Tài liệu Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần may hồ gươm

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

1 và chính tác giả chia sẻ Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp LỜI NÓI ĐẦU Doanh nghiệp là những đơn vị kinh tế phải luôn luôn sáng tạo để đứng vững trên thị trường. Muốn vậy, các nhà doanh nghiệp phải biết sử dụng các công cụ quản lí tà i chính sao cho phù hợp cho từng công đoạn sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất. Xuất phát từ nhu cầu trên, kế toán trở thà nh công cụ quan trọng, đắc lực trong việc quản lí, điều hà nh các hoạt động, tính toán và kiểm tra việc bảo vệ, sử dụng tà i sản,vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo tà i chính cũng như chủ động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mục đích của doanh nghiệp nà o cũng là tối đa hoá lợi nhuận một cách hợp pháp nghĩa là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải có hiệu quả, Hơn thế nữa phải là hiệu quả cà ng cao, lãi cà ng nhiều thi cà ng tốt. Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì vật liệu chiếm tỉ lệ lớn trong toà n bộ chi phí của doanh nghiệp. Do đó, việc sử dụng hợp lí, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu trên cơ sở định mức và dự toán chi phí là biện pháp hữu hiệu nhất để hạ thấp chi phí sản xuất, giảm giá thà nh sản phẩm, tăng thu nhập cho doanh nghiệp đồng thời tiết kiệm được lao động cho xã hội. Nhận thức được tính thiết thực của vân đề nà y, trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần may Hồ Gươm, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tà i “ Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần may Hồ Gươm” là m đề tà i cho chuyên đề tốt nghiệp. Chuyên đề gồm ba phần chính: Chương I: Đặc điểm tình hình chung của công ty Cổ phần May Hồ Gươm. Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần may Hồ Gươm. Chương III: Một số ý kiến đề xuất về công tác kế toán vật liệu ở Công ty Cổ phần May Hồ Gươm. http://tailieutonghop.com 2 và chính tác giả chia sẻ Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp Ch-¬ng I ®Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 1.1 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty may Cæ phÇn may Hå g-¬m. - Tªn ®¬n vÞ : C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m - Tªn giao dÞch : HOGUOM GARMENT COMPANY - Tªn viÕt t¾t : HOGARSCO - Trô së chÝnh cña c«ng ty : 201- Tr-¬ng §Þnh- Hai Bµ Tr-ng- Hµ Néi - H×nh thøc së h÷u vèn : Chñ së h÷u - H×nh thøc ho¹t ®éng : S¶n xuÊt kinh doanh - LÜnh vùc kinh doanh : S¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu 1.2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m ®-îc ®æi tªn tõ C«ng ty may Hå g-¬m theo QuyÕt ®Þnh sè 73/1999/Q§-BCN cña Bé tr-ëng Bé C«ng nghiÖp kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2000. C«ng ty may Hå g-¬m thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè: 575/Q§-TCCB ngµy 22/04/1997 cña Bé tr-ëng Bé C«ng nghiÖp lµ ®¬n vÞ thµnh viªn thuéc Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam nguyªn lµ XÝ nghiÖp may thêi trang Tr-¬ng ®Þnh - XÝ nghiÖp thµnh viªn cña C«ng ty dÞch vô th-¬ng m¹i sè I trùc thuéc Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt nam ®-îc x©y dùng trªn c¬ së x-ëng may 2 cña XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ dÞch vô may phÝa B¾c thuéc Tæng c«ng ty s¶n xuÊt - xuÊt nhËp khÈu may ( ®· gi¶i thÓ vµ s¸t nhËp ). http://tailieutonghop.com 3 và chính tác giả chia sẻ Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp HiÖn nay, C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m ®· cã 5 xÝ nghiÖp thµnh viªn ®Æt t¹i Hµ Néi, H-ng Yªn, H¶i Phßng víi h¬n 2500 c¸n bé c«ng nh©n viªn, trªn 2400 m¸y may c«ng nghiÖp, m¸y chuyªn dïng hiÖn ®¹i cña NhËt, §øc,...chuyªn s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng