Tài liệu Tình hình thực hiện kế hoạch thương mại

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch TH¦¥NG M¹I (th¸ng 9/2002) PhÇn thø nhÊt TiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch. I. XuÊt khÈu Kim ng¹ch xuÊt khÈu th¸ng 9 ®¹t kho¶ng 1.250 triÖu USD, gi¶m 7% so víi sè thùc hiÖn th¸ng 8/2002 vµ gi¶m 0,2% so víi sè thùc hiÖn th¸ng 9 n¨m 2000. XuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi (gåm c¶ dÇu th«) ®¹t 545 triÖu USD, xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn trong n-íc ®¹t 705 triÖu USD. Trõ cao su vµ hµng thñ c«ng mü nghÖ cã møc xuÊt khÈu t¨ng, c¸c mÆt hµng chñ yÕu kh¸c ®Òu gi¶m sót so víi thùc hiÖn th¸ng 9 n¨m 2000 - Kim ng¹ch xuÊt khÈu 9 th¸ng ®Çu n¨m ®¹t kho¶ng 11.656 triÖu USD, b»ng 69,5% kÕ ho¹ch c¶ n¨m, t¨ng 10,5% so víi cïng kú n¨m 2000. Trong ®ã, xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi ®¹t 5.317 triÖu USD, t¨ng 8% vµ xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn trong n-íc ®¹t 6.339 triÖu USD, t¨ng 12,6% so víi cïng kú n¨m 2000. 1. NhËn ®Þnh t×nh h×nh - Trõ th¸ng 4, tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 7, kim ng¹ch xuÊt khÈu th¸ng sau lu«n cao h¬n th¸ng tr-íc vµ th¸ng 7 lµ ®Ønh ®iÓm cña 9 th¸ng ®Çu n¨m; th¸ng 8 gi¶m so víi th¸ng 7 vµ -íc th¸ng 9 gi¶m so víi th¸ng 8. - So s¸nh kÕt qu¶ xuÊt khÈu c¸c th¸ng ®Çu n¨m 2001 víi c¸c th¸ng cïng kú n¨m 2000 cho thÊy xu h-íng biÕn ®éng tèc ®é t¨ng tr-ëng t-¬ng ®èi gièng nhau, cô thÓ lµ th¸ng 7 ®Òu cã kim ng¹ch cao nhÊt, th¸ng 4 cïng t¨ng tr-ëng chËm so víi th¸ng 3, tõ th¸ng 8 b¾t ®Çu gi¶m t¨ng tr-ëng vµ ®Õn th¸ng 9 cïng lµ møc thÊp nhÊt kÓ tõ th¸ng 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B×nh qu©n xuÊt khÈu 9 th¸ng xuÊt khÈu hµng ho¸ ®¹t 1.295 triÖu USD/th¸ng, ®©y lµ møc cao nhÊt tõ tr-íc ®Õn nay (b×nh qu©n 9 th¸ng ®Çu n¨m 2000 ®¹t 1.151 triÖu USD/th¸ng vµ n¨m 1999 ®¹t 910 triÖu USD/th¸ng). Víi môc tiªu kÕ ho¹ch xuÊt khÈu 13%, ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch 2001 th× quÝ IV ph¶i phÊn ®Êu xuÊt khÈu 4.694 triÖu USD, tøc lµ b×nh qu©n mçi th¸ng ph¶i ®¹t 1.565 triÖu USD, t¨ng 270 triÖu USD so víi b×nh qu©n 9 th¸ng ®Çu n¨m vµ t¨ng 264 triÖu USD so víi cïng kú n¨m 2000, ®©y lµ møc rÊt cao víi t×nh h×nh xuÊt khÈu hiÖn nay (gi¸ tÊt c¶ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc liªn tôc gi¶m hoÆc ®øng ë møc thÊp, thÞ tr-êng thÕ giíi biÕn ®éng kh«ng lîi víi xuÊt khÈu cña ta, nhÊt lµ sau vô khñng bè 11/9 ë Hoa Kú), ®ßi hái c¸c nhµ kinh doanh vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý ph¶i phÊn ®Êu quyÕt liÖt míi cã thÓ hoµn thµnh ®-îc. Ng-îc l¹i víi quy luËt hµng n¨m, 9 th¸ng ®Çu n¨m nay tèc ®é t¨ng tr-ëng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi (gåm c¶ dÇu th«) lu«n thÊp h¬n c¸c doanh nghiÖp 100% vèn trong n-íc, cô thÓ lµ b×nh qu©n mçi th¸ng n¨m 2000 c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi t¨ng 3,8% vµ c¸c doanh nghiÖp 100% vèn trong n-íc t¨ng 1%, trong khi ®ã 9 th¸ng ®Çu n¨m c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi t¨ng 0,9% vµ c¸c doanh nghiÖp 100% vèn trong n-íc t¨ng 1,4 %. T¨ng tr-ëng xuÊt khÈu cña thÞ tr-êng chñ yÕu. So víi cïng kú n¨m 2000, xuÊt khÈu sang mét sè thÞ tr-êng t¨ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng tr-ëng chung (10,5%) lµ: Ailen, ¸o, Ba Lan, BØ, c¸c TiÓu V-¬ng quèc ¶ RËp Thèng nhÊt, Hµn Quèc, Mexic«, Hoa Kú, Nga, Ph¸p, Trung Quèc, Ucraina vµ mét sè thÞ tr-êng kÐm h¬n cïng kú n¨m 2000 lµ: Na Uy, New Zealand, NhËt B¶n, óc, PhÇn Lan, Philippin, SÐc, T©y Ban Nha, Th¸i Lan, Thæ NhÜ Kú, Thuþ §iÓn, Thuþ Sü. T¨ng tr-ëng xuÊt khÈu cña c¸c nhãm hµng chñ yÕu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Nhãm n«ng l©m, thuû s¶n: 9 th¸ng ®Çu n¨m xuÊt khÈu t¨ng 10,6% so víi cïng kú n¨m 2000 (9 th¸ng ®Çu n¨m 2000 t¨ng 7%), do khèi l-îng xuÊt khÈu t¨ng 30,6%, lµm t¨ng kim ng¹ch kho¶ng 774 triÖu USD vµ do gi¸ gi¶m 15,3%, lµm gi¶m kim ng¹ch kho¶ng 506 triÖu USD (nÕu gi¸ kh«ng