi dung vµ h×nh thøc, viÖc ®Çu t ra níc ngoµi vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ lµ hai lÜnh vùc hîp t¸c quèc tÕ th«ng dông vµ phæ biÕn gi÷a c¸c níc trªn thÕ giíi. Bëi v× vèn lµ nh©n tè t¸c ®éng ®Çu tiªn cho viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh nµy, nhng trªn thùc tÕ kh«ng ph¶i tæ chøc kinh tÕ nµo còng d vèn ®Ó ho¹t ®éng. Do vËy ®Ó ho¹t ®éng, ®ßi hái ph¶i cã mét khèi lîng vÒ vèn chÝnh TDNH sÏ lµ nguån tµi trî cho c¸c nhu cÇu ®ã. Ng©n hµng víi t c¸ch lµ mét tæ chøc kinh tÕ ®Æc thï trong kinh doanh tiÒn tÖ, qua ho¹t ®éng tÝn dông sÏ lµ trî thñ ®¾c lùc cung vèn cho c¸c nhµ ®Çu t vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. Cho nªn TDNH ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ph¬ng 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiÖn ®Ó nèi liÒn NKT c¸c níc víi nhau. §Æc biÖt c¸c níc ®ang ph¸t triÓn th× TDNH ho¹t ®éng vai trß quan träng trong viÖc më réng xuÊt nhËp hµng ho¸, ®ång thêi nhê nguån tÝn dông bªn ngoµi ®Ó CNH_H§H ®Êt níc. ¥ ViÖt Nam, C¸c hé s¶n xuÊt hÇu nh lu«n thiÕu vèn. Nhê cã TDNH mµ hä cã vèn ®Ó s¶n xuÊt, ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm tiªu dïng trong níc vµ ®em ®i xuÊt khÈu. Tõ ®ã tõng bíc c¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh nhanh chãng thÝch nghi vµ héi nhËp quan hÖ quèc tÕ. S¸u lµ TDNH lµ c«ng cô tµi trî cho c¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn. Bªn c¹nh viÖc sö dông c«ng cô l·i suÊt, kÕt hîp víi c¬ chÕ chÝnh s¸ch chªnh lÖch kh¸ch hµng tiÒm n¨ng ®èi víi nh÷ng hé s¶n xuÊt kinh doanh còng nh c¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh kÐm ph¸t triÓn nhê cung cÊp ®ñ vèn, kÞp thêi cho c¸c hé s¶n xuÊt. MÆt kh¸c khi cã vèn c¸c hé s¶n xuÊt sÏ ph¶i t×m c¸ch ®Ó cã thÓ tr¶ nî gèc vµ l·i ®óng h¹n, tøc lµ hé ph¶i t×m c¸c biÖn ph¸p ®Ó sö dông vèn cã hiÓu qu¶ trong vßng quay cña vèn. Nh vËy, râ rµng lµ TDNH ®· thóc ®Èy c¸c hé s¶n xuÊt khã kh¨n kÐm ph¸t triÓn vµ c¸c hé s¶n xuÊt lín cã c¬ héi ph¸t triÓn. B¶y lµ: TDNH kiÓm so¸t b»ng ®ång tiÒn vµ thóc ®Èy ®é s¶n xuÊt thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ. C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i víi t c¸ch lµ mét trung gian tµi chÝnh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiÒn tÖ, tÝn dông, thµnh to¸n cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t b»ng ®ång tiÒn ®èi víi ho¹t ®éng cña NKT th«ng qua c¸c nghiÖp vô thanh to¸n. §Ó thùc hiÖn ®îc c¸c mãn nî vay, c¸c c¸n bé tÝn dông buéc ph¶i n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh tríc trong vµ sau khi s¶n xuÊt. Qua ®ã TDNH cã thÓ kiÓm so¸t ®îc c¸c ho¹t déng cña hé s¶n xuÊt. Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña TDNH lµ vay vèn ph¶i hoµn tr¶ ®ñ c¶ gèc vµ l·i ®óng thêi h¹n khi sö dông vèn vay cña hé s¶n xuÊt ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c cam kÕt ®· ghi trong hîp ®ång tÝn dông, ph¶i tr¶ nî ®óng h¹n vµ c¸c ®iÒu kiÖn kÌm theo kh¸c, nh vËy ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 qu¶ cã ®ñ lîi nhuËn trang tr¶i l·i vay th× c¸c hé s¶n xuÊt buéc ph¶i h¹ch to¸n kinh tÕ. Nh vËy râ rµng lµ TDNH ®· kiÓm so¸t vµ thóc ®Êy hé s¶n xuÊt thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ. T¸m lµ: TDNH ®· gãp phÇn x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ®¶m b¶o cho hé s¶n xuÊt cã ®iÒu kiÖn tiÕp tôc øng dông khoa häc kü thuËt vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt. Cïng víi viÖc ®Çu t cña Ng©n s¸ch Nhµ níc, vèn tù huy ®éng cña d©n. Ng©n hµng kh«ng chØ ®Çu t vèn ng¾n h¹n mµ cßn ®Çu t vèn trung dµi h¹n ®Ó x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng trong n«ng nghiÖp nh ph¸t triÓn ngµnh nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp, x©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi, ®êng x¸, giao th«ng, ®iÖn Nh»m phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ x©y dùng n«ng th«n míi §©y lµ nh÷ng viÖc mµ chØ cã thÓ bæ xung hç trî cña Nhµ níc míi cã thÓ lµm ®îc. Còng tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn më mang, n©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ ®Ó hé n«ng d©n cã thÓ tiÕp thu vµ thùc hiÖn chuyÓn giao c«ng nghÖ kü thuËt tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh trong n«ng nghiÖp, ®Ó x©y dùng n«ng th«n giµu ®Ñp vµ v¨n minh gãp phÇn x©y dùng ®Êt níc ngµy cµng giµu m¹nh./ TDNH t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ngµnh nghÒ míi, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. ChÝnh viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp n«ng s¶n, ®Çu t chuyÓn c¬ cÊu c©y trång ®· t¹o c«ng ¨n viÖc lµm thu hót lùc lîng lao ®éng d thõa trong n«ng th«n ViÖt Nam. Tõ ®ã tõng bíc n©ng cao thu nhËp cho c¸c hé n«ng d©n.. ChÝn lµ: TDNH thóc ®Èy hé s¶n xuÊt tiÕp cËn më réng s¶n xuÊt hµng ho¸. Hé s¶n xuÊt lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ, s¶n xuÊt kinh tÕ lêi ¨n lç chÞu, c¬ chÕ thÞ trêng lµ c¹nh tranh do vËy ®ßi hái tr×nh ®é s¶n xuÊt còng ph¶i ®îc n©ng cao, c¬ cÊu kinh tª hîp lý, h¹ch to¸n kinh phÝ sao cho chi phÝ ®Çu t vµo thÊp ®Ó ®îc thu lîi nhuËn cao. ChÕ ®é chÝnh s¸ch cho vay cña Ng©n hµng lµ ph¶i ®¶m b¶o thu håi c¶ gèc lÉn l·i ®óng h¹n vµ vèn 20
- Xem thêm -