chñ yÕu nh-: ¸o s¬ mi, ¸o j¨cket, quÇn ©u, Jean, quÇn ¸o trÎ em, ¸o v¸y... Cïng víi sù më réng quan hÖ giao l-u kinh tÕ gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c quèc gia trong khu vùc còng nh- trªn toµn ThÕ Giíi , C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m còng kh«ng ngõng tù hoµn thiÖn, ®æi míi m¸y mãc, trang thiÕt bÞ, mÉu m·, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm nh»m khai th¸c vµ më réng thÞ tr-êng Quèc tÕ. ThÞ tr-êng xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty hiÖn nay lµ Ch©u ¢u, NhËt, vµ mét sè n-íc Trung Mü. Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng víi sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ n-íc còng nh- sù nç lùc cña toµn thÓ ban l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m ®ang ngµy mét ph¸t triÓn vµ lín m¹nh kh«ng ngõng thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: T×nh h×nh thùc hiÖn mét sè chØ tiªu cña c«ng ty ChØ tiªu §¬n vÞ 2003 2004 KÕ ho¹ch 1. Tæng doanh thu Tr.®ång 77.000 95.973 100.000 2. Gi¸ trÞ SXCN Tr.®ång 56.542 75.847 72.000 3. Tæng thu nhËp Tr.®ång 14.402 18.266 17.903 ®ång/1ng 815.331 874.000 900.000 4. Thu nhËp b. qu©n II. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt cña c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, ®éc lËp trùc thuéc Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam, vµ ®-îc quyÒn quyÕt ®Þnh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp m×nh. http://tailieutonghop.com 4 và chính tác giả chia sẻ Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña doanh nghiÖp m×nh vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt C«ng ty ®· tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo m« h×nh ph©n cÊp tõ trªn xuèng d-íi. Theo m« h×nh nµy th× mäi ho¹t ®éng cña toµn c«ng ty ®Òu chÞu sù ho¹t ®éng thèng nhÊt cña gi¸m ®èc. http://tailieutonghop.com 5 và chính tác giả chia sẻ Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp s¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Héi ®ång qu¶n trÞ KÕ to¸n tr-ëng Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc Phßng KH - XNK XÝ nghiÖp1 Phßng Kü thuËt XÝ nghiÖp 2 Phßng KTTV XÝ nghiÖp 3 Phßng Kinh doanh XÝ nghiÖp 4 V¨n phßng XÝ nghiÖp 5 L-îng c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®-îc bè trÝ nh- sau: - Héi ®ång qu¶n trÞ - Chñ tÞch H§QT kiªm Tæng Gi¸m ®èc - Phã Tæng Gi¸m ®èc - Phßng KÕ ho¹ch - XuÊt nhËp khÈu - Phßng kinh doanh - Phßng kÕ to¸n. - Phßng kü thuËt. - V¨n phßng c«ng ty - Phßng qu¶n lý x-ëng http://tailieutonghop.com 6 và chính tác giả chia sẻ Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp - Ph©n x-ëng s¶n xuÊt. http://tailieutonghop.com 7 và chính tác giả chia sẻ Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp 2.1. Héi ®ång qu¶n trÞ Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n lý cao nhÊt cña C«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. 2.2. Tæng Gi¸m ®èc Tæng gi¸m ®èc lµ ng-êi ®¹i diÖn ph¸p lý cña C«ng ty lµ ng-êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng Kinh doanh hµng ngµy cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®-îc giao, lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qña s¶n xuÊt kinh doanh vµ lµm trßn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Tæng Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo chÕ ®é mét thñ tr-ëng, cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty theo nguyªn t¾c tinh gi¶m, gän nhÑ ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. 