bÞ gi¶m th× nhãm nµy t¨ng tr-ëng 30,6%). MÆt hµng cã khèi l-îng xuÊt khÈu t¨ng nhanh lµ: h¹t tiªu (51,4%), cµ phª (40,4%), g¹o (16,5%), h¹t ®iÒu nh©n (21,5%). MÆt hµng cã gi¸ xuÊt khÈu gi¶m m¹nh lµ: cµ phª, h¹t tiªu, h¹t ®iÒu nh©n, g¹o, chÌ. - Nhãm c«ng nghiÖp nÆng vµ kho¸ng s¶n: 9 th¸ng ®Çu n¨m t¨ng 6,6% (9 th¸ng ®Çu n¨m 2000 t¨ng 81%), do khèi l-îng xuÊt khÈu t¨ng 17,8%, lµm t¨ng kim ng¹ch kho¶ng 455 triÖu USD vµ do gi¸ gi¶m 9,4%, lµm gi¶m kim ng¹ch kho¶ng 286 triÖu USD (nÕu gi¸ kh«ng bÞ gi¶m th× nhãm nµy t¨ng tr-ëng 17,8%). Nhãm nµy cã dÇu th« t¨ng khèi l-îng xuÊt 17,1% vµ gi¸ xuÊt khÈu gi¶m 9,5%; than ®¸ t¨ng khèi l-îng xuÊt 40,3% vµ gi¸ xuÊt khÈu gi¶m 7,6%. - Nhãm c«ng nghiÖp nhÑ vµ thñ c«ng nghiÖp: 9 th¸ng ®Çu n¨m t¨ng 0,7% (9 th¸ng ®Çu n¨m 2000 t¨ng 15,7%), do khèi l-îng xuÊt khÈu t¨ng 7,7%, lµm t¨ng kim ng¹ch kho¶ng 252 triÖu USD vµ do gi¸ gi¶m 7%, lµm gi¶m kim ng¹ch kho¶ng 230 triÖu USD (nÕu gi¸ kh«ng gi¶m th× nhãm nµy t¨ng tr-ëng 7,7%). Nhãm nµy cã hµng linh kiÖn ®iÖn tö gi¶m 18,8%, hµng dÖt may gi¶m 8,7%, c¸c mÆt hµng kh¸c cã t¨ng tr-ëng nh-ng kh«ng nhiÒu. Tãm l¹i, xuÊt khÈu 9 th¸ng ®Çu n¨m so víi cïng kú n¨m 2000 t¨ng 18% vÒ khèi l-îng, lµm t¨ng kim ng¹ch kho¶ng 1.897 triÖu USD vµ gi¸ gi¶m 6,4% lµm gi¶m kim ng¹ch kho¶ng 793 triÖu USD (nÕu gi¸ kh«ng bÞ gi¶m th× xuÊt khÈu 9 th¸ng ®Çu n¨m 2001 t¨ng 18%). 2. Nguyªn nh©n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1 Nguyªn nh©n chñ yÕu lµm t¨ng xuÊt khÈu - Nhµ n-íc vµ doanh nghiÖp ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p xóc tiÕn th-¬ng m¹i, ph¸t triÓn thÞ tr-êng, t×nh h×nh biÕn ®éng sè l-îng thÞ tr-êng xuÊt khÈu 8 th¸ng ®Çu n¨m 2000 (theo thèng kª H¶i quan) cña n«ng s¶n chñ lùc nh- sau: S MÆt hµng TT Sè l-îng thÞ tr-êng xuÊt khÈu N¨m 2000 8 th¸ng 2001 T¨ng (+), gi¶m (-) 1 Thuû s¶n 31 39 +8 2 G¹o 25 37 +12 3 Cµ phª 31 41 +10 4 Rau qu¶ 28 40 +12 5 Cao su 24 33 +9 6 H¹t tiªu 33 41 +8 7 H¹t ®iÒu nh©n 13 25 +12 8 ChÌ 22 28 +6 9 L¹c nh©n 12 20 +8 - 9 th¸ng ®Çu n¨m ®Òu t¨ng so víi cïng kú n¨m 2000, nhiÒu thÞ tr-êng t¨ng tr-ëng nhanh vÒ tèc ®é vµ tû träng; nhiÒu mÆt hµng chñ lùc t¨ng khèi l-îng xuÊt khÈu (nh- ®· nªu trªn); vÒ nhãm hµng kh¸c cã nhiÒu ý kiÕn ®¸nh gi¸ t¨ng c¶ gi¸ vµ khèi l-îng xuÊt khÈu (gi¸ t¨ng kho¶ng 9%, khèi l-îng t¨ng kho¶ng 19%). - Tõ th¸ng 7 ®Õn nay, tû gi¸ VN§/USD t¨ng so víi c¸c th¸ng tr-íc, cã lîi cho xuÊt khÈu. Sau ngµy 11/9 ®Õn nay, USD mÊt gi¸ kho¶ng 0,25% ®· lµm c¸c doanh nghiÖp thiÖt h¹i kh«ng nhá. - ChÝnh phñ vµ c¸c Bé/ngµnh cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu nh-: t¨ng c-êng tæ chøc c¸c §oµn ®i n-íc ngoµi ®µm ph¸n më réng thÞ tr-êng; tæ chøc c¸c §oµn ®i c¸c n¬i träng ®iÓm, gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu cña ®Þa ph-¬ng; tæ chøc héi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghÞ víi c¸c doanh nghiÖp, tËp hîp ph¶n ¶nh c¸c khã kh¨n ®Ó th¸o gì kÞp thêi; ban hµnh nhiÒu chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p, t¹o m«i tr-êng thuËn lîi cho doanh nghiÖp ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, trong ®ã næi bËt lµ: + Trao ®æi, ®µm ph¸n HiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i víi Chi lª, Peru, Modava, estoni, Bungari, Pakistan, Nigeria, Ma Rèc, Hoa Kú vµ ®ang xóc tiÕn ®µm ph¸n HiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i víi Bruney, NewZealand, Tanzania, Zimbabuª, Sip. + QuyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§-TTg, ngµy 4/4/2001 vÒ qu¶n lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ thêi kú 2001 - 2005; NghÞ quyÕt 05/2001/NQ, ngµy 24/5/2001 vÒ bæ sung gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch kinh tÕ n¨m 2001; Th«ng b¸o sè 58/TBVPCP vÒ viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµ qu¶n lý nhËp khÈu; c«ng bè kÕt qu¶ th-ëng xuÊt khÈu n¨m 2000 vµ triÓn khai th-ëng xuÊt khÈu n¨m 2001, trong ®ã bæ sung thªm mét sè n«ng s¶n, thùc phÈm... 2.2 Nguyªn nh©n chñ yÕu h¹n chÕ xuÊt khÈu Thø