Tài liệu Tình hình tổ chức sản xuất và bộ máy quản lý của công ty xi măng hải phòng

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu ¤ng cha ta tõ xa x­a ®± cã c©u: “nhÊt nghÖ tinh, nhÊt th©n vinh” ý muèn coi träng sù chÞu khã chuyªn s©u th¯nh th¹o mét nghÒ nghiÖp nhÊt ®Þnh. V× nÕu cã sù chuyªn m«n ho¸ cao mét c«ng viÖc th× míi cã thÓ lµm thËt tèt c«ng viÖc ®ã, cßn chØ biÕt s¬ sµi chung chung nhiÒu c«ng viÖc th× sÏ ch¼ng thÓ nµo lµm tèt, lµm hay ®-îc g×. Trong thêi ®¹i ngµy nay, khi nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc ®ang chuyÓn m×nh theo h-íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ th× sù ®ßi hái nh÷ng ng-êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô tèt cµng trë nªn bøc thiÕt. 1 Tr-êng Kinh tÕ Quèc D©n Hµ Néi ®· cã quan ®iÓm ®óng ®¾n trong c«ng t¸c ®µo t¹o sinh viªn, nguån lao ®éng kÕ cËn cho x· héi, ng-êi chñ t-¬ng lai cña ®Êt n-íc, yªu cÇu sinh viªn ph¶i biÕt häc tËp ®i ®«i víi thùc hµnh, ph¶i n¾m b¾t nh÷ng kiÕn thøc trong bµi gi¶ng trªn líp ®Ó ¸p dông vµo thùc tÕ tõng doanh nghiÖp. Trªn quan ®iÓm ®ã, khoa Th-¬ng M¹i tæ chøc kÕ ho¹ch thùc tËp cho sinh viªn ®-îc ®i thùc tËp t¹i c¸c doanh nghiÖp, võa ®Ó cñng cè thªm kiÕn thøc, võa taä thªm sù hiÓu biÕt chuyªn s©u vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n. 2 môc lôc Trang Lêi më ®Çu 1 PhÇn thø Kh¸i qu¸t vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t nhÊt 3 triÓn cña c«ng ty xi m¨ng H¶i Phßng Thêi kú Ph¸p thuéc 1 3 4 Thêi kú ng-êi lao ®éng lµm chñ ®Õn 2 PhÇn thø nay T×nh h×nh tæ chøc s¶n xuÊt vµ bé m¸y hai 4 6 qu¶n lý cña c«ng ty I Tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh 6 II Bé m¸y qu¶n lý c«ng ty 6 II T×nh h×nh sö dông lao ®éng 9 I PhÇn thø ba T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña 10 c«ng ty trong thêi kú 1996-2000 I Ph©n tÝch kÕt qu¶ qu¸ tr×nh kinh 10 doanh cña c«ng ty II Chøc n¨ng, nhiÖm vô, mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh 4 11 II S¬ l-îc qu¸ tr×nh c«ng nghÖ s¶n xu©t 11 I KÕt luËn 13 5 PhÇn thø nhÊt kh¸I qu¸t vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty xi m¨ng h¶I phßng §Çu nh÷ng n¨m cña thËp kû 90 cña thÕ kû 20, trong khi nÒn kinh tÕ nhµ n-íc dÇn thay ®æi theo h-íng thÞ tr-ßng, ChÝnh phñ tiÕn hµnh thªm mét b-íc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc, ban hµnh quyÕt ®Þnh cho thµnh lËp c¸c TCTy Nhµ n-íc trªn c¬ së tæ chøc s¾p xÕp l¹i c¸c TCTy vµ liªn hiÖp 6 xÝ nghiÖp ®ang ho¹t ®éng, ®ã lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc cã quy m« lín kinh doanh trong nh÷ng ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kinh tÕ quan träng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, thóc ®Èy tÝch tô vµ tËp trung, chuyªn m«n ho¸, hîp t¸c ho¸, n©ng cao søc c¹nh tranh, lµm nßng cèt cho thùc hiÖn ®-êng lèi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, ®ãng vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam ®· ®-îc Bé x©y dùng quyÕt ®Þnh thµnh lËp nh»m thèng nhÊt qu¶n lý tõ cÊp trung -¬ng ®Õn c¬ së, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp quyÒn chñ ®éng vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh, TCTy bao gåm c¸c c«ng ty thµnh viªn, c¸c c«ng ty nµy trùc thuéc sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña Tæng c«ng ty, trong ®ã c«ng ty xi m¨ng H¶i Phßng lµ 1 thµnh viªn. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý c¸c thµnh viªn cña Tæng C«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam: Bé X©y Dùng 7 Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam Cty thµnh viªn Cty thµnh viªn Cty xi m¨ng H¶i Phßng C«ng ty Xi m¨ng H¶i Phßng lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc, trùc thuéc Tæng C«ng ty Xi M¨ng ViÖt Nam, d-íi sù qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña Bé X©y dùng , ®Þa ®iÓm t¹i sè 1 ®-êng Hµ Néi, ph-êng Th-îng Lý, Hång Bµng, H¶i Phßng. 8 Xi m¨ng H°i Phßng mang nh±n hiÖu “con rång xanh” ®­îc sö dông réng r·i trong n-íc vµ ®· xuÊt khÈu sang mét sè n-íc khu vùc §«ng Nam ¸, C¨n cø theo quy ®Þnh 08 liªn bé UBVG chÝnh phñ vµ Bé x©y dùng, c«ng ty xi m¨ng H¶iPhßng ngoµi viÖc gi÷ g×n b¶o vÖ thÞ tr-êng 7 tØnh (H¶i Phßng, Th¸i B×nh, VÜnh Phó, Tuyªn Quang, Hµ Giang, Yªn B¸I, Lµo Cai) lµ nh÷ng thÞ tr-êng truyÒn thèng, ngoµi ra c«ng ty cßn ¸p dông c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o ®Ó tuyªn truyÒn cho s¶n phÈm nh»m lu«n më réng thÞ tr-êng vµ thÞ phÇn cña c«ng ty. C«ng ty Xi m¨ng H¶i Phßng tiÒn th©n lµ nhµ m¸y Xi M¨ng H¶i Phßng, ®-îc khëi c«ng x©y dùng ngµy 25-12-1899 do thùc d©n Ph¸p xay dùng. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty còng tr¶i qua rÊt nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch cïng víi th¨ng trÇm c¸c thêi kú lÞch sö. 9 1-Thêi kú Ph¸p thuéc: Nhµ m¸y xi m¨ng d-íi sù qu¶n lý cña c«ng ty xi m¨ng Porland. -Giai ®o¹n tõ n¨m 1899-1925: trong nh÷ng n¨m ®Çu s¶n xuÊt toµn bé nhµ m¸y cã 4 lß ®ang ho¹t ®éng, ®Õn 1925 ph¸t triÓn thªm thµnh 25 lß ®øng theo kiÓu Vertical Candlot s¶n xuÊt Xi m¨ng theo ph-¬ng ph¸p kh«, ho¹t ®éng nöa thñ c«ng, nöa c¬ khÝ. C«ng suÊt thiÕt kÕ cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt 150.000 tÊn/n¨m. -Giai ®o¹n tõ n¨m 1925-1955: Trong giai ®o¹n nµy c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi n¨ng theo php-¬ng ph¸p kh« thay b»ng ph-¬ng ph¸pt -ít víi nh÷ng lß quay hiÖn ®¹i ho¸ vµ c«ng suÊt lín gÊp nhiÒu lÇn lß ®øng. Víi 5 d©y chuyÒn lß quay víi trang thiÕt bÞ cña nhµ m¸y ®-îc x©y dùng theo hÖ thèng d©y chuyÒn khÐp kÝn. Trong giai ®o¹n nµy s¶n l-îng cao nhÊt ®¹t 305.800 tÊn/n¨m (1934). 2-Thêi kú nhµ m¸y vÒ tay giai cÊp c«ng nh©n ®Õn nay: 10 Giai ®o¹n 1955-1964: Lµ giai ®o¹n tiÕp qu¶n kh«i phôc l¹i toµn bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ tiÕp tôc ®Çu t- x©y dùng. Víi sù trî gióp cña Rumani n¨m 1964 nhµ m¸y khëi c«ng x©y dùng thªm 2 d©y chuyÒn lß nung sè 6vµ 7 víi c«ng suÊt thiÕt kÕ 250.000 tÊn Clinker/n¨m/lß. N¨m 1964 ®¹t s¶n l-îng cao nhÊt, 600.000 tÊn. -Giai ®o¹n tõ 1965 ®Õn nay: Nhµ m¸y ®· tr¶i qua cuécchiÕn tranh ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc Mü, nhµ m¸y ®· bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ, nhiÒu thiÕt bÞ, nhµ x-ëng bÞ ph¸ huû hoÆc hháng v× thÕ t×nh h×nh s¶n xuÊt cña nhµ m¸y kh«ng æn ®Þnh. Tõ khi ®Êt n-íc thèng nhÊt, c¶ n-íc b¾t tay vµo x©y dùng vµ hµn g¾n vÕt th-¬ng chiÕn tranh, nhµ m¸y ®· ®-îc ®Çu t- söa ch÷a phôc håi vµ n©ng cÊp. N¨m 1978 víi sù gióp ®ì cña chÝnh phñ Rumani, hai lß nung 8 vµ 9 ®-îc khëi c«ng x©y dùng víi c«ng suÊt thiÕt kÕ 250 tÊn Clinker/ngµy/lß. N¨m 1987 11 c«ng ty ®· thanh lý hÖ thèng lß quay x©y dùng tõ thêi Ph¸p thuéc. N¨m 1990 ®-îc sù chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam, c«ng ty®· tiÕn hµnh phôc hèi lß nung sè 4 ®· thanh lý vµ c¶I t¹o chuyÓn ®«Ø thiÕt bÞ phô theo c«ng nghÖ ®Õ s¶n xuÊt xi m¨ng tr¾ng b»ng c«ng nghÖ -ít víi hÖ thèng lß quay c«ng suÊt 40.000 tÊn/n¨m. 12 13 PhÇn thø hai T×nh h×nh tæ chøc s¶n xuÊt vµ bé m¸y qu¶n lý I-Tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: 14 HiÖn t¹i c«ng ty cã 2 xÝ nghiÖp trùc thuéc lµ xÝ nghiÖp §¸ Trµng Kªnh vµ xÝ nghiÖp vËn t¶i vµ tiªu thô s¶n phÈm 4 vµ cã 5 ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh. Trong ®ã: +XÝ nghiÖp §¸ Trµng kªnh chÞu tr¸ch nhiÖm khai th¸c ®¸ v«i, phôc vô cho s¶n xuÊt xi m¨ng. +XÝ nghiÖp vËn t¶i vµ tiªu thô s¶n phÈm: chÞu tr¸ch nhiÖm vËn chuyÓn xi m¨ng tíi c¸c ®Þa bµn tiªu thô. +C¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh t¹o thµnh 2 hÖ thèng s¶n xuÊt xi m¨ng ®en vµ tr¾ng. (Ph©n x-ëng m¸y ®¸ nghiÒn nguyªn liÖu; x-ëng lß nung; x-ëng nghiÒn than mÞn; nghiÒn ®ãng bao xi m¨ng; ph©n x-ëng xim¨ng tr¾ng) +Ngoµi ra cßn cã 3 ®¬n vÞ phô tr¸ch ®Çu vµo: phßng vËt t-, tæng kho, ®oµn vËn t¶i thuû . II-Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty: 15 -C«ng ty gåm cã phßng tham m-u, c¸c phßng chøc n¨ng vµ c¸c ®¬n vÞ hç trî s¶n xuÊt, cô thÓ lµ:  Phßng kÕ ho¹ch.  Phßng kü thuËt c¬ ®IÖn.  Phßng kü thuËt s¶n xuÊt.  Phßng x©y dùng c¬ b¶n.  Phßng tiÕp thÞ.  Phßng KCS.  V¨n phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ.  Phßng b¶o vÖ qu©n sù.  Phßng an toµn vÖ sinh m«i tr-êng.  Phßng ytÕ.  C¬ quan §¶ng, ®oµn thÓ.  Ban gi¸m ®èc.  Ph©n x-ëng ®éng häc.  Ph©n x-ëng c¬ khÝ.  Ph©n x-ëng bao giÊy.  Ph©n x-ëng söa ch÷a c«ng tr×nh. 16  Ph©n x-ëng l¾p r¸p.  Ph©n x-ëng söa ch÷a vµ vËn t¶i c¬ giíi. 17 M« h×nh tæ chøc c«ng ty xi m¨ng HP Gi¸m ®èc Phã G§ KTSX Phã G§ c¬ ®iÖn Phã G§ X©y dùng CB Phã G§ phßng KCS phßng KTC§ phßng THKT XN ®¸ Trµng kªnh phßng KTSX PX c¬ khÝ phßng kÕ ho¹ch V¨n phßng CT phßng ®iÒu ®é PX l¾p r¸p Phßng vËt t- Phßng XDCB PX nguyªn liÖu PX ®éng lùc Phßng tæ chøc PX SCCT PX nhiªn liÖu Phßng ATL§ P.kinh doanh PX lß nung Tæng kho P.tiÕp thÞ PXnghiÒn §B Kho s¶n phÈm P.ph¸p chÕ PX xi tr¾ng PX bao giÊy P.b¶o vÖ CN Th¸i B×nh XN vËn t¶i 18 19 III-T×nh h×nh sö dông lao ®éng t¹i c«ng ty Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty lµ 3572 ng-êi, víi møc l-¬ng b×nh qu©n ®Çu ng-êi lµ 850.000 ®ång/th¸ng(2000), c«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé nghiÖp vô trªn lao ®éng ®-îc ®µo t¹o c¬ b¶n c¶ vÒ kinh doanh vµ kü thuËt: trªn 50% cã tr×nh ®é ®¹i häc, trong ®ã cã trªn 20% c¸n bé lµ kü s- kü thuËt ®-îc ®µo t¹o trong vµ ngoµi n-íc, cã tr×nh ®é lµm viÖc c¶ trong thiÕt kÕ vµ c«ng nghÖ. TËp thÓ ng-êi lao ®éng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô cña c«ng ty vµ tham gia qu¶n lý c«ng ty th«ng qua ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc. §H CNVC cã quyÒn tham gia th¶o luËn vµ x©y 20
- Xem thêm -