2.3. Phßng KÕ ho¹ch - xuÊt nhËp khÈu: Phßng kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ th-¬ng m¹i trong n-íc vµ ngoµi n-íc, cã tr¸ch nhiÖm lËp c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña c«ng ty, tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm, qu¶n lý viÖc cung øng vËt t-. §ång thêi x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n, ®iÒu chØnh ho¹t ®éng kÕ ho¹nh s¶n xuÊt kinh doanh, c©n ®èi ®¶m b¶o tiÕn ®é s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng, kiÓm tra x¸c nhËn møc hoµn thµnh kÕ ho¹ch, quyÕt to¸n vËt t- cÊp ph¸t vµ s¶n phÈm nhËp kho ®èi víi c¸c ph©n x-ëng, tæ chøc viÖc vËn chuyÓn chuyªn chë s¶n phÈm hµng ho¸, vËt t- ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. 2.4. Phßng kÕ to¸n tµi vô: - Chøc n¨ng: Tham m-u cho gi¸m ®èc ®ång thêi qu¶n lý ®ång thêi huy ®éng vµ sö dông c¸c nguån vèn cña c«ng ty sao cho ®óng môc ®Ých vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt, h¹ch to¸n b»ng tiÒn mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. http://tailieutonghop.com 8 và chính tác giả chia sẻ Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp - NhiÖm vô: Phßng cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tæ chøc huy ®éng c¸c nguån vèn phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo dâi, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ vÒ mÆt tµi chÝnh. ChÞu tr¸ch nhiÖm ®ßi nî thu håi vèn. §ång thêi lµ lËp c¸c b¸o c¸o nh-: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, b¸o c¸o tæng kÕt tµi s¶n,v.v... Ngoµi ra cßn ph¶i ph©n tÝch hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, nh»m môc ®Ých cung cÊp c¸c th«ng tin cho ng-êi qu¶n lý ®Ó hä ®-a ra nh÷ng ph-¬ng ¸n cã lîi nhÊt cho c«ng ty. 2.5. Phßng kü thuËt - KCS (KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm) - Chøc n¨ng: Phßng kü thuËt cã chøc n¨ng x©y dùng chiÕn l-îc s¶n phÈm cña c«ng ty, qu¶n lý c¸c viÖc c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty. - NhiÖm vô: Phßng cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ tiÕp nhËn, ph©n tÝch c¸c th«ng tin khoa häc kinh tÕ míi nhÊt, vµ x©y dùng qu¶n lý c¸c quy tr×nh, quy ph¹m tiªu chuÈn kü thuËt chÊt l-îng cña s¶n phÈm. TiÕn hµnh nghiªn cøu chÕ t¹o thö nghiÖm s¶n phÈm míi, ®ång thêi tæ chøc ®¸nh gi¸, qu¶n lý c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt trong c«ng ty. Vµ tæ chøc c¸c cuéc kiÓm tra x¸c ®Þnh tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n viªn..vv.. 2.6. V¨n phßng c«ng ty: Phßng cã nhiÖm vô qu¶n lý nh©n sù cña toµn c«ng ty, tiÕp nhËn c¸c c«ng nh©n míi giao xuèng ph©n x-ëng, tæ s¶n xuÊt vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chÕ ®é hµnh chÝnh ®ång thêi lËp c¸c kÕ ho¹ch ®µo t¹o tiÕp nhËn nh©n sù vµ n©ng cao tay nghÒ c«ng nh©n. Phô tr¸ch c¸c h¹ng môc ®Çu t- vÒ c¬ së vËt chÊt trong c«ng ty. Cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ tµi s¶n, gi÷ g×n an ninh trËt tù trong c«ng ty. 2.7. Phßng kinh doanh: Cã nhiÖm vô t×m kh¸ch hµng trong n-íc, thiÕt kÕ mÉu trong n-íc. Phô tr¸ch kh©u b¸n hµng néi ®Þa. http://tailieutonghop.com 9 và chính tác giả chia sẻ Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp III. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m cã c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn, xong c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn nµy kh«ng cã t- c¸ch ph¸p nh©n, kh«ng tæ chøc h¹ch to¸n riªng. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm trªn ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é qu¶n lý, C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m ®· ¸p dông h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n tËp trung toµn c«ng ty. Theo h×nh thøc nµy, toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh ®-îc thùc hiÖn t¹i phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty tõ kh©u tËp hîp sè liÖu ghi sæ kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, ph©n tÝch kiÓm tra kÕ to¸n... T¹i c¸c xÝ nghiÖp cã c¸c nh©n viªn kinh tÕ lµm nhiÖm vô h-íng dÉn vµ thùc hiÖn, h¹ch to¸n ban ®Çu, thu nhËn, kiÓm tra s¬ bé chøng tõ, thu thËp ghi chÐp vµo sæ kÕ to¸n. Cuèi th¸ng