nhÊt, 9 th¸ng ®Çu n¨m gi¸ c¸c mÆt hµng chñ lùc gi¶m 10,4% so víi cïng kú n¨m 2000 (gåm toµn bé n«ng s¶n xuÊt khÈu chñ lùc, dÇu th«, hµng dÖt may, giµy dÐp, hµng ®iÖn tö, linh kiÖn m¸y tÝnh...) ®· lµm kim ng¹ch xuÊt khÈu gi¶m kho¶ng 1.023 triÖu USD. Thø hai, tõ th¸ng 4 ®Õn nay nhËp khÈu t¨ng tr-ëng chËm, nhiÒu chuyªn gia ph©n tÝch mèi quan hÖ xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu cho r»ng ®©y còng lµ yÕu tè h¹n chÕ xuÊt khÈu. Thø ba, 9 th¸ng ®Çu n¨m kinh tÕ Hoa kú, NhËt B¶n, EU vµ mét sè nÒn kinh tÕ lín kh¸c t¨ng tr-ëng chËm, thËm chÝ cã dÊu hiÖu suy tho¸i, néi tÖ suy gi¶m, søc mua cña d©n c- gi¶m sót... ®· gãp phÇn lµm gi¶m kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña ta, nhÊt lµ víi c¸c mÆt hµng chñ lùc nh- hµng dÖt may, giµy dÐp, hµng ®iÖn tö. Sau sù kiÖn 11/9 t¹i Hoa kú, thÞ tr-êng thÕ giíi biÕn ®éng t¨ng thªm bÊt lîi cho xuÊt khÈu cña ta (riªng th¸ng 9 gi¶m so víi dù kiÕn ®Çu th¸ng kho¶ng 11%). Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thø t-, ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i nh×n chung vÉn ch-a ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña xuÊt, nhËp khÈu, nhÊt lµ viÖc hç trî th«ng tin cho s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng cã kh¶ n¨ng tiªu thô trªn thÞ tr-êng, giíi thiÖu, khuyÕch tr-¬ng th-¬ng hiÖu ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng...v× vËy, tû träng thÞ tr-êng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu t¨ng tr-ëng chËm (nh- ®· nªu trªn) vµ thÞ tr-êng míi kh«ng nhiÒu. Thø n¨m, HiÖp §Þnh Th-¬ng m¹i ViÖt Nam - Hoa Kú ch-a ®-îc phª chuÈn. II. NhËp khÈu 1. KÕt qu¶: - Kim ng¹ch nhËp khÈu th¸ng 9 ®¹t kho¶ng 1.320 triÖu USD, t¨ng 1,1% so víi th¸ng 8/2001 vµ t¨ng 0,1% so víi th¸ng 9 n¨m 2000. NhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi 360 triÖu USD vµ nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn trong n-íc 960 triÖu USD. - Kim ng¹ch nhËp khÈu 9 th¸ng ®Çu n¨m ®¹t kho¶ng 11.778 triÖu USD, b»ng 66,2% kÕ ho¹ch c¶ n¨m, t¨ng 5,2% so víi cïng kú n¨m 2000. Trong ®ã, nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi ®¹t 3.541 triÖu USD, t¨ng 15,2% vµ nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn trong n-íc ®¹t 8.237 triÖu USD, t¨ng 1,4% so víi cïng kú n¨m 2000. HÇu hÕt c¸c mÆt hµng nhËp khÈu 9 th¸ng t¨ng kh¸ so víi cïng kú n¨m 2000, trõ ph©n ho¸ häc gi¶m 28%, linh kiÖn ®iÖn tö vµ linh kiÖn m¸y vi tÝnh gi¶m 22%. 2. NhËn ®Þnh t×nh h×nh. - NhËp khÈu 9 th¸ng ®Çu n¨m cã chu kú t-¬ng tù n¨m 2000 vµ chªnh lÖch gi÷a c¸c th¸ng n¨m 2001 so víi cïng kú kh«ng lín. - Trong 7 th¸ng ®Çu n¨m 2001, trõ th¸ng 1, møc nhËp khÈu c¸c th¸ng kh¸c ®Òu cao h¬n cïng kú n¨m 2000, ®Õn th¸ng 8 nhËp khÈu kÐm h¬n vµ th¸ng 9 nhËp khÈu xÊp xØ cïng kú n¨m 2000. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tõ th¸ng 4/2001 ®Õn nay, nhËp khÈu kh«ng t¨ng (th¸ng 4, 6,7, 8) hoÆc t¨ng thÊp (th¸ng 5 t¨ng 4,4% vµ th¸ng 9 t¨ng 1%) vµ thÊp h¬n tèc ®é t¨ng tr-ëng xuÊt khÈu kho¶ng 1%/th¸ng. b. Gi¸ nhËp khÈu 9 th¸ng ®Çu n¨m gi¶m 4,5% so víi cïng kú n¨m 2000 lµm gi¶m kim ng¹ch kho¶ng 556 triÖu USD, trong ®ã cã mét sè mÆt hµng chñ yÕu gi¶m gi¸ lµ: « t« nguyªn chiÕc, thÐp, ph«i thÐp, u rª, x¨ng dÇu, giÊy c¸c lo¹i, chÊt dÎo nguyªn liÖu, sîi c¸c lo¹i, b«ng, xe 2 b¸nh g¾n m¸y d¹ng linh kiÖn l¾p r¸p. So s¸nh chªnh lÖch kim ng¹ch do gi¶m gi¸ gi÷a nhËp khÈu (ta ®-îc) vµ xuÊt khÈu (ta mÊt) th× 9 th¸ng ®Çu n¨m 2001 thiÖt 237 triÖu USD. c. Khèi l-îng hµng nhËp khÈu t¨ng 10,2% so víi cïng kú n¨m 2000 lµm t¨ng kim ng¹ch kho¶ng 1.134 triÖu USD, trong ®ã hÇu hÕt c¸c mÆt hµng chñ lùc ®Òu t¨ng (trõ linh kiÖn ®iÖn tö vµ t©n d-îc), v× vËy, tuy kim ng¹ch nhËp khÈu t¨ng chËm nh-ng hÇu hÕt nhu cÇu tiªu dïng hµng nhËp khÈu vÉn ®-îc ®¸p øng. §Õn nay, khèi l-îng nhËp khÈu mét sè mÆt hµng ®· v-ît kÕ ho¹ch n¨m vµ t¨ng nhanh so víi cïng kú n¨m 2000 lµ: xe 2 b¸nh g¾n m¸y d¹ng linh kiÖn l¾p r¸p v-ît kÕ ho¹ch 73%, t¨ng 55% so víi cïng kú n¨m 2000; « t« nguyªn