chuyÓn chøng tõ cïng c¸c b¸o c¸o vÒ phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty ®Ó xö lý vµ tiÕn hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n. VÒ mÆt nh©n sù bé m¸y kÕ to¸n gåm cã: kÕ to¸n tr-ëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp, phã phßng kÕ to¸n vµ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n thùc hiÖn c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c nh-: kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng, kÕ to¸n doanh thu... - Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cã nhiÖm vô sau: + H-íng dÉn, kiÓm tra, thu thËp ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c chøng tõ kÕ to¸n + Gióp tæng gi¸m ®èc h-íng dÉn c¸c bé phËn trong C«ng ty ghi chÐp ®Çy ®ñ, phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh hµng ngµy mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty còng nh- mäi lÜnh vùc liªn quan ®Õn lÜnh vùc tµi chÝnh kÕ to¸n toµn C«ng ty. + Tham gia c«ng t¸c kiÓm kª tµi s¶n, tæ chøc b¶o qu¶n, l-u gi÷ hå s¬ tµi liÖu kÕ to¸n theo quy ®Þnh. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty http://tailieutonghop.com 10 và chính tác giả chia sẻ Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp KÕ to¸n tr-ëng Kiªm kÕ to¸n nguån vèn, c«ng nî,.... KÕ to¸n vËt t-, tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. KÕ to¸n tiÒn l-¬ng kiªm thñ quü. KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng, doanh thu b¸n hµng KÕ to¸n tiÒn mÆt  ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i doanh nghiÖp. - Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 vµ kÕt thóc vµo 31/12 hµng n¨m. - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n: ViÖt Nam ®ång (VN§). - Nguyªn t¾c, ph-¬ng ph¸p chuyÓn ®æi sang c¸c ®ång tiÒn kh¸c: Theo tû gi¸ c«ng bè cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam. - H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông: NhËt ký chøng tõ. - Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ l¹i TSC§: Theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. + Ph-¬ng ph¸p khÊu hao: Theo th«ng t- sè 1062/TC/Q§ CSTC ngµy 14/01/1996 cña Bé Tµi chÝnh. - Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸: Theo thµnh phÈm nhËp kho. + Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµng tån kho: Cuèi kú. + Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Kª khai th-êng xuyªn. - Ph-¬ng ph¸p ¸p dông tÝnh to¸n c¸c kho¶n dù phßng, t×nh h×nh trÝch lËp vµ hoµn nhËp dù phßng theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. http://tailieutonghop.com 11 và chính tác giả chia sẻ Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp IV. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt c¬ b¶n ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. 4.1. Ph-¬ng h-íng vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. Thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña ChÝnh phñ, ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®· x©y dùng ch-¬ng tr×nh “ ®Çu t- ph¸t triÓn t¨ng tèc” m-êi n¨m(2001-2010),nh»m t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt mayc¶ n-íc lªn 2 ®Õn 4 lÇn: tæng sè lao ®éng ®¹t 3- 4 triÖu ng-êi vµ n©ng tû lÖ néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm tõ 25% n¨m 2000 lªn 50% vµo n¨m 2005 vµ 75% vµo n¨m 2010. Trong ®ã c«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m- mét thµnh viªn thuéc Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam còng x©y dùng ph-¬ng h-íng vµ nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu trong thêi k× ®æi míi: - T¨ng c-êng ®Çu t- chiÒu s©u víi môc ®Ých lµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm, ph¸t triÓn thªm nh÷ng lo¹i s¶n phÈm míi. - Më réng thÞ tr-êng, ph¸t triÓn thªm nh÷ng thÞ tr-êng míi,®Èy m¹nh xuÊt khÈuvµ t¨ng tû lÖ néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm. - Ngoµi viÖc s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng chñ lùcnh-: ¸o j¨cket, ¸ s¬ mi, quÇn ©u, C«ng ty s¶n xuÊt vµ tiÕn hµnh kinh doanh ®a d¹ng ho¸ mét sè s¶n phÈm kh¸c nh»m ph¸t triÓn më réng quy m«kinh doanh ®a d¹ng ho¸ mét sè s¶n phÈm kh¸c nh»m ph¸t triÓn më réng quy m«, n©ng cao ®êi sèng vµ t¹o thªm viÖc lµm cho c¸n bä c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. §Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nµy, hµng n¨m c«ng ty ®Òu ®Æt ra kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ cø mçi cuèi k× ®Òu kiÓm tra nghiªn cøu ®iÒu chØnh. http://tailieutonghop.com 12 và chính tác giả chia sẻ Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc x¸c ®Þnh, C«ng ty cÇn ph¶i lç lùc nhiÒu ®Ó giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh. Khi mµ mét sè mÆt hµng víi nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh s¶n xuÊt, gia c«ng th× mét yªu cÇu ®Æt ra lµ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ph¶i chÆt chÏ, hîp lý tiÕt kiÖm chÝnh lµ biÖn ph¸p gióp c«ng ty t¨ng ®-îc tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 4.2. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m chuyªn s¶n xuÊt quÇn ¸o xuÊt khÈu, hµng b¸n néi ®Þa chiÕm tû träng rÊt nhá víi danh môc s¶n phÈm t-¬ng ®èi ®a d¹ng nh- ¸o j¾cket,¸o s¬ mi, ¸o m¨ng t«, quÇn ©u, quÇn jean, quÇn ¸o trÎ em c¸c lo¹i... S¶n phÈm may lµ lo¹i s¶n phÈm mµ thùc thÓ cña nã chñ yÕu lµ nguyªn vËt liÖu: v¶i c¸c lo¹i, b«ng, xèp... cßn phô liÖu chØ chiÕm mét tû träng nhá. Tuy nhiªn, víi c¸c h×nh thøc s¶n xuÊt kh¸c nhau còng nh- sù ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm dÉn ®Õn tû lÖ nguyªn phô liÖu còng kh¸c nhau. H¬n n÷a, tû lÖ nµy l¹i lu«n thay ®æi, do vËy ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu cho tõng s¶n phÈm, l« hµng lµ hÕt søc phøc t¹p, lµm sao võa ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu mÉu m·, chÊt l-îng mµ vÉn cã thÓ sö dông nguyªn phô liÖu mét c¸ch tiÕt kiÖm nhÊt. S¶n phÈm s¶n xuÊt víi nhiÒu c«ng ®o¹n, d©y truyÒn s¶n xuÊt phøc t¹p cã nhiÒu s¶n phÈm dë dang. Yªu cÇu vÒ tÝnh thêi trang, mÉu mèt vµ h×nh thøc cña s¶n phÈm t-¬ng ®èi cao. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh nªu trªn ta cã thÓ thÊy ®Ó qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu mét c¸ch chÆt chÏ, tiÕt kiÖm hîp lý tr-íc hÕt ph¶i quan t©m t¬Ý nh÷ng ®Æc tÝnh riªng cã cña s¶n phÈm may ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ tÝnh to¸n ®Þnh møc cña tõng lo¹i s¶n phÈm. 4.3. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu sö dông: http://tailieutonghop.com 13 và chính tác giả chia sẻ Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp Víi c¸c h×nh thøc s¶n xuÊt kh¸c nhau, ®a d¹ng cña s¶n phÈm do ®ã, nguyªn vËt liÖu sö dông cña c«ng ty còng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. Cã thÓ chia nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty thµnh hai lo¹i chÝnh: nguyªn vËt liÖu do h·ng gia c«ng chuyÓn sang vµ nguyªn vËt liÖu do c«ng ty mua ngoµi. V× chñ yÕu nguyªn vËt liÖu phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu do vËy ®ßi hái c«ng t¸c b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu lµ hÕt søc cÇn thiÕt. 4.4. §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm Trong mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt vÊn ®Ò t¨ng n¨ng xuÊt, chÊt l-îng cña s¶n phÈm cã hay kh«ng, ®iÒu ®ã phô thuéc vµo d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ã cã cao hay kh«ng. Tuy nhiªn do ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp mµ cã thÓ tæ chøc quy tr×nh c«ng nghÖ cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña tõng doanh nghiÖp. Tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn cña c«ng ty m×nh C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m ®· tæ chøc c¬ cÊu s¶n xuÊt gåm ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh, ®ã lµ c¸c ph©n x-ëng may. Trong mçi ph©n x-ëng l¹i ®-îc chia thµnh tõng tæ. http://tailieutonghop.com 14 và chính tác giả chia sẻ Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: + T¹i tæ c¾t v¶i ®-îc tr¶i ra sau ®ã ®Æt mÉu, ®¸nh sè, ký hiÖu vµ tõ ®ã c¾t thµnh nh÷ng s¶n phÈm sau ®ã nh÷ng b¸n thµnh phÈm ®ã ®-îc chuyÓn sang tæ may( hoÆc tæ thªu nÕu cã yªu cÇu ). + T¹i c¸c tæ may c¸c b¸n thµnh phÈm cña tæ c¾t ®-îc tiÕn hµnh may theo nh÷ng c«ng ®o¹n tõ may tay, may cæ, may thªu v.v. theo d©y chuyÒn. + Sau cïng lµ b-íc hoµn thµnh s¶n phÈm, s¶n phÈm sau khi may xong ®-îc chuyÓn sang tæ lµ, KCS. Sau ®ã ®-îc ®ãng gãi, ®ãng kiÖn vµ nhËp vµo kho thµnh phÈm. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (may) s¶n phÈm, c¸c tæ may ph¶i sö dông mét sè lo¹i nguyªn vËt liÖu phô vÝ dô nh-: chØ may, phÊn, cóc, kho¸, nh·n m¸c... Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Nguyªn vËt liÖu (v¶i) NhËp kho thµnh phÈm C¾t May - Tr¶i v¶i - May cæ - C¾t pha - May tay - C¾t gät ... - §¸nh sè - GhÐp thµnh SP Thªu, giÆt, mµi §ãng gãi, Lµ,KCS, hoµn thiÖn VËt liÖu ®ãng kiÖn s¶n phÈm phô S¶n phÈm cña c«ng ty lµ hµng may mÆc, do vËy ®èi t-îng chñ yÕu lµ v¶i. Tõ nguyªn liÖu v¶i th« ban ®Çu ®Ó trë thµnh s¶n phÈm hoµn thiÖn ph¶i tr¶ qua c¸c c«ng ®o¹n nh-: C¾t, may, lµ, ®ãng gãi,... http://tailieutonghop.com 15 và chính tác giả chia sẻ Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp Riªng ®èi víi c¸c mÆt hµng cã nhu cÇu tÈy, mµi hoÆc thªu th× tr-íc khi lµ vµ ®ãng gãi cßn ph¶i tr¶i qua giai ®o¹n tÈy, mµi hoÆc thªu. 4.5. §Æc ®iÓm vÒ thÞ tr-êng cña C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. 4.5.1. ThÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Qua qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, hiÖn nay C«ng ty ®· thiÕt lËp ®-îc m¹ng l-íi tiªu thô réng kh¾p vµ cã quan hÖ víi h¬n 20 n-íc trªn toµn thÕ giíi. ThÞ tr-êng chñ yÕu lµ Mü vµ mét sè n-íc Ch©u ¢u. Ngoµi ra, C«ng ty cßn ®ang më réng vÒ quy m« tiªu thô néi ®Þa víi c¸c cöa hµng b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm, c¸c ®¹i lý réng kh¾p. §Ó më réng thÞ tr-êng tiªu thô C«ng ty cßn cã c¸c chÝnh s¸ch -u ®·i vÒ gi¸, tû lÖ hoa hång. §Æc biÖt lµ thÞ tr-êng Ch©u Mü ®ang ®-îc më ra vµ thÞ tr-êng mét sè n-íc §«ng ¢u ®ang ®-îc kh«i phôc. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng tr-ëng æn ®Þnh th× mét yªu cÇu ®Æt ra lµ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý kinh tÕ ph¶i chÆt chÏ. Trong ®ã, viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n yÕu tè nguyªn vËt liÖu lµ mét nh©n tè quan träng gióp t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 4.5.2. ThÞ tr-êng cung øng nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty. Tuy lµ mét c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt hµng gia c«ng xuÊt khÈu nh-ng tû lÖ s¶n xuÊt hµng FOB vµ hµng b¸n néi ®Þa ngµy mét t¨ng lªn. Do vËy, hµng n¨m C«ng ty sö dông mét khèi l-îng nguyªn vËt liÖu t-¬ng ®èi lín víi c¸c nguån cung øng ®a d¹ng c¶ trong n-íc vµ nhËp khÈu n-íc ngoµi nh-: C«ng ty DÖt Nam §Þnh, C«ng ty ViÖt TiÕn, C«ng ty DÖt 8/3, C«ng ty DÖt ViÖt Th¾ng, C«ng ty vËt liÖu may Nha Trang, C«ng ty Kim Won Hµn Quèc mét sè C«ng ty cña Singapore, §µi Loan. V× vËy, khi mµ mua nguyªn vËt liÖu C«ng ty còng ph¶i chÞu sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu trªn thÕ giíi, h¬n n÷a khi nhËp tõ n-íc ngoµi vÒ C«ng ty cßn gÆp ph¶i mét sè trë ng¹i nh-: thñ tôc h¶i quan, thuÕ kho¸, g©y ø ®äng vèn, thêi gian kÐo dµi, cã thÓ ®×nh ®èn s¶n xuÊt. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng khã kh¨n trªn, C«ng ty ®· chñ ®éng ký kÕt c¸c hîp ®ång cung øng dµi h¹n víi mét sè kh¸ch hµng chuyªn s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu http://tailieutonghop.com 16 và chính tác giả chia sẻ Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp mµ C«ng ty cÇn sö dông trong s¶n xuÊt. Mét yªu cÇu tÊt yÕu ®Æt ra ph¶i cã sù qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu chÆt chÏ, ®Æc biÖt lµ kh©u mua, tiÕp nhËn nguyªn vËt liÖu khi nhËp khÈu hoÆc mua trong n-íc. http://tailieutonghop.com 17 và chính tác giả chia sẻ Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp Ch-¬ng II Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. I. §Æc ®iÓm vËt liÖu vµ ph©n lo¹i vËt liÖu. 1.1. §Æc ®iÓm vËt liÖu. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m lµ võa s¶n xuÊt hµng gia c«ng xuÊt khÈu, s¶n xuÊt hµng FOB vµ hµng b¸n néi ®Þa do vËy mµ ®Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty còng rÊt ®a d¹ng. §èi víi c¸c hîp ®ång gia c«ng th× nguyªn vËt liÖu chñ yÕu lµ do bªn gia c«ng göi sang, chØ cã mét phÇn nhá nguyªn vËt liÖu cã thÓ bªn ®Æt gia c«ng nhê mua hé. §èi víi nguyªn vËt liÖu dïng vµo s¶n xuÊt hµng FOB vµ hµng b¸n néi ®Þa th× C«ng ty tù mua ngoµi (c¶ trong n-íc vµ nhËp khÈu ë n-íc ngoµi). Nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m chñ yÕu ë d¹ng: v¶i c¸c lo¹i, b«ng, xèp, chØ may, cóc ¸o, kho¸ c¸c lo¹i. Tõ ®Æc ®iÓm nªu trªn ®ßi hái ë c«ng t¸c qu¶n lý b¶o qu¶n vÒ mÆt chÊt l-îng, chñng lo¹i, ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch cung tiªu hîp lý. §èi víi c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu nhËn gia c«ng th× kÕ to¸n chØ theo dâi vÒ mÆt sè l-îng vµ thùc thÓ cßn ®èi víi nguyªn vËt liÖu mua ngoµi th× kÕ to¸n theo dâi c¶ mÆt l-îng vµ mÆt gi¸ trÞ. 1.2. Ph©n lo¹i vËt liÖu. Tõ ®Æc ®iÓm nªu trªn ta thÊy vËt liÖu ë C«ng ty cã mét khèi l-îng kh¸ lín, nhiÒu chñng lo¹i, mÉu m· kh¸c nhau. Tuy nhiªn, viÖc ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty cßn kh¸ ®¬n gi¶n nh- sau: - Nguyªn vËt liÖu hµng gia c«ng: VËt liÖu do kh¸ch mang ®Õn - Nguyªn vËt liÖu thu mua: Do C«ng ty mua vÒ ®Ó s¶n xuÊt vµ C«ng ty tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi tiÕt nh- sau: + Nguyªn vËt liÖu chÝnh: Lµ ®èi t-îng lao ®éng chñ yÕu, lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu h×nh thµnh nªn s¶n phÈm may: v¶i ngµi, v¶i lãt, b«ng. http://tailieutonghop.com 18 và chính tác giả chia sẻ Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp + VËt liÖu phô: gåm tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu kh«ng ph¶i lµ vËt liÖu chÝnh nhchØ may, chØ thªu, thÎ bµi...còng nh- nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ, v¨n phßng phÈm, bao b×,... II. §¸nh gi¸ vËt liÖu cña C«ng ty. 2.1. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho. 2.1.1. Gi¸ vËt liÖu nhËp kho do bªn gia c«ng cung cÊp. Nh- ®· ®Ò cËp ë trªn, gi¸ thùc tÕ cña lo¹i vËt liÖu hµng gia c«ng xuÊt khÈu nhËp kho chÝnh lµ chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì tõ c¶ng vÒ ®Õn C«ng ty. VÝ dô: Theo hîp ®ång gia c«ng sè007/VNM ngµy 24/10/2004, c«ng ty nhËn gia c«ng quÇn soãc nam cho h·ng Winmark víi 15.000 m v¶i.Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì kho tµng bÕn b·i sè vËt liÖu nµy tõ c¶ng vÒ kho xÝ nghiÖp I hÕt 2.000.000 ®ång 2.1.2. Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu mua ngoµi nhËp kho. TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ nhËp kho gåm gi¸ mua, c¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®-îc hoµn l¹i, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì b¶o qu¶n trong qu¸ tr×nh mua hµng vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua vËt t- trõ ®i c¸c kho¶n chiÕt khÊu th-¬ng m¹i gi¶m gi¸ hµng mua do kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt. VÝ dô: Theo ho¸ ®¬n GTGT sè 06179 ngµy 3/10/2004 c«ng ty mua v¶i 8834 LH cña c«ng ty DÖt 8/3 víi tæng gi¸ b¸n ch-a thuÕ lµ 111.800.000®, chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì sè v¶i trªn lµ 7.500.000®. VËy gi¸ trÞ thùc tÕ nhËp kho cña sè v¶i trªn lµ: 111.800.000 + 7.500.000 = 119.300.000. 