chiÕc v-ît kÕ ho¹ch 41,8% vµ t¨ng 110% so víi cïng kú n¨m 2000; « t« d¹ng linh kiÖn l¾p r¸p v-ît kÕ ho¹ch 16% vµ t¨ng 103% so víi cïng kú n¨m 2000. d. Sau nhiÒu th¸ng gi¶m nhËp khÈu so níi cïng kú n¨m 2000, tõ th¸ng 6/2001, nhãm m¸y mãc, thiÕt bÞ, phô tïng ®· t¨ng so víi cïng kú n¨m 2000, tuy nhiªn vÉn thÊp h¬n møc t¨ng tr-ëng chung. e. VÒ thÞ tr-êng nhËp khÈu chñ yÕu: §¸ng l-u ý lµ, mét sè thÞ tr-êng cã tû träng lín gi¶m nhËp khÈu so víi cïng kú n¨m 2000 lµ Singapore, Hång K«ng, Indonesia vµ Ph¸p. 3. Nguyªn nh©n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Søc mua trªn thÞ tr-êng néi ®Þa t¨ng chËm, xuÊt khÈu khã kh¨n, ®Çu tn-íc ngoµi t¨ng chËm. - Tû gi¸ VN§ vµ USD bÊt lîi cho nhËp khÈu. - NhiÒu doanh nghiÖp cho r»ng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng nhËp khÈu tr-íc khi b¸n hµng lµ kh«ng phï hîp, t¹o khã kh¨n vÒ vèn vµ h¹n chÕ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Sè c¸c doanh nghiÖp tham gia nhËp khÈu cßn Ýt, míi chiÕm kho¶ng 45 50% tæng sè doanh nghiÖp ®¨ng ký nhËp khÈu víi c¬ quan H¶i quan. - Mét sè mÆt s¶n xuÊt trong n-íc ph¸t triÓn dÇn thay thÕ hµng nhËp khÈu (d©y c¸p ®iÖn, s¶n phÈm s÷a, cao su, qu¹t ®iÖn...). - Khèi l-îng mét sè mÆt hµng t¨ng nhanh (nh- nªu trªn) chñ yÕu do nhu cÇu tiªu dïng t¨ng. 3. C¸n c©n th-¬ng m¹i 9 th¸ng ®Çu n¨m, th-¬ng m¹i hµng ho¸ nhËp siªu 122 triÖu USD, b»ng 1% kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng ho¸. III. l-u th«ng hµng ho¸ trong n-íc 1. Tæng møc b¸n lÎ hµng ho¸ vµ dÞch vô - Tæng møc b¸n lÎ hµng ho¸ vµ doanh thu dÞch vô so víi cïng kú n¨m 2000: th¸ng 9/2001 -íc ®¹t 21.000 tû ®ång, t¨ng 11%; 9 th¸ng ®Çu n¨m 2001 -íc ®¹t 175 ngµn tû ®ång, t¨ng 10%. - ThÞ tr-êng ë c¸c tØnh/thµnh phè æn ®Þnh, kh«ng cã mÆt hµng "sèt gi¸". 2. ChØ sè gi¸ tiªu dïng ChØ sè gi¸ tiªu dïng th¸ng 9 -íc t¨ng 0,5% so víi th¸ng 8 vµ t¨ng 0,7% so víi cïng kú n¨m 2000. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChØ sè gi¸ l-¬ng thùc sau mét thêi gian dµi lu«n gi¶m so víi cïng kú n¨m 2000, nay ®· b¾t ®Çu t¨ng, cô thÓ lµ: th¸ng 7 xÊp xØ b»ng th¸ng 6; th¸ng 8 t¨ng 1,2% so víi th¸ng 7 (chñ yÕu do kh«ng cung cÊp kÞp thêi g¹o xuÊt khÈu, nªn cã mét phÇn gi¸ t¨ng ¶o) vµ th¸ng 9 -íc t¨ng 2,3% so víi th¸ng 8. 3. Mét sè mÆt hµng ®¸ng l-u ý Thãc, g¹o: so víi th¸ng 8, gi¸ g¹o tÎ ë nhiÒu ®Þa ph-¬ng phÝa B¾c kho¶ng 2.800 - 3.000 ®ång/kg, t¨ng kho¶ng 200 ®ång/kg; ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long kho¶ng 2.500 ®ång/kg, t¨ng 100 ®ång/kg. ë mét sè vïng lò, lôt, nhu cÇu tiªu thô ®-îc ®¸p øng, tuy nhiªn søc mua cña d©n thÊp nªn cã thêi ®iÓm, cã n¬i x¶y ra t×nh h×nh d©n thiÕu ®ãi (Gia Lai). Cµ phª: so víi th¸ng 8, gi¸ cµ phª lo¹i 1 kho¶ng 5.100 ®ång/kg, t¨ng 100 200 ®ång/kg, riªng ë §ång Nai gi¸ vÉn kho¶ng 4.800 ®ång/kg. Nh×n chung gi¸ cµ phª ®ang ë møc qu¸ thÊp thiÖt h¹i cho n«ng d©n, tuy 2 tuÇn gÇn ®©y ®· cã dÊu hiÖu t¨ng gi¸, nh-ng kh«ng thËt æn ®Þnh vµ ch¾c ch¾n. Rau, qu¶: ë phÝa B¾c s¶n l-îng rau t-¬i gi¶m ®¸ng kÓ, do mïa m-a kÕt thóc sím, v× vËy gi¸ trªn thÞ tr-êng t¨ng kho¶ng 10 -15% so víi cïng kú n¨m tr-íc, nhÊt lµ c¸c lo¹i rau qu¶ xuÊt khÈu. MÝa ®-êng: gi¸ mÝa c©y t¹i c¸c tØnh phÝa Nam kho¶ng 210 - 250 ®ång/kg, so víi cuèi th¸ng 8, gi¶m 50 - 60 ®ång/kg, so víi cïng kú n¨m 2000 th× vÉn cao h¬n 20 - 40 ®ång/kg. Tuy ®ang thêi vô s¶n xuÊt b¸nh Trung Thu, nh-ng gi¸ ®-êng cã xu h-íng gi¶m, so víi th¸ng 8 gi¶m kho¶ng 200 - 300 ®ång/kg, do ®-êng Th¸i Lan s¶n xuÊt rÎ h¬n, ®· nhËp lËu vµo n-íc ta. HiÖn nay, gi¸ ®-êng RE trªn thÞ tr-êng kho¶ng 7.100 - 7.200 ®/kg, thÞ tr-êng æn ®Þnh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 X¨ng dÇu: t×nh h×nh thÞ tr-êng x¨ng dÇu trong n-íc vÉn æn ®Þnh, nh-ng kinh doanh x¨ng dÇu cña c¸c doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n, do t¨ng tû gi¸ ngo¹i tÖ vµ Nhµ n-íc liªn tôc thay ®æi thuÕ suÊt nhËp khÈu. Ph©n bãn: so víi cuèi th¸ng 8 gi¸ b¸n u rª nhËp khÈu t¹i mét sè ®Þa ph-¬ng phÝa Nam kho¶ng 2.250 - 2.270 ®ång/kg, t¨ng 20 - 50 ®ång/kg. Víi tØ gi¸ VN§ so víi USD hiÖn nay, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp kinh doanh ph©n bãn bÞ lç, ®· gi¶m s¶n xuÊt vµ nhËp khÈu, nh-ng vÉn ®ñ l-îng ®¸p øng vô §«ng - Xu©n s¾p tíi. VËt liÖu x©y dùng: ë c¸c tØnh phÝa B¾c nhu cÇu tiªu thô vµ gi¸ t-¬ng ®èi æn ®Þnh; ë c¸c tØnh phÝa Nam, do lò, lôt ë c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu Long nªn nhu cÇu tiªu thô vµ gi¸ hÇu hÕt c¸c mÆt hµng ®Òu gi¶m so víi lóc ch-a lò, lôt. B¸n c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch ë 19 tØnh miÒn nói - Muèi ièt: -íc th¸ng 9 ®¹t 5.200 tÊn, b»ng th¸ng 8. 9 th¸ng ®Çu n¨m ®¹t 45.700 tÊn, b»ng 71% kÕ ho¹ch n¨m vµ b»ng cïng kú n¨m 2000. Mét sè tØnh ®¹t kÕ ho¹ch thÊp lµ: §¾c L¾c, Gia Lai, Qu¶ng Ninh, L©m §ång, B×nh Ph-íc. - DÇu ho¶: -íc th¸ng 9 ®¹t 1.750 tÊn, so víi th¸ng 8 t¨ng 6,5%. 9 th¸ng ®¹t 14.400 tÊn, b»ng 70% kÕ ho¹ch n¨m vµ t¨ng 2% so víi cïng kú n¨m 2000. Mét sè tØnh ®¹t kÕ ho¹ch thÊp lµ: L©m §ång, Qu¶ng Ninh, L¹ng S¬n, Hµ Giang, Yªn B¸i. Riªng Tuyªn Quang ®Õn nay ®· b¸n v-ît kÕ ho¹ch 19,4%. 4. Qu¶n lý thÞ tr-êng VÒ chèng hµng gi¶: gÇn ®©y, ë mét sè ®Þa ph-¬ng ph¸t hiÖn thÐp x©y dùng gi¶ nh·n m¸c cña thÐp do nhµ m¸y gang thÐp Th¸i Nguyªn s¶n xuÊt, ë biªn giíi T©y Nam tiÕp tôc cã t×nh tr¹ng thuèc l¸ gi¶ s¶n xuÊt t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh, ®-îc chuyÓn qua Campuchia vµ nhËp lËu trë l¹i ViÖt Nam (chñ yÕu lµ thuèc l¸ Jet). Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 VÒ chèng bu«n lËu: ®-êng kÝnh vµ thuèc l¸ ®iÕu vÉn tiÕp tôc nhËp lËu víi sè l-îng lín. Trong thêi gian lò, lôt, nhËp lËu t¨ng m¹nh ë khu vùc biªn giíi T©y Nam, do kh¶ n¨ng kiÓm so¸t vèn ®· h¹n chÕ, khi lò lôt cµng khã kiÓm so¸t h¬n. 5. Mét sè nhËn ®Þnh vÒ thÞ tr-êng MÆt ®-îc - 9 th¸ng ®Çu n¨m thÞ tr-êng t-¬ng ®èi æn ®Þnh, so víi cïng kú n¨m 2000 l-u th«ng hµng ho¸ t¨ng ë hÇu hÕt c¸c ®Þa ph-¬ng trong c¶ n-íc. - Gi¸ l-¬ng thùc sau nhiÒu th¸ng liªn tôc gi¶m so víi cïng kú n¨m 2000, nay ®· chuyÓn biÕn vµ ®ang cã xu h-íng t¨ng, cã lîi cho n«ng d©n (xem thªm ë phÇn chØ sè gi¸ tiªu dïng). - Tæ chøc kh¸ tèt viÖc b¸n mÆt hµng chÝnh s¸ch phôc vô ®ång bµo miÒn nói. MÆt ch-a ®-îc - Thêi gian qua chÝnh s¸ch thuÕ thay ®æi nhiÒu ®· ¶nh h-ëng kh«ng tèt tíi m«i tr-êng kinh doanh vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. - ChØ sè gi¸ tiªu dïng vÉn ë møc thÊp, kh«ng cã lîi cho n«ng d©n. - Kinh doanh x¨ng dÇu ch-a cã c¬ chÕ æn ®Þnh. - Qu¶n lý vÖ sinh, phßng dÞch vµ chÊt l-îng thùc phÈm cßn láng lÎo, nhÊt lµ víi c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ. Nguyªn nh©n chñ yÕu a. Nguyªn nh©n tÝch cùc: - NhiÒu chuyªn gia ®¸nh gi¸, biÕn ®éng t¨ng tû gi¸ VN§/USD võa qua kh«ng lín nh-ng ®· gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu. - C¸c biÖn ph¸p kÝch cÇu cña ChÝnh phñ tiÕp tôc ®-îc duy tr× vµ ®Èy m¹nh, tæng khèi l-îng thanh to¸n 8 th¸ng ®Çu n¨m t¨ng kho¶ng 13%. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - ChÝnh phñ cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu c¸c th¸ng cuèi n¨m, ®Ó ®¹t môc tiªu xuÊt khÈu ®· ®Ò ra; g¾n l-u th«ng hµng ho¸ trong n-íc víi xuÊt, nhËp khÈu mÆt hµng thiÕt yÕu. b. Nguyªn nh©n h¹n chÕ: - 9 th¸ng ®Çu n¨m søc mua cã t¨ng vµ phô thuéc phÇn lín vµo hç trî cña Nhµ n-íc, nªn ch-a thÓ cã sù biÕn ®æi c¨n b¶n vµ t¨ng nhanh søc mua. - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng sau mét thêi gian triÓn khai thùc hiÖn ®· nÈy sinh nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp, cÇn nhanh chãng söa ®æi ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp cã ho¹t ®éng lµnh m¹nh. - VÒ vèn cã nghÞch lý ®ang tån t¹i lµ c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i th× ø ®äng vèn, cßn c¸c doanh nghiÖp thiÕu vèn th× kh«ng vay ®-îc ë Ng©n hµng do bÞ rµng buéc nhiÒu thñ tôc phiÒn hµ, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò thñ tôc thÕ chÊp vay tiÒn. - Gi¸ l-¬ng thùc tuy cã t¨ng so víi th¸ng 8, nh-ng vÒ tæng thÓ th× gi¸ n«ng s¶n vÉn ë møc thÊp, thu nhËp cña n«ng d©n t¨ng rÊt chËm. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn thø hai sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña nhµ n-íc vÒ th-¬ng m¹i I. ChÝnh phñ - §ång ý Bé Th-¬ng m¹i thay mÆt ChÝnh phñ ta ký HiÖp ®Þnh Th-¬ng m¹i víi Tadania, Dimbabuª vµ SÝp; nguyªn t¾c ph-¬ng ¸n ®µm ph¸n ®iÒu chØnh HiÖp ®Þnh dÖt may víi EU; NghÞ ®Þnh th- vµ B¶n chµo cam kÕt cña ta vÒ hîp t¸c dÞch vô ASEAN. - Yªu cÇu Bé Th-¬ng m¹i lµm viÖc víi Indonesia ®Ó ®¹t ®-îc tho¶ thuËn Indonesia sÏ mua æn ®Þnh g¹o cña ViÖt Nam trong thêi gian 3 - 4 n¨m víi khèi l-îng hµng n¨m tõ 1,2 - 1,5 triÖu tÊn. §ång ý b¸n tr¶ chËm víi thêi h¹n 2 n¨m cho Indonesia 100 ngµn tÊn g¹o vµ miÔn l·i suÊt tr¶ ch¹m 1 n¨m. - Ban hµnh quy chÕ tÝn dông hç trî xuÊt khÈu, n©ng møc vèn ®iÒu lÖ cña Quü hç trî ph¸t triÓn lªn 5.000 tû ®ång. - Bæ sung « t« chë kh¸ch tõ 25 chç ngåi trë lªn vµo danh môc c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ -u ®·i ®-îc h-ëng chÝnh s¸ch hç trî ph¸t triÓn II. Bé Th-¬ng m¹i 1. Ban hµnh vµ h-íng dÉn v¨n b¶n qui ph¹m Ph¸p luËt - H-íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt Th-¬ng m¹i vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu, gia c«ng vµ ®¹i lý mua b¸n hµng ho¸ víi n-íc ngoµi. - Gãp ý kiÕn víi dù th¶o NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ ph©n lo¹i hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo c«ng -íc HS. - Phèi hîp víi Bé Thuû s¶n gi¶i quyÕt viÖc xuÊt khÈu t«m sang thÞ tr-êng NhËt B¶n (ng¨n chÆn t«m xuÊt khÈu cã d- l-îng phãng x¹ cho phÐp); phèi hîp víi liªn Bé: KÕ ho¹ch vµ §Çu t-, Tµi chÝnh, Ngo¹i giao, T- ph¸p, Tæng côc H¶i quan Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vÒ "mét sè néi dung sÏ ®-a vµo HiÖp ®Þnh vÒ mËu dÞch tù do ViÖt Nam - Liªn Bang Nga". - Tr×nh thñ t-íng ChÝnh phñ §Ò ¸n gi¶m bít mÆt hµng trong danh môc hµng xuÊt khÈu kh«ng thuéc ®èi t-îng doanh nghÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi mua ®Ó xuÊt khÈu; ph-¬ng ¸n kiÓm tra – kiÓm so¸t thuèc l¸ ®iÕu nhËp lËu bµy b¸n trªn thÞ tr-êng néi ®Þa. - §Ò nghÞ UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung -¬ng gi¶i quyÕt sím mét sè c«ng t¸c träng t©m ®Ó tæ chøc Ban chØ ®¹o chèng bu«n lËu, hµng gi¶ vµ gian lËn th-¬ng m¹i ë ®Þa ph-¬ng. 2. Më réng thÞ tr-êng th«ng qua ®µm ph¸n a. WTO - Hoµn thiÖn Ph-¬ng ¸n vµ B¶n chµo vÒ DÞch vô vµ Lé tr×nh c¾t gi¶m c¸c hµng rµo phi thuÕ göi c¸c thµnh viªn WTO. - Hoµn thµnh vµ göi Tê tr×nh Thñ t-íng ChÝnh phñ vÒ x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ vµ thuÕ chèng trî cÊp. b. APEC - Tæ chøc Héi th¶o Phæ biÕn kiÕn thøc Th-¬ng m¹i ®iÖn tö trong khu«n khæ APEC t¹i TP. Hå ChÝ Minh, §µ N½ng vµ Hµ néi. - Phôc vô cho tiÕp xóc song ph-¬ng t¹i héi nghÞ cÊp cao APEC 9 vµ héi nghÞ Bé tr-ëng Ngo¹i giao - Kinh tÕ APEC 13, t¹i Th-îng H¶i. c. ASEM - Tæ chøc thµnh c«ng héi nghÞ EMM3 (hËu cÇn, nghi thøc lÔ t©n, kÞch b¶n chñ to¹ vµ v¨n kiÖn cho EMM3). - Chñ tr× Héi nghÞ Bé tr-ëng kinh tÕ ¸ - ¢u lÇn thø 3 vµ c¸c héi nghÞ liªn quan. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tham gia ®iÒu phèi vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn hËu cÇn t¹i héi nghÞ EMM3. d. ASEAN - Tæ chøc thµnh c«ng Bé tr-ëng kinh tÕ ASEAN lÇn thø 33 (hËu cÇn, nghi thøc lÔ t©n, kÞch b¶n chñ to¹ vµ v¨n kiÖn cho ASEAN lÇn thø 33 ). - Chñ tr× héi nghÞ Bé tr-ëng kinh tÕ ASEAN lÇn thø 33 vµ c¸c Héi nghÞ liªn quan. - ChuÈn bÞ tham gia Héi nghÞ Th-îng ®Ønh ASEAN (th¸ng 11/2001) t¹i Brunei. - Nghiªn cøu kh¶ n¨ng thiÕt lËp Khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN-Trung Quèc vµ tham gia cuéc häp lÇn thø 3 Nhãm nghiªn cøu ASEAN-Trung Quèc. 3. Tæ chøc héi nghÞ - Tæ chøc c¸c cuéc gÆp song ph-¬ng gi÷a Bé tr-ëng Th-¬ng m¹i Vò Khoan víi c¸c Bé tr-ëng c¸c n-íc tham dù EMM3. - Héi nghÞ Tham t¸n Th-¬ng m¹i (ngµy 20, 21 vµ 24/9, t¹i Hµ Néi) vµ tæ chøc héi nghÞ tham t¸n tiÕp xóc víi doanh nghiÖp t¹i 3 miÒn.,. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch TH¦¥NG M¹I th¸ng 10/2001 PhÇn thø nhÊt TiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch. I. xuÊt khÈu 1.KÕt qu¶ - Th¸ng 10 kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t kho¶ng 1.230 triÖu USD, t¨ng 13,5% so víi sè thùc hiÖn th¸ng 9/2001 (1230/1084) song l¹i gi¶m 5,3% so víi thùc hiÖn th¸ng 10 n¨m 2000. XuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi ®¹t 500 triÖu USD (kÓ c¶ dÇu th«), xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn trong n-íc ®¹t 730 triÖu USD. MÆt hµng chñ yÕu xuÊt khÈu th¸ng 10 t¨ng so víi th¸ng 9 gåm cã: thñy s¶n, cao su, than ®¸, dÖt may, giÇy dÐp, ®iÖn tö vµ linh kiÖn m¸y vi tÝnh vµ thñ c«ng mü nghÖ; mÆt hµng gi¶m cã g¹o vµ l¹c nh©n. C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu th¸ng 10 n¨m nay t¨ng so víi th¸ng 10/2000 bao gåm: thñy s¶n, chÌ, l¹c nh©n, hµng dÖt may vµ thñ c«ng mü nghÖ; c¸c mÆt hµng gi¶m sót gåm cã: g¹o, dÇu th«, giµy dÐp, ®iÖn tö vµ linh kiÖn m¸y vi tÝnh. §¸ng l-u ý lµ: so víi cïng kú n¨m 2000 kim ng¹ch cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi th¸ng 9 chØ b»ng 83,4% vµ th¸ng 10 b»ng 77,6%; c¸c doanh nghiÖp 100% vèn trong n-íc th¸ng 9 b»ng 89,2% vµ th¸ng 10 t¨ng 11,5%. + VÒ gi¸ xuÊt khÈu: So víi th¸ng 9, h¹t ®iÒu nh©n vµ g¹o t¨ng gi¸, cßn c¸c n«ng s¶n chñ lùc kh¸c gi¸ kh«ng t¨ng hoÆc xÊp xØ b»ng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 So víi cïng kú n¨m 2000, gi¸ xuÊt khÈu gi¶m 11,4%, trong ®ã chÌ gi¶m 3,5%, l¹c nh©n gi¶m 7,5%, g¹o gi¶m 9%, cao su gi¶m 9,1%, rau, qu¶ gi¶m 10%, thuû s¶n gi¶m 15 - 17%, cµ phª gi¶m 36%, h¹t tiªu gi¶m 47,6%. + VÒ khèi l-îng xuÊt khÈu: So víi th¸ng 9, g¹o vµ l¹c nh©n gi¶m khèi l-îng, cßn c¸c n«ng s¶n chñ lùc kh¸c ®Òu t¨ng hoÆc xÊp xØ b»ng. So víi cïng kú n¨m 2000, khèi l-îng xuÊt khÈu t¨ng 17%, trong ®ã, rau qu¶ t¨ng 13,7%, h¹t ®iÒu nh©n t¨ng 23,8%, cµ phª t¨ng 25%, chÌ t¨ng 33,3%, l¹c nh©n t¨ng 37,9%, cao su t¨ng 122%. 2. Nguyªn nh©n a. Nguyªn nh©n chñ yÕu h¹n chÕ xuÊt khÈu th¸ng 10: Thø nhÊt lµ, nÒn kinh tÕ ë nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi vÉn trong t×nh tr¹ng suy tho¸i hoÆc t¨ng tr-ëng chËm so víi dù b¸o ®Çu n¨m, nhÊt lµ thÞ tr-êng chñ lùc cña ta. Sau sù kiÖn 11/9 ë Hoa Kú vµ cuéc chiÕn cña Hoa Kú t¹i ¸pganixtan, t×nh tr¹ng kinh tÕ thÕ giíi l¹i cµng gi¶m sót h¬n (WB ®¸nh gi¸ t¨ng tr-ëng kinh tÕ cña c¸c n-íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn lµ 1- 1,5%, tr-íc 11/9 lµ dù ®o¸n t¨ng 2%). Thø hai lµ, gi¸ hÇu hÕt c¸c mÆt hµng, nhãm hµng xuÊt khÈu tiÕp tôc gi¶m hoÆc ®øng ë møc thÊp so víi cïng kú n¨m 2000, chØ sè gi¸ hµng xuÊt khÈu th¸ng 10 so víi cïng kú n¨m 2000 gi¶m 15,7% (t-¬ng ®-¬ng 229 triÖu USD); v× vËy kim ng¹ch nhiÒu mÆt hµng kh«ng t¨ng hoÆc t¨ng chËm. Thø ba lµ, g¹o, dÇu th«, giµy dÐp c¸c lo¹i, linh kiÖn ®iÖn tö (c¸c mÆt hµng nµy chiÕm 40% kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng ho¸) gi¶m khèi l-îng xuÊt khÈu so víi cïng kú n¨m 2000, nªn xuÊt khÈu th¸ng 10 chØ b»ng 74,9% cïng kú n¨m 2000. Thø t- lµ, xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi b»ng 77,6% cïng kú n¨m 2000. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµm t¨ng xuÊt khÈu th¸ng 10: - Thuû s¶n, h¹t tiªu, h¹t ®iÒu nh©n, chÌ, l¹c nh©n, than ®¸, hµng dÖt may, thñ c«ng mü nghÖ...t¨ng nhanh khèi l-îng xuÊt khÈu. - T¨ng c-êng xóc tiÕn th-¬ng m¹i; xö lý kÞp thêi h¹n chÕ c¸c yÕu tè lµm gi¶m xuÊt khÈu do ¶nh h-ëng cña sù kiÖn 11/9 t¹i Hoa Kú; ChÝnh phñ tæ chøc nhiÒu ®oµn c«ng t¸c, trùc tiÕp th¸o gì khã kh¨n cho ®Þa ph-¬ng, doanh nghiÖp ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, hoµn thµnh môc tiªu kÕ ho¹ch th-¬ng m¹i n¨m 2001. - 10 th¸ng ®Çu n¨m kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 12.710 triÖu USD, b»ng 75,8% kÕ ho¹ch c¶ n¨m, t¨ng 7,2% so víi cïng kú n¨m 2000. Trong ®ã, xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi ®¹t 5.755 triÖu USD, t¨ng 