2.2. Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho. §èi víi vËt liÖu C«ng ty nhËn gia c«ng th× kÕ to¸n chØ theo dâi vÒ mÆt sè l-îng, kh«ng theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ. §èi víi nguyªn vËt liÖu C«ng ty mua ngoµi th× khi xuÊt kho dïng cho s¶n xuÊt C«ng ty ¸p dông ph-¬ng ph¸p tÝnh theo ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn: §¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n = Gi¸ thùc tÕ tån ®Çu kú + gi¸ thùc tÕ nhËp trong kú Sè l-îng tån ®Çu kú + Sè l-îng nhËp trong kú http://tailieutonghop.com 19 và chính tác giả chia sẻ Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng = §¬n gi¸ b×nh qu©n x Sè l-îng tõng lo¹i vËt liÖu xuÊt dïng trong kú VÝ dô: Trong quý IV n¨m 2004 ®èi víi v¶i 8834 LH ch× cã t×nh h×nh nhËp xuÊt tån nh- sau: - Tån ®Çu kú: + Sè l-îng: 500 + Sè tiÒn : 8.400.000 - NhËp trong kú: + Sè l-îng: 4000 + Sè tiÒn: 68.000.000 - XuÊt trong kú: +Sè l-îng: 3.800 TÝnh gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt kho =? §¬n gi¸ b×nh qu©n v¶i 8834LH ch× 8.400.000 + 68.000.000 = 500 + 4.000 = 16.978 quý IV/2004 III. C«ng t¸c x©y dùng vµ thùc hiÖn ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn may Hå G-¬m. ViÖc x©y dùng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu do phßng kü thuËt ®¶m nhËn vµ trùc tiÕp thùc hiÖn. Phßng kü thuËt thùc hiÖn kiÓm tra, r¸p l¹i ®Þnh møc ®èi víi khung ®Þnh møc cña hµng gia c«ng do bªn gia c«ng göi sang. Thùc hiÖn x©y dùng ®Þnh møc cô thÓ chi tiÕt ®èi víi hµng FOB vµ hµng b¸n néi ®Þa. C«ng http://tailieutonghop.com 20 và chính tác giả chia sẻ Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp t¸c x©y dùng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu ®-îc tiÕn hµnh dùa vµo c¸c c¨n cø kinh tÕ, kü thuËt sau: - C¨n cø vµo ®Þnh møc cña ngµnh. - C¨n cø vµo thµnh phÇn vµ chñng lo¹i s¶n phÈm - C¨n cø vµo viÖc thùc hiÖn ®Þnh møc cña c¸c kú tr-íc. - Tham kh¶o kinh nghiÖm cña c¸c c«ng nh©n s¶n xuÊt tiªn tiÕn. Dùa vµo c¸c c¨n cø trªn, phßng kü thuËt tiÕn hµnh x©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu cho phï hîp víi thùc tiÔn s¶n xuÊt cña C«ng ty. Víi nhiÒu chñng lo¹i, ®¬n ®Æt hµng, mÉu m· s¶n phÈm kh¸c nhau cã thÓ theo tõng s¶n phÈm hoÆc tõng ®¬n ®Æt hµng C«ng ty ®Òu cã mét hÖ thèng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu. §Ó t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mét c¸ch chÆt chÏ, sau khi phßng kü thuËt ®· r¸p vµ x©y dùng xong ®Þnh møc gi¸m ®èc C«ng ty xem xÐt vµ ký duyÖt b¶ng ®Þnh møc vËt t- dïng cho s¶n xuÊt. IV. C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu. Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh cña s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c qu¶n lý toµn doanh nghiÖp nãi chung, c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu nãi riªng ®· cã nhiÒu sù tiÕn bé kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña C«ng ty phÇn lín phô thuéc vµo kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm. Ng-êi qu¶n lý c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng nhu cÇu vÒ nguyªn vËt liÖu cung cÊp vµ dù tr÷ trong kú kinh doanh. §ång thêi, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng cung cÊp nguån vËt liÖu cho C«ng ty ®Ó lËp c¸c ph-¬ng ¸n thu mua nguyªn vËt liÖu. Nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty ®-îc thu mua ë nhiÒu nguån ë ngoµi, vµ do ®Æc ®iÓm cña C«ng ty lµ nhËn gia c«ng cho nªn cã thÓ nguyªn vËt liÖu do kh¸ch hµng mang tíi. Do mua tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau cho nªn nã ¶nh h-ëng tíi ph-¬ng thøc thanh to¸n vµ gi¸ c¶ thu mua. Ph-¬ng thøc thanh to¸n cña C«ng ty chñ yÕu thanh to¸n b»ng sÐc vµ chuyÓn kho¶n. http://tailieutonghop.com
- Xem thêm -