3,4% vµ xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn trong n-íc ®¹t 6.955 triÖu USD, t¨ng 10,6% so víi cïng kú n¨m 2000. II. NhËp khÈu 1. KÕt qu¶ - Kim ng¹ch nhËp khÈu th¸ng 10 ®¹t kho¶ng 1.350 triÖu USD, t¨ng 14% so víi th¸ng 9/2001 nh-ng l¹i gi¶m 5,7% so víi thùc hiÖn th¸ng 10 n¨m 2000. C¸c mÆt hµng chñ yÕu nhËp khÈu trong th¸ng víi khèi l-îng kh¸ lµ: x¨ng dÇu, linh kiÖn xe g¾n m¸y, « t« d¹ng nguyªn chiÕc, linh kiÖn « t«, thÐp c¸c lo¹i, ph«i thÐp, ... . NhËn ®Þnh t×nh h×nh nhËp khÈu th¸ng 10 - Gi¸ nhËp khÈu gi¶m 16,6% so víi cïng kú n¨m 2000, trong ®ã cã mét sè mÆt hµng chñ yÕu gi¶m gi¸ lµ: thÐp, ph«i thÐp, u rª, x¨ng dÇu, giÊy c¸c lo¹i, chÊt dÎo nguyªn liÖu, sîi c¸c lo¹i, b«ng, xe 2 b¸nh g¾n m¸y d¹ng linh kiÖn l¾p r¸p. - Khèi l-îng hµng nhËp khÈu t¨ng 13,5% so víi cïng kú n¨m 2000, trong ®ã cã nhiÒu mÆt hµng chñ yÕu t¨ng nhanh nh-: « t« nguyªn chiÕc t¨ng 32%, « t« d¹ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 linh kiÖn l¾p r¸p t¨ng 52,7%, thÐp t¨ng 83,5%, x¨ng dÇu t¨ng 36,9%, giÊy t¨ng 13%, b«ng t¨ng 33%, phô liÖu dÖt may t¨ng 26%. - Mét sè mÆt hµng chñ yÕu gi¶m kim ng¹ch nhËp khÈu lµ: ph©n bãn, xe 2 b¸nh g¾n m¸y d¹ng linh kiÖn l¾p r¸p, giÊy, chÊt dÎo nguyªn liÖu, sîi, ho¸ chÊt nguyªn liÖu, m¸y mãc, thiÕt bÞ, phô tïng vµ linh kiÖn ®iÖn tö. - VÒ thÞ tr-êng nhËp khÈu chñ yÕu 9 th¸ng ®Çu n¨m so víi cïng kú n¨m 2000: + Nhãm thÞ tr-êng t¨ng tr-ëng chiÕm 66% tæng kim ng¹ch vµ nhãm c¸c thÞ tr-êng kh«ng t¨ng tr-ëng chiÕm 34%, nhËp khÈu ë thÞ tr-êng ch©u ¢u t¨ng nhanh, ®Æc biÖt lµ c¸c n-íc thuéc EU nh- PhÇn Lan, Thôy §iÓn, §an M¹ch, Hµ Lan, §øc, Anh vµ LB. Nga. Trong nhãm c¸c thÞ tr-êng t¨ng nhËp khÈu cã 16 thÞ tr-êng t¨ng cao h¬n møc t¨ng tr-ëng chung, ®¸ng l-u ý lµ Niu-di-l©n t¨ng kho¶ng 213% trong khi xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng nµy chØ t¨ng d-íi 1%; PhÇn Lan t¨ng 141%, LB. Nga t¨ng 53%, §øc t¨ng 37%, Trung Quèc t¨ng 20,7%; cã 2 thÞ tr-êng nhËp c«ng nghÖ nguån chñ yÕu, t¨ng thÊp lµ NhËt B¶n t¨ng 2,8% vµ ¤xtr©ylia t¨ng 2,6%. Cã 5 thÞ tr-êng kim ng¹ch nhËp khÈu tõ 200 triÖu USD trë lªn chiÕm kho¶ng 25% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu chØ ®¹t 85,5% so víi cïng kú n¨m 2000 lµ: Hoa Kú b»ng 98,7%, Ph¸p b»ng 90,8%, In®«nªxia b»ng 88,1%, Singapore b»ng 85,4% vµ Hång K«ng b»ng 75,6%. 2. Nguyªn nh©n Ngoµi nh÷ng nguyªn nh©n nh- ®· nªu ë phÇn xuÊt khÈu, cßn cã mét sè nguyªn nh©n lµ: - Tû gi¸ VN§ vµ USD diÔn biÕn bÊt lîi cho nhËp khÈu. - NhiÒu mÆt hµng nhËp khÈu chñ yÕu t¨ng tr-ëng chËm lµ do søc mua trªn thÞ tr-êng néi ®Þa t¨ng chËm vµ xuÊt khÈu khã kh¨n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - NhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp ®Çu t- n-íc ngoµi gi¶m sót, chØ b»ng 74,5% cïng kú n¨m 2000. - Kim ng¹ch nhËp khÈu 10 th¸ng ®Çu n¨m ®¹t kho¶ng 12.988 triÖu USD, b»ng 73% kÕ ho¹ch c¶ n¨m, t¨ng 2,8% so víi cïng kú n¨m 2000. Trong ®ã, nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi ®¹t 3.881 triÖu USD, t¨ng 9,1% vµ nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn trong n-íc ®¹t 9.107 triÖu USD, t¨ng 0,3% so víi cïng kú n¨m 2000. 3. C¸n c©n th-¬ng m¹i - 10 th¸ng, th-¬ng m¹i hµng ho¸ nhËp siªu 278 triÖu USD, b»ng 2,2% kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng ho¸, so víi cïng kú n¨m tr-íc, gi¶m 503 triÖu USD. III. l-u th«ng hµng ho¸ vµ dÞch vô trªn thÞ tr-êng néi ®Þa 1. Tæng møc b¸n lÎ hµng ho¸ vµ dÞch vô - Th¸ng 10, -íc ®¹t 20,6 ngµn tû ®ång, t¨ng 1,6% so víi th¸ng 9 vµ t¨ng 11% so víi cïng kú n¨m 2000. Tæng møc b¸n lÎ hµng ho¸ vµ dÞch vô ë hÇu hÕt c¸c tØnh trong c¶ n-íc ®Òu t¨ng so víi th¸ng 9 (®ång b»ng s«ng Hång t¨ng 0,9%, Hµ Néi t¨ng 1,1%, ®ång b»ng s«ng Cöu Long t¨ng 1,6%, TP. Hå ChÝ Minh t¨ng 1,4%...). - 10 th¸ng ®Çu n¨m, -íc ®¹t 195 ngµn tû ®ång, b»ng 79,6% kÕ ho¹ch n¨m 2001 vµ t¨ng 9% so víi cïng kú n¨m 2000. - ThÞ tr-êng ë c¸c tØnh/thµnh phè æn ®Þnh, kh«ng cã mÆt hµng "sèt gi¸". 2. ChØ sè gi¸ tiªu dïng:
